The MU Contract

advertisement
The MU Contract
KRO – National Artists’ organization
KIF – The Swedish Association of Craft & Industrial Design
Shared office in Stockholm since 2000
”Art teaches noting, except the significance of life”
Michael Korda
Visual Artists & Designers 2009
•  receive lowest levels of remuneration compared to other
artistic fields
•  have almost doubled in number 1975 - 1990 especially
within visual arts
•  choose more often than artists in other fields not to
have children or to only have one child.
•  is a highly-educated professional category.
•  Less than 2% had an income of over 3 300 € a month
and on average 1 300 € a month.
Facts taken from “Artists’ Incomes,” a statistical study by SCB into all areas of art 2004– 2005. The Swedish Arts Grants Committee 2009
and the Swedish Arts Council’s 2009 report.
The Visual Arts & Design Field – Nourishing Creativity
• 
• 
• 
• 
70% of visual arts & design artists run their own business
Exhibition venues/spaces and public works of art
Creates gainful employment for > 9 professional categories
MU contract – a part of funding
•  Art creation remuneration/Art associations
•  Resource centre – a new opportunity
•  Studio grant
•  Grants/awards och artists’ remuneration
•  Non-profit work – ruthless exploitation of artists must stop
Visual Arts & Design
•  Public costs for visual arts & design constitute
1% of budget – lowest of all art forms.
•  46 % of artists say they cannot afford to take
part in exhibitions.
•  In 2009, a total of 1 300 exhibitions took place,
involving 6000 artists showing to an audience of
3 million.
Om utställningsersättning
Beskrivning och försök till analys
av Nils Johansson och Ann Traber
Download link
Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1
Utbetald Utbetald
statlig
Utbetald
utställningsersättning
Utbetald
statlig
Utbetald
statlig
utställningsersättning
statlig
utställningsersättning
Utbetald
statlig
utställningsersätt
utställningsers
statlig
åren 2004utställ
åreå
2006*
2006*
2006*
2006*
2006*
2006*
Lägsta/högsta utbetalda
Genomsnittligt belopp
utställningsersättning per konstnär
per konstnär med
Tabell 1 Tabell
Tabell
1 Tabell
1 Tabell
1 utställningsersättning
1 Tabell 1
År 2004
Arrangör
Lägst
År 2005
Högst
Lägst
Högst
Arkitekturmuseum
-
-
-
-
Forum för levande historia
Moderna Museet**
(utställningsersättning)
Moderna Museet (enligt
årsredovisning)***
-
-
-
-
1 000
23 350
1 000
1 000
23 242
1 000
58 215
1 822
Nationalmuseum m. Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
-
Riksutställningar
345
40 542
115
Statens konstråd
-
-
-
-
Statens Museum för Världskultur
-
-
-
-
Statens musiksamlingar
-
-
-
-
Totalt utbetalad
utställningsersättning
År 2006
Lägst
År 2004
År 2005
Redo
utställning
År 2006
Högst
År 2004 ÅrÅr20
2Å
Arrangör Arrangör
Arrangör
Arrangör
Arrangör Arrangör
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
--- Forum för levande
Forum
Forum
för
historia
levande
för
Forum
levande
Forum
för
historia
levande
för
historia
levande
Forum
historia
för
historia
levande
historia
-- 75 000
3 000
10 000
3 979
6 610
4 460
Moderna Museet**
Moderna
Moderna
(utställningsersättning)
Museet**
Moderna
Museet**
Moderna
(utställningsersättning)
Museet**
(utställningsersättning)
Museet**
Moderna
(utställningsersättning)
(utställningsersättning
Museet**
150 378
(utställnin
441
15071
Moderna3 Museet
Moderna
Moderna
(enligt
Museet
Moderna
årsredovisning)***
Museet
Moderna
(enligt
(enligt
Museet
årsredovisning)***
Museet
Moderna
årsredovisning)***
(enligt
(enligt
årsredovisning)***
Museet
årsredovisning)*
330 (enligt
000
årsre
33003
75 000
000
39
802
4 460
7 438
6 244662
Nationalmuseum
Nationalmuseum
Nationalmuseum
m.108
Waldemarsudde
Nationalmuseum
m. Waldemarsudde
m.
Waldemarsudde
Nationalmuseum
m. Waldemarsudde
m.
Waldemarsudde
11469
m.
550
Waldem
133
11441
14 400
29 925
125Nationalmuseum
5 207
3 103
025
Naturhistoriska
Naturhistoriska
Naturhistoriska
riksmuseet
Naturhistoriska
Naturhistoriska
riksmuseet
riksmuseet
Naturhistoriska
riksmuseet
riksmuseet
riksmuseet
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
594
10 000
230
7Riksutställningar
400Riksutställningar
2 069Riksutställningar
1 758 59 995
1 162170
Statens
konstråd
Statens
Statens
konstråd
Statens
konstråd
Statens
konstråd
Statens
konstråd
--- - konstråd
Statens Museum
Statens
Statens
förMuseum
Världskultur
Statens
Museum
Statens
förMuseum
Världskultur
förMuseum
Världskultur
Statens
för Världskultur
förMuseum
Världskultur
- för Världsku
-- Statens musiksamlingar
Statens
Statens
musiksamlingar
Statens
musiksamlingar
Statens
musiksamlingar
musiksamlingar
Statens musiksamlingar
-- -
200-300 €
Totalt utbetalad
Totalt
Totalt
utställningsersättning
utbetalad
utbetalad
Totalt
Totalt
utställningsersättning
utbetalad
utställningsersättning
utbetalad
Totalt
utställningsersättning
utställningsersättning
utbetalad
324utställnings
923 745
32463
345
58 215
115
75 000
230
108 125
3 493
752
3 824
567
24
882
1 998
Anm.: En konstnär kan ha fått ersättning för
fler
än
eEn
n
utställning
tt
visst
år,
versättning
ilket
leder
för fler
Anm.:
konstnär ekan
ha fått
till
a
tt
a
ntalet
i
ndivider
s
om
f
ått
e
rsättning
kan
fått ersättning
överskattas
i
tabellen.
** Utställningsersättning enligt det statliga
belopp
är
därför
högre
än
de
utbetalade
utställavtalet
k
an
e
ndast
u
tbetalas
t
ill
i
S
verige
v
erkningsersättningarna.
än en utställning ett visst år, vilket leder till att antalet
individer som
samma
bild-­
och
formkonstnärer.
I
Moderna
Museets
årsredovisningar
anges
dock
utbetald
*** Beloppen inkluderar annan ersättning än
kan överskattas i tabellen.
utställningsersättning tillsammans med andra
utställningsersättning.
Dessa
belopp
är
inte
medersättningar, såsom ersättning till15utländska 15 15 tagna
15i
”totalt
utbetalad
15
15 utställningsersättning”.
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
kvarstår
för
Återrapporteringskravet
kvarstår
årkvarstår
2006för
för
kvarstår
för
årkvarstår
samtliga
2006
år 2006
för
för
fö
åu
*
Statliga
arrangörer
med
återrapporteringsskyldighet
för
utbetald
* Statliga arrangörer med återrapporteringskonstnärer
samt
i
vissa
fall
till
konstnärer
utställningsersättning.
skyldighet
för
utbetald
utställningsersättning.
inom
andra
konstområden.
Årsredovisningarnas
** Utställningsersättning enligt det statliga avtalet kan endast utbetalas till i Sverige verksamma bild- och formkonstnärer. I
Moderna Museets
årsredovisningar anges dock utbetald utställningsersättning tillsammans med andra ersättningar, såsom ersättning till utländska konstnärer
Utbetald
Utbetald
statlig
statlig
utställningsersättning
utställningsersättning
Utbetald statlig(UE)
utställningsersättning
(UE)
åren
åren
2004-2006*
2004-2006*
(UE)Utbetald
åren
2004-2006*
Utbetald
Utbetald
statlig
utställningsersättning
Utbetald
statlig
Utbetald
statlig
utställningsersättning
statlig
utställningsersättning
Utbetald
statlig
utställningsersättning
utställningsersättning
åren
statlig
2004utställningsersättning
åren åren
2004åren
20042004åren 2004åre
2006*
Tabell
Tabell
22
2006*2006*
2006*2006*
2006*
Tabell 2
Tabell
1verk
Tabell
Tabell
1 Tabell
1 Tabell
1
1 Tabell
1somfått
Antal
Antal
verk
som
som
gett
gett
Antal
Antal
Antal
verkkonstnärer
som
konstnärer
gett som
Antal
fått konstnärer
Skriftliga
Skriftligasom Andra
fått
Andra Skriftlig
Redovisad Redovisad
Redovisad
Redovisad
Red
utställlningsersättning
utställlningsersättningutställlningsersättning
utställningsersättning
utställningsersättningutställningsersättning
omkostnader
omkostnader
ÅrÅr
ÅrÅr
ÅrÅr År
År
År
utställningsersättning
utställningsersättning
utställningsersättnin
utställningsersä
utställning
ÅrÅr
2004
2004
2005
2005 ÅrÅr
2006
2004
2006
År 2005
År 2006
2004
2004 2005
2005 2006
2006
2004
2005 ÅrÅr
2006
Arrangör
Arrangör
Arrangör
År 2004
ÅrÅr2005
2004
År 2004
ÅrÅr2005
2006
2004
ÅrÅr2005
2004
År 2005
2006
ÅrÅr2
- -Arrangör
- - Arrangör
-Arrangör
- Arrangör
- -Arrangör
- -Arrangör
- - u.s.
u.s.
u.s.
u.s.
u.s.
Ibland
Ibland
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
-- ---- ---- Forum
Forum
förför
levande
levande
historia
historia
Forum för levande historia
- -Forum för
- -levande
- levande
- för- levande
-Forum
-levande
- levande
-Forum
--levande
Nej- - - - - produktion
produktion
Forum-Forum
för
historia
Forum
för
historia
för
historia
historia
för
historia
historia
- - - Nej
-- --Nej
-- Moderna
Moderna
Museet**
Museet**
(utställningsersättning)
(utställningsersättning)
Moderna Museet** (utställningsersättning)
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
4242
u.s.****
6969
2242
22
Ofta
Ofta
69441
Ofta
Ofta
22702
Ofta
Modernau.s.****
Museet**
Moderna
Moderna
(utställningsersättning)
Museet**
Moderna
Museet**
Moderna
(utställningsersättning)
Museet**
(utställningsersättning)
Museet**
Moderna
(utställningsersättning)
(utställningsersättning)
Museet**
150 378
(utställningsersättning)
441
150
702
378
150
378
150
88702
378
100
441
150
441
378
88702
100
441
158
Moderna
Moderna
Museet
Museet
(enligt
(enligt
årsredovisning)**
Moderna
årsredovisning)**
Museet (enligt årsredovisning)**
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
u.s.****
74
74 Museet
u.s.****
89
89 Museet
35
74
35662
Ofta
Ofta
89662
Ofta
Ofta
35000
Ofta
Modernau.s.****
Museet
Moderna
(enligt
Moderna
Museet
Moderna
årsredovisning)***
Museet
(enligt
Moderna
Museet
(enligt
årsredovisning)***
(enligt
Moderna
årsredovisning)***
(enligt
årsredovisning)***
330
årsredovisning)***
000
(enligt
330
årsredovisning)***
000
000
330
000
330
218000
000
540
662
330
662
000
218000
540
662
33
21
Nationalmuseum
Nationalmuseum
Nationalmuseum
Waldemarsudde
Nationalmuseum
m.
Nationalmuseum
Waldemarsudde
m.
Waldemarsudde
m.
Nationalmuseum
Waldemarsudde
m.
114 550m.
Waldemarsudde
114
427
550
114
550
114
138427
550
050
133
114
133
550
138427
050
133
11
13
Nationalmuseum
Nationalmuseum
m.m.
Waldemarsudde
Waldemarsudde
Nationalmuseum m. Waldemarsudde
155
155
110
110 m.
215
215155
22
22
110
43
215
43Waldemarsudde
222
2133
Nej
Nej
43133
Nej
Nej
2427
Nej
riksmuseet
riksmuseet
riksmuseet
riksmuseet
- - - JaJa- - - - -Nej
- Nej
--Ja
-- Naturhistoriska
Naturhistoriska
riksmuseet
riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet
- -Naturhistoriska
- - Naturhistoriska
-Naturhistoriska
- Naturhistoriska
- -Naturhistoriska
- riksmuseet
- -Naturhistoriska
- riksmuseet
-- Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
59 995 170
59486
99559170
995
247
59486
995
489
170
59486
170
995
247486
489
170
24
5
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
113
113
117
117 u.s.
u.s.
113
2929
117 u.s.9797
213
213
29
JaJa 97
Allltid
Allltid
213
Ja
Statens konstråd
StatensStatens
konstråd
Statens
konstråd
Statens
konstråd
konstråd
Statens konstråd
-- ---- ---- Statens
Statens
konstråd
konstråd
Statens konstråd
- - - - - - - - - - JaJa
JaJa
Ja
Statens Museum
Statens
för
Statens
Museum
Världskultur
Statens
Museum
för
Statens
Museum
Världskultur
förMuseum
Världskultur
för
Statens
Världskultur
förMuseum
Världskultur
för -Världskultur
- ---- ---- Statens
Statens
Museum
Museum
förför
Världskultur
Världskultur
Statens Museum för Världskultur
- - - - - - - - - - Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Statens musiksamlingar
StatensStatens
musiksamlingar
Statens
musiksamlingar
Statens
musiksamlingar
musiksamlingar
Statens musiksamlingar
-- ---- ---- Statens
Statens
musiksamlingar
musiksamlingarStatens musiksamlingar - - - - - - - - - - Nej
Nej
u.s.
u.s.
Nej
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Totalt
Totalt
Totalt
268
268utbetalad
227
227utställningsersättning
268
93
93
227utställningsersättning
209
209
237
237
93745
209745
237615
Totalt
Totalt
Totalt
utbetalad
Totalt
utbetalad
utställningsersättning
Totalt
utbetalad
utställningsersättning
utbetalad
Totalt
utställningsersättning
utbetalad
324 923
utställningsersättning
324615
923
324
923
324
473615
923
639
745
324
745
923
473615
639
745
32
47
90-240 people/year
Källa:
Respektive
myndighets
årsredovisning
för
* Statliga arrangörer med återrapporteringsskylandra ersättningar, såsom ersättning till
åren
2004
till
2006
samt
uppgifter
från
myndigdighet
f
ör
u
tbetald
u
tställningsersättning.
onstnärer
samt
i
vissa
fall
till
konstKälla:
Källa:
Respektive
Respektive
myndighets
myndighets
Källa:årsredovisning
Respektive
årsredovisning
myndighets
förför
åren
åren
2004
årsredovisning
2004
och
och
2005
2005
samt
för
samt
åren
uppgifter
uppgifter
2004 från
och
från
myndigheterna.
2005
myndigheterna.
samtutländska
uppgifter kfrån
myndigheterna.
heterna.
närer
inom
andra
konstområden.
ÅrsredovisningAnm.:
Anm.:
EnEn
konstnär
konstnär
kan
kan
haAnm.:
ha
fått
fått
ersättning
En
ersättning
konstnär
förför
fler
kan
fler
än
ha
än
en
fått
en
utställning
ersättning
utställning
ett
för
ett
visst
fler
visst
än
år,år,
en
vilket
vilket
utställning
leder
leder
tilltill
ett
attatt
visst
antalet
antalet
år, individer
vilket
individer
leder
som
som
tillfått
att
fått
ersättning
antalet
ersättning
individer som fått ersä
**
Utställningsersättning
enligt
det
statliga
avtaarnas
belopp
är
därför
högre
än
de
kan
kan
överskattas
överskattas
i tabellen.
i ktabellen.
i tabellen.
Anm.:
En
konstnär
an
ha
kan
fått
överskattas
ersättning
för
fler
let
kan
endast
utbetalas
till
i
Sverige
verksamma
utbetalade
utställningsersättningarna.
än
en
utställning
ett
visst
år,
vilket
leder
till
att
bild-­
och
formkonstnärer.
antalet
individer
som
fått
ersättning
I
15
Moderna
Museets
å15
rsredovisningar
****
Ej
möjligt
att
redovisa
antalet
verk
eftersom
15
15
15 anges
dock
15
*kan
Statliga
* Statliga
arrangörer
arrangörer
med
med
*
återrapporteringsskyldighet
återrapporteringsskyldighet
medutbetald
återrapporteringsskyldighet
förför
utbetald
utställningsersättning.
utställningsersättning.
för
utbetald
utställningsersättning.
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
Återrapporteringskravet
kvarstår
Återrapporteringskravet
för
år
Återrapporteringskravet
2006
kvarstår
för
för
kvarstår
årsamtliga
för
2006
kvarstår
årför
2006
år
utom
samtliga
2006
för
kvarstår
för
årsamtliga
för
2006
Arkitekturmusee
utom
samtliga
år
för
utom
samtliga
2006
Arkite
utom
förföA
överskattas
i
tabellen.
Statliga
arrangörer
uutbetald
tställningsersättning
tillsammans
mkvarstår
ed
ersättningsnivån
iför
nte
hför
ar
baserats
pför
å
för
avtalet
****
Utställningsersättning
Utställningsersättning
enligt
**enligt
Utställningsersättning
det
det
statliga
statliga
avtalet
avtalet
kan
enligt
kan
endast
endast
det statliga
utbetalas
utbetalas
avtalet
tilltill
i kan
Sverige
i Sverige
endast
verksamma
verksamma
utbetalasbildtillbildi Sverige
och
och
formkonstnärer.
formkonstnärer.
verksamma bild- och formkonstnärer.
I Moderna
I Moderna
Museets
Museets
årsredovisningar
årsredovisningar
I Moderna Museets
anges
anges
dock
årsredovisningar
dock
utbetald
utbetald
utställningsersättning
utställningsersättning
anges dock utbetald
tillsammans
tillsammans
utställningsersättning
med
med
andra
andra
ersättningar,
tillsammans
ersättningar,
såsom
med
såsom
andra
ersättning
ersättning
ersättningar,
tilltill såsom
utländska
utländska
konstnärer
konstnärer
samt
samt
utländska
i vissa
i vissa
fall
konstnärer
fall
tilltill
konstnärer
konstnärer
samtinom
i vissa
inom
andra
andra
fall till
konstområden.
konstområden.
konstnärer inom
Årsredovisningarnas
Årsredovisningarnas
andra konstområden.
belopp
belopp
Årsredovisningarnas
ärär
därför
därför
högre
högre
änän
belopp
dede är därför högre
heltäckande bild.
heltäckande
heltäckande
heltäckande
bild.heltäckande
heltäckande
bild.
bild.heltäckande
bild.
bild.
bild.
-­
kompletterats
eller
ersatts
med
arvoden
till
konstnärerna
för
och
annat
arbete
i
direkt
samband
med
utställningarna
även
o
eftersträvats
att
i
möjligaste
mån
erhålla
en
heltäckande
bild.
48
Utbetald statlig Utbetald
utställningsersättning
Utbetald
statlig
Utbetald
utställningsersättning
statlig
Utbetald
Utbetald
statlig
åren
utställningsersättning
utställningsersättning
statlig
statlig
Utbetald
2004-utställningsersättning
utställningsersättning
statlig
åren utställningsersättn
2004åren
åren
20042004åren
åren 22
2006*
2006* 2006*
2006* 2006*
2006*
2006*
Tabell 1
Tabell 1Tabell
Tabell
1 1Tabell
Tabell 11 Tabell 1
7.000-26.000 €
Redovisad
RedovisadRedovisa
Redov
utställningsersättning
utställningsersättning
utställningsers
utställningse
uts
uts
År 2004 År 2005 ÅrÅr2004
2006 År År
2005
2004
2004ÅrÅr
År
År
2005
2006
200
200
Arrangör
Arrangör Arrangör
Arrangör Arrangör
Arrangör Arrangör
Arkitekturmuseum Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
Arkitekturmuseum
- - -Forum för levande historia
Forum för Forum
levande
Forum
för
historia
för
levande
Forum
levande
Forumhistoria
för
för
- historia
levande
levande
Forum
- historia
historia
för levande
- historia- - -Moderna Museet** (utställningsersättning)
Moderna Museet**
Moderna
Moderna
(utställningsersättning)
Museet**
Museet**
Moderna
Moderna
(utställningsersättning)
150
(utställningsersättning)
Museet**
Museet**
378
Moderna
441
(utställningsersättning)
(utställningsersättning)
Museet**
702 150(utställningsersättning)
88
378100441
150
150
702
378
378441
150
441
150
88
702
37
70
37
10
Moderna Museet (enligt
Moderna
årsredovisning)***
Museet
Moderna
Moderna
(enligt
Museet
Museet
Moderna
Moderna
årsredovisning)***
(enligt
(enligt
330
Museet
Museet
årsredovisning)***
000
Moderna
årsredovisning)***
(enligt
(enligt
662 Museet
000
årsredovisning)***
årsredovisning)***
330
(enligt
218
000540
årsredovisning)***
662
330
330
000
000662
330
662
330
218
000
00
00
54
Nationalmuseum m. Waldemarsudde
Nationalmuseum
Nationalmuseum
Nationalmuseum
m. Waldemarsudde
Nationalmuseum
Nationalmuseum
m.m.
114
Waldemarsudde
Waldemarsudde
550
Nationalmuseum
m.
m.
133
Waldemarsudde
Waldemarsudde
427 114
m.
138
550
Waldemarsudde
050133
114
114
427
550
550133
114
133
114
138
427
55
42
55
05
Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska
Naturhistoriska
Naturhistoriska
riksmuseet
Naturhistoriska
Naturhistoriska
riksmuseet
riksmuseet
Naturhistoriska
riksmuseet
riksmuseet
-riksmuseet- - -Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
Riksutställningar
59 995
Riksutställningar
170 486
59247
995489170
5959
995
486
995170
170
247
59
59
486
99
48
99
48
Statens konstråd
Statens konstråd
Statens
Statens
konstråd
konstråd
Statens
Statens-konstråd
konstråd
Statens
- konstråd
-
- -
Statens Museum för Statens
Världskultur
Museum
Statens
Statens
för
Museum
Världskultur
Museum
Statens
Statens
förför
-Världskultur
Museum
Museum
Världskultur
Statens
för
för
- Världskultur
Världskultur
Museum
- för Världskultur
- Statens musiksamlingar
Statens musiksamlingar
Statens
Statens
musiksamlingar
musiksamlingar
Statens
Statens-musiksamlingar
musiksamlingar
Statens
- musiksamlingar
- -
- -- -- --
Totalt utbetalad utställningsersättning
Totalt utbetalad
Totalt
Totalt
utbetalad
utställningsersättning
utbetalad
Totalt
Totalt
utställningsersättning
utbetalad
utbetalad
utställningsersättning
324 923
Totalt
utställningsersättning
utställningsersättning
745
utbetalad
615 324
utställningsersättning
473
923639745
324
324
615
923
923745
324
745
324
473
615
92
61
92
63
Why a new contract was needed
•  Contract enhances quality of the exhibition, for the
commissioning body/employer.
•  Cultural investment yields cultural, financial and strategic gains.
•  Increased tax revenues – a location with a good range of cultural
activities is appealing and people want to move there.
•  Today, the visual arts and design field has a marginal position in
cultural policy.
•  Exploitation of artists and subsidization of exhibition operations
must stop.
MU came into place
•  A new government framework agreement on artists’
contribution and remuneration in exhibitions was
approved by the government 2008 and came into force
1 January 2009.
•  All parties favoured the agreement
•  Applies to state-funded and public art spaces in Sweden
•  Aimed at living artistic practitioners in the whole world
regardless of nationality or organisational affiliation.
(From 2014)
M and U refers to…
•  M (medverkande) - refers to remuneration for
contribution/participation, ie remuneration for the
artist’s time
•  U (utställningsersättning) – refers to exhibition fees and
constitutes payment for exhibiting artwork and the
experience it generates
•  MU contract consists of the state framework agreement
and a standard agreement, the latter is the deal made
between exhibitor and artist.
What does MU cost the organizor?
•  Exhibition fees (U) are based on audience figures and number of
days’ duration.
•  E.g. County museum with >50 thousand visitors and separate
exhibition for 3 months according to tariff (minimum amount!).
–  Tariff 2 awards 300 € per week, in total 3 600 €
•  Remuneration for contribution (M) varies greatly depending on
exhibition type and, accordingly, amount of work involved. Must
be negotiated between exhibitor/organizer and artist.
–  Calculating 2 x exhibition fees (U) amount may be used in
budget context
•  Total for this exhibition 10 800 €
Distribution of Organizers’ Revenues
Market
Municipalities
County council
State
Swedish Arts Council’s 2009 report on 176 nonprofitmaking organizers/exhibitors
Art Galleries/Organizers’ Expenses
Venue Costs
Lokaler
Staff
Personal
Övriga
kostnader
Other
Exhibition Fees (U)
?
Övriga kostnaderStaff
Other
Venue Costs
MU Campaign
MU Campaign
•  Information has been emailed to some 8000 artists.
•  Mailings including a comprehensive information pack have been sent to 200
art galleries and institutions.
•  Just over 40 workshops have been carried out with in total > 1100 participants.
•  Information meetings and seminars
•  A large collection of information including 1500 books has been developed
and distributed.
•  All regions and counties provided with information (approx. 300 mailings)
•  About 100 politicians on the municipal level have received addressed
information.
•  Thanks to MU campaign work the contracts have become widely known and
have created norms across the entire visual arts scene.
•  The campaign is continuing in 2014.
MU Campaign Phase 1
•  Create understanding for and knowledge of e.g. exhibitor’s contract and the
individual contract’s content and usage.
•  Reinforce artists’ ability to negotiate.
•  Raise artists’ remuneration levels in general.
•  Providing the organizers/exhibitors with more in-depth knowledge and
understanding for negotiation, contract contents and drawing up of agreements.
•  Raise awareness of individual responsibility in a contract/commission situation.
www.mukampanjen.se
MU Campaign Phase 2
•  Continue to provide information and training workshops for artists and
organizers on the framework agreement, negotiating and MU rhetoric.
•  Secure state institutions’ understanding and observance of the state
framework agreement, its aims and negotiation aspect, ensuring they create
the financial scope required.
•  Ensure implementation of MU contracts when introducing regionalisation of
the government cultural policy
•  Inform and promote the MU contracts with politicians on national, regional
and municipal level through “dialogue meetings”.
MU Campaign Phase 3
•  Continue to provide information and training workshops for artists and
organizers on the framework agreement, negotiating and MU rhetoric.
•  Ensure implementation of MU contracts when introducing regionalisation of
the government cultural policy
•  Inform and promote the MU contracts with politicians on national, regional
and municipal level through “dialogue meetings”.
•  Ensure that artists and organisers continue to drive the MU issue on a local
and regional level through follow-up initiatives such as study circles,
information and meeting activities.
Our objectives
•  A strong independent artist who understands the significance of
exhibitions for the public and can argue for favourable terms
based on a generally applicable standard contract.
•  It shall not be possible to negotiate lower artists’ remuneration in
exchange for e.g. visibility.
•  Create conditions to enable artists and organizers to continue to
drive MU issues.
•  Promote MU outside government institutions
•  MU contracts shall be the benchmark for the entire visual arts
field, signalling fair terms and conditions for visual arts and
design artists.
Why MU?
•  Because the old notion of the exhibition as a marketplace to sell art has long
lingered throughout history.
•  Because artists are in general willing to create art but are not used to
negotiating and getting paid for their work.
•  Because non-profit work within the fields of arts and culture is now
widespread.
•  Because the organizers in their turn labor under the misconception that the
artist’s work is worth nothing more than its very achievement.
•  Because the visual arts and design field are “disadvantaged,” even while there
exists a great public interest that has not been related to cultural, financial and
strategic gain.
•  Because the antiquated perception of art and culture as a cost rather than
a(cultural) investment remains.
•  Trade agreements, so widely used in other industries, have not been the
practice within the art and design fields.
Study of the societal value of an exhibition hall
What value is created by the Watercolour Museum?
Who gains from that value?
Has welfare increased on Tjörn?
Have public funds been of benefit?
Revenues generated by the Nordic
Watercolour Museum for Tjörn Municipality
Financial Channels Amount Visitors’ fees
SEK 13.2 million
Regional contribution SEK 6.66 million State contribution Development contribution Total Income SEK 1.9 million SEK 2 million SEK 23.76 million Have public funds helped?
Contribu*on Value Municipal contribu.on Regional contrib. State contrib. Development contrib Total SEK 2.3 m Non-­‐u.lity value Tjörn SEK 3.9 m SEK 6.66 m Non-­‐u.lity value Västra Götaland SEK 199.3 m SEK 1.9 m U.lity value Tjörn: SEK 8.3 m SEK 2 m U.lity value Västra Götaland: SEK 12.86 m Total socio-­‐economic value Yes, each invested 1 SEK of public funds
has generated 20 SEK in socio-economic value
SEK 54 m SEK 265.5 m MU Campaign
What now?
Who uses the contracts?
Why not everyone?
Ignorance still an issue!
Do we need art?
Financing?
Change of priorities in the exhibition and art gallery budget
Increased funding for exhibitions in the cultural budget
Increased revenue including through sponsorship
Sign contracts with the regions/cities (Same as the one with the state)
New museums threat or possibility?
Foto: Ola Fogelström
The Moderna Exhibition 2010 = Ten times the money
Mind-set rather that size of budget
List of Practising Exhibition Centres
•  May be viewed on MUkampanjen.se
•  Consists of 64 museums, 16 art galleries and 27
other exhibition halls
•  Of 19 county museums 19 have adopted the
MU contract
•  There are some 300 possible exhibition venues
that could adopt the MU contract.
•  New privat museums has adobted the contract
MU 2.0
•  During 2013 the MU-contract has been
evaluated
•  The goverment approved the organisations
suggestion to include international artists
•  The organisations approved the museums
suggestion to lower the remunerations for longer
exhibitions
•  28,45 % [2010] instead of 46 % [2014] of the artists
know afford to participate in an exhibition.
Thank you for listening!
Johan@kro.se
Download