engelsk pdf - IPA - Barns rätt till lek

advertisement
Foto: flickr/charamelody by CC 2.0
IPA’s Project
who
don’t
play”
IPA:s
projekt“Children
Barn som
inte
leker
Why do some children have difficulties participating in play? Why are there always
Varför har en del barn svårt att bli delaktiga i lek? Varför blir det ständigt konflikter
conflicts around some children? Why do some children not initiate play with others?
kring
vissa?
Varför
en del need
barn support
inga initiativ
till lek in
med
andra?
Forskning
Research
shows
thattar
children
from adults
order
to learn
how to visar
play. att
många barn behöver stöd av vuxna för att lära sig att leka.
The project “Children who don’t play” is organized by the Swedish branch of the
Barn
som inte leker
ett projekt- som
bedrivsthe
av Child’s
IPA - Lekfrämjandet
av
”International
Play är
Association
Promoting
Right to Play”med
withstöd
support
Allmänna
arvsfonden.
Projektet
vill sprida
kunskap
om vuxnas
betydelse
och ansvar för
from the Swedish
People’s
Inheritance
Fund.
The project
aims to
spread knowledge
about
adults’
role and villkor
responsibility
att
skapa
gynnsamma
för lek.in creating beneficial conditions for children’s play.
Theproject
will:ska lyfta frågan om barn som inte leker, i kontakter med yrkesverkProjektet
samma personer i exempelvis barnhälsovården, förskola- och skola,
• Raise the issue of children who don’t play, through contacts in relevant professions,
fritidsverksamheter, lärarutbildning, flyktingmottagningar och fängelser.
for example, childcare, schools, refugee centers and detention facilities.
•
 Samla
in kunskap
omchildren
barn som
inte
leker
genom
att arrangera
delta
påin
Gather
knowledge
about
who
don’t
play,
by arranging
and och
taking
part
konferenser
ochaspåkeeping
annat sätt
forskning.
conferences
as well
up ta
to del
dateavwith
current research.
•
Inspire
new research
and debateoch
about
the significanceom
of lekens
children’s
play for
 Inspirera
till ny forskning
till samhällsdebatt
betydelse
förtheir
barns
development,
learning
and
well-being.
utveckling, lärande och välbefinnande.
•
Build opinion among decision-makers such as politicians and public servants to
 Arbeta opinionsbildande mot beslutsfattare, som politiker och tjänstemän, för
increase their knowledge about the importance of children’s play.
att öka deras kunskap om lekens betydelse.
•
Identify and develop methods and approaches for adults to use supporting children
 their
Målsättningen
projektet är att identifiera och vidareutveckla metoder och
in
developmentmed
of play.
förhållningssätt som vuxna kan använda för att stötta barn i deras lekutveckling.
Vill
du
vara med?
Vill
du
med?
Would
you like
to join?
Vill
du vara
vara
med?
Blir du engagerad av frågor om barn och lek? Vill du veta mer om projektet, vara
Blir du engagerad av frågor om barn och lek? Vill du veta mer om projektet, vara
med
starta
ett nätverk,
bliom
medlem
i IPA
-children
Lekfrämjandet,
anordna
Blir
du engagerad
av in
frågor
barn
och
lek?
Vill duand
vetaplay?
mer
om
projektet,
vara
Do och
you
get involved
questions
regarding
Would
you like
to find out
med och starta ett nätverk, bli medlem i IPA - Lekfrämjandet, anordna
moreoch
about
the
project
start
a network?
Join
IPA –såLekfrämjandet
föreläsningar
eller
få
tipsand
ombli
litteratur
för
studiecirklar
hör avanordna
dig tillwhere you can organimed
starta
ett
nätverk,
medlem
i IPA
- Lekfrämjandet,
föreläsningar
få tips
litteratur
för studiecirklar
så hörylva@ipa-sweden.org
av dig till
ze lectures or eller
receive
tipsom
about
literature,
get in touch with
ylva@ipa-sweden.org
eller
070-413
93 93.
föreläsningar
eller
få tips
om
litteratur
för studiecirklar
så hör av dig till
ylva@ipa-sweden.org
eller 070-413 93 93.
Tel: +46 (0)704139393.
ylva@ipa-sweden.org
eller 070-413 93 93.
Ylva Andersson är projektledare för Barn som inte leker och
är appointed
projektledare
för Barn
som inte
och who don’t
Ylva Andersson is
as project
manager
forleker
“Children
arbetar
även som specialpedagog
Värmdö
kommun
med och
Ylva Andersson
är projektledare iför
Barn som
inte leker
play”.
as exeptionell special
education
in Värmdö
municipality.
arbetarShe
ävenworks
som specialpedagog
i Värmdö
kommun
med
förskolebarn
behov
av särskilt stöd.
Hon är kommun
också utbildad
arbetar ävenisom
specialpedagog
i Värmdö
med
She
is
also
a
drama
teacher.
During
the
90’s
she
was
head
of
a
förskolebarn i behov av särskilt stöd. Hon är också utbildad preschool
dramapedagog.
Under
1990-talet
var
förskolechef
och
drev
förskolebarn
i behov
särskilt stöd.
Hon
är också
utbildad
where
she formed
andav
introduced
thehon
project
“We will
focus
on play” dramapedagog.
Under
1990-talet var
hon
förskolechef
och drev
projektet
Vi vill satsa
på1990-talet
lekenattention
somvar
fickhon
stor
uppmärksamhet
i Sweden.
dramapedagog.
Under
förskolechef
och
drev
which
received
considerable
in
the
media
and
all
over
projektet Vi vill satsa på leken som fick stor uppmärksamhet i
hela
landet
haras
lång
erfarenhet
föreläsare
projektet
Vioch
villi media.
satsa
påYlva
leken
som
fick
storofuppmärksamhet
iof childrens
Ylva
has extensive
experience
a lecturer
thesom
importance
hela landet och i media. Ylva har lång erfarenhet som föreläsare
om
lek
och
lekpedagogiska
arbetssätt
i
förskolan.
hela
landet
och
i
media.
Ylva
har
lång
erfarenhet
som
föreläsare
play and educational play methods in preschools.
om lek och lekpedagogiska arbetssätt i förskolan.
om lek och lekpedagogiska arbetssätt i förskolan.
Manne af
af Klintberg
Klintberg började
started to
worksom
as aclown
clownår
in1972.
1972.Med
Through
Manne
arbeta
sina some Manne
af
Klintberg
började
arbeta
som
clown
år
1972.
Med
sina
8000
performances
”Manne
the Clown”,
he han
has
met thousands
8000
föreställningar
som
Clownen
Manne
har
träffat
Manne
af Klintbergas
började
arbeta
som clown
år 1972.
Med sina 8000
föreställningar
som have
Clownen
har han
of
children.
Most of them
beenManne
enthusiastic
andträffat
responded positively,
tusentals
barn och mött
både
dem som
entusiastiskt
har
8000 föreställningar
som
Clownen
Manne
har han träffat
whereas
not been
joinentusiastiskt
in. Manne ishar
the chairman tusentalssome
barnhave
och mött
bådeable
demtosom
accepterat
clownens
leksignaler,
och
dem
som har haft
svårt att
tusentals
barn
och
mött
både
dem
som
entusiastiskt
har
of
IPA – Lekfrämjandet
and startedoch
thedem
project
whoatt
don’t play”.
accepterat
clownens leksignaler,
som“Children
har haft svårt
ge
sig hän. Manne
är ordförande
IPAdem
- Lekfrämjandet
äratt
accepterat
clownens
leksignaler,i och
som har haftoch
svårt
ge sig hän. Manne är ordförande i IPA - Lekfrämjandet och är
initiativtagare
till projektet
Barn som
inte
leker.
ge sig hän. Manne
är ordförande
i IPA
- Lekfrämjandet
och är
initiativtagare till projektet Barn som inte leker.
initiativtagare till projektet Barn som inte leker.
IPA – Lekfrämjandet is a non-profit national Swedish association of International Play AsIPA
- Lekfrämjandet
ärthe
en rikstäckande
svensk
förening
av International
sociation:
Promoting
Child’s Rightideell
to Play,
which
is represented
in about 50 countries.
IPA - Lekfrämjandet är en rikstäckande ideell svensk förening av International
Play
Promoting
the for
Child’s
Right right
to Play
som finnsavrepresenterad
IPA
-association
Lekfrämjandet
är enworks
rikstäckande
ideell
svensk
Internationali ett
TheAssociation:
actively
children’s
to förening
play.
Play Association: Promoting the Child’s Right to Play som finns representerad i ett
femtiotal
länder. Föreningen
aktivtRight
för barns
rätt som
till lek.
Play Association:
Promotingarbetar
the Child’s
to Play
finns representerad i ett
femtiotal
länder. Föreningen
aktivt för barns rätt till lek.
Visit our discussion
forum arbetar
femtiotal
länder. Föreningen
arbetar aktivt för barns rätt till lek.
www.ipa-sweden.org/barnsominteleker.html
and our website www.ipa-sweden.org.
Gå
gärna in på vårt diskussionsforum www.ipa-sweden.org/barnsominteleker.html
Gå gärna in på vårt diskussionsforum www.ipa-sweden.org/barnsominteleker.html
och
Gå www.ipa-sweden.org
gärna in på vårt diskussionsforum www.ipa-sweden.org/barnsominteleker.html
och www.ipa-sweden.org
och www.ipa-sweden.org
Download