Pioner 2009

advertisement
Foto: Kjetil Alsvik
Internmagasin for ConocoPhillips Norge
Nr. 1, 2014
I 25 år har ConocoPhillips hatt bedriftsbarnehage i Tananger.
2013 – Høy aktivitet og vi leverte
I begynnelsen av fjoråret sa jeg at 2013 ville bli et travelt
år – der vi måtte levere – og det gjorde vi virkelig.
Samtidig med at det var hektisk prosjekt- og boreaktivitet
gjennomførte vi tidenes største vedlikeholdsnedstenging
(Shutdown 2013) på Ekofisk og i Teesside. I løpet av noen
hektiske sommeruker med inspeksjoner, vedlikehold og
reparasjoner utførte vi også mye modifikasjonsarbeid på
våre eksisterende anlegg for å legge til rette for de nye
installasjonene i Nordsjøen og på mottaksterminalen.
Vi fikk i vid forstand testet samarbeid på tvers av ulike
fagområder, lokasjoner og samarbeidspartnere. Den
effektive planleggingen og koordineringen av aktiviteter på
tvers av drift, brønnoperasjoner og prosjektene gjennom
‘Peak-teamet’ viste seg å være svært effektivt. Det bidro til
at både de som utførte arbeidet direkte og
støttefunksjonene kunne fokusere mer på gjennomføring.
De partneropererte feltene leverte flotte resultater og
er en viktig del av forretningsenheten. Vi fikk også full
uttelling på søknadene om nye lisenser i Norge både i 22.
runde og TFO-runden, samt nye lisenser på Øst-Grønland.
Kort oppsummert – vi fikk levert på alt vi hadde tatt
oss mål av i fjor.
Jeg vil igjen takke alle offshore, i Tananger og i Teesside
samt de som jobbet i innland og utland på de ulike
prosjektene for en strålende jobb og resultater i 2013
2014 – Effektivitet og konkurransekraft
Økt produksjon
Sist år nådde vi produksjonsmålene våre både på
egenopererte og partneropererte felt. I begge tilfelle er det
snakk om modne områder, og for de partneropererte feltene
venter vi en liten nedgang i produsert volum i år. I Ekofiskområdet øker produksjonen derimot. Med de store
investeringene vi gjennomfører, blant annet i form av mange
nye brønner, har vi satt oss som mål å øke produksjonen fra
58.000 fat netto i døgnet i fjor til 64.800 fat i år.
I 2014 blir det økt brønnaktivitet. Blant annet starter vi
boringen av et stort antall nye produksjonsbrønner på Ekofisk
2/4 Z og på Eldfisk 2/7 S. Dette vil gi økt produksjon. Nå skal
vi høste av investeringene som er gjort de siste årene. I tillegg
vil det pågå mye brønnvedlikehold og vi starter plugging av
brønner på Ekofisk 2/4 A. En effektiv gjennomføring av
brønnprogrammet blir svært viktig for å nå produksjons- og
kostnadsmålene.
Nye områder
Det var gledelig at vi i TFO-runden i januar fikk tildelt eierskap
i to nye utvinningstillatelser, hvorav ett som operatør. Begge
områdene ligger i Nordsjøen, nær eksisterende infrastruktur. I
den forrige ordinære tildelingensrunden, 22. runde, sist
sommer, fikk vi et operatørskap og tre andre eierandeler. Alle i
Barentshavet, et område vi ser som svært spennende. I år
planlegges det å bore to letebrønner i Barentshavet hvor vi er
partner med Statoil som operatør. Vi krysser fingrene og
håper på funn.
Kostnadseffektivitet
Ser vi framover er en av de store utfordringene å bli mer
kostnadseffektive. Gjennom de siste ti årene har det historisk
sett vært en formidabel økning i olje- og gasspriser. Samtidig
har utbyggings- og driftskostnader fulgt etter slik at vi nå får
mindre tilbake for hver krone vi investerer enn vi gjorde for ti
år siden. Vi har mistet konkurransekraft.
Dette gir oss utfordringer når det gjelder å kunne løfte nye
investeringer for økt utvinning på felt i produksjon og bygge
ut nye felt og funn. Det kan også føre til nedstengning av
produserende felt tidligere enn antatt. Vi ser allerede at nye
utbygginger som Tor og Tommeliten A er krevende med
dagens kostnader.
Det er derfor viktig at vi i 2014 øker fokus på hvordan vi
kan bli mer effektive i alt vi gjør og redusere både drifts- og
investeringskostnader. Hvis vi får det til vil vi styrke
konkurransekraften vår og bidra til at vi kan gjennomføre nye
investeringer og bygge videre på strategien om å ha en
langsiktig og bærekraftig forretningsenhet i Norge i mange
tiår.
2014 er et år der effektivitet, forandring og
innovasjon, det å gjøre ting på andre og nye
måter, kan være en nøkkel for å åpne dører og
finne nye løsninger. Jeg oppfordrer alle til å
tenke nytt – være innovative.
Visjonen står fast – vi skal fortsatt være en
nøkkelspiller på norsk sokkel i 2050.
Steinar Våge
Regiondirektør, Europa
PIONÉR utgis av ConocoPhillips Norge. Ansvarlig redaktør: Stig S. Kvendseth. Redaktør: Kjell Undall.
Redaksjon: Tore Falck og Elsa Dørr Skinstad. E-post til redaksjonen: RSC:Norway Internal Communication.
Redaksjonen avsluttet: 10. februar 2014. Utforming: Eirik Moe AS. Trykk: Gunnarshaug.
Foto: Kjetil Alsvik
HMS
Vi har hatt en utfordrende start på 2014, med flere uønskede
hendelser. 2013 var et år med gode HMS-resultater, men vi
fortsatte ikke den kontinuerlige forbedringen vi har sett de
foregående årene. Det blir derfor viktig at vi snur denne
trenden i år.
HMS-fokus i 2014 er på operasjonell integritet. Med dette
menes blant annet 100 prosent etterlevelse av prosedyrer og
at vi er skjerpet og til stede i alle situasjoner. Husk også å
følge de åtte livreddende reglene. Da vil vi igjen se at vi
oppnår kontinuerlig forbedring på veien mot null. Vi vet også
at god HMS gir effektive operasjoner.
Ekofisk 2/4 L
inn for landing
Ferdigstillingen av Ekofisk 2/4 L går jevnt og trutt framover.
I april overleveres plattformen til driftsavdelingen.
Ekofisk 2/4 L
FØRSTE ANKOMST: I romjulen landet
den alle første ‘flighten’.
Tidlig test
Etter milepælen med
første overnatting 26.
november har plattformen
vært det primære
boligkvarteret for mer enn
200 personer. Plattformen er
utpekt som en framtidig
'trygg havn' for Ekofiskfeltet – og denne
funksjonaliteten ble satt på
en tidlig prøve under
stormen i desember.
Nye milepæler som er
verdt å notere seg er
ferdigstillingen av alle de ti
livbåtene på plattformen,
ferdigstilling av systemet for
fylling av drivstoff og første
helikopterlanding i slutten
av desember. Lufttrafikken
Ekofisk 2/4 Z (t.v.) sett fra nord.
har økt, og nå mottar
plattformen ni
helikopterflyginger i uka.
Sikreste noensinne
Siden begynnelsen av 2010
har prosjektet hatt over 16
millioner arbeidstimer uten
en eneste fraværshendelse,
og en registrerbar
hendelsesrate (TRR) på 0,06.
– Det er veldig viktig å
fortsette mot målet om å
være ‘DET SIKRESTE
PROSJEKTET NOENSINNE‘
noe som har vært
drivkraften for teamet fra
starten av, sier Gaurang.
Det ble lansert en rekke
proaktive tiltak da
offshorearbeidet begynte, og
andre har blitt innført i løpet
av det hektiske bygge- og
ferdigstillingsarbeidet i
vinter. Nærmere 300
personer fra leverandører og
underleverandører deltok i
den tre dager lange
offshoreskolen, der en hel
dag var viet PSI. Dette ble
fulgt opp med kampanjen
PSI@the workface. Det ble
holdt 34 oppfriskningssamlinger for PSI for å dekke
alle arbeidslagene – med i
alt 400 deltakere.
Rollemodell
Andre proaktive tiltak
inkluderer rollemodellopplæring for alle
formenn og arbeidsledere,
samt opplæring i
risikovurdering for 167
fagarbeidere som riggere,
stillasbyggere, sandblåsere,
malere og sveisere.
– Det er også verdt å
merke seg at
verneombudene regelmessig
gjennomfører vernerunder
hver uke i tillegg til å være
gode rollemodeller i PSIprogrammet, sier Gaurang
Haldipur.
HAVSUTSIKT: God oversikt for de som
overvåker sjøtrafikken fra tårnet.
Foto: Øyvind Sæbø
– Et eget
team med
personell fra
prosjektavdelingen og
ansatte fra
Gaurang
Haldipur
kontraktorfirmaet Rosenberg Worley
Parson jobber iherdig med å
fullføre arbeidet på en sikker
og god måte, sier Gaurang
Haldipur, prosjektdirektør
Ekofisk 2/4 L.
I slutten av januar var
arbeidet 85 prosent
ferdigstilt, og i alt var 26
systemer overlevert til
driftsavdelingen. Generell
ferdigstilling er på 68
prosent.
Bolig- og feltsenterplattform
med 552 senger i enkeltlugarer.
Matsalen på 2/4 L.
3
Eldfisk II:
Tester alle
systemer
Hovedutfordringen for Eldfisk 2/7 S på Stord denne
vinteren er å få testet alle systemene før utseiling.
– Dette blir bra, sier ansattrepresentant i
prosjektet, Svein Ruud.
Testing og justering
– Vi nådde de to første
milepælene for mekanisk
ferdigstilling før jul, og
jobber nå med de to siste.
4
Kværner har
om lag 1200
personer i
sving på
bygget, mens
vi har
Glenn
Hamrell
nærmere 100
personer i aktivitet med
uttesting, feilretting og
justeringer, forteller Glenn
Hamrell, direktør for
sammenkopling og
ferdiggjøring.
Framdriften er god i
forhold til planen om
utseiling og installering i
andre kvartal.
– Men det er viktig å få
gjort så mye testing som
mulig før avreise slik at vi får
luket vekk eventuelle feil og
justere systemene før vi
kommer offshore,
understreker han.
Driftsorganisasjonen
– Vi har om lag 30
medarbeidere fra Eldfisk
driftsorganisasjon her nå,
forteller driftsleder Tom
Torstensen. Disse jobber
sammen med leverandørene
for å kvalitetssikre alle
systemene og teste dem så
langt som mulig. Drifts-
organisasjonen
har hatt mange
medarbeidere
involvert fra de
tidlige fasene i
prosjektet, men
Tom
Torstensen
nå når utseiling
nærmer seg intensiveres
dette.
Klargjøring og forboring
Modifikasjonsarbeidene og
ferdigstilling av broer og
brostøttemoduler fortsetter
også offshore gjennom
vinteren med rundt 200
prosjektmedarbeidere på
Eldfisk-feltet. De gjør klar for
nybygget som kommer i løpet
av våren. Understellet og
broene er allerede på plass,
Eldfisk-senteret er klart til å ta
imot overbygget til 2/7 S.
de ble satt på havbunnen i
mai i fjor.
I vinter ligger boreriggen Mærsk Gallant over
2/7 S-understellet og
forborer fem brønner, for å
korte ned tiden fra
overbygget er på plass til
den første oljen kan gå
gjennom anlegget.
Når Eldfisk 2/7 S er
ferdig installert og klar til å
starte boring, kommer
etter planen boreriggen
Mærsk Innovator som
plasserer seg over
brønnområdet på Eldfisk
2/7 S og starter boring.
Brønnene settes i
produksjon etter hvert som
de blir ferdigboret.
Foto: Kjetil Alsvik
Svein har vært
med i
prosjektet
siden designfasen i 2009
og bidratt
Svein Ruud
med løsninger
for å gi et godt arbeidsmiljø
når plattformen kommer i
drift. Det er viktig for blant
annet å forebygge
belastningsskader hos de
154 medarbeiderne som til
en hver tid skal ha 2/7 S som
framtidig arbeidsplass.
Det har også vært et stort
ergonomiprosjekt med
spesialister på arbeidsmiljø
som har sett på faktorene
som bestemmer arbeidsmiljøet; arbeidsstillinger,
arbeidshøyder, underlag i
gangsoner, lys, støy og
ventilasjon med mere. Alt
for å bidra til godt
arbeidsmiljø og gi smarte
løsninger som letter
framtidig drift og
vedlikehold.
TESTING PÅGÅR: Omfattende testing
av ulike systemer i kontrollrommet.
Inspeksjon av området der produksjonsventilene befinner seg.
Paul Matthews (t.v.) og Kristine
Gunnarshaug inspiserer helidekket.
Stort HMS-engasjement
Eldfisk II
Ny integrert bolig-,
prosess- og brønnhodeplattform Eldfisk 2/7 S,
med 40 brønner, samt
nye rørledninger og
modifikasjoner på
eksisterende anlegg.
Boligmodulen ferdigstilles på lekter.
– Vi har lagt ned mye
arbeid for å involvere alle
medarbeiderne her på
Stord for å unngå skader,
sier HMS-leder i
prosjektet, Lars Jonny
Lars Jonny
Larssen
Larssen.
PSI-konseptet er adoptert med stort
engasjement av verftet. Det er også
mange ConocoPhillips-medarbeidere
ute i produksjonen – der folk møtes, på
morgenmøter, planleggingsmøter og der
sikker jobbanalysene forberedes.
Utvidet bruk av sikker jobb-analyser er
et av tiltakene som er avtalt med
Kværner for å ta et ekstra tak i
sikkerhetsarbeidet. Et annet er å
organisere verneombudene nærmere
linjeledelsen for å få den mer involvert i
HMS-arbeidet.
Før hver ny fase i prosjektet
gjennomføres et sikker oppstart-møte
med formenn og disiplinledere. Da blir
de spesielle utfordringene i hver fase
analysert for å ha fokus på de viktigste
sikkerhetsspørsmålene.
– Tatt i betraktning at det er mer enn
30 nasjonaliteter her, og at det er et
komplisert prosjekt, er HMS-resultatene
tilfredsstillende. Men vi er ikke fornøyd
før vi unngår alle personskader,
understreker Lars Jonny Larsen.
5
området. Mærsk Gallant er i
ferd med å forbore fire
produksjonsbrønner og én
brønn for reinjisering av
borekaks på Eldfisk 2/7 S.
Når dette oppdraget er
fullført i løpet av våren går
riggen av kontrakt med
ConocoPhillips i denne
omgang.
West Linus
Travelt boreår
I 2014 blir det høy boreaktivitet i Ekofisk-området.
Flere rigger vil være i aksjon i løpet av året. To av
riggene er nye på feltet.
Først ut er
den
amerikanske
riggen Rowan
Gorilla VI. Den
David
har siden i
Forbes
høst vært på
verft i Rotterdam for
modifikasjoner og
oppgradering for norsk
sokkel. Riggen ankommer
feltet i løpet av første
kvartal og skal plugge
brønner på Ekofisk 2/4 A. Da
‘Alfa’ ble stengt ned i
september 2013, var det
etter 39 års oljeproduksjon.
I alt er det 23 brønner som
skal plugges på Nordsjøens
første faste produksjonsplattform.
Ny rigg til Ekofisk
Like om hjørnet er også
riggen West Linus. Den er helt
ny og transporteres med skip
fra verft i Singapore i februar.
Riggen er for høy til å gå
gjennom Suez-kanalen, så
den må gå rundt Afrikas
Horn. Overfartstiden er
beregnet til i underkant av to
måneder. West Linus skal en
liten tur innom Norge for
siste godkjenningstest før
den taues ut til Ekofisk 2/4 Z.
I alt skal det bores 32
produksjonsbrønner.
Boreprogrammet varer i fem
år. Riggen opereres av North
Atlantic Drilling.
De øvrige riggene er
gamle kjenninger i Ekofisk-
Eldfisk til høsten
Den erstattes da av en
annen Mærsk-rigg. Mærsk
Innovator har fullført
boringen av vanninnsprøytingsbrønner på
havbunnsinstallasjonen
Ekofisk 2/4 VB og er i gang
med å komplettere de sju
siste brønnene. Riggen
starter boring av
produksjonsbrønner på
Eldfisk 2/7 S til høsten. Det
skal bores 35 nye brønner de
neste årene.
Rowan Norway har siden
tidlig i 2013 vært i aktivitet
på Ekofisk 2/4 B. Dette
arbeidet avsluttes etter
planen i løpet av sommeren.
Riggen går deretter til
Ekofisk 2/4 M der den i
første omgang skal utføre
‘slot recovery’ på sju
brønner.
I tillegg til de innleide
riggene er det også stor
aktivitet på de faste boreriggene på 2/4 X og 2/4 K.
– Året blir svært
utfordrende for avdelingen
for brønnoperasjoner. Alle
medarbeiderne er imidlertid
svært motivert for å levere
nye brønner i henhold til
planen og å plugge gamle
brønner effektivt. Alle våre
aktiviteter må utføres etter
våre høye HMS-standarder,
sier David Forbes, direktør
for brønnoperasjoner.
Mærsk Gallant
Rowan Gorilla
Rowan Norway
Mærsk Innovator
ConocoPhillips fikk god uttelling i ny tildeling
ConocoPhillips fikk i januar to andeler,
hvorav ett operatørskap, i regjeringens
tildeling i forhåndsdefinerte områder
2013 (TFO). Begge områdene er i
Nordsjøen.
ConocoPhillips leverte
inn søknad om
tilleggsareal i områdene
rundt Tommeliten og
Alvheim. Departementet
Arild
tilbyr selskapet en andel
Skjervøy
på 41,88 prosent i blokk
PL044 B i Tommeliten-området og
operatørskapet for samme blokk.
Samtidig tilbys selskapet en andel på 20
6
prosent i blokk PL736 S: 25/4,7 i Alvheimområdet med Marathon som operatør.
– Dette er en god uttelling for oss.
Tildelingen gir oss interessante muligheter i
viktige områder, sier letedirektør Arild
Skjervøy. Han berømmer samtidig teamet
som arbeidet fram en søknad av høy kvalitet
i denne TFO-runden
Tildeling i forhåndsdefinerte områder
omfatter tildeling i de mest utforskede
områdene på norsk sokkel. Utfordringene i
modne områder er særlig knyttet til at den
forventede funnstørrelsen går ned. Små funn
kan ikke bære en selvstendig utbygging, men
kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte
eksisterende og planlagt infrastruktur.
Fra avfall til strøm
Siden 2009 har det vært ulovlig å deponere brennbart
avfall i Norge. Nå brennes alt restavfallet og det kommer
strømkunden ConocoPhillips til gode.
Anne Høgalmen, leder for
kontor- og eiendomstjenester.
Kortreist energi
Strømmen som blir generert
ved gjenvinningsanlegget
går inn i det vanlige
strømnettet. Rundt en
tredjedel av denne
strømmengden leveres til
ConocoPhillips.
Hovedproduktet er
likevel varmt vann som
produseres fra den
gjenvunne energien i
anlegget. Vann med
temperatur på rundt 90
grader pumpes inn i Lyses
fjernvarmenett og distribueres til industribygg og
boliger i Stavanger, Sandes
og Sola. Energien utnyttes i
form av vannbåren
oppvarming og varmt
tappevann.
Forbrenningsovnene
holder en temperatur på
rundt 900 grader og går
døgnkontinuerlig. Prosessen
Foto: Kjetil Alsvik
Selskapets
strømforbruk i
Tananger er
på rundt 15
millioner
kilowatt timer
Anne
Høgalmen
per år. Det
tilsvarer forbruket til 750
eneboliger. Fra årsskiftet har
selskapet inngått kontrakt
med Forus Energigjenvinning. Hele strømforbruket på Tanangerbasen blir nå levert fra
anlegget som driver med
energigjenvinning av avfall.
Anlegget på Forus har to
driftslinjer. Den første ble
tatt i bruk i 2002, den nyeste
i 2012. Her sluttbehandles
alt avfall fra Lister i sør til
Ryfylke i nord og blir til
strøm og vannbåren varme.
– Da vi skulle innhente
anbud på strømleveranse
var det naturlig å inkludere
Forus Energigjenvinning på
listen over leverandører. De
vant anbudskonkurransen
etter en totalvurdering, sier
Tananger-basen
overvåkes fra kontrollrommet via store skjermer.
Slett ikke så ulikt et
prosessanlegg i Nordsjøen,
men her er det altså varmt
vann som går i rørene – ikke
olje eller gass.
Små utslipp
Årlig kommer det inn
110.000 tonn restavfall til
anlegget på Forus. Rundt 2/3
av dette kommer fra private
husholdninger, resten fra
industri og næringsvirksomhet. Utslippene fra
energigjenvinningen er små
og skjer kun i form av
avgasser til luft. Utslippene
ligger langt under grensen
som er satt av myndighetene. Forus
Energigjenvinnings største
eiere er Lyse og IVAR med en
eierandel på 43 prosent hver.
– Vi får jevnlig spørsmål
fra våre miljøbevisste
medarbeidere om hvorfor vi
ikke kildesorterer mer enn vi
gjør. Kaffebeger, engangsbestikk og papptallerkener
defineres som matbefengt
avfall og kan derfor ikke
resirkuleres. Da er det greit å
vite at alt avfall av denne
typen blir brent og vi får det
tilbake i form av strøm,
avslutter Anne Høgalmen.
Foto: Forus Energigjenvinning
– Hele strømforbruket på
Tananger-basen blir nå levert
fra anlegget som driver med
energigjenvinning av avfall.
Forus
Energigjenvinning
7
Alle foto: Kjetil Alsvik
var likestilt med arbeid. – Å
styrke kvinners muligheter i
arbeidslivet var noe av
begrunnelsen for å starte
bedriftsbarnehage, forteller
Anne. Hun er fortsatt
involvert i driften. Nå sitter
hun i stiftelsstyret, som
bedriftens representant.
I dag er det full
barnehagedekning i
området, men likevel har
Ekofisk Junior nokså lang
venteliste etter
hovedopptaket om våren.
BYGGER SLOTT:
Fra venstre: Emma,
Erik og Kadlin.
Ekofisk Junior fyller 25 år:
En god plattform
for små og store
I 25 år har bedriftsbarnehagen tatt i mot flere hundre barn
av ansatte. Dørene åpnet for første gang 2. januar 1989. Til
våren blir det stor jubileumsfest.
I alle årene
har Ekofisk
Junior vært et
populært
tilbud til
småbarnsTherese
Abrahamsen foreldre som
jobber i ConocoPhillips. – At
tilbudet blir satt stor pris på,
ser vi blant annet på svarene
i brukerundersøkelser vi
gjennomfører, sier Therese
Abrahamsen, styrer for
barnehagen. Hun holder styr
på 14 kolleger og 46 barn et
steinkast unna hovedbygget
i Tananger. I undersøkelsen
for 2013 skåret barnehagen
høyest på faktorene
Respektfull behandling og
Helhetsvurdering. Her er de
helt i norgestoppen. Ellers er
Ekofisk Junior blant annet
anerkjent for at de satser på
8
et sunt og variert kosthold
og at de tilbyr et godt
pedagogisk opplegg, som
inkluderer opplæring i
engelsk.
Mange søkere
Byggingen av barnehagen
startet sommeren 1988 og
det var bedriftens egen
kontor- og eiendomsavdeling som var ansvarlig
for byggeprosessen. Det var
70 barn som søkte om 37
plasser ved det første
inntaket. Mange ville jobbe i
den nye barnehagen. Det
kom inn hele 160 søknader
til ni stillinger som ble utlyst
høsten 1988. Gjennom årene
har en god del kvinner, og en
og annen mann, vært på
lønningslisten. Én person av
det opprinnelige personalet
er fortsatt ansatt.
Anne Høgalmen, direktør
for kontor- og eiendoms-
tjenester har
fulgt barnehagen fra
begynnelsen.
Hun forteller
om et
Anne
Høgalmen
mangelfullt
barnehagetilbud på den
tiden. Det var lange
ventelister overalt, så den
nye barnehagen ble straks
etterspurt og plassene fyltes
opp. Månedsprisen den gang
var 2500 kroner, og det er
faktisk høyere enn i 2014!
For 25 år siden måtte man
ha avslag på søknad om
kommunal barnehageplass
for å søke. Og var man heldig
å få plass i Ekofisk Junior,
gjaldt det kun for to år om
gangen. Videre var det krav
om at begge foreldrene
måtte være i arbeid i minst
80 prosent stilling. Studier
Trygghet
Rita Helene
Kruse Pfeifer
er styreleder i
jubileumsåret.
Hun synes det
Rita Helene
Kruse Pfeifer er av stor verdi
at barnehage og arbeidsplass har samme
geografiske beliggenhet.
– Dette legger godt til rette
for full arbeidsdag for
foreldrene uten å måtte
oppleve stress ved levering
og henting, poengterer hun.
Nærheten til arbeidsplassen
skaper dessuten en ekstra
trygghet for foreldre og barn.
Rita setter også pris på
tryggheten som ligger i litt
økt bemanning. Det
reduserer behovet for vikar
ved korttids sykdom. – Å føle
seg trygg er en
grunnleggende faktor for
utvikling og trivsel, mener
Rita. Hun roser tilbudet, og
ikke minst den arbeidsmoral
og innsats de ansatte i
barnehagen viser.
– Ekofisk Junior lever
virkelig opp til slagordet sitt:
En god plattform for livet,
avslutter Rita Helene Kruse
Pfeifer.
Ekofisk Junior høsten 1988.
Hilde Lilleland:
25 år i Ekofisk Junior
Hilde Lokøy
Lilleland er
den eneste
medarbeideren
som har vært
Hilde Lokøy
Lilleland
ansatt like
lenge som barnehagen har
eksistert. Det vil si hun
begynte to uker etter
åpningen – og 17. januar var
hun selv jubilant. Hilde
hadde erfaringer fra tre
andre barnehager da hun
søkte. Jobben fikk hun, og
siden har hun blitt værende.
Trivsel
– Her trives jeg godt, ingen
dager er like, og jeg blir kjent
med mange nye mennesker
sier Hilde. Hun trekker
videre fram alle de hyggelige
kollegene. – Vi treffes ofte
utenom jobben også. Det er
jo et godt tegn på at vi trives
i lag, sier hun. Hun roser
også det nære samarbeidet
med foreldrene.
Det aller beste er likevel
ungene selv, ikke minst det å
følge med på utviklingen
deres. Gleden av å se de
første skrittene de tar, og
stoltheten de viser når de
har lært å klatre eller sykle.
Ute
Været kan noen ganger være
surt, men ute er hun hver
eneste dag. – Det kvikker
opp, tror vi hadde blitt veldig
trøtte utover ettermiddagen
uten litt frisk luft i løpet av
dagen, sier hun.
Hilde kommer opprinnelig
fra Klepp, men er bosatt sør i
Sola kommune med mann og
barn. Det vil si datteren på 20 er
student i Trondheim for tiden.
Både datteren og sønnen har
gått i Ekofisk junior, og lærte å
svømme i bassenget i
hovedbygget.
Barnehagen har bygd på og
oppgradert noen ganger, men mye
er likevel likt som ved oppstart.
– Jeg skulle ønsket meg litt
større uteområde. Men vi er flinke
til å gå på tur, oppsøke andre
lekeplasser og gå og se på båtene i
havnen, understreker hun.
Kommunikasjon
På ett område er hverdagen helt
forandret – kommunikasjon. Før
måtte vi ofte ringe til foreldrene om
noe var litt ugreit. Nå sender vi gjerne
et bilde med mobilen som viser at
ungene har det kjekt. Mange av
ungene er også på digitale plattformer
og behersker dataspill og nettbrett.
Flere hundre barn har hun fulgt i
kortere eller lengre perioder. – Jeg
husker nok ikke alle, men tror jeg skulle
kjent igjen de fleste. Og så er det alltid
kjekt å treffe foreldrene igjen og høre
hvordan det har gått etter at ungene
sluttet i barnehagen, avslutter
jubilanten Hilde Lokøy Lilleland.
JUBILEUMSPERSONALET: Bak fra venstre: Arna Rott, Nina Kårtveit, Anita Goodson
Roth, Tone Wilson, Annette Lilleland, Nina Torstensen, Hilde Lokøy Lilleland.
Framme fra venstre: Lise Lotte Pettersen, Annette U. Sivertesen, Marielle Fimland,
Tove Iren Askeland og Therese Abrahamsen.
Joe, Cooper, Maya og Marianne Chesak.
Joe og Marianne Chesak:
– Et godt sted å være
Hver morgen tar Joe Chesak firmabussen fra
Vaulen til jobben i Tananger. Men han reiser ikke
alene. Han har selskap av Cooper (6) og Maya
4 (1/2). De går begge i Ekofisk Junior.
Familien Chesak er svært fornøyd med tilbudet.
Mamma Marianne fra Stavanger og pappa Joe,
opprinnelig fra Indiana i USA, er ikke minst
glade for at det er et stabilt personale i
bedriftens barnehage.
Det gir en god ro og helhet. Personalet har
tid til å sette seg ned med ungene både når
de kommer om morgenen og i løpet av
dagen. – De ser hvert enkelt barn, og det er
viktig, utdyper Marianne.
Cooper på 6 og Maya på 4 1/2 har gått i
Ekofisk junior i to år. De deler begeistringen.
– Jeg elsker de som jobber her, sier Cooper.
Foreldrene synes barnehagen har mye
bra utstyr, og et kreativt personale som
blant annet er flinke til å jobbe med ulike
prosjekter sammen med ungene.
Joe jobber til daglig som
dataspesialist i ConocoPhillips. Han var
kjent med barnehage før han flyttet til
Norge.
– Barnehagene i USA er ofte dyre, kan
han fortelle, og han liker den norske
modellen.
Bussturene om morgenene og
ettermiddagene setter han stor pris på.
Skikkelig kvalitetstid med sønn og
datter. – Jeg foretrekker bussen
framfor å kjøre selv. Et flott tilbud,
skryter han.
Én ting syns Joe imidlertid at det
er vanskelig å vende seg til. – At
barna sover ute i barnehagen,
bekymrer meg, tenk om det kom et
dyr for eksempel. Det hadde ikke
gått hjemme i USA, smiler han.
9
Therese Abrahamsen styrer bedriftsbarnehagen Ekofisk
Junior i jubileumsåret. Her sørger Tananger-kvinnen for at
både små og store har det bra.
Therese
vokste opp
med mor og
far og to
søsken ikke så langt unna
der hun i dag har sin
arbeidsplass. Med en far
som jobbet på Ekofisk var
kanskje oljebransjen et mer
nærliggende yrkesvalg. Og
faktisk begynte
arbeidskarrieren nettopp
offshore, nærmere bestemt
med tre år i forpleiningen på
flyterigg. Det skjedde delvis i
kombinasjon med
pedagogikkstudier, før det
ble førskolelærerutdanning
ved universitet i Stavanger
på heltid. Etter endt
utdanning fulgte så noen år i
kommunal barnehage i
Tananger. Til ConocoPhillips’
bedriftsbarnehage kom
Therese i 2006. Hun begynte
13. desember, på selveste
Lucia-dagen. Og her trives
hun godt.
– Ekofisk Junior er et
godt velferdstilbud til
ansatte i ConocoPhillips slår
hun fast. Hun skryter av
personalet. I alt er de 15
medarbeidere, som innehar
solid kompetanse og utgjør
en god ressurs.
PROFIL:
Bedriftsleder
Klokken halv åtte hver
morgen er de på plass for å
ta imot ungene på
avdelingene Alpha, Bravo og
Charlie. Therese har eget
kontor i barnehagen og har
alltid åpen dør for barn og
voksne.
Hun opplever dagene
som travle men kjekke, og
synes også det er av stor
betydning at hun er til stede.
Therese deltar gjerne i
aktiviteter inne og ute når
det passer slik.
– Som leder skal jeg
være synlig og legge til rette
for å skape et godt
personalarbeid med mye
10
glede. Vi har sammen
utarbeidet interne
spilleregler, der vi deler med
hverandre og utvikler
hverandre. Dette blir ikke til
av seg selv, men gjennom
daglig fokus.
– Jeg stiller krav til at
alle har et ansvar for å bidra
til dette, og som resultat
opplever vi at både barn og
foreldre trives sammen med
oss, sier Therese.
Hun beskriver jobben
som leder for en bedrift og
alt det innebærer av
administrasjon,
rapportering, HMS-krav og
personalansvar. En av
hovedoppgavene er å holde
seg faglig oppdatert for å
kunne skape et godt
pedagogisk tilbud til barna.
– Vi er i et yrke der vi jobber
med faget hver dag.
De 46 ungene er fra null
til seks år. Flere av dem er
tospråklige, for tiden ni,
dersom engelsk holdes
utenom. Her går det blant
annet i fransk, kinesisk og
arabisk. Selv kan hun trå til
på spansk om det trengs.
Ungdomstiden ble nemlig
delvis tilbrakt i Spania.
– Faren hennes kombinerte
offshorejobben med
friperioder i sol og varme i
tre år. Han tok med seg hele
familien, og de bosatte seg
på spanskekysten. Therese
hadde tre ungdomsskoleår
på den norske skolen i Alfaz
del Pi.
Felles mål
Hun er resultatorientert og
synes det er viktig at alle
jobber mot felles mål.
Ekofisk Junior har et
sammensveiset personale,
der flere har vært med i
mange år.
Therese driver
barnehagen gjennom
ledergruppen, der hver
avdeling er representert. Her
blir de interne planene lagt
og evaluert og det settes
opp ulike prioriteringer.
En av grunnene til at hun
er så engasjert i jobben er at
de kan oppnå kvalitet i
praksis. Med et godt
samarbeid i stiftelsesstyret,
kombinert med god
familiepolitikk i
ConocoPhillips synes hun
Ekofisk Junior er en god
barnehage. Her er det
mulighet for å satse på de
minste i samfunnet.
– Men vi er på ingen
måte noen luksusbarnehage,
understreker Therese.
Varm mat fra kantina og
muligheter for bruk av
svømmebassenget er
kanskje der tilbudet skiller
seg mest ut fra andre
barnehager. Og kanskje det
viktigste – litt høyere
bemanning enn offentlige
barnehager. Det skaper
trygge, stabile og
gode rammer for
utviklingen til
barna.
Foto: Iselin Alsvik
Trivsel for små og store
Framtiden
Utenom jobben liker Therese
å sykle og løpe. Og så går
hun innimellom natteravn i
Tananger. Hun og mannen
Kjetil har to barn på snart ti
og tretten som er aktive i
håndball og fotball, så
kvelder og helger går ofte
med til å følge dem opp på
fritidsaktiviteter.
– Og så har jeg en mann
som liker å lage god
spennende mat både til
hverdags og fest. Det er en
glede i hverdagen – der er
nok ikke min styrke, smiler
hun.
For framtiden ønsker
Therese faglig
videreutvikling, og har
vurdert med tiden å begynne
på en mastergrad på
universitet. Det er viktig å
sette seg noen
utviklingsmål, men akkurat
nå er det full fokus på den
viktige og kjekke jobben som
gjøres i Ekofisk Junior, sier
Therese Abrahamsen.
'Good to Great-teamene' viste
mangfoldet av gode prosjekter som
er på gang. Her er det Elin
Øiumshaugen som informerer
Øystein Walmsnæss.
Åpen dag for kontinuerlig forbedring
Det var mange besøkende i auditoriet da teamet for
kontinuerlig forbedring (CI) arrangerte åpen dag i
Tananger. De ønsket å vise status på prosjektene de jobber
med og hvordan kontinuerlig forbedring kan bidra til 8-10
prosents effektivisering av løftekostnader og produksjon.
– Vi kan dokumentere 8-10 prosent årlig forbedring av
løftekostnader og produksjon fra fagområder som bruker CIverktøyene, sier leder for kontinuerlig forbedring i Norge,
Rune Tveit.
Kontinuerlig forbedring i sin nåværende form har vært
virksomt i forretningsenheten siden 2004. Om lag 140
personer har gjennomgått opplæring og er involvert i CIprosjekter i en eller annen form til enhver tid.
Daglig virke
Flere møter konseptet i sitt daglige virke, og det arbeides for å
gjøre kontinuerlig forbedring til en tydeligere arbeidsform for
forbedringsinitiativer innen flere fagområder.
Det var G2G-prosjektene, med team-ledere og
-medlemmer, som ble løftet fram. – Dyktige og engasjerte
medlemmer, en uunnværlig ekspertise i ethvert
forbedringsprosjekt, bidrar til at kulturen for kontinuerlig
forbedring står sterkt hos oss, understreker forbedringsleder,
'CI-master' Margareth Sekse.
Rune Tveit.
Oddbjørn Johnsen og
Margareth Sekse.
Opplæring for alle
På bakgrunn av de gode resultatene satses det betydelig.
Derfor ble det i slutten av fjoråret lansert et
introduksjonskurs innen CI. Dette blir tilbudt alle i løpet av
2014. – Da kan vi få kontinuerlig forbedring inn i ryggmargen
på en unik måte, fortsetter Rune.
Utviklingsmuligheter
På den åpne dagen i januar ble eksempler på forbedringsprosjekter vist fra en rekke fagområder. I midten av auditoriet
var det en poster-seksjon om opplæring og trening, slik at de
besøkende også kunne se hvilke utviklingsmuligheter som
finnes.
– Vi ser resultater av kontinuerlig forbedring direkte på
bunnlinjen. Like viktig er det at vi bruker ressursene våre til å
gjøre de riktige tingene, avslutter Margareth Sekse.
Kjell Hveding (t.v.) og Paal
F. Bjåstad blir orientert av
Annette Lillevik Maribu.
Aktivt kosthold!
2014 blir et aktivt år med mange initiativer på helsesiden.
Medarbeiderne, uansett hvilket firma de er ansatt i, får
mange muligheter til å lære om viktige helseforhold hvis de
ønsker å justere litt på livsstilen.
Med konsernets overskrift
‘Good for you’ ble det i
midten av januar lansert en
kampanje for sunnere
kosthold. Dette er årets
helsekampanje i Norge, og
en del av den globale
kampanjen med mange ledd
over flere år. Ett av målene i
den norske forretningsenheten er 70 prosent
deltakelse i kampanjeaktivitetene.
Alle utfordres til å spise
sunnere. I kampanjen kan
deltakerne oppnå en
‘helsestjerne’ (= 250 poeng)
per dag, eller 60 helsestjerner innen 17. mars. Da
finnes det hjelpemidler på
eStream, slik at kontraktører
og egne ansatte kan få
inspirasjon og hjelp til å:
• Spise et ‘helsemåltid’ på
250 poeng eller mer
• Gjennomføre en
bonusaktivitet som er
matsmart
• Se en to til fire minutters
video om mat og helse
– Vi er klar over at noen
faller av når det er snakk om
‘matregnskap’ og ‘poeng’.
Men prøv. Det virker,
oppfordrer Margaret.
Mulighetene ligger der
I tillegg vil medarbeiderne
på de forskjellige
arbeidsstedene møte
informasjon om kosthold og
sunne matvaner, og gis flere
valg. Kantinene offshore har
for eksempel økt utvalget av
sunne produkter slik at
medarbeiderne får mulighet
for å spise sunnere og sette
sammen sitt eget
helsemåltid. I Tananger
arrangeres forskjellige tiltak
som Grønn dag og frokostuke.
De som er ment å oppfordre
til sunnere matvalg.
Følg med og les mer på
eStream og på
helseavdelingens egen
hjemmeside.
Aktivitet, hjerte og velvære
Det hele begynte i fjor med
aktivtetskampanjen for
Norge og et tilsvarende
globalt initiativ i mai og juni i
fjor. Mye oppmerksomhet
ble rettet mot hjertet, trim
og velvære. Så fortsatte det
med tilbudet om sjekk av
viktige helseforhold som
blodtrykk, kolesterol,
glukose, vekt/BMI etc. sist
høst.
Gode matvalg
Våre matvalg
påvirker oss
mer enn vi til
daglig tenker
på. Det er
Margaret
vanlig å sette
Høiesen
sunn kost og
aktivitet i sammenheng. Ikke
alltid tenker vi på at mat og
aktivitet også betyr mye for
vår mentale helse og
hvordan vi mestrer
hverdagen. – Dette blir
overgangen til neste tema i
kampanjen, mental helse og
stress/mestring, kan
bedriftssykepleier Margaret
Høiesen avsløre.
Men det kommer de
tilbake til. – Nå handler det
om kosthold, understreker
hun.
12
SUNT OG GODT: Morten Østbye-Nærheim solgte matvarer under Grønn dag i Tananger.
Dave MacDonald
mottok ærsprisen
av Kate Simpson.
Teesside Pride Awards 2014:
Feiret suksesser
Inviterte ansatte og kontraktører var nylig samlet på
Riverside Stadium for å feire førsteklasses prestasjoner og
resultater på Teesside-terminalen.
Som tidligere år var begivenheten lagt til et selskapslokale på fotballstadion til
Middlesbrough FC – og ble
ledet av HMS-direktør Mike
Rae.
– Det handler om å feire
suksess og anerkjenne
resultater, sa Teesside-
direktør Nick Lee i sin tale.
Nick og de andre medlemmene av ledergruppen;
Kate Simpson, Mike Scallon,
Lee Murray og Rosemary
Dick delte ut prisene – etter
å ha plukket vinnerne blant
de mange nominerte. Det var
11 priskategorier i alt, med
The Mark er lansert
– Norge er neste
Selskapets nye intranett – The Mark – er nå på skjermen.
Gjør deg kjent med det nye nettstedet. Den norske
forretningsenhetens hjemmeside blir ny i slutten av februar.
Planleggingen av avløseren
til eStream har pågått i
lengre tid. Innføringen skjer
gradvis. Foreløpig er noen
forretningsenheter lansert.
Aller først ut var den britiske
foreningsenheten, med
nettsteder for Aberdeen og
London. De gikk ‘live’ i
januar. Houston fulgte
tidlig i februar. Norge og
Teesside følger i neste
runde, som etter planen
finner sted helt i slutten av
februar.
I første omgang skjer
endringene på det øverste
nivået. Det betyr at The
Mark og eStream vil leve
side om side en god stund
framover, inntil alt innhold
er konvertert til The Mark.
Publiseringsverktøyet for
det nye intranett er
SharePoint 2013.
Innhold som i dag er
aktivt på det norske
eStream blir med over i The
Mark, men strukturen
flere vinnere i noen
kategorier. Dave MacDonald
ble hedret med æresprisen
’lifetime achievement
award’.
– Vi hadde et sterkt år i
Teesside i 2013. Den
treårige
vedlikeholdsnedstengingen
(Shutdown 2013) var
skadefri og ble fullført
raskere enn planlagt, slik at
Ekofisk kunne starte opp
igjen tidlig. De ansatte
oppnådde fem skadefrie år i
desember, mens kontaktoransatte har jobbet
skadefritt i 2,5 år. Det har
heller ikke vært noen
prosesshendelser i kategori
1 eller 2 i denne perioden.
– Med over 800
mennesker på terminalen
og et svært hektisk arbeidsprogram er dette i
verdensklasse, sier Nick
Lee. Han gir videre honnør
til de ansatte for fem års
ubrutt produksjon, bortsett
fra de to planlagte
vedlikeholdsstansene.
Anerkjennelse
av prestasjoner
endres og ikke minst har det
nye intranettet et helt annet
visuelt uttrykk. Det kan
derfor være lurt å lagre
bokmerker av sider man ofte
er inne på – slik at man lett
finner disse igjen etter
overgangen.
The Mark har et tiltalende og moderne design
og består av tre hovedsider,
såkalte landing pages. Disse
kalles:
• Our company
• My work & collaboration
• My life & career
Alle andre sider, som for
eksempel avdelingens
hjemmesider og sider som i
dag finnes under
nøkkelinformasjon, vil være
tilgjengelige under én av
disse tre hovedsidene, men i
den nye strukturen.
En annen ting som er nytt
er at forretningsenhetens
nettsteder vil inneholde en
blanding av lokal og global
informasjon. For å forenkle
oversikt og navigering er
lokalt stoff merket med blått
og konsernets med rødt.
ConocoPhillips Teesside
Pride er ment som en
anerkjennelse av innsats og
prestasjoner som bidrar til å
forme et tryggere
arbeidsmiljø, førsteklasses
drift og effektive prosjekter.
Prisen er med på å forsterke
SPIRIT-verdiene i selskapet.
Formålet med
prisutdelingen er å:
• Feire ferske suksesser
• Anerkjenne innovasjon og
gode prestasjoner
• Øke bevisstheten om
betydningsfulle resultater
• Oppmuntre alle
medarbeidere i Teesside
til å utvikle, innføre og
evaluere tiltak som hjelper
til med å oppnå
bærekraftige forbedringer.
For oversikt over prisvinnere
og kategorier se Teesside
Pride Awards-artikkel på
engelsk – side 22.
13
Foto: Kjetil Alsvik
Guro Hovig (t.v.), Ingeborg Siem Knudsen
og Trygve Skogland utveksler erfaringer
fra de ulike kursene de har deltatt på.
HR tilbyr kurs for personlig utvikling
Å gå på kurs sammen gir en god fellesskapsfølelse på tvers
av avdelinger og fagområder. ConocoPhillips tilbyr en rekke
kurs innen personlig utvikling og ledelse. SPIRIT-verdiene
og lederkompetanser står sentralt. Det bygger en felles
plattform og kultur.
Trygve Skogland er leder for
kostnadsrapportering og
-analyse og har deltatt på
flere av kursene. Etter at han
gikk inn i lederrollen ville
han sette seg inn i de nye
oppgavene så raskt som
mulig. Han valgte derfor
Supervisor Toolkit og Six
Conversations.
Nyttig innføring
SupervisorToolkit er, som
navnet sier, en innføring i
‘verktøykassa’ for nye ledere.
Det gir oversikt over viktige
lederoppgaver, verktøy og
rutiner. Dette kan være
oppgaver i forbindelse med
rekruttering,
medarbeidersamtaler,
sykefraværsoppfølging, HMS
og mer. Flere ledere av
forretningsområder forteller
om sitt område. Det gir en
god mulighet til å bli kjent
med disse, samt etablere
nettverk med andre nye
ledere.
– Jeg satte stor pris på å
utveksle erfaringer med
andre nye ledere. I slike
sammenhenger kommer det
14
gjerne opp problemstillinger
som vi ikke får snakket om i
andre fora, sier Trygve.
Six Conversations er et
kurs som forbereder ledere
på ‘Performance
Management’-prosessen.
Det å gjennomføre gode
medarbeidersamtaler kan
utgjøre en forskjell, både for
den enkelte ansattes
prestasjoner og for
avdelingens samlede
resultater.
– Det fine med dette
kurset er at vi får
trene på samtalene.
Øvelse gjør mester, og
her stiller alle
deltakerne likt og
støtter hverandre, sier
Trygve.
For alle
Det settes også jevnlig
opp kurs som er for
alle ansatte, uavhengig
av stilling. Four
Conversations er
forberedelser til
medarbeidersamtalen
og setter fokus på en
god målsettingsprosess
og styrker kommunikasjonen med leder.
Guro Hovig er teamleder i
HR Connection og deltok på
dette kurset sist høst. Hun
mener at hun er bedre
forberedt enn før
til den kommende
prosessen med
‘Performance
Agreement’.
– Vi lærte mye
om hvordan vi
skulle tenke
langsiktig på
egen utvikling og
selskapets
behov, og gjøre
målene SMARTe.
Dette har gjort
det enklere å formulere
målene, mener Guro.
Getting To Know
ConocoPhillips er introduksjonskurset for
nyansatte. Det går over to
dager og deltakerne får
møte ledere og spesialister
fra ulike områder.
– Selv om jeg deltar i
graduate-programmet og får
mye informasjon der, var det
nyttig å få møte ansatte fra
mange forskjellige
avdelinger. Det gjør det
enklere når vi skal bygge
nettverk på tvers, forteller
Ingeborg Siem Knudsen. Hun
startet i selskapet i
september i fjor og jobber
innen IT.
Oversikt
Det er laget en kursoversikt
på hjemmesiden til HR. Her
finnes det kursbeskrivelser
på norsk og engelsk, samt
datoer for alle planlagte
kurs. Den gjør det enkelt å
legge planer for egenutvikling og sikre seg plass
på de kursene man ønsker å
ta i løpet av året.
Teesside:
Stor aktivitet i
People Spirit
People Spirit-teamet i Teesside er klare for et
nytt år. Også i 2014 vil de invitere til en
aktivitet de fleste månedene.
I 2013 stod Spirit-teamet bak ti arrangementer
for ansatte og kontraktører. Tilbudet spenner
vidt, her går det blant annet i bowling,
fotokonkurranse og besøk i Flamingoland. Flere
av arrangementene er for hele familien.
Sentralt står også innsamling av penger til
en god sak. Penger som kommer inn ved
arrangementene gis til en organisasjon, etter
nominasjon fra medarbeiderne. I 2013 kom det
inn 9435 pund til stiftelsen Marie Curie.
ConocoPhillips matchet beløpet, slik at
nærmere 19.000 pund ble overlevert til
kreftorganisasjonen.
Teamet koordinerer også donasjoner fra
ConocoPhillips til en rekke tiltak i
lokalområdet. I fjor var det samlede beløpet
6826 pund. Donasjonene spenner for det meste
fra 100 til 500 pund. Det er stort mangfold.
Blant de 26 mottakerne i fjor var en
rugbyklubb, en dyrevernforening og en
speiderforening.
Teamet har nettopp valgt ‘Charities’ for
2014. Det ble to organisasjoner som jobber for
barn i vanskelige livssituasjoner.
Holly Simpson leder People Spirt-teamet.
Hun takker alle som bidro til det fantastiske
innsamlingsresultatet i fjor og håper på stor
oppslutning også i år.
40 år siden
Ved årets begynnelse var det
430 ansatte i Phillips
Petroleum i Norge, som
dermed var en av de største
arbeidsgiverne i Rogaland.
Foto: Kjetil Alsvik
Populært utvekslingsprogram
Fire jenter og fire gutter, samt to lærere, fra Teesside er på
vennskapsbesøk i Tananger. I juni blir det gjenvisitt til England.
Det er 26 år siden elever fra
Tananger ungdomsskole og
Northfield School for første gang
tok turen over Nordsjøen for å bli
kjent med hverandres skolegang
og kultur.
De engelske elevene besøker
Norge i februar. Her deltar de i
skolens undervisning og besøker
blant annet Oljemuseet. På
programmet står også en tur fil
fjells for å prøve seg i skiløypene.
Under oppholdet bor og spiser
elevene hjemme hos
vertsfamilier.
Foto: Kjetil Alsvik
Bak fra venstre: Joanne Harland, Chris Salter og Holly
Simpson.Framme fra venstre: Glen Ransom, Ken
Stephenson, Andy Kelly, Chris Emery og Steve Collingwood.
Hipp hurra for elevutveksling
over Nordsjøen. Elevene ved
Northfield School and Sports
College før årets norgestur.
Uniformer og lunsj
Mot slutten av skoleåret reiser
norske elever og lærere til byen
Billingham. Northfield er en stor
skole med nærmere 1500 elever
og 250 ansatte. Her får
nordmennene oppleve engelsk
skole med uniformer og varm
lunsj på nært hold. Turer til blant
annet York, Newcastle og Durham
har det også vært gjennom årene.
Craig Walker, rektor ved
Northfield School and Sports
College er svært begeistret for
samarbeidet – ikke
minst at det gir
anledning til å bli
kjent med unge og
voksne fra et annet
land. – Det ligger en
Craig Walker
stor verdi i å få utvidet
perspektivet og få erfare likheter og
ulikheter på nært hold, sier han. Han
har selv vært med til Tananger, og
syntes ikke minst det var hyggelig å
treffe norske foreldre.
– Jeg tok også noen ideer med
meg hjem, smiler han.
Entusiasme
Samarbeidet mellom de to
ungdomsskolene begynte i 1987. Det
er lærere som koordinerer
utvekslingsoppholdet. Interessen og
entusiasmen blant elevene er stor.
– Det er alltid god stemning på
skolen når vi har besøk fra Tananger,
sier Craig Walker.
ConocoPhillips har i samtlige år
sponset dette utvekslingsprogrammet, og som en del av de
engelske elevenes opphold i
Tananger inngår et besøk på
hovedkontoret i Tananger.
10 år siden
Arbeidet med å etablere
det første driftssenteret
på land (OOC) i Tananger
startet opp.
25 år siden
All helikoptertransport ble
overført fra Forus til den
nye helikopterbasen på
Stavanger lufthavn, Sola.
5 år siden
Kulturminne Ekofisk-utstillingen
ble satt opp på Karmsund museum
i Haugesund. Utstillingen inngikk i
Kulturminneåret 2009.
15
Nytt om navn/People
#Sweet spilles i Teaterhallen.
Desember/januar December/January
Teesside
Spennende teatervår
For åttende år er ConocoPhillips hovedsponsor for
Rogaland Teater. Det betyr blant annet billetter til
spesialpris for ansatte i selskapet. Husk å gi beskjed
om du jobber i selskapet når du bestiller billetter hos
teateret.
Fram til 15. mars
spilles forestillingene Black
Rider på
hovedscenen og Perpleks på
intimscenen. Sistnevnte er en
absurd komedie med
filosofiske undertoner, mens
musikkstykket Black Rider av
Tom Waits, Williams S.
Burroughs og Robert Wilson
ble regnet som en fornyer av
teateret da stykket hadde
premiere i Tyskland for 30 år
siden.
I Teaterhallen spiller
ungdomsteateret #Sweet
fram til 3. april. Her er scenen
ombygd til et jentetoalett på
en skole!
Vårsesongens store
publikumssuksess blir nok
likevel Panikk i kulissene
som settes opp 9. april og går
til midten av juni. – Dette er
en farse, blott til lyst, der
handlingen er lagt til nettopp
et teater. En perfekt farse
som skal få folk til å le høyt
og mye, reklamerer teateret.
Programmet ved
Rogaland Teaterets mange
scener er mangfoldig i form
og innhold. I tillegg til egne
oppsetninger kommer også
flere gjestespill. Mer
informasjon om vårens
program finner du i
Teatermagasinet og på
Rogaland Teaters nettsider.
Velferden informerer
Nyansatte/Starters
Calvey, Matthew
Slater, John
Taylor, Barry
Sluttet/Leavers
Collier, Dave
Hall, Brian
35 år/years
Carroll, Paul
Farley, Alan
Thynne, Brian Henderson
20 år/years
Coulson, Arthur
Hurst, John
5 år/years
Balderson, Neil
Drewery, Philip
Galvin, Mark
Masshedar, James
Rees, Lorraine
Sidgwick, Paul
Turnbull, Alan
Tyreman, Philip
Norge/Norway
Nyansatte/Starters
Amith, Olav Azmi
Aspøy, Siw
Dahl, Tore Ivar
Jenssen, Frode
Juarez, Federico
Mæland, Jonny
Protheroe-Winters, Karen L.
Reme, Leif Arvid
Roth, Laura
Røyrås, Tommy
Scanlon. Eamonn
Slettebø, Anne Berit
Strand, Jan Arve
Tjoflot, Harald
Toftkær, Jakob
Valipour Shokouhi, Samad
Ørland, Siri
Øverås, Vidar
Sluttet/Leavers
Akindele, Kazeem
Finstad, Bodil
Garvik, Harald
Gundersen, Gunnar
Hodne, Hildegunn
Kummen, Torfinn
Næss, Asbjørn
Nøkleby, Helge
Sternhoff, Ingrid
Straathof, Julia
Tveiten, Torgeir
40 år/years
Kristensen, Knut O.
Thorsen, Kjell Thore
Åserød, Jan
35 år/years
Amundsen, Ragnar
Eike, Frode
Ellingsen, Ivar
Jakobsen, Alfinn
Lehn, Ingrid
Levang, Kåre
Rossebø, Asbjørn
Sunde, Odd
Trandum, Finn
30 år/years
Saxvik, Bjørn
25 år/years
Dahlsveen, Robert
Fosstveit, Arild
Undem, Gry
20 år/years
Aanensen, Rodgeir
Gundersen, Arild
Nielsen, Hardy Hartmann
Rølland, Bjørn Olav
Sirum, Toril H.
15 år/years
Abercombie, Linda
Oplenskedal, Frode
Quaglia, Umaporn C.
Tufta, Rune
Tønnesen, Njål
5 år/years
Alvestad, Robert L.
Andersen, Stig
Bahr, Lars Christina
Tronstad
Brimsø, Edvard
Brox, Reidar
Børseth, Hanne Beck
Dagsland, Jan Erik
Haram, Ann-Kristin
Kumar, Rajesh
Kvitvær, Gunnar
Lyngnes, Ivar
Omdal, Joanne Diana
Rasmussen, Kjetil
Rønning, Terje
Seljestad, Inge Harald
Sellereite, Åse
Soman, Solly Kalathil
Ytreland, Marit
Østbø, Kjell
Organisasjonsendringer
Farsund Resort
Hyttesøknad
Det er tid for å levere søknad for sommersesongen.
I år er påsken inkludert i sommersesongen og brev med
informasjon om søknadsfrist er sendt i posten hjem til
alle ansatte. Husk at søknadsfristen er så tidlig som
26. februar.
Nytt av året er Farsund Resort. To av hyttene i Odder i
Danmark er erstattet av nye. Rorbuleiligheten i Lofoten
har vært veldig populær så den blir også leid inn for årets
sommersesong. Leiligheten i Østerrike samt en leilighet
på Røros er også en del av hyttetilbudet i sommer.
Teater og konserter
Velferden jobber med å kjøpe inn billetter til teater, revy
og konserter for våren og sommeren. Følg med på
velferdens nettside på eStream. Der finner du ulike
tilbud og nyttig informasjon.
Med virkning fra 1. januar:
John Bakken begynte som leder for
sluttdisponeringsoperasjoner. Han rapporterer
til Tim Croucher, direktør for sluttdisponering.
Med virkning fra 13. januar:
Morten Mellemstrand begynte som ‘manager
GEA asset vulnerability project’. Han
rapporterer til Robert Skrede, direktør for
‘engineering and asset integrity’.
Med virkning fra 1. februar:
Kristian Andersen begynte som HMS-leder faste
installasjoner, brønnoperasjoner i Norge. Han
rapporterer til Tom Yngve Hanssen, HMS-leder,
brønnoperasjoner i Norge.
Reidar Hellesø begynte som driftsdirektør i
Teesside. Han rapporterer til Nick Lee, direktør i
Teesside.
Kate Simpson begynte som direktør for HMS og
ingeniørtjenester i Aberdeen. Hun rapporterer
til David Chenier, administrerende direktør,
Storbritannia.
Odd Egil Guttormsen begynte som direktør
for modifikasjonsprosjekter. Han rapporterer
til David Hendicott, driftsdirektør for Ekofiskområdet.
Med virkning fra 18. februar:
Ivar Saga Trane begynner som leder for
spesialisert vedlikehold på land. Han skal
rapportere til Frode Oplenskedal, direktør for
integrert planleggingssenter.
Jone Johansen skal begynne som
automasjonsleder, spesialisert vedlikehold.
Han skal rapportere til Ivar Saga Trane, leder
for spesialisert vedlikehold.
Ole I. Olsen begynner som teamleder for
driftssenteret på land. Han skal rapportere til
Frode Oplenskedal, direktør for integrert
planleggingssenter.
2013 – High activity level and we delivered
At the start of last year, I said that 2013 would be a busy
year – that we had to deliver – and so we did. Alongside
busy project and drilling activities, we carried out the
largest shutdown in company history, Shutdown 2013 at
Ekofisk and Teesside. During a few hectic summer weeks of
inspections, maintenance and repairs, we also carried out
many modifications on our existing facilities to prepare for
the new installations in the North Sea and at the receiving
terminal.
We tested collaboration across various disciplines,
locations and partners to the fullest. The efficient planning
and coordination of activities across operations, well
operations and projects handled by the Peak team proved
efficient. Both those who carried out the work directly and
the supporting functions could devote their full attention
to execution.
The partner-operated assets delivered great results in
2013, and are an important part of the business unit. We
also got everything we wanted from our applications for
new licenses in Norway, both in the 22nd licensing round
and the APA round, not to forget new licenses on the East
Greenland Shelf.
In short, we delivered on all our goals for the year.
I would like to extend renewed thanks to everyone in
the offshore organisation, in Tananger and at Teesside, as
well as all of those who have worked on the various
projects in Norway and abroad, for your great work and
results we all achieved in 2013.
2014 – Efficiency and competitiveness
Increased production
Last year we reached our production goals, both for
operated fields and from partner-operated assets. In both
instances, we are talking about mature areas, and for the
partner-operated assets area, we are expecting a slight
decrease in produced volume this year. In the Greater
Ekofisk Area, the production is increasing. With the major
investments we’re carrying out, including many new wells,
we have set a goal of increasing net production from 58,000
barrels per day last year to 64,800 this year.
2014 will see a very high level of well activity. We will
start drilling of a vast number of production wells on Ekofisk
2/4 Z and Eldfisk 2/7 S. This will yield increased production.
Now we will reap the benefits of our investments in recent
years. In addition, there will be plenty of well maintenance
and we will plug wells on Ekofisk 2/4 A. Efficient execution
of the well programme will be very important in order to
achieve our production and cost targets.
New areas
We were very pleased to learn that we were awarded
ownership of two new exploration licenses, one as the
operator, during the APA round in January. Both areas are in
the North Sea, near existing infrastructure.
In the previous regular licensing round, the 22nd round, last
17
summer, we received one operatorship and three other
ownership interests. All are in the Barents Sea, an area we
regard as very exciting. We are planning to drill two
exploration wells in the Barents Sea, where we are
partners with the operator Statoil. We are crossing our
fingers and hoping for discoveries.
Cost efficiency
Looking ahead, one of the major challenges will be to
become more cost efficient. Over the past decade, oil and
gas prices have increased to historic levels. At the same
time, development and operation costs have followed suit.
As a result, we get less return on the money we invest
than we did ten years ago. We have lost competitiveness.
This is a challenge in terms of lifting new investments for
improved recovery in operational fields, develop new fields
and discoveries. This could also cause the shutdown of
producing fields sooner than expected. We already see
that new developments such as Tor and Tommeliten are
demanding with current costs.
As a result of all this, it is important that we increase
our focus in 2014 on becoming more efficient in everything
that we do, and to reduce operational and investment
costs. If we achieve this, we will strengthen our
competitiveness and contribute to our ability to carry out
new investments keep developing our strategy to have a
long-term and sustainable business unit in
Norway for decades to come.
2014 is a year for change and innovation, a
year where doing things differently can be a
key to unlock doors and find new solutions.
I encourage you all to think outside the box –
to be innovative.
Our vision remains the same – to sustain legacy
position in Norway towards 2050.
Steinar Våge
Europe President
Foto: Kjetil Alsvik
HSE
We’ve had a challenging start to 2014, with several
undesirable incidents. 2013 was a year with good HSE
results, but we did not see the continuous improvement we
have experienced in recent years. Therefore, it is important
that we break this cycle this year.
The 2014 HSE focus will be on operational integrity. This
involves complete and total compliance with procedures,
and that we are concentrated and focused in all situations.
Remember to follow the eight life-saving rules. By doing
this, we will achieve continuous improvement on our road
towards zero. We also know that good HSE yields efficient
operations.
Eldfisk II:
Testing all
systems
at Stord
Paul Matthews (left) and Kristine Gunnarshaug inspecting the helideck.
Svein has
worked on the
project since
the 2009
design phase
and has
Svein Ruud
contributed
with solutions that will
ensure a good working
environment when the
platform comes on stream.
One of the reasons why that
is so important, is to prevent
strain injuries among the
154 employees who will
work on 2/7 S at any given
time in the future.
A major ergonomics
project was also launched,
involving working
environment specialists who
looked into factors that are
important for the working
environment, such as:
working posture, working
heights, flooring in corridors,
lighting, noise, ventilation,
etc. All this will ensure a
good working environment
and provide clever solutions
for more efficient operations
and maintenance in the
future.
Testing and adjustments
'We reached the two first
milestones for mechanical
completion before
18
Christmas,
and are
currently
working
towards the
last two.
Glenn
Hamrell
Kværner has
around 1200 people working
here, whereas we have close
to 100 persons involved in
commissioning, fault repair
and adjustments,' says
Glenn Hamrell, hook-up and
commissioning manager.
The project is
progressing well in
accordance with the plan for
sailaway and installation in
the second quarter.
'However, it is important to
do as much testing as
possible here before
departure. It is better to
eliminate any faults and
adjust the systems before
offshore installation,' he
emphasises.
Operations
'We now have 30 employees
from the Eldfisk operating
organisation here' Tom
Torstensen, operability
assurance manager. They
are working with the
suppliers to quality-assure
all systems and test them as
far as possible. Many
employees
from
Operations
have been
involved from
the early
Tom
Torstensen
phases of the
project. This will be
intensified as sailaway
approaches.
Preparation work and predrilling
The modification work and
commissioning of bridges
and bridge support modules
also continues offshore
throughout the winter, with
close to 200 project team
staff on the Eldfisk field.
They are preparing for the
new facility that will arrive in
spring. The jacket and
bridges are already in
place, having been
installed on the seabed in
May last year.
This winter, the Mærsk
Gallant drilling rig is
positioned above the 2/7 S
jacket and is pre-drilling
five wells. This will reduce
the time from when the
topsides are installed until
the first oil can flow
through the facility.
Once Eldfisk 2/7 S is
installed and ready to
receive the drilling rig, the
Mærsk Innovator is
scheduled to arrive and be
positioned above the
Eldfisk 2/7 S well area to
start the drilling. The wells
will enter production as
they are completed.
The living quarters module on the barge
Photo: Kjetil Alsvik
This winter, the main challenge for Eldfisk 2/7 S at Stord is
to test all systems before sailaway. 'This looks good,' says
Svein Ruud, employee representative in the project.
Inspecting the production valves.
THE TEESSIDE SPIRIT TEAM: Front left to right - Glen Ransom, Ken
Stephenson, Andy Kelly, Chris Emery, Steve Collingwood. Back left
to right – Joanne Harland, Chris Salter and Holly Simpson.
Great activity in People Spirit
The Teesside People Spirit team is gearing up for another
year, and will continue to invite employees and contractors
to activities and events in 2014. They have just chosen their
Nominated Charities for this year.
Strong HSE commitment
'We have
invested a lot
of work in
involving all
employees
here at Stord,
Lars Jonny
Larssen
so that we
can avoid injuries,' says HSE
lead Lars Jonny Larsen.
The PSI concept has
been adopted, and the
shipyard has been very
committed to this concept.
Furthermore, there are many
ConocoPhillips employees
involved in production and
where people meet; at
morning meetings, planning
meetings and when safe job
analyses are prepared.
Extended use of safe job
analysis has been agreed
with Kværner as one of the
initiatives for increased
safety.
The Eldfisk Complex is ready
to receive the 2/7 topsides.
Another measure is to
organise the safety
delegates so that they are
directly involved in the
safety work.
Prior to each new
project phase, start-up
meetings are conducted
with all foremen and
discipline leaders. Here
the particular safety
challenges for each phase
are analysed prior to startup, to ensure focus on the
main safety issues.
'The HSE results are
satisfactory, considering
the complexity of the
project and the fact that
we have more than 30
nationalities here.
However, we are not
satisfied until we
eliminate all injures,' Lars
Jonny emphasises.
In 2013, the Spirit team
organised ten events for
employees and contractors
which varied to appeal to
different ages and interests.
These included such
activities as ten-pin bowling,
photo competitions and a trip
to the Flamingo Land theme
park. Many of the events are
family-oriented.
The core of the SPIRIT
team’s activities is to bring
people from site together to
support the local community.
Fundraising for their chosen
Nominated Charity is a key
part of this. Money given
during the events is donated
to an organisation, given a
nomination process by the
employees and contractors at
Teesside. In 2013, Marie Curie
Foundation was their
Nominated Charity and a
fantastic £9,435 was raised
throughout the year.
ConocoPhillips matched the
amount, so that the total
donation was almost
£19,000.
The team also aims to
donate money to charities
and local organisations,
which last year totalled
£6,826. Most of the donations
are between £100 and £500
and there is a great diversity
among the recipients. Last
year’s 26 recipients included
Great North Air Ambulance,
Guisborough Rugby Club,
24th Middlesbrough Scout
Group and Billingham Food
Bank.
Nominated charities
The team has just announced
their Nominated Charities for
2014, The Jo and Mya
Memorial Fund, which aims
to provide help, assistance,
guidance and counselling to
children who have either lost
a parent or sibling, or, who
have a parent or sibling
undergoing treatment for
serious/terminal illnesses –
and The Friends of Early
Support, a Specialist Nursery
Centre, for children aged 0-5
who have a disability or other
special educational
requirement.
Holly Simpson heads the
Teesside People Spirit team
and Joanne Harland chairs
the Donations team and they
would like to thank everyone
who contributed to the
fantastic fundraising results
last year, and both hope that
this year will be just as
successful.
New team members
Holly and Joanne are pleased
to welcome Steve
Collingwood, Glen Ransom
and Chris Emery as new
volunteers this year to join
the team. SPIRIT team
members usually serve two
or three years. Employees
and contractors who wish to
be a part of the team are
asked to contact Holly.
If you have suggestions
for activities and events,
please contact one of the
team members.
19
Photo: Kjetil Alsvik
Testing various systems in the control room.
Ekofisk 2/4 L:
Counting down
to handover
Hookup and commissioning work continues at a steady
pace on Ekofisk 2/4 L. Countdown has begun for a
successful handover to Operations in April.
The first flight arriving in December.
Early trial
Since the ‘First sleep’
milestone 26 November, the
platform has served as the
primary living quarters for
more than 200 personnel. It
is designated as the future
‘Safe haven’ for the Ekofisk
field – and this functionality
was given an early trial
during the storm in
December.
Recent noteworthy
milestones include the
commissioning of all ten life
boats on the platform,
commissioning of the
helicopter fuelling system
and the achievement in late
December of the first
helicopter landing. At
20
present the air traffic has
increased to nine flights
landing on the platform per
week.
Safest ever
From the beginning of 2010,
the project has accomplished
more than 16 million hours of
work without a single lost
work day incident and a
Recordable Incident Rate of
0.06. ‘It is very important to
continue towards the goal of
being the ‘SAFEST PROJECT
EVER’ – which has been the
driving vision of the team
from the start, says Gaurang.
A number of proactive
initiatives were launched as
the offshore work started,
and others have been
initiated during the hectic
construction and
commissioning work this
winter. Close to 300
participants from contractors
and subcontractors
participated in a three day
offshore school including a
full day PSI camp. This was
followed up with the PSI@
the workface campaign.
There were 34 PSI
reinforcement sessions to
cover all crews – a grand
total of 400 participants.
Role model
Other proactive initiatives
include role model training
for every foremen and
supervisor, and, risk
assessment training for 167
specialty personnel such as
riggers, scaffolders, sand
blasters, painters and
welders. ‘It is also
noteworthy that the safety
delegates routinely conduct
several safety walkabouts
every week in addition to
being good role models in the
PSI program,’ concludes
Gaurang Haldipur.
Great view from the air and sea traffic control centre.
The restaurant.
Photo: Øyvind Sætre
– A dedicated
team of NCP
project
personnel and
workers from
the hookup
Gaurang
Haldipur
contractor,
Rosenberg Worley Parsons,
are working diligently to
achieve completion in a safe
and timely manner, says
Gaurang Haldipur, project
manager Ekofisk 2/4 L.
Late January the work was 85
percent complete and a total
of 26 systems had been
handed over to Operations for
an overall commissioning
earned progress of 68
percent.
West Linus
The Mark has
been launched
Busy drilling year
2014 will be a busy year for drilling activities in the Greater
Ekofisk Area. Several rigs will be in action during the year.
Two of the rigs are new to the area.
The first rig to
arrive is the
US-owned
Rowan Gorilla
VI. The rig has
David
been at a
Forbes
shipyard in
Rotterdam since this
autumn for modifications
and upgrades for the
Norwegian Shelf. The rig will
arrive on the field in the first
quarter and will plug wells
on Ekofisk 2/4 A. When
‘Alpha’ was shut down in
September 2013, this
marked the end of 39 years
of oil production. A total of
23 wells will be plugged on
Norway’s first North Sea
permanent production
platform.
New rig to Ekofisk
The West Linus rig is also
just around the corner. This
brand new rig is transported
by ship from the yard in
Singapore in February. The
rig is too tall to sail through
the Suez Canal, so it will
have to sail around the Horn
of Africa. The voyage is
estimated to last just under
two months. West Linus will
first proceed to Norway
before it is towed to Ekofisk
2/4 Z. A total of 32
production wells will be
drilled in a drilling
programme that will span
five years. The rig is
operated by North Atlantic
Drilling.
The other rigs are old
acquaintances of the
Greater Ekofisk Area. Mærsk
Gallant is in the process of
pre-drilling four production
wells and one well for
reinjecting drill cuttings on
Eldfisk 2/7 S. When this
assignment is completed
this spring, the rig will
conclude its contract with
ConocoPhillips for this
round.
Eldfisk in the autumn
It will be replaced by
another Mærsk rig. The
Mærsk Innovator has
completed the drilling of
water injection wells on the
Ekofisk 2/4 VB seabed
installation, and has started
work on completing the
seven last wells. The rig will
start drilling production
wells on Eldfisk 2/7 S in the
autumn. A total of 35 new
wells will be drilled over the
next few years.
Rowan Norway has been
active on Ekofisk 2/4 B since
early 2013. The plan calls for
this work to be completed
this summer. The rig will then
proceed to Ekofisk 2/4 M
where its initial assignment is
to perform slot recovery on
seven wells.
In addition to the
contracted drilling rigs,
there will also be hectic
activity on two of the
company’s permanent
drilling rigs – on 2/4 X and
2/4 K.
‘The year will be very
challenging for the well
operations organisation.
However, everyone in the
group are highly motivated
to deliver the new wells on
schedule and abandon the
old wells efficiently, all of
which need to be executed
to our high HSE standards,’
says David Forbes,’ well
The company's new intranet – The Mark – is now available
on your screens. Please take a moment to familiarize
yourself with the new website. The Norway business unit's
new site will be launched late February.
The planning of the replacement for eStream has been
going on for some time and its introduction will be gradual.
For the present, the corporate website and some business
units are ‘live’.
The first to be launched was the UK business unit. The
websites for Aberdeen and London went live in January.
Norway and Teesside will follow in the next round, which is
scheduled for the end of February.
At first, the changes will take place at the top level. This
means that The Mark and eStream will live side by side for
a good while yet, until all content has been converted to
The Mark. The publishing tool for the new intranet is
SharePoint 2013.
While content that is currently active on the Norway
eStream will make the transition to The Mark, the structure
will be changed and, not least, the new intranet has a
completely different look. It can therefore be wise to
bookmark pages that you often visit – so that you can
easily find them after the transition.
The Mark has a modern design and consists of three
clickable landing pages. They are called:
• Our company
• My work & collaboration
• My life & career
All other pages, such as Functions and pages currently
found under key information, will be available under one of
these three main pages. However, the structure will be
completely new.
Another thing that is new is that business unit websites
will contain a mixture of local and global information. To
simplify overview and navigation, local content is marked in
blue and corporate content is marked in red.
21
Teesside Pride Awards 2014:
Celebrating
success
For the fourth time invited staff and contractors were
gathered in the Legends lounge at the Riverside stadium
on 23 January to celebrate outstanding performance at
Teesside Operations.
As in previous
years, the event
took place at
the home of
Middlesbrough
FC –
Nick Lee coordinated by
HSE manager Mike Rae.
‘It is all about celebrating
success and recognising
performance,’ said Nick Lee,
Teesside general manager in
his speech. He presented the
awards together with
management team members
Kate Simpson, Mike Scallon,
Lee Murray and Rosemary
Dick. There were 11
categories in all this year,
with multiple winners in some
categories.
‘We had a tremendous
2013 in Teesside. The
triennial shutdown was
incident free and delivered
ahead of plan, enabling early
start-up of Ekofisk. Staff
reached five years since the
last recordable injury and
contractors over 2.5 years,
with no Tier 1 or 2 process
safety events in the same
period. With over 800 people
on site and a very active
work program – this is world
class performance,’ says
Nick. ‘And with over five
years of uninterrupted
production outside of the
two triennial shutdowns –
it’s a real testament to the
workforce here,’ he added.
Recognising performance
The ConocoPhillips Teesside
Pride Awards recognise
outstanding performance
and accomplishments in
creating a safer working
environment, contributing to
operations excellence,
project excellence, and
reinforcing the
ConocoPhillips SPIRIT
Values. The Teesside Pride
Awards are open to all
employees, plant
departments, contractors
and teams
Winners 2014
Best individual contribution to health
and safety
Dave Close
Best company contribution to
innovation BTB
Overall winner Hertel
Contractor company safety
achievement award
Cordell, Hertel, Securitas, Spie
WHS, Fircroft, Oceaneering,
Sodexo, Redhall Engineering,
Interserve, Veolia, Cenelec, K
Holme and JBA
Best company contribution to
innovation BTB
Gold – Cordell
Silver - Hertel
Bronze - Redhall Engineering
Best individual contribution to PSI
Dennis Wright
Best Individual or company
contribution to environmental
stewardship or sustainability
Phil Motley
Best individual or company
contribution to environmental
stewardship or sustainability
Phil Motley, Mark Hanwell and
Tony Finn
Pride awards winners 2014.
The aim of the Teesside
Pride Awards is to:
Celebrate recent
successes
Recognise innovation
and excellence
Raise the awareness of
significant
accomplishments
Encourage people at
ConocoPhillips Teesside
to develop, implement
and evaluate initiatives
that help achieve
sustainable business
improvements
Best individual contribution to
Innovation
Ian McCullagh and John Graham
Excellence in project management
Paul Turley
Leadership in people excellence
Steve Tinkler
Leadership in collaboration and
teamwork
The IT department
Lifetime Achievement Award
(ConocoPhillips and contractor)
Dave MacDonald
Best Individual contribution in a
supporting function
Julie Guthrie
It was an honour and a complete surprise to receive my
lifetime achievement Teesside Pride award. It is
something I will treasure when I retire later this year
and it will be a reminder of the fantastic team I have
been lucky enough to be part of for over thirty five
years. I am sure that the strong Teesside team will
continue to deliver world class performance for many
years to come.
22
Dave MacDonald
received the lifetime
achievement award
from Kate Simpson.
Photo: Kjetil Alsvik
Lifetime achievement award to operations
superintendent Dave MacDonald
Organisational
changes
Effective 1 January:
John Bakken started as
decommissioning operations
lead. He reports to Tim
Croucher, decommissioning
manager.
Photo: Kjetil Alsvik
Effective 13 January
Morten Mellemstrand started
as mananger GEA asset
vulnerability project. Her
reports to Robert Skrede,
manager engineering and asset
integrity.
Three cheers for student exchange trips across the North Sea! Students from the Northfield School
and Sports College are ready for their trip to Norway.
Popular exchange programme
Four girls, four boys and two teachers have once more arrived from Teesside for a
friendship visit to Tananger. In June, Norwegian students will visit the British students
in England.
It is 26 years since students
from Tananger lower
secondary school and
Northfield School first crossed
the North Sea to learn about
each others’ schools and
Craig Walker
culture. The British students
visit Norway in February. They attend classes
at the school and visit sites such as the
Norwegian Petroleum Museum. On the
agenda is also a trip to the mountains to hit
the ski slopes. The students stay and dine
with host families.
least because it gives the students a
chance to get to know young people
and adults from another country. 'There
is great value in broadening one’s
perspective and experiencing
similarities and differences,' Walker
says. He has been to Tananger himself
and particularly enjoyed meeting
Norwegian parents. 'I also took a
couple of ideas home with me,' he says
smiling.
Enthusiasm
The collaboration between the two
schools started in 1987. The exchange
School uniforms
programme is organised by the
Towards the end of the school year,
teachers. There is extensive interest in
Norwegian students and teachers visit
and enthusiasm for the programme
Billingham. Northfield is a large school with
among the students. 'There’s always
almost 1500 students and a staff of 250.
been a good atmosphere at school
Here the Norwegian students see for
when we have students over from
themselves what life is like at a British
school with school uniforms and hot lunches. Tananger,' Craig Walker says.
ConocoPhillips has sponsored the
Throughout the years, the students have also
exchange programme from the start,
often visited York, Newcastle and Durham.
and for the British students the
Craig Walker, headteacher of Northfield
programme includes a visit to the
School and Sports College is very
company’s head offices in Tananger.
enthusiastic about the programme – not
Effective 1 February:
Kristian Andersen started as
HSE supervisor fixed
platforms, well operations
Norway. He reports to Tom
Yngve Hanssen, HSEQ director
well operations.
Reidar Hellesø started as
operations manager, Teesside.
He reports to Nick Lee, general
manager, Teesside.
Odd Egil Guttormsen started as
manager modifications, GEA
operations. He reports to David
Hendicott, manager, GEA
operations.
Kate Simpson, started as
general manager, HSE,
engineering and technical
assurance in Aberdeen. Kate
reports to David Chenier,
president UK.
Effective 18 February:
Ivar Saga Trane will start as
specialized maintenance
onshore director. He will report
to Frode Oplenskedal, director
integrated planning center.
Jone Johansen will start as SV
automation supervisor. He will
report to Ivar Saga, Trane,
specialized maintenance
director.
Ole I Olsen will start as OOC
team lead. He will report to
Frode Oplenskedal, director
integrated planning center.
23
RETUR: ConocoPhillips
Postboks 3, 4064 Stavanger
Salutt for ‘Zulu’
i Egersund
Et svært vellykket prosjekt ble feiret med fyrverkeri
og fest. Sammen med Aker og underleverandører
markerte prosjektavdelingen at Ekofisk 2/4 Z var i
mål.
– Basert på tilbakemeldingene så langt,
nådde vi målet om å lage den mest
drifts- og vedlikeholdsvennlige
plattformen i Nordsjøen, uten alvorlige
skader eller betydelige negative
Olav Henriksen
hendelser, sier prosjektdirektør Olav
Henriksen, med et smil.
Han legger vekt på alt det gode arbeidet og den
høye kvaliteten som er levert i alle ledd av prosjektet,
også fra underleverandørene. Når også samarbeidet med
ConocoPhillips’ driftsorganisasjon har vært godt er noen
viktige kriterier for en vellykket leveranse på plass.
– Tilbakemeldingene fra driftsavdelingen
er meget gode, så vi har store forventninger til
at 2/4 Z blir den sentrale
produksjonsplattformen vi har planlagt.
Gratulerer med et flott arbeid, sa
Kurt Fredheim produksjonsdirektør Kurt Fredheim på
avslutningsarrangementet i Egersund 31. januar.
Nå har ConocoPhillips’ prosjektmedarbeidere stengt
dørene til verftskontorene på ‘søra’ Eigerøy, og en ny kunde
med et nytt prosjekt rykker inn.
Download