Remissammanställning för
Hotell, restaurant og konferanse
Version 4.0
23. oktober 2013
Nordisk Miljömärkning
ii
Svanmärkta hotell, restaurang och konferanse Remisssammanställning
055/Version 4, 23. Oktober 2013
1
2
3
4
5
Sammanfattning .............................................................. 1
Om remissen ................................................................... 1
Sammanställning av inkomna svar .................................. 2
Generelle kommentarer till kriterierna ............................ 6
4.1
4.2
4.3
4.4
Overordnede kommentarer til kriterier og bakgrunn ..................... 6
Kommentarer til produktgruppeavgrensningen ............................. 16
Kommentarer til kontroll og årlig oppfølging ................................. 18
Kommentarer til markedsføring ..................................................... 18
Kommentarer til kravene i detalj ..................................... 18
5.1
5.2
Kommentarer til generelle krav (kap. 1.1 og 1.2) .......................... 18
Kommentarer til grenseverdiene (kap. 1.3) ................................... 24
5.3
Kommentarer til krav til energi (kap. 1.4) ..................................... 37
5.4
Kommentarer til krav til kjemikalier (kap. 1.5) .............................. 48
5.5
Kommentarer til krav til vann (kap. 1.6) ........................................ 66
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3.1
5.3.2
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
Grenseverdien for energi ............................................................................................. 26
Grenseverdien for vann ............................................................................................... 30
Grenseverdien for avfall .............................................................................................. 34
Kontinuerlige målinger ................................................................................................ 37
Generelle kommentarer til kravene til energi ........................................................... 37
Kommentarer til kravene til energi i detalj ............................................................... 40
Generelle kommentarer til kravene til kjemikalier ................................................... 48
Kommentarer til kravene til kjemikalier i detalj ....................................................... 53
Generelle kommentarer til kravene til vann ............................................................. 66
Kommentarer til kravene til vann i detalj ................................................................. 66
5.6
Kommentarer til krav til avfall (kap. 1.7) ....................................... 69
5.7
Kommentarer til krav til innkjøp (kap. 1.8) .................................... 74
5.8
5.9
Kommentarer til krav til tilgjengelighet (kap. 1.9) ......................... 83
Kommentarer til krav til servering (kap.1.10)................................ 87
5.10
Kommentarer til krav til transport (kap. 1.11) ............................... 91
5.11
Kommentarer til krav til miljøledelse (kap. 1.12) .......................... 93
5.12
Kommentarer til krav til mat (kap. 2) ............................................ 97
5.6.1
5.6.2
5.7.1
5.7.2
5.9.1
5.9.2
Generelle kommentarer til kravene til avfall ............................................................ 69
Kommentarer til kravene til avfall i detalj................................................................. 69
Generelle kommentarer til kravene til innkjøp ........................................................ 74
Kommentarer til kravene til innkjøp i detalj ............................................................ 78
Generelle kommentarer til kravene til servering ...................................................... 87
Kommentarer til kravene til servering i detalj .......................................................... 88
5.10.1 Generelle kommentarer til kravene til transport ...................................................... 91
5.10.2 Kommentarer til kravene til transport i detalj .......................................................... 92
5.11.1 Generelle kommentarer til kravene til miljøledelse ................................................. 93
5.11.2 Kommentarer til kravene til miljøledelse i detalj ..................................................... 93
5.12.1 Generelle kommentarer til kravene til mat ............................................................... 97
5.12.2 Kommentarer til kravene til mat i detalj ................................................................... 99
5.13
Kommentarer til krav til gjesterom (kap. 3) .................................. 126
5.14
Kommentarer til krav til pool (kap. 4) ............................................ 131
5.13.1 Generelle kommentarer til kravene til gjesterom..................................................... 126
5.13.2 Kommentarer til kravene til gjesterom i detalj ......................................................... 126
iii
5.14.1 Generelle kommentarer til kravene til pool .............................................................. 131
5.14.2 Kommentarer til kravene til pool i detalj .................................................................. 131
6
5.15
6.1
6.2
6.3
7
Kommentarer til områder der det ikke stilles krav ......................... 131
Kommentarer til søkerverktøy ......................................... 137
Kommentarer til bilag .................................................................... 137
Kommentarer til energiverktøyet ................................................... 138
Kommentarer til Svanenguiden ...................................................... 144
Diskussion och slutsatser ................................................ 145
iv
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
1
Sammanfattning
Et forslag til reviderte kriterier for hotell, restaurant og konferanse resulterte under våren
2013 i 106 nordiske høringssvar. I de fleste tilfeller tok ikke instansen stilling til forslaget,
uten hadde kun kommentarer/spørsmål til forslaget.
De områdene som det ble kommentert mest på var:
 Kriteriene tar ikke hensyn til alle typer anlegg
 Manglende fleksibilitet i kriteriene grunnet flere obligatoriske krav
 Usikkerhet rundt hvordan gjester og areal regnes
 Grenseverdien for energi og energiverktøyet
 Grenseverdien for vann
 Fjerning av grenseverdien for kjemikalier
 Premiering av eksternt vaskeri
 Vurdering av Bra Miljöval som miljømerke
 Kravet til tilgjengelighet
 Kravet til ikke hållbare råvarer – fisk og skalldyr/sertifisert fisk og skalldyr
 Minimumsgrense for økologisk
 Forbud mot engangstoalettartikler
Som et resulatet av høringskommentarer er flere av kravene endret. Vi har også i mange
tilfeller sett et behov for tydeligere formulering av noen krav. Alle endringer som er gjort i
etterkant av høringen er sammenstilt i en tabell i kapittelet «Diskusjoner» bakerst i dette
dokumentet.
Nordisk Miljømerking ønsker å takke alle som har kommentert på vårt høringsforslag.
2
Om remissen
Et forslag til revidert versjon av kriteriene for hotell, restaurant og konferanse ble sendt ut
på høring 30. november 2012 med 60 dagers svarfrist. Da den engelske versjonen av
forslaget ikke var klar før 28. januar 2013, ble denne fristen utsatt til 28. mars 2013.
Det ble i høringsbrevet pekt på flere punkter Nordisk Miljømerking særlig ønsket
kommentarer på. Disse var:




Gällande energiverktyget önskar vi särskilt att få kommentarer från experter inom
energi- och byggsektorn för goda inspel under remissen.
I energiverktyget kan verksamheten i remissförslaget välja att ange vilken klimatzon
man är belägen i, alternativt lägga in lokala temperaturdata. Förhållandet mellan att
ange klimatzoner respektive lokala medeltemperatur önskar vi kommentarer på.
Sättet att dokumentera energikravet kan komma att justeras efter remiss.
Poängkravet för koldioxidutsläpp samt koldioxidfaktorerna (krav P4).
Att samtliga gränsvärden måste dokumenteras, oavsett om det är det
gränsvärdeskravet man väljer att uppnå för att erhålla licens(krav O8).
1
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013



Kravet på tillgänglighet (P24). Här önskar vi särskilt remiss svar från nationella
handikapporganisationer.
Kravet gällande fisk och skaldjur har skärpts. Vi förbjuder dels att servera fiskar och
skaldjur som är utrotningshotade eller har en stor negativ miljöpåverkan (krav O37)
och premierar fisk från hållbart fiske (krav P29). Vi önskar gärna att fiskeorganisationer lämnar remissvar här.
I kraven för andel ekologiska livsmedel och drycker (krav O39 och P28) ska inte
fisk och skaldjur längre räknas med då dessa har separata krav. Kravet på andel
ekologiskt har skärpts.
Flere av sekretariatene avholdt seminarer med gjennomgang av kriterieforslaget i
høringsperioden. De synspunktene som der ble fremlagt er også ihensyntatt i Nordisk
Miljømerkrings videre arbeid med kriteriene i etterkant av høring. Parallelt med høring og
avholdelse av seminarer, gjennomgikk dessuten en gruppe pilotanlegg kravene. Formålet
med dette var i første rekke å sikre rett nivå på grenseverdier og hvor mange poeng et
anlegg totalt sett må hente.
Nordisk Miljømerking ønsker å takke for alle innkomne svar og innspill som har kommet
under høringen. En særlig takk går dessuten til de pilotanlegg for den tid og innsats de har
lagt ned i forbindelse med gjennomgangen av kravene og testing av energiverktøyet.
3
Sammanställning av inkomna svar
Totalt kom det skriftlige høringssvar fra 106 instanser under høringsperioden. Muntlige
kommentarer, eksempelvis fremlagt under et seminar, er da ikke medregnet eller med i
tabellene under.
Av de 102 svarene er det 28 som uttrykker at de støtter forslaget (25 av disse med
kommentarer), 71 har kun kommentarer, 6 avstår fra å ta stilling mens 4 forkaster forslaget.
Tabellene under viser de inkomne svarene fordelt på land og type svar. Det er en
hotellkjede med virksomheter i flere land som har valgt å sende inn et sentralt svar.
De enskilda kommentarerna från remissinstanserna har samlats och grupperats i kapitel 4
(generelle kommentarer), 5 (kommentarer til kravene i detalj) og 6 (kommentarer til
søkerverktøy) och följer siffrorna på kraven i remissutkastet till kriterier. En del av
remissinstanserna har kommenterat flera områden i remissutkastet och kommentarer är då
indelade efter tema. Nordisk Miljömärkning har givit svar på remisskommentarerna och det
har gjorts gemensamt om det har varit flera rådgivande organ som har kommenterat på
samma tema.
Tabell 1: Sammanställning av svaren. Kolumnerna visar: A. Bara kommentarer, B. stöder
förslaget, C. Stöder förslaget med kommentarer, D. Avstår från yttrande och E. Förkastar
förslaget med motivering.
2
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Land
Danmark
Sverige
Finland
Norge
Island
Totalt
A. Bara
kommentarer
B. Stöder
förslaget
5
41
13
10
2
1
69
3
C. Stöder
förslaget med
kommentarer
D. Avstår
från
yttrande
10
9
4
2
25
E. Förkastar
förslaget med
motivering
2
3
2
4
7
4
Totalt
5
59
26
16
2
108
Tabell 2: Danska remissvar.
Remiss-instans
A. Bara
komm
entarer
Restaurant DS
WWF
GodAdgang
Radisson Blu i DK
HORESTA
Scandic lämnad i Norge, Danmark och
Sverige. Medräknad i svensk statistik.
Σ Danska svar: 5
B.
Stöder
förslaget
C. Stöder
förslaget
med
kommenta
rer
D. Avstår
från
yttrande
E. Förkastar
förslaget med
motivering
X
X
X
X
X
5
Tabell 3: Svenska remissvar.
Remiss-instans
Arbetsmiljöverket
Aros Congress Center Västerås
Äventyrens Ö
Best Western Hotel City Gävle
Best Western Hotels Sverige
Best Western Hotels
Best Western PLUS Hotel Mektagonen
Best Western Plus Stockholm Bromma
Best Western Varbergs Stadshotell Asia Spa
och Best Western Arken Hotel Art Garden
Spa
Boverket
Diskteknik
Elmia
Energimyndigheten
Engsholms slott
Fastighets AB Eric Ekblad
Fyrishov administration
Fyrishov miljöledare
Görväst AB Två Skyttlar
Göteborg & Co
A. Bara
komm
entarer
B.
Stöder
förslaget
C. Stöder
förslaget
med
kommenta
rer
D.
Avstår
från
yttrande
E. Förkastar
förslaget
med
motivering
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
GöteborgsOperan
GöteborgsOperans Restaurang
Gothia Towers Hotel
GOTS
Grand Hotel Lund
Grand Hotel Stockholm
Hällsnäs affarsclub
Hilton Slussen
Hjortviken Konferens
Hospitel
Högberga gård, Svenska Möten
KFH City Hotel Best Western Fagersta
Brukshotell
Korunda Golf och konferenshotell
Livsmedelsverket
Mässrestauranggruppen
Milgårdarna
Miljöförbundet Jordens Vänner
Naturskyddsforeningen
Nordic Hotels
Lilleborg
Scandic Hotels
Scandic Plaza Umeå, Scandic Syd Umeå
Servicepartner Hygiengruppen AB
Sigtuna stadshotell
SIK Institutet for livsmedel och bioteknik
Skepparholmen,Villa Brevik, Bergendahls
SKL
Slussens Pensionat
Starby Hotell
Stockholm City Conference Centre
Svenska Möten
Svenska Retursystem
Sveriges Tvätteriförbund
The Rezidor Hotel Group
Två Skyttlar
Umeå Folkets Hus
Uppsala Konsert och Kongress
Villa Fridhem
Visita
Yasuragi Hasseludden
Rica Hotels och Nor Tekstil har lämnat samma
svar i Sverige och i Norge. Räknas med i norska
statistiken.
Σ Svenska svar: 59
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
41
2
A.
Bara
kom
ment
arer
B.
Stöder
förslag
et
10
2
4
Tabell 4: Finska remissvar.
Remiss-instans
Association of Finnish Local and Regional
Authorities
Comforta
Cumulus Hakaniemi, Mikaela Pomren
C. Stöder
förslaget
med
kommentar
er
D. Avstår
från
yttrande
E. Förkastar
förslaget med
motivering
X
X
X
4
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Diversey (Finland, Sverige & Danmark)
EkoCentria
Fairtrade
FGFRI
Green Star Hotels
Haaga-Helia, chef
Haaga-Helia, students 1
Haaga-Helia, students 2
Haaga-Helia, students 3
Haaga-Helia, students 4
Haaga-Helia, students 5
Haaga-Helia, students 6
Haaga-Helia, students 7
Haaga-Helia, students 8
Haaga-Helia, students 9
Haaga-Helia, students 10
Haaga-Helia, students 11
MaRa (Finnish Hospitality Association)
Mikkelin AMK
Ministry of Interior
Scandic Tampere City Station & Rosendahl
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
SOK
Tampere Hall
Σ Finska svar: 26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
1
X
9
3
0
Tabell 5: Norska remissvar.
Remiss-instans
Annelie Molin
Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fazer Food Services AS
Klif
Landbruks- og matdepartementet
Lilleborg Profesjonell
Rica Hotels
Scandic lämnad i Norge, Danmark och Sverige.
Medräknad i svensk statistik.
Asko (via Rica)
Bama (via Rica)
Ecolab (via Rica)
Lilleborg (via Rica)
NOR Tekstil (via Rica)
Norwegian seafood export council (via
Rica)
Rens oc Vask (via Rica)
Staples (via Rica)
Σ Norska svar: 16
A.
Bara
kom
ment
arer
B.
Stöder
förslaget
C. Stöder
förslaget
med
kommenta
rer
X
D. Avstår
från
yttrande
E. Förkastar
förslaget med
motivering
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
4
2
5
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
4
Generelle kommentarer till kriterierna
4.1
Overordnede kommentarer til kriterier og
bakgrunn
Radisson Blu Falconer
Svanemærkning skal ske med hovedvægt på selve driften af virksomheden og ikke på
bygningerne.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Svanen er et verktøy for å veilede forbrukere i forhold til hvilke produkter og tjenester som
er de beste ut i fra et miljøperspektiv. Når det gjelder hotell, restauranter og konferanseanlegg er dette de anlegg som har tatt sentrale grep som reduserer de miljøkonsekvenser
som deres drift medfører betydelig – uansett om dette er knyttet til den daglige driften eller
om det er knyttet til det bygningstekniske. Likevel er søkerens styrbarhet på valg av tiltak et
punkt NM alltid vurderer når kravene til et produkt eller en tjeneste skal stilles. For hotell,
restaurant og konferanse innebærer dette at det stilles få obligatoriske krav til det
bygningstekniske. Et obligatorisk krav til energiforbruk anser derimot NM er helt
grunnleggende for å kunne vurdere om et anlegg skal kunne få Svanen eller ikke.
Horesta, Danmark
Flere medlemmer har nævnt, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis Svanen og Blomsten
nærmede sig hinanden og måske blev slået sammen, da begge ordninger administreres af
samme virksomhed.
(.......)
Det er HORESTA's opfattelse, at RPS-analyse har nogenlunde fundet frem til de rette
indsatsområder på trods af manglende målrettet Iivscyklusanalyse (LCA) på et eller flere
konkrete hoteller. Brug af undersøgelser fra en families ressourceforbrug fra 1996 (som
tidligere er blevet benyttet), undersøgelser af vand- og energimiljøpåvirkningen fra
Australien som har et andet klima og USA vedr. restauranter, som har en anden mad- og
energiforbrugskultur er ikke dækkende. Materiale fra HORESTA projekter kunne indikere,
at affald burde prioriteres højere i RPS-analysen. På side ll i baggrundsrapporten fremgår
det, at miljøkravene handler om anvendelsesfasen og at kriterierne har fokus på driften af
virksomheden og ikke bygningerne. Alligevel opsættes en grænseværdi for energiforbruget,
hvilket kan udelukke nogle virksomheder fra at deltage selvom de opfylder alle kriterierne
for driftsdelen. Det kan være et hotel ligger i en ældre fredet bygning og/elleri en lejet
bygning, hvor hotellet ikke har nogen eller meget lidt indflydelse på forholdene. HORESTA
mener trods forenklingen af beregningsmetoderne, at ordningen fortsat er svær
gennemsigtig og foreslår en mere simpel beregningsform. Det er sværtfor udefrakommende
at vurdere om en virksomhed opfylder kravene. Det gør det umuligt for virksomheder og
gæster at gennemskue om de lever op til kriterierne og dermed gås der glip af muligheden
for at benytte gæsterne til forbrugerkontrol.
Nordisk Miljömärknings kommentar
På tross av at både Svanen og EU-Ecolabel administreres av samme virksomhet er det to
separate merkeordninger – førstnevnte opprettet av Nordisk Ministerråd mens den
sistnevnte er i regi av EUs medlemsland. For et utvalg produkter stiller Svanen og EUEcolabel de samme krav. I de fleste fall er derimot kravene ulike – mye fordi forutsetningene for å kunne stille krav varierer mer innad i EU enn de gjør innad i Norden. Det skal
også legges til at Svanen har kriterier for langt flere produktkategorier enn det EU-Ecolabel
har. I forhold til hotell, restauranter og konferanseanlegg kan losjivirksomeheter søke om
6
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
EU-Ecolabel. Restauranter og konferanseanlegg har derimot ikke merkeordningen utviklet
kriterier for, og NM er ikke kjent med at EU vurderer å ta frem kriterier for disse
tjenesteområdene.
NM er oppmerksom på at kildene som er benyttet i RPS-analysen er relativt gamle og i
noen tilfeller ikke helt tilpasset nordiske forhold. På den annen side har det ikke lyktes oss å
finne nyere og bedre underlag for en RPS-vurdering. NM er også av det syn at kildene
likevel i høyeste grad er relevante og riktig peker ut de områdene som bør være fokus for
våre krav.
Svanen som forbrukerverktøy skal veilede forbrukerne i forhold til de mest miljøtilpassede
produkter og tjenester. NM anser ikke at vi for hotell, restaurant og konferanseanlegg kan
gjøre det uten et obligatorisk krav på energi. Energiverktøyet som er fremtatt i forbindelse
med denne revisjonen kan nok sees som lite transparent. På den annen side er det vanskelig
å ta frem en enklere beregningsformel uten at det går på bekostning av energiverktøyets
evne til å skille mellom gode og dårlige anlegg. Svanen legger forøvrig ikke opp sine krav
etter et prinsipp om at forbrukere skal drive forbrukerkontroll. I mange tilfeller stiller
Svanen krav som forbrukere ikke har mulighet til å etterprøve. Noen eksempler er krav til
økologisk bomull i svanemerkede tekstiler eller til innholdsstoffer i oppvaskmidler.
Energikravet som stilles til hotell, restauranter og konferanseanlegg er altså nok et krav i
denne rekken.
Rica Hotels
Noen av hovedgrunnene til at svanen ble valgt som sertifiseringssystem var følgende:
1. Store offentlige kunder stiller miljøkrav, og for noen av disse kundene har et svanemerke
gitt større uttelling enn andre miljøsystemer som ISO 14001 og Miljøfyrtårn.
2. Svanemerking har vært et åpent og transparent system, hvor miljøkravene har vært lett
kommuniserbare.
3. Svanemerket har høy kjennskap og høy troverdighet blant våre gjester samt våre
medarbeidere.
4. Gjennom å søke svanemerket, hadde vi forventninger om store miljøforbedringer
gjennom systematisering av miljøarbeidet i hotellene. De forventningene har blitt innfridd.
I høringsforslaget derimot, oppleves det som om at kravene ikke er like transparente som
tidligere. Et eksempel er at man ikke utfra energivektøyets nøkkeltall kan lese hvordan de
ulike parameterne påvirker utfallet. Hvis kravet ikke oppfylles, eller hotellet får dårlig score,
er det vanskelig å vite innen hvilke områder man bør prioritere å igangsette tiltak.
Grenseverdien for energi er gitt gjennom en energi-index (1.0-1.7) og i de fleste andre
sammenhenger omtales energiforbruk i næringsbygg i kWh/m2, tilsvarende energikrav i
eksisterende kriterier. I tillegg er vannforbruk og mengde usortert avfall ikke oppgitt i
liter/gjestedøgn eller kg/gjestedøgn som tidligere, men vil nå være et spesifikt krav for
hvert hotell. Dette gjør at oppfyllelsen av svanens grenseverdier nå er helt avhengig av
hvordan de ulike hotellene beregner restaurantgjester og KK-gjester. Dette mener Rica
Hotels fører til en svekkelse av svanens hittil åpne og transparente system.
I tillegg ønsker Rica Hotels å presisere at de nye kravene ikke skal være begrensende for
hvordan bransjen drifter hotell. Det kan gi en konkurransefordel for våre konkurrenter som
velger andre miljømerkingssystemer. Noen skjerpende krav vil også føre til en høyere
varekost eller lavere inntjening enn tidligere. Hvilke krav vi oppfatter som begrensende og
som urimelig kostnadsøkende, kommer vi tilbake under i kommentarene til hvert enkelt
krav. En av de viktigste fordelene med å være svanemerket, er at de sertifiserte hotellene
kan tilby høy kvalitet på hotellproduktet på en bærekraftig måte. Da er det viktig at kravene
er balansert på en måte slik at denne fordelen ikke forsvinner, gjennom begrensende krav.
7
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
(......)
Dokumentasjonen som ligger til grunn for de fleste krav (særlig grenseverdiene) er detaljerte
og sensitive tall for bransjen og det enkelte hotell. Det må sikkerstilles at disse tallene ikke
kommer på avveie. Det er også viktig at tallene hver for seg ikke benyttes for å gi grunnlag
for strenge krav (best practice) innen det enkelte område, men at det sees på driften som
helhet. Til slutt er det viktig at kravene ikke blir for administrativt krevende, uten at
kravene i seg selv fører til en miljøforbedring.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM er inneforstått med at innføringen av energiverktøyet innebærer en forringelse av
transparensen i energikravet. På tross av dette mener vi at det har vært nødvendig å ta grep
for å sikre et energikrav som skiller mellom de anlegg som er energieffektive og de som ikke
er det. Energiforbruk avhenger av så mye mer en kun gjestedøgn. Det samme gjelder for
hvor mye vann som forbrukes og avfall som genereres.
NM ønsker ikke å oppfattes som begrensende for driften. Tvert i mot håper vi at Svanen,
som dere kommenterer over i punkt 1, kan gi et sterkt konkurransefortrinn i markedet. Vi
håper også at obligatoriske krav på eksempelvis energi kan bidra til et økt fokus på
energisparing og derigjennom kutt i energiutgifter. Når det er sagt må NM stille krav på de
områdene av driften som er viktige i et RPS-perspektiv – også i tilfellet innkjøp. At vi stiller
krav til miljømerkede forbruksartikler, kjemikalier etc. kan nok oppfattes som
konkurransehemmende for noen, men i de fleste tilfeller medfører ikke bruk av
miljømerkede forbruksartikler økte kostnader.
NM har lang erfaring med og gode rutiner for håndtering av sensitiv informasjon. Dette er
også noe vi har fokus på når vi utvikler nye søkeverktøy. For å sikre at kravnivået
overordnet sett sees utifra driften som helhet, har vi benyttet piloter under høringsperioden.
Det er deres samlede resulatat som har lagt grunnlaget for de antall poeng de ulike typer
virksomheter må skaffe seg.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Svanenmärkningen ställer krav till hotell, restauranger och konferenscentrum, som påverkar
företagets affärskoncept. Detta minskar intresset för märket, då företaget som alternativ kan
välja att använda standarder, som koncentrerar sig på miljöpåverkan. Svanmärkningens krav
borde fokusera sig på de viktigaste miljöaspekterna.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels ovan.
Restaurant Dansk Standard
Kriterierne er i forvejen meget dokumentationstunge, hvorfor vi ikke bifalder
dokumentation på områder, der ikke giver point. Hvis det er fordi, man fortsat skal være
indenfor en grænse giver det mening, men så vidt vi kan se, er dette ikke tilfældet, og tilfører
derfor blot ekstra dokumentationsarbejde. Kriterierne kræver et meget omfangsrigt
dokumentationsarbejde og der er meget ny dokumentation, der skal findes frem ift. tidligere
ansøgning(er). Har man ikke adgang til alle målinger, er det et større arbejde at vise et
cirkaforbrug indenfor de mange tal, der skal opgives. Dette er særligt tilfælde for f.eks.
kantiner, der oftest ikke kan måle sit forbrug separat, men måler dette sammen med resten
af enheden. I vores tidligere feed back på de nuværende kriterier for restauranter,
argumenterede vi for en større tilpasning til kantiner, da vi oplevede, at det var svært at
samle point pga. for mange parametre, der var ude af vores hænder. Vi oplever, at de nye
kriterier er blevet yderligere besværliggjort, idet der er flere ting, man som kantine, som en
del af en anden virksomhed ikke selv kan kontrollere. De mere handlingsbaserede
8
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
muligheder for point er gjort obligatoriske eller er fjernet, hvilket gør det sværere for
kantiner at opnå det fornødne antal point. Vi foreslår derfor, at der indsættes et antal
handlingsbaserede pointkrav. Materialet er sprogligt svært tilgængeligt og bør i højere grad
tilpasses til målgruppen.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM er inneforstått med at det er mange krav som skal dokumenteres og at
dokumentasjonsbyrden i noen tilfeller er tung for søker. Særlig er overgangen, med den nye
versjon av kriteriene, stor for restaurantene som må oppfylle en grenseverdi for energi samt
enten grenseverdien for vann eller avfall. På den annen side lar det seg vanskelig gjøre å
skille mellom miljømessig sett gode og dårlige anlegg uten å ha med disse kravene.
NM er også inneforstått med at kravene språklig sett kan være noe tekniske og vanskelig
tilgjengelige. Vi har gjennomgått formuleringene i etterkant av høring og justert der vi har
sett det mulig. I det store og del hele er dog ordlyden beholdt for å sikre et så tydelig krav
som mulig uten store rom for tolkninger.
Mässrestauranger
Vi har diskuterat Svanens roll för utbildning inom hotell och restaurang. Om trenden håller
i sig kommer allt flera restauranger att vilja jobba än mera miljömedvetet och vi ser redan
många unga restauratörer som etablerar sig i andra former än vad som är ”gängse”. Rätter
som tillagats från grunden med ekologiska och lokala råvaror kommer fortsatt vara starkt.
Vi anser att regelverket för att bli certifierad över tid har blivit mera komplicerat och kräver
mycket administration. Vi önskar att Svanen känner ansvar för att informera och i viss mån
även utbilda unga kockar/entreprenörer i vad som behöver uppfyllas för att vara en Svanen
märkt restaurang/ kafé mm. Detta skulle underlätta det långsiktiga och målmedvetna
arbetet som en frivillig miljömärkning innebär. Tänk bara vilken skillnad det skulle innebära
för en ung entreprenör att kunna ställa krav på hyresvärden innan ett
restauranghyreskontrakt är undertecknat.
(.......)
Mässrestauranger och Glada Ankan Restaurang & Catering AB har varit Svanenmärkta
sedan 2008. Vi har varit stolta över både märkningen i sig och det faktum att vi var bland de
första. Glädjande nog har fler restauranger följt efter, även om vi hade önskat att ännu fler
hade valt denna märkning. Antalet har ökat från ca 15 st 2008 till 40 st 2012/13. Vi ser i
kraft av vår relativa storlek (i vår bransch) att vi har haft möjlighet att påverka såväl
leverantörer och vår omvärld som vårt eget arbetssätt. Vi har också kunnat se att om vi inte
hela tiden har haft frågorna i ett fokus så är det lätt att tappa de nya rutinerna och falla
tillbaka i gamla. Kostnadsfokus är fortfarande nummer ett både för restaurangen och
konsumenten/upphandlande part.
I restaurangbranschen fungerar mycket fortfarande konventionellt när det kommer till
planering av menyer, inköp och andra frågor som omfattas av Svanenmärkningen.
Vi tycker det är bra att kriterier omarbetas och skärps, det för utvecklingen framåt. Dock
tror vi att det nya förslaget kommer missgynna särskilt mindre restauranger/företag som
inte kan påverka sina yttre faktorer. Vilket är Svanens mål för märkning av restauranger? Är
det attraktivt att många fler väljer att märka sin restaurang så att igenkänningen ökar och en
sådan märkning blir en ”hygienfaktor” snarare än en prestigesymbol? Vill Svanen vara en
märkning för stora, små eller medelstora restauranger? Vi befarar att flera restauranger inte
kommer klara de nya kraven gällande energi mm utan halka ur systemet och det kommer
vara svårt att rekrytera nya. Frågan är om det är en utveckling som Svanen önskar?
9
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
På tross av at NM gjerne skulle ha drevet aktivt informasjonsarbeid i forhold til hotell,
restauranter og konferanser, er dessverre organisasjonenes ressurser for små. Se forøvrig
svar til Restaurant Dansk Standard for svar angående kravnivået for restauranter.
Tampere Hall Congress and Consert Centre/Tampere-talo
Upphandling och avtal med andra företagspartner: har Svanenmärkning färdiga mallar för
upphandling , eftersom lagen om offentlig upphandling förutsätter att miljökraven är
offentliga?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM har ikke tatt frem maler til bruk innen offentlige innkjøp. I etterkant av høring er
kravet til konferanser om at underleverandører av restauranttjenster må være svanemerket
endret for søkere som lyder under lovene om offentlige innkjøp. Det holder i de fall at
underleverandøren oppfyller Svanens krav til restauranter. Det hviler i de fall på
konferansen å formidle til sin underleverandør hvilke krav Svanen stiller til en restaurant
samt hvilken dokumentasjon som må leveres.
I forhold til alle de krav som ellers stilles til innkjøp i kriteriene, er kravet at produktene og
tjenestene må være merket med Svanen. Det er ikke tilstrekkelig at de oppfyller Svanens
krav.
Hotell Cumulus (Restel Group Oy)
Är det nödvändigt att minska antal krav? T.ex. man kunde kräva även mera vad kommer till
avfallssortering!
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det har ikke vært et mål i seg selv å minske antallet krav. Derimot har det vært et mål at
kriteriene skal ha fokus på de områdene av driften som vår RPS-analyse viser er av stor
betydning. Å ta bort krav som vi ser alle søkere oppfyller eller som ikke gir en særlig stor
miljøeffekt har derfor vært viktig i arbeidet med å revidere kravene.
Görväst AB, Två Skyttlar
Det är mycket positivt med gemensamma kriterier för hotell- och restaurang, för oss som
Svanenmärkt både hotell- och restaurang innebär det en betydande förenkling. Vi ser även
positivt på att antalet krav minskar. Vi välkomnar även att kraven skärps på en rad
områden.
Vi har använt oss av guiden och fyllt i den. Guiden är i huvudsak mycket enkel dock saknar
vi ruta för att exempelvis fylla i att vi inte har catering, snabbmat etcetera.
Energiverktyget är i grunden en positiv utveckling dock är det krångligt att förstå hur
effekterna blir av olika åtgärder. En ökad transparens och en guide som på ett enkelt sätt
beskriver Energiverktygets grunder.
Vi skulle gärna se en modell där det går att gradera de hotell som Svanenmärker sig,
exempelvis guldsvan, silversvan etc. En sådan modell skulle göra det enkelt för
konsumenten att se hur bra det enskilda hotellet är. Samtidigt skulle det finnas en tydlig
drivkraft för många verksamheter att nå så höga poäng som möjligt. Med nuvarande
konstruktion är risken att det bara blir ”lågt hängande frukter” som åtgärdas. I övrigt
hänvisar vi till Svenska Mötens remissvar (vilket undertecknad i huvudsak har författat) som
vi står bakom tillfullo.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM takker for støtten til å slå sammen de to kriteriedokumentene og at det ses positivt på
at kriteriene forenkles, men samtidig strammes. NM ønsker å jobbe videre med elektroniske
søkerverktøy og vil også ha dette for kommende versjon av kriteriene. NM håper derfor at
10
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
en oppdatert utgave av det elektroniske søkerverktøyet vil fungere bedre enn dagens utgave,
særlig på de områdene der det har vært problemer. NM er klar over at energiverktøyet kan
være vanskelig å forstå, men henviser til bakgrunnsdokumentet for en grundig beskrivelse
av parametere som inngår i energiverktøyet og til beskrivelsen gitt i bilag 4 i
kriteriedokumentet. NM vil selvfølgelig også være behjelpelig med å svare på spørsmål
underveis i en saksbehandling. Når det gjelder å gradere prestasjonen til en svanemerket
virksomhet i f.eks. gullsvane, sølvsvane som foreslått, er dette en strategi som NM ikke
støtter. NM lager kriterier for de beste på markedet, kravene er absolutte og de må oppfylles
for å få lisens. En virksomhet som har fått Svanen har derfor allerede dokumentert at de
oppfyller strenge miljøkrav og kan være stolte av dette. NM anser at kravnivået i våre
kriterier skal være såpass strengt at det må gjøres en innsats for å klare kravene. Det vil
selvsagt alltid variere hvor mye innsats hver enkelt virksomhet legger ned – avhengig av
flere ting som hvor gode virksomheten er fra før og hvilken kapasitet og økonomiske
muligheter virksomheten har til å gjøre små og/eller store endringer. Det poengteres
imidlertid at dersom en virksomhet er ekstra flinke, vil dette alltid være positivt både for
miljøet og for virksomheten, som dermed vil være bedre forberedt på endringer og
stramminger både fra Svanen og myndigheter.
Engsholms Slott
Man borde göra Svanen-kriterierna i 3 steg. Brons- silver- och Guld-svan. Bättre att vara lite
miljörätt – än inte alls! Alla borde kunna klara brons. Bra att ha ett mål att jobba mot och
att man kan kliva in på olika nivåer. Alla bör kunna klara lägsta nivån. Är det miljön vi
värnar på riktigt så måste det ju vara bättre att alla höjer sig lite än inget alls.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar til Görväst AB, Två Skyttlar ovan.
Grand Hotell Stockholm
GH tycker att det har skett en förskjutning mot en högre andel obligatoriska krav som är
olycklig. Vi ser flera problem med detta. Kriterierna blir mer stelbenta och försvårar för
hotell av olika typer, servicenivå och klassificeringar att uppnå en Svanenmärkning. Tidigare
har hotell haft en större möjlighet att vara duktiga inom vissa områden och därmed tjäna
extra poäng som kompenserar för andra områden där hotellen av olika anledningar har valt
att genomföra miljöåtgärder vid ett senare tillfälle. Vi tycker att en större andel poängkrav
ökar möjligheterna till ständig förbättring för hotell och därmed i förlängningen lägre
miljöbelastning.
Vi välkomnar däremot de skärpta kriterierna gällande fisk och övriga ekologiska livsmedel.
Inom livsmedelområdet kan hotellen verkligen göra skillnad. Både på lokal nivå, men även
globalt samt inom olika miljöområden såsom biologisk mångfald och energianvändning
bara för att nämna två exempel.
Fler obligatoriska krav bör göras om till poängkrav. Det gör miljöarbetet mer flexibelt och
respektive hotell kan i högre utsträckning påverka sin egen prioritering av hotellets
miljöarbete med bibehållen miljönytta. Större valmöjlighet är vi övertygade om kommer att
göra Svanenmärkningen mer attraktiv. Nu finns det en risk att det försvinner hotell helt i
onödan. Förslag – Vi föreslår att O14, O24 och O25 görs om till poängkrav istället.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Etter høring har kriterienes fleksibilit blitt vurdert. Et resultat av dette er at O14
(Kjemikaliefrie rengjøringsmetoder) er omgjort til et poengkrav. Derimot mener NM at
innkjøp av miljømerkede trykksaker (O24) fortsatt bør være et obligatorisk krav utifra
tilgjengeligheten av miljømerkede trykkerier og utifra miljøeffekten kravet gir. O25
(Engangsartikler) har vært et obligatorisk krav i tidligere versjoner, og å gjøre om til et
poengkrav ville medført en kraftig lempelse av kravnivå.
11
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
De obligatoriske kravene skal sikre at det vi anser å være det mest grunnleggende er på
plass. Utover det vil det overordnede kravet om antall poeng som må oppfylles sikre et
tilstrekkelig godt nivå forøvrig. Det er i stor grad resultatet av RPS-analysen som ligger til
grunn for hvilke krav som bør være obligatoriske og hvilke som bør være poengbaserte.
Grand Hotel Lund
Grand Hotel välkomnar förslaget att slå samman hotell- och restaurangkriterierna, det
stärker tydligheten mot kund/konsument. Det är hela verksamheten som skall vara
Svanenmärkt inte bara del av verksamheten. Grand Hotel ser positivt på att det totala
antalet frågor minskas i förhållande till nuvarande kriterier. Dock är den förskjutning mot
en större andel obligatoriska frågor som skett negativ.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar til Grand Hotell Stockholm ovan.
Yasuragi
Ang. minskat antal kriterier: Kan göra det svårare för vissa anläggningar att ”samla poäng”,
men samtidigt får hela guiden och miljöarbetet via Svanen ett mer riktat fokus. Kanske ska
det inte vara möjligt att välja att jobba med det som är ”enkelt” att uppnå, utan att vara en
Svanencertifierad anläggning betyder vissa fasta saker, mer än att man har ett miljöarbete i
stort. Färre kriterier gör det lättare att förstå för både amläggning och gäst vad det innebär,
vad loggan faktiskt betyder.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar til Grand Hotell Stockholm ovan.
Milgårdarna
I en verksamhet där restaurang är en del i hotell och konferens känns det märkligt att allt
fokus ligger på restaurang. Det finns ju så mycket att göra även kring andra områden.
Se över poängkravet – ligger det inte väl lågt (35%) i den nya versionen? Öka kraven kring
var nivån av resp. godkända gränsvärdena bör ligga – är inte värdena väl låga i den nya
versionen?
Nordisk Miljömärknings kommentar
For et hotell med både restaurant og konferanse, vil omtrent 14 av totalt 87 mulige poeng
kunne hentes fra kravene til mat. De fleste poengmulighetene er i tilknytning til krav som
ikke er knyttet opp mot en bestemt del av driften, men som gjelder uansett hva slags anlegg
det er snakk om – eksempelvis belysning.
At 35% av de antall poeng en søker totalt kan hente skal oppfylles, skal ikke sees i
sammenheng med tilsvarende nivå i andre versjoner av kriteriene. Når kravnivå strammes
inn, nye krav kommer til og gamle krav faller bort, kan det bli vanskeligere å hente poeng
enn tidligere. Grensen på 35% er satt utifra de opplysninger vi har fått fra våre piloter før
og under høringen. Nivået på grenseverdiene er også satt på bakgrunn av denne
informasjonen. Det er også slik at de obligatoriske kravene ofte vil styre mer enn
poengkravene, så det å øke stille enda strengere krav på antall poeng som må oppnås, vil
redusere fleksibiliteten i kriteriene.
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har tagit del av föreliggande remissförslag. Positivt är att vissa av
kriterierna skärps, såsom andelen miljömärkta städkemikalier och att ett obligatoriskt
minimikrav på ekologiska livsmedel införs. På ett betydande antal punkter anser vi
emellertid att det är både nödvändigt och fullt möjligt att skärpa kraven. Inte minst bör flera
12
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
av de krav som i dagsläget är poänggrundande bli obligatoriska. Därutöver tillgodoses
dessvärre inte den uttryckliga intentionen att ”öka synligheten över vilken miljönytta
kriterierna ger”. Ett antal av våra synpunkter handlar därför om att tydliggöra just detta för
den besökande gästen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Opplysninger fra pilotvirksomheter tyder på at vektleggingen mellom poengbaserte krav og
obligatoriske krav er på et rimelig nivå. Poengkravene er viktige for å beholde fleksibiliteten
i kriteriene – slik mange høringsinstanser har kommentert.
Et av delmålene ved denne revisjonen har vært: ” Öka synligheten över vilken miljönytta
kriterierna ger. Detta innebär bl.a. att se över kraven på engångsartiklar (i matsalen/
rummen/konferensavdelning) samt andra frågor som gästen kan uppfatta som
”miljöstötande”. NM har sett over de overnevnte krav og foretatt endringer der vår RPSanalyse har tilsagt at det bør gjøres.
Slussens Pensionat
Jag har precis haft en diskussion med Hållbar Besöksnäring som är under uppbyggnad. I
förarbetet till Hållbar Besöksnäring har utredarna tagit fasta på hållbarhetens tre olika
aspekter: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kanske det vore något att diskutera
inom Svanen också?
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har alltid sterkt fokus på bærekraftig utvikling, og i særdeleshet miljøspørsmål, selv om
også sosiale aspekter er relevant å ha krav på i visse kriterier. Svanen skal være et effektivt
redskap for et miljømessig bærekraftig forbruk og virskomheter skal kunne bruke Svanen,
og dermed miljø, som konkurransefortrinn. NM jobber etter en strategi som kalles RPS.
Dette står for relevans, potensial og styrbarhet, og innebærer at det skal være et reelt
miljøproblem, det skal være et potensial for forbedring på området og det skal være mulig å
stille krav som en søker kan oppfylle. Denne måten å arbeide på vil føre til gode kriterier
som er tilpasset en bærekraftig utvikling. I HRK-kriteriene fins det flere krav som direkte
eller indirekte fører til et godt arbeidsmiljø, f.eks. bruk av kjemikalier og premiering av
økologiske produkter. Et godt miljøarbeid leder også ofte på sikt til en bærekraftig økonomi
for virksomheten.
Villa Fridhem
För det första tycker jag att man borde söka om Svanen på krav för resp. land. Inte en
generell ansökan för alla Nordiska länder inkl. de baltiska. Det blir fel när vissa krav gäller
alla men inte samtligt rakt över. Jag förstår varför man måste ha lite olika krav för våra
förutsättningar är olika för alla länder men då borde det finnas ett för varje land istället.
T.ex. 8.2.2 Sverige och Danmark skall ha minst 5% ekologiska livsmedel och dryckes varor
medan Norge, Finland och Island behöver 5 produkter för att uppnå ett godkännande. Jag
kan absolut förstå varför Island skall ha ett lättare krav men varför gäller det Finland och
Norge? Har det med att dom inte kan producera tillräkligt själv eller varför särställer man
deras krav?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Ansökningsblanketten skickas till det land som verksamheten ligger i, länder utan eget
Nordiskt miljömärknings sekretariat skickar till valfritt sekretariat.
Finland, Island, Norge og Baltikum kan dokumentere sine økologiske innkjøp i antall
produkter da tilgjengeligheten på økologiske matvarer og drikker er betydelig dårligere her
enn i Sverige og Danmark. Se kommentarer og svar under kapittelet 5.12 for en mer
dyptgående redegjørelse for dette spesifikke kravet.
13
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Svenska Möten
Remissvaret från Svenska Möten är uppdelat på två områden, administration samt
regelverk/frågor, den senare delen besvaras detaljerat i bilagan. Svenska Möten välkomnar
förslaget att slå samman hotell- och restaurangkriterierna, det stärker tydligheten mot
kund/konsument. Det är hela verksamheten som skall vara Svanenmärkt inte bara del av
verksamheten, genom förslaget att slå samman kriterierna ges även dagkonferensanläggningar en möjlighet att Svanenmärka sig.
Svenska Möten ser positivt på att det totala antalet frågor minskas i förhållande till
nuvarande kriterier. Dock är den förskjutning mot en större andel obligatoriska frågor som
skett negativ. Kriterierna blir mer stelbenta och försvårar för hotell av olika typer och
servicenivå, att uppnå en Svanenmärkning. Tidigare har det genom en större andel poängfrågor funnits möjlighet att kompensera för de områden där man inte fått poäng. Genom
att göra en större andel frågor obligatoriska stänger man ute anläggningar som har viljan
men saknar möjligheter inom vissa specifika områden. Genom ett sådant agerande riskerar
man att dessa hotell helt lägger miljöarbetet åt sidan. Eftersom dessa anläggningar inte kan
bli Svanenmärkta tar man bort en viktig motivationsfaktor och följden blir istället att
miljöbelastningen riskerar att öka. Svenska Möten anser vill därför framhålla att det vore
önskvärt att öka andelen poängfrågor och ge hög poäng för de frågor som har stor
miljöbelastning.
Administration:
• Svenska Möten efterlyser ett ömsesidigt ansvar för att bidra till att alla anläggningar skall
klara att genomföra sin Svanenmärkning sig inom utsatt tid, senast 2014-10-31. Närmare
300 hotell och restauranger skall administreras för Svanenmärkas inom en period på knappt
12 månader.
• Svenska Möten ser positivt på det totala antalet krav minskas i förhållande till nuvarande
kriterier.
• Ökad administration, det nya regelverket kräver en avsevärt mer omfattande
informationsinsamling och nya administrativa rutiner för anläggningarna. För att minimera
effekterna av detta är det av stor vikt att Svanen bistår med guider, mallar och övriga
verktyg. Allt för att inte en Svanenmärkning ska upplevas som en alltför stor administrativ
börda.
• Information till leverantörer. Vi anser att så fort de nya kriterierna är beslutade är det
Svanens ansvar att informera de större grossisterna och leverantörerna om vilka nya krav
som kommer att lanseras. Det ger leverantörerna en rimlig chans att ha beredskap för en
kommande efterfrågan för vissa tjänster och produkter.
• Enhetlig hantering och tydliga svar från handläggare. Tydligare intern information för att
säkerställa att Svanens handläggare inte gör personliga tolkningar på olika frågor gällande
Svanenmärkningen.
• Förbättrade rutiner vid efterkontroll. Svanen bör erbjuda bättre utbildningsprogram för att
säkerställa att kompetensnivån bibehålles i perioden mellan kontroll- och efterbesöken.
• Förstärkt marknadsföring av Svanen som varumärke, både i media och på Svanenmärkta
anläggningar.
Regelverk/frågor:
• Öka andelen poängfrågor, detta för att inte stänga ute de anläggningar som vill miljömärka
sig, men av ol
ika skäl inte kan uppfylla vissa delar i kriterierna.
• Generellt bör Svanens kriterier inte krocka med Visitas klassificering. Olyckligt om
anläggningarna måste välja sida. Att hotell med 4 respektive 5 stjärnor kan Svanenmärkas
ger bevis på att miljömedvetenheten finns i alla skikt.
14
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
• Inköp av ”Grön el” borde premieras.
Styrelsen för Svenska Möten har med detta underlag givit utryck för sin uppfattning om de
föreslagna Svanenkriterierna 4.0. Vi hoppas att Svanen i sin bedömning av vårt och den
övriga branschens remissvar ser till helheten och viljan att fortsatt stötta sig mot Svanen
som den dominerande miljömärkningen i mötesindustrin. Vår målsättning är att fortsätta
det nära samarbete som funnits mellan Svanen och Svenska Möten sedan många år.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta og Grand Hotell Stockholm over gjeldende kommentaren om at flere
obligatoriske krav går på bekostning av fleksibiliteten i kriteriene.
I forhold til de admistrative spørsmålene og kommmentarene kan vi bekrefte at det vil/er
tatt frem søkerverktøy som skal forenkle søkeprosessen. Det er også tatt frem bilag til
kriteriene som kan benyttes i forhold til underleverandører. Derimot kan ikke NM påta seg
ansvar for å informere leverandører om endringer som vil skje i neste revisjon. Revisjonsprosessen går over mange år og resultatet er først klart når Nordisk Miljømerkingsnemd
vedtar nye kriterier. Da har alle lisensinnehavere ett år på seg til å fornye sin lisens. Det må
likevel presiseres at for denne produktgruppen er særlig de store underleverandørene aktive
i revisjonsarbeidet, kommer med innspill både før og under høring og er godt informerte
om hvilke endringer som kan komme.
Å lage tydelige krav som ikke er åpne for tolkninger er av høyeste prioritet når NM
reviderer kriterier. Det må allikevel poengteres at det er vanskelig å helt sikre at
kravformuleringene er entydige. Flere tiltak vil iverksettes for at ikke ulike saksbehandlere
skal tolke ett og samme krav på ulik måte.
På tross av at NM gjerne skulle ha drevet aktivt informasjonsarbeid i forhold til hotell,
restauranter og konferanser, er dessverre organisasjonenes ressurser for små.
Se svar under kapittel 5.13 for svar på kommentaren om at kravene bør være i tråd med
kravene til Visita og stjerneklassifiseringsordningen.
Grøn el (dvs. miljømerket el) premieres ikke i NMs kriterier. Årsaken er at tilbudet av
fornybar el ikke er basert på etterspørselen, noe som gjør at en økt etterspørsel ikke
nødvendigvis leder til økt produksjon av fornybar el, men kun en omfordeling av det
eksisterende tilbudet.
God Adgang - Danmarks nationale mærkeordning for tilgængelighed
I høringsbrevet efterlyses især kommentarer fra de nationale handicaporganisationer. Jeg
fandt dog ikke én af de 32 handicaporganisationer nævnt i høringslisten, hvilket må være en
forglemmelse, hvis man især gerne vil have kommentarer fra den kant. God Adgang er
heller ikke nævnt i høringslisten, selvom vi i 10 år har registreret og mærket tilgængeligheden til virksomheder og bygninger med offentlige adgang. Danske Handicaporganisationer, Visitdenmark og Horesta stiftede Foreningen God Adgang, som driver mærkeordningen med det formål at registrere og mærke bygninger for tilgængelighed og fokus har
alle år været rettet mod turistbranchen. Største delen af mærkede steder er turistattraktioner,
hoteller og konferencesteder.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM beklager, at høringen ikke er blevet sendt direkte til God Adgang og øvrige relevante
institutioner inden for handicap-området. Det er en fejltagelse, for som I selv har noteret
15
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
har der været ønske om at få svar fra instanser som God Adgang. Vi er derfor meget glade
for, at I selv er blevet opmærksomme på høringen og takker for jeres svar.
Göteborgs Operans restaurang
Generellt sett tycker vi att det var rimliga krav dock med vissa önskemål som vi, som sagt,
lämnat i kommentarfälten.
Diskteknik
Generella kommentarer: Positivt är att vissa av kriterierna skärps, som andelen miljömärkta
kemikalier för städ och att man slår ihop kriterierna för restaurang, hotell och konferens.
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur, Island
New criteria are going with good direction to be more professional and scientific.
Göteborg & CO
Katarina Thorstensson som jobbar med hållbarhet hos oss har tittat på förslag till de nya
kriterierna för Svanenmärkning av hotell, restaurang och konferens. Hennes bedömning är
att vi egentligen inte har några synpunkter på remissen med argumenten att man frågar efter
synpunkter på saker som inte direkt berör vår verksamhet och på en detaljnivå som inte vi
kan ha åsikter om. Däremot ser vi generellt positivt på målen och delmålen med
kríterierevideringen - att förenkla, förtydliga och öka synligheten över miljönyttan.
4.2
Kommentarer til produktgruppeavgrensningen
Best Western Hotels
80 % of Best Western Hotels guests do not use restaurants (except breakfast). 100 % of
Best Western Hotels contracted clients, sign contract for accommodations not including
restaurant (except breakfast). Therefore restaurant (except breakfast) should remain
separated from hotel criteria. A lot of our hotels does not have restaurants.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
By combining the criteria for hotels and restaurants NM wished to eliminate the risk of
consumers beeing confused as to wich part of the business that is ecolabelled. Now hotels
with restaurants can market their whole operation as Nordic Ecolabelled – to both
restaurant guests that does not spend the night and to hotel guests.
Scandic Hotels
70 % of Scandic guests do not use Scandic restaurants (except breakfast). 100 % of Scandic
contracted clients, sign contract for accommodations not including restaurant (except
breakfast). Therefore restaurant (except breakfast) should remain separated from hotel
criteria.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
Fyrishov miljöledare
Fyrishov AB är ett kommunalägd arena som bedriver verksamhet inom bad, idrott och
event. I eventdelen ingår konferenser. Som service till besökarna tillhandahåller företaget
även mat & dryck, samt logi i form av stugby och camping. Av de årliga ca 1,7 miljoner
besöken till arenan är mer än 50 % idrott, mer än 30 % bad, knappt 10 % event och mindre
än 5 % stugby och camping. Det sistnämnda inkluderar gäster som nyttjar
sommaraktiviteter i anslutning till stugby och camping men inte övernattar. Det är möjligt
16
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
för t.ex. logigäster att boka paket som innehåller badbiljetter osv. Däremot ingår tillgång till
bassänger och bubbelpooler inte automatiskt i logi- eller konferensköp. Konferenser
arrangeras i mötesrum men även i idrottshallar som största delen av den tillgängliga tiden
nyttjas för idrottsverksamhet. Flera av idrottshallarna är så kallade multihallar som ska
kunna härbärgera såväl olika idrotter som evenemang. Det innebär att takhöjden är
anpassad efter behov hos idrotter som rytmisk gymnastik och badminton. Största delen av
lokalerna motsvarar alltså inte hotell- restaurang- och samlingslokaler. Badet omfattar flera
olika bassänger, varav en simbassäng av olympiska mått (50x25 meter) med ett största djup
på 5 m där även dykning och djupvattenträning bedrivs, ett äventyrsbad samt en
träningsbassäng med vattentemperatur på 35 grader för rehabiliteringsverksamhet och
babysim. När träningsbassängen inte är abonnerad för dessa verksamheter är den även
öppen för allmänheten. Logiverksamheten bedrivs i en stugby med 38 stugor om ca 18 m2
vardera, samt en camping där möjlighet finns för campinggästerna att använda elstolpar.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kriteriene for hotell, restaurant og konferanse er i første rekke utviklet med tanke på
virksomheter uten for mange tilleggsfunksjoner utover de nevte tre. Det ville vært svært
vanskelig å lage et sett med kriterier som kan fungere for alle typer anlegg som driver
innenfor losji, mat og konferanse. Dessverre medfører dette at ikke alle typer virksomheter
inom HoReCa-sektorn nödvändigtvis vil kunne svanemerkes.
Fyrishov administration
I vissa avseenden passar kriterierna dåligt för en anläggning som inte är en renodlad
konferensanläggning. Vi vill slå ett slag för att kraven anpassas så att även sådana
anläggningar ska kunna svanenmärka sin konferensdel.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar Fyrishov miljöledare ovan
Haaga-Helia, students_5
Att koppla ihop kriteriet av hotell, restauranger och kongresscenter är bra i princip, men det
kan också skapa utmaningar till förändringar och integreringar till verksamheten för stora
företag, som har olika separata tjänster. För små företag är det lättare att göra förändringar,
eftersom tjänster är ofta nära kopplade. Önskas en spefisering/focus för att koppla ihop
olika tjänster.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Fyrishov miljöledare ovan.
Best Western PLUS Hotel Mektagonen
Motsätter mig/oss förslaget på grund av följande kommentarer: Eftersom restaurangen där
våra gäster äter frukost är ett eget företag som vi inte kan påverka vill vi inte att de också får
ett krav på sig att bli Svanenmärkta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Om restauranten der gjesten spiser frokost både ligger i et separat bygg og er en separat
virksomhet, er den untatt kravene. Om den derimot ligger i samme bygg, må derimot
kravene under kapittelet ”Servering” oppfylles. Dette fordi gjesten trolig vil se de to
virksomhetene som èn og misforstå med tanke på hva som faktisk er miljømerket.
Fairtrade Finland
Fairtrade Finland is strongly encouraging the fact, that the Svan Ecolabel could be available
also for conference centers. This is a logical continuum for the current certification criteria.
Horesta, Danmark
17
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
HORESTA er glad for, at konferencedelen også er kommet ind under svanemærkningen.
Kaffitár restaurant, Island
Kaffitár is concerned that the new approach of combining the criteria for hotels, restaurants
and conferences will move the requirements even further away from café‘s that deal in the
speciality coffee industry than was in the previous criteria. We understand the reasoning for
merging the criteria and are willing to see how it works out, but wanted nonetheless to
express these concerns.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM are aware of the many varieties of hotels and restaurants, but consider it impossible to
make criterias that will suit all the different types of businesses on the market. Hopefully the
new version of the criteria is also suited for the type of business mentioned here, although
the primary business that can be labelled and that the criterias are aimed at, are restaurants
that serve food.
4.3
Kommentarer til kontroll og årlig oppfølging
Ingen kommentarer.
4.4
Kommentarer til markedsføring
Haaga-Helia, students_10
Svanenmärket syns ofta bara på företagets internetsidor. Det kunde vara synligare att varje
Svanenmärkt restaurang har Svanen på menyn. Så kunden skulle genast se att restaurangen
är svanenmärkt. Argumentationer: Detta skulle öka Svanens värdighet och kännedom.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM kräver bara att det ska framgå att anläggningen är märkt men inte hur. NM kan inte
enligt regler skriva krav som är tvingande då det gäller hur licensinnehavare kommunicerar
miljömärkningen.
Haaga-Helia, students_5
Har företag i Balticum någon fördel för Svanenmärket i marknadsföringen utomlands ?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Forutsetningene for hvordan virksomheter bruker merket er de samme i Baltikum som i
Norden forøvrig.
5
Kommentarer til kravene i detalj
5.1
Kommentarer til generelle krav (kap. 1.1 og 1.2)
Äventyrens Ö
Leverantörer till konferens där anges externa leverantörer av logi och mat men inte
leverantörer av konferensaktiviteter. Jag önskar att även dessa läggs in i kriterierna. Idag har
i stort sett varenda konferensanläggning externa leverantörer av konferensaktiviteter. Deras
utbud varierar från chokladprovning till helikoterturer och stridsbåt 90-turer. Det finns en
trend inom området konferensaktiviteter att erbjuda mer och mer motorsport. Rally
Skotersafari 4-hjulingsexpeditioner Tävlingar i go-kart Helikopternavigering Folkbilsrally
RIB-båtsturer Stridsbåt 90 Charterbåtsturer Sjöskoterutflykter m.m. Jag anser att det
18
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
ABSOLUT skall finnas med som ett av konferensanläggningarnas kriterier att de inte
saluför någon motorburen aktivitet via sina externa underleverantörer om de ska vara
Svanenmärkta. Konferenshotellen i City berörs inte så mycket av detta men varenda
naturskön konferensanläggning utanför storstan säljer det flitigt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning har valt att inte denna gång ställa krav på vilka aktiveter
konferensverksamheterna erbjuder, men kan vurdera om det ska tas med, vid nästa
revidering av kriterierna.
O1 Generell beskrivning
Milgårdarna
Typer av verksamheter. Vad definieras i ordet kedja?
Antal gäster: Bekräftat att konferensgäst två dagar = x 2 gäster. Detta bör förtydligas i
definitionen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Uppgiften om verksamheten ingår i någon kedja är en ren informationsuppgift som många
gånger underlättar handläggningen av en licensansökan. I dokumenten har det förtydligtas
till att även gälla ”eller andra samarbetsorganisationer”.
Definitionen av gäster har förtydligats i dokumenten och det är korrekt att en konferensgäst
som deltar i två dagar ska räknas som två konferensgäster.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
1. I beskrivningen används " .. Mängd tvätt av.." Ordet mängd är inte korrekt utan en
vilseledande benämning och eftersom det i energiverktyget efterfrågas viktuppgift.
2. Vilket svar efterfrågas under tilläggsinformationen, "Typ av restaurang"?
3. Det är oklart ifall grupprum ska inkluderas i svaret på "Antal konferensrum/salar".
Nordisk Miljömärknings kommentar
Då en mängd bara är en storleksuppgift på något om det så är i kg eller antal kommer vi låta
skrivningen mängd så kvar och det är fortsatt antal kg som ska redovisas.
Under frågan typ av restaurang ska man ange om man är en lunchservering, a la cart
resturang eller liknande. Detta är främst en informationsuppgift som underlättar vid
handläggningen.
Frågan om antal konferensrum/salar har tagits bort då den inte längre anses relevant.
Svenska Möten
I beskrivningen används ”... Mängd tvätt av...” Ordet mängd är inte korrekt utan en
vilseledande benämning och eftersom det i energiverktyget efterfrågas viktuppgift. Oklart
vilket svar som efterfrågas under tilläggsinformationen, ”Typ av restaurang”?
Det är oklart ifall grupprum ska inkluderas i svaret på ”Antal konferensrum/salar”.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Skepparholmen, Villa Brevik og Bergendahls over.
Engsholms Slott
Hur räknar vi gästen? Även kaffe bör räknas – speciellt på vattenmängden!
Nordisk Miljömärknings kommentar
Defintionerna av olika typer av gäster har förtydligats i dokumentationen. I energiverktyget
och i gränsvärdet för vatten ingår att en konferensgäst dricker kaffe under sin tid på
anläggningen, detta är altså redan taget hänsyn till.
19
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Yasuragi
Kommentarer angående beräkningen av gäster: Definitionerna behöver generellt
förtydligas. Förslag på förtydliganden: En bargäst räknas som en restauranggäst även om en
del av bargästerna inte äter en måltid. En spagäst är alla gäster som har tillgång till
pool/spaverksamheten. Alltså inte bara de som nyttjar den. Det är på många anläggningar
svårt att avgöra vilka som väljer att nyttja spa eller ej, speciellt bland konferensgäster.
Spagäster "som inte övernattar på hotellet" kan strykas, eftersom detta kan tolkas som om
att man inte ska räkna in övernattande privatgäster. Dessa täcks ju redan av definitionen av
"hotellgäst".
Konferensfika finns inte med i dessa beräkningar överhuvudtaget. Förslag: Beräkna totalt
en måltid per konferensgäst (förmiddags-+ eftermiddagsfika), eftersom dessa ofta inte
motsvarar en hel måltid, men i princip alla konferensgäster fikar någon gång under dagen.
Alltså bör ALLA konferensgäster räknas som 2 gäster, alt. 1 konferensgäst + 1
restauranggäst. Beräkningarna i energiverktyget är helt avhängigt hur man kategoriserar och
beräknar gäster. Därför måste detta göras så tydligt det bara är möjligt för att mätvärdena
ska bli både trovärdiga och rimliga.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Engholms Slott over.
Grand Hotel Lund
Gästdefinition bör förtydligas, energiåtgången för- och eftermiddagskaffe är idag lika
omfattande som en hotellfrukost. Dessa bör vara en del av gästkvoten.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Engholms Slott over.
Svenska Möten
Gästdefinition bör förtydligas, energiåtgången för- och eftermiddagskaffe är idag lika
omfattande som en hotellfrukost. Dessa bör vara en del av gästkvoten.
(.....)
I bilagan ombeds man att fylla i heltid respektive deltidsanställda, begreppet årsarbetare är
ett mer relevant tal.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Engholms Slott over. Spørsmål om antall heltids- og deltidsansatte er forøvrig
etter remissen tatt bort fra bilaget med listen over opplysninger som NM ønsker fra anlegg
som søker om Svanen.
Göteborgsoperan
Antal gäster (O1): Det har varit svårt att uppskatta antalet gäster/år. Se vår bifogade
uppskattning och återkom gärna med feedback! Möjligen ska man räkna vissa dryckesgäster
alternativt fler bakverk?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Defintionerna för de olika gästbegreppen samt de olika ytbegreppen har förtydligats i
dokumenten. Mer exakt hur era ytor och gäster ska bedömas behöver hanteras i en
licenansökan.
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress är åtta våningsplan, 37 meter högt och 14600 kvadratmeter
stort. Här finns förutom konferens- och konsertsalar, bankettsal med restaurang,
restaurangkök, utställningsytor och foajéer en hel del icke publika utrymmen. Vi funderar
om dessa utrymmen verkligen skall räknas in som ”Conference area”? Dessa ytor är t ex
20
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
loger, green room, backstage-utrymmen, stora garderober, toaletter, foajé på entréplan
innehållande biljettkassa.
I vår certifiering av Svanen för vår restaurang har vi tidigare räknat våra lunchgäster och
konferensgäster. Nu skall vi enligt ovan även räkna med våra konsertgäster som besöker
våra pausbarer. Eftersom vi även är ett konserthus har vi en betydande andel konsertgäster.
För 2012 var det 103 985 st. Vi har nyckeltar och kan räkna fram en schablon på hur många
av dessa som köpte i vår bar under konsertpaus.
Uppsala Konsert & Kongress är ett öppet hus för allmänheten med biljettkassa och
toaletter på entré- och bottenplan. Enligt vår besöksräknare som sitter i våra dörrar har vi
haft totalt 556 000 besökare i huset under 2012. Ser man på Gränsvärden vatten för olika
verksamheter funderar vi hur vi ska dela upp våra gäster? Konferensgäster har vi koll på,
men vilka gäster skall vi räkna med för restaurang i detta avseende? Skall vi kanske ha ett
separat gränsvärde för konsertgästen, men enligt ovan skall de räknas in som restauranggäst.
Hur hanteras våra övriga spontana gäster?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperan over.
Umeå Folkets Hus
Hur man räknar gäster Umeå Folkets Hus (UFH) drivs som en kombinationsanläggning där
verksamheten består av två ben. Ett kommersiellt och ett icke kommersiellt. I det senare
har UFH en kommunal uppdragsersättning som ska täcka kostnaderna för denna del. Det
generella problemet är hur man ska räkna besökare och gäster i det ickekommersiella benet.
Det är inte möjligt att exkludera dem eftersom de genererar avfall, konsumerar energi mm
på ett sätt som inte kan särskiljas från övrig verksamhet. Det finns i remissens
beräkningsmallar inget sätt att räkna dessa gäster. Det finns två principiella metoder att lösa
problemet.
1. Om man ändå tänker sig att det ickekommersiella benet inte ingår i certifieringen måste
man ta fram någon typ av schablon i vilken det oundvikligen skulle finnas stora osäkerheter.
Den schablonen skulle i så fall användas för att reducera underlaget för energi, vatten, avfall
osv.
2. Man skapar en ytterligare en kategori/kolumn för den typen av gäster som nämnts ovan.
UFH är gärna behjälplig i dessa beräkningar. Ett exempel är kravet O6 och O7 där man
skulle ha ytterligare en kategori förslagsvis benämnd ”kulturevenemangsbesökare” med
andra gränsvärden. Alternativt räknas denna typ av gäster på samma sätt som
restauranggäster. Detta skulle dock ge missvisande siffror eftersom en evenemangsbesökare
generellt genererar lägre förbrukning än en restaurangdito. De kommersiella gästerna har
remissen i sina beräkningsmodeller tagit hänsyn till hur man räknar . Där är det inga
problem. (NM: företagspecifik information har exluderats från remissvaret).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Ett viktigt fokus i denna revidering av kritererna har varit att det ska vara tydligt ur kundens
perspektiv vilken verksamhet som omfattas av licensen. Under rubriken ”Vad kan
svanenmärkas” framgår att ”Hotell, vandrarhem, restauranger samt konferensverksamhet
(se definitioner nedan) kan Svanenmärkas.
Om flera av dessa olika delverksamheter finns inom samma verksamhet och marknadsförs
som en enhet måste samtliga delverksamheter inkluderas i licensen.” dvs hela er verksamhet
ska inkluderas. Det har förtydligats i dokumentationen hur antalet gäster ska tas fram.
Elmia AB Konsert och Kongress, Jönköping
Vi har det vi kallar Kongresshuset som en separat byggnad 100 % dedikerad av oss till
mötesverksamhet. Dock finns inga kök i denna byggnad, ej heller de stora restaurangerna.
Dessa finns ute i övriga anläggningen som samnyttjas med mässverksamheten. Alltså för att
21
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
få förbrukningsvärden för konferensverksamheten måste vi räkna fram dessa utifrån olika
parametrar, dock i huvudsak utifrån fördelning av ytor. Fjärrvärmen är en sådan
förbrukning som vi måste räkna fram utifrån totala siffror. Här anser vi att fördelning kan
ske utifrån ytor (kvadratmetrar).
Elförbrukningen för konferensverksamheten kan vi till den absolut största delen avläsa
separat, dock ej för mobila mötesrum som finns ute i mässhallen. Här får vi göra en
uppskattning per timme och rum, när dessa är i drift. Samma sak de få tillfällen då en hel
mässhall möbleras och används som konferenslokal.
När det gäller förbrukningen av vatten kan vi se Kongresshuset separat, men behöver
uppskatta värden för kök/restauranger som finns ute i anläggningen. Vi har mätetal för
respektive kök plus närliggande toaletter, dock inte för själva restaurangytorna men här sker
å andra sidan ingen vattenförbrukning. Fjärrkyla, som vi skapar genom att cirkulera vatten
från Vätterns botten genom våra hallar, har vi bara totala förbrukningssiffror för hela
anläggningen och måste fördela ut dessa baserat på andelen nyttjade kvadratmetrar av
konferensverksamheten. Allt bilogiskt avfall mäter vi och detta genereras bara i
kök/restauranger/caféer. Här behöver vi bara fördela vad som genereras av
mässverksamheten och vad som genereras av konferensverksamheten.
Mässverksamhet kontra konferensverksamhet: Med ovan beräkningsmodeller kan vi
separera ut konferenslokaler, kök och restauranger från hela anläggningens
förbrukningssiffror. Dock måste vi även se hur användningen av kök och restauranger
fördelar sig mellan mässbesökare och konferensgäster. Ofta är det skilda evenemang, men
lika ofta är det konferenser som pågår samtidigt som våra mässor och då är det svårt att
särskilja. Förslagsvis gör man en uppdelning utifrån antal besökare. Alltså om Elmias
anläggning som helhet besöks av 400 000 på ett år och antalet konferensgäster är 40 000 på
ett år, skulle man då räkna fram att kök/restaurang nyttjas 10 % av konferens och 90 % av
mässorna. Detta innebär i sin tur att av den beräknade energiförbrukningen i kök &
restauranger, skall 10 % ”belasta” konferensverksamheten och 90 % mässverksamheten.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Ett viktigt fokus i denna revidering av kritererna har varit att det ska vara tydligt ur kundens
perspektiv vilken verksamhet som omfattas av licensen. Under rubriken ”Vad kan
svanenmärkas” framgår att ”Hotell, vandrarhem, restauranger samt konferensverksamhet
(se definitioner nedan) kan Svanenmärkas. Om flera av dessa olika delverksamheter finns
inom samma verksamhet och marknadsförs som en enhet måste samtliga delverksamheter
inkluderas i licensen.” dvs hela er verksamhet ska inkluderas.
Efter remiss har även defintionen på konferenser justerats och innehåller nu mer
skrivningen ” Med konferens avses inte verksamheter där huvudintäkten kommer från
andra arrangemang än sammankomster med föredrag, seminarier, information eller
diskussioner så som separata mässor, utställningslokaler, teatrar och konsertlokaler eller
liknande. Det är däremot möjligt att märka en konferensverksamhet som exempelvis har
utställningslokaler eller konserthall inom ramen för sin verksamhet.
Det är svårt att baserat på ovanstående beskrivning avgöra vilka delar av verksamheten som
skulle ingå i en licens. Mer exakt hur era ytor och gäster ska bedömas behöver hanteras i en
licenansökan.
O2 Konferenser, extern restaurang
Rica Hotels
22
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Det kan være lang geografisk avstand til nærmeste svanemerkede restaurant. Det er helt
avgjørende for et konferansesenter å benytte en nærliggende restaurant.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning bedömer att serveringen av mat på en konferens har en så stor
betydesle ur miljösynpunkt att detta krav är synnerligen relevant trots att vi är medvetna om
att detta kan bli svårt för konfernsanläggningar utan egen restaurang. Kravet kvarstår.
Best Western Hotels
Objection: This will limit Best Western Hotels possibilities to take over a business without
kitchen. It will will strongly limit the number of external suppliers and in some cases it may
put sound business competition aside.
Instead we suggest that the external supplier must meet the Swan criteria, but not be
labelled.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
The Nordic ecolabelling assesses that the serving of food at a conference has such a large
environmental impact that this requirement is highly relevant even though we are aware that
this can be difficult for conferens operations with out its own restaurant. The requirement
remains.
Scandic Hotels
This will limit Scandic's possibilities to take over a business without kitchen. it will will
strongly limit the number of external suppliers and in some cases it may put sound business
competition aside. Instead we suggest that the external supplier must meet the Swan
criteria, but not be labelled.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
Fyrishov miljöledare
Förslag: I kriterium O2 om avtal med Svanenmärkt leverantör av restaurangtjänst bör läggas
till ”eller motsvarande” efter ”Svanenmärkta restauranger”. I annat fall exkluderas
offentligägda hotell, restaurang och konferensverksamheter som lyder under LOU då detta
är ett obligatoriskt kriterium.
(Om kriteriet endast gäller anläggningar som inte alls har restaurang bör detta förtydligas.
Fyrishov har restaurang som täcker mycket av konferensernas behov av matservering, men
inte har egen kapacitet för servering till de största konferenserna).
Motivering: Se generell synpunkt om Lagen om offentlig upphandling.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk Miljömärkning tackar för påpekandet och omformulerar kravet så att offentliga
verksamheter som upphandlar enligt lagen om offentligupphandling kan upphandla
verksamheter som inte är Svanenmärkta i sig men som efter en tredjepartsgranskning visat
att de uppfyller motsvarande krav. Det har även förtydligats att om ett nordiskt sekretariat
gör en sådan granskning kan en extra avgift komma att tas ut.
Kravet har även omformulerats något för att tydliggöra att det gäller för
konferensanläggning som antingen helt saknar en restaurang eller som har en restaurang
men där denna inte täcker 95% av behovet.
23
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
O3 Konferens, extern logitjänst
Umeå Folkets Hus
UFH hänvisar, förmedlar och bokar ofta konferensgäster på olika hotell. Kravet att dessa
hotell ska vara Svanenmärkta är omöjligt att uppfylla. Orsaken är att det för närvarande
endast finns två Svanenmärkta hotell i Umeå. Det ena av dem ligger dessutom ca 3 km från
centrum. UFH behöver tillgång till Umeås hela hotellkapacitet för att kunna bedriva
konferensverksamhet med tillhörande sk kongresstjänster. Därför kommer UFH inte kunna
uppfylla detta kriterium som det är utformat i remissen. Här är en annan formulering helt
nödvändig. UFH föreställer sig att förhållandet är detsamma i de flesta små och medelstora
städer.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er tatt bort som et resultat av innkomne remissvar.
City Conference Centre Stockholm
Vi anser att ansvaret att ange licensnummer för Svanenmärkta logiverksamheter inte kan
ligga på oss som anvisar.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Umeå Folkets Hus over.
Scandic Hotels
In cases when the guest rooms are full and we need to buy accommodation from other
hotels - what are the rules?
Nordisk Miljömärknings kommentar
The requirement is removed as a result of the consultation process.
Aros Congresscenter i Västerås
Vi förmedlar och bokar konferensgäster på samtliga hotell i Västerås. Kravet att alla hotell
skall vara Svanen märkta är omöjligt att uppnå på kort sikt, även här behövs en
påverkansperiod på 5-10 år.
O4
Hotell: Leverantörer av frukost inom hotellets lokaler
Inga kommentarer.
5.2
Kommentarer til grenseverdiene (kap. 1.3)
Haaga-Helia, students_7
Jag tänker att det borde vara obligatorisk att följa den nämnda gränsvärden. Varför justerar
man gränsvärden och förordningar om de kan vara valfria, såsom gränsvärdena av
vattenförbrukningen och av avfall. Man borde hålla fast gränsvärdena så bra som möjligt.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Grenseverdiene for vann og avfall er valgbare ut ifra hensynet til kriterienes fleksibilitet. Det
er derimot et viktig poeng at alle virksomheter må oppfylle enten grenseverdien for vann
eller avfall. Merk også at både vannforbruk og mengde generert restavfall skal
dokumenteres selv om kravet ikke nås.
24
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Haaga-Helie chef
Mätning av gränsvärden av avfall, energi och vattenförbrukningen är rätt dimensionerad.
Kanske kunde man öka till minst två eller tre representativ vecka per kvartal?!
Nordisk Miljömärknings kommentar
Mätning av avfall är ganska omständligt för många verksamheter att genomföra så därför
anser Nordisk Miljömärkning att en vecka per kvartal för avfallsmätning får anses tillräcklig.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Det är inte relevant för restaurangbranschen att relatera energi- och vattenförbrukningen
samt mängden avfall till antalet kunder. För att beräkna kundmängder krävs det
förändringar i kassasystemen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det har gjorts tydligare i dokumenten hur antal gäster kan uppskattas, så vi anser inte att det
ska krävas ändringar av kassasystemen.
Varbergs Stadshotell och Asia Spa samt Arken Hotel och Art Garden Spa.
Gränsvärdet för Energi och Koldioxid bör vägas ihop bättre. Om man har en något högre
Energi värde borde det i sin tur inte väga så tungt när energin kommer från förnybara
källor. Det viktiga är ju att den energi vi förbrukar är förnybar inte bara
förbrukningsmängden.
Gränsvärde Vattenmängd/Avfallsmängd: Bra att det tydligt reflekterar vilken typ av gäster
som man har på hotellet. En reflektion dock som man lätt fick ut tidigare och som också
gav bra och tydliga siffror att kommunicera både internt som externt är det värde som blir
per gästnatt i förbrukning. Det finns inte med på den nya sammanställningen vilket är synd.
Innan kunde man ju räkna fram antalet gästnätter sammanslaget, då rest gäster hade ett visst
värde och spa gäster ett annat.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning har valt att ställa kravet så att vi i första hand verkar för en
effektivisering av energianvändningen genom ett obligatoriskt gränsvärdeskrav på
energianvändning. I andra hand premierar vi energikällor med låga koldioxidutsläpp genom
poängkravet på koldioxid.
Fordi kriteriene for hotell og restaurant nå er slått sammen og i tillegg utvidet med
konferanser (og fordi hotell-, restaurant- og konferansegjester gikk opphav til ulikt
vannbehov og genererer ulike avfallsmengder) gir ikke lenger vannmengde og mengde
restavfall pr. gjest mening. Den beste måten å analysere sitt eget resultat på er å regne ut
hvor mye under grenseverdien man ligger i %. På den måten kan man også sammenlikne
eksempelvis flere hotell innom en kjede.
Milgårdarna
Anser också att det skulle premieras om samtliga gränsvärden uppnås likt tidigare version.
Det skulle vara ett mål för Svanen att samtliga 3 gränsvärde ska uppfyllas för att godkännas.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I forrige versjon av hotellkriteriene fikk man poeng om man oppfylte samtlige
grenseverdier. I versjon 4 gis isteden poeng etter hvor mye lavere enn grenseverdien
vannforbruket er og hvor mye mindre restavfall enn grenseverdien som er generert.
Mässrestauranger
Vi anser att de skärpta kraven på Gränsvärden (energi, vatten och avfall) kommer bli svåra
att uppfylla då många restauranger är hyresgäster i fastigheter ägda av andra. (privata
näringsidkare eller kommunägda) Generellt upplever vi redan nu att fokus för
25
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Svanenmärkningen är mer inriktad på fastighetsfrågor och allt mindre inriktad på själva
verksamheten – att driva restaurang. För vissa av remissvarande bolag blir det i stället att
hela huset svanenmärks vilket i sin tur är en fråga för politikerna i Stockholm. Vi tror detta
är ett problem för fler än oss och många uppgifter blir på grund av detta svåra att ta fram.
Vi anser att sammanslagningen mellan hotell och restaurang inte gynnar
restaurangverksamheten då hotell har betydligt större fokus kring fastighetsfrågor. Det som
är gemensamt för oss – arbetet med service och människor – är ju inget ni mäter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Vi ser inte denna stora generella förskjutning mot fastighetsfrågor för just restauangerna
men är väl medvetna om att det har kommer mer fokus på energigränsvärde och därmed
mätning av energi. Etter høring er det tydeligere presisert i kravene at det for restauranter
ikke trengs å installere faste el-målere, men at det skal være en måling, og hvordan denne
målingen skal skje er presisert. Dette er gjort nettopp fordi det er vanskelig for restauranter
som ikke selv eier lokalet å måle sitt eget forbruk. NM anser allikevel at det er viktig for
restauranter å ha kunnskap om sitt energiforbruk – da kan man ha bedre kontroll på om
energiforbruket reduseres og få vite om man har et relativt sett høyt eller lavt energiforbruk.
För att lyfta fram det fokus som restaurangerna förväntas ha på den mat de serverar finns
ett poängkrav som säger att restaurangverksamheterna måste ta minst 5 poäng under
kapitlet ”Mat”.
Göteborgsoperan
Vi kan idag regelbundet mäta energianvändning för restaurangavdelningen. Avses här
osorterat avfall eller måste allt avfall vägas? Vi kommer troligen i framtiden att kunna mäta
mängden organiskt avfall men alla andra fraktioner (brännbart, glas, plast, metall etc) slängs
tillsammans med övriga avdelningar i huset.
Samma sak gäller för vatten. Siffror för hela GO:s vattenförbrukning finns men inte för just
restaurangavdelningen.Hur går man tillväga när man är en del av den totala verksamheten?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er kun restavfall som skal regnes med i grenseverdien for avfall. En vurdering av
hvordan vannforbruket kan estimeres/måles må gjøres fra sak til sak.
Haaga-Helia, students_5
Energi- och vattenförbrukningen samt mängden avfall måste absolut mätas och uppföljas
av alla, vilket ger goda möjligheter för miljövänliga resultat och vara en föregångare på
vägen mot mer energieffektiva restauranger.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM er enig i at dette er viktig, og det stilles krav om at energi,-og vannforbruk samt avfall
skal måles og dokumenteres. Det stilles også krav om en grenseverdi på energiforbruk som
må oppfylles. I tillegg må en av de andre to grenseverdiene (vann eller avfall) også oppfylles.
5.2.1
Grenseverdien for energi
O5 Gränsvärde för energi
Högberga Gård
Ang. förslag på nya kriterierna avseende energi bör följande tas hänsyn till eller disspans
lämnas:
1. Byggnadens konstruktion samt ålder. Vilka byggregler avseende energi som då var
gällande. Detta påverkar byggnadsskalets U-värde och därmed energiförbrukning avseende
uppvärmning. Se även p.2
26
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
2. För byggnader som är kulturminnesmärkta måste disspans kunna lämnas då det i vissa
fall kan vara helt omöjligt att ex. tilläggsisolera fasader och vinds- och takbjälklag, byta
fönster etc. Man måste ta hänsyn till det enskilda fallet under förutsättning att man gör så
gott det går inom gällande lagar- och förordningars makt för att i detta fall sänka
förbrukning avseende uppvärmning. Om svårighet att administrera detta så måste disspans
kunna lämnas.
3. Hänsyn bör tas till byggnadens placering/utsatthet hör väder och vind. Korrigering bör
göras enligt ENERGIINDEX vilket SMHI kan leverera. Allså inte endast via sedvanlig
normalårskorrigering beräknat på temperaturzon.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I de tidigare kriterierna för hotell delades verksamheterna in i tre olika klasser samt
hänvisades till en viss temperaturzon. Detta gav ett relativt sett grovt mått på det
energigränsvärde verksamheterna skulle uppfylla då det inte togs någon hänsyn till
verksamheternas specifika förutsättningar.
I de nya kriterierna tar vi större hänsyn till den aktuella verksamhetens specifika
förutsättningar (typ av byggnad, antal våningar, antal gäster med mera) samt i vilken
klimatzon verksamheten är belägen i (om än något justerade zoner jämfört med tidigare
kriterieversion). Dessutom öppnar vi upp för möjligheten att normalårskorrigera
temperaturdata. Nordisk miljömärkning anser att detta är på en tillräckligt detaljerad nivå
för att ställa krav på energiförbrukning men kan komma att se över detta vid nästa
revidering.
Vi har i denna revidering valt att (liksom tidigare) inte ta hänsyn till byggnadens ålder eller
om den är K-märkt eller ej. Att vi ändå har med parametrar för att bedöma byggandens
energiprestanda är att det samtidigt påverkar verksamhetens energiprestanda och vi vill så
långt det är möjligt förmå verksamheterna att minska sin miljöpåverkan på detta område.
Det är korrekt att energiindex ger ett mer rättvisande bild av uppvärmningsbehovet. Det
framgår också av energiverktyget att om man så vill kan man använda ortsspecifika data
(d.v.s. någon mer sofistikerade uppgifter än klimatzon). Det är upp till den sökande att
ombesörja att skaffa informationen och redovisa källa till Svanen. För verksamheter i Norge
är det efter remiss innfört att det är obligatoriskt att använda ortsspecifika data.
Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress står på två ben, konserter och möten & events, och dessa
verksamheter löper parallellt med varandra och går inte att särredovisa. Under 2012 hade vi
191 konserter och 508 konferenser & events med totalt 164 325 gäster. Av de 191
konserterna var 31 % producerade av Uppsala Konsert & Kongress. Övriga konserter
arrangerades av utomstående aktörer. Vi ser det som ogörligt att ha separata elmätare i varje
unik lokal. En och samma lokal kan dessutom under en och samma dag användas både för
konferens- och konsertverksamhet.
Samma problem ser vi gällande utställningsverksamhet i samband med konferenser.
Utställning kan förekomma på många olika ställen i vår byggnad, på egentligen alla
våningsplan och även i dessa sammanhang kan man inte avläsa el separat för detta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Baserat på de remissvar vi fått in har definitionen av vad som avses med en konferens
förtydligats enligt följande ”Med konferens avses inte verksamheter där huvudintäkten
kommer från andra arrangemang än sammankomster med föredrag, seminarier, information
eller diskussioner så som separata mässor, utställningslokaler, teatrar och konsertlokaler
eller liknande. Det är däremot möjligt att märka en konferensverksamhet som exempelvis
har utställningslokaler eller konserthall inom ramen för sin verksamhet.”
27
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Enligt kriterierna är det bara ”sporadiska” arrangemang av den typen som anges i
remissvaren ovan som kan undantas (detta kräver samtidigt att elförbrukningen kan mätas).
Detta ger vid handen att verksamheter, beskriven enligt remissvaren ovan, måste klara
energikraven baserat på att externa utställares energiförbrukning räknas in/med.
City Conference Centre Stockholm
Synpunkt: Vi har ofta förekommande konferensarrangemang med utställning där utställare
kräver separata eldragningar för att användas i deras montrar där vi inte har någon som
helst kontroll på hur mycket el som används, heller ej kan begränsa detta. Vi kan inte ha
några elmätare installerade på tillfälliga monterytor för att mäta denna elförbrukning. Vi har
även svårt att se att gränsvärdena är relevanta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Uppsala Konsert & Kongress ovan.
Umeå Fokets Hus
Formuleringen om separat mätning för scenverksamhet eller utställningar är knappast
realistisk. Samma eluttag, lampor, uppvärmningssystem, avfallshantering mm används av
både scenverksamhet och övrig ordinarie verksamhet. Av det skälet torde det inte vara
möjligt att ha separata mätsystem för de olika verksamheterna
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Uppsala Konsert & Kongress ovan.
Haaga-Helia, students_7
Energiförbrukningens gränsvärden är lämpliga och energiverktyg är bra sätt att mäta
energiförbrukningen. Det är bra, att när man beräknar målvärdet, man använder flera
parametrar. Om företaget har en restaurang som finns belägen i lokalerna hos ett annat
företag, borde man använda också där energiverktyget eller någon annan mätare att få ett
exakt värde på totalt energiförbrukningen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Så som kraven är ställda ska en restaurang som ligger i ett annat företags lokaler uppfylla
energigränsvärdet. För verksamheter som inte kan särskilja sin elförbrukning från annan
verksamhet (om man ligger i en annan verksamhets lokaler) måste en mätning av elförbrukningen göras. Värme och kyla kan däremot beräknas utifrån verksamhetens yta
relaterat till hela byggandens yta. Energiverktyget är anpassat endast till verksamheter inom
hotell- och restaurangbranschen och därmed kan det inte användas för beräkning av hela
fastighetens energiförbruk, t.ex. ifall restaurangen är belägen i ett köpcenter.
GreenStar Hotels Oy
I energiberäkningen borde man beakta mycket noggrant inverkan av hotellets särdrag i
byggnaden, dvs. man kan inte jämföra ett hotell med ett flervåningshus. Det orsakar inget
problem om det finns tillräckligt jämförelsedata. Hos oss det här är ett problem.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I framtagandet av energiverktyget har vi använt jämförelsedata från pilothotell för att ställa
gränsvärdena för energianvändningen, d.v.s. vi har beaktat hotellverksamhetens särdrag.
Energikravet är alltså utvecklat för hotellverksamhet, inte för vanliga flervåningshus. I
energiverktyget lägger sedan ansökaren in just den specifika verksamhetens särdrag som just
typ av byggnad, antal våningar med mera. Verktyget jämför sedan den faktiska
energiförbrukningen och den angivna informationen mot en schablonbyggnad med
motsvarande förutsättningar. Nordisk miljömärkning menar att på detta sätt ligger
jämförelsedata redan inne i verktyget/modellen.
28
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Haaga-Helia, students_4
Gränsvärdet för energiförbrukningen ? Räcker anmälning av energiförbrukningen givet i
hyresvärdens faktura?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Verksamheten ska redogöra för sin inköpta elanvändning, bränslen, värme och kyla. Om
det är den faktiska inköpta energin som redovisas kan ett sådant underlag godtas. För elen
gäller dock att verksamheter som inte kan särskilja hela eller delar av sin elförbrukning från
annan verksamhet måste undermätare installeras som sammantaget ger verksamhetens hela
elförbrukning.
Nordisk Miljömärkning kan i undantagsfall godkänna att det undantas vissa delar/lokaler i
verksamheten som inte omfattar energikrävande installationer eller utrustning.
Best Western Hotels
Objection: If the hotel ends up with a unsatisfying energy index, it is difficult to know how
"bad" it is. Instead of an index a kWh figure would give more guidance, since that is
something the hotels are used to relate to.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The request is to fulfill an energy index but there is an information on kWh/m2 as such a
guideance in the energytool.
Engsholms Slott
Hur räknar vi gästen kontra energi. Är jag ett mindre miljömässigt hotell för att vi har låg
beläggning – speciellt nu i en lågkonjunktur?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Energiverktyget tar hänsyn till ett minskat ventilationsbehov vid lägre beläggning och
korrigerar för det.
Fyrishov miljöledare
Förslag: Beräknad fördelning bör tillåtas. Beräkningen bör inte enbart baseras på
yta, utan även ta hänsyn till till exempel takhöjd. Motivering: Det blir svårt att ha
undermätare för varje rum där konferensverksamhet någon gång bedrivs. (Därtill behövs
ändå en fördelning mellan konferens och idrottsverksamhet i varje rum).
Nordisk Miljömärknings kommentar
I energiverktyget antas att varje våningsplan är 3 m högt och Nordisk miljömärkning anser
att verktyget skulle bli allt för komplex om denna parameter skulle vara valbar. Enligt
tidigare svar ovan kommer det förtydligas hur olika ytor ska räknas men som utgångspunkt
definieras en yta till att vara antingen hotell-, konferens- eller resturangyta. Det finns i
dagsläget inga planer på att definiera en yta som delvis hotell/konferens/restaurang baserat
på hur många timmar den används till det ena eller andra. Nordisk miljömärkning vill
understryka att verktyget ska används till att räkna fram ett gränsvärde för hotell-,
konferens-, restaurangverksamheter eller en kombination av dessa. Det är inte framtaget för
miljömärkning av idrottsanläggningar.
Hällsnäs - Råda Säteri & Gästgifveri
Energiåtgång: Utmaningar i att mäta energiåtgång utifrån gästantal. Är naturligtvis klokt,
men de stora variationer i beläggning som många anläggningar upplevt de senaste åren
riskerar vi att få avhopp från de anl. som vi kan uppnå störst miljövinster på . Tänker då
t.ex på icke storstadsnära spa anläggningar som inte är byggda de senaste åren. Här finns
väldigt stora förbättringsmöjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att lägga
hårda ingångskrav på dessa riskerar vi att tappa dem helt. Kanske är detta självsanerande
över tid och kanske vill vi helt enkelt inte ha med dem varken i Sv. Möten eller Svanen då
29
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
de inte uppfyller grundläggande energikrav ? Full respekt för detta men utifrån ett
hållbarhetsperspektiv är det kortsiktigt tänkt. Kanske vi kan införa någon form av "hang
around " certifiering som ger dessa aktörer möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt ? Vi
som serverar många måltider, frukost, kaffe, lunch, kaffe, middag och inte har spa ser ju att
energikraven är generellt lågt ställda men de som driver spa och serverar få måltider har det
tuffare.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Energiverktyget tar hänsyn både till yta och till antal gäster. Det går även att ange
variationer i beläggning över året.
I denna revidering har ett fokus varit att utvidga produktgruppen till att även inkludera
konferensverksamheter men inte aktivt verka för Miljömärkning av spa-anläggningar. Detta
är kanske något att ta med i nästa revidering av kriterierna men det kräver ett större arbete
då det är fler parametrar som behöver hanteras inom en sådan verksamhet än som vi ställer
krav på idag.
Som en del i miljömärkningen ingår att vi går in och skärper kraven och då blir det en
naturlig utveckling att några verksamheter kan komma att falla ifrån som inte har intresse
och/eller möjlighet att anpassa sig till de nya kravnivåerna.
Mässrestauranger
Enligt remissförslaget ska verksamheter som inte kan särskilja hela eller delar av sin
elförbrukning från annan verksamhet behöva installera undermätare. För stora
verksamheter som till exempel Mässrestauranger där det finns tre kök i en fastighet där vi är
hyresgäster. Att installera undermätare är en mycket kostsam investering.
Vi ser gärna att Svanen förtydligar vad som räknas som undermätare. Kan mindre
kostsamma komponenter finnas, till exempel. Idag listar vi maskinerna och beräknar?
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har endret på formuleringen etter høring og presisert at det for restauranter som ikke
har sine egne lokaler og som ikke kan skille ut sitt elforbruk skal gjøre en el-måling. Det er
ikke nødvendig å installere egne målere. Det er preisert hvordan en slik måling kan gjøres.
5.2.2
Grenseverdien for vann
O6 Gränsvärde för vatten
GreenStar Hotels Oy
Uppföljningen av vattenförbrukning borde åtstramas. Det är enligt tidsanda, tydligt att
jämföra och lätt att rapportera till kunden. I Joensuu (på vårt hotell) förbrukar vi nu över
mer än hälften mindre vatten än märket kräver (+-100 l/dag).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Informasjon fra pilotvirksomheter viser at kravet til vann er den grenseverdien som er
vanskeligst å klare. Kravet er derfor ikke strammet inn etter høring.
Aros Congress Center i Västerås.
Vattenförbrukning, 45 liter per restauranggäst. Dubblar man antalet liter om gästen äter
både lunch och middag i restaurangen?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Om den samme personen spiser både lunch og middag i restauranten, regnes han/hun som
to restaurantgjester. På den måten dobles antall liter restauranten kan bruke.
30
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Engsholms Slott
Vatten åtgången är inte rimlig. Speciellt inte för oss som har bastuanläggning, men inte
SPA.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Informasjon fra våre pilotvirksomheter tyder på at grenseverdien for vann er på et passende
nivå. Kriteriene er tatt frem med tanke på relativt enkle kombinasjoner av hotell,
restauranter og konferanser. Tilpasning til tilleggsfunksjoner utover de nevnte tre
(eksempelvis spa og store badstuanlegg) er ikke gjort i denne revisjonen av kriteriene, men
vil vurderes i neste evaluering.
Fyrishov miljöledare
Förslag: Bassänger medandra målgrupper och förutsättningar än hotell/konferensbad inte
räknas med i gränsvärdet för vatten. Motivering: Fyrishovanläggningen omfattar flera
bassänger, bland annat en simbassäng av olympiska mått med ett maxdjup på 5 meter, där
bland annatsimträning, dykning, simhopp och undervattenrugby utövas, och ettäventyrsbad.
Logi- och konferensgäster är en minoritet av anläggningens besökare och de har inte
automatiskt tillgång till badet men kan naturligtvis köpa biljett och nyttja badet (och har då
tillgång till flera bassänger). De stora bassängvolymerna kräver en relativt stor tillsats av nytt
vatten, så kallat spädvatten, för att nödvändig omsättning på vatten skall uppnås. Därför har
Fyrishovs badanläggning väldigt annorlunda förutsättningar än typiska hotellpooler och
spaanläggningar. Därtill är det önskvärt att badbesökarna duschar ordentligt innan de badar
eftersom detta minskar behovet av
desinfektion av badvattnet. Även om desinfektionen har kompletterats med
UV-ljus har klor en betydande roll. Relationen mellan vattenanvändning och
mängden klor hanteras heller inte i Svanenkriterierna.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Engsholms Slott ovan.
Göteborgsoperan
Att beräkna vattenförbrukning är för oss i nuläget svårt.. Vi har uppskattat ett värde men
inga exakta mätningar är gjorda. Om man beräknar enligt Svanens gränsvärden så bör vår
förbrukning max bli ca 6400 m3 givet 142156. (Alltså: 142156*45= 6397020/1000=
6397,02 m3). Total vattenförbrukning för hela GöteborgsOperan (2012) är 12030 m3 och
rimligen förbrukar inte restaurangavdelningen mer än hälften av det eftersom mycket vatten
används i andra delar av huset. Restaurangavdelningens vattenförbrukning kan idag inte
särskiljas från resten av huset utan måste i så fall uppskattas. Har ni några konkreta tips för
hur man uppskattar/mäter en verksamhet inom verksamheten?
Nordisk Miljömärknings kommentar
En vurdering av hvordan vannforbruket kan estimeres/måles må gjøres fra sak til sak.
Mässrestauranger
Här är remissförslaget mera hovsamt och ger möjlighet att välja mäta årsförbrukningen via
egen mätare eller genom uppgift från vattenleverantör. Är restaurangen hyresgäst i ett hus
med fler aktörer görs mätningen av någon annan part. Vi se gärna att Svanen förtydligar
sina skrivningar av valet så ingen stor ekonomisk investering uppstår i efterhand.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperan ovan.
Grand Hotel Lund
Vattenåtgång, nivåerna känns väl tufft satta. Hur skall vattenförbrukning mellan
restaurang/kök och hotell fördelas?
31
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Hvor mye vann en virksomhet kan benytte beregnes ut ifra følgende formel:
Gränsvärde vatten för hela verksamheten = 200 liter/gäst x antal hotellgäster + 30
liter/gäst x antal restauranggäster + 15 liter/gäst x antal konferensgäster +75 liter/gäst x
antal externa pool/spagäster
Vannforbruket skal altså ikke fordeles mellom restaurant og hotell. Nivået for grenseverdien
er satt utifra informasjon om pilotvirksomheter og ansees å være rimelige.
Svenska Möten
Oavsett om verksamheten väljer att uppfylla kravet eller ej bör samma krav på uppföljning
och mätning ställas. Det bör även tydligt framgå hur uppgifterna ska verifieras oavsett om
verksamheten har ”eget” vatten eller ”levererat” vatten.
Vattenåtgång, nivåerna känns väl tufft satta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Informasjon fra våre pilotvirksomheter tyder på at grenseverdien for vann er på et passende
nivå. Alle søkere må dokumentene samtlige grenseverdier selv om de kun trenger å oppfylle
enten grenseverdien for vann eller for avfall i tillegg til grenseverdien for energi.
Hilton Slussen
Vi anser att hotell som har gym i lokalerna och i snitt (som exempelvis Hilton) ligger på
över 500 externa gäster per dag till enbart gym, ska på något sätt tilldelas gränsvärde för
vattenförbrukning som även inkluderar extralitrar/gäst . 500 externa personer som dagligen
duschar blir en ansenlig volym på ett år.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kriteriene er tatt frem med tanke på relativt enkle kombinasjoner av hotell, restauranter og
konferanser. Tilpasning til tilleggsfunksjoner utover de nevnte tre (eksempelvis spa og store
badstuanlegg) er ikke gjort i denne revisjonen av kriteriene, men vil vurderes i neste
evaluering. Det påpekes imidlertid at grenseverdien for vann ikke er et obligatorisk krav,
men en av to valgbare grenseverdier som må oppfylles.
Högberga Gård
Vad gäller Bubbelpooler (vattenförbrukning) så är det felaktigt att jämföra dessa med
simbassänger. Osäker på hur man lämpligtvis bör beräkna. Möjligt att det går att få fram ett
nyckeltal avseende volym i systemet och antalet badande per år och med hänsyn till
Socialstyrelsens riktlinjer för att hålla renligheten. Man bör kunna räkna av
vattenförbrukningen för bubbelpooler och simbassänger från ten totala volymen som man
förbrukar på ett år.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kriterierna säger att bubbelbad inte ska räknas som pool, dvs de ska inte räknas med i
energiverktyget eller ge tillåtelse för en ökat vattenförbrukning. Vannforbruk knyttet til
svømmebasseng er tatt med i den vannmengden som tillates pr. badegjest.
Sveriges Tvätterförbund
Att uppfylla gränsvärdet är enligt förslaget valbart. I jämförelse med Svanens eget
bakgrundsdokument står det följande:
”Svanen ställer en del krav på åtgärder, men det viktigaste kravet är gränsvärdet för
vatten.”I bakgrundsdokumentet diskuteras det vidare kring vatten gränsvärden:
”I vattengränsvärdet tas det inte någon hänsyn till om man tvättar internt på anläggningen
eller om man skickar iväg detta till externt tvätteri. Det innebär att tvättning på externt
tvätteri främjas då detta i många fall bedöms vara bättre ur miljösynpunkt totalt sett.” I
32
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kriterierna för Tvätt och textilservice är kraven på låga vattenförbrukningar mycket tuffa.
Det är med bakgrund av ovanstående helt orimligt att det är valbart att uppfylla gränsvärdet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Grenseverdiene for vann og avfall er valgbare ut ifra hensynet til kriterienes fleksibilitet. Det
er derimot et viktig poeng at alle virksomheter må oppfylle enten grenseverdien for vann
eller avfall. Merk også at både vannforbruk og mengde generert restavfall skal
dokumenteres selv om kravet ikke nås.
The Rezidor Hotel Group
The water and waste key performance indicator thresholds are not adjusted to the hotel star
classification. The water consumption per area of operations in the hotel is not always
known. Rezidor would require the criterion to be based on a bandwidth of allowed litres or
kgs per guestnight for different type of hotels.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Our criteria are the same for all types of hotels, and the limit value will de dependent on
what kind of fascilities the hotel have. For example a hotel with a pool/spa can use more
water than a hotel without. The criteria will not be changes to allow for hotels with many
stars to use more water.
Yasuragi
Vi har läst i bakgrundsmaterialet samt tittat igen en del av de källor som beräkningarna ska
vara baserade på, men inte någonstans hittat den uträkning som gjorts i detta fall. Är det
konsultfirman som har gjort denna? Var är deras rapport/underlag? Anledningen till att vi
vill veta är att vi behöver veta vilka parametrar som är viktigast för oss att jobba på för att
minska förbrukningen. Det är dessutom mycket viktigt för Svanens trovärdighet.
Att endast beräkna poolyta och inte vilken typ av pool (varm källa vs. kall källa vs. vanlig
pool) gör dels vattenåtgången men också energiförbrukningen snedvriden. Det är högst
relevant att kategorisera så att åtgärderna för resursreducering (vatten, energi) kan riktas.
Förslag: Konsultera en poolfirma för att förstå processerna i vattenåtgång och –rening samt
för att ta fram relevanta kategorier.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM viser til bakgrunnsdokumentet for en liste over kilder som er benyttet til å sette en
grense for vannforbruk pr. type gjest.
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur, Island
In water usage P06 I couldn‘t find laundry deduction from general use and it is like external
service for RDH made in RCH it was only 200L/per Guest, what about water for green
areas.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Water for laundry can not be deducted from the general use. That is also the case for water
for green areas.
Haaga-Helia, students_6
Om det ingår flera delverksamheter i verksamheten, beräknas gränsvärdet enligt följande
formel:
Gränsvärde vatten för hela verksamheten = 200 liter/gäst x antal hotellgäster + 30
liter/gäst x antal restauranggäster + 15 liter/gäst x antal konferensgäster +75 liter/gäst x
antal externa pool/spagäster.
Jag skulle beräkna konferensens vattenförbrukning och ”ge” delen till restaurangen. I
konferensverksamheten behövs inte vatten så mycket som i restaurang-turism-områden.
Samtidigt görs Svanemärket mer attraktivt till restaurangen som är ansluten till konferensen,
33
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
som kanske har en olik entreprenör. Energiförbrukningar vilka är i gemensamma bruk
såsom uppvärmning/kyligt, avfallsentreprenör, utomhusbelysning etc. ska beaktas
likavärdiga trots det är samma företag eller i samma fastighet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har ulike grenseverdier for vannforbruk for ulike typer gjester som formelen viser. Det
tas derfor allerede hensyn til at en konferanse bruker mindre vann enn en restaurant. For
konferanser stilles det også krav til at de må benytte seg av en svanemerket restaurant for
matservering dersom de ikke har matservering selv. NM anser derfor at vannkravene som
stilles er relevante både for konferansen og restauranten og at insentivene for en restaurant
til å merke seg er stor. NM har ingen mulighet til å stille krav til andre deler av bygningens
virksomheter – det er kun de produktgruppene som Svanen har kriterier for som kan
merkes og som Svanen kan påvirke.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Uppgift om förbrukning från vattenleverantör hämtas för de flesta anläggningar från
månatliga fakturor. För att fakturorna ska bli rätt krävs kontinuerlig avläsning av
verksamheten själv som rapporterar mätarställning till vattenleverantören eller via
fjärravläsning av vattenleverantör Därför är kravet på dokumentation och uppföljning den
samma oavsett ifall gränsvärdet för vatten uppfylls eller ej. Viktigt är att anläggningen kan
verifiera en korrekt årsförbrukning.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det stilles krav om at vannforbruket skal måles og dokumenteres.
5.2.3
Grenseverdien for avfall
O7 Gränsvärde för avfall
Haaga-Helia, students_2
En specificering saknas, hurdant är ett representiv sampel på avfallsmängden ? Det har väl
tagits hänsyn till företagets verksamhetstid -> t.ex. skidcenter, som är i bruk endast på
vintertid.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Om avfallsmengden baseres på vekt under en representativ periode skal NM som en del av
underlaget ha en beskrivelse av hvorfor søker anser denne uken å være representativ for
normal drift. Det blir en vurdering fra sak til sak om NM godkjenner estimatet.
Haaga-Helia, students_4
Gränsvärdet av avfall. Gränsvärdet är samma i restarauranger oberoende om kunden äter
eller bara dricker, även om avfallsmängden är ganska olika ifall kunden också äter eller bara
dricker. Hur har man tänkt att räkna gränsvärdet för avfall på konferenshotell?
Övernattningspaketet kan innehålla fem restaurangbesök (2 x frukost, lunch,
eftermiddagskaffe och middag). Motsvarar en kunds fem besök fem olika kunders besök ?
Detta krav skulle behöva tydligare beräkningsanvisningar.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Om en konferansegjest spiser i restauranten regnes den også som restaurantgjest. Om
han/hun spiser flere måltider i restauranten, regnes han/hun som flere restaurantgjester.
Etter høring har det tilkommet ekstra forklaring til hvordan gjestene skal regnes i kriteriene.
34
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Liksom i den generella beskrivningen används benämningen Mängd när det är vikt som
efterfrågas. Det osorterade avfallet hanteras oftas i kärl på 660 liter och hämtningsavgiften
baseras på antal inte vikt. Önskvärt vore att ett nyckeltal anges på snittvikt på osorterat
avfall dels där organiskt avfall ingår dels när det är utsorterat. detta nyckeltal ska
multipliceras med volymen * antalet hämtningar per år. Ifall anläggningen inte har
förutsättningar att utan extrakostnader eller extra hantering väga avfallet kan detta nyckeltal
användas.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I tilfeller der det usorterte avfallet måles i liter blir det opp til virksomheten selv å måle
vekten under en representativ uke. Fordi fraksjonen restavfall er av så varierende egenvekt,
er det ikke mulig for NM å ta frem en standardverdi for vekten av restavfall pr. volum.
City Conference Centre Stockholm
Synpunkt: Vår avfallsentreprenör väger ej det osorterade avfall vi har idag. Vi ser gärna att
få alternativ mätmetoder för att väga vårt avfall idag under en representativ period.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls ovan.
Haaga-Helia, students_7
Om avfallsentreprenör inte väger avfall, borde företaget vägra avfall varje månad att få det
mest exakta värdet av den årliga mängden.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls ovan.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Det är oftast inte möjligt att noggrant mäta avfallsmängder på hotell och restauranger,
eftersom de ligger i samma fastighet med andra företag.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls ovan.
Fyrishov miljöledare
Förslag: Utöver differentieringen i avfallsmängder för hotell, restaurang och konferens
behövs även en differentiering mellan hotell och vandrarhem eftersom logi i form av
vandrarhem genererar mer avfall.
Övriga synpunkter: Det är bra att egna mätningar av avfallsmängder accepteras eftersom
avfallsentreprenören inte väger osorterat avfall. Det är också bra för att det möjliggör
redovisning för de verksamheter som skall miljömärkas, och inte idrotts- och
badverksamhet på anläggningen som inte ingår i märkningen.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM er ikke kjent med at losjivirksomhet i form av vandrerhjem gir opphav til mer
restavfall.
Milgårdarna
Vår leverantör av sorterat/ickesorterat avfall har inte teknik att väga de olika fraktionerna.
Vi tvingas därför väga vårt osorterat avfall själva 4 veckor/år. Vår beläggning är mycket
ojämn. Det kan tex röra sig om stora och mindre grupper, omlottbokning, konferens en
övernattning, konferens fler övernattningar mm. Det är därför svårt att hitta 4
"genomsnittliga" vägveckor/år.
För att få så rätt värde (g/gästnatt) som möjligt och samtidigt kunna jämföra år från år (och
gård från gård) gör vi i dagsläget på följande vis:
35
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
- Vägning osorterat avfall 1vecka/kvartal.
- I samband med dessa ”vägveckor” sammanställs även antal gäster under denna vecka.
- Osorterat avfall/gäst/vägvecka räknas därefter ut.
- Genomsnittlig mängd osorterat avfall/gäst räknas ut med utgångspunkt kring resultatet av
årets fyra vägveckor.
- Detta värde multipliceras med antal gäster/år.
Detta värde ger en relevant uppfattning om hur mycket osorterat avfall respektive gäster
"lämnar efter sig"/år.
Utvecklingen av detta värde har varit spännande att följa genom åren, att se hur tillägg
fraktioner påverkar mängden det osorterade avfallet. Inte minst nu när även Gården på
Romeleåsen kan sortera organsikt = stor skillnad!
Nordisk Miljömärknings kommentar
En vurdering av hvordan det skal sikres at avfallet måles under en representativ uke må
gjøres fra sak til sak.
Mässrestauranger
Här finns också en viss problematik kring vad som kastas i våra sopor. Utöver vår egen mat
med alla dess tillbehör och förpackningar så tillkommer även material från besökarna som
t.ex. tidningar från montrar och dylikt. Att hålla sig på en låg nivå per gäst är lättare för en
renodlad restaurang i ett eget hus, men här finns fler verksamheter och fler avfallskällor.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kriteriene er tatt frem med tanke på relativt enkle kombinasjoner av hotell, restauranter og
konferanser. Tilpasning til tilleggsfunksjoner utover de nevnte tre (eksempelvis spa og store
badstuanlegg) er ikke gjort i denne revisjonen av kriteriene, men vil vurderes i neste
evaluering. Det påpekes også at grenseverdi for avfall ikke er obligatorisk, men en av to
grenseverdier som må oppfylles.
Svenska Möten
Även här bör det förtydligas att mängden som avses är kg. Spagäster bör inkluderas i
beräkningen då även de producerar avfall.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravteksten presiserer at mengden avfall skal dokumenteres i antall kg. Se forøvrig svar til
Mässrestauranger ovan.
Yasuragi
Återigen blir gästberäkningen central – måste förtydligas (se förslag ovan). Med total mängd
avfall menas alltså osorterat avfall. Måste framgå i guiden, nu får man läsa sig till det i
kriterierna. Förslag: Skriv in i guiden. Varför räknas inte spagästerna med i denna
beräkning? På Yasuragi producerar de kopiösa mängder avfall!
Nordisk Miljömärknings kommentar
Grenseverdien for avfall gjelder helt riktig restavfall. Det er spesifisert i kriteriene og skal
også fremkomme tydelig i det elektroniske søkerverktøyet. Kriteriene er tatt frem med
tanke på relativt enkle kombinasjoner av hotell, restauranter og konferanser. Tilpasning til
tilleggsfunksjoner utover de nevnte tre (eksempelvis spa og store badstuanlegg) er ikke gjort
i denne revisjonen av kriteriene, men vil vurderes i neste evaluering. Pool eller spagjester
regnes derfor ikke med i grenseverdien for avfall. Det antas at disse relativt sett ikke
produserer mye avfall til sammenligning med andre gjester. Det påpekes også at grenseverdi
for avfall ikke er obligatorisk, men en av to grenseverdier som må oppfylles.
36
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
5.2.4
Kontinuerlige målinger
O8 Kontinuerliga mätningar av gränsvärden
Fyrishov miljöledare
Förslag: kontrollera att kriterier som rör samma fråga är samstämmiga. Motivering: I
kriterium O7 anges att egen mätning av avfallsmängder under minst en representativ månad
accepteras. I kriterium O8 anges avfallsmängderna skall mätas mins en representativ vecka
per kvartal (då anläggningen är öppen).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Formuleringen i O7 og O8 er rettet til etter høring så den er entydig. Kravet er at avfall må
veies under en representativ uke for de som ikke har tilgjengelige tall fra sin
avfallsentrepenør.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Ser inte hur kravet på mätning av avfall "minst en representativ vecka per kvartal"
harmonierar med kravet i O7 på "egen mätning av avfallsmängden under minst en
representativ månad.." Samordna kraven med ledstjärnan att årsvärdet ska bli så korrekt
som möjligt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Fyrishov ovan.
Svenska Möten
Mätning av avfall under denna punkt korrelerar inte med pkt O7.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Fyrishov ovan.
Haaga-Helia, students_10
Företaget mäter och dokumenterar vattenanvändningen och avfallsmängden. Det beskrivs
inte hur det ska mätas och en månad är för sällan för mätningar.
Argumentationer: Det kommer inga verkliga resultat, då mätningarna är så sällan. Man
borde konkret definiera hur ska mätas och varifrån ska mätas, så att slutresultatet är pålitligt.
Kontroll görs med jämna mellanrum.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM anser at kravet om å måle, avlese og dokumentere energi- og vannforbruk hver måned
og avfallsmengder en uke pr. kvartal er på et tilstrekkelig nivå. Om NM gjennomfører
annonserte eller uannonserte kontrollbesøk skal virksomheten kunne fremvise
dokumentasjonen.
5.3
5.3.1
Kommentarer til krav til energi (kap. 1.4)
Generelle kommentarer til kravene til energi
Aros Congress Center i Västerås.
P11 och P7:
Vi är hyresgäster i fastigheten och har svårt att påverka hyresvärden att göra investeringar
av t.ex. byte av armaturer, behovsanpassad ventilation, köldmedium, elmätning mm.
37
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Vi betalar för den faktiska förbrukningen och då finns inget incitament för hyresvärden att
göra dessa investeringar. Investeringar av t.ex. elmätare för de olika delarna/verksamheterna
blir mycket kostsamt.
Hänsyn måste tas till hur gammal fastigheten är vid poängsättning. För att kunna påverka
fastighetsägaren så behöver vi en längre tidsperiod, 5-10 år.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk miljömärkning är medvetna om att flera av våra licensinnehavare och potentiella
licensinnehavare inte äger sina fastigheter och att de många gånger har svårt att påverka sin
hyresvärd. Vi ser dock att energiförbrukningen och ett flertal andra parametrar är en så pass
viktiga ur miljösynpunkt att vi inte kan göra undantag för dem som inte äger sin fastighet
utan är hyresgäster.
Varbergs Stadshotell och Asia Spa samt Arken Hotel och Art Garden Spa.
Vi anser att de nya kriterierna är bra i stort, mer lättarbetat än föregångaren. Dock ser vi att
det är svårt att klara de nya kriterierna när det gäller energikravet. Önskar att större tonvikt
läggs på förnybara energikällor och inte bara den specifika förbrukningen, då vi anser att det
är det viktigaste av de två. Förbrukningen av energi kommer knappast att minska i världen
dock måste de förnybara alternativen öka. Vi tror att det hade varit bra att försöka leda
utvecklingen åt det hållet ännu mer än vad som är gjort här.
(....)
Är det ett stort problem med att hitta förnybara källor till energi och inte använda fossil
olja? Vet inte hur det ser ut i Sverige över lag exakt men varför inte ett obligatoriskt krav
här. Det borde göras ännu mera skillnad mellan användandet av fossila bränslen och
förnybara.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk miljömärkning väljer att ställa kravet så att vi i första hand premierar
energieffektivisering, detta för att säkerställa en effektiv energianvändning. I andra hand
premieras förnybar energi. Detta för att vi anser att det är bättre att inte använda energi än
att använda förnybar energi, inte ens förnybar energi är att betrakta som helt ”gratis”.
Detta gör vi genom att kräva energieffektivisering genom att energigränsvärdet är
obligatoriskt. De som ligger lägre än gränsvärdet vad gäller energianvändning får dessutom
fler poäng. Vi utesluter verksamheter som använder olja till mer än 30 % av sitt
uppvärmningsbehov, d.v.s. 70 % av uppvärmningsbehovet måste komma från andra källor.
Dessutom premieras verksamheter som har låga koldioxidutsläpp, som har
solfångare/solceller eller som har värmepumpar genom poängkrav.
Fastighets AB, Eric Ekblad
Kommentar ang. ventilation:
1. Det nämns inget om kriterier ang. ventilationssystemet (Frånluftssystem (F), till- och
frånluftssystem med växlare (FXT), roterande växlare (bättre verkningsgrad),
plattvärmeväxlare etc.
2. Man vill styra ventilationen vilket är lätt fixat i ex. konferensrum. Men i hotellrum, hur
har man tänkt sig där? Ska gästen själv ”trycka” i gång ventilationen? Ska receptionisten
”trycka” i gång ventilationen? Tänk om de glömmer att ”trycka”. Ska den gå igång via
närvarogivare, i så fall vad händer när man somnat (och ingen rör sig)? Detta leder till en
mycket komplex installation med dyr framtida service som följd (styrning av ventilation är
inget nytt, erfarenheten är att man tagit dessa ur bruk efter ett antal år då de börjat krångla
och blir dyra att serva).
38
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Kommentar ang. koldioxidfaktorer:
1. Hur kan fjärrkylas faktor hamna så nära ”oljepanna i byggnaden” och så långt ifrån
”fjärrvärme” (i fjärrvärme bränns det sopor medan fjärrkyla är en slang på Vätterns botten
som passivt hämtar kyla)?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Vi ställer inget krav på vilken ventilationsutrustning anläggningen har. I den tidigare
versionen av kriterier för hotell fanns krav på verkningsgrad i ventilationssystem men vi
anser att detta fångas upp i energigränsvärdet. Har man en energieffektiv ventilation har
man lättare att klara gränsvärdet.
Nordisk miljömärkning tackar för påpekandet att kravet är svårt att uppfylla för just
hotellrum. Kravet har justerats till att inte omfatta hotellrum utan bara konferens- och
restaurangutrymmen.
Här hänvisar vi till respektive källa, men en del av förklaringen kan vara är att i fjärrkyla
ingår också relativt mycket el för att driva kompressorer som har en slags verkningsgrad,
COP (Coefficient of Performance) som brukar vara omkring 3, d.v.s. man får 3 kWh kyla
för varje kWh el. Därför kommer elecktricitet att vara en del av fjärrkyla, men inte av
fjärrvärme. El har normalt högre faktor CO2 per kWh än oljepanna p.g.a. att det är större
förluster i elproduktionssystemet än i en panna inom byggnaden. (Det kan precis som ni
säger också variera lokalt beroende på vilken elproduktion man har och vilken CO2-faktor
som därför blir riktig – även så för lokala fjärrvärmesystem och för lokala fjärrkylasystem).
Jordens Vänner
Vi tycker att resonemanget om EU-mix och förnybar el i P4 är felaktigt, liksom Svanens
energiriktlinjer över huvud taget. Det otidsenliga begreppet "grön el" används fortfarande.
Vi förstår inte hur det är möjligt att tillämpa EU-mixen, när Norden exporterar el till resten
av Europa.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Handeln med el ser olika ut i de nordiska länderna. Finland är en nettoimportör och köper
huvudsakligen sin el från Ryssland. Norge, Sverige och Danmark tenderar att vara
importörer ett år och exportörer ett annat. Detta beror huvudsakligen på årets
genomsnittliga temperatur och tillgången på vattenkraft (i Sverige och Norge) (1). Vi
kommer byta ut skrivningen ”Grön el” mot ”Miljömärkt el”.
Naturskyddsföreningen
Remissförslaget fokuserar på en minskad elanvändning, vilket Naturskyddsföreningen ser
positivt på. Dock saknas krav på vilken el som köps in. Det är stor skillnad i miljöpåverkan
mellan el producerad på olika sätt. Skillnaden består bland annat i skador på biologisk
mångfald, överutnyttjande av naturresurser och klimatpåverkan. Därför bör ett krav på
miljömärkt el införas. Att kräva miljömärkning på el är ett enkelt och effektivt sätt att
ytterligare minska miljöpåverkan från anläggningarna och ge tyngd åt märkningen.
I Bilaga 4 anges en och samma koldioxidfaktor för elektricitet, oavsett ursprung och
märkning. Variationen i koldioxidutsläpp är mycket stor och faktorn riskerar att bli
meningslös om licenstagarna inte specificerar vilken el de använder. I samband med krav på
miljömärkning av el bör även denna faktor anpassas. Samma sak gäller miljömärkt
fjärrvärme, där inblandningen av fossila bränslen är betydligt lägre. Önskvärt vore också att
energiverktyget hanterar eldning av biobränslen, t ex pellets.
1
IEA, Nordic Energy Technology Perspectives
39
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Vi väljer att inte premiera Miljömärkt el då vi inte ser det påvisat att det leder till en tydlig
positiv miljöeffekt då kopplingen till kapacitetutvidgning av förnybar el ofta saknas. En
ökad efterfrågan av miljömärkt el leder inte nödvändigtvis till en ökad produktion av
förnybar el, utan bara till en omfördelning av det existerande utbudet.
Nordisk miljömärkning utgår från att el i norden handlas på en europeisk marknad och
därför räknar vi med en koldioxidfaktor för europeisk el-mix.
Eftersom verksamheterna inte har styrbarhet över vilken leverantör av fjärrvärme de har
räknas det i energiverktyget med en och samma koldioxidfaktor för alla verksamheter.
Det kanske bara rör sig om ett missförstånd men energiverktyget hanterar pellets.
5.3.2
Kommentarer til kravene til energi i detalj
O9 Fossil olja till uppvärmning
Rica Hotels
Forutsetter at oppvarmingsbehovet kan beregnes utfra oppvarming av rom, gulv og
varmtvann.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Uppvärmningsbehovet räknas fram av energiverktyget, se vidare i bakgrunden till
kriterierna.
Göteborgsoperan
Vårt värde för Total Heating blev 237.41 kWh/year enligt energiverktyget.
Vi köper endast grön el till GO så vi uppfattar det som att mindre än 30 % av
uppvärmningsbehovet kommer från oljeanvändning. Här finner vi det oklart hur siffrorna
från energiverktyget ska tolkas?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Detta krav har inget med ”Miljömärkt el” att göra utan handlar om vilket
uppvärmningsbehov som täcks av en eventuell oljepanna. Uppvärmningsbehovet för
verksamheten framgår av energiverktyget.
Två Skyttlar
Fossil olja i uppvärmning och vatten: Vad är skälet till att enbart olja lyfts fram. Om jag
strikt kollar på denna pkten så skulle jag rent teoretiskt kunna ha kol som står för min
uppvärmning. Jag är fullt medveten om att Danmarks energimix innehåller en stor andel kol
vilket då kanske omöjliggör en formulering som istället sa fossila bränslen. Ur mitt
perspektiv blir det lite märkligt att Svanen inriktar sig på en fossil källa. Så frågan är varför
bara olja och inte fossila bränslen?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Här har Nordisk miljömärkning valt att begränsa den fossila energikälla vi ser går att
begränsa och som bedöms som en av de värsta som fortfarande är relativt allmänt
förekommande (om än i minskad grad). Vi ser samtidigt att det inte är möjligt att förbjuda
olja helt och därför är nivån satt till 30 % som maximal värmeförsörjning detta för att
verksamheterna ska kunna täcka upp för det extra värmebehovet under de kallaste
månaderna.
Mässrestauranger
Förslaget om att fossil olja inte får täcka mer än 30% av uppvärmningsbehovet blir mycket
svåra eller helt omöjliga att uppnå för de restaurangverksamheter som är hyresgäster.
40
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning är medveten om att kravet blir svårt för vissa (särskilt de som är
hyresgäster i sina lokaler) att uppnå men vi anser att det är så viktigt att vi fortsatt kommer
ställa kravet.
Yasuragi
Det måste framgå hur man ska beräkna energivärdet på olja för att kunna veta om det
representerar 30 % eller inte.
Förslag: 1 kubik olja = antal kWh? Skriv in detta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det har förtydligas hur energivärdet på oljan ska beräknas.
Det är 30 % som är det korrekta och detta justeras i bakgrunden.
Svenska Möten
Finns ingen definition för hur energivärdet på olja ska beräknas, detta är nödvändigt för att
avgöra om verksamheten uppfyller kravet eller ej. Vidare är det en diskrepans avseende
procentsats mellan bakgrundsdokumentet och remissförslaget. 40 respektive 30 procent
anges.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Yasuragi ovan.
P4 Koldioxid
Radisson Blu Falconer
Pointkrav for kuldioxid kan være en ide for nyopførte hoteller, for allerede eksisterende
hoteller bør der tages hensyn til hotellets alder, fredning og andre forhold, der gør det
vanskeligt at leve op til kravet
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Som vi svarat tidigare ovan har vi i denna revidering valt att (liksom tidigare) inte ta hänsyn
till byggnadens ålder eller om den är K-märkt eller ej. Orsaken till detta är att det är
verksamheten vi miljömärker, inte byggnaden. Att vi ändå har med parametrar för att
bedöma byggandens energiprestanda är att det samtidigt påverkar verksamhetens
energiprestanda och vi vill så långt det är möjligt förmå verksamheterna att minska sin
miljöpåverkan. Vi vill här också påpeka att detta är ett poängkrav och därför inte ett måste
för verksamheterna att klara.
GreenStar Hotels Oy
Jag skulle vara försiktig med kravställning på koldioxidutsläpp, eftersom räknesätt och
behandling av koldioxid troligen kommer att ändras över tid. Det är lättare att lägga till krav
än att ta bort dem.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Vi väljer här att endast ställa ett poängkrav på koldioxid vilket gör det valbart om man vill
uppfylla det eller ej. Tilläggas bör att enligt våra arbetsprocesser kan vi aldrig skärpa ett krav
under ett kriteries livstid och att lägga till ett krav under denna period skulle kunna medföra
en skärpning och detta vill vi undvika.
Tampere Hall Congress and Consert Centre/Tampere-talo
Kan man ta hänsyn till resultat för CO2-beräkning, om det har genomförts som extern
beräkning för konferenscentrumverksamhet enligt Green Bulding Council Finland normer?
41
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning har tyvärr inte ambitionen att vara ett redovisningsverktyg och har
heller inte resurser att låta utarbeta ett verktyg som tar hänsyn till andra tidigare utarbetade
metoder för redovisning av koldioxidutsläpp. Energiverktyget gör en enkel beräkning
baserat på inlagda data som inte bör vara allt för betungande att ta fram. Eftersom resultatet
av beräkningen ska vara jämförbar mellan många olika verksamheter och dessa ska
bedömas på samma sätt godkänner vi bara resultaten som kommer från energiverktyget.
Svenska Möten
Koldioxidredovisning, tag fram ett gemensamt sätt att redovisa koldioxid. Förslaget är att ge
i uppdrag åt ÅF att ta fram en omvandlingsnyckel för dem som redan arbetar med andra
metoder, ex Klimatneutral Respect.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Tampere Hall ovan.
Yasuragi
Bra med koldioxidkrav men vad räknas in i detta? Enligt energiverktyget beräknas
koldioxidindex utifrån area, gästantal, tvätt och energiåtgång. Vadan transporter,
tjänsteresor etc.? Dessa är ju oftast en stor del av utsläppen på ett hotell. Dock svårt att
komma med förbättringsförslag när man inte vet vad beräkningarna är baserade på.
Att inte premiera miljömärkt el eller åtminstone uppmärksamma vilken slags el som
används ger ett mycket snedvridet utfall. Att köpa el från vind, vatten eller solkraft måste ju
ge mindre koldioxidutsläpp än om man köper kolkraft. Detta måste ses över och återinföras
på något sätt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I poängkravet på koldioxidutsläpp så är det som sagt baserat på koldioxidindex baserat på
area, gästantal, tvätt och energiåtgång. Resor är inte medräknade detta då verksamheten ofta
helt saknar styrbarhet över kundernas resor. Även om verksamhetens transporter inte är
inräknade i energiverktyget ställs ändå andra transportkrav som syftar till att minska
utsläppen. Som vi svarat ovan väljer Nordisk miljömärkning att inte premiera Miljömärkt el
då vi inte ser det påvisat att det leder till en tydlig positiv miljöeffekt då kopplingen till
kapacitetutvidgning av förnybar el ofta saknas. En ökad efterfrågan av miljömärkt el leder
inte nödvändigtvis till en ökad produktion av förnybar el, utan bara till en omfördelning av
det existerande utbudet.
Yasuragi
Hittar inte gränsvärdet för CO2. 2,2?
Det bör stå i guiden utifrån vilka parametrar man beräknar energi- och koldioxidvärdet, så
att man enkelt kan titta på vad man kan ändra om värdet är för högt/högre än önskat. Se
exempel nedan.
Koldioxidfaktor
Elektricitet
0,3852
Oljepanna i byggnaden
0,28082
Fjärrvärme
0,1243
Naturgas
0,20442
Stadsgas
0,281
LPG
0,2342
Fjärrkyla
0,251
Nordisk Miljömärknings kommentar
Gränsen för att få 1 poäng är koldioxidindex 2,2 som det anges i tabell en i krav P4 i
kriteriedokumentet. Energiverktyget är relativt komplext och informationen om det står
42
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
huvudsakligen att läsa i bakgrunden till kriterierna – men självfallet kommer vi se över
möjligheten att länka denna information till användaren av energiverktyget.
Det är idag inte möjligt att, baserat på det samlade resultatet som verktyget ger, kunna få en
återkoppling på vad verksamheten behöver vidta för åtgärder inom olika områden för att
förbättra sig. Energiverktyget har inte den detaljeringsgraden att detta är möjligt.
De faktorerna i tabellen ovan ger en vink om är att om man använder sig av mycket el så
kommer man få svårare att ta poäng på koldioxidkravet då man ”straffas” av den relativt
sett höga faktorn.
P5 Sofångare och solceller
Mässrestauranger
Poäng för solfångare och värmepumpar till uppvärmning är ett bra förslag men återigen helt
eller delvis omöjliga att uppnå för oss hyresgäster.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Som vi svarat tidigare är Nordisk miljömärkning medvetna om att flera av våra
licensinnehavare och potentiella licensinnehavare inte äger sina fastigheter och att de många
gånger har svårt att påverka sin hyresvärd. Vi ser dock att energiförbrukningen och ett
flertal andra parametrar är en så pass viktiga ur miljösynpunkt att vi inte kan göra undantag
för dem som inte äger sin fastighet utan är hyresgäster. Påpekas bör att detta är ett
poängkrav och därför inte obligatoriskt att uppfylla.
P6 Värmepumpar till uppvärmning
Rica Hotels
Forutsetter at varmepumpenes teoretiske effekt beregnes fra tekniske data.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det är helt ok att uppfyllnaden av kravet baseras på dess beräknade driftstid och dess
SCOP-värde (Seasonel coefficient of performance, årsmedelverkningsgrad).
Best Western Hotels
What type of heat pumps (thermal, heat recover...)?
At what outdoor temperature?
Nordisk Miljömärknings kommentar
All kinds of heat pumps intended for heating of premises (water/water heat pumps (such as
geothermal, water and ground source heat pumps) air/water heat pumps and air/air heat
pumps) are covered. It does not include heat recovery on ventilation air (called FTX)
The calculations shall be based heat pump SCOP value (Seasonel coefficient of
performance, annual average efficiency).
Scandic Hotels
Please specify: What type of heat pumps (thermal, heat recover...)?
At what outdoor temperature?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
Fyrishov miljöledare
Förslag: Även fjärrvärme borde ge poäng.
Motivering: Som vi förstår termen värmepumpar omfattar kriteriet även
bergvärmepumpar. Att konvertera från t.ex. olja eller direktverkande el till olika
43
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
slags värmepumpar är miljövänligt. Fjärrvärme är en annan värmekälla som
generellt sett är miljövänlig eftersom den tillvaratar värmeenergi från spillvärme
och avfall. Dessutom är det bra ur energisynpunkt att använda fjärrvärme till
uppvärmning medan el (som används för att driva värmepumparna) kan
användas för fler ändamål som inte värmenergin kan. Det är svårt att säga
generellt huruvida värmepumpar eller fjärrvärme är bäst för miljön, men i
energiavsnittet ges inga poäng för fjärrvärme.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Fjärrvärme räknas inte som ”värmepump till uppvärmning av lokaler eller vatten”.
Fjärrvärme premieras i dessa kriterier genom poängkravet på koldioxid.
Yasuragi
Åter, hur är det tänkt att detta ska beräknas?
Framgår inte om det är ett obligatoriskt eller poängkrav.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det har förtydligas i kravet hur beräkningarna är tänkta att genomföras.
Kravet är ett poängkrav.
P7 Köldmedier
Rica Hotels
Fjernkjøling må gi poeng ettersom dette utfra et miljøsynspunkt er et godt alternativ.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk Miljömärkning ber om ursäkt då det blivit fel i kravformuleringen. Kravet ska inte
omfatta fastighetskyla utan endast kylmaskiner så som kylrum, kylskåp, frysskåp,
dryckeskylar, minibarer och liknande.
Best Western Hotels
Objection: We think this paragraph should be excluded.
Refrigerants with a GWP100 value below 5 have too many negative aspects to be a realistic
alternative.
Propane: risk of explosions. CO2: runs under high pressure which requires unrealistic
investments to construct and maintain a safe system. Ethylene glucol: toxic, which requires
evacuation of kitchen in case of repair and construction work.
Also: Hotels with (environmentally better) district cooling have a disadvantage, since the
access to refrigerants for fridges and freezers is more limited compared to refrigerants to
house cooling systems. As an alternative, district cooling can be given points.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordic Ecolabelling appreciate that you pointed out our misstake. Heat pumps and
aircondition is not coverd by the requirement.The request shall only include refrigerators,
freezers, cold rooms, minibars and similar.
The Rezidor Hotel Group
We think this paragraph should be excluded.
Refrigerants with a GWP1OO value below 5 have too many negative aspects to be a
realistic alternative eg Propane: risk of explosions.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
Scandic Hotels
Objection: We think this paragraph should be excluded.
44
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Refrigerants with a GWP100 value below 5 have too many negative aspects to be a realistic
alternative.
Propane: risk of explosions.
CO2: runs under high pressure which requires unrealistic investments to construct and
maintain a safe system.
Ethylene glucol: toxic, which requires evacuation of kitchen in case of repair and
construction work.
Also:
Hotels with (environmentally better) district cooling have a disadvantage, since the access to
refrigerants for fridges and freezers is more limited compared to refrigerants to house
cooling systems. As an alternative, district cooling can be given points.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
P8 Energianalys
Horesta, Danmark
Energigennemsyn bør være obligatorisk, da der kan findes mange gode besparelsestiltag ved
disse.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk miljömärkning anser också att det finns många goda effekter av att låta göra en
energianslys men väljer fortsatt att ha det som ett poängkrav då det kanske inte är
nödvändigt för alla att genomföra och ibland har lägre styrbarhet.
Rica Hotels
Dette kravet bør kun omfatte hoteller der hotellselskapet som driver hotellet også er
huseier. Hoteller som har ekstern huseier, har ikke samme påvirkningsmulighet og
styrbarhet som driftsselskaper som også eier eiendommen.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM er klar over problematikken knyttet til egen/ekstern huseier, men anser at kravene må
være like. Dette er dessuten et poengkrav og må derfor ikke oppfylles.
Best Western Hotels
Objection: Please specify "relevant measures". Does it refer to equipment owned by the
hotel or does it also cover equipment owned by property owner? If the later, we think this
should be changed to only cover hotel controlled equipment.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The Energy declaration required by EU reglements covers only the building and is therefore
not enough. To get a better picture of both the building and the operations we ask for a
declaration that covers both the building and the operation.
With ”relevant measures” we mean the major measures that are suggested in the declaration
and that are economically justifiable.
As stated above the Nordic ecolabel is aware that several of our licensees and potential
licensees do not own their property and that they often find it difficult to influence their
landlord. However, we see that the power consumption and several other parameters is so
important from an environmental standpoint we cannot make exceptions for those who do
not own their properties.
Scandic Hotels
Please specify: is the Energy declaration required by EU reglements sufficient?
45
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Objection: Please specify "relevant measures". Does it refer to equipment owned by the
hotel or does it also cover equipment owned by property owner? If the later, we think this
should be changed to only cover hotel controlled equipment.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
P9 Belysning
Horesta, Danmark
HORESTA savner obligatoriske eller minimumskrav for belysning. (P9 + P10)
Nordisk Miljömärknings kommentarer
I huvudsak styrs energiförbrukningskraven via energigränsvärdet. Överlag är detta en
parameter verksamheterna behöver se över för att klara energigränsvärdet. Vi har därför
valt att ha poängkrav för dem som gör en extra insats vad gäller sin belysning, men det är
korrekt att vi inte ställer några direkta obligatoriska minimikrav på belysning.
Rica Hotels
Dette er vanskelig å dokumentere energiklasse for eksisterende lyspærer. De eksisterende
lyspærene kan være kjøpt for flere år siden. For LED er dette enklere, og ved nyinnkjøp kan
det stilles krav til energiklasse. For lavenergipærer for øvrig, bør kravet formuleres som i
eksisterende kriterier.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM ønsket å gå bort fra betegnelsen lavenergipærer, da dette er et upresist begrep. Kravet
er oppdatert basert på ny og strengere lovgivning på området. Kravet er kun endret
minimalt da tidligere godkjente lyskilder, som lysrør, i all hovedsak vil anses som
energiklasse B. Det anses derfor ikke som at kravet skal være spesielt mye vanskeligere å
dokumentere enn i dag. Kravet ønsker å utelukke at det gis poeng for glødelamper og
halogen og fremme overgangen til mer energieffektive lyskilder.
Best Western Hotels
Objection: This criteria needs to be simplified when it comes to administration and
documentation. The content itself is fine.
A hotel can have 15 000 light sources. To count and check what lights that are used in all
those is too time consuming.
Suggestion: instead count purchased lights over x last months.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The request is almost identical with the previous criteria version, except that we do not
print ”low energy lamp” but instead uses a definition of ”low energy lamp” that is a lamp of
”energy class B”. It is a point request and as such it is optionally, and as the Nordic
Ecolabelling does find that it has functioned well we choose to keep the wording.
We don’t see the relevance in basing the request on the latest monthly purchase, while it is a
product that is purchased on demand and relatively intermittent. Such a demand wouldn’t
say much about what lamps that are actually in use.
Scandic Hotels
This criteria needs to be simplified when it comes to administration and documentation.
The content itself is fine. A hotel can have 15 000 light sources. To count and check what
lights that are used in all those is too time consuming.
Suggestion: instead count purchased lights over x last months.
46
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
P10 Behovsstyrd belysning
Fyrishov miljöledare
Förslag: manuell överstyrning av automatisk behovsstyrning bör accepteras när det har som
syfte att minska energianvändningen.
Motivering: i de stora idrottshallar som även ibland används för konferenser finns flera
nivåer av behovsstyrning: endast en liten del av belysningen slås på genom rörelsedetektorer
(eftersom alla armaturer och ljuskällor inte behövs om enstaka person t.ex. utför arbetsuppgift i eller rör sig genom lokalen). Ytterligare ljuskällor slås på genom bokningsstyrning,
dvs. behov utifrån typ av bokning, som idrottsträning, konferens, match osv. Vid särskilda
tillfällen kan ytterligare belysning behöva tändas – då förmodligen genom manuell överstyrning (även detta behovsstyrt). Automatisk styrning av all belysning, t.ex. närvarostyrning
skulle leda till kraftigt ökad energianvändning jämfört med behovet, och motverka sitt syfte.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Detta är ett poängkrav och därmed valbart att uppfylla. Våra kriterier är idagsläget inte
avsett för större idrottsanläggningar.
Scandic Hotels
Please specify: How would you like this to be documented? Please suggest a model that is
not too time consuming considering a hotel can have 15 000 light sources.
Nordisk Miljömärknings kommentar
As documentation of the request a calculation of the proportion of light sources connected
to an automatic steering must be specified. This does not mean that a larger facility needs to
calculate every single light source but can make an estimation like “x rooms with y light
sources where z light sources are connected to automatic steering”. The same should also
be done for other spaces.
P11 Styrning av ventilation
Rica Hotels
Kravet om at 70% av ventilasjon må være behovsstyrt er et strengt krav. Bør gi poeng hvis
en stor andel er tidsstyrt (gjennom automatikk). Oppnår samme miljøgevinst gjennom god
tidsstyring.
The Rezidor Hotel Group
This criterium should refer to ventilation controlled by the Building Management
System. Time controls should be valid. If guestrooms are included, the % is too high.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The requirement does include air condition. The Nordic Ecolabelling will adjust the
requirement and specifies that it does not include ventilation of guest rooms.
The requirement will include ventilation of conference- and restaurant areas. The point
levels will be adjusted and will give point for two different levels instead of just one.
The possibility of giving point for ”bokningsstyrd” as “behovsstyrd” will not be considered
since it does not necessarily provide the savings desired.
47
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Best Western Hotels
Objection: If you mean regular ventilation in guest rooms, we require this criteria to be
removed. (Conference and restaurant is okay.)
Reason: A certain airflow is needed to protect the quality of the building and of hygiene
aspects. To control ventilation in each guest room two "spjällmotorer" per room is need,
which requires a lot of maintenance.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Rezidor Hotel Group above.
Scandic Hotels
Please specify: Do you mean air condition? Or do you mean regular ventilation? Do you
include guest rooms?
Objection: If you mean regular ventilation in guest rooms, we require this criteria to be
removed. (Conference and restaurant is okay.)
Reason: A certain airflow is needed to protect the quality of the building and of hygiene
aspects. To control ventilation in each guest room two "spjällmotorer" (regulating
engines?) per room is need, which requires a lot of maintenance.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Rezidor Hotel Group above.
Yasuragi
Underligt att man bortser från ventilation (och allmän energiåtgång) i kök eftersom detta,
enligt en ny rapport från Energimyndigheten, är den enskilt största energiförbrukaren i
restaurang- och hotellbranschen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Ventilationen i köket är undantaget kravet om behovsstyrning (utifrån antal personer eller
koldioxidhalt) då detta sällan är en relevant paramenter för att styra ventilationsbehovet. I
övrigt begränsasventilationen i köket av gränsvärdet för energi som ju måste uppfyllas.
Svenska Möten
Vi anser det något märkligt att det bortses från ventilation i kök då detta är en stor
energiförbrukare och stor förbättringspotential torde finnas.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Yasuragi ovan.
5.4
5.4.1
Kommentarer til krav til kjemikalier (kap. 1.5)
Generelle kommentarer til kravene til kjemikalier
Diskteknik
Främst kritiska till att Bra Miljöval, som är en tredjepartsmärkning av typ 1, inte likställs
med Svanen och EU-Ecolabel i remissförslaget. Det är än idag viktigare att verksamheterna
väljer miljömärkta produkter där så finns än icke miljömärkta. Det leder till större miljönytta
än valet mellan de olika miljömärkningarna Bra Miljöval, Svanen och EU-Ecolabel.
Dessutom finns det flera produkter som går att miljömärka med Bra Miljöval som
Svanen/EU-Ecolabel inte har kriterier för. Att Miljömärkningen Sverige i remissen väljer att
gynna sin egen märkning, är klandervärt. Ett utbyte leder till konsekvenser och merarbete
för licenstagarna och producenter, merarbete som vi inte ser leder till större miljönytta.
48
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Vi är även kritiska till att gränsvärdet för kem har tagits bort för att förenkla
administrationen. Det innebär att det är fritt fram för licenstagarna att använda hur mycket
som helst, så länge som man köper in 90 % miljömärkta produkter, och det leder inte till
större miljönytta. Därför borde det finnas kvar en maxgräns för vad man bör förbruka sett
till yta och gäster.
Om gränsvärdet är borttaget bör man poängsätta fler åtgärder som leder till större
miljönytta när man arbetar med kemikalier för disk, städ och tvätt. Tex har det tidigare
poängsatts att verksamheten arbetar med koncentrerade produkter (högt aktivt innehåll).
Att arbeta med produkter med högt aktivinnehåll ger i många fall lägre kemförbrukning, då
de kräver automatisk dosering, men det ger även andra hållbara fördelar; mindre plats vid
transport, mindre mängd emballage och därmed mindre avfall efter användning. Detta
gäller tex om man jämför flytande med pulverprodukter eller färdiga sprayer med flytande
produkter som späds vidare. Se jämförelseexempel nedan. Därför bör Svanen
rekommendera att verksamheterna arbetar med produkter med högt aktivt innehåll jämfört
med lågt aktivt innehåll där sådana finns.
En produktjämförelse ur miljöperspektiv med jämförbar aktiv mängd maskindisk:
Maskindisk
Pulver
Samma aktiv mängd
En låda=4 kapslar
Transportvikt 18 kg
60 kg
Transportvolym
Ca 23 liter (4 kapslar)
Plastemballage/avfall
800 g
Transporterad volym vatten0 liter
Flytande
Fem 10 liters dunkar
Ca 73 liter (5 dunkar)
3000 g
Ca 35 liter
En produktjämförelse ur miljöperspektiv med jämförbar aktiv mängd allrent:
Allrent
Samma aktiv mängd
Transportvikt 5 kg
Transportvolym
Plastemballage/avfall
Dunk
1 st
5 kg
7,1 L
200 g
Flaska
5 st
2 kg
10,0 L
250 g
Snabbrent Refil
4 st
19,5 kg
3,7 L
230 g
Snabbrent spray
39 st
62 L
2300 g
• Kriterierna bör ändras så att även produkter märkta med Bra Miljöval räknas som
miljömärkta.
• I remissen anges mängden inköpt kem för disk, tvätt och städ i kg eller liter. Då aktiv halt
har tagits bort (dock ej i bilaga 3) är förbrukningen i kg/liter för flytande produkter ej
jämförbar med pulverprodukter: Vi föreslår att volymerna för flytande respektive pulver
särskiljs vid redovisningen, så att andelen inköpta/förbrukade miljömärkta produkter blir
rätt.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
I etterkant av høringen er kravene til miljømerkede kjemikalier endret slik at også produkter
merket med Bra Miljöval regnes som miljømerket. Bakgrunnen for denne beslutningen er at
Bra Miljöval-merkete produkter innenfor denne kategorien anses å være tilfredstillende i å
redusere miljøbelastningen og at de er relativt utbredt på det nordiske markedet. Merk dog
at produkter merket med Bra Miljöval ikke regnes med for andre produkttyper enn
kjemikalier og tekstiler (der vi godkjenner Bra Miljöval klass 1). Se begrunnelse for det
under kapittelet om innkjøp (5.7).
I bakgrunnsdokumentet har vi redegjort for beslutningen om å ta bort grenseverdien for
kjemikalier. Hovedargumentene er:
49
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
1. Kemikalieanvändningen varierar med fler parametrar än bara gästnätter, och för
vissa typer av produkter är gästdygn nästan irrellevant för vilka mängder som
används. Mängden städkemikalier är i hög grad beroende av hotellets area, medan
mändgden diskmedel bestämms av restaurangens storlek/omsättning.
2. Produkter avsedda för tvätt inkluderades inte i gränsvädet – trots att RPSen visar att
relevansern är stor för denna del av hotellts drift. Bakgrunden till detta är att de
flesta hotell använder externt tvätteri. Inte heller specialrengöring räknades med –
trots att dessa produkter ofta har både miljö- och hälsofarliga egenskaper.
3. Gränsvärdet skiljer heller inte mellan kemikalier med olika egenskaper – exempelvis
är effekten av 1 kg natriumhypoklorit inte den samma som effekten av 1 kg
grönsåpa. I gränsvärdet räknas 1 kg som 1 kg oavsett om det är hälso- och
miljöskadligt eller ej.
4. Begreppet “aktiv substans” (produktens totala kemikalieinnehåll minus vatten) är
inte ett bekant begrepp i hotell- och restaurangbranschen. Hotell, restauranger och
konferenser har överblick över inköpsmängder och vad de har betalt för
produkterna. Mängden aktiv substans kan de inhämta från sina leverantörer men det
är inte en parameter de själva följer förändringen av över tid eller vid byte av
produkt. Det är också några leverantörer som inte önskar att kunden ska känna till
halten aktiv substans i de produkter de säljer.
5. Att dokumentera kemikalierförbrukningen i mängd aktiv substans är en omständlig
process och som görs ännu mera omständlig om kemikalieleverantören inte önskar
att kunden ska få insyn i produkternas aktiva innehåll.
6. Kravet dokumeteras utifrån inköpsvolym och inte faktisk förbrukning. Med en
sådan osäkerhet försvinner något av noggrannheten som ligger i att använda sig av
aktiv substans.
7. Gränsen för kemikalieranvändning har varit högt och kan därför inte sägas ha givit
någon miljöeffekt.
På bakgrunn av argument 1. og 6. over har ikke grenseverdien for kjemikalier i tidligere
kriterieversjoner gitt et særlig godt bilde av hvor effektiv hver enkelt anlegg er i forhold til
kjemikalieforbruk. Nordisk Miljømerking har forsøkt å ta frem en ny måte å regne
grenseverdien på – en metode som tar hensyn til andre viktige paramentere enn kun
gjestedøgn, men har ikke klart det i denne versjonen av kriteriene. Å vurdere muligheten for
å ta inn grenseverdi for kjemikalier i versjon 5 av kriteriene vil derimot være en del av
evalueringen av versjon 4.
I etterkant av remiss er det lagt til en mulighet for å regne andel miljømerkede disk-, tvätt
och rengöringskemikalier i kr/€. Det vil gjøre det mulig å regne ut en prosentandel i de
tilfellene det benyttes både flytende og pulverbaserte produkter innenfor de tre kategoriene.
Engsholms Slott
Alla miljömärkningar måste räknas, inte bara Svanen, känns inte seriöst.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Diskteknik over.
Naturskyddsföreningen
Kriterierna bör ändras så att även produkter märkta med Bra Miljöval räknas som
miljömärkta. Det gäller samtliga produktkategorier där Bra Miljöval har märkning, såsom
textil och tvål/schampo.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Diskteknik over.
50
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Svenska Möten
Ur Svenska Mötens synvinkel är det mycket olyckligt att endast Svanen och EU-Ecolabel
godkänns som miljömärkning vilket riskerar uppfattas som protektionistiskt och kan bli
konkurrenshämmande. Bra Miljöval är en av marknaden sedan länge vedertagen
miljömärkning som används inom rad olika produktområden. Vi anser därför att
definitionen av vad som anses vara miljömärkning breddas, till att även omfatta Bra
Miljöval. Fel att alternativa miljömärkningar exkluderas, endast Svanens miljömärkning
godkänns. Uppfattas som konkurrenshämmande och urgröper trovärdigheten, ange istället
gränsvärden.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Diskteknik over.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Bra Miljömärkningen från Svenska Naturskyddsföreningen är en av marknaden sedan länge
vedertagen miljömärkning som används inom både disk, tvätt och städkemikalier.
Miljömärkningen är fn godkänd av Svanen och används av kemleverantörer vid
klassificering av kemikalier. Därför är det kontraproduktivt att ej acceptera denna märkning.
Bättre är att Svenska Naturskyddsföreningen och Svanen strävar efter samsyn. Nu uppfattas
detta som en tydlig konkurrensbegränsning inte minst då det obligatoriska kravet är så högt
som 90 %. Ifall Bra miljöval inte godkänns som miljömärkning behöver kravnivån sänkas.
Lämlig nivå bör iså fall tas fram genom samråd med kemikalieleverantörerna.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Diskteknik over.
Lilleborg (via Rica)
Generelt om høringsforslaget: innstramningen i forhold til %-andel miljømerkede
produkter fra 70% basert på aktiv substans til 90% basert på innkjøpt mengde er fornuftig
og gir et bedre bilde på miljøgevinst. Videre regnes ikke lenger produkter merket med ”Bra
Miljöval” som Miljømerket. Dette er også en fornuftig endring da ”Bra Miljöval” ikke har
samme krav til effektivitet sammenlignet med Svanemerket.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Diskteknik over angående produkter market med Bra Miljöval.
Sveriges Tvätteriförbund
Att Svanen föreslår att helt ta bort gränsvärdet för kemikalieanvändning är en märklig
prioritering baserad på svaga argument. Bland annat anges på sidan 81 i
bakgrundsdokumentet ”Gränsen för kemikalieanvändning har varit högt och kan därför
inte sägas ha givit någon miljöeffekt” Är inte just därför som Svanen borde skärpa kravet
istället för att bort det?
Att ta bort gränsvärdet är en felaktig signal och sänker värdet för hotellen att använda ett
Svanen-märkt tvätteri, eller att implementera ökad kemikaliekontroll.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Diskteknik over.
Milgårdarna
• Ingenstans syns hur stor % av inköpta produkter som är miljömärkt enl nu satta krav 90%
Svanen/Eco-Label (vilket också mer tydligt måste framgå i guiden).
• Rent krasst kan man med 4.0 förbruka hur mycket kem som helst - enda kravet är att kem
är märkt med Svanen eller Eco-label. Ger detta rätt signaler? Är inte detta ett sätt att sträva
tillbaka?
51
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
• I remiss-svaret står också: "Den procentuella andelen beräknas baserat på inköpt mängd i
kg eller liter". Men detta är ju bara en del av sanningen då en viktig del är hur mycket aktiv
substans som ingår i produkten.
• Vi hade tidigare mycket svårt att uppnå Svanens strängt ställda krav på aktiv
substans/gästnatt. Detta pga av att våra gäster tillbringade all sin tid hos oss = åt alla
måltider = mycket disk = hög förbrukning kem. Men med det utomordentligt vettiga sätt ni
nu tagit fram kring uträkning vattenförbrukning och energi (genom hotellgäst,
restauranggäst, konferensgäst) hade vi troligen landat mer rättvist.
• Som sagt; tycker det är utmärkt att det är krav på miljöfrämjande städning och dosering
kem mm, men jag tycker det är sorgligt att Svanen inte längre lägger samma tyngd i att
belysa och ställa krav kring att försöka med mätning försöka minimera mängden förbrukad
aktiv substans/gäst. Detta blir ett bra sätt att arbeta aktivt kring att försöka minska värdena
ännu mer och ett sätt att "tävlar" med sig själv - vilket också stimulerar.
• Dock finns fortfarande dilemmat av att förbrukningen per år är svår att mäta då vissa
produkter på våra små enheter beställs ett år men mycket väl kan räcka både ett och två år.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Bruk av aktiv substans i beregningen av grenseverdi og andel miljømerkede kjemikalier i
tidligere versjoner av kriteriene har i mange tilfeller vært sterkt kritisert – både av
kjemikalieleverandørene og av hotellene og restaurantene. Kritikken har i hovedsak
omhandlet punktene 3, 4 og 5 i NMs svar til Diskteknik over. Vi går derfor i versjon 4 av
kriteriene bort i fra denne måten å regne kjemikaliemengder på.
Se for øvrig svar til Diskteknik over.
Ecolab (via Rica)
Å skulle gå over til et system hvor vi rapporterer totale mengder og ikke aktiv substans er vi
veldig i mot. Dette vil favorisere de som ikke leverer konsentrater og fra et miljømessig
synspunkt være en vesentlig tilbakegang.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se kommentar til Milgårdarna over. I tidligere versjoner av kriteriene for hotell har det vært
med et poengkrav til konsentrerte rengjøringsprodukter. Kravet er nå fjernet da vår erfaring
har vært at det skiller lite i vanninnhold mellom produkter i samme kategori. Svært få hotell
har fått poeng for bruk av konsentrerte rengjøringskjemikalier. Utover det stilles det nå så
strenge krav til bruk av svanemerkede produkter og rett dosering at et krav til konsentrerte
produkter ikke er like relevant som tidligere.
Fyrishov miljöledare
Förslag: Formulera kriteriet som Svanen eller Eco-label eller motsvarande för att
inte diskvalificera företag som lyder under lagen om offentlig upphandling.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
I følge Loven om offentlig upphandling er det ikke mulig for et företag som lyder under
denne å kreve at en underleverandør er miljømerket. Derimot er det mulig å kreve at de
produktene som kjøpes inn er det. Kravet utenlater derfor ikke, etter hva NM kjenner til,
företag som må forholde seg til LOU i sine innkjøp.
52
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
5.4.2
Kommentarer til kravene til kjemikalier i detalj
O10 Miljömärkta produkter disk
Best Western Hotels
Objection: We think the share is too high. Especially for Denmark (and certain other areas)
where water quality is soft, which requires other products.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Based on NMs knowlage about ecolabelled products on the market and the suppliers own
comments to the limit (please see comments from Ecolab, Lilleborg and Staples belowe),
90% should be possible to achieve. The increased levels of calcium and magnesium in the
water in Denmark justifies use of anti-calc products. Anti-calc products are exempt from
the requirement. NM has not seen a need to use other products that can not be ecolabelled
in areas with a hard water quality.
Scandic Hotels
Objection: We think the share is too high. Especially for Denmark (and certain other areas)
where water quality is soft, which requires other products.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
The Rezidor Hotel Group
010 to 12 - Share too high - can you to giving points instead?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
Umeå Fokets Hus
Kravet att 90 % av kemprodukterna ska vara miljömärkta förutsätts vara realistiskt. I dag är
kravet på restaurang 70%. Det har varit mycket svårt att nå 80% då det inte funnits
alternativa produkter som varit miljömärkta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Basert på NMs erfaringer med kravet i tidligere versjoner og leverandørenes egne
kommentarer til et skjerpet krav (se svar fra Ecolab, Lilleborg og Staples under), bør kravet
være mulig å oppnå.
Diskteknik
Krav på miljömärkta produkter för disk har höjt till 90% från 70%. Bra att nivån höjs. De
flesta produkter för disk är miljömärkta idag. Men varför undanta blötläggningsmedel och
räkna med handdiskmedel i volymkravet? Blötläggningsmedel behövs för att få bort
beläggningar på diskgods då tiden i diskmaskin i vissa fall är för kort för att få gott resultat.
Utan blötläggningsmedel diskar man om disken och då förbrukas mer vatten, el och kem än
om man har blötläggningsmedel. Det finns även klorbaserade blötläggningsmedel på
marknaden så det vore en allmän förbättring att uppmuntra, användning av miljömärkta
blötläggningsmedel, där så behövs, vilket Svanen gör om blötläggningsmedel inkluderas i
det obligatoriska kravet för disk.
Handdiskmedel används inte bara till handdisk. Det är mycket vanligt på restaurang och
hotell att det även används som allrent och fläckborttagningsmedel för textilier. För
användaren kan det vara svårt att härleda hur många kilo/liter av inköpt handdisk, som
används till disk, städ respektive tvätt.
53
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Blötläggningsmedel ingår i kriterierna för Svanenmärkt maskindiskmedel för professionellt
bruk, men inte i kriterierna för maskindiskmedel för konsumenter. Då inte alla
verksamheter använder professionella produkter, särskilt små hotell, blir det svårt att ställa
krav på att blötläggningsmedel ska ingå. Då kommer vi tvinga små verksamheter att köpa
mer av dessa produkter än de behöver. Blötläggningsmedel är i stor utsträckning
nödvändiga att använda för hotell och restauranger.
Om handdiskmedel benyttes som flekkborttagningsmiddel eller allrent, så skal det likevel av
praktiske årsaker regnes som et produkt til disk.
Ecolab (via Rica)
For maskin og tekstilvask har vi ingen utfordringer med å håndtere 90 %.
Lilleborg
Lilleborg Profesjonell har ingen problemer med å levere produkter til maskinoppvask
innenfor dette kravet. Pr i dag har vi miljømerket flytende maskinoppvaskmiddel, flytende
tørremiddel samt til manuell oppvask. I tillegg vil vi i løpet av året ha utvidet vårt sortiment
innen miljømerkede produkter til maskinoppvask, både innen automatisk dosering og
manuell dosering.
Staples (via Rica)
Staples kan levere svanemerkede oppvaskmidler, og vårt nåværende sortiment skal være
dekkende for oppnåelse av de nye kravene til 90 % svanemerkede produkter for
oppvaskmiddel, tørkemiddel og håndvaskemiddel.
O11 Miljömärkta produkter tvätt
Rica Hotels
O11 og O12: Høy grenseverdi. Ønsker poengkrav eller unntak der vannkvaliteten medfører
at miljømerkede alternativer ikke kan benyttes.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Basert på NMs kunnskap om tilgjengeligheten på miljømerkede tekstilvaskemidler og
leverandørenes egne kommentarer til et skjerpet krav, bør 90% være mulig å oppnå. Fordi
tilgjengeligheten på miljømerkede rengjøringskjemikalier i deler av Norden er noe mer
begrenset, er kravet til andel miljømerkede rengjøringskjemikalier etter høring senket fra
90% til 80%.
Comforta
Using eco-labeled products when washing textiles; The requirement states that 90% of the
detergents used should be environmentally labeled, which doesn’t include rinsing or
”special” detergents. This specification is very loose and leaves room for various different
interpretations, on what is considered ”special” detergent and what is not.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM is aware of the loose spesification to what is considered special detergents.
Unfortunatly it is difficult to come up with a more specific definition. NM will have to
make a decision from case to case.
54
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Diskteknik
Krav på miljömärkta produkter för tvätt har höjts till 90% från 70%. Bra att nivån höjs. De
flesta produkter för tvätt är miljömärkta idag. Miljömärkta sköljmedel finns på marknaden,
så detta bör räknas med, då dessa ej innehåller miljöfarliga tensider eller parfymer.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Sköljmedel är undantaget från kravet. Sköljmedel ingår i kriterierna för Svanenmärkning av
textiltvättmedel för professionellt bruk, men inte i kriterierna för textiltvättmedel för
konsumenter. Då inte alla anläggningar använder professionella produkter, särskilt på
mindre hotell, väljer Nordisk Miljömärkning att inte inkludera sköljmedel i kravet. Vi önskar
inte att tvinga mindre anläggningar att köpa mer av dessa produkter än de behöver.
Användning av sköljmedel är ofta nödvändigt då hotellen och restaurangerna ska tvätta
sänglinne, frotté och bordslinne. Merk forøvrig at kriteriene skal gjelde for hele Norden og
at vi ikke kan stille krav om bruk av produkter som kun finnes med miljømerke i
begrensede deler av regionen – såsom Bra Miljöval.
Naturskyddsföreningen
Remissförslaget anger att sköljmedel ej behöver vara miljömärkta. Detta bör ändras.
Sköljmedel innehåller ofta miljöfarliga tensider och allergiframkallande parfymer. Dessutom
finns det ett stort utbud av miljömärkta produkter.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Skyllemiddel omfattes av kravene til ikke-miljømerkete produkter. Se også svar til
Diskteknik over.
Lilleborg
Lilleborg Profesjonell har et fullverdig sortiment med miljømerkede produkter til tøyvask.
Vi kan tilby en komplett serie miljømerkede flytende produkter til automatisk dosering samt
pulverprodukter til farget og kulørt tøy.
Staples (via Rica)
Vi leverer i hovedsak svanemerkede produkter til Rica for tekstilvask allerede, og kravet om
90 % kan dekkes av dagens sortiment. Merk at vaskemiddel i tablettform per i dag ikke er
svanemerket, men her er det mulig med endringer for poengoppnåelse, og Staples kan da
tilrettelegge for utskiftning av gjeldende varer.
O12 Miljömärkta produkter städ
Ecolab (via Rica)
Ser vi på generelt renhold ligger vi på 65 % og hotellene vil få mindre frihet hvis dette dras
opp til 90 %, vi kommer til å foreslå i vårt svar en grense på 70 %. Vi vil uansett jobbe oss
igjennom sortiment dere benytter og komme med forslag som kan forbedre oss fra dagens
nivå. Skulle kravet bli satt til 90 % skal vi klare det men vi vil frata hotellene all frihet til å
gjøre noen individuelle.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Basert på kommentarene som har kommet under høringen er kravgrensen endret fra 90%
til 80%.
Scandic Hotels
Objection: We think the share is too high. Especially for Denmark (and certain other areas)
where water quality is soft, which requires other products.
55
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
As a result of the comments on the consulting proposal, the limit has been lowered to 80%.
The increased levels of calcium and magnesium in the water in Denmark justifies use of
anti-calc products. Anti-calc products are exempt from the requirement. NM has not seen a
need to use other products that can not be ecolabelled in areas with a hard water quality.
Best Western Hotels
Objection: We think the share is too high.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Please see NMs reply to Scandic Hotels above.
Diskteknik
I definitionen på specialrent borde även interiörvård nämnas, liksom under ickemiljömärkta produkter.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Interiörvård er i etterkant av høringen lagt til i definisjonen av spesialrengjøring.
Diskteknik
Krav på miljömärkta produkter för städ har höjt till 90% från 50%. Bra att nivån höjs,
nuvarande krav lågt satt. De flesta produkter, allrent, grovrent och sanitetsrent för dagligt
städ är miljömärkta idag och det är på tiden att nivån höjs.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM takker for støtten til å stramme inn kravet.
Lilleborg
Lilleborg Profesjonell har et stort utvalg av miljømerkede produkter (Svane/EU-blomst)
både til daglig og periodisk rengjøring av gulv, baderom, toalett og kjøkken. Vi kan også
tilby et komplett Svanemerket system innenfor gulvpleie (polish/voks-fjerner, polish/voks,
renhold og vedlikehold), selv om et slikt krav er unntatt i dette kriteriedokumentet.
Staples (via Rica)
Ved oppfyllelse av de nye kravene må forbruksmønsteret endres noe. Staples kan
tilrettelegge for alternative varer etter ønske fra Rica, og har per i dag et dekkende sortiment
for daglig renhold.
O13 Krav icke miljömärkta produkter
KLIF, Klima- og forurensningsdirektoratet
I punkt O13 bør det vurderes om det også bør stilles krav til at produktene ikke skal
inneholde relevante stoffer som står oppført på kandidatlisten i EUs kjemikalieregelverk
REACH for eksempel hormonforstyrrende stoffer.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk Miljømerking har oppført SVHC-stoffer på listen over hvilke stoffer de ikkemiljømerkede kjemikaliene får.
Diversey (Finland, Sweden and Denmark)
Requirements for non-ecolabelled products: During last years we have experienced
different outbreaks in hotels and cruise ships, like norovirus epidemics. There is no
disinfectants that can pass this criteria (Chlorine is prohibited, Alcohol is not effective
56
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
against viruses, Quats are N50 and not effective against broad spectrum of microbes and
most of the commercial peroxides products contains small amounts of LAS).
The exception in the criteria: “Exceptions to the prohibition on products classified as
dangerous to the environment are made for products that are classified due to content of
quaternary ammonium compounds. Exemption from the prohibition on reactive chlorine
compounds is made if the authorities require that these are to be used (for example to
disinfect shower heads in Norway) and for use in pools”. Our suggestion is to add to this
exception in the case of epidemics use of chlorine and LAS containing peroxides.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Based on the comments to the consulting proposal an exeption is added that states that
chlorine can be used if approved in advance by NM in special cases like mentioned above.
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen anser inte att det är motiverat att undanta 5 % av
specialrengöringsmedlen från de grundläggande krav på icke-miljömärkta produkter som
anges i denna punkt. Vår bedömning är att det endast i sällsynta undantagsfall kan vara
motiverat med undantag från dessa grundläggande krav. Dispens bör därför endast ges i det
specifika fallet och efter särskild bedömning av Svanen.
Naturskyddsföreningen anser det inte heller motiverat att kvartära ammoniumföreningar
undantas kravet på att produkterna ej får vara klassificerade som miljöskadliga. Rapporten
”Antibakteriella medel inom livsmedelsindustrin – förekomst och användning i Göteborg”,
utgiven av Göteborgs Stad, har visat att kvartära ammoniumföreningar i många fall kan
ersättas av betydligt mindre miljöskadliga alkoholbaserade desinfektionsmedel.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Ved å skjerpe kravene til andel miljømerkede kjemikalier til 90% for disk- og tvättprodukter
og til 80% for städprodukter, er kravene til kjemikalier betydelig strengere enn i tidligere
versjoner av kriteriene. Unntaket for spesialrent i O13 gjelder kun for 5% av produktene i
denne kategorien – det er altså ikke snakk om 5% av det totale kjemikalieforbruket.
Bakgrunden för undantaget är att det kan ibland kan uppstå speciella behov av rengöring,
på ett hotell, i en restaurang eller på en konferens.
For å unngå at det skapes bakterieresistens er det viktig for hotellene, restaurantene og
konferanseanleggene at de kan variere mellom ulike typer desinfeksjonsmidler2. NM har
derfor besluttet å tillate kjemikalier klassifisert som miljøskadelige i de tilfeller
klassifiseringen skyldes innhold av kvartære ammoniumsforbindelser. NM ønsker ikke å at
kravene til Svanen skal oppfylles på bekostning av hygienekrav.
Lilleborg
Lilleborg Profesjonell har et bredt utvalg av produkter til maskinoppvask, manuell oppvask,
tøyvask og til rengjøring av rom og gulv som tilfredsstiller alle kravene i punkt O13.
O14 Kemikaliefria städmetoder
Lilleborg Profesjonell
For å ivareta hygienehensyn i hotellrom og unngå smitte fra forrige gjest(er) er det
nødvendig å bruke rengjøringsmidler. I likhet med kjøkken, matsal, baderom og toaletter er
det viktig å få et tilfredsstillende hygienisk resultat på hotellrom. Det er mange steder i
lokalene hvor smussbelastningen vil være av en slik art at spesielle behov for flekkfjerning
2
Kjemisk-tekniske retningslinjer, versjon 2.3, vedtatt på SLM 20130207
57
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
oppstår daglig. Kravet om at rengjøringsmidler ikke kan brukes daglig bør derfor fjernes.
Kun støvsuging og bruk av fuktige/tørre mikrofiberkluter er velegnet til å fjerne støv, men
det vil bli vanskeligere å fjerne flekker. Her må man også ta hensyn til ergonomi for
renholderen, som må bruke mer tid og krefter enn tidligere på å få et tilfredsstillende rent
resultat.
Det er andre krav i kriteriedokumentet som sikrer at det brukes mest mulig svanemerkede
produkter og at overdosering av rengjøringsmidler unngås. Et krav om kjemikaliefrie
rengjøringsmetoder kan gå ut over kvaliteten på renholdet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er i etterkant av høringen endret fra å være et obligatorisk krav til et poengkrav.
Rica Hotels
Mengden kjemikalier som benyttes til renhold av hotellrom og fellesarealer er svært liten,
samt at 90% av kjemikaliene er miljømerket. Rica Hotels benytter tørre rengjøringsmetoder,
både på hotellrom og fellesarealer, men ønsker muligheten til daglig å benytte
rengjøringsmiddel der det er behov. Det spises mye mat rundt i hotellet, særlig på KKavdelingene, og utfra et hygieneperspektiv, ønsker vi den muligheten. Se også kommentar
fra Ecolab vedrørende hygieneaspektet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Lilleborg Profesjonell over.
Ecolab (via Rica)
Når det gjelder kjemifritt renhold i konferanserom tror vi det vil være vanskelig å komme
utenom kjemi. Konferanse avdelinger benyttes av mange mennesker hver dag og vi mener
det vil være hygienisk betenkelig å ikke skulle benytte kjemi til å fjerne smuss som igjen kan
være grobunn for bakterievekst og spredning av sykdommer. Vi vet i dag at mange sliter
med å holde resepsjonsgulv og flater rene selv med kjemi så dette vil gå utover kvaliteten og
utseende.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Lilleborg Profesjonell over.
Diskteknik
Angående kemikaliefria städmetoder bör även vaxer tillåtas. Golvvård med vax innebär
regelbunden, ibland daglig användning/städning med produkt för att få ett golvskydd.
Definitionen av kemikaliefria städmetoder bör skrivas om. Att arbeta med mikrofiber
innebär att verksamheten använder mindre kemikalier och vatten. Men helt kemikaliefritt är
inte dessa metoder, då användningen kräver tvättmedel för att få rena redskap.
Dammsugning är visserligen en kemikaliefri städmetod men användning förbrukar energi,
genererar buller och ger upphov till elektroniskt avfall. Dammsugning bör inte
rekommenderas som städmetod till annat än textila mattor och för periodiskt städ av textila
möbler. För andra material än textilier, finns hållbarare alternativ, som mikrofiber, som bör
uppmuntras om man vill arbeta kemikaliefritt. Även andra maskiner än ångmaskiner, tex
kombiskurmaskiner med rondeller jobbar med kemfria metoder.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Lilleborg Profesjonell over.
Diversey (Finland, Sweden and Denmark)
Chemical-free cleaning methods are to be used for daily cleaning of all
table/cupboard/floor/wall/ceiling surfaces in communal areas, guest rooms and
conference premises. Kitchens, dining rooms, bathrooms and toilets are exempt. The use
58
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
of chemicals to remove stains on floors and for cleaning windows is permitted where
special needs arise, i.e. not daily. Chemical-free cleaning methods: Methods where no
chemical products are used in cleaning. For example, vacuum cleaning or using dry or damp
microfibre cloths or steam cleaners.
Our suggestion is:
1. to allow removal of stains when necessary also in all of all table/cupboard/floor/wall/ of
all table/cupboard/floor/wall/ceiling surfaces in communal areas, guest rooms and
conference premises.
2. exclude floors from chemical-free cleaning methods as many floor materials need daily
maintenance with chemicals.
Nordisk Miljömärknings kommentar
As a result of the comments to the consulting proposal the requirement is no longer
mandatory. 1 point is awarded to hotels, restaurants and conference facilities that fulfill the
criteria.
Naturskyddsföreningen
Kravet ”Användning av kemikalier för fläckborttagning på golv och till fönsterpust är
tillåtet vid speciella behov, d. v. s. inte dagligen” är formulerat på ett sätt som är mycket
svårt att följa upp och kontrollera. Det bör därför omformuleras.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM er oppmerksom på at formuleringen det henvises til over ikke er helt entydig. På den
annen side er det vanskelig å få til en mer presis formulering og NM må her gjøre en
vurdering av unntakstilfellene fra sak til sak.
Umeå Fokets Hus
Är kravet på kemikaliefria städmetoder förankrat i lokalvårdsbranschen? Den
lokalvårdsentrepenör (TM Rent AB), UFH använder känner inte till sådana metoder.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I kravet er det med en forklaring til hva NM mener med kjemikaliefrie rengjøringsmetoder.
Lilleborg
Lilleborg Profesjonell har et fullverdig sortiment innen rengjøringstekstiler med mikrofiber.
En rekke av våre rengjøringstekstiler med mikrofiber til både tørt og fuktig renhold er i
tillegg miljømerket.
O15 Dosering diskmedel
The Rezidor Hotel Group
Too ambitious. % (eg 65%) of dishwashers with extra points for full compliance.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Based on NMs experience with dishwashers and dosage equipment, the requirement should
be possible to fulfill.
Rica Hotels
O15 og P12. Forutsetter at 3de parts kontrollen kan gjennomføres av leverandør av
doseringssystemet. Hvis ikke, balanserer ikke merkostnaden og administrasjonen den
miljøgevinsten som eventuell oppnås.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er etter høring lagt til en forklaring om at kontrollen kan utføres av leverandør av
doseringssytemet.
59
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Milgårdarna
Har ställt frågan till Svanen om vår leverantör Diskteknik kan göra kontroller på våra
diskmaskiner med svaret från er att detta är ok. Men då bör "oberoende tredje part"
omformuleras. Samma gäller under 3.2.2 (P11).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels over.
Umeå Fokets Hus
Räknas maskinleverantören, med vilken serviceavtal finns, som oberoende tredje part?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels over.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Det är inte rimligt att verksamheten ska bära extra kostnader för service och
kontrollrapporter så ofta som 4 ggr om året.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er i etterkant av høringen justert til at doseringsutstyret skal kontrolleres minst to
ganger pr. år.
Diversey (Finland, Sweden and Denmark)
O15 Dosage of dishwashing chemicals/P13 Dosage of dishwasher drying agents: A service
inspection of the dosage equipment is to be carried out by an independent third party at
least four times a year.
Question: What is considered to be an independent third party? Is the provider of
chemicals and dosing equipment considered to be an independent third party?
Suggestion: Service of 4 times a year is over dimensioned for smaller customers. Maybe this
is related to a belief that dosages are increasing if not inspected, which is not true. Our
suggestion is 1-4 times depending on the size and working hours / machine.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The provider of chemicals and dosing equipment is an approved controller in this case.
This is now specified in the criteria. As a result of the comments on the consulting
proposal, the number of controls is reduced to two times each year.
Best Western Hotels
Objection: Seems to be very often.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Diversey above.
Diskteknik
Bra med regelbunden kontroll av doseringsutrustning för disk och torkkemikalier.
Regelbunden kontroll säkerställer korrekt dosering och rent resultat. Med mer än 40 års
erfarenhet vet vi att även regelbunden service och översyn av diskmaskinen gör att den
förbrukar mindre diskkem. Det vore därför på sin plats att poängsätta regelbunden service
och översyn av diskmaskinen, då Svanen i sin RPS-analys kommit framtill att
diskkemikalierna är den största enskilda kemianvändningen inom hotell och restaurang.
Regelbunden service och översyn optimerar kem, vatten och energiåtgången och
diskmaskinen får längre livslängd.
60
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Service og kontroll av doseringsutstyr ansees for å være så viktig for å sikre rett
doseringsmengder at kravet er obligatorisk. Antall kontroller pr. år er derimot, etter
høringen, endret fra fire til to ganger pr. år.
Scandic Hotels
Suggestion: Should you whish to add a high end requirement, you could consider to give
points to dish washers where there is a heat and/or water re-use system.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet til vannforuk for diskmaskiner (P15 i remissforslaget) er kraftig skjerpet inn i denne
versjonen. For å få poeng for lavt vannforbruk er det implisitt at maskinene må ha et
system for resirkulering av vann.
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur
In O15 for dishwasher automatic dising has to be checked 4 times per year by extarnal party
– NEW request.
Nordisk Miljömärknings kommentar
In prior versions of the criteria the requirement has been optional.
Lilleborg
O15 och O16. Dosering av rengjøringsmidler: Lilleborg Profesjonell kan tilby utstyr for
automatisk dosering innen tøyvask, maskinoppvask og til rengjøring av rom og gulv. Vi kan
tilby en rekke Miljømerkede produkter tilpasset disse doseringsanleggene.
O16 Dosering städkem
Diversey (Finland, Sweden and Denmark)
O16 Dosage of cleaning chemicals and P12 Automatic dosage of cleaning chemicals:
Automatic dosing equipment means a product which mixes the product and water to make
a solution ready for use. Manual dosing means that dosing equipment in the form of a
measuring vessel, pump or similar is used
Suggestion: Please include to the automatic dosing equipment also equipment where
chemical is dosed automatically (predetermined dosages in closed system) and water added
manually.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Dosing equipment where chemicals is dosed automatically and water added manually is
included in O16 but not in P12. Only a system that also add water automatically can secure
the correct concentration of the final solution.
Svenska Möten
I remissupplagans lista med obligatoriska krav och poängkrav står det ”(är väl struket)”, vi
tolkar det som att kravet är struket och har därför inga kommentarer.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Feil i remissdokumenter er i rettet til.
P12 Automatisk dosering av städkemikalier
Diskteknik
Bra med kontroll av doseringsutrustning för städkem, men det är fel att poängsätta service
av dessa, då inte alla förbrukar så mycket kem att det är lönsamt eller hållbart med
61
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
automatiska system. Doseringspumpar tillräckligt för lågförbrukare, men storförbrukare ska
självklart ha automatiska system som ska kontrolleras.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Flere av kravene i kriteriene for hotell, restaurant og konferanse er av en slik karakter at ikke
alle anlegg vil kunne få poeng på alle krav. Likevel mener NM at fleksibiliteten i kriteriene
overordnet sett er såpass bra at det antall poeng et anlegg totalt sett må nå er innenfor
rekkevidde for alle som kan søke.
Lilleborg Profesjonell
Lilleborg mener at kravet om at en uavhengig 3.part skal kontrollere doseringsutrustningen
4 ganger i året ikke er gjennomførbart i praksis. Vi stiller også et spørsmålstegn med hvem
som skal ta kostnaden.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er i etterkant av høringen justert til at doseringsutstyret skal kontrolleres minst to
ganger pr. år.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
För att kontrollera den automatisk doseringen av tvättmedel fyra gånger per år orsakar
onödig byråkrati och gör kontrollen av märket tungt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Lilleborg Profesjonell over.
P13 Dosering av torkmedel till diskmaskin
Diversey (Finland, Sweden and Denmark)
Se O15.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar under O15 over.
Diskteknik
Se O15.
Se svar under O15 over.
P14 Externt tvätteri
Rica Hotels
Noen hoteller har ikke tilgang til svanemerkede vaskerier uten å transportere vasken i
mange mil. 4 poeng er mye, kontra 0 for de som ikke har tilgang. Vi ønsker en
mellomløsning der vaskerier som gjennomfører noen miljøtiltak, med målsetning om et
miljømerke, også kan gi poeng.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM er oppmerksom på den store uttellingen bruk av svanemerkede vaskeritjenester gir.
Fordi vår RPS-analyse viser at vask av tekstiler er en av de aktiviteter knyttet til hotell-,
restaurant- og konferansedrift som kan gi de største miljøkonsekvensene, har det vært viktig
å premiere de anlegg som kjøper miljømerkede vaskeritjenster. Tilbudet av slike tjenester er
bra i store deler av Norden. Kravet beholdes derfor som i remissforslaget.
NOR-TEKSTIL (via Rica)
En gjennomgang av høringsforslaget viser at det er ett punkt som gjelder leveranser av
vaskeritjenester (P14). Det er ikke obligatoriske krav, men er et punkt med muligheter for å
62
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
oppnå poeng ved bruk av svanemerkede vaskeri- og tekstilservicetjenester. Det er
muligheter for å oppnå 4 poeng dersom alle tekstiler leveres fra svanemerket vaskeri, og 2
poeng dersom frotte eller sengetøy leveres fra svanemerket vaskeri. I praksis vil vel dette
medføre 4 poeng dersom det aktuelle hotellet får sine leveranser fra et svanemerkede
anlegg, og 0 poeng dersom leveransen kommer fra et ikke svanemerket vaskeri.
Som det framkommer over, vil det være den geografiske plassering av hotellet som vil være
den kritiske faktoren for om disse poengene kan påregnes eller ikke. Dersom men mener
poengoppnåelse på dette punktet vil være essensielt for om kravene kan oppnås eller ikke,
bør man kunne argumentere for at det bør være lavere poengscore på dette feltet, slik at det
gir mindre utslag på den totale poengoppnåelse. Argumentet for dette vil være at det i
praksis ikke vil være mulig for alle hoteller å velge svanemerkede vaskeritjenester, og at
dette medfører forskjellsbehandling ut fra geografisk plassering.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels over.
Rens og Vask (via Rica)
Hovedgrunnen for at vi ikke har jobbet med svanemerking er at vi ikke får den kvalitet som
vi vil levere til kundene våre. Vi plages med at det ikke er tilstrekkelig vann nok til å kunne
skylle ut hår og lo fra tekstilene. Vi har kjørt forsøk med minimum av vann pr. kg tøy slik
svanemerking krever, men resultatet blir ikke bra. En annen sak som viser seg, er at over
tid så blir tekstilene grå, de skal helst være hvite og rene. Vi vet at dette er et problem for
alle vaskeriene som er svanemerket. For småvaskerier som ikke har vaskerør er det ikke
mulig å oppfylle kravene til svanemerking. Også små vaskerier som har et lite vaskerør har
problemer med å oppfylle kravene. Dette fordi tøy sammensetting ofte må vaskes i vanlige
vaskemaskiner som bruker mer vann en hva svanemerkingen tillater for disse typer tekstiler.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har hatt kriterier for vaskerier i flere år og stiller både miljøkrav og kvalitetskrav som er
mulig å oppnå. Tekstiler vasket på et svanemerket vaskeri skal selvfølgelig være rene, og vi
har ingen indikasjoner på at dette ikke er tilfelle. Det fins ulike typer vaskerier med ulikt
utstyr. NM har imidlertid fokus på at vaskerier med lavt energi,- vann,og kjemikaliebruk skal
være de som får Svanen. Bruk av vaskerør anses for å være en effektiv vaskemetode og
vaskerier som har slikt utstyr vil derfor kunne ha lettere for å klare kravene.
Best Western Hotels
Objection: 4 points is un-roportional high. Suggestion: Give points to laundries controlling
water, energy and chemicals.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM are aware that the points for using swanlabelled laundry are considerable. However, the
RPS-analysis show that washing of textiles are one of the parameters that contribute
considerably to the environmental load. Therefore use of swanlabelled laundries are
awarded. The offer of this service is considered to be good in large parts of Norden and the
requirement are therefore unchanged from the public consultation.
The Rezidor Hotel Group
4 points is unproportionally high. Suggestion: Give points to Iaundries controlling
water, energy and chemicals.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
63
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Scandic Hotels
Objection: 4 points is un-roportional high. Especially Finland has very limited supply of eco
labeled laundry. Suggestion: Give points to laundries controlling water, energy and
chemicals.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
Sveriges Tvätteriförbund
I förslaget ger användning av Svanen-märkt tvätteri för bäddlinne och frotte 3 poäng, lika
många poäng ges om det inte används engångsartiklar på rummen (P34 Engångsartiklar).
Svanen skriver själva i bakgrundsdokumentet, sidan 44
”Idag är en premiering av Svanenmärkta tvätterier det bästa sättet att säkra att textilier från
hotell-, restaurang- och konferensverksamheter tvättas på det miljömässigt mest optimala
sättet.” Med ovanstående poänggivning är dock premieringen alldeles för svag och
incitamentet för hotellet att använda ett Svanen-märkt tvätteri är för dåligt. Det är för enkelt
och för billigt för hotellet att kompenesera med andra åtgärder och få poäng för det.
Dosering: Vid egen tvätt av textilier räcker det inte med att doseringsutrustningen skall
kontrolleras. Det måste finnas en redovisning av doseringsnivåer och bestämda gränsvärden
för dessa.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Hotell som vasker både bäddlinne och frotte på et eksternt svanemerket vaskeri premieres
med fire poeng. For et hotell som må oppnå totalt sett 25 poeng kan altså litt i underkant av
20% av poengene hentes ved å knytte seg til et svanemerket vaskeri. Det anser NM å være
et sterkt incitament for å bruke miljømerkede vaskerier og i tråd med den miljømessige
belastning vask av tekstiler gir opphav til.
I forhold til dosering kommer ikke NM til å kreve redovisning av doseringsnivåer eller
grenseverdier for disse. Hotell, restauranter og konferanseanlegg med egnet vaskeri kan kun
hente 1 poeng i dette kravet. Kravnivået er derfor ikke tenkt å skulle være på nivå med det
som stilles for svanemerket tekstilvask.
Comforta
Using external laundry services; four points max. According to your calculations the
environmental effect a hotel achieves by using a Svanen approved laundry service is worth
four points. If the hotel does its own washing, there are no limits for the water
consumption (only the total) or for the amount of chemicals used, as there naturally is for
the industrial laundries criteria. The detergent consumption for each kilos washed can be a
lot higher and thus even when using mostly Svanen approved detergents, the total chemical
load can get high due to the high overall consumption, that is not limited in any way.
From the point of view of a company providing textile and laundry services, Svanen
approving our services doesn’t bring any added value to our customers, the hotels and
restaurants, as its value can’t be even seen through Svanen’s own point system. Are the
environmental benefits acquired by a hotel/restaurant, when using a Svanen approved
textile and laundry service in comparison to other points given in the criteria, truly only
worth four? When using external laundry services, that aren’t Svanen approved you don’t
get any points, even if it is documented that the service provided causes a lot smaller
environmental impact.
Nordisk Miljömärknings kommentar
A hotel that serves breakfast must recieve 25 points in totalt to fulfil the criteria. By using a
Nordic Ecolabelled laundry service 4 points are awarded the hotel – almost 20% of the
64
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
points needed. NM considers this to be generous and in line with the results from the RPSanalysis on environmental effect of cleaning textiles.
Nordic Hotels
P14 premierar för lite (1 poäng) att ha eget tvätteri om man jämför med att tvätta extern på
en Svanenmärkt tvätteri (4 poäng). Vi tvättar själva med automatiskt dosering och
miljömärkta textilmedel. Miljövinsten med att tvätta själva och inte skicka i väg tvätten
dagligen i lastbilar till ett tvätteri som ligger flera mil bort är mycket stor. Vi har räknat att vi
sparar ca 40-50 ton CO2 i transporter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravene som stilles til et svanemerket vaskeri er mange og omfatter mye mer enn riktig
dosering av kjemikalier og bruk av miljømerkede tekstilvaskemidler. Miljønytten knyttet til
bruk av et svanemerket vaskeri kontra et internt vaskeri forsvarer forskjellen i poengene
som gis.
Engsholms Slott
Eget tvätteri med svanenmärkta tvättmedel bör ge minst lika bra pluspoäng som att skicka
iväg till ett svanenmärkt tvätteri. Då det heller inte blir några transporter vid egen tvätt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Nordic Hotels over.
O17 Inköpsrutiner kemprodukter
Rica Hotels
Dette er et administrativt omfattende krav.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM erfarer att det är högst relevant att ha en eller ett fåtal personer som bär ansvaret för
alla inköp av kemprodukter så att kravet efterlevs. Tydlig rutin om vem eller vilka som
ansvarar för hantering av kemprodukter innebär även en stor fördel i kommunikationen
mellan ansökare och NM. I praksis anses det at dette ikke vil bli et problem, da det vil bli
lett å finne kontrollerte og godkjente kjemikalier i det elektroniske søknadsverktøyet.
The Rezidor Hotel Group
Administrative workload too high.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NMs experience is that it is highly relevant for the fulfilment of the requirements regarding
purchage of chemicals to have one or a limited number of persons in charge. Knowing the
person in charge of the handling of chemicals is also a big advantage in the communication
between the applier and NM.
Scandic Hotels
This is not relevant and too administrative. A function, not a person is relevant.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Rica Hotels above.
O18 Hantering kemprodukter
Ingen kommentarer.
65
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
5.5
5.5.1
Kommentarer til krav til vann (kap. 1.6)
Generelle kommentarer til kravene til vann
Ingen kommentarer.
5.5.2
Kommentarer til kravene til vann i detalj
P15 Vattenförbrukning för diskmaskin
Diversey (Finland, Sweden and Denmark)
Very low flush volume (rinse volume) for dishwashers most single tank machines could
cause quality problems.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The limits in the consulting proposal is based on technical information on the flush volume
of new machines. Major suppliers on the nordic market confirm that they deliver machines
with water consumption levers well belove the limits set in our proposal, and that there has
been a major development regarding water consumption for all types of machines the past
few years.
The rinse volume limits for multitank dishwashers relate to a contact time of approx. 2
minutes. This is part of the spesifications set in DIN 10510 (”“Food hygiene – Commercial
dishwashing with multitank transport dishwashers – Hygiene requirements, procedure
testing”) and a guideline to ensure a thorough removal of food residues and
microorganisms.
Diskteknik
En välskött och servad diskmaskin bör hålla ca 20 år och det är bara hos nyare (max fem år
gamla) diskmaskiner som den i remissen låga nivån slutsköljmängd kan ställas som gräns.
Vår erfarenhet är nyare diskmaskiner står för en liten del av gällande maskinpark.
Poängsättningen bör därför ligga kvar enligt nivån i gällande kriterier. Vid nyförskaffning
kan tuffare krav ställas.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Fordi nesten samtlige søkere oppfylte kravgrensen i versjon 3 av kriteriene, har vi sett et
behov for å skjerpe nivået. De nye grensene ligger godt over de opplysninger vi har om
vannforbruket til nye maskiner. NM er vel inneforstått med at mange kjøkken har eldre
utstyr som ikke vil klare de nye skjerpede kravene.
Kravet er forøvrig et poengkrav som sikter mot å premiere de anlegg som har maskiner
som miljømessig sett skiller seg positiv ut ved å ha lavt vannforbruk.
Milgårdarna
Hur göra om diskmaskinen är gammal - finns möjlighet att strypa förbrukningen fr 4 till 3
liter? Enligt Diskteknik är 4 liter minimum för att disken ska bli ren då vattentrycket har
betydelse för renheten. Stämmer detta?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til henholdsvis Diversey og Diskteknik over.
66
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Rica Hotels
Hvis maskinen har to innstillinger, bør vi kunne få poeng i henhold til «beste» innstilling
hvis vi har gode rutiner. I eksisterende krav har miljømerking, ved saksbehandling, regnet et
snitt av de to innstillingene.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Mengden sluttskyllevann oppgis på ulik måte av ulike produsenter. Vi ser dette særlig i
forhold til tunnellmaskiner. Noen produsenter oppgir mengde vann pr. time, andre pr.
kurv. Det er også noen maskiner med to innstillinger for vannforbruk. Kravet til 2
liter/back for er satt utifra en betingelse om en kontakttid på 2 minutter – en av
spesifikasjonene i DIN 10510 (”“Food hygiene – Commercial dishwashing with multitank
transport dishwashers – Hygiene requirements, procedure testing”).
Comforta
Water consumption of dishwashers; for dishwashers there is a recommended liter
consumption per load, for which you get 2 points, but nothing is said about the washing
machines in hotels that do their own laundry. Dishes are probably washed more than
textiles, but the consumption shouldn’t still be overlooked. There are several water saving
solutions from which points can be gathered in the criteria; in the showers, sinks and toilets,
and for this reason it would be good to have a maximum water consumption level
suggested for the textile washing machines too.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Most hotels outsource their laundry. An ecolabelled laundry service is awarded with 4
points. Additionally an ecolabelled laundry is a big advantage when total energy use is
calculated. The requirments for Swan labelling of laundry services include both limits for
water use and energy use. NM also like to point to the overall limit value for water in the
criteria for hotels, restaurants and conferanse facilities as a means to regulate water use.
Sveriges Tvätteriförbund
I förslaget finns utförliga krav på vattenförbrukning för diskmaskiner. Varför finns inte
motsvarande krav på vattenförbrukning för tvättmaskiner vid egen tvätt av textilier?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Comforta over.
P16 Snålspolande kranar
Rica Hotels
Tidligere krav ga maks score ved 8 liter/min. Hotellene har tilpasset seg dette gjennom å
sette inn filter i alle kraner. De nye kravene sier 5 eller 7 liter/min. Vi ønsker at nivå 2 skal
være 8 liter/min. Da skjerpes kravene gjennom at hotellene får 1 poeng, kontra 2 poeng i
eksisterende kriterier.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er endret etter høring slik at kraner med max vannmengde på 8 l/min premieres
med 1 poeng.
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur
Water savings taps (P16) 5L/minute – 2 points and 7L/minute 1point are really low and
with so high reduction people will have to spent more time to wash hands what at the end
will give the same number like shorter time with higher flow.
67
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Water taps are used mainly to clean hands and brush teath. For these purposes the need of
high water pressure is not as great as for shower heads.
Diskteknik
Krav på handduschar (temperaturreglerade och snålspolande) i kök borde ställas, eftersom
detta minskar mängden vatten och omdiskning.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM har ikke ønsket å inkludere kraner i kjøkkenet av hygeniske årsaker. Tidligere har vi
hatt en krav som har premiert kraner med død-manns-grep, men fordi nesten alle søkere
hentet poeng her, besluttet vi i denne revisjonen å fjerne kravet.
P17 Snålspolande duschar
Best Western Hotels
Objection: A flow below 9 liters will not give quality to guests without integrating air or
breaking the water drops, which is a health risk (legionella). We consider that a flow below 9
causes longer showers = no environmental gain.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
FHI (the Norwegian health institute) has informed us that there is no found link between
the use of water saving shower heads and an increase in outbursts of cases of legionella. In
theory the formation of aerosols can make it easier for the bakerias to spread and reach the
lungs, but that is only if the contagion is already in the water system. By heating the water to
temperatures above 60 degrees celcius, keeping the water well circulated and disinfect the
shower heads, the risk can be limited.
Due to the comments regarding customer satisfaction, we have adjusted the limits for water
flow to respectively 9 and 11 l/min.
Scandic Hotels
A flow below 9 liters will not give quality to guests without integrating air or breaking the
water drops, which is a health risk (legionella). We consider that a flow below 9 causes
longer showers = no environmental gain.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
Rica Hotels
8 liter/min er for lavt, med tanke på komfort og sikkerhet(legionellaproblematikk).
Ved bruk av sparedusj forstøves vannet slik at vi lettere kan puste inn bakterier og
smittestoffer som eventuelt finnes i vannet.
Dette kravet oppleves begrensede i forhold til hva vi ønsker å tilby våre gjester. Hvis vi
oppfyller grenseverdiene til energi og vann, bør det være uproblematisk at gjestene opplever
rikelig med vann i dusjen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar til Best Western Hotels over.
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur
Shower limit (P17) 8L/minute – 2 points and 10L/minute – 1 point are extreme values for
me, with reduced comfort. It looks that some factors are forgotten. If we are taking short
shower with medium water pressure, then we are removing more bacterias with the same
68
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
amount of water per one person and good water stream is helpful for underskin blood
circulation.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
P18 Toaletter
Umeå Fokets Hus
UFH har inte hittat tvålägesspolande toaletter som klarar den belastning de utsätts för i
verksamheten. Försök med olika modeller har gjorts. Mekaniken håller inte!
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet presiserer at dersom det er tekniske hinder som umuliggjør oppfyllelse av kravet, så
kan NM gi unntak. Dokumentasjon fra oberoende tredjepart som støtter dette skal da
vedlegges søknaden. NM ønsker også å peke på at P18 er et poengkrav og ikke avgjørende
for om et anlegg kan få Svanen eller ei.
Fyrishov
I publika lokaler som idrottsanläggningar (där även konferensverksamhet
bedrivs) kan snålspolande toaletter leda till frekventa stopp i ledningar vilka
kräver spolning med spolbil. Frågan är då om nettoeffekten av snålspolande
toaletter blir en vattenbesparing. Därtill kommer extra luftföroreningar från
körning med spolbilen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Umeå Folkets Hus over.
Horesta
Savner obligatoriske krav for vandforbruget for sanitære faciliteter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM anser ikke at krav til vannforbruket til sanitære fasiliteter for å være av en så
grunnleggende art at de er obligatoriske. Isteden ønsker NM å premiere de anlegg som har
toaletter, dusjer og kraner med lite vannforbruk og på den måten stimulere til en positiv
utvikling på området. Sanitære fasiliteter er utstyr med relativt lang levetid og ved å innføre
strenge obligatoriske krav her, ville vi stått i fare for å utelukke mange anlegg fra å merke
seg. NM ønsker også å peke på at vi har en overodnet grenseverdi for vannforbruk.
5.6
Kommentarer til krav til avfall (kap. 1.7)
5.6.1
Generelle kommentarer til kravene til avfall
5.6.2
Kommentarer til kravene til avfall i detalj
O19 Källsortering
Klif, Klima- og forurensningsdirektoratet
I punkt O19 bør det kreves sortering av metall, matavfall og plast uavhengig av mengder
som oppstår, fordi materialgjenvinning av disse fraksjonene gir god miljøgevinst. Det bør
presiseres om kildesorteringen for metall gjelder alt metall eller bare metallemballasje.
69
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Under listen over avfallstyper der det er obligatorisk med kildesortering står det at
"matavfall ska energiåtervinnas eller gå til biologisk behandling." Dette er ikke i samsvar
med det som står i punkt P 19. Vi mener at forbrenning ikke skal være et alternativ her. Det
bør vurderes å ta med tekstilavfall på listen over materialer som skal kildesorteres, fordi
hoteller kan ha store mengder av slikt avfall. Det bør også vurderes om annet plastavfall
enn emballasje bør inkluderes ved neste revisjon.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Sortering og materialgjenvinning av samtlige fraksjoner listet under O19 gir god miljøgevinst. Jo flere av fraksjonene et hotell, en restaurant eller en konferanse sorterer og materialgjenvinner, jo bedre er miljønytten. NM har etter høring valgt å omformulere kravet slik at
det er valgfritt hvilke fraksjoner det sorteres i, dvs det er ikke obligatorisk å sortere i de tre
fraksjonene det oppstår mest av. NM ønsker å gjøre kravet noe mer fleksibelt da det er
store nasjonale og lokale forskjeller i hvordan avfall behandles. I de store byene finnes det
som regel gode behandlingsmetoder for de fleste avfallsfraksjoner. For anlegg som ligger på
eksempelvis Svalbard eller i den svenske skjærgården kan det derimot være store begrensninger i hvordan avfall kan behandles, og ofte har ikke anleggene selv styrbarhet over
hvordan behandlingen skjer. Nordisk Miljømerking er imidlertid enig i at det skal være
samsvar mellom definisjoner i det obligatoriske kravet og P19. Det er derfor presisert i det
obligatoriske kravet at organisk avfall skal gå til biologisk behandling for å kunne regnes
som en fraksjon. Det betyr at organisk avfall som går til forbrenning med energigjenvinning
ikke anses som en sortert fraksjon.
”Metall” omfatter alt metall – ikke bare metallemballasje. Fraksjonene ”hårda plastförpackninger” og ”mjuka plastförpackninger” er forøvrig endret etter remiss til ”hard plast” og
”myk plast”. Tekstiler er ikke lagt til som en egen kategori etter remiss da NMs erfaring er
at slitte sengetøy etc. tas hånd om av tvätteriene.
Hällsnäs affärsclub
Då jag och fler med mig ifrågasatte att bara 3 fraktioner och 2 för gäster är kravet var
förklaringen att vissa kommuner i sthlm:s skärgård och vissa glesbygdskommuner inte
hämta fler fraktioner. Se det från andra hållet vill jag säga. Om vissa företag befinner sig i
detta dilemma, ge dem dispens för detta! Nästan alla har möjlighet att få 5 fraktioner
hämtade så det borde vara ett rimligt krav.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Bakgrunnen til at vi stiller krav til tre fraksjoner (og ikke flere) er i hovedsak at det er store
nasjonale og lokale forskjeller på hvordan avfall behandles. En annen side av saken er at
NM ikke anser at det er svanekravene som er det drivende for hvor mange fraksjoner et
hotell, restaurant eller konferanse sorterer ut. De aller fleste anlegg i Norden har i dag et bra
system for sortering av sitt avfall. I mange tilfeller er det den økonomiske gevinsten i det å
begrense restavfallsmengden som har vært styrende for dette. Avslutningsvis er ikke antall
fraksjoner det som best illustrerer hvor god sorteringen er; For noen anlegg gir driften
opphav til mange fraksjoner, i andre tilfeller gir den opphav til få. Mengden restavall pr.
gjest gir derimot et betydlig bedre bilde av sorteringgrad. Dette er en av grenseverdiene
anleggene måles mot og det gis opp til 3 poeng dersom sorteringsgraden er god.
Erfaringsmessig er det svært uheldig å legge opp til krav der man vet at man i noen tilfeller
må gi dispans. Det gir opphav til tolkninger og er noe NM etterstreber å unngå.
70
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Naturskyddsföreningen
Det obligatoriska kravet på källsortering av tre fraktioner är mycket lågt satt. Det bör vara
rimligt för alla anläggningar att sortera i minst de fem största fraktionerna. I undantagsfall
kan dispens vara en lösning.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Hällsnäs affärsclub over.
Milgårdarna
Citat från 5.1.1: ”De tre största fraktionerna bestäms efter mängd i kg eller volym. Om
verksamheten inte har mängdrapporter från avfallsentreprenör eller har gjort egna
mätningar, kan en uppskattning av vilka fraktioner det uppstår mest av godkännas efter
avtal med Nordisk Miljömärkning”. Vi har länge arbetat med att sortera den största delen
av allt vårt avfall vilket stimulerat och också påvisats i poäng antal fraktioner och lågt värde
mot Svanens satta gränsvärde kg/gästnatt. Det känns oseriöst att bara kunna ”uppskatta”.
(....)
Bra att det är krav att fraktioner som har stor volym eller vikt ska nyttjas, men hur ser
"uppskattningen" kg eller volym ut i det fall man ej kan få informationen av leverantören?
Varför inte fortsätta premiera de anläggningar/gårdar som jobbar med många fler
fraktioner inkl de tre ni nu ställer krav på? Att detta poängkrav tas bort känns som
tillbakagång. Se också kommentarer kring Gränsvärde Avfall.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har etter høring endret på formuleringen i kravet slik at det er valgfritt hvilke fraksjoner
det sorteres i. Det er dermed ikke lenger nødvendig å finne ut hvilke fraksjoner det oppstår
mest av. Det vil allikevel være slik at de fraksjonene som er listet opp i kravet, er de
fraksjonene det vanligvis oppstår mest av. Det gir eksempelvis liten miljøgevinst å sortere ut
porselen dersom det kun oppstår et par kilo porselensavfall i året.
Poengmuligheten for å sortere i flere fraksjoner enn de obligatoriske er tatt bort i versjon 4
av kriteriene. Det er flere årsaker til dette. Det er store nasjonale og lokale forskjeller på
hvordan avfall behandles. I Norge sorteres eksempelvis ikke farget glass, klart glass og
metall hver for seg, men sorteringen skjer hos avfallsmottaker. En annen side av saken er at
NM ikke anser at det er svanekravene som er det drivende for hvor mange fraksjoner et
hotell, restaurant eller konferanse sorterer ut. De aller fleste anlegg i Norden har i dag et bra
system for sortering av sitt avfall. I mange tilfeller er det den økonomiske gevinsten i det å
begrense restavfallsmengden som har vært styrende for dette. Avslutningsvis er ikke antall
fraksjoner det som best illustrerer hvor god sorteringen er; For noen anlegg gir driften
opphav til mange fraksjoner, i andre tilfeller gir den opphav til få. Mengden restavall pr.
gjest gir derimot et betydlig bedre bilde av sorteringgrad. Dette er en av grenseverdiene
anleggene måles mot og det gis opp til 3 poeng dersom sorteringsgraden er god.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Hur harmonierar O19 med P19 ifall det organiska avfallet är en av de tre största men ej
energiåtervinns eller går till biologisk behandling för att kommunen inte har dessa rutiner på
plats. det är svårt att med bibehållen kvalitet ta tillvara det organiska avfallet som kan uppstå
i hotell och konferensverksamheten. de volymer som uppstår är i allmänhet mycket små.
det är därför bättre att fokusera på restaurangverksamheten som både står för den stora
volymen och har goda förutsättningar för hög kvalitet utan kontaminering från andra
fraktioner.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk Miljømerking har etter høring blitt oppmerksom på at det er ulik formulering i det
obligatoriske kravet og poengkravet. Det er derfor endret slik at definisjonen er lik. Dette
71
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
betyr at våtorganisk avfall kun regnes som en egen fraksjon dersom den går til biologisk
behandling. NM har etter høring valgt å omformulere kravet slik at det er valgfritt hvilke
fraksjoner det sorteres i, dvs det er ikke obligatorisk å sortere i de tre fraksjonene det
oppstår mest av. NM ønsker å gjøre kravet noe mer fleksibelt da det nettopp er store
nasjonale og lokale forskjeller i hvordan avfall behandles, og det er til dels liten styrbarhet
for lisenshavere på dette punktet. Utsortering av organisk avfall og videre
materialgjenvinning av dette premieres godt i poengkravet.
Svenska Möten
Hur ska en verksamhet agera om det organiska avfallet är en av de tre största, men inte
energiåtervinns eller går till biologisk behandling på grund av att kommunen inte kan
erbjuda detta. Alla verksamheter har inte möjlighet att praktiskt anordna ex. egen biologisk
behandling på plats.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls over.
O20 Avfallssortering för gäster
Grand Hotell Stockholm
Krav O20 om avfallssortering för konferensgäster Sortering i 2 + 1 fraktion är i praktiken
onödigt då det uppstår väldigt lite avfall förutom papper som givetvis bör sorteras separat.
Den övriga fraktionen som är kvar är mycket liten och arbete med sortering kommer att
belasta personal och kosta en del pengar i extra kärl mm. Den förhållandevis låga miljönyttan uppväger inte det extra arbete och kostnaderna sorteringen medför. Förslag –
Obligatoriskt med en fraktion på konferensrum. Vill man sortera ytterligare får det ge 0,5 –
1 extra poäng.
Nordisk Miljömärknings kommentar
For hotell og konferanse skal gjestene ha mulighet til å sortere i 2 fraksjoner (ikke iberegnet
restavfall). Både på hotellrom og i konferansesaler har NM erfart at det oppstår relativt
store mengder papiravfall og matavfall. Plast kan også være en aktuell fraksjon å sortere ut.
Det gjøres derfor ingen endringer i kravet etter remiss.
City Conference Centre Stockholm
Synpunkt: Vår anläggning består av två hus, Folkets Hus och Norra Latin med sammanlagt
50 olika konferensrum och allmänna ytor som foajéer, entréer, caféer och restauranger. Vi
anser att det borde räcka med tydlig hänvisning/skyltning till sopsorteringsstationer ute i
våra allmänna ytor.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM aksepterer både at gjestene sorterer selv og et system der personalet sorterer i etterkant.
Tydelig instruksjoner til gjestene om hvordan de kan sortere sitt avfall er en løsning NM
kan godkjenne.
Yasuragi
Vi har starkt designprofilerade rum (japanskt spahotell) och har provat olika lösningar med
fraktionerade papperskorgar, men inte hittat någon effektiv eller passande lösning för
rummen. Med tanke på att vi själva sorterar allt avfall som hamnar i papperskorgarna på
rummen känns det mastigt att ha detta som obligatoriskt krav, eftersom det finns andra
faktorer att ta hänsyn till än att sorteringen för gästerna ska vara möjligt.
Förslag: Gör om till poängkrav:
Gäst kan sortera själv 3 p
72
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Personal sorterar samt informerar om detta 2 p
Personal sorterar 1 p
Inget av ovanstående 0 p.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM godkjenner også et system der personalet sorterer avfallet. Det skal da finnes rutiner
for dette.
P19 Behandling av våtorganiskt avfall
Horesta
Fint med point for organisk affald.
Klif, Klima- og forurensningsdirektoratet
I punkt P19 første setning bør biobrenselproduksjon settes før kompostering fordi
biobrenselproduksjon gir bedre miljøgevinst enn kompostering, forutsatt at bio-resten
brukes til jordforbedring/gjødsel.
Nordisk Miljömärknings kommentar
At kompostering listes før biobrenselproduksjon skal ikke sees som en rangering av de to
alternativene. NM har ikke vurdert dem opp mot hverandre, men gir samme antall poeng
for begge løsninger.
Rica Hotels
Dette er et krav som ikke er mulig å oppfylle i flere kommuner og Rica Hotels er prisgitt det
avfallssystemet den enkelte kommune har.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM ønsker i P19 å premiere de anlegg som utnytter det våtorganiske avfallet på en
miljømessig sett optimal måte. Kravet er ikke obligatorisk og derfor ikke avgjørende for om
et anlegg kan svanemerkes eller ei.
Best Western Hotels
Objection: 3 points is unproportional high since this is not a possibility in all regions. In
many regions organic waste is still controlled by local authorities and the treatment cannot
be decided by Best Western Hotels.
Nordisk Miljömärknings kommentar
3 points reflect the environmental impact associated with organic waste in a restaurant. For
a hotel or a conference with no restaurant the impact is considered to be of less importance
and facilities without restaurant can therefor obtain 2 points by securing the best kind of
treatment for organic waste.
Scandic Hotels
3 points is unproportional high since this is not a possibility in all regions. In many regions
organic waste is still controlled by local authorities and the treatment cannot be decided by
Scandic.
Suggestion: In the areas where it is not possible to send for bio treatment/compost you
could give points to those who can show that they have encouraged/requested it from local
authorities.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
73
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Varbergs Stadshotell och Asia Spa samt Arken Hotel och Art Garden Spa.
Bra att sortering av matavfallet premieras så högt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Gjennomgående i kriteriene er det slik at vektleggingen av kravene reflekterer den
miljønytte tiltakene har. Særlig for restauranter kan miljøkonsekvensene knyttet til det
våtorganiske avfallet være stort og NM anser derfor at rett behandling av denne fraksjonen
bør vektes høyt.
Umeå Fokets Hus
Om anläggningen har både restaurang- och konferensverksamhet; räknas båda
verksamheterna var för sig då? Dvs blir det 2+3 p?
Nordisk Miljömärknings kommentar
I kravrubriken er det spesifisert at det er max 3 poeng å hente i dette kravet.
5.7
5.7.1
Kommentarer til krav til innkjøp (kap. 1.8)
Generelle kommentarer til kravene til innkjøp
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen ställer sig också mycket kritisk till att Bra Miljöval inte likställs med
Svanen och EU-Ecolabel i remissförslaget. Precis som Svanen och EU-Ecolabel är Bra
Miljöval en tredjepartsmärkning av typ 1 och har granskats enligt GENICES (Global
Ecolabelling Networks Internationally Coordinated Ecolabelling System). Någon
motivering har inte heller kunnat ges varken vid telefonkontakt med representanter för
Svanen eller vid den publika hearingen om kriterieförslaget som ägde rum i Göteborg den
16 januari. Som en konsekvens av detta saknar remissförslaget krav på miljömärkta
produkter inom det segment där Svanen/EU-Ecolabel inte själva har kriterier, exempelvis
el, men där miljövinsten är betydande. Att Nordens officiella miljömärkning ensidigt gynnar
sin egen märkning, med konkurrenshämning och reducerad miljönytta som följd, är mycket
beklagligt. Att som nu hänvisa till en pågående utvärdering vars slutsatser är omöjliga att
bemöta i detta remissvar är inte acceptabelt. Ett ev. exkluderande av Bra Miljöval måste
Naturskyddsföreningen ges möjlighet att bemöta. Ett sådant beslut skulle dessutom få
betydande konsekvenser för ett stort antal licenstagare, varför Naturskyddsföreningen
kräver en ny remissrunda om utvärderingens slutsats mot all förmodan skulle bli denna.
Nordisk Miljömerknings kommentar
Det avgjørende for NMs holdning til andre merkeordninger, er vår vurdering av de ulike
ordningenes troverdighet. Svanemerkets troverdighet er i stor grad basert på følgende
kjennetegn:
1.
Er et offisielt merke (myndighetsstøttet)
2.
Har åpne krav som utvikles og skjerpes jevnlig i dialog med viktige aktører
3.
Er en uavhengig tredjepartssertifisering
4.
Har gebyrer/avgifter som er åpent tilgjengelig og kjent for alle
Når vi vurderer andre merkeordninger er det med utgangspunkt i om de oppfyller de
samme kjennetegn.
I tillegg er Svanen et type 1 miljømerke. Det innebærer at kravene er livsløpsbasert og at det
stilles krav til hele produktkjeden. Mange miljømerker fokuserer kun på ett miljøproblem
eller på en del av produktkjeden. I tillegg finnes mange merker met et sosialetisk fokus. I
forbindelse med revisjonen av hotell, restaurant og konferanse har NM gått igjennom
74
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kravnivået for andre merkeordninger som har blitt premiert i tidligere versjoner eller som
kan være aktuelle å premiere i de nye kriteriene – blant annet Bra Miljöval, GOTS og TCO.
Konklusjonene vi har landet på etter høring er følgende:



NM ønsker ikke i kravene som stilles til innkjøp av forbruksartikler, kapitalvarer og
tjenester å premiere merkeordninger der kravnivået er lavere enn det Svanen/EUEcolabel stiller til tilsvarende produktgruppe.
NM ønsker ikke i kravene som stilles til innkjøp av forbruksartikler, kapitalvarer og
tjenester å premiere merkeordninger som kun vurderer begrensede deler av
produktkjeden.
I en del produktgrupper, som Svanen/EU-Ecolabel inte har kriterier för, har Bra
Miljöval tagit fram kriterier och för dem fått ett varierande genomslag på den
svenska marknaden. För era produktgrupper el, värme och fjärrkyla samt
godstransporter har Svanen, helt oberoende av ert arbete, intill vidare konkluderat
med att miljömärkning Typ 1 inte i tillräcklig grad vill kunna bidra till att göra valet
av miljöriktiga produkter enklare eller att ge miljönytta utöver de starka styrmedel
som myndigheterna i olika grad redan använder i de nordiska länderna i form av
olika energiavgifter och/eller -stöd, certifikat m.m. Därför är det inte aktuellt att
premiera licensansökarna i aktuella tjänste-grupper för dessa produktval.
Kravene som premierer innkjøp av miljømerkede produkter og tjenester
er i stort beholdt som i remissforslaget, med unntak for kjemikalier. Bra Miljöval regnes
som ”miljømerket” her på lik linje med Svanen og EU-Ecolabel. I tillegg premieres GOTSmerkede bomullstekstiler og tekstiler merket med Bra Miljöval klass 1
på lik linje med tekstiler merket med Svanen eller EU-Ecolabel.
Varbergs Stadshotell och Asia Spa samt Arken Hotel och Art Garden Spa
Som det redan säkert blivit uttryckt från flera andra så anser jag att en produkt inte bara ska
vara godkänd om den är EU-label eller svanen märkt. Det skapar ett system där man inte
främjar utveckling som inte innefattar dessa två märkningar och upplevs väldigt
begränsande. Det är alltid bättre att vara inkluderande, de som man har med på båten kan
man alltid påverka lättare i rätt riktning än de som simmar själva  Produkter med Bra
Miljöval tex borde vara ett helt godkänt val.
(.....)
En annan viktig punkt är att verkligen ta med de andra miljömärkningarna inte utesluta dem
som man gör när man sätter kraven som det är lagda nu.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
The Rezidor Hotel Group
At many occasions in the new criteria, Svanen makes it mandatory to work with products
and services that are Svanen labelled. Although we welcome the evolution to have an
increased number of Svanen products and services, many services and products have
excellent environmental performance without having an eco-label or with having another
ecolabel than Svanen. Rezidor prefers that Svanen clearly states the respective requirements
and makes those mandatory.
Above applies eg. for outsourced restaurants in the hotel.
• In various articles only recognition of Svanen and EU flower. This is too restrictive and
should recognize other eco-labels for products and services as well.
Nordisk Miljömärknings kommentar
75
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
The most crucial for NM’s attitude towards other labels, is the assessment of the credibility
of the different labels. The Nordic Ecolabel’s credibility is basically dependent on the
following:
1. Is an official label (supported by the government)
2. Have public requirements that are reviewed and tightened regularly in dialogue with
important parties.
3. Is an independent third party certification
4. Have fees that are publicly available and known.
These are factors that are assessed when evaluating if other labels fulfil the same
requirements.
In addition the Nordic Ecolabel is a type 1 environmental label. That means that the
requirements are life-cycle based and that requirements are set to the whole product chain.
Many environmental labels focus only on one environmental problem or only parts of the
product chain. In addition there are many labels with a more social and ethical focus. In
conjunction with the revision of hotel, restaurants and conferences NM have looked at
labels that have been rewarded in previous versions of the criteria or labels that could be
awarded in the new criteria and evaluated the requirements and their levels. This include
labels like Bra Miljöval, GOTS and TCO. The conclusions after the public consultation are:
 Concerning requirements to purchased consumables, durable goods and services,
NM do not want to award labels with a lower level on the requirements compared
to the requirements in the Nordic Ecolabel/EU-Ecolabel for the same product
group.
 For the same purchased goods mentioned above, NM do not want to award labels
that only consider limited parts of the product chain.
 For some criteria groups which the Nordic Ecolabel /EU-Ecolabel do not have
criterias, Bra Miljöval have criterias that have a varying impact on the swedish
market. Concerning Bra Miljöval’s criteria for electricity,district heating and cooling
and goods transport, the Nordic Ecolabel has for now concluded, independently of
the work done by Bra Miljöval, that type 1 environmental labelling will not
contribute considerably to make a environmentally sound choice easier. In addition
it is NM’s view that the environmental benefits of labelling these product groups
will be minimal considering the strong regulations already performed by the
governments in the nordic countries, which already have different energy fees
and/or support, certificates and more. Therefore NM do not award Bra Miljöval
within these product groups.
The requirements that award purchasing of environmentally labelled products and services
are basically not changed, with the exception for chemicals. Chemicals with Bra Miljöval are
here awarded together with the Nordic Ecolabel and EU-Ecolabel. In addition cotton
textiles with the label GOTS and textiles with Bra Miljöval class 1 are rewarded together
with the Nordic Ecolabel /EU-Ecolabel.
Villa Fridhem
Efterfrågar flera miljömärken!! Det har exploderat med miljömärken på marknaden, alla är
inte okey men jag tycker att Svanen borde gå igenom alla och öka antalet miljömärken som
är godkända. Det finns många som är godkända av er ”tredje” part och på det sättet
neutrala. Att man bara i huvudsak skall använda sig av Svanenprodukter gör att det blir
Monopol på era produkter och inte något neutralt miljö tänk.
76
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
Yasuragi
Var finns bestämmelserna kring vad som är miljömärkt och inte? Att bara tillåta
Svanenmärkningen som miljömärkt produkt vittnar om dålig självinsikt och underminerar
trovärdigheten. Man talade på Långholmen-mötet om att man håller på att göra en
utvärdering av olika märkningar, och vi tycker inte att en ändring bör göras (ta bort Bra
Miljöval) förrän denna är klar. Denna bör dessutom granskas av en tredje part.
(.....)
Väcker fel slags känslor att man får extra poäng för att välja Svanenmärkningen framför
andra märkningar när det inte finns några bevis för att den är bättre än andra, ex. Bra
Miljöval. Bör tas bort för trovärdighetens skull.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
Jordens Vänner
I generositetens namn bör även Bra Miljöval-märkta produkter godkännas, där det är
tillämpligt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
Hjortviken Konferens AB
Vi tycker det är olyckligt att Svanen begränsar de miljömärkningar som skall vara godkända
från våra underleverantörer. Detta är ett alltför snävt tänkande. Vore synd om vissa
anläggningar tvingas välja bort Svanen till förmån för att behålla bra, miljömedvetna
underleverantörer med andra miljösystem. Svanen bör ta hänsyn till att logistik, läge och
ekonomisk förmåga kan vara faktorer som påverkar. Målet tycker vi bör vara att så många
som möjligt är och blir Svanen-märkta i framtiden. Men det globala målet är väl ändå att
verka för bättre miljö, oavsett underliggande miljösystem?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
Horesta, Danmark
Vi kan godt følge, at I ønsker at fremme Svanen og Blomsten inden for andre
produktkategorier, men generelt er HORESTA ikke begejstret for, at der stilles entydige
krav om, at miljømærkede produkter kun må være mærket med Svanen eller Blomsten. Hvis
der skal stilles krav om miljømærker, må andre anerkendte miljømærker fx Der Blauer
Engel, Bra Miljöval etc. også kunne benyttes. Officielle mærker bør ikke have en så stor
konkurrencemæssig fordel, så det udkonkurrere andre gode initiativer, som fx er indarbejdet
og forankreti en branche eller har eksistereti mange år. Fx har Der Blauer Engel eksisteret
siden 1978 før der var noget som hed Svanen og Blomsten.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
Radisson Blu Falconer
Andre anerkendte miljømærker bør kunne anvendes i.f.m. Svanemærkningen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
77
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Rica Hotels
Det er også overraskende at Bra Miljöval ikke lengre godkjennes som et ”miljømerket”
produkt, og at svanens krav nå styres kun mot ”egne” miljømerker som Svanen og EUBlomsten.
Nordisk Miljömerkings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen over.
Fyrishov miljöledare
Krav på produkter och tjänster att ha särskilda miljömärkningar diskvalificerar
organisationer som lyder under lagen om offentlig upphandling. Om sådana
formuleringar gäller obligatoriska kriterier omöjliggör det Svanenmärkning för
offentligägda organisationer. Om det gäller poängkriterier är det försvårande, om än
inte omöjligt. Kriterierna bör formuleras som Svanenmärkt eller motsvarande; Det vill
säga kriterierna bör vara prestandabaserade och acceptera produkter och tjänster för
vilka motsvarande miljöprestanda kan verifieras.
O21-24, P20-P23, P25 Miljömärkta produkter (Inköp respektive servering). Förslag:
Formulering av krav som motsvarande Svanenmärkning eller EU-Ecolabel
(se tidigare motiveringar om LOU).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravene til miljømerkede produkter og tjenester diskvalifiserer ikke organisasjoner som
lyder under LOU da disse ikke er obligatoriske. Å stille krav på til at produktene skal
oppfylle Svanens krav eller tilsvarende ville krevd betydelig flere ressurser til saksbehandling
enn det som innom organisasjonen er tilgjengelig.
Fyrishov administration
Offentliga organisationer som följer Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan vid inköp
inte ställa krav på en viss miljömärkning, t.ex. Svanen, utan enbart på uppfyllande av vissa
kriterier. Vi vill slå ett slag för att även offentliga anläggningar ska kunna svanenmärkas,
varför inköpskriterierna borde formuleras mer allmängiltigt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar till Fyrishov miljöledare ovan.
5.7.2
Kommentarer til kravene til innkjøp i detalj
O21 Lågenergilampor, lysrör och LED
Rica Hotels
Unntak for krystallkroner og andre spesielle lamper bør gis.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning vill här förtydliga att kravet inte omfattar andra lampor än
lågenergilampor, lysrör och LED. Om man köper in andra speciallampor omfattas dessa
inte av kravet.
Scandic Hotels
Please specify: What is "newly" purchased. What is the time frame?
Does this only controll newly purchased "low energy lamps" or all newly purchased lamps?
Objection: If it covers all newly purchased lamps it needs to exclude lamps where there is
no low energy alternative (e g certain crystal chandelier or other special fittings). Lights in
basement and certain public areas are often the property of the landlord. Still the operation
78
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
could take the cost to shift to new light bulbs, but in the cases where the fitting needs to be
shifted in order to find suitable lights this must be done by property owner and that might
cause a conflict - this is especially for tubes.
Nordisk Miljömärknings kommentar
“Newly purchased” refers to purchases done from the time of application. The request
comprises “low-energy lamps”, fluorescent lamps and LED, no other lamps.
Best Western Hotels
Objection: If it covers all newly purchased lamps it needs to exclude lamps where there is
no low energy alternative (e g certain crystal chandelier or other special fittings).
Nordisk Miljömerknings kommentar
Please see Nordic Ecolabels reply to Scandic above.
The Rezidor Hotel Group
Administrative workload.
Nordisk Miljömärknings kommentar
As documentation to this requirement NM wants a list of the types of low energy lamps
and LEDs that the hotel, restaurant or conference is buying from the time of application.
We do not need a complete list of all the lamps and fittings in the building (wich is the case
for requirement P9 and P10).
Staples (via Rica)
O21 Lavenergilamper, lyrør og LED. Vi leverer allerede sparepærer og LED som
tilfredsstiller kravene til livslengde. Vi informerer imidlertid om at lysrør (vanlig T8 Polylux)
har 15000timers levetid (såkalt "Average rated life (3Hrs cycle)", som ikke tilfredsstiller
Svanens krav om 20 000 timer. (Når levetid imidlertid måles med 12timers perioder, så vil
våre lysrør oppnå levetid på 23000 timer). Vi informerer om at T8 Longlast produkter har
lengere levetid (24000 timer) og vil være tilgjengelig for Rica.
O22 Miljömärkta köksrullar, handdukstorkpapper och toalettpapper
Svenska Möten
Miljömärkta köksrullar, pappershanddukar, toalettpapper samt kopieringspapper
Samma motivering som O10-12.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen under ”Generelle kommentarer til kravene til innkjøp”
for en mer dyptgående og generell forklaring på hvorfor Svanen premierer noen miljømerker mens andre ikke. For papirprodukter spesifikt har NM vurdert kravene Bra Miljöval
stiller å ikke være på nivå med de kravene som Svanen stiller til samme produktgruppe. Det
medfører at papirprodukter merket med Bra Miljöval ikke vil premierers i versjon 4 av disse
kriteriene. Tilbudet av mykpapirprodukter merket med Svanen og EU-Ecolabel er dessuten
så godt at kravet vil være fullt mulig å oppfylle på tross av dette.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Bra Miljömärkningen från Svenska Naturskyddsföreningen är en av marknaden sedan länge
vedertagen miljömärkning som används inom bla mjukpapper, kopieringspapper och
trycksaker. Miljömärkningen är fn godkänd av Svanen och används av pappersleverantörer
vid klassificering av produkterna. Därför är det kontraproduktivt att ej acceptera denna
märkning. Bättre är att Svenska Naturskyddsföreningen och Svanen strävar efter samsyn.
Nu uppfattas detta som en tydlig konkurrensbegränsning inte minst då det obligatoriska
79
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kravet är så högt som 90 %. Ifall Bra miljöval inte godkänns som miljömärkning behöver
kravnivån sänkas. Lämplig nivå bör iså fall tas fram genom samråd med
pappersleverantörerna.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Svenska Möten over.
Staples (via Rica)
Vi leverer allerede hovedsakelig svane- eller EU-blomst merket papir til Rica, og en
volumprosent på 90 % vil ikke være noe videre problem.
O23 Miljömärkta kopieringspapper
City Conference Centre Stockholm
Synpunkt: Vi tycker att det borde finnas fler märkningar t.ex. Rainforest Alliance märkning
på kopieringspapper.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Naturskyddsföreningen under ”Generelle kommentarer til kravene til innkjøp”
for en mer dyptgående og generell forklaring på hvorfor Svanen premierer noen
miljømerker mens andre ikke. Rainforest Alliance er en merkeordning som sikrer en
bærekraftig produksjon av råvaren i papirprodukter. Merket er dog ikke livsløpsbasert og gir
ikke noen garanti for miljøkonsekvensene knyttet til produksjonen av papirproduktene.
Eksempelvis sikrer ikke Rainforest Alliance hvilke kjemikalier som tilsettes under
produksjonsprosessen slik Svanen gjør.
Staples (via Rica)
Vi leverer allerede hovedsakelig svanemerket kopipapir til Rica Vi kan levere svanemerket
kopipapir også til tilfredsstillelse av kravet om 90 volumprosent.
P20 Miljömärkta förbrukningsartiklar
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen anser att fler produkter än de som anges i remissförslaget skall
omfattas av obligatoriska krav på miljömärkning. Förutom den faktiska miljönyttan anser vi
det vara av stor vikt att en miljömärkt anläggning också uppfattas som en sådan av den
besökande gästen. Inom segment där de miljömärkta alternativen är relativt få skapar
dessutom obligatoriska krav på inköpande aktörer incitament för producenter att tillverka
miljömässigt bättre produkter.
De kategorier och nivåer som föreslås i nedanstående tabell, bedömer vi som relevanta
(med hänvisning till ovanstående) och fullt möjliga att implementera utifrån nuvarande
sortiment av miljömärkta varor. Som en jämförelse finns redan idag ett krav i Green Keys
hotellkriterier på 100 % miljömärkt tvål och schampo.
Produkttyp
Andel miljömärkt
Tvål och schampo
100 %
Tvål och schampo, försäljning till gäst
50 %
Kontorsapparater
50 % inom kategorier där det finns märkning
TV-apparater
50 %
Möbler
15 %
Golv
15 %
Vitvaror
Bästa energiklass skall väljas, för vägledning se
www.toptensverige.se
80
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Försäljning i reception eller motsvarande
(t.ex. godis och hygienartiklar)
1 artikel per kategori (där miljömärkning finns)
Vår tolkning av remissförslaget är att det gäller vid nyinköp av produkter, varför andelen
miljömärkt som vi föreslår i tabellen avser detta
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Kravene til svanemerking av hotell, restaurant og konferanse er en miks av obligatoriske og
poengbaserte krav for å sikre fleksibilitet i kriteriene. De obligatoriske kravene sikrer at det
vi anser å være det mest grunnleggende er på plass. Utover det vil det overordnede kravet
om antall poeng som må oppfylles sikre et tilstrekkelig godt nivå forøvrig. Fra hvilke krav
en søker får sine poeng er derimot opp til dem selv. Fleksibilitet i kriteriene er enda
viktigere nå som kriteriene for restaurant og hotell er slått sammen samtidig med at de er
utvidet til også å gjelde konferanseanlegg.
NM anser ikke at et obligatorisk krav som sikrer miljømerkede innkjøp av produkter i
kategoriene listet over er av en så grunnleggende art at det bør være obligatorisk. Tilbudet
av miljømerkede varer i flere av disse kategoriene er dessuten fremdeles så lite at et
obligatorisk krav av bransjen ville oppfattes som svært begrensende for deres valgfrihet.
Det er derimot mange poeng å hente i kravene P20 og P22, slik at det indirekte er en stor
ulempe for en søker å ikke hente poeng i det hele tatt i disse krav.
O24 Miljömärkta trycksaker
Milgårdarna
Vad menas med att trycksaken ska vara tryckt på ett miljömärkt papper?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er at minst 50% av totalt innkjøp av trykksaker skal være trykket på et svanemerket
trykkeri samt være svanemerkede. Det innebærer at hotellene, restaurantene og
konferansene må kontrollere at trykkeriene de bestiller sine trykksaker av er svanemerkede.
I tillegg må hotellene, restaurantene og konferansene aktivt opplyse trykkeriene om at
trykksakene de bestiller skal merkes med Svanen. Et svanemerket trykkeri kan produsere
både svanemerkede trykksaker og ikke-svanemerkede trykksaker. Når en kunde bestiller
svanemerkede trykksaker sikrer trykkeriet bl.a. at det benyttes godkjente papirkvaliteter og
godkjente farger i prosessen.
Starby Hotell
Hårt krav för oss i en liten stad som gärna vill gynna de lokala leverantörerna som kanske
inte har råd att svanenmärka sig.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Fordi det potensielt er store miljøgevinster å hente ved å svanemerke trykksaker, anser NM
kravet for å være relevant for disse kriteriene. Tilbudet av svanemerkede trykkerier er
dessuten så stort i hele Norden at kravet ikke burde være et problem å oppfylle.
P21 Miljömärkta trycksaker
P22 Miljömärkta sällanköpsvaror
Rica Hotels
For vanskelig å oppnå 4 poeng, som igjen er mange poeng for dette kravet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
81
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
NM er inneforstått med at trolig svært få anlegg vil kunne hente 4 poeng i P22, og det totale
antall poeng et hotell, restaurant eller konferanse må oppfylle, er derfor satt utifra en slik
forutsetning. På den annen side ønsker vi å premiere de søkere som kjøper inn
sällanköpsvaror i store kvanta og i mange produktkategorier og beholder derfor muligheten
for å hente 4 poeng.
Comforta
Eco-labeled durable goods; buying eco-labeled textiles from current markets is quite
challenging as there are not enough available to be purchased. This also limits the selection
of textiles that can be used and thus creates restrictions in interior decorations and overall
design of premises.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM is aware of the fact that ecolabelled textiles is hard to come by. On the other hand; the
manufacturing of textiles is of significant importance for a hotel. The requirement is
therefor highly relevant. Please note that it is not a mandatory requirement.
Haaga-Helia, students_6
Övergångsperioden bör beaktas. T.ex. att ändra kontorsapparater i konferenser borde ge
poäng enligt åldern, under 2 år, 2-5 år, 5-10 år. Att ändra projektorer kan vara lika dyrt för
hotell som att ändra väggar. Man borde iaktta kontorsmaskinernas planerade livcykeln när
man ansöker Svanmärket för första gången. På det här sättet kommer Svanemärket att bli
mer attraktivt bland företagen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Av administrative og praktiske årsaker kan vi ikke ta hensyn til kontorapparatenes alder.
Flere remissinstanser peker allerede på at kriteriene våre er for omfattende og byråkratiske.
Global Organic Textile Standard (GOTS)
I henhold til side 23 – P22: ”Miljömärkta sällanköpsvaror (max 4 p)” skrives der fölgende:
”Med miljömärkt menas produkt märkt med Svanen eller EU-label”.
Eftersom der i de nyligt reviderede Svane-kriterier for tekstiler henvises til, at GOTScertificerede produkter i vidt omfang er omfattet af Svane-kriterierne, vil vi anbefale, at det
ikke alene er produkter som er märket med Svanen og EU-label, men også GOTScertificerede tekstilprodukter, som omfattes af kriterierne for svanemärkning inden for
hotel, restaurant och konferencer.
Til orientering omfatter GOTS-certificeringen hele produktionskedjan från ginning,
spinding, vävning, syning, efterbehandling og pakning. GOTS kräver samtidig, at mindst
95% af fibrene skal vare ekologisk dyrket og certificeret i henhold till EU´s förordning
834/2007 eller United States Departement of Agriculture National Organic Program
(USDA NOP) för produkten kan märkas som ekologisk. Ved at anerkende GOTS
standarder såvel for råstoffer som i produktionskedjan har Svanemärket for texstiler opnået
store fordele, da GOTS samtidigt har 15 akkrediterede certificeringsorganisationer placeret
med afdelinger i hele verden. Med en anerkendelse af GOTS i de reviderede kriterier for
hotel, restaurant og konferencer vil der opnås stringens i forhold til Svanemärket for
tekstiler.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet til miljømerkede sällanköpsvaror er endret etter remiss slik at GOTS-merkede
bomullstekstiler premieres på samme linje som tekstiler merket med Svanen eller EUEcolabel.
82
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
P23 Miljömärkta tjänster
Rica Hotels
Det er kun hoteller som har outsoucing av rengjøringstjenesten som kan få 2 poeng.
Hoteller som løser dette med egne medarbeidere, får ikke poeng.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er riktig at hotell som bruker egne medarbeidere til å gjøre rent ikke får poeng.
Bakgrunnen for dette er at det stilles en rekke krav til svanemerkede rengjøringstjenester
som ikke er med i kriteriene for hotell, restaurant og konferanse.
Milgårdarna
Inga textilier finns som kräver kemtvätt då tex kostymer ej nytjas. Har man däremot textilier
som kräver kemtvätt och man nyttjar Svanenmärkt Kemtvätt får man poäng. Detta känns
bakvänt – utöver poäng för nyttjande av Svanenmärkt kemtvätt borde man också kunna
tillgodoräkna sig poäng om man inte alls nyttjar kemtvätt.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Kravet er endret etter remiss slik at også hotell, restauranter og konferanser som ikke har
tekstiler som må renses får poeng.
Best Western Hotels
Question: If the hotel has outsourced Cleaning is their double points ?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
If the outsourced cleaning service is ecolabelled, the hotel, restaurant or conference facility
is automatically awarded 2 points. They can also obtain 1 point from P12 (Automatic
dosage of chemicals for cleaning) if the criteria is met.
Scandic Hotels
Please clarify: if you outsource cleaning, should that also meet other criteria connected to
cleaning or just this? If it only needs to meet this, it is simpler to outsource.
If outsourced cleaning also must meet other cleaning criteria, it is possible to collect more
points from oursourced than from own cleaning. This needs to be straightened out and
made fair.
Nordisk Miljömärknings kommentar
If a hotel, restaurant or a conference facility outsources the cleaning, all the requirments
concerning chemicals still needs to be fulfilled and documented. If the cleaning service is
ecolabelled, it is rewarded with 2 points. However, if the cleaning is managed by the
facilities own staff, only 1 point can be awarded (P12). The reason for this is that an
ecolabelled cleaning service has fulfilled a set of criterias that’s much more extensive than
the requirments for chemicals in the criterias for hotel, restaurant and conference facilities.
5.8
Kommentarer til krav til tilgjengelighet (kap.
1.9)
P24 Tillgänglighet
God Adgang, Danmarks nationale mærkeordning for tilgængelighed
Vores kommentarer vedrører alene omtalen af krav vedr. tilgængelighed P24
Formuleringen af retningslinier for tilgængelighed giver kun mening i Sverige. I Danmark
har vi ingen af de begreber, der er nævnt. "Enkelt avhjälpta hinder" er ikke et begreb eller
en definition i Danmark. Lovgivningen på tilgængelighedsområdet for bygninger i
83
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Danmark er den lovgivning, der var gældende, da bygningen blev opført og vil således være
forskellig fra bygning til bygning. Vi har ingen kontrolmyndighed på
tilgængelighedsområdet. (Kommunerne har en tilsynspligt med nybyggeri, men den bliver
ofte ikke praktiseret) Så teksten, der skal ligge til grund for en vurdering af, om der kan
gives point for tilgængelighed, er helt uanvendelig i Danmark.
Tilgængelighed er en meget kompliceret vurdering og vil kun kunne laves af en specialist på
området. De fysiske forhold, der skal være opfyldt for at et mennesker med synshandicap,
med hørehandicap eller bevægelseshandicap skal kunne færdes er helt forskellige.
Eksempelvis indeholder God Adgangs kravgrundlag mere end 1000 krav, der skal være
opfyldt på forskellig måde alt efter hvilken type bygning, der er tale om. Alene til et
hotelværelse kontrollerer God Adgang mærkningen mere end 400 forhold.
Tilgængeligheden er altså ikke noget man kan vurdere med et enkelt øjekast. En så løs
formulering om tilgængelighed, som er forslået i kriterierevisionen, vil ikke give et reelt
billede af om et sted er tilgængeligt – hverken fagligt eller overfor forbrugeren – og den vil
som oftest være mangelfuld eller misvisende – trods gode intensioner.
Ud fra formuleringen vil Nordisk Miljømærknings kontrollanter også komme ud for at
nogle bygninger er tilgængelige for synshandicappede men ikke for
bevægelseshandicappede. Med den nuværende formulering vil det være svært at give point
for tilgængelighed. Er der bare et trin i bygningen med en for stejl rampe, kan man ikke give
point for tilgængelighed. Det er derfor uden værdi for både bygningsejeren og forbrugeren.
I Danmark er Handicaporganisationerne og turistbranchens aktører for længst blevet enige
om, at information om tilgængeligheden her og nu har første prioritet. Derfor udarbejdes
der detaljerede faktaark om tilgængeligheden for hver mærket bygning, som et element i
God Adgang mærkningen. (Faktaark kan ses af alle på godadgang.dk) Gennem oplysninger
og en fysisk registrering og mærkning af bygninger, får ejerne tilført viden og forslag til
handlingsplaner, som sætter virksomhederne i stand til at arbejde med tilgængelighed og en
proces er sat i gang.
Baseret på ovenstående argumentation, og fordi vi allerede har en national løsning indenfor
mærkning af tilgængelighed i Danmark, er vort forslag til Nordisk Miljømærkning, at man
formulerer to krav til tilgængelighed.
• Det giver point at være God Adgang mærket. Derved sikres det, at forbrugere kan få
information om adgangsforholdene og ejeren af bygningen har modtaget en statusrapport
over tilgængeligheden med forslag til forbedringer.
• Derudover kan man overveje at give yderligere point for om bygningen er tilgængelig. En
bygning kan være tilgængelig for en eller flere af i alt 7 grupper: kørestolsbrugere (+rollatorbrugere), gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma
og allergi, kognitivt udfordret og mennesker med læsehandicap. Vi kan foreslå, at man laver
en pointfordeling for, hvor mange grupper en bygninger er tilgængelig for. Ovenstående
model er en kending i Danmark, da den i dag praktiseres i Horestas stjerneklassifikations
ordning, hvor man også har valgt at ”præmiere” tilgængelige hoteller og konferencesteder,
og den har også tidligere været en del af attraktionsmærkeordningen, som dog nu er nedlagt.
Hvis de to forslag ikke kan lade sig gøre er vores anbefaling, at man helt lader være med at
medtage krav om tilgængelighed eller krav om information om tilgængelighed, da det ikke
vil være dækkende og i værste fald misvisende. Vi håber, at vores kommentarer kan bidrage
til en konkretisering af kriterier vedr. tilgængelighed og står naturligvis gerne til rådighed for
en uddybning af vores synspunkter.
84
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har efter remissen beaktat remissvaren och bedömt att det i nuläget finns för stora
skillnader mellan de nordiska länderna och att det blir allt för komplicerat att formulera ett
bra och tydligt krav och. Vi har därför beslutat att stryka kravet.
Radisson Blu Falconer
Tilgængelighed : det er svært at have med (som beskrevet i det tilsendte). Svanemærket
påfører hotellerne ekstra omkostninger, og det gør reelt ikke noget for miljøet. Det et kunne
evt. gøres via stjerneklassificationen, hvor tilgængelighed er mere relevant.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Horesta
Selvom det kan diskuteres om tilgængelighed hører med i et miljømærke, er det prisværdigt,
at Svanen ønsker at fremme tilgængeligheden. Men det virker underligt, at man ønsker at
inddrage kriterier om tilgængelighed uden at involvere danske handicaporganisationer og
som minimum sætte dem på høringslisten - især God Adgang som har været i
turistbranchen i mange år. Teksten, der skal ligge til grund for en vurdering af, om der kan
gives point fortilgængelighed, er helt uanvendelig i Danmark. Det skyldes, at vi ikke har
samme begreber og forhold som i Sverige og at tilgængelighedsområdet er meget
kompliceret. HORESTA foreslår, at deri stedet gives point for at være mærket med "God
Adgang" og/eller tilføje yderligere point for om bygningen er tilgængelig, hvilket også
benyttes i forbindelse med stjerneklassifikationen. Hvis det ikke bliver ændret, så det
passertil danske forhold, anbefaler vi, at man slet ikke tagertilgængelighed med i
svanemærket.
For yderligere uddybning på dette område henvises til høringssvaret fra God Adgang.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Rica Hotels
Ikke miljøkrav og bør ikke inngå i svanens miljøkrav.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
GreenStar Hotels Oy
Eftersom jag har arbetat med Tillgänglig hotell – företaget och företagare, min egen
erfarenhet är att det kommer tusen krav från förbundet till branschen, men ingen realistisk
vision hur man kan genomföra behov för tillgänglighet i praktik.
Vi stöder tillgängligheten starkt, men helheten kommer först. Om olika aktörer tänker att
det är lönsam att profilera sig mera och marknaden styr, blir situationen annan. Man ska
inte försvåra operationen, hotellbyggnader är ofta planerade till ett annat syfte och därför
unika miljöer. Om tillgänglighetskrav blir för trångt, det kan minska möjligheter att ombilda
verksamheter. Jag anser att det inte signalerar om miljövänlighet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Haaga-Helia, students_10
Tillgängligheten har inte definierats tillräckligt klart, hur det ska visas till kunderna.
Renoveringar som genomförs inom ett, är för lång tid. Tillgängligheter ska visas till kunder
mycket klart och tydligt. Nödvändiga korrigeringar måste göras genast.
85
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Argumentationer: Personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar har samma rätt att
röra sig som alla andra. Reparationer ska inte hindras personer med rörelse- eller
orienteringsnedsättningar. Kontroll görs med jämna mellanrum.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Äventyrens Ö
Undrar lite över punkten om tillgänglighet också. En sameby långt uppe på fjället - som
man måste fjällvandra för att nå: skulle de vara excluderade från Svanen för att deras
tillgänglighet för rullstolsbunda är för dålig? Eller skulle de tvingas bli mindre miljövänliga
och börja köra upp handikappade med fyrhjulingar, skotrar eller helikoptrar för att få
Svanen? Eller anläggningar som exempelvis Äventyrens Ö som jobbar för att åstadkomma
minsta möjliga miljöåverkan: ska vi ta ut grävmaskiner, asfaltsmaskiner och bulldosers som
fixar till våra stigar i skogen för att öka tillgängligheten? Är inte tillgänglighetsfrågan och
miljötänk två helt olika saker? Eller har jag i hastigheten missförstått? Hoppas det.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Boverket
”Enkelt avhjälpta hinder” enligt BFS 2011:13 HIN 2 omfattar inte hotellrum eller
kommunikationsutrymmen som t.ex. hotellkorridor, utan endast publika utrymmen som
entré, reception, restaurang eller konferensrum etc. Enkelt avhjälpta hinder innebär inte
heller tillgänglighet enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, utan endast att vissa enklare hinder som
mindre nivåskilnader, dörröppnare, bristfällig belysning, kontrastmarkering, skyltning m.m.
har åtgärdats enligt lagkrav, PBL 8 kap. 2 § sista stycket samt 12 § sista stycket.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Engsholms Slott
Tillgänglighet är inte någon miljöfråga. Ta bort.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Göteborgsoperan
Det finns en kartläggning av Operahuset på vår hemsida under rubrik "tillgänglighet och
hjälpmedel" där personer med speciella behov, innan sitt besök, kan ta del av information
om vilka hjälpmedel som finns på plats. Det pågår också ett antal förbättringsåtgärder i
frågan.
Oklart om Svanen anser att vi uppfyller kraven eller ej? Här hade det varit önskvärt med
länkar till de nationella myndigheter och organisationer som sätter upp standarder/riktlinjer.
Att själv börja leta information är tidskrävande och risken finns att frågan istället prioriteras
bort i den stressade restaurangmänniskans värld.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Skepparholmen, Villa Brevik och Bergendahls
Lagar och myndighetskrav, täcker även in Tillgänglighet och därigenom kan pkt P24
Tillgänglighet utgå.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
86
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Slussens Pensionat
Bra att tillgänglighet kommer med.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
City Conference Centre Stockholm
Vi anser att denna punkt inte har något med Svanenmärkningen att göra. Vi har redan
handikappsanpassat våra lokaler utifrån dom standarder som krävs.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Yasuragi
Ganska oklart vad denna punkt har här att göra. Allergianpassning har sin logik eftersom
Svanen riktar sig mot kemikalier, men detta känns omotiverat. Det finns gott om
certifieringar för dessa frågor, den behövs inte här.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Svenska Mötens
Vi anser inte att lag- och myndighetskrav ska ingå i kriterierna därför bör kravet utgå.
Svanenmärkningen bör enligt vår uppfattning vara en ren miljömärkning.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til God Adgang ovan.
Kaffitár restaurant
Concerning P24 – Accessibility. We in Kaffitár are very happy about this new point score
requirement for restaurants as this is a matter we have been passionate about for a long
time.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM have looked at the answers received during the public consultation and have
concluded that the differences in the nordic countries are to big and that it will be
complicated to formulate a good and indisputable requirement . NM have therefore
decided to remove the requirement.
The Rezidor Hotel Group
Accessibility is a focus subject for Rezidor in our RB programme but not part of an
ecolabel.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Kaffitàr above.
Haaga-Helie chef
Varje företag borde i dag ta hand om tillgängligheten, det är vardag i dag.
5.9
5.9.1
Kommentarer til krav til servering (kap.1.10)
Generelle kommentarer til kravene til servering
Ingen kommentarer.
87
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
5.9.2
Kommentarer til kravene til servering i detalj
O25 Engångsartiklar
Restaurant Dansk Standard
Vi har tidligere nævnt hygiejne ift. engangsemballage, hvilket er anderledes for restauranter,
der selv kan styre, hvad den enkelte får serveret.
(....)
Derudover synes vi, det er beklageligt, at muligheder for et mindre brug af engangsservice
under særlige omstændigheder, er taget ud af kriterierne.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM har ikke, så lenge et forbud mot engangsartikler har vært en del av kriteriene for
hoteller og restauranter, hørt om tilfeller der dette kravet i praksis har medført et hinder for
å opprettholde tilstrekkelig hygiene. Hoteller og restauranter har klart å tilpasse seg kravet
ved å stille nye krav til sine underleverandører eller ved å legge om sine systemer for
servering av mat. Unntak for kravet under særlige omstendigheter (eksempelvis om
diskmaskinen er ute av drift) er ikke tatt ut av kriteriene. Det står fremdeles presisert i
kravteksten. NM ønsker å spesifisere at et slikt unntak kun gjelder dersom det er snakk om
enkelttilfeller. Det gis ikke unntak for normal drift.
Rica Hotels
Vi ønsker at melk i engangsforpakninger er unntatt fra kravet for KK-avdelingen grunnet
holdbarhet og temperatur på melk i mugger. Hvis dette kravet også omfatter room-service,
bør kravet også unnta ketsjup, sennep og majones (samt tilsvarende produkter), av
hygieniske årsaker.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet omfatter kun servering i matsal, allmänna gästutrymmen, lobby eller terrasser. Room
service er altså unntatt kravet. Det er etter remiss lagt inn som en presisering i kravteksten.
NM ønsker ikke å tillatte melk i engangsforpakninger, da det anses at det fins løsninger som
reduserer svinn og som holder melken kald.
Best Western Hotels
Question : Is this also for rooms service ?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
The requirement does not comprise room service.
Haaga-Helia, students_4
Engångsartiklar. Vi föreslår, att man skulle acceptera som undantag bara take away – och
catering- portioner. Sötningsmedel är tillgängliga också i större förpackningar än i
portionsförpackningar, således behövs det inget undantag.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Unntak for søtningsmiddel er fjernet fra kravet etter remiss da dispensere kan benyttes.
Utover det ser NM et behov for å unnta servietter, tandpirkere, teposer, varer som bare
selges i porsjonspakker, sugerør og drinkpinner fra kravet da det ikke finnes andre
alternativ.
Aros Congresscenter i Västerås
Under undantag bör även miljömärkta muggar för vatten i foajéer läggas till. Vi har svårt att
servera vatten i glas i våra foajéer som är 28 000 kvm. Huset är gammalt och det är svårt att
transportera glas till foajéerna.
88
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er allerede et unntak fra kravet dersom det sporadisk forekommer store arrangement
med mange flere gjester enn vanlig. Nordisk Miljømerking ønsker ikke å åpne opp for at
engangsartikler kan brukes i den daglige driften da det ikke anses for nødvendig.
City Conference Centre Stockholm
Synpunkt: Vi har inga fasta stationer vid våra serveringsytor, t.ex. vid kongresshallarna i
Folkets Hus, Aulan i Norra Latin som är ex på våra största lokaler där exceptionellt stort
antal gäster serveras. Med hänsyn tagen till den tunga hanteringen av exceptionellt stort
antal glas samt ovissheten om vad som är mest miljövänligt (att använda glas eller
engångsartiklar med tanke på diskning av glas eller avfall av engångsartiklar) så används
engångsartiklar (plastmuggar) vid dessa tillfällen. I övrigt har vi inga engångsartiklar vid våra
”vanliga” serveringar.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Aros Congresscenter i Västerås over.
Fyrishov miljöledare
Förslag: undantag alternativt omvandling till poängkrav när det gäller vissa typer av
servering i liten byggnad utan diskmöjligheter långt bort från huvudfastighet. Motivering:
Stugby (motsvarande vandrarhem) (med camping som inte kan ingå
i Svanenmärkning) har en sommarreception med kaffeautomat. Diskmöjligheter saknas.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Etter høring er det ført inn at engangskopper og lokk ved en kaffeautomat i resepsjonen der
gjesten selv kjøper sin kaffe unntas fra kravet.
Staples (via Rica)
Staples kan, med forbehold om at noen varer vil bli skaffevarer, levere i henhold til kravene.
O26 Engångsartiklar take away, catering
Rica Hotels
Hvor mye take-away må et hotell ha for å få poeng? Og hvordan skal dette kravet tolkes?
Er det 75% av totalemballasjen som benyttes i løpet av ett år, eller er det pr. stk
engangsemballasje? Vi stiller også spørsmål ved krav om bruk av plast fra fornybart
materialet hvis denne er bionedbrytbar. Bionedbrytbar plast kan være en forurensning og en
trussel mot plastgjenvinning, og hotellene har fokus på gjenvinning av plast. Det er viktig at
dette kravet ikke fører til en begrensning for hotellenes mulighet (særlig viktig for
byhoteller) som tilbyr take-away som en del av konseptet. Det vil da bli et svært
begrensende krav.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er etter remiss lagt til en presisering om at kravet gjelder for totalemballasjen som
benyttes i løpet av ett år. Kravet er at emballasjen skal være fornybar – ikke at den samtidig
skal være bionedbrytbar.
Best Western Hotels
Objection: 75 % is too high and suggest 50 %. A high degree will limit the number of
possible suppliers too much. Especially for drinking cups for juice and smoothies, where a
look through cup is essential for sales.
89
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentarer
In version 1 of the criteria for restaurants one of the mandatory requirements stated that
2/3 of all desposable supplies had to be made of renewable materials and biodegradeble.
Based on the fact that most of the disposable supplies is coffee cups and plates, NM
consideres 75% to be a reasonble level.
Scandic Hotels
We think 75 % is too high and suggest 50 %. A high degree will limit the number of
possible suppliers too much. Especially for drinking cups for juice and smoothies, where a
look through cup is essential for sales.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
The Rezidor Hotel Group
Disposable items should not contain PVC at all? If so, this is too restrictive.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The requirement comprises disposable supplies used in take away, room service, catering
and fast food like coffe cups and plates. For these kinds of products, PVC is not the most
common raw material.
Horesta
Fint kriterium.
P25 Miljömärkta engångsartiklar
Rica Hotels
Hvorfor poeng for take-away? Skal dette premieres?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er etter remiss lagt inn en presiering i kravet om at dersom ikke engangsartikler
anvendes, så gis også 1 poeng.
O27 Minimigräns ekologiskt, frukost
Rica Hotels
Ønske om at dette skal være et poengkrav grunnet økt varekost ved bruk av økologisk mat
(se kommentarer fra BAMA og Asko).
Nordisk Miljömärknings kommentar
I følge bakgrunnsdokumentet og den vurderingen (RPS-analysen) som der er gjort i forhold
til hvilke deler av hotell-, restaurant- og konferansedriften som gir store miljøkonsekvenser,
utpeker mat seg som et av de mest sentrale områdene. For Svanens troverdighet er det da
viktig at det stilles krav på maten som kjøpes inn. Kravene skal dog være mulige å oppfylle,
og de obligatoriske nivåene er derfor satt relativt forsiktig ut ifra det NM vet om markedet
og omsetningen av økologiske produkter i Norden.
The Rezidor Hotel Group
Go back to definition as in previous criteria — not % of total purchase volume. Organic
food means in many cases higher purchasing cost.
Nordisk Miljömärknings kommentar
According to the background document and the assessments (RPS-analyses) related to
which parts of the hotel,- restaurant,- and conference operations that have a large impact on
90
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
the environmental performance, food are one of the most central areas. It is therefore
important for the Swan’s credibility that there are reguirements on the food purchased.
However, the requirements should also be possible to achieve, and the limits on the
obligatory requirement are therefore relativily low based on NM’s knowledge of the market
and the turnover of ecological products in the nordic countries.
Bama (via Rica)
Kravet er altså 5 stk økologiske råvarer i utvalget hver dag. Råvaren må være av betydelig
karakter for å telle. Ved å følge listen vi har levert over økologiske basisvarer m/sesong
indikasjoner. Altså kjøpe de økologiske basisvarene som er i sesong, og utnytte disse på en
god måte. Vil kostnaden på de økologiske varene i snitt ligge 25-35 % over konvensjonell
kostnad. Disse tallene er hentet fra differansen på basisprodukter som poteter,
rotgrønnsaker, agurker og tomat i snitt for 2012.
Staples (via Rica)
Vi kan levere økologiske varer i henhold til kravene for kaffe og melk. Dette vil være
skaffevarer som allerede finnes i det svenske sortimentet.
Haaga-Helia, students_10
Ekologiska livsmedel skulle kunna minskas till 7 produkter från nuvarande 10 produkter.
Men med tillägg att den ekologiska produkten skulle vara inhemska produktionen.
Argumentationer: Inhemska ekologiska produkter skulle bättre stödja princip genom hållbar
utveckling
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nærodlade produkter premieres i P31.
5.10 Kommentarer til krav til transport (kap. 1.11)
5.10.1 Generelle kommentarer til kravene til transport
Fyrishov miljöledare
Ett villkor för dessa kriterier borde vara att Svanenmärkt fordonsbränsle finns
tillgängligt på marknaden inom ett visst avstånd från verksamheten. Se för
övrigt formulering av krav på miljömärkning som är förenliga med LOU.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Detta är ett valbart poängkrav og er derfor ikke ikke till hinder för verksomhetar som lyder
under LOU. Svanen önskar att premiera att Svanenmärkt drivmedel efterfrågas trots att det
inte finns tillgängligt i alla delar av Norden.
Naturskyddsföreningen
Krav bör införas med avseende på gästens transport till anläggningen. Vi föreslår att
följande krav införs för hotell och konferensanläggningar.
- Anläggningen skall tillhandahålla information om kollektiva resvägar till anläggningen
- Anläggningen har taxiavtal med Miljötaxi
- Gästen erbjuds inte gratis bilparkering
Nordisk Miljömärknings kommentar
Detta kan möjligtvis vara någonting som vi kan se över till kommande kriterieversion. Det
må dog presieres at vi har hatt med tilsvarende krav i tidligere versjoner av kriteriene for
91
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
hotell uten at vi har sett miljøeffekten av det. Styrbarheten på transport av gjester er liten
for hotellene, restaurantene og konferanseanleggene.
5.10.2 Kommentarer til kravene til transport i detalj
O28 Transporter cateringverksamhet
Starby Hotell
Borde man här kanske dra en gräns för hur mycket catering man har. Starby Hotell har en
körning per dag till vårt moderbolag som ligger på andra sidan gatan. Ska chauffören ändå
ha gått kursen då?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Av hensyn til kriterienes kompleksitet er det ikke definert noen nedre grense for hvor mye
catering en restaurant må ha for at poeng skal kunne gis.
Yasuragi
Obligatoriskt krav gällande cateringverksamhet – men vi har bara hämtservice = vi har inga
körningar!
Förslag: Lägg till ”Endast hämtservice” eller dylikt att kryssa i.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet gäller endast för de verksamheter som har egen bil som används vid leveranser av
cateringmat.
P26 Transporter (egna fordon)
Ingen kommentarer.
P27 Transporter (ej egna fordon)
Rica Hotels
Vanskelig krav å dokumentere.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM är medveten om att det i vissa fall kan vara problematiskt att dokumentera kravet men
att det önskvärt att kunna premiera de verksamheter som kan och vill dokumentera
minskad miljöbelastning gällande transporter.
Radisson Blu Falconer
Økodrive – dette skal Svanemærkningen sikre direkte hos leverandører, ikke via hotellerne.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM kan inte åta sig att ha direkt kontakt med leverantörerna utan det faller på
verksamheten att se över och begära in relevant dokumentation över anlitade företags
miljöarbete.
Göteborgsoperan
VARFÖR kan man inte få poäng för både reducerat antal transporter och leverantörers
chaufförer som gått kurs i miljöanpassad körning?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Poäng för transporter är ställda i relation till totalen för samtliga poängkrav och effekten av
olika miljöåtgärder.
92
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Scandic Hotels
Please clarify: What do you mean by "reduced"? Since when? Scandic has been working
with suppliers' transports for a long time and we consider it to be efficient already, which
will make it more difficult for us to further reduce. Bullet nr 2: is it One supplier?
Nordisk Miljömärknings kommentar
By reduced means a minimum of 25% fewer transporters during a given period of time.
The length of the period is optional . Nordic Ecolabel will aprove one supplier.
5.11 Kommentarer til krav til miljøledelse (kap. 1.12)
5.11.1 Generelle kommentarer til kravene til miljøledelse
Ingen kommentarer.
5.11.2 Kommentarer til kravene til miljøledelse i detalj
O29 lagar och myndighetskrav
Svenska Möten
Vi anser inte att lag- och myndighetskrav ska ingå i kriterierna därför bör kravet utgå.
Svanenmärkningen bör enligt vår uppfattning vara en ren miljömärkning.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Detta kravs syfte är att förtydliga att om en verksamhet inte följer lagar eller
myndighetsregler har Svanen rätt att säga upp licensen omgående.
O30 Information personal
Horesta
Personalet spiller en vital rolle for virksomhedens miljøarbejde. Det er dem, som skal
udføre og effektuere miljøarbejdet. HORESTA savner fokus på denne del. Udover at
informere om Svanen og miljøforbedringerne bør personalet involveres i arbejdet og der
bør gives konkrete forslag til, hvordan personalet kan bidrage til arbejdet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM ställer sig positiv till Horestas kommentar. Det är dock upp till varje licensinnehavare
inom vilka områden de vill involvera sin personal. Et minstemått är dog at alle anstälda
informeras om verksamhetens miljöarbete och vad som omfattas av Svanenlicensen. Varje
avdelning ska få information om vilka miljöförbättringar som verksamheten arbetar för.
Information ska även ges om resultatet från mätningar gällande gränsvärdena samt
förändringar gällande rutiner för Svanlicensen. Nyanställda ska få informationen inom 4
veckor.
Rica Hotels
Utdannelse for personalet bør handle om miljøarbeidet på hotellet, der svanen utgjør en
viktig del. 2 ukers frist for opplæring av nyansatte er for kort. Her bør fristen være en eller
to mnd.
93
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har beslutat att efter remiss ändra till att nyanställda ska få introduktion inom 4 veckor.
Hilton Slussen
Information om Svanen till personalen: Kan man precisera vad information om
”Svanenmiljöarbete” innebär är det tacksamt. Vi har utbildningar i miljöarbete via vårt
intranet och där har vi 6 veckors gräns för nyanställda. Två veckor är alldeles för tight för
verksamheten få till. Förslag: 5 veckor..
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM önskar inte detaljstyra innehållet i informationen mer än det som är beskrivet i kravet
och i dokumentationskravet. NM har beslutat att efter remiss ändra till att nyanställda ska få
introduktion inom 4 veckor.
Milgårdarna
”? Bifoga rutin för hur verksamheten informerar personalen om Svanenmiljöarbetet samt
en rutin för hur nyanställda får introduktion inom 14 dagar om vad Svanenlicensen
innebär.” Kommentar: Märklig start på ett stycke.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Her har det skjedd en redaksjonell feil og dette vil bli rettet opp.
Scandic Hotels
Please specify: What is "participating in the day-to-day work"? Does that include participate
one day per week, e g extra staff in breakfast or working two nights/week in the reception?
What do you mean by "what Nordic Ecolabelling involves"? How detailed. Scandic is
currently developing an online training program which will cover a general knowledge and
awareness of environmental challanges along with a couple of Scandic standards and ideas
of what each person can do to contribute. It will also tell that Nordic ecolabel is our
management system and our proof (i e not going into details). In addition all new team
members are trained in how to meet the criteria within their special area (cleaning, kitchen
et c). Is that sufficient?
Objection: 14 days is too short considering supervisors on vacation et c. We suggest a
month.
Nordisk Miljömärknings kommentar
As a result of the comments on the consulting proposal, NM have decided to expand the
introduction period to from 2 to 4 weeks. With the description of personell we wish to
ensure that the information about the Nordic Ecolabel include all personell within the
business and staff externally hired regardless how irregular they work. The training program
as described may well meet the requirement.
Best Western Hotels
Objection: 14 days is too short considering supervisors on vacation etc. We suggest a
month.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Please see NMs reply to Scandic Hotels above.
The Rezidor Hotel Group
Change the training demand timing to 6 months instead of 2 weeks.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Scandic Hotels above.
94
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
O31 Gästinformation
Naturskyddsföreningen
Det är viktigt, inte minst utifrån remissens intention att ”öka synligheten över vilken
miljönytta kriterierna ger”, att gästen får information inte bara om att verksamheten är
Svanenmärkt utan också vad detta innebär. Ett sådant krav bör därför införas. Det bör vara
möjligt för verksamheten att själv avgöra huruvida informationen skall ges i tryckt form
eller via rummens TV-apparater el. dyl.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM kräver bara att det ska framgå att anläggningen är märkt men inte hur. NM kan inte
enligt regler skriva krav som är tvingande då det gäller hur licensinnehavare kommunicerar
miljömärkningen.
O32 Inköp och leverantörsrutiner
Göteborgsoperan
Är det obligatoriskt att redovisa till Svanen en månadsbaserad uppföljning av ekologiska
inköp minst 4 gånger/år eller räcker det att restaurangen själv har koll på sina inköp under
året och redovisar 1 gång/år till Svanen? Det är en oerhörd stor administrativ börda att
kräva in statistik. Det känns onödigt mycket, sänker en restaurang med liten administrativ
avdelning.
Vad menas men inköpsrutiner vid byte av leverantör för tryckeri/tvätteri? Räcker det med
kraven som är ställda vid upphandling och kontraktets löptid eller är det något annat som
efterfrågas? Den här punkten känns lite oklar.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM kommer att godkänna att restaurangen internt håller reda på sina inköp och redovisar
sina totala och ekologiska inköp på årsbasis. Den tidligere formuleringen om at ekologiske
innkjøp skal redovisas fire ganger årlig er tatt bort etter remiss. Vid byte av leverantör av
tryckeri och textilservice ska det finnas rutin att genast meddela handläggare på Nordisk
Miljömärkning.
Milgårdarna
"För ekologiska livsmedel och drycker är det tillräckligt att det görs en regelbunden
uppföljning av mängden ekologiska produkter. Med regelbunden menas månadsbaserad
uppföljning minst 4 gånger per år under månader som är representativa för verksamheten".
Kommentarer ovan text:
1/ Precisera vad mängden innebär
2/ Resonemanget kring "regelbundet" = kontroll 4 mån/år går dåligt hand i hand med
kravet för 8.2.2 där mätning minimum 1 månad preciseras.
Se kopierad text fr 8.2.2:
”Intyg att kravet uppfylls samt sammanställning av andelen inköpta ekologiska livsmedel
och drycker av den totala årliga inköpsvolymen, dokumentationen ska minst omfatta 1
månads inköp som är representativa. Verksamheten ska bifoga underlag som styrker
procentandelen årlig inköpsvolym av ekologiska livsmedel och drycker.”
Resonemang: Att stämma av med sammanställning under en månad/år är ok, men på en
liten enhet som några av våra gårdar är köps varor in oftast direkt i butik. Att redovisa
enskilda kvitton där samtliga ekologiska produkter ska ställas samman fr kvittot och där
manuell uträkning krävs är tidskrävande och svårhanterligt. Annan info finns angiven i
allmänna remissförslaget 4.0: Att alternativt sammanställa ekologiska produkter som
95
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
dagligen erbjuds är lätthanterligt för små enheter som inte kan be leverantör att göra
sammanställningen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperaen ovan. När en restaurang som söker miljömärkningen för
första gången eller omprövar sig får andelen inköpta ekologiska livsmedel och drycker av
årlig inköpsvolym beräknas på basis av minimum en representativ månad. NM godkänner
att restaurangen har en rutin för att internt hålla koll på sina totala och ekologiska inköp på
årsbasis. inköp under året och sen kunna redovisa totalen på årsbasis. Detta kan
kontrolleras vid efterkontroll.
Svenska Möten
Det är inte rimligt att minst fyra gånger göra månadsbaserad uppföljning av mängden
ekologiska produkter. Effekten av detta torde endast bli administrativ eftersom det får
förutsättas att den som är/blir Svanmärkt följer upp sina inköp så att de når kravet i O39.
Uppföljning 1 gång/år anser vi är tillräckligt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperaen ovan.
O33 Egenkontroll
Stockholm City Conference Sentre
Vi behöver förklaring på vad innebär reklamation från gäster?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Med reklamation från gäster menas eventuella kommentarer/klagomål från gäster gällande
verksamhetens miljöarbete.
The Rezidor Hotel Group
Add: OR: the establishment should appoint a person OR a team of persons who
performs a check.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordic Ecolabel want to ensure that all persons responsible for the licens as described in
the requirement are involved.
Varbergs Stadshotell och Asia Spa samt Arken Hotel och Art Garden Spa
Väldigt bra med intern miljöuppföljning.
O34 Årlig uppföljning
Ingen kommentarer.
O35 Dokumentation av Svanens krav
Ingen kommentarer.
96
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
5.12 Kommentarer til krav til mat (kap. 2)
5.12.1 Generelle kommentarer til kravene til mat
Kaffitár restaurant
In the speciality coffee industry there are two large third-party sustainability certifications
coffee can acquire. These are UTZ certification and Rainforest Alliance certification. We
would like you to consider to incorporate those into the criteria in some way, e.g. as a point
score requirement, if these certification fulfil Nordic Ecolabel requirements. This could
encourage other businesses that deal in the speciality coffee industry to consider becoming
Nordic Ecolabelled as it moves the criteria closer to those businesses and makes it more
relevant to them, especially as the main focus of these businesses is coffee, not food.
Furthermore we ask you to consider other organic certifications than the ones mentioned
on page 66 of the criteria draft, e.g. certifications in other parts of the world. The reason for
this request is that coffee can be organic certified, but usually not by European or Nordic
certifiers, but certifiers in the country or continent of origin.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM approves ecological labelling of food in accordance with EU’s regulation and national
certification based on this. This means that coffe, tee and chocolate labelled with EU’s logo
or any national logo based on the EU-regulation is calculated together with the other
ecological food items that the restaurant have. Other labels, like Fairtrade or UTZ, are not
approved as these labels not necessarily fulfil corresponding requirements on production as
the ecological regulation demands.
WWF (World Wide Fund for Nature) offices in Denmark, Sweden, Finland and
Norway.
Restaurants that are Swan labeled must also be MSC certified.
Nordisk Miljömärknings kommentar
A mandatory requirement stating that the restaurant must be MSC certified is not included
in this version of the criteria. However, points are given if the restaurant purchases seafood
certified according to a scheme approved of by Nordic Ecolabelling.
Horesta
HORESTA kan tilslutte sig Svanens overvejelser og prioriteter i relation til kriterierne på
madområdet. HORESTA vurderer, at miljøbelastningen i væsentlig grad er afhængig af
forbruget af animalske fødevarer og især kød. Det er derfor relevant at prioritere
anvendelsen af vegetabilske fødevarer, men det er imidlertid vigtigt, at kravene ikke
udelukker virksomheder med måltidskoncepter, som baserer sig på fisk og kød, eller hvor
disse fødevarer udgør en del af udbuddet. Kriterierne bør derfor belønne initiativer, som
mindsker miljøbelastningen ved brug af mindre miljøbelastende fødevarer, frem for at
straffe eller forbyde virksomhedernes brug af disse animalske fødevarer.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Etter remiss er det lagt til en poengmulighet i P30 der det gis 2 poeng om restauranten
tilbyr minst 3 vegetariske retter. Det obligatoriske kravet om at restauranten skal tilby minst
en vegetarisk hovedrett hver dag er beholdt som i remissen. NM ser ikke at dette kravet går
på bekostning av hva som tilbys gjester som ikke ønsker å spise vegetarisk.
97
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Rica Hotels
Generelt oppleves det at mat-kravene er for strenge, begrensende og kostnadsøkende
ettersom 5 poeng er obligatorisk. Kostnadsøkende krav gir dyrere hotellrestauranter, noe
som kan medføre at de få hotellgjestene som i dag benytter våre restauranter, vil velge andre
alternative restauranter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM er inneforstått med at kravet til å hente 5 poeng under kapittelet ”Mat” er et tøft krav. I
omleggingen av kriteriene til også å omfatte restauranter, er det derimot viktig at krav til
mat løftes i henhold til den miljøpåvirkningen restauranten gir. Kravet blir derfor stående
etter høring.
Eco Centria
”1.8 Procurement”
• We consider it important that an organization awarded the environment ecolabel also
takes into account the acquisition strategy, including separate sector-specific food
purchases.
• We propose that food procurement, and specifically the organic food procurement, are to
be amended as a subsection of this paragraph, as organic food is an acceptable criteria
according to the law on procurement.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM agrees that requirements on food procurement is important. These are, however, for
practical reasons sorted under chapter 1.10 and 2. We clearify this by adding a remark to the
beginning of chapter 1.8.
Jordens Vänner
Det känns rätt mossigt att ta bort kravet på Fairtrade-produkter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Svanen er et miljømerke og det er de riktige miljøvalgene vi har som mål for bedriftene.
Når det for Svanens troverdighet er viktig at sosiale aspekter inkluderes, gjør vi dette. Slik er
tilfellet f eks i våre kriterier for tekstilier og leketøy. Spesielt innenfor området med merking
av sosiale forhold er merkesfloran uoversiktlig og i kraftig vekst. Blant ISEALs medlemmer
finnes utover Fairtrade, UTZ og Rainforest Alliance nå også andra bransjespesifikke merker
med sosiale krav. For hoteller og restauranger er dog innkjøp av produkter som kaffe, te,
frukt og kakao marginale.
Vi kan med andre ord ikke skilje på hvilke merker som er verdt å premiere og mener at valg
av denne type produkter ikke kan fremmes av mulige poeng for miljømerking.
Mässrestauranger
Att ange ursprungsland för kött och fisk till gästerna görs redan idag. Likaså att följa landets
WWFs fiskeguide men vi önskar ett förtydligande kring regelverket om vad som gäller med
hur poängen beräknas? MSC märkt, Krav, ASC. Vi vill påtala att köp av fryst fisk kräver att
man ofta räknar med ett svinn på 30-50% vilket inte är bra.
Nordisk Miljömärknings kommentar
De ulike sertifiseringsordningene for fisk vil bedømmes etter NMs retningslinjer (se bilag 5 i
kriteriene) forløpende etterhvert som søknader behandles. NM beklager at vi ikke i
skrivende stund kan vise til en ferdig liste over sertifiseringordninger som er godkjente, men
peker på at kravet er poengbasert og ikke avgjørende for om en søker kan klare kravene.
Hällsnäs - Råda Säteri & Gästgifveri
Hållbar mat: Är idag en självklarhet för de allra flesta. Dock är det tydligt att priset på
råvaran alltför ofta blir det som i praktiken avgör konsumentens val. Vissa varor som tex
98
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kläder har vi tagit för vana att betala upp till tio ggr mer för om de håller en viss kvalitet
oftast kopplat till "rätt" varumärke. Tänk om vi kunde ta tio ggr så mkt betalt för en
Svanencertifierad konferens än för en "fulkonferens" Dröm eller en nära verklighet? Det är
vi som sätter ribban idag och ju mer vi vågar spänna bågen och blir tydliga i skillnaderna
utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på att vår konsumtion skall medföra minsta möjliga
negativ påverkan på människa och miljö.
Yasuragi
Bra med poängkrav för minskad köttkonsumtion!
Bra med rödlista!
5.12.2 Kommentarer til kravene til mat i detalj
O36 Ursprung för kött och fisk
Horesta
Kravet om, at restauranten skal kunne informere om kød og fisks oprindelsesland er
administrativ byrdefyldt og skal kunne formidles mundtlig. Oprindelseslandet skal også
beskrives i relation til fødevarelovgivningen, herunder oprindelsesland som er i forhold
"opvokset, slagtet og opskåret". Oprindelsesland kan for kød variere fra parti til parti og
portion til portion.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet innebærer at gjestene skal kunne informeres om opprinnelsen for kjøtt- og
fiskeråvaren dersom de spør. Restauranten trenger ikke å informere på menyen.
The Rezidor Hotel Group
Please clarify: What do you mean by "can obtain"? We can secure that we know the
origin and can tell it to guest upon request.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Telling the guest the origin of fisk and meat upon request is one way of securing
compliance with the requirement. It is not necessary to inform on the menu.
Scandic Hotels
Please clarify: What do you mean by "can obtain"?
We can secure that we know the origin and can tell it to guest upon request, but we cannot
write it in the menu and we cannot ask from our staff to know it by heart (they need to go
into the kitchen and search for info).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see the reply to The Rezidor Hotel Group above.
Haaga-Helia, students_10
Ursprungland för kött och fisk borde vara på menyn. Argumentationer; Urspungland för
kött och fisk borde vara på menyn, så kunden genast vet ursprungen för kött och fisk.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er obligatorisk fordi NM anser at det er viktig at gjesten har mulighet til å tilegne seg
informasjonen om råvarens opprinnelse dersom de ønsker den. Vi ser derimot ikke at vi
kan kreve at informasjonen presenteres i menyen da mange restauranter endrer
leverandører (og dermed opprinnelsessted for fisk og kjøtt) ofte. Et slikt krav ville medført
at de måtte trykke opp nye menyer på tross av at rettene i seg selv ikke endres.
99
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Fyrishov miljöledare
Förslag: förtydliga vad som är tillräcklig kontroll av restaurangen själv (t.ex. uttalande/intyg
från sista leverantörsledet). Motivering: Senaste tidens (eventuellt kriminella) fusk med
köttråvara har tydliggjort problematik kring spårbarhet av t.ex. köttråvara.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Dokumentasjonskravet i O36 er en rutine som sikrer at de ansatte informeres og kan
videreformidle kjøtt- og fiskeråvarens opprinnelse til gjestene. Bakgrunnen for
informasjonen til de ansatte må være leverandørens informasjon om råvarenes opprinnelse.
NM er innsatt i saken der det har blitt funnet kjøtt av annen opprinnelse enn det som er
registrert på forpakning i bl.a frossenlasagne. På tross av dette ser ikke NM at restaurantene
har mulighet til kartlegge råvarenes opprinnelse på annen måte enn å stole på det
leverandøren gir av informasjon.
Haaga-Helia, students_4
Ursprunget av fisk och kött. Räcker leverantörens anmälning ? Vi hänvisar till pågående
diskussion om pålitligheten av leverantörers anmälningar (ofta stämmer dem inte).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Fyrishov miljöledare over.
EkoCentria
• We propose that the basic requirements are amended with more specific usage
requirements for meat and meat products, extending beyond the country of origin
information, because meat production generates significant environmental effects.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Because of the significant environmental effects caused by production of meat, restaurants
with a focus on vegetarian food is awarded up to 3 points in P30.
Haaga-Helia, students_2
Kan man här beskriva i detalj hur informationsflödet går till eller hurdan ska rutinen vara?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det är bra att beskriva i detalj på vilket sätt restaurangen säkrar att gästerna får korrekt
information.
Finnish Game and Fisheries Research Institute
Requirement of information of the country of origin for fish and meat is a necessity. Maybe
also the guidelines for fish products in Appendix 5 should be mentioned here; now they are
treated only shortly under Criterion O37 “Non-sustainable ingredients” and under P29. We
find the guidelines in Appendix 5 generally quite well defined and they should be applied
for all fresh fish and fish products.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Because of the limited supply of certified fish, Nordic Ecolabelling does not consider
complience with the criteria in appendix 5 to be possible to fulfill for all fish and fish
products. However, Nordic Ecolabelling will evaluate the possibility of setting a mandatory
limit to purchase of certified fish in the next revision of the criteria.
Haaga-Helia, students_3
Väldigt bra krav ur märkets synpunkt. Jag tycker, att kravet skulle vara obligatoriskt i varje
restaurang, även om man inte skulle sträva efter miljömärket. Kunden har rätt att veta
ursprungen av protein, som han/hon äter. Detta skulle öka användningen av när- och
ekologisk mat i restauranger, eftersom det skulle vara lättare att utreda ursprunget. Det är
särskilt utmanande att förverligas i restaunger, speciellt vid importerad fisk. Kravet skulle
100
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
sannolikt öka användningen av inhemsk fisk samt bredare urval av vegetarisk mat på
menyn. Också användningen av processerade råvaror skulle minska.
O37 Icke hållbara råvaror – fisk och skaldjur
Fazer Food Services AS
O37 B) ivaretar ikke at det er norske kvoter på fangst av Steinbit, Kveite, Breiflabb og
Smørflyndre. WWF sin "rødliste" er ikke i samsvar med kvoter satt av norske
fiskerimyndigheter for disse fiskeslagene.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Vi forholder oss til de nordiske lands rødlister, ikke til WWFs liste. Linker til de ulike lands
rødlister er lagt inn i kriteriedokumentet i etterkant av remissen. Årsaken til at NM ikke
bruker WWF:s fiskeguide er blant annet at WWFs guide er forskjellig i de nordiske land og
at underlaget til listene ikke er offentlig tilgjengelig. WWFs lister for de nordiske land
oppdateres dessuten uavhengig av hverandre. Med en enhetlig liste for hele Norden er det
enklere å kontrollere etterlevelsen for NM. Kravet er endret etter høring slik at arter som
står på rødlista i det landet de er fisket er forbudt å servere. Dokumentasjonskravet er også
endret slik at det ikke kreves bekreftelse fra myndigheter på lovlig fangst, men kun
sporbarhet til fiskested (land). Det vil si at steinbit og kveite er tillatt å servere dersom de er
fisket i Norge, da de ikke står på den norske rødlista. De er imidlertid ikke tillatt å servere
dersom de er fisket i Sverige, da de står på den svenske rødlista. Breiflabb og smørflyndre er
fjernet fra B-lista etter høring da de ikke står på noen lands rødlister eller den internasjonale
rødlista.
Svenska Möten
O37 + P29. Märkning av godkända fisksorter. Utgå från redan existerande listor, WWF
eller WSC-listor. Ytterligare egna listningar skapar förvirring hos kunder och leverantörer.
WWF:s fiskeguide är välkänd och väl kommunicerad på marknaden och även den som
används för Kravcertifierad restaurang. Det är att föredra att dessa fiskelistor synkroniseras
så att fiskeleverantörerna har möjlighet att klassificera sina leveranser så att förbud mot
inköp kan kontrolleras och efterfrågad statistik kan levereras. En samsyn med WWF inom
detta angelägna miljöområde är önskvärt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar under Fazer Food Service ovan.
The Rezidor Hotel Group
MSC, WWF- Simplify, go with a recognized sustainable fish list, do not make another
list.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NMs lists is based on the IUCN’s redlist and national redlists in the Nordic countries. NM
consider these lists as recognized, and find it difficult to use WWF’s lists because they are
different in the Nordic countries and the background material and criteria for the lists are
not publicly available.
Norwegian Seafood Export Council (via Rica)
Punkt 37a er for så vidt greit ettersom svanemerket her forholder seg til artsdatabankens
rødliste. Dette er en standard de har valgt, som jo er ryddig og legitimt. Punkt 37b sier at
artene kan serveres dersom de ikke er på artsdatabankens rødliste i det gitte landet. Her vi
jeg gjøre oppmerksom på at i Norge er steinbit (Anarhichas lupus), kveite (hippoglossus),
breiflabb (Lophius Piscatorius) og smørflyndre ikke listet som truet av artsdatabanken, men
101
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
listet som LC (livskraftig) som betyr at arten er dokumentert eller antatt å være etablert med
reproduserende bestand i Norge i følge artsdatabanken. I det norske markedet finnes i
tillegg oppdrettskveite.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Formuleringen i kravet er endret etter høring slik at det tydelig fremgår at arter på B-listen
ikke er tillatt å servere dersom de er fisket i et land der de står på rødlista. Det betyr at
steinbit og kveite fisket i Norge kan serveres. Breiflabb og smørflyndre er fjernet fra B-lista
etter høring og er derfor tillatt da de ikke står på noen nordiske lands rødlister.
Horesta
HORESTA anbefaler, at truede fiskearter ikke anvendes, men har ikke taget stilling til de
enkelte arter på den foreslåede liste. Kravet om, at fisk på national rødliste kun kan serveres,
hvis de er fanget i nationalt farvand giver ikke mening. Er det så kun de norske, som må
serveres? Der skal være fuld sporbarhed på fisk jævnfør EU-fødevarelovgivningen, så
svanekravet er overflødigt. Dokumentationen for sporbarhed må være den samme som
dokumentation til fødevarekontrollens.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Listen over ikke bærekraftige råvarer er etter høring delt opp i tre lister, A, B og C. Fisker
på A-listen får ikke serveres uansett hvor de fisket. Fisker på B-listen får derimot serveres
om det kan dokumenteres at de er fisket i nasjonelle farvann der de ikke er rødlistede. Det
innebærer at norsk kveite (hellefisk) kan serveres på en dansk restaurant da kveite ikke er
rødlistet i Norge. Tropisk reke har fått en egen liste, C-lista, og kan ikke severes på en
svanemerket restaurant. Etter remiss er kravformuleringen og dokumetasjonskravet noe
justert for å forhindre forvirring rundt kravet.
Best Western Hotels
Please clarify: "...Wild-caught or farmed fish and shellfish may be used if it is labelled
according to ...." - does that only cover the above mentioned species? Or does it cover all
fish species?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Fish and shellfish on both the A- and the B-list are exempt from the requirement if they are
labelled according to a standard accepted by NM.
Scandic Hotels
Please clarify: "...Wild-caught or farmed fish and shellfish may be used if it is labelled
according to ...." - does that only cover the above mentioned species? Or does it cover all
fish species?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
Haaga-Helia, students_10
Allt på punkterna a och b borde vara på förbjudna listan, också dem som är fiskade på
nationellt vatten enligt nationella myndighetsregler och kvoter. Argumentationer: Därför att
fiskarter är sällsynta och hotade. På punkt b länk till WWF-fiskguide, där berättas om
hotade fiskar.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Anledningen till att listan över icke hållbara råvaror i remissen var uppdelad i A och B är för
att situationen är olika i de nordiska länderna både vad gäller tillgångs på fisk samt även
vilka fångstmetoder som används. Se også svar til Fazer Food Service AS.
102
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Göteborgsoperan
Mycket bra med lista för icke hållbara råvaror! Som vi uppfattar det är listan dock en
miniminivå. Det känns inte speciellt svårt att undvika ovan arter. Vi utgår från att "landets
officiella rödlisa" är SLU:s Artdatabanken? En länk direkt till Artdatabanken vore rimligt.
Gör det enkelt för resturanger att själva kolla upp arten! Det finns många olika rödlistor i
omlopp och för Sveriges del så verkar WWF och Naturskyddsföreningen ha lyckats bäst i
marknadsföringen. Vi stöter på miljömedvetna gäster/konsumenter som inte har en aning
om Artdatabanken och IUCN utan hänvisar endast till exempelvis WWF. Risken finns att
en restaurang, som följer både Svanens och Artdatabankens "rödlistor", ändå serverar
fisk/skaldjur som enligt miljöorganisationer är rödlistade. Risken finns att både
restaurangen och Svanen kan uppfattas som icke trovärdiga trots att de krav som ställs
uppfylls. Vi har det senaste året försökt köpa in MSC-märkt fisk men även här finner vi att
det finns ett stort glapp i utbudet. Det finns bra utbud av MSC och KRAV-märkt frusen
fisk men färsk a la carte-fisk och skaldjur är det ett betydligt mer begränsat utbud av. Fiskoch skaldjursfrågan är ytterst komplex men vi har några önskemål inför kommande
kriterier:
1. Direkt länk till landets officiella rödlista
2. Eventuell utvidgning av Svanens A och B-lista. Kanske skulle man kunna skapa
ytterligare en lista över arter som är sårbara eller som fiskas med icke hållbara metoder.
Alltså en rent informativ lista i stil med "bra att undvika" men som inte är obligatorisk. På
så sätt skulle inköpare på ett enkelt sätt få en indikation om vilka arter eller bestånd eller
som är i farozonen.
3. En lista över vilka miljömärkningar Svanen godkänner. Vår uppfattning är att MSC och
KRAV klassas som trovärdiga men att till exempel Friends of the Sea inte har samma
status. Även miljömärkningar är en djungel så klara direktiv från Svanen hade underlättat
mycket för inköpare.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Fazer Food Services over angående bakgrunnen for hvorfor NM har valgt
Artsdatabankens rødliste som utgangspunkt for vurdering av de ulike fiskeartene. Länkar till
de nordiska ländernas rödlistor är inlagda i kriteriedokumentet vid kravet. Ert förslag om
ytterligare en lista med arter som är bra att undvika är en mycket bra idé. Tyvärr har inte
NM resurser att hålla en sådan lista uppdaterad. NM hänvisar till andra miljöorganisationers
listor som komplement till Svanens lista över icke hållbara råvaror – fisk och skaldjur.
Avslutningsvis kan det legges til at NM kommer til å publisere hvilke
standarder/råvaremerker for fisk og skalldyr som er godkjent for søkere og lisensinnehavere
i NMs elektroniske søknadsverktøy.
Hällsnäs affärsclub
Bra att fisk framhävs som en specifik och hotad råvarugrupp! Vad som jag saknar är att ni
preciserar vad som är ”landets officiella rödlista”. Är detta WWF:S lista eller någon annan?
Varför är så få arter med i ”serveras ej delen”? Det finns fler arter som är hotade. De som
nämnts har inte serverats på restauranger som har ett kunnigt och engagerat kök på många
år. Jag tycker att ni kan spänna bågen hårdare och innefatta fler fisksorter. Vidare tycker jag
att ni kan ge extra poäng till dem som inte heller serverar orangelistade fiskarter. Alltså om
man bara serverar grönlistade fiskar skall man bli extra belönad.
Ang. hållbarhetsmärkta fiskar. Då jag läser bilaga 3 i ert bakgrundsdokument får jag ingen
klarhet i vilka fiskar och certifieringar som godtas som hållbarhetsmärkta enligt Nordisk
Miljömärknings riktlinjer.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperaen og Fazer Food Service AS over gjeldende hvilken rødliste og
hvilke sertifiseringsordninger som gjelder. Anledningen till att listan över icke hållbara
103
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
råvaror är relativt kort är för att detta är arter som är hotade i samtliga länder. Listan är
uppdelad i A och B för att situationen är olika i de nordiska länderna både vad gäller tillgång
på fisk samt även vilka fiskemetoder som används.
Finnish Game and Fisheries Research Institute
Part A: “Shark” should actually be Sharks i.e. all shark species. Otherwise we find the list of
species justified regarding the internationally threatened status of these fishes and prawns.
Part B is more problematic. Firstly, there is no mention of sturgeons and paddlefish, order
Acipenseriformes, all of which are included in CITES since 1998. All trade of sturgeon
products including hybrid specimens is currently strictly regulated and limited. This point
should be added to standards in Appendix 5, Checklist for assessing sustainability of farmed
and wild-caught fish and shellfish. Then, we would add to the species list of part B the
brown trout, Salmo trutta, whose anadromous wild populations in Finland are critically
endangered according to the latest (2010) national evaluation. Fisheries officials in Finland
strive to get fisheries of sea trout sustainable in near
future via management and regulations.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM have included wild-caught sturgeon (Acipenseriformes) on the A-list after hearing as
most species of sturgeon are categorised as critically endangered or endangered on the
IUCN’s redlist. All Nordic Ecolabelled restaurants must follow the applicable legislation,
including CITES regulations. Salmo trutta (öring) fished in Finland is also added to the Blist which means that S. trutta could not be served if it is fished in Finland.
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen ser positivt på att ett antal hotade fiskarter inte kommer att
saluföras på Svanenmärkta anläggningar, enligt föreslagna kriterier. Däremot anser vi att
kraven för fisk är för lågt ställda. Det mest slående är att gulfenad tonfisk inte finns med på
listan över arter som inte får serveras. Naturskyddsföreningen föreslår att punkten O37
följer WWF:s nationella fiskguider och utesluter den ”röda kategorin” i fiskguiden.
Därutöver bör Svanen vara uppmärksam på utvecklingen inom området och i vilken grad t
ex. kommande märkning med ASC är tillförlitlig eller inte.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har speciellt granskat Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) men IUCNs bedömning är
att den är Nära hotad (NT). De fiskar som bedöms som icke hållbara råvaror (NM:s A och
B-lista) är de som är klassificerade som ”Starkt hotad” eller ”Akut hotad” enligt de
internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). NM
bedömer att IUCNs utlåtande om Gulfenad tonfisk sårbarhet medför att den inte ska
uppföras på NMs lista över icke hållbara råvaror. IUCNs bedömning lyder: “This species is
fast-growing, widely distributed and highly productive. It is important in commercial
fisheries around the world. It is being effectively managed throughout the majority of its
range. All stocks are being fished below current maximum sustainable yield (MSY). (….)
This species should be reassessed in the next five years, primarily because catches in the
Indian Ocean region have declined substantially in 2009 (and possibly also in 2010) partly
due to Somali-based piracy, which has shifted fishing effort to the Atlantic Ocean.”3
Nordisk Miljömärkning kommer att utvärdera hållbarhetsmärkningar av fisk som är aktuell
för licensinnehavarna dvs även ASC.
3
IUCN, 2013. http://www.iucnredlist.org/details/21857/0 (2013-06-17)
104
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Haaga-Helia, students_11
Punkt B: Antal arter kunde vara bredare.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Listan över icke hållbara råvaror kommer att uppdateras vid behov.
WWF (World Wide Fund for Nature) offices in Denmark, Sweden, Finland and
Norway.
1) All seafood served and sold must disclose information about catch area (origin) and
catch method (e.g, trawls, longlines, nets, etc.).
2) Denne tekst skal flyttes op så den står før listen af arter: ”Listan ovan över icke hållbara
råvaror kan revideras om nya uppgifter kommer fram. Viltfångad eller odlad fisk och
skaldjur kan få användas om den är märkt med enligt en standard som godkänts enligt
Nordisk miljömärknings riktlinjer för bedömning av hållbarhetsråvarumärkning av fisk och
skaldjur”.
3) It must be clearly described which certifications schemes that are approved by Nordic
eco-labeling guidelines.
4) Tropical shrimp can be sold, but only if they are certified by the Marine Stewardship
Council (MSC) or Aquaculture Stewardship Council (ASC) or organic farmed. (
Aquaculture Stewardship Council standards are under way and expected to be available in
2013-2014)
5) The list of species that may be served and sold need to be updated regularly and at least
once a year. It is important that the individual species assessments have distinction between
the fisheries and livestock they come from. E.g there is a big difference between the
Greenland halibut that comes from nets and line fishing along the coast or from offshore
trawling.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Since information about catch method rarely is possible to obtain, NM can not require such
documentation from the restaurants. A list of certification schemes accepted by NM will be
published as they are examined and accepted. The A- and B-list will be updated as needed.
Radisson Blu Falconer
Bæredygtige råvarer – fisk & skaldyr – dette er fint, som foreslåede krav er. Nærhedsprincip
fortsat: M.h.t. fisk og skaldyr kan vi kun vælge fangstområde 27, som nærhedsområde.
Dette kan være f.eks. fra Frankrig eller Nordnorge. Der skal altså nye EU-regler til på dette
område for at sikre reel nærhed.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Nordisk Miljømerking takker for støtte til kravet om bæredyktige råvarer. Det stilles
imidlertid ingen krav til avstand og nærhet i dette kriteriet. Se også svar gitt under P31
nærprodusert.
Haaga-Helia, students_7
I kriterieförslaget borde tydligt vara var finns gränsen om överfiskningen. Annars är jag på
samma åsikt och accepterar kraven för fisk och skaldjur standarder. Jag accepterar också
systemet för certifiering och certifieringskrav.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM har inte möjlighet att ange en gräns för överfiske utan NM måste förlita sig på att
forskare och myndigheter i detta avseende.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
I kraven på fiskurval ska beaktas och accepteras företagets egen fiskpolitik. Det ska finnas
referenslistor på certifikat, som Svanenmärkningen godkänner.
105
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM baserar sina krav på fiskar som inte får användas på officiella rödlistor. Det är mycket
positivt att företag har en egen fiskpolitik, men NM godtar denna endast om den uppfyller
kraven i kriteriet. NM är enig i kommentaren om att det bör vara enkelt för ansökaren av
Svanenlicens att hitta fram till de certifikat som Svanen godkänner. I den elektroniska
ansökningshjälpen kommer godkända standarder för fiske att listas och därmed vara
tillgängliga för ansökare.
EkoCentria
We consider it good that the usage requirements for fish and shellfish are clearly stated in
the basic requirements.
Haaga-Helia, students_2
Kravet har åtstramats och vi anser, att det är nu tydlig.
O38 förbud mot GMO
The Rezidor Hotel Group
This should be an optional (points) criterion. Prohibiting is impossible, as we may
import composed products eg sauces of which we do not control the content nor labeling.
Nordisk Miljömärknings kommentar
An addition is made to the requirement that states that no GMO-labelled food products is
to be served in an swan labelled restaurant. The consequence of this requirement is that the
restaurant needs a system for controlling the labelling of the food products that are
purchaged.
Horesta
Forbud mod at anvende GMO fødevarer vil reel betyde, at restauranten ved
leverandørerklæringer skal sikre sig, at den ikke modtager GMO fødevarer. Det vil være en
uoverstigelig administrativ byrde, hvis restauranten skal kontrollere mærkningen for alle
fødevarer i forhold til GMO. I dag skal restauranten oplyse kunden om brug af GMOfødevarer iflg. fødevarelovgivningen.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Kravet är förtydligat så att det framgår att det gäller produkter som måste vara märkta med
att de innehåller GMO enligt nationella myndighetskrav.
Rica Hotels
EUs regelverk sier at «oavsiktig inblandning av GMO i en konventionell produkt, och den
innebär att en produkt som oavsiktligt «förorenats” med GMO, och andelen GMO under
stiger 0,9%, inte behöver märkas”. Dette bør inngå i kravet som et unntak. Nordisk
Miljömärknings kommentar
Se svar under Horesta ovan.
Hällsnäs affärsclub
Detta är verkligt bra och jag förstår det slagkraftiga i att kunna säga ”besöker man en
svanencertifierad restaurang äter man garanterat GMO-fri mat”! Hur skall detta kunna
genomföras? Som jag har förstått det är GMO mest förekommande i majs och soya och
främst odlas dessa grödor i USA och sydamerika till foder. Inga producenter stoltserar med
att man har GMO-grödor i sitt foder eller i sina råvaror. Ej heller finns det någon väl
etablerad märkning för det som är GMO-fritt. Hur kan man som krögare/ kökschef
106
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kontrollera vilket foder som våra tamdjur som nöt kreatur, kycklingar och grisar har fodrats
med? Hur är det med sammansatta livsmedel som charketurier? Vilka köttråvaror som har
använts och på vilket foder de har fötts upp på är inte gott att reda på. Samma gäller för
ägg, mjölk, glass…
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar under Horesta ovan.
Stockholm City Conference Sentre
Vi hänvisar till den artikel i Metro, 2013-03-25, där det rapporteras om GMO i livsmedel.
Vad gäller när det inte är säkerställt att livsmedel kan innehålla GMO?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar under Horesta ovan. NM vill att det ska finnas rutiner så att inte GMO produkter
avsiktligt köps in och serveras vid restaurangen.
Asko (via Rica)
Ang. genmodifisert mat, så har vi ikke det i vårt sortiment. Vi kan legge til at det pr i dag
ikke er tillatt å omsette genmodifiserte produkter i Norge. Gjennom NGs miljøstrategi har
konsernet følgende holdning: NorgesGruppen vil stille seg avventende til å innføre
eventuelle myndighetsgodkjente genmodifiserte produkter i sine butikker ettersom miljø- og
helseeffekten av disse produktene er omstridt.
Mässrestauranger
Att det finns tydliga rutiner mot leverantörer om att GMO produkter inte får säljas är
viktigt.
O39-P28 Ekologisk mat och dryck
Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet (LMD) ser positivt på nye minimumskrav som vil
medføre økt forbruk av økologisk mat og drikke. LMD stiller imidlertid spørsmål ved
punktene O39/P28 som omhandler minimumsgrense for restaurantvirksomhet. Vi ser det
som hensiktsmessig at kravene som stilles i de ulike landene er i overensstemmelse med
hverandre. Vi ber Stiftelsen Miljømerking vurdere prosentkrav også i Norge. Dette vil være
i bedre samsvar med den norske målsettingen om økologisk forbruk.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM ser det som vanskelig å gjøre så omfattende endringer i kravet som det Landsbruks- og
matdepartmentet foreslår etter høring. Å omgjøre kravet til å gjelde innkjøp av økologiske
produkter i % av totalt innkjøp vil derimot være et av fokusområdene i neste revisjon av
kriteriene.
Haaga-Helia, students_4
Minimum mängd av ekologiska produkter. Vi föreslår procent-antal till alla länder. Om det
finns skillnader i tillgänglighet mellan länderna, skulle antal procent förändras. Det
nuvarande förslaget, vilket förutsätter dagligen fem ekologista produkter, är mycket
tvetydigt. Hur ska man mäta betydlig ? Måste alla potatis- eller mjölkprodukter vara
ekologiska ?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Landbruks- og Matdepartementet over.
107
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Haaga-Helia, students_9
Vi föreslår en ändring i punkt O39 Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker.
Island, Finland, Norges och baltiska borde ändras från 5 st produkter till att 5 % av sålda
portioner är vegetariska portioner. Orsak till ändringen är en bestämd mängd flexibilitet i
förhållande till storleken på menyn. Utan ändringen är det omöjligt att ändra smala menyer
(tillsammans ca fem rätter). Om man ändrar till % anger det andelen av vegetarisk mat
jämfört med den totala försäljningen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Landbruks- og Matdepartementet over.
Rica Hotels
Dette kravet er omfattende og vil føre til økt varekost på våre hoteller. BAMA oppgir at
økologisk frukt og grønt er 25-35% dyrere en ikke-økologiske produkter, og Asko antyder
at økologiske produkter er 15-30% dyrere.
Vi etterspør en tydeligere definisjon av hvilke økologiske produkter som kan telles som stk.
(krav som gjelder Norge ettersom vi ikke må oppfylle %-krav). Vil følgende produkter
kunne gi poeng? Mange serveres daglig på frokost, som er det måltidet der Rica Hotels har
størst omsetning av F&B:
Ulike krydder: 1 produkt (totalt)
Kaffe: 1 produkt
Ulike te-sorter: 1 produkt (totalt)
Sukker: 1 produkt
Knekkebrød: 1 produkt
Korn-frokostblanding: 1 produkt
Melk: 1 produkt pr melkesort
Youghurt/rømme/creme fraise: 1 produkt pr type
Rosiner/nøtter/tørkede frukter: 1 produkt pr eller totalt?
Egg: 1 produkt
En grønnsakstype: 1 produkt
En kjøtt-type: 1 produkt
Smør: 1 produkt
Ketshup og eller sennep: 1 produkt
Nordisk Miljömärknings kommentar
Hvilke ingredienser en restaurant bruker mye av varierer. Det er derfor dessverre vanskelig
for NM å lage en fast liste over hvilke matvarer som kan telles med. En vurdering må gjøres
fra søknad til søknad ut ifra meny og type restaurant.
Asko (via Rica)
Ekstrakostnad for økologiske kostnader er varierende fra vare til vare, bestående av
innhold, men ca 15-30% økt kostnad sånn i gjennomsnitt. Utredning på dette har vi ikke
liggende. men kan gjøre en jobb på det om det ønskes noe mer konkret. Når det gjelder
antall varer kan man bare sortere på økologi på ASKO Netthandel, så ser man antall
innenfor de enkelte kategoriene. NG jobber nå med et større sortiment sammen med to
store kunder, så om Rica skal satse her, kan/bør dette samkjøres for å få et godt og
rullerende sortiment. Er det en tanke?
Nordisk Miljömärknings kommentar
MaRa (Finnish Hospitality Association)
Generellt konstateras, att kraven på poängteringen är oklara på flera ställen. Poängtering
betonas sig för mycket i ekologiska krav. Ekologiska krav förorsakar i praktiken problem i
108
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
synnerhet till större aktörer. Man kan inte garantera tillgänglighet eller kvalitetets homogen
av ekologiska livsmedel och produktionskedjor kan inte tåla avbrott. Också den höga priset
på ekologiska livsmedel utgör en utmaning till aktörerna ur affärsekonomisynpukt.
(......)
Punkt O39:
MaRa anser, att kravet är oklart. Vilka livsmedel tas hänsyn till de 5 ekologiska produkter,
som dagligen bjudas och vilka antal maträtter är betydande ? Finns det en beräkningsformel,
som mätar betydelse ? I varje fall föredrar MaRa, att talet minskas till tre (3).
Punkt P28:
MaRa anser, att vid beräkningen av poäng borde man räkna ihop alla ekologiska produkter,
inkl. alkohol och kryddor.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels over. Forøvrig er et obligatorisk krav om minst 5 stk. økologiske
ingredienser for Finland, Norge og Island fullt mulig å oppnå basert på NMs erfaring med
tilsvarende krav i versjon 3 og versjon av kriteriene for henholdsvis hotell og restaurant.
Best Western Hotels
Objection: % is difficult for a hotel to count since there are many suppliers and the ordered
volumes are for different periods. We suggest a set number of products to be valid for all
countries. We also believe that the same limit can be set for all countries due to an open
market. We think 5 % is too high, causing higher costs than our customers are prepared to
pay.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
NM is aware of the administrative burden this requirement places on the applicants in
Sweden and Denmark. On the other hand, our experience with this requirement from
previous versions of the criteria, indicates that the limit set is possible to achieve. In the
next revision of the criteria there will be a focus on finding limits for restaurants in Finland,
Norway, Iceland and the Baltic states based on % of total purchase volume.
The Rezidor Hotel Group
Go back to definition as in previous criteria - not % of total purchase volume. Organic
food means in many cases higher purchasing cost:
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
Scandic Hotels
Objection: % is difficult for a hotel to count since there are many suppliers and the ordered
volumes are for different periods. We suggest a set number of products to be valid for all
countries. We also believe that the same limit can be set for all countries due to an open
market. We think 5 % is too high, causing higher costs than our customers are prepared to
pay.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see reply to Best Western Hotels above.
Radisson Blu Falconer
5% økologi er fint, så længe det måles i vægt. Økologisk kød er dobbelt op i pris, og
kunderne har meget, meget vanskeligt ved at betale dette.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
For å ta hensyn til både økt varekost for økologiske produkter og restaurantenes mulighet
for å ta frem dokumentasjon, har vi valgt å stille kravet i % av årlig innkjøpsvolum i kr/€
for Sverige og Danmark.
109
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Svenska Möten
Krävs förtydligande, framgår inte vad som menas med årlig inköpsvolym, pengar, styck, vikt
eller volym. Enligt vår uppfattning är det mest rättvisande att följa upp inköpen i pengar
räknat.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Radisson Blu Falconer over.
Göteborgsoperan
Vi tycker att procentsatsen för andelen ekologiska inköp borde höjas. 5 % är en tämligen låg
siffra. Utbudet av ekologiska produkter har ökat. 10-15 % borde inte vara orimligt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet til andel økologisk har gått fra å være poenggivende i versjon 3 av kriteriene for
hotell til å bli obligatorisk i versjon 4. Det innebærer en betydelig skjerpelse. NM vil i neste
revisjon av kriteriene vurdere å stramme kravet og øke andelen økologisk.
Slussens Pensionat
Jag tycker att ambitionen vad gäller ekologiska råvaror i restaurangköken är för lågt ställd.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperan over.
Naturskyddsföreningen
Det är positivt att remissen föreslår att minimikravet på ekologiska livsmedel och drycker
blir obligatoriskt. Naturskyddsföreningen anser emellertid att kravet är alldeles för lågt satt.
Som framgår av bakgrundsdokumentet till remissförslaget innebär det t.o.m. en sänkning
för vissa verksamheter. Det obligatoriska kravet bör höjas från 5 till 10 %. Inköp av
ekologiska livsmedel och drycker till en större andel än 10 % bör vara poänggrundande,
vilket kräver en revidering av intervallen i kravpunkten P28.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Göteborgsoperan over.
Restaurant Dansk Standard
Under pkt. 8.2.3 er det ikke klart, hvorledes mængden af økologisk mad angives. I
forlængelse heraf mener vi, det er beklageligt, at der nu kun kan opnås få point ved at
servere økologisk og regionalt produceret mad, da dette udgør en stor del af det samlede
ressourceforbrug for den samlede drift.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Radisson Blu Falconer angående hvordan mengden økologisk mat skal
dokumenteres. Det er mulig å oppnå 6 poeng for økologisk mat. For en ren restaurant vil
maksimal uttelling i dette kravet altså utgjøre nesten en kvart av poengene restauranten
totalt sett må hente. Det må kunne sies å være en betydelig andel. Poengene reflekterer
forøvrig den miljømessige gevinsten NM mener bruk av økologisk mat gir.
Horesta
Kravet om økologiske fødevarer er en relevant prioritering af miljøvenlig fødevareforbrug i
restauranter, og kravet på 5 % virker realistisk, men ikke ambitiøs.
Alkoholiske drikke skal være undtaget fødevarer. Idet indkøb af alkohol udgør en relativ
stor andel af det samlede indkøb affødevarer. Det vil påvirke økologiprocenten negativ
retning, hvis alkoholiske drikke, hvor udbuddet i økologisk kvalitet er relativ begrænset, skal
indgå i det samlede regnskab. Vildtfangede fisk kan ikke fås på økologisk form ifølge EU's
økologiforordning. Dette taler for, at de bør holdes uden for beregningen af økologiandelen
110
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
lige som produkter, der stammer fra jagt på vildtlevende dyr, samt salt og vand. Argumentet
forstærkes af, at udbuddet af økologiske fisk fortsat er relativt begrænset- selvom det er øget
kraftigt de seneste år. Det er fint med ekstra pointjo mere økologi virksomheden bruger.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Göteborgsoperan over for en kommentar til nivået på det obligatoriske kravet.
Det ges undantag för inköp av alkohol för hotell og restauranger med sidoverksamheter där
bar, nattklubb eller liknande ingår och där alkoholinköpen är oproportionellt stora i
förhållande till inköp av livsmedel i restaurangen. Fisk och skaldjur ska heller ei räknad med.
Mässrestauranger
Den minimigräns som finns för andel ekologiska livsmedel tolkar vi det som att fisk och
skaldjur kan räknas in i de 5 % men har en annan certifiering? Vi ser gärna att Svanen
förtydligar vad som gäller.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta over.
EkoCentria
• We request that the regulations on organic products are brought up to date by, for
instance, adding EU commission regulations, organic wines regulation EU 203/2012, the
missing EU leaf–organic production sign that is mandatory for all organic products in EU,
and in addition to the leaf sign, the required supervisory official marking (the sun sign used
in Finland does not conform to regulations alone)
• We propose that the body responsible for Swan ecolabel criteria specifies more
thoroughly the definitions for organic food and their regulations in Finland in co-operation
with the officials responsible for organic food supervision, because there are errors in the
criteria sections 039 and P28
”Section 039; minimum requirements for the amounts of organic foods and beverages”
• Supervision as presented in EU regulations on organic foods does not apply to industrial
kitchens, but instead each member country decides upon the supervision of organic foods
use in industrial kitchens on national level. In Finland, industrial kitchens do not fall under
the official organic foods supervision. By joining the ’Steps to Organic’ –program managed
by EkoCentria it is possible to seek verification for organic food products use by means of
the documentation and diploma provided by the program.
• We propose that in section 039 the option to verify the minimum usage level of organic
foods as stated in Swan ecolabel criteria is preserved on national level in Finland by
requiring at the minimum the level 4 criteria of the Steps to Organic- program.
o Level 3 criteria: a minimum of four significant organic products used permanently
o Level 4 criteria: a minimum of eight significant organic products used permanently
o level 5 criteria: plenty of organic products are used within all ingredient groups
o more information on the Steps to Organic –program: www.portaatluomuun.fi
• One of the aims of the Steps to Organic –program is the auditing of the organizations
taking part as well as refining the criteria used. Within these organizations internal auditing
has been initiated starting in 2012. The program criteria are being refined and in addition to
product volumes also the follow-up of the percentages of organic product use in foodstuff
procurement is starting
Nordisk Miljömärknings kommentar
The EU regulation 203/2013 will be added to the definition of ecological production.
It is up to the competent authorities, not Nordic Ecolabelling, to enforce the
implementation of regulations on ecological production and marketing, including the use of
the EU organic production sign. Compliance with national and EU legislation is mandatory
111
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
to any business, and there is no need to further specify legal details within the ecolabelling
criteria.
We are well aware of the Finnish Steps to Organic – program for industrial kitchens.
However, the program is not endorsed at this stage in the ecolabelling criteria because the
fulfillment of the requirements is followed up by internal audits only and not supervised by
a third party on a regular basis.
Haaga-Helia, students_2
O39: Kravet har åtstramats men vi anser, att det är nu liten oklart. Hur hanteras det t.ex. på
restaurang, där lunch och catering har en betydlig andel i verksamheten, medan a la carte
har en mindre andel ? Kravet kan tolkas så, att det räcker, om man har en betydlig andel
ekologiska produkter i ’a la carte’-portioner. T.ex. på lunchen behöver man inte använda
ekologiska produkter. Det är också en svaghet, att användningen av ekologiska produkter
uppföljs, eftersom menyn kan ändras många gånger i året på restaurangen.
P28: Hur man tar hänsyn till restauranger, som ofta ändras sina menyer och således
leverantörer kan också förändras ? Vilket betydelse har det ?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er presisert i den innledende teksten til kapittelet ”Mat” at samtlige krav omfatter alle
typer restaurantvirksomhet, også cafè og catering. Utgangspunktet for
dokumentasjonskravet er at søker skal legge frem data for et års innkjøp av mat og drikke
samt en oversikt over hvor mye av dette som utgjøres av økologiske produkter. Dersom
menyen varierer stort over et år, vil variasjoner i innkjøp fanges opp. Alternativ kan søker
(dersom de ikke har data for et helt år) bruke tall for en representativ måned.
Haaga-Helia, students_5
P28: Främjande av ekologiska produkter och deras användningsregler borde vara noggrant
inskrivna, så att alla skulle ha samma förutsättningar att agera med ekologiska produkter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Regler för marknadsföring av ekologiska produkter är myndighetsbaserade genom EU
lagstiftning och därmed gäller samma regler och förutsättningar för alla verksamheter.
Miljömärkningen ställer lika krav på användningen av ekologiska produkter, endast krav på
andelen varierar i de olika nordiska länderna beroende på tillgången av ekologiska
produkter.
Haaga-Helia, students_10
Ignorera inköpen alkohol i beräkningar, om det är filialaffär. Från varje inköpsvolym det ska
vara en förklaring från varje inköpsvolymen av drycker. Det krävs också förklaring om det
är filialaffär. Dokumentation ska minst omfatta 1 månads inköp som är representativ –
detta är inte tillräckligt. Argumentationer: Det ska vara tydliga beräkningar av inköpen av
alkohol, så att man kan se om det är filialaffär. Representativ inköp ska dokumentareas
oftare än en gång om månad. Då kan man lättare vaka över och också dokumentera.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Alkholuppköp ska dokumenteras genom fullständig uppföljning under en månads period,
alltså en gång i månaden är inte tillräckligt.
Haaga-Helia, students_11
Ekologiskt livsmedel är inte alltid ett miljövänligare val, t.ex. om produkten kommer utifrån
Europa. T.ex. ekologiskt producerade produkter i Kina kan få EU:s ekologiska certifiering.
Man borde specificera, att punkten gäller bara ekologiska produkter, som har producerats i
nordiska länderna.
112
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Transport er som regel av mindre betydning når man ser miljøkonsekvensene av et produkt
i et livsløpsperspektiv. Vi ønsker derfor også å premiere økologisk produkter fra andre
områder enn Norden. Økologiske produkter er fri for sprøytemidler og bidrar positivt til å
sikre det biologiske mangfoldet. EU:s ekologiska märkning är ett fullgott bevis på att
produkterna är ekologiskt producererade, även om produktionen har skett utanför Europa.
Hällsnäs affärsclub
Det är jättebra att ha en minimigräns och sedan premiepoäng om man har större ambitioner
än lägstagränsen. Än en gång vill jag ha ett förtydligande kring vilka certifieringar som är
aktuella och godkända för svanencertifiering. För oss i restaurangerna är det viktigt att få ett
så brett utbud av råvaror som möjligt att välja ur. Då är det helt avgörande att så många
certifieringar som möjligt är godkända av er annars begränsar ni valmöjligheterna och blir
mindre attraktiva. Det skulle vara förödande att bli begränsad i råvaruurvalet med
hänvisningen att den eller den märkningen inte är godkänd. Det jag främst tänker på är
internationella märkningar, ex kaffe, choklad eller vin som har miljöcertifiering från sitt
producentland men inte är upptagna i svanen, krav el.dyl.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM godkänner ekologisk märkning av livsmedel enligt EU:s förordning samt nationell
märkning baserat på denna. Detta innebär, att om ett kaffe, te, choklad mm är märkt med
EU:s logo för ekologisk produktion, kan denna räknas in i restaurangens andel ekologiskt.
Däremot godkänns inte annan märkning, t.ex. Fair Trade eller UTZ, då dessa märkningar
inte nödvändigtvis uppfyller motsvarande krav på produktionen som den ekologiska
förordningen kräver.
Milgårdarna
Inköp av matvaror (P28):
• Denna text är missvisande: Första meningen: Kan tolkas som om det är frivilligt med
ekologiska inköp. Bör kompletteras med "utöver 5%" premieras man med extrapoäng.
Kan uppfattas att det är ok att själv välja inrapporteringssystem (ekologiska livsmedel i %
eller antal produkter). Bör tydliggöra att antal råvaror ej gäller Sv/Dk. Detta tydliggörs först
längre ner när man ska fylla i totalt inköp. Står inget om att den ekonomiska
sammanställningen vb kan göras under minimum 1 månad.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM anser at kravet er tydelig i forhold til at poeng gis utover det obligatoriske
minimumskravet og i forhold til at Sverige og Danmark må forholde seg til å regne andel
økologisk i % av totalt innkjøp.
Hotell Cumulus (Restel Group Oy)
Det verkligt bra, om antal Luomu (ekologiska) produkter ökar och man måste använda dem
(obligatoriskt krav). Jag tycker, att obligatoriska kraven är bra och ökningen av dem är bara
bra.
Livsmedelsverket
I kriterier för andel ekologiska livsmedel (O27 och O39) framgår att man med ekologiska
livsmedel och drycker avser produkter som märks enligt (EG) nr 834/2007 eller KRAV,
Luomo, Debio etc. Här önskar Livsmedelsverket tydliggöra att för att ett livsmedel ska vara
ekologiskt ska förordning (EG) nr 834/2007 följas, och enligt artikel 24 punkt 1 b ska
livsmedlet då vara märkt med gemenskapslogotypen för ekologisk produktion (EU-lövet).
Vidare önskar Livsmedelsverket påtala att hotell, restauranger och konferenser inte får
113
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
marknadsföras som ekologiska. Detta framgår av förordning (EG) nr 834/2007 artikel 1
punkt 3.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM godkjenner kun økologiske merkeordninger som er basert på EUs forordning. Det er
ikke slik at det stilles krav om at produktene som virksomheten bruker skal merkes
økologisk. Kravet gjelder innkjøp av varer. NM stiller ingen krav til at hoteller eller
restauranter skal markedsføre seg som økologisk, og stiller alltid krav om at alle relevante
myndighetsregler og lover skal følges.
P29 Hållbarhetsmärkt fisk och skaldjur
Rica Hotels
For høyt %-krav til sertifisert fisk. Dette kravet er helt nytt, og tilgangen på sertifisert fisk er
svært variabel i Norden, samt at prisen på sertifisert fisk er høyere. Ønsker at kravet
beholdes, men at prosentgrensen reduseres, og at kravene har nasjonale tilpasninger
tilsvarende krav til økologisk mat.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har etter remiss sänkt nivåerna så 10% hållbarhetsmärkt fisk ger 2 poäng och 5% ger 1
poäng. NM är medveten om att tillgången på hållbarhetsmärkt fisk varierar mellan länder
men i samtliga länder är tillgången ökanden varför NM inte anser att det ska behövas
nationella särkrav.
Best Western Hotels
Objection: We suggest 10 % and 5 %, due to heavy extra costs
Nordisk Miljömärknings kommentarer
As a result of the comments on the consultation proposal, the limits have been lowered to
respectivly 10% and 5%. 10% certified fish and shellfish is rewarded with 2 points. 5%
certified fish and shellfish is rewarded with 1 point.
Scandic Hotels
We suggest 10 % and 5 %, due to heavy extra costs (especially Denmark where suppliers
claim +50 %) which is difficult to ask from the guest.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see the reply to Best Western Hotels above.
The Rezidor Hotel Group
% is difficult for a hotel to count since there are many suppliers and the ordered
volumes are for different periods.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM is aware of the difficulty some restaurants may have documenting this requirement. On
the other hand, securing sustainable fisheries is of high importance and it is difficult to find
another way for restaurants to document their efforts in this area. NM also points to the
fact that this is a point based requirement.
Norwegian Seafood Export Council (via Rica)
Punkt P29 må jeg innrømme at jeg syns svanemerket gjør mer komplisert enn nødvendig.
De lister opp krav til sertifiseringsordninger for fisk i steder for å bare liste opp de
sertifiseringsordningene som finnes som møter kravene og som er godkjent av Nordisk
miljømerking. Her ville jeg ha spurt gjennom høringsrunden om MSC-merket (Marine
Stewardship Council) og Krav-merket fisk vil møte disse standardene. I allefall er MSC-
114
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
standarden en såkalt FAO-standard som de henviser til, og det er en standard som krever
sporbarhet. Det ser ut til at dere kan få 2 poeng dersom 15 % av fisk/skalldyr som dere
serverer er fra en bestand som er miljømerket / sertifisert mot en slik standard. Av norske
arter er sei, torsk, hyse, (dette vil jo da også gjelde bearbeidete produkter som klippfisk,
tørrfisk, boknafisk) nordsjøsild, norsk vårgytende sild (også norske bearbeidete produkter
som sildeglass) og norske reker sertifisert . Dere har med andre ord nok arter og sesonger å
ta av! Noe norsk laks er også Krav-sertifisert, her kan dere oppsøke produsenter som har
krav-merket.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM kommer att för ansökare av miljömärkningslicens publicera vilka standarder/hållbarhetsmärken för fisk som är godkända. NM:s godkänningsprocess för fiskstandarder kan
inledas i och med att dessa kriterier godkänns och då standarder ingår i licensansökningar. I
den elektroniska ansökningshjälpen kommer en uppdaterad lista på godkända certifikat att
vara tillgänglig för företagen.
Göteborgsoperan
Åter igen, önskemål om en komplett lista över vilka
hållbarhetsmärkningar/miljömärkningar som är godkända av Svanen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Norwegian Seafood Export Council ovan.
Haaga-Helia, students_5
Att separera fisk och skaldjur –produkter från ekologiska produkter är en fungerande
lösning. Det borde vara en speficering på accepterade fiskarter och fångningssätt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM vill tillägga att det inte alltid ges information om vilket fiskemetoder som används.
Finnish Game and Fisheries Research Institute
Locally wild-caught fish is worth of giving an extra point provided that fishing is
sustainable. Radius of max 250 km for production and other requirements for local food
seems to be reasonable. The use of sma1l-sized fish with large populations, like smelt, sprat,
Baltic herring, perch and roach, for human food should be encouraged. Locally wild-caught
fish could probably be used more than at present in hotels, restaurants and conference
facilities for example at the expense of farmed salmon or imported fish. This could create
new possibilities for the survival of local small-scale fisheries.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
The use of locally wild-caught fish and shellfish is rewarded in requirement P31.
Haaga-Helia, students_11
Grammatikproblem: Meningarna är för långa och därför svårt att förstå. Meningen borde
delas i flera satser.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM anser at kravformuleringen er tydelig og har ikke gjort noen endringer etter remiss.
Haaga-Helia, students_2
De nya åtstramade kraven på fisk och skaldjur är tydliga. Kraven på fisk har nu stor tyngd,
vilket är befogat. Å andra sidan är övriga punkter ibland tvetydiga, eftersom de inte är lika
tydliga.
115
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
O40 Vegetarisk rätt
Horesta
Det er relevant at indføre kriteriet om vegetabilsk ret, men at gøre det obligatorisk kan
være generende for virksomheder med måltidskoncepter.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Fordi vegetarisk kost har lägre klimatpåverkan, kräver betydligt mindre energi och mindre
areal för att producera lika mycket protein och energi som köttbaserad kost vid
råvaruframställning, har NM valgt å gjøre kravet obligatorisk. Svært få restauranter vil ha
problemer med å få tilbud om vegetarisk rett til å passe inn i et konsept.
Haaga-Helia, students_2
Kan restaurangen erbjuda vegetariskt alternativ på en tallrik från köket, om man annars har
lunchbuffet ? På många ställen är åtgången av vegetarisk mat obetydlig, och därför serverar
restaurangerna vegetariska portioner på detta sätt. Det vegetariska alternativet står på
menyn, men maten serveras direkt på tallriken och har samma pris som lunchbuffen. Hur
länge måste man bevara kopian på menyn ?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Om en restaurant har lunchbuffet, må minst en vegetarisk rett inngå i buffeten. Det rekker
ikke at kjøkkenet lager vegetariske alternativ på forespørsel fra gjesten.
EkoCentria
• Environmentally responsible restaurant avoids the use of rice
• We propose that the food served includes, in addition to vegetables, also grains, pasta and
equivalent products made from Nordic raw products.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM will not in this version of the criteria ban the use of rice. Use of locally grown food
products is rewarded in requirement P31.
P30 Vegetarisk restaurang/köttfri dag
Rica Hotels
Rica Hotels støtter ikke dette kravet. I et restaurantkjøkken som omfatter både frokost,
lunsj, middag og bankett-serveringer er det veldig høy fokus på varekost og matsikkerhet.
Det medfører at hele uka planlegges utfra hvilke matvarer som kan benyttes i flere retter,
gjennom flere dager, ved flere serveringer osv., og et brudd i dette med en vegetardag eller
kjøttfri dag ville kreve mye administrasjon og økt matavfall. Dette kravet sees på som
begrensende i forhold til forventningene til våre gjester. Vi mener da at gjesten vil benytte
seg av andre restauranter og andre hoteller, og styrbarheten forsvinner. Vi mener at dette
kravet kan føre til at vi kan miste kjedeavtaler med enkelte yrkesgrupper.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er endret etter remiss slik at også restauranter som til enhver tid tilbyr 3 eller flere
vegetariske retter får 2 poeng. Utover det ønsker NM å poengtere at kravet ikke er
obligatorisk, men kun sikter på å premiere restauranter som tilbyr mat med lavere
klimapåvirkning.
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Kravet på dag med vegetarisk mat är inte kundorienterat då det lägger sig i restaurangens
eget koncept.
116
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels over.
Haaga-Helia, students_4
Vegetarisk restaurang, vegetarisk måldag och dag utan kött. Vi föreslår, att poängkrav skulle
förändras så, att man får poäng också på antal urval av vegetarisk mat, inte på enskilda dag
med special urval. Vegetarisk dag är svårt att genomföra i restaurangen typ a la carte. Vi
tycker, att man skulle få mera poäng genom att bjuda flera vegetariska alternativ, vilket
skulle öka förbrukningen av vegetarisk mat.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Rica Hotels ovan.
Hällsnäs - Råda Säteri & Gästgifveri
Är ett utmärkt sätt att minska konsumtionen av kött till vardags. Idag ser vi en
okynneskonsumtion av köttråvara ofta av tvivelaktig kvalitet till alltför låga priser.
Att tillämpa denna åtgärd inom servicenäringen är inte förenligt med god kundservice och
kommer därmed att slå fel genom att restaurantören antingen väljer att tillfredsställa
kundens önskemål alternativt väljer köttfridag den dag som man ändå inte har öppet eller
hade tänkt att ha kött på menyn. Vad kan vi då göra för att minska skapa incitament för
minskad köttkonsumtion på restaurang? Pris, kvalitet och kunskap är rätt väg. Vi måste
vara beredda att betala ett högre pris för bra kvalitet. Vad är då "ful"kött och inte ? Är det
ok att servera vilt från egna marker, vildfasan, vildand, rester av köttråvara som använts i
annan form tidigare osv ? Tag bort denna extrapoäng som handlar mer om politik och
kommunikation av en idé än hållbar konsumtion. Att alltid erbjuda alternativa rätter när
kött finns på meny eller buffé har en större inverkan på den verkliga köttkonsumtionen. Vi
kan exempelvis se en stor ökning av den vegetariska konsumtionen på våra julbord genom
att vi presenterar bra alternativ på bordet. Med 8000 serverade julbord har det betydelse.
Låt de restauranger som vill profilera sig som köttfria göra det och ge dem möjlighet att
plocka poänger hos marknaden. Om alla inom Svanen är lite köttfria ibland riskerar vi att
det tar udden av deras affärsidé ?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels over.
Best Western Hotels
Objection: We believe offering more vegetarian alternatives, instead of banning meat and
fish, will create better environmental results. Banning meat can cause guests leaving the
hotel for another restaurant.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
The requirement is changed since the consulting proposal. Now also restaurants offering,
on a daily basis, more than 3 vegetarian courses is awarded 2 points.
Scandic Hotels
We believe offering more vegetarian alternatives, instead of banning meat and fish, will
create better environmental results. Banning meat can cause guests leaving the hotel for
another restaurant.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see the reply to Best Western Hotels above.
Haaga-Helia, students_3
Utom vegetariska restauranger är det inte realistiskt ur affärsekonomisynpukt att ha en
vegetarisk rätt i veckan. Kunderna skulle helt enkelt välja en annan restaurang på dagen med
117
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
vegetarisk rätt och kanske inte aldring skulle komma på nytt. Vi föredrar, att man skulle få
en poäng, om man har på varje måltid ett alternativt vegetarisk rätt. En annan poäng skulle
man få, om man har en dag i veckan utan kött på restaurang eller i rum service.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Å tilby en vegetarisk rett til hvert måltid er et obligatorisk krav. Se for øvrig svar til Rica
Hotels over i forhold til et nytt altarnativ som gir poeng.
Mässrestauranger
Här ser vi vissa svårigheter när det finns flera verksamheter som har olika typer av
serveringar. Hur driver man en hamburgerrestaurang utan kött? Vi ser dessutom ett
problem i förslaget med hur det ska redovisas. I förslaget ska kopia av menyerna finnas
med. Vegetarisk rätt, ska den stå för viss del av försäljningen på menyn? Vi ser gärna att
Svanen förtydligar detta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM ønsker å poengtere at kravet ikke er obligatorisk, men kun sikter på å premiere
restauranter som tilbyr mat med lavere klimapåvirkning. Det stilles ikke krav til hvor mye
det selges av de vegetariske/kjøttfrie alternativene.
Haaga-Helia, students_4
Den här titeln borde ändras till Vegan. Vi specificerar, att vegetarisk rätt kan inkludera t.ex.
mat som innehåller mjölkprodukter. Vi föreslår ändring i texten. Restaurangen borde bjuda
som varmrätt minst en veganrätt på frukost, på lunch och på middag. På ala –carte listan
ska vara minst två varma veganrätter. Veganrätt ska innehålla minst tre råvaror, varav en är
proteinrik. Bönor, linser och tofu ska vara ekologiskt producerade. Mängden veganmat ökar
hela tiden. Det här dokumentet har ökande betydelse för miljöansvaret.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Hensikten med kravet er å øke tilbud og etterspørsel etter mat som ikke er basert på kjøtt
eller fisk. Å kreve at rettene er tilpasset et vegankosthold vil oppfattes som svært
begrensende for restaurantene.
Hällsnäs affärsclub
Det är ett gott initiativ men hur påverkar detta festvåningsverksamhet? Detta kan också
vara svårare att sälja in till middagsgäster. Att den dagliga lunchen en dag inte har något
animaliskt alternativ är inte så svårt att kommunicera till gästen. Men då man skall bjuda på
middag eller vid ett större arrangemang begränsas till endast vegetariska rätter en viss
veckodag kan det vara svårt att genomföra för flera verksamheter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det er etter høring lagt til et unntak for restauranter som driver festvåningsverksamhet med
private selskap. Så lenge festvåningsverksamheten utgjør mindre enn 20% av restaurantens
samlede inntekt, inngår ikke mat som serveres der i kravet.
Milgårdarna
Fråga/Diskussion: Varför måste det vara 1 köttfri dag i vecka? Kan man inte i stället sprida
ut antalet måltider (dvs 1 frukost, 1 lunch, 1 middag) under en vecka? Detta hade känts mer
relevant då våra gäster enbart är konferensgäster och intar sina måltider hos oss. Sprider
man ut måltiderna över en vecka blir inte samma konferens-sällskap "drabbad" av att under
en och samma dag få köttfri frukost, lunch och middag = svårgenomförbart. En
dokumentering kring vilka menyer som serverats under en månad skulle kanske kunna vara
ett dokumentatonssätt.
118
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet er endret etter remiss slik at også restauranter som til enhver tid tilbyr 3 eller flere
vegetariske retter får 2 poeng. Utover det ønsker NM å poengtere at kravet ikke er
obligatorisk, men kun sikter på å premiere restauranter som tilbyr mat med lavere
klimapåvirkning.
The Rezidor Hotel Group
Restaurant should ofier minimum 1 vegetarian option.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Offering minimum 1 vegetarian option is a mandatory requirement. By extending the range
of vegetarian/meatfree options on the menu, the restaurant can achieve from 1 to 3 points.
Horesta
Fint med point for mere Vegetarisk mad.
P31 Närproducerat
MaRa Finnish Hospitality Association
MaRa anser, att 250 km begränsningen för närproducerade livsmedel är orealistiskt liten
och föreslår, att den höjs till 500 km för alla. Antal poäng för närproducerade livsmedel
borde också höjas: 5-10 % -> 1 poäng; 10-15 % -> 2 poäng och över 15 % ->3 poäng. Man
borde få dubbelpoäng för närproducerad ekologisk mat.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I tidigare kriterier fanns en km-gräns på 500 km, vilket ofta blev kritiserad för att vara
alltför generös då produktionen då kan ske långt från slutanvändningsstället. Det finns
ingen allmänt vedertagen km-gräns för närproducerat, men många använder sig av gränsen
250 km (t.ex Bondens Marknad i Sverige). NM beslöt därför att skärpa km-gränsen till 250
km, men erbjuder fortsättningsvis möjligheten för verksamheter norr om 62:dra
breddgraden att få poäng för produkter inom en 500 km radie.
NM är enig i att poängen för kravet i princip kunde höjas och poängskalan breddas, men i
så fall borde kravet kompletteras bl.a. med tydligare krav på transportsättet, för att säkra en
tydligare miljövinst. Detta kan bli aktuellt att se över i kommande revisoner av kriteriet.
NM anser inte det motiverat att ge dubbelpoäng i detta krav för närproducerade ekologiska
produkter, men sådana produkter kan givetvis få poäng både från närproducerat-kravet och
kraven som omfattar ekologisk produktion.
Mässrestauranger
För att vara attraktiva och erbjuda menyer som lockar gästen måste den varieras med t.ex.
vilt eller närproducerat. Varför finns inte viltkött, svamp och bär med i Svanenmärkningens
poängbedömning?
(....)
Om man krymper radien till 250 km så uppstår helt olika förutsättningar beroende var man
har sin verksamhet. Det ska inte vara någon skillnad på förutsättningarna om man utgår
från en storstad eller glesbyggd. Att inte kunna stödja gårdar som jobbar småskaligt eller
miljöinriktat för att de ligger utanför radien anser vi inte vara bra, vi befarar även att det
kommer få konsekvenser för resturangens valmöjlighet av närproducerade livsmedel.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Vilt, svamp och bär som kan dokumenteras vara av lokalt urpsrung ger givetivis poäng
enligt kravet. Se forøvrig svar til MaRa ovan angående grensen på 250 km.
119
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Aros Congresscenter i Västerås
250 km för närproducerade livsmedel anser vi är för kort sträcka och bör ändras till 500 km.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til MaRa ovan.
Stockholm City Conference Sentre
Med våra volymer har vi svårt att se hur vi ska kunna tillgodose den mängden mat som
närproducerad då gränsen minskas till hälften. Vi har idag en hel del som kommer från
Gotland och Göteborgstrakten. Om allt detta faller bort med tanke på neddragning av radie
från 500 km till 250 km, har vi svårt att ersätta den volym med andra tillgängliga råvaror
inom 250 km radien.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til MaRa ovan.
Engsholms Slott
Alla restauranger går mot mer närproducerat och viltkött som kanske är mest miljö-smartast
av allt finns inte ens med. Hur premieras det?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Mässrestauranger ovan.
Umeå Folkets Hus
Radien 250 km för närproducerade livsmedel gäller, förutom Norr om polcirkeln (efter
godkännande). Detta innebär att en anläggning efter Norrlandskusten inte kan räkna
livsmedel från fjälltrakterna som närproducerat. Exempelvis kan Umeå Folkets Hus inte
använda produkter från Tärnavilt och räkna dem som närproducerade. Det finns heller
inget slakteri inom 250 km från Umeå. Närmaste slakteri finns i Luleå, 280 km bort. På
samma sätt är det med fisk. Detta innebär att inget kött eller fisk kan räknas som
närproducerat med föreslagen radie. Övriga råvaror enligt förslagets 250 km-gräns, är av så
liten volym att poäng knappast är möjliga att erhålla. UFH föreslår att gränsen utökas för
anläggningar i Västerbotten och norrut. Förslagets gräns på 250 km riskerar annars att
motverka sitt eget syfte. Med förslaget finns det inget incitament överhuvudtaget att handla
norrländska eller ens svenska råvaror. Man kan lika gärna använda lamm från Nya Zeeland
eller ren från Ryssland i stället för lamm från lokal producent och ren från Västerbotten.
Nordisk Miljömärknings kommentar
I remissförslaget ingick ett undantag att anläggningar i glesbygden norr om polcirkeln kunde
efter godkännande från Nordisk Miljömärkning få använda den tidigare gränsen på 500 km
från verksamheten. Efter remissen har detta undantag ändrats till att gälla alla anläggningar
som befinner sig norr om 62 breddgraden (linjen Trondheim-Umeå-Vasa-Kuopio).
Radisson Blu Falconer
M.h.t. nærhedsprincippet er vi nødt til at forholde os til den lovgivning, der er i dag vedr.
oprindelsessted. F.eks. : købes 100 kg. danske hindbær, kan de i realiteten komme fra
Polen, Østrig og andre steder, da de må kaldes danske, når blot de ompakkes i Danmark.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Syftet med kravet är inte att säkra vilket land matråvaran kommer ifrån, utan att säkra att
odlingsplatsen (gården) är känd och att all odling, bearbetning och lagring har skett innanför
en begränsad radie från restaurangen/hotellet. Det vill säga, den miljömärkta verksamheten
skall ha kunskap om hela produktionskedjan från gård till bord, och kunna säkra att transportsträckan för denna produktionskedja inte är lång. Därmed är det inte ur miljömärkningssynpunkt tillräckligt att från förpackningen utläsa produktens ursprungsland.
120
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Haaga-Helia, students_4
Närproducerade livsmedel. Vi föreslår, att detta poängkrav skulle åtstramas så, att avståndet
skulle vara max. 100 km. Dessutom man borde också på något sätt ta hänsyn till
transportsättet. På detta sätt skulle inte uppkomma situationer, där små transporter med
stor miljöpåverkan kan belönas med extra poäng.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
I vissa tätbebyggda områden med mycket egen livsmedelsproduktion och –förädling kan
det vara motiverat att begränsa avståndet till 100 km, men för andra områden är en sådan
km-gräns alltför sträng. I tidigare version av kriterierna var km-gränsen 500 km, så
avståndet har från detta halverats (för verksamheter belägna norr om 62oN gäller
fortsättningsvis radien 500 km). Ytterligare åtstramning av km-gränsen är inte i denna
revision motiverad.
Det är helt korrekt att transportsättet inverkar på matråvarornas miljöbelastning, men
tyngpunkten i motiven till kravet är ändå bevarandet av lokal biodiversitet. Att komplettera
km-kravet med krav om transportsättet gör kravet onödigt komplicerat i denna revision,
och dokumentationen för att visa att ett sådant transportkrav uppfylls blir onödigt
komplicerad i förhållande till antalet poäng som kan uppnås från detta krav (1 poäng). I
kommande revisioner kommer detta krav dock att ses över. Observera att NM premierar
miljömässigt bättre transporter i ett eget avsnitt om transporter.
Rica Hotels
For strengt km-krav i lokalmat-krav. Vi foreslår en matrise som vekter antall % mot antall
km. 10% innen 25 mil gir et poeng, men kanskje 15% innen 35 mil også kan gi et poeng?
Osv.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM är medveten om att kilometergränsen i kravet i vissa fall kan vara sträng och har därför
ändrat kravet för anläggningar norr om 62 breddgraden. NM har bedömt möjligheten att
införa en matris enligt förslaget, men det blir onödigt komplicerat att dokumentera och
handlägga, speciellt med tanke på att totala antalet poäng från kravet (1 p) ändå är ganska
litet. NM överväger i kommande revisioner att utveckla kravet vidare.
Asko (via Rica)
Krav til 25 km avstand fra produsent til hotell er vanskelig å si noe om på vegne av Rica
Hotellene, som en landsdekkende kjede. Det vil være en enormt stor jobb å skulle si noe
om dette pr leverandør i forhold til beliggenheten til Rica Hotellene. Hva slags svar
forventer dere av oss på dette?
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Avståndsgränsen är 250 km, inte 25 km (för anläggningar verksamheter norr om 62oN gäller
gränsen 500 km).
Detta krav kan sällan dokumenteras centralt i en kedja, utan varje hotell/restaurang måste
för att få poäng styra sina inköp så att en andel av matråvarorna uppfyller kravet. NM är
medveten om att dokumentationen för att få poäng kan upplevas omständig, men å andra
sidan kan den inte minskas, eftersom syftet med kravet är att främja lokal produktion, ökad
biodiversitet och minskat transportbehov.
EkoCentria
• The origin of local products cannot be automatically verified with an organic certificate
• We propose that the mention of organic certificate is removed in this section in order to
avoid confusion on the use of terms local and organic products
121
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentarer
The requirement is altered as a result of this comment. In the final set of criteria it is no
longer possible to document the use of locally grown food products with an organic
certificate.
Haaga-Helia, students_1
Vi föreslår, att restaurangen skulle få poäng/att det krävs, att restaurangen skulle använda
råvaror, som har traditionellt odlats eller producerats på närregionen. T.ex. ris kunde
ersättas med korn eller potatis med batat (söt potatis).
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Förslaget är intressant men kan vara svårt att specifiera och dokumentera. Det är också
oklart vilken miljövinst som kan uppnås med förslaget. Kravet ändras inte.
Haaga-Helia, students_2
Det har inte specificerats, om kraven på närproducerade mat uppfylls angående råvaror,
som inte är från nordiska länderna men har ändå producerats inom 250 km region t.ex. från
Ryssland, Estland, Lettland eller Litauen.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Kravet begränsar radien från odling till hotell/restaurang. Odlingslandet saknar betydelse i
detta sammanhang. Miljömärkningen kan dessutom inte ställa krav som avgränsar
produktion till ett visst land, då detta kan uppfattas som handelshinder.
Haaga-Helia, students_10
På årsbasis skulle inköpsvolymen av närproducerade livsmedel höjas till 30 % från
nuvarande 5 %. Argumentationer: Poäng skulle kunna höjas, man ska uppmuntra att
minska transporter, därför att miljöeffekt från transport är stor.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Den undre kravgränsen för att få poäng är 10 %, medan maxpoäng (1 p) kan fås ifall över
15 % av matråvarorna uppfyller kravet. NM är enig i att poängen i princip kunde höjas och
poängskalan breddas, men i så fall borde kravet kompletteras bl.a. med tydligare krav på
transportsättet samt på biodiversitet, för att säkra en tydligare miljövinst. Detta kan bli
aktuellt att se över i kommande revisoner av kriteriet.
Haaga-Helia, students_11
Det verkar vara ett fel på tabellen. Man får mera poäng för ett mindre antal närproducerade
produkter än man får för ett större antal närproducerade produkter.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Poängtabellen är rättad, slutlig poängtabell är följande:
Andel närproducerade livsmedel/drycker av
inköpsvolymen*
Poäng
15 % eller mer
1
≥ 10 - < 15 %
0,5
Scandic Hotels
This is almost impossible to ask from supplier there is a tracability for food safety but that
cannot be applied to this criteria. It will require so much administration from our suppliers
that they will need to charge us for it. Suggestion: Give points for single products that are
purchased locally (Scandic might not reach the points, but we believe it to be a more sound
way to measure).
122
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM are aware that the documentation on locally produced food could be challenging, but
consider this as important. NM have considered the proposal giving points for single
products, but our experience from this approach on ecological products are not very good.
In the next version of the criteria one of the most central areas will be to make a %-limit in
the requirement on ecological products also for Norway, Finland and Iceland.
Best Western Hotels
Objection: This is almost impossible to ask from supplier.
there is a tracability for food safety but that cannot be applied to this criteria. It will require
so much administration from our suppliers that they will need to charge us for it.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see the reply to Scandic Hotels above.
Körunda Golf & Konferenshotell
Vi tycker att kraven på närodlat är en aningen hög.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM är medveten om att dokumentationskravet på närproducerat är rätt så omfattande, men
ändå nödvändigt för att kravet ska ge mening.
Milgårdarna
Kommentar: Känns lite lågt att bara premiera med 0,5 poäng för 10-14%, att inte alls få
poäng upp till 9% och att över 15% premieras med 1p.
Bör finnas uträkning att fylla i även här samt precisera kravet av minimum 1 månads
sammanställning.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM är enig i att poängen för kravet i princip kunde höjas och poängskalan breddas, men i
så fall borde kravet kompletteras bl.a. med tydligare krav på transportsättet, för att säkra en
tydligare miljövinst. Detta kan bli aktuellt att se över i kommande revisoner av kriteriet.
NM är enig i kommentaren om att det underlättar med ansökningshjälp för dokumentation
av kravet. I den tidigare versionen av restaurangkriterierna finns en bilaga för detta (Bilaga
4, Sammanställning av restaurangens regionala livsmedel och drycker), en motsvarande
bilaga införs i slutlig version av de reviderade kriterierna.
NM har etter remiss infört en möjlighet att för krav som ska dokumenteras på årsbasis, kan
efter godkännande av NM godtas på basen av ett estimat som baserar sig på statistik från en
representativ månad.
Svenska Möten
Kaffe och te bör även de exkluderas från beräkningen eftersom dessa produkter inte kan
närproduceras. Tidigare framförda synpunkter kring inköpsvolym gäller även under denna
punkt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM är enig i förslaget och undantar kaffe och te från beräkningarna.
Bama (via Rica)
Lokal mat kan vi i høyeste grad bidra med. Vedlagt følger en liste over hvilke lokale
produsenter som leverer til våre 19 BAMA Storkjøkkenavdelinger i Q1
Tilsvarende liste vil bli laget for Q2, Q3 og Q4.
123
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Horesta
Fint med point for lokale råvarer.
P32 Bordsvatten
Göteborgsoperan
Vi erbjuder endast till den som aktivt frågar efter bordsvatten. Vi har ingen merförsäljning i
form av flaskor stående på borden eller inkluderat i lunchpris etc.
Hur ser Svanen på "egentillverkat" bordsvatten? Alltså kranvatten som kolsyras på plats i
flaskor som diskas och återanvänds?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Om gjestene ikke tilbys flaskevann premieres det i dette krav. Å tilby ”egenprodusert”
kullsyreholdig vann er et alternativ for restauranter som ikke ønsker å servere flaskevann.
Hällsnäs - Råda Säteri & Gästgifveri
Dricksvatten: Är ju ett ständigt ämne för synpunkter i hållbarhets sammanhang. Idag har
de allra flesta kloka aktörer ett borsdsvattensystem med filtrerring, kylning och
kolsyrebehandling. Dessa system är väldigt lönsamma för alla inte minst vår miljö. Den
löpande månadskostnaden för dessa anläggningar är fortfarande för hög i förhållande till
investeringskostnaden och underhållskostnaden. Men priserna är på väg nedåt vilket öppnar
upp för ännu fler användare. Dessutom kommer många att välja att köpa egna anläggningar
framöver vilket väsentligen kommer att minska kostnaden.
Vi har i våra restauranger varit pionjärer i att instalellera denna typ av vattenberedare både
på de anläggningar som har kommunalt vatten och egna brunnar. Vi har konferens,
buffélunch, finlunch,, kafé, festvåning och är troligen landets största aktör på bröllop. På
alla våra enheter och i alla dessa verksamheter går vattenberedarna varma.
Men vi erbjuder självklart kunden även buteljerat vatten ! Framförallt rör det som om
Stenkulla och Ramlösa som efterfrågas av vattenkännarna. Då Stenkulla utom konkurrens
är det bästa vatten på marknaden och tappas några stenkast från våra verksamheter
betraktar vi det som en självklarhet att kunna erbjuda detta närproducerade vatten. Det
ligger naturligtvis i allra högsta grad i vårt intresse att i fösta hand saluföra "eget vatten"
Att göra bra vattenprodukter som är hälsosamma för kunden och i jämförelse med tex
importerade alternativ har en begränsad negativ miljöpåverkan, till fulvatten är inte
kloktänk. Rimligen borde vi i så fall ge extrapoäng för att servera drycker tappade innanför
området för närproducerade varor. Kanske borde vi även överväga att ge extrapoäng till
dem som väljer att inte servera bevisat hälsovådliga produkter som läsk etc. Personligen är
detta inte ett alternativ då jag inte anser det vara vår uppgift som restaurantörer att styra
våra gästers konsumtion generellt. Dock kan och skall vi genom hur vi utarbetar våra
koncept kunna bygga enheter som tex enbrt erbjuder krav och eko produkter mm. Frågan
är svår, det inser jag som ni förstår men gör inte fin vatten i blygsam nivå till ett fulvatten
och uberkomerssiella läskprudukter till en självklarhet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM er inneforstått med at de fleste restauranter vil komme til å velge å kunne servere sine
gjester flaskevann dersom gjesten ønsker eksempelvis Ramlösa eller Stenkulla. Vi har likevel
beholdt kravet etter høring for å kunne premiere de restauranter som helt har tatt bort
flaskevann fra sitt sortiment.
Milgårdarna
Att var och en av gästerna fylla på konferensvatten från ”eget vattenmaskin” istället för att
ha köpt/transporterat konferensvatten på flaska i konferensen. På MiLgårdarna finns idag
124
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
antingen eget vatten på karaff inne i konferensen, alternativt finns en flaska vatten/person i
konferensrummet vid ankomst. Deltagarna uppmanas sedan att själva fylla på sin flaska
med eller utan kolsyra ur våra installerade vattenmaskiner.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet omfatter kun restauranten – ikke konferansen.
Horesta
Fint med point for at undgå vandflaske.
P33 Mätning av organiskt avfall
Haaga-Helia, students_2
Kravet på organiskt avfall (bioavfall) tar inte hänsyn det, att en restaurang som använder
hela grönsaker, förorsakar mycket mera bioavfall än t.ex. en restaurang, som använder
färdigt skalade och hackade produkter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det stilles ikke i denne versjonen av kriteriene noe krav til hvor mye organisk avfall som
genereres – slik det gjør for restavfall innledningsvis i kriteriene. I dette kravet er hensikten
kun at restauranten måler og dokumenterer sitt organiske avfall.
Mässrestauranger
Vi vill också gärna få Svanens förtydliganden när det gäller svinn. Att inte ha tydliga rutiner
och riktlinjer kring svinnberäkning vid kalkylering, kunskap om bästa tillagningssätt för att
minska svinn, portionsstolekar, gästmängdbedömning och resthantering innebär förstörelse
av råvaror och ökad avfallsmängd. Svinn från dels tillagning och dels från gäster. Att främja
ett strävande att inte tillaga maten på ett sådant sätt där upp till 30% försvinner som ånga.
Vi anser att detta är en lika viktig fråga som energifrågorna.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM er enig i at tiltak for å redusere matsvinn er av stor miljømessig betydning for en
restaurant. Det er grunnen til at vi nå, som et første ledd, innfører et poenggivende krav om
måling av organisk avfall. I neste revisjon av kriteriene vil vi vurdere muligheten for å
innføre en grenseverdi for restauranter.
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik
En veckas mätning per kvartal på matsvinn är ett lågt satt krav jämfört med en del andra
väldigt definierade krav. Vidare bör även annat svinn än tallrikssvinn omfattas t ex
serveringssvinn (vid bufféer) och råvarusvinn - det ger helhetsperspektiv och flyttar fokus
från enbart matgästens svinn. Att även dokumentera vad som serverats under mätningarna
och att så likartad mat som möjligt serveras vid nästa mätning för att kunna dra slutsatser
om ev förbättringar är en rekommendation som bör in.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Kravet omfatter alt organisk avfall – uansett om det oppstår som råvaresvinn eller om det
er tallerkensvinn. NM anser at å måle avfall under en representativ uke hvert kvartal er på et
tilstrekkelig nivå.
125
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
5.13 Kommentarer til krav til gjesterom (kap. 3)
5.13.1 Generelle kommentarer til kravene til gjesterom
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen anser att de i remissen angivna kriterierna bör kompletteras med de
inköpskrav vi föreslår under punkten ”1.8 Inköp”. Notera att utbudet i eventuell minibar
skall jämställas med försäljning via reception, d.v.s. minst 1 miljömärkt alternativ skall
erbjudas inom de produktkategorier där miljömärkning finns.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM takker for innspillet, men har ikke fokus på innholdet i minibarer i denne revisjonen.
5.13.2 Kommentarer til kravene til gjesterom i detalj
O41 Engångstoalettartiklar
Horesta
Kravet om engangsartikler besværliggør hotellernes indplacering i stjerneklassifikationen især hvis hotellet ønsker4 eller 5 stjerner. Det gælder både de eksisterende danske
klassifikationskriterier og kriterierne for Hotel Stars Union, hvor der gives point for
engangsartikler for l 3 stjerner. Der skal også være tilbud om tandbørster, tandpasta,
barbergrej, hygiejnebind etc. på 3 til 5 stjernet hoteller, men det kan udleveres i reception.
Ide danske kriterier skal 4 og 5 stjernede hoteller udover sæbe og shampoo (i dispenser eller
engangs) have plejeprodukter såsom lotion, ansigtsservietter etc. samt badetøfler, som kan
være i engangsemballage. For Hotel Stars Union skal 5 stjernet hoteller have
kosmetikprodukter i flaconlsmå flasker) samt yderligere kosmetikprodukter på 4 og 5
stjernet såsom neglefil, vatrunddeler, bodylotion. Badetøfler som kan være engangs skal på
4 stjernet kunne udleveres og på 5 stjernet skal de være på værelset.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Kravet er endret etter høring til et rent poengkrav og slått sammen med krav P34. NM har
forståelse for de begrensninger de internasjonale stjerneordningene gir hotellene. Fordi bruk
av engangstoalettartikler er noe som er svært synlig for gjestene og som mange reagerer
negativt på ut ifra miljøhensyn, ønsker NM å belønne de hotellene som benytter dispensere
eller andre løsninger enn engangstoalettartikler godt. Hotell som ikke har engangstoalettartikler i noen rom vil bli premieret med 4 poeng mens de hotell som har engangstoalettartikler i max 25% av rommene vil få 3 poeng.
Radisson Blu Falconer
75% af værelser uden engangsartikler er ikke realistisk.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Rica Hotels
Rica Hotels ønsker dette kravet som et poengkrav. Så lenge det stilles strenge krav til
restavfall, bør hotellene selv få velge hvilke baderoms-artikler som tilbys på baderom, i
dispensere eller som engangsprodukter. Kravet må harmoniseres med det svenske hotellklassifiseringssystemet. I tillegg ønsker vi ikke et prosentkrav, men et krav der hotellene selv
kan skille på standard-rom og oppgraderte rom, uavhengig av prosentfordelingen mellom
126
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
disse. Dette kravet sees på som begrensende i forhold til hva og hvilken kvalitet vi ønsker å
tilby gjestene våre.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Best Western Hotels Sverige
En fråga som engagerat är hygienartiklar/engångsartiklar. O41 , P34: Då Best Western har
minimum krav att gäster skall få gästgåvor, gästartiklar kommer vi inte att klara detta. Best
Western kommer inte ändra sina regler för Svanen. Självklart så tittar vi på så mycket som
möjligt i refill. Jag anser också att det inte är engångsartiklar utan dessa produkter kan
återanvändas vid flera tillfällen och då är det ingen engångs produkt.
Föreslå att detta löses enkelt genom att den föreslagna obligatoriska frågan görs om till en
poängfråga.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Grand Hotel Lund
Hygienartiklar bör tillåtas. Gör om detta till poängfråga och skapa en tydlig definition på
engångsprodukter. Svanens kriterier får inte krocka med Visitas stjärnklassificering.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Grand Hotell Stockholm
Krav O 41 om engångsartiklar på gästrum: Kravet måste ändras till ett poängsatt krav,
gärna kombinerat med många poäng som därmed premierar anläggningar som väljer andra
typer av lösningar än engångsartiklar. Målet med Svanens kriterier måste vara att alla typer
av anläggningar ska ha möjlighet att uppnå en Svanenmärkning annars känns hela idén fel.
Att i praktiken utesluta hotell pga. ett enskilt krav som dessutom påvekas av kedjetillhörighet är mycket olyckligt. Dessa hotell, speciellt deluxehotell, har gäster som förväntar sig
dessa typer av produkter. Produkterna fungerar inte bara som hygienprodukter utan även
som presentprodukter mm. Gäster vill vara säkra på att det är nytt och fräscht och
påfallande ofta har märket stor betydelse. Detta måste GH och andra hotell förhålla sig till
och ett obligatoriskt krav skulle kullkasta GHs och säkert flera andra hotells planer på en
märkning. Förslag: Poängsatt krav med förslagsvis 6 poäng där antalet produkter kan styra
hur många poäng som kan uppnås.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Hällsnäs affärsclub
Kan komma att krocka med gällande stjärncertifieringar. Detta måste ses över och kontakt
bör tas med dem som klassificerar hotellrummen. Där det krockar och det inte finns någon
lösning kan det bli aktuellt med en dispens?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Hällsnäs - Råda Säteri & Gästgifveri
Gästartiklar på rummen är en annan het fråga där någon inte tänkt klart eller bara haft lite
otur med tänket? Är dessa engångsartiklar, gåvor eller en del av kundupplevelsen ?
Grundproblemet är spridningen av små förpackningar med ett innehåll av tvivelaktig
kvalitet. Branchens aktörer är i Sverige på väg ifrån detta och de flesta har redan lämnat
denna värld. De som fortfarande ställer ut småförpackningar med lite innehåll av dålig
127
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kvalitet är inte på banan i andra sammanhang och kommer därför inte att beröras. Låt inte
kundupplevelse och kvalitet krocka med Svanen, det är viktigt att inkludera de bästa för att
placera Svanen i finrummet likväl som i lågprismiljöer.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Hilton Slussen
Engångstoalettartiklar: Som internationell hotellkedja är detta tyvärr omöjligt för oss att få
till. Vi föreslår att O7 Gränsvärde Avfall blir obligatoriskt för de verksamheter som inte kan
erbjuda detta, istället för valbart.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Starby Hotell
Detta är en mycket känslig punkt. Vi hade dispensrar för tvål och schampo på rummen men
pga gästernas efterfrågan blev vi tvungna att ta bort dem och ersätta dem mot småflaskor.
Vi som siktar mot att (då vi precis har renoverat alla våra rum) få en extra hotellstjärna vill
inte dra ner på kvalitén och då det just nu pågår en diskussion bland de vana hotelliggarna
om att dispensrar ska vara ohygieniska och att det inte räknas som bra hotell med dessa så
känns det orimligt att det ska vara ett obligatoriskt krav. Bättre i så fall att höja poängen för
dem som har dispensrar och de som känner att de måste ha småflaskor till tvål och
schampo får tjäna poäng på annat håll. Vi har tex i samband med renoveringen satsat på
snålspolande toaletter, svanenmärkta hårdvaror osv…Men just schampo och tvål krävs det
några år till om man får gå på gästernas åsikter.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Visita
Hotellklassificeringens synpunkter på remissförslaget: Den svenska hotellklassificeringen är
ansluten till Hotelstars Union där för närvarande 14 länder är medlemmar. Ytterligare 4
länder har observatörsstatus i avvaktan på egna/nationella beslut om medlemskap. I de
gemensamma kriterier som Hotelstars Union har beslutat om ingår olika typer av
gästartiklar som body lotion, balsam, syset, skoputs etc. Obligatoriska från 4*. I Sverige har
vi accepterat, med hänsyn till nuvarande Svanenkriterier, att dessa kan levereras till rum på
gäst begäran samt att det finns en tydlig gästinformation om denna leveransservice. Dock
ger denna lösning inga poäng i klassificeringen vilket då negativt kan påverka antalet
stjärnor som hotellet erhåller.
Denna lösning är dock inte implementerad i de andra Hotelstarsländerna där gästartiklar ska
finnas på rummen. Vi har anpassat tolkningen av de svenska kriterierna efter gällande
Svanenkriterier men kan inte acceptera den lösning som Svanen nu föreslår, dvs att
gästartiklar obligatoriskt inte får finnas på rummen. Vi menar att hotellet måste själv kunna
välja hur man vill hantera gästartiklar helt beroende på den servicenivå man erbjuder.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Svenska Möten
Kravet bör strykas (dock bör P34 bibehållas möjligtvis kan poängnivån ses över i syfte att
ge än mer poäng för de som väljer bort engångsartiklar) För många SPA-hotell är det en
viktig del av verksamheten att kunna dela ut produkter på gästrummen. Remissmaterialet
saknar även en tydlig definition på vad som menas med engångsartikel, vikt, mängd etc.
Kravet kolliderar även med Visitas hotellklassificering. Med bibehållet krav skulle inte ett 5128
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
stjärnigt hotell kunna vara Svanenmärkt. Detta problem avhjälps med att ha enbart
poängkrav.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Yasuragi
Detta gav upphov till mycken diskussion under mötena med anläggningarna, och Yasuragis
ståndpunkt är att vi varken behöver eller bör ha engångsartiklar, till gästerna eller i den
övriga verksamheten. Att en mindre flaska inte skulle vara en engångsartikel för att den inte
innehåller ”en dos” av innehållet är skrattretande. Ju större och färre förpackningar, desto
mindre miljöpåverkan, så enkelt är det. Olika krav från olika intresseorganisationer (ex.
Visita) gör att man dras i olika riktningar gällande prioriteringarna. Vi anser att detta får stå
för vardera hotell, vad man väljer att satsa på. Men här finns kanske möjlighet för Svanen
att gå in och påverka, för att samordna intressena inom branschen. Detta är en stor och svår
strid att ta som enskilt hotell och värdefullt är förstås om man lyckas förändra de
internationella förväntningarna på vad ett hotell ska leverera i form av produkter etc.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Horesta ovan.
Best Western Hotels
Objection: Against rules from Best Western International and Visita . We are hotels with
service and this is one thing of luxury that belong to hotel. Best Wester Minimum Standard
world wide have this rules.
Nordisk Miljömärknings kommentar
As a result of the comments on the consulting proposal, the requirement is no longer
mandatory. Instead it is converted to a point based requirement. NM understands the
limitations the international star requirements put on the hotels. On the other hand NM
wishes to reward hotels that use dispensers well as many guests associate individually
packaged amenities with someting bad from an environmental perspective. 4 point are
rewarded to hotels with no rooms equipped with individually packaged amenities, 3 points
are rewarded if less than 25% of the rooms offer such a service.
The Rezidor Hotel Group
No individually packaged amenities allowed in >75% of guestrooms. This criterium
conflicts with ao Visita requirements for 4-5 star hotels and with our brand standards for
Radisson Blu. We would welcome Svanen alignment with the Visita criteria and/or
adaptation to the hotel type.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
Hotell Cumulus (Restel Group Oy)
Det är bra, att man har gränsat antal engångsartiklar (25 %), men varför man får extra
poäng för miljömärkta engångsartiklar (för mat)?(P25) (Eller får man poäng bara, om alla
engångsprodukter i dessa max. 25 % rummen är miljömärkta?)
Nordisk Miljömärknings kommentar
I krav P25 får hotell, restauranter og konferanse poeng om de benytter miljømerkede
engangsartikler til servering av mat. Det er i utgangspunktet et forbud mot bruk av
engangsartikler i forbindelse med matservering, men det er unntak for take away, catering,
room service og hurtigmat. Om miljømerkede engangsartikler benyttes i forbindelse med
slik servering, kan søker tildeles poeng.
129
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
P34 engångsartiklar
Se kommentarer til O41 over.
P35 TV-apparater
Ingen kommentarer.
P36 Minibarer
Hospitel
Betr. minibarer var det tidigare ett kriteri betr. energiförbrukning om 0.85 kw/dygn
Detta är ju nu dock idag en hög förbrukning. I vårt sortiment finns nu miljövänliga
minibarer, A + = 0,21 kw/dygn resp A +++ = 0.09 kw/dygn. Vi har fått mycket bra
respons betr. vår låga energiförbrukning. Dessutom har våra minibarer ej ammoniak i
kylssystemet, som de flesta hotellminibarer har idag. Våra minibarer drivs med kompressor
till skillnad från ”vanlig” som drivs med ett absorptionssystem. Önskar att ni i era nya
kriterier har betydligt högre krav än tidigare energiförbrukning.
Då ju energibesparing är en stor och viktig miljöbit för hotellen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning gav tidigare poäng om mer än 90% av minibarerna hade en
energiförbrukning på mellan 0,8 till 1,3 kWh/dygn. Kravet är nu satt till mellan 0,8 och 0,6
kWh/dygn samtidigt som poänggränserna justerats något. Vi bedömer detta som en fortsatt
relevant skärpning av kravet.
P37 Allergianpassade rum
Rica Hotels
P.g.a av sikkerhetsmessige årsaker og glassfasader er det hoteller som ikke har vinduer som
kan åpnes. Likevel tilbyr vi allergirom med god ventilasjon. Det omhandler ikke miljø, og
bør ikke inngå i svanens krav. I tillegg kan åpning av vinduer på noen hoteller medføre
forstyrrelser i ventilasjonsanlegg, noe som kan føre til økt energiforbruk.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har fjernet spesifikasjonen om at det skal være vinduer som kan åpnes. NM ønsker å
fortsatt stille krav om allergitilpasset rom, men presiserer at dette ikke omfatter alle typer
allergier. Det retter seg i hovedsak mot allergier mot parfyme, støv og husdyr. Det er riktig
at dette ikke direkte kan ses på som et miljøkrav, men det er en premiering av et tilbud til de
som har problemer med vanlige allergier, som parfyme. NM stiller ofte krav som relateres
mer til helse enn miljø.
Annelie Molin
Innemiljø er like viktig som miljø ellers. Det som er i lufta i miljøet er meget viktig at det
ikke er skadelig for helsen. Jeg og mange andre er allergiske og astmatiske mot kjemikalier,
her inkluderer jeg parfymer for barn, damer og herrer, parfymerte produkter av alle slag og
duftsettere av innendørsluft: se for eksempel men ikke utelukkende airfreshere, duftlys,
duftblokker, duftsprayer, røykelse, duftmarketing som er blitt mere brukt av bl.a butikker,
hotell og konferensesentere i verden. Ca 20-25 prosent av befolkningen i mange land er
allergiske og astmatiske, og ellers sensitive, og mange er sensitive mot innholden i
duftstoffer. Forbud mot bruk av duft som herover skal gjelde i alle lokaler, og der skal være
rom som er røyk og parfymefrie for gjester. Også oss som blir sjuke av parfyme og duft skal
130
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
kunne ha adgang til hoteller, konferensesentere, restauranter, butikker og andre lokaler. Jeg
ser det som svært viktig at dette også blir satt som et krav at det imøtegåes for å få
miljøklassifisering.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Rica Hotels ovan.
Hotell Cumulus (Restel Group Oy)
Var finns motivering för kraven till allergirummet? (Vad krävs för allergirummet?)
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se svar til Rica Hotels ovan.
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur
Rooms adopted for allergy sufferers are not explained comlitely,
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM wants to point out that the requirement is not aimed at all types of allergies, but
common allergies like perfume, dust and animals.
5.14 Kommentarer til krav til pool (kap. 4)
5.14.1 Generelle kommentarer til kravene til pool
5.14.2 Kommentarer til kravene til pool i detalj
P38 Pool – desinfektion
Best Western Hotels
Objection: To our opinion, there is no alternative to Chlorine that is safe enough for guests'
health and for team members' health when cleaning the pool..
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordic Ecolabelling is aware that chlorine may not be entirely replaced by other alternatives
today. That is the reason why the this is still a point based requirement.
Scandic Hotels
To our opinion, there is no alternative to Chlorine that is safe enough for guests' health and
for team members' health when cleaning the pool.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Please see NMs reply to Best Western Hotels above.
P39 Varma källor (Island)
Ingen kommentarer.
5.15 Kommentarer til områder der det ikke stilles
krav
Svensk Retursystem
Under delen där avfall hanteras läser jag kriterier om olika sorteringsgrader mm.
131
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Det som absolut borde prioriteras och framhävas är återanvändning före återvinning, vilket
jag inte tycker görs tillräckligt (undantag är under rubrik engångsartiklar). Enligt EUs
avfallsförordning ska återanvändning prioriteras före återvinning, vilket är en viktig
ståndpunkt ur ett miljöperspektiv.
Restauranger har liksom våra kunder inom dagligvarubranschen leveranser dagligen som
kommer i engångsemballage, oftast well kartonger. Det kommer tex leveranser från Servera
och Menigo med dagligvaror. Svenska Retursystem som en gång startades med syfte att
förenkla, effektivisera och miljöanpassa varuflödes inom dagligvarubranschen genom
retursystem har returlådor som ersätter just engångsemballage. Våra returlådor är
modulanpassade vilket också effektiviserar hela logistikflödet och hanteringen så att största
effektivitet och kostnadsreducering kan ske, samtidigt som returlådorna har en minskad
miljöbelastning jmf med well lådan med 44%! Sedan starten har vi ersatt 800 miljoner
engångsemballage, vilket motsvarar en minskad miljöbelastning med drygt 97.000 ton CO2e
utsläpp. Dessutom innebär detta att med en snittvikt på 0,7 kg för en well kartong, har vårt
system minskat hanteringen av 560.000 ton well som skulle gått till förbränning eller
återvinning. Dessa fakta borde vara en grund för att kriterierna för svanen-poäng även ska
inkludera mängd ersatt engångsemballage med returemballage!
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM støtter Svenska Retursystem sin kommentar om at återanvänding bør prioriteres. I
bakgrunnsdokumentet har vi derfor med følgende tekst som innledning til kapittelet om
bakgrunnen til avfallskravene: ”Avfallsmängderna kan minskas genom att främja sortering
och återanvänding/återvinning samt genom att minska användingen av exempelvis
engångsartiklar. Kraven har koncentrerats på att stötta just detta genom gränsvärde och
krav på sortering.”
I versjon 3 av kriteriene for hotell hadde vi derfor krav om at tre av de største
leverandørene måtte levere sine varer i returemballasje. Erfaring fra søknadsbehandling
viser dog at tilnærmet alle lisensinnehavere oppfyller et slikt krav. NM har derfor besluttet
at vi i ikke beholder kravet i versjon 4 av kriteriene.
Hilton Slussen
Retursystem! I den gamla Svanmärkningen får man poäng om 90% av alla läsk, öl, vatten
etc är på returglas/tank/fat. Detta är ju nu borttaget i er nya version. Vi anser/märker att de
bryggerier vi använder oss av i hotellbranschen vill göra av med sin returlösning och gå till
engångsglas på det mesta, vi ser trenden och vi noterar att detta är betydligt mer krävande
rent volymmässigt att kasta en massa engångsflaskor, som ändå inte ens blir nytt glas utan
faktiskt endast blir material man har under asfalterade vägar (allt färgat glas i Sverige) och
man således inte gör nytt glas av detta!
Att ge en signal till bryggerierna att det nu är helt ok för Svanen att inte värdesätta ett
retursystem är under all kritik, då kommer man strunta i detta och ännu mer gå ifrån vårt
kära retursystem! Genom att få denna poäng har vi valt bryggerier som endast använder
returförpackningar och då äventyras även de bryggerierna då vi kanske inte väljer dom...pga
detta. Jag tycker denna poängpunkt ska vara kvar då engångsförpackningar känns totalt
meningslöst både logistiskt och miljömässigt.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Svensk Retursystem ovan.
Fairtrade Finland
In current criteria for hotels and restaurants the usage of Fairtrade products is supported by
giving one extra point for companies who are using constantly one or more Fairtrade
product/s. In the suggested revision this point has been removed. This is a clear weakness,
132
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
because Fairtrade system is built not only on social criteria, but it also has a strong
environmental focus.
SUGGESTION: Fairtrade Finland suggest, that the possibility to gain extra points for the
usage of Fairtrade products is retained also on the revisited criteria. Fairtrade products are
both socially and economically sustainable. Fairtrade certification requires also the
fulfillment of strict environmental criteria.
RATIONALE: It is reasonable to support the usage of Fairtrade –products also within the
criteria of the Svan Ecolabel because of the following reasons:
1. Strict environmental criteria is followed when cultivating the Fairtrade products
2. Approximately 50% of all Fairtrade certified products are also organic
3. Fairtrade products are GMO-free. Fairtrade standards are prohibiting the usage of
GMO-plants.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
The Nordic Ecolabel is an environmental label and our goal is to guide companies to do the
right environmental choices. The Nordic Ecolabel includes also social aspects in the criteria
when it is considered important for the Nordic Ecolabel’s credibility, like it is for our
criteria for textiles and toys. Especially in the labelling of social aspects there is a complex
brand flora, and the market is growing. In addition to the ISEAL’s members Fairtrade,
UTZ and Rainforest Alliance, there are also other industry-specific labels with social
requirements. Also, for hotels and restaurants the purchase of coffe, tee, fruit and cocoa are
small. It is therefore difficult to distinguish which labels are worth promoting and consider
that the choice of these kind of products could not be promoted within the concept of
environmental labelling.
Engsholms Slott
Grön El bör ge plus poäng.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Energi og klima er viktige parametere for NM, og det stilles en rekke krav som premierer
gode tiltak for å redusere energiforbruket og for å premiere fornybar energi, som
muligheten for å få poeng ved bruk av solfangere/solceller. NM anser ikke at kjøp av «grön
el» bidrar nevneverdig til økt produksjon av fornybar energi per i dag. Orsaken är att
utbudet av förnybar el inte baseras på efterfrågan, vilket gör att en ökad efterfrågan inte
nödvändigtvis leder till en ökad produktion av förnybar el, utan enbart en omfördelning av
det existerande utbudet.
Tampere Hall Congress and Consert Centre/Tampere-talo
Det borde iakttas certifierad el i poäng.
Nordisk Miljömärknings kommentarer
Se NMs svar til Ensholms Slott ovan.
Diskteknik
Bra att det ställs krav på instruktioner till personalen för dosering och hantering av
kemikalier. Det ser vi som mycket nödvändigt liksom regelbunden utbildning till personalen
som hanterar disk, städ och tvätt om hur de kan minska sin miljöpåverkan. I nuvarande
kriterier för hotell är detta ett obligatoriskt krav, men i remissen finns inte utbildning med
varken som obligatoriskt krav eller som poängsatt åtgärd. Genom att utbilda tex diskarna i
diskrumslogistik och hantering av disk, så sparar verksamheten energi, vatten och kem. Vid
dåligt diskresultat diskar man om och då förbrukas mer energi, vatten och kem än om man
diskat rätt från början.
133
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har hatt et ønske om å gjøre kriteriene mindre komplekse og fjerne krav som anses for
å ha liten relevans for verksamhetens miljøbelastning. Kravet til utbildning av personalen
som hanterar disk, städ och tvätt er et krav som i det store bildet anses for å ha lav relevans
når det gjelder redusert miljøbelastning og NM har derfor valgt å fjerne dette kravet. Det
stilles imidlertid fortsatt et krav om personalen skal få informasjon om verksamhetens
miljöarbete och vad som omfattas av Svanenlicensen.
Hällsnäs affärsclub
Kunskap och utbildning: Detta är komplexa frågor och vi är många som kan behöva hjälpa
att komma ur invanda tankemönster. Det hade varit önskvärt med möjlighet till utbildning
och inspiration inom området från er som har den senaste kunskapen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk Miljömärkning har fjernet poengmuligheten for å utdanne personalen i miljöfrågor,
da dette anses for å ha lav relevans for verksamhetens totale miljøbelastning. Det stilles
imidlertid fortsatt krav til at personalen på verksamheten skal få informasjon om
miljöarbete och vad svanenmärkning innebærer. I enkelte land er det utviklet enkle verktøy
for hotell, f.eks. merkeskolen.no, som kan brukes i dette arbeidet. Nordisk Miljømerking
ønsker å bidra til dette arbeidet og kan kontaktes for å få gode tips, men det er også viktig at
hver verksamhet tar ansvar for slik informasjon og tilpasser den til hva som gjelder for den
enkelte verksamhet, da det kan være vesentlige forskjeller for et hotell og en restaurant,
samt at det kan være forskjeller også mellom ulike hoteller og restauranter.
Hällsnäs - Råda Säteri & Gästgifveri
Att göra rätt tror jag är den enkilt viktigaste faktorn för att få ett hållbart samhälle och det
gäller i allra högsta grad drift av hotel, restauranger och konferensanläggningar.
När det idag finns ett flertal olika märkningar av rengöringsmedel, varav Svanen har valt att
godtyckligt godkänna Eu blomman men inte bra miljöval som exempel, är det av yttersta
vikt att branschens aktörer har den kunskap som krävs för att genomskåda val av
certifieringar av skäl som inte går att motivera med hållbarhet såsom vi definierar begreppet.
När det tex är svårt att få svar om GMO från leverantörer och ännu svårare att med
bestämdhet hävda att modifering alltid är negativt, ser jag det som oerhört viktigt att vi inte
i alltför stor grad litar på certifieringar i form av olika varumärken som ibland av
kommersiella skäl har anledning att försöka monopolisera på hållbarhet. Vad skall vi då lita
på ? Svaret är enkelt vad litar du på ? Varumärken eller människor ? Genom att skapa en
utbildning som gör yrkesmän och kvinnor till ambassadörer och kunskapsbärare för
hållbarhet i branschen kan vi kommunicera och utbilda på ett trovärdigt sätt. Om vi som
arbetsgivare sedan väljer att kommunicera denna kompetens till våra kunder kan vi få
situation där människor litar på människor och vi flyttar focus från certifiering genom
enbart varumärken till att det även krävs kunskap på plats för att i det dagliga arbetet göra
de rätta valen.
Hösten 2013 startar den första av dessa spjutspetsutbildningar (YH) på Hällsnäs i
Mölnycke. Folkuniversitetet är utbildningssamordnare och stora delar av branschen står
bakom detta initiativ, många av de bästa finns med i ledningsgruppen.
Att redan nu i kriterierna för Svanen värdera denna kunskap kommer att visa på att Svanen
ligger i framkant när det gäller hållbar utveckling inom HORECA.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Utdanning i miljøfrågor och hållbar utveckling er viktig og Nordisk Miljømerking ser
positivt på at bransjen tar dette på alvor. Det anses imidlertid at utbildning som nevnt over,
ikke er en del av Nordisk Miljømerkings virksomhet. Vår jobb er å lage konkrete krav som
sikrer en miljøtilpasset drift og gjennom mange år med svanemerking av hotell og
134
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
restauranter har vi mye kunnskap om hvordan dette kan gjøres. Nordisk Miljømerking
ønsker også å påpeke at vi ikke ønsker å degradere andre miljømerker, men ved vurdering
av om andre miljømerker også kan premieres i våre kriterier, er det viktig å se på hvilke
kriterier som ligger til grunn for de andre merkene. Gode kriterier er viktig for å sikre at
produkter og tjenester virkelig er bra for miljøet. I enkelte tilfeller vurderes det derfor slik at
andre merker ikke lever opp til minimumskrav for å sikre redusert miljøbelastning. I
høringsperioden er det gjort et arbeid for å vurdere andre merkeordninger og kjemiske
produkter som har Bra miljöval sidestilles nå med svanemerket og EU-blomst merkete
produkter.
Hällsnäs affärsclub
Vi har upplevt att det inte alltid har varit lätt att få hjälp och support med detaljfrågor som
rör specifikt den egna verksamheten. Detta nya sätt att certifiera kommer till en början att
ge mycket arbete och många frågetecken att räta ut. I restaurangbranschen tenderar de
operativa och dagliga problemen att tränga sig före sådana frågor som vi diskuterar här. Ett
förslag är att dela upp certifieringsarbetet och ha flera deadlines så att inte allt arbete måste
komma in samtidigt. Som ni själva påpekade brukar det bli mer supportarbete desto närmre
slutdatumet kommer. Om ni arbetar med flera datum kan trycket bli mindre men under en
längre period och fler kan få mer hjälp med sina ansökningar.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk Miljømerking forstår at det kan være vanskelig for verksamheter å sette seg inn i og
få tid til den jobben det er å dokumentere Svanens krav. Det stilles krav både til den enkelte
verksamhet og til Nordisk Miljømerkings arbeid og tilbakemeldinger. Kundene er viktige
for Nordisk Miljømerking og vi ønsker å bidra til at prosessen med å miljømerke sin
verksamhet blir så enkel som mulig. Som et ledd i dette jobber Nordisk Miljømerking med
en felles nordisk saksbehandlerprosedyre. Enkelte land har allerede laget et slikt system for
saksbehandling med oppstartsmøter, jevnlig kontakt og tydelige frister for begge parter, slik
at alle har en felles forståelse av arbeidets gang. Dette har vi hatt gode erfaringer med og vil
videreutvikle dette til en felles nordisk måte å jobbe på. Nordisk Miljømerking håper dette
kan bidra til å gjøre prosessen enklere for våre kunder.
Milgårdarna
Möbler i sovrum, konferens, allmänna utrymmen: I stället för att köpa nytt – ta hand om
gamla möbler alt köp begagnat för att vid behov restaurera, måla om, klä om.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk Miljømerking syns det er bra at møbler gjenbrukes og det er selvfølgelig mulig å
kjøpe inn brukte møbler til et svanemerket hotell, en restaurant eller konferanse. Vi har
derimot ikke hatt fokus på dette i denne revisjonen.
Slussens Pensionat
Sen saknar jag återbruk och secondhand i byggmaterial och inredning. Nog borde recycling
få utrymme i Svanen?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Milgårdarna ovan.
Villa Fridhem
Vi tar vara på våra gamla möbler vid renoveringar (istället för att köpa in nya miljömärkta
möbler) för att spara på miljön, hur poäng sätts det?
(.....)
Miljöutbildning för oss som jobbar med svanen och för vår personal på anläggningarna.
135
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Milgårdarna ovan om gjenbruk och svar til Hällsnäs affärsclub om
miljöutbildning.
Servicepartner Hygiengruppen
Den enskilt största förbrukaren av kemikalier inom hotell och restaurang är disk-processen,
varav själva diskmaskinen står för den största förbrukningen av kemikalier. Diskmaskinen
är även en stor energiförbrukare, då det går åt mycket energi att värma upp både disk och
sköljvatten (>60-85C). Genom att optimera inkommande vatten kan förbrukningen av
kemikalier minskas med upp till 50 % beroende på vattnets kvalitet och hårdhet. Dessutom
så kan man använda diskmedel med mindre mjukgörare (komplexbildare) vilket kraftigt
minskar miljöbelastningen. Beroende på vattnets kvalitet och hårdhet utfälls det mer eller
mindre kalk som sätter sig på diskmaskinens insida, maskinens rörliga delar samt
kringliggande utrustning och maskinens värmeelement. Vid kalkutfällning på maskinen och
dess rörliga delar mm krävs kontinuerlig rengöring med frätande och starka kemikalier
vilket påverkar både miljö och arbetsmiljö kraftigt negativt. Vid kalkutfällning på
diskmaskinens värmeelement försämras elementets ledningsförmåga vilket gör att
energiförbrukningen ökar. 1mm kalk på värmeelementet ökar energiförbrukningen med ca
10 %. Genom att optimera inkommande vatten förhindras uppkomsten av kalk och andra
mineraler, vilket gör att man slipper användandet av starka och frätande kemikalier.
Dessutom förhindras påbyggande av kalk på värmeelement, vilket medför bättre
ledningsförmåga och lägre energiförbrukning. Vår konklusion är att om man optimerar
vattnet innan användning så bidrar det till att kraftigt minska miljöbelastningen, slitaget på
maskiner och utrustning vilket leder till ökad affärsnytta genom lägre kostnader. Mot
bakgrund av vårt resonemang enligt ovan föreslår vi att Svanen inför ett nytt kriterie som
avser ”optimering av vatten” genom Vattenrening. Ovanstående beskrivning omfattar
diskprocessen som är den största förbrukaren av kemikalier och energi motsvarande
effekter uppnås även inom tvätt- och rengöringsprocessen. Vårt förslag är att de hotell
och/eller restaurangverksamheter som använder sig av ”Vattenrening” skall erhålla ett visst
antal poäng i Svanen bedömningen genom den minskade miljöbelastningen som uppnås.
Hårt eller mjukt vatten?
Vattnet sägs vara antingen hårt eller mjukt. Detta benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH
(°dH = Grad deutscher Härte). 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO,) per liter vatten.
Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det
innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Är halten låg av dessa
joner kallas vattnet för mjukt vatten.
HÅRDHET (°DH)
BENÄMNING
0–2
Mycket mjukt
2–5
Mjukt
5 – 10
Medelhårt
10 – 21
Hårt
> 21
Mycket hårt
HÅRT ELLER MJUKT VATTEN - VAD GER DET?
Hårt vatten är inte lika bra för miljön som mjukt vatten är. Det kan också orsaka
kalkutfällningar till exempel på diskbänken och i vattenkokaren.
Ett mjukare vatten innebär att det går åt mindre disk- och tvättmedel (om du följer
anvisningarna på förpackningarna). Tvätt och diskmaskinerna håller också lite längre och du
behöver inte fylla på salt i diskmaskinen. Kläderna håller för den delen också lite längre
eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.
136
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Mjukt vatten gör också att det inte löses ut så mycket koppar från vattenledningarna i
fastigheten. Det innebär att slammet som uppstår i reningsprocessen i reningsverken blir
betydligt renare.Värmeväxlare, varmvattenberedare och elpatroner kalkar heller inte igen så
snabbt om vattnet är mjukare.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Hardhet på vannet varierier mye avhengig av geografi, både mellom land og innenfor hvert
enkelt land. En slik rensing av vannet kan derfor ikke sies å være nødvendig alle steder.
Nordisk Miljømerking syns det er veldig positivt at de som opplever problemer med hardt
vann gjør tiltak, men kan ikke premiere tiltak som bare er nødvendig enkelte plasser.
Horesta
HORESTA tilslutter sig, at doggybags ikke bliver obligatorisk. Ikke alene fordi brugen af
éngangsmateriale øges, men også fordi det af praktiske årsager i relation til
fødevaresikkerheden kan være problematisk med doggybags.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM har ikke foreslått krav om doggybags, hverken som obligatorisk eller poengkrav.
6
Kommentarer til søkerverktøy
Restaurant Dansk Standard
Der bør tilføres oversættelser af flere ord. Vi har tidligere påpeget manglende
brugervenlighed af materialet ift. at vi selv måtte udvikle en projektstyringsskabelon med
alle krav, før vi kunne gå i gang. Dette skyldes et låst Excelark, hvor alle krav ikke fremgik,
ligesom vi heller ikke kunne styre efter PDF-filen. Vi håber derfor, der bliver taget hensyn
til dette i de nye krav, så de bliver lettere tilgængelige.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning skickar sina dokument på remiss på ett skandinaviskt språk och på
engelska. Så är även fallet när kriterierna slutligen publiceras. Det är därefter upp till
respektive land att översätta dokumenten, och i detta fall det ansökningsverktyg som
kommer arbets fram, till det egna språket.
6.1
Kommentarer til bilag
Arbetsmiljöverket
Boverket anger t.ex. att uteluftflödet ska vara 0,35 l/s, m² och inte 0,32. Det finns inget som
heter effekt per sekund. Hur beräknas ett flöde som anges för både gäst och m²?.
Multiplicerar man antalet gäster med kvadratmeterytan och det angivna värdet eller hur är
det tänkt? Arbetsmiljöverket anger i sina föreskrifter att en koldioxidhalt under 1 000 ppm
ska eftersträvas (AFS 2009:2, 16 §). Det innebär ett lägsta flöde på 7 l/s, p + 0,36 l/s, m².
Nordisk Miljömärknings kommentar
Ventilationsförlusterna är i normalfallet en betydande del av energianvändningen. För att
bedöma ventilationsförlusterna är de viktiga parametrarna luftflödet och temperaturdifferensen och dess variationer under året. Utomhustemperaturen anges som medelvärde per
månad. Luftflödet är mycket komplext att beräkna. Modellen hanterar både det luftflöde
som bestäms av byggnadens storlek (0,35 l/s, m2) och det flöde som bestäms av antalet
personer som vistas i byggnaden under året. Modellen räknar också med en viss
värmeväxling av flödet.
För att resultera i rättvisande energimängder per år och kvadratmeter, kopplade till
ventilationsförluster behöver beräkningen inbegripa faktorer, t.ex. faktor för hur mycket en
137
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
gäst faktiskt vistas i en byggnad, hur mycket värme som återvinns under året och en faktor
för oreglerad ventilation. Även om krav på luftkvalitet naturligtvis måste uppfyllas i lokalen
har modellen snarare fokuserat på att beräkna rätt energimängder.
Anmärkningen i remissvaren visar att beräkningskoden gav onödigt komplicerade
resonemang och dessa har nu förenklats. Dessutom har några felaktiga formuleringar
åtgärdas i manualen vilka ger samma resultat för ventilationsförlusterna (+- 2% i
extremfall).
Villa Fridhem
Ang. Bilaga 5: Där borde Svanen ställa dessa krav på våra leverantörer som vi alla inom
Svenska Möten handlar ifrån. Nores. Det blir tungrott och mycket energi som läggs på varje
verksamhet om vi själva skall skriva dokument eller begära från leverantörer då vi som sagt
handlar från samma inköpsportal.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det är ansökaren som är ansvarig för sin licens och därför är det gentemot
licensinnehavaren vi kan ställa krav. Däremot menar vi att det är det helt ok om Nordisk
miljömärknings licensinnehavare samverkar och på ett positivt och konstruktiv sätt försöker
påverka leverantörerna att underlätta för dem att uppfylla kraven.
Scandic
Appendix 5:
We believe this to be complicated. We suggest you use WWF’s list instead or as an
alternative.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM have decided to relate to the IUCNs red list (International Union for Conservation of
Nature) and not WWF's list. Some of the reasons are that WWF's lists are different in all
Nordic countries, updates of the national lists are published separately and not
synchronized and the official background information to the lists are limited. One list for all
Nordic countries makes the observance of the requirement more clearly and easier.
6.2
Kommentarer til energiverktøyet
Reykjavik hostels Vesturgata and Laugardalur, Island
Energy calculation per square meter and building type should be better but from the first
look in „standalone“ building type there is nothing about heat loss factor connected with
building shape. I think about our case because the same square meters in one block will lose
less than our „U“ shape 3 blocks shape in RCH.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The energy tool cannot handle every single shape of buildings and in this case a most
accurate choice would be “stand alone building” which are the closest approximation
regarding building shape, heat loss and transmittance.
Rica Hotels
Energiverktøyet:
• Flere bygg må tas med, seks er for lite.
• Areal: hva er restaurantareal og hva er KK-areal. I bakgrunnsdokumentet står det at det
tillates høyere energiforbruk for restaurantarealet kontra KK-arealet. I hotellene er det ofte
lokaler som benyttes både til KK og servering (banketter, bryllup osv.). Her må det komme
en klar definisjon.
138
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
• Beregning av restaurantgjester utfra omsetning av F&B dividert på et snitt-tall pr
restaurantgjest, må godkjennes som metode. Rica Hotels har ikke et system som teller
restaurantgjester (med unntak av frokostgjester), bargjester, konsertgjester og kafegjester.
• Index-tallet reduseres når mengde vask til vaskeriet øker, hvis det benyttes et svanemerket
vaskeri. Det betyr at økt mengde vask premieres, noe som ikke miljømessig sett er riktig. Vi
motiverer våre gjester til å gjenbruke håndklær.
• Under vaskerier står det at vi skal oppgi mengde vask sendt til vaskeriet. Det medfører at
det er våte kluter og håndklær som skal veies. Har dette vært intensjonen?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Energiverktyget kommer anpassas så man kan ange fler än sex bygnader.
I energiverktyget antas att varje våningsplan är 3 m högt och därigenom kan yta räknas
om till volym.
Vi ser behovet för ett förtydligande av vad som ska räknas som vilken yta och inför detta.
Att beräkna restauranggäster baserat på snittnota är en metod vi godkänner om man inte på
något annat sätt räknar sina gäster.
Vid testning av energimodellen får vi inte samma resultat gällande tvätten utan vår testning
visar att modellen gör rätt.
Intensionen har inte varit att verksamheterna ska behöva väga sin fuktiga tvätt. Vid
efterfrågningar till tvätterier har Nordisk miljömäkrning fått svaret att detta är en tjänst de
kan tänka sig att hjälp sina kunder med (att tvätteriet uppger viktuppgifterna till hotellet).
Om inte detta är aktuellt bör man kunna i dialog med sin textilserviceleverantör få reda på
antal och vikt för olika artiklar och på så sätt räkna fram kg tvätt.
Svenska Möten
• I energiverktyget saknas möjlighet att ange tillräckligt antal byggnader.
• Ytdefinitioner, otydligt, ibland kan volym vara en mer relevant faktor, ex hög takhöjd
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se svar til Rica Hotels ovan.
Svenska Möten
Svenska Möten välkomnar att Svanen lägger stor vikt vid ett fungerande energiarbete.
Utvecklingen mot ett, ur miljösynpunkt mer underbyggt verktyg är positivt. Dock behöver
verktyget förtydligas och förenklas. Även för den som är insatt i energi- och miljöarbete är
verktyget otydligt och svårförståeligt.
Svenska Möten anser att ett förtydligande av de olika parametrarnas vikt i verktyget skulle
öka transparensen och göra det tydligare för de enskilda hotellen hur de bäst kan påverka
sina nyckeltal i det dagliga arbetet. Ur Svenska Mötens synvinkel måste målet vara att sänka
energianvändningen. Nuvarande utformning försvårar arbete med att få med sig all personal
i det arbetet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning har haft som ambition att ta fram ett överskådlig, lättanvänt
energiverktyg som samtidigt ska vara tillräckligt avancerat för att ge varje verksamhet ett
relevant målvärde. Vi är medvetna om att det finns behov av förbättringar och tydligare
information om verktyget och dess olika parametrar och vi kommer därför att ta fram en ny
version i samband med att kriterierna beslutas. I tillegg vil det være et elektronisk
søknadsverktøy slik at all informasjon vil finnes på samme sted.
Radisson Blu Falconer
Større gennemskuelighed i beregningerne.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar till Svenska Möten ovan.
139
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Yasuragi
Vi gillar att man numer utgår ifrån den egna byggnadens kapacitet och möjligheter för att
fastställa förbättringsförmågan. Dock behöver därför parametrar, formler och uträkningar
bakom verktyget att vara förklarade och tillgängliga, eftersom man behöver se hur man bör
prioritera åtgärderna. Vi har förståelse för att beräkningarna är komplicerade och baserade
på en stor mängd information och rapporter. Minst en sammanfattning av detta material
skulle däremot vara behjälplig och behövlig.
Informationen kring beräkningarna behöver synkas, så att man inte behöver ”bläddra”
emellan guide och verktyg för att förstå vad det är man gör.
Arean beräknas i samband med uppvärmningsberäkning, men man värmer ju m3 och inte
m2. Detta ger ett snedvridet värde.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar till Svenska Möten ovan.
Milgårdarna
Önskemål kring värde av energiverktyget är att få fram vilket gränsvärde som gäller efter att
indexvärdet är uträknat i e-verktyget. I dagsläget är detta indexvärde svårtolkat.
Svårt att förstå att man kan gå till ”Sammanställningen” och där få en hint om vilken ev.
poäng man fått sig tilldelad. Detta gäller för både 1.1.2 och 1.1.3
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar till Svenska Möten ovan.
Grand Hotell Stockholm
Energiverktyget behöver förtydligas
GH tycker att det är bra att Svanen betonar vikten av ett väl fungerade energiarbete och att
man värderar den miljöpåverkan energianvändningen har för hotellen. Utvecklingen mot
ett, ur miljösynpunkt, mer underbyggt verktyg välkomnar vi. Vi ser dock vissa svårigheter
med nuvarande utformning och verktyget bör därför förtydligas. Det är svårförståligt även
för någon som är insatt i energi- och miljöarbete. För vissa hotell som saknar
energikompetens är det ännu mer obegripligt. Det finns många parametrar som påverkar
utfallet (ytor, tvätt, energi, gäster mm). Dessutom har de olika stor påverkan på nyckeltalet
vilket gör verktyget svåröverskådligt.
Förslag – Förtydliga de olika parametrarnas vikt i verktyget. Det kan ske med utförligare
bilagor och/eller exempel. GH tycker även att verktyget bör utformas så att det är lättare
för varje enskilt hotell att veta hur de bäst kan påverka sitt nyckeltal i det dagliga
miljöarbetet. Målet måste vara att sänka energianvändningen och nuvarande utformning
försvårar arbetet med att få med sig all personal i det arbetet.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Nordisk miljömärkning har haft som ambition att ta fram ett överskådlig, lättanvänt
energiverktyg som samtidigt ska vara tillräckligt avancerat för att ge varje verksamhet ett
relevant målvärde.
De faktorer som främst påverkar utfallet i energiverktyget är (som angivet på sidan 30 i
bakgrundsdokumentet):
 Byggnadens geografiska placering.
 Area för olika typer av verksamhet (hotell, konferens och restaurang).
 Byggnadens utformning.
 Om pool finns samt hur stor denna är.
140
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013

Antal gäster, beaktande om beläggning eller matlagning är ovanligt stor eller liten.
Få gäster (låg beläggning) gör det svårare att klara gränsvärdet, fler gäster gör det
lättare.
 Säsong, d.v.s. hur mycket verksamhet som pågår i byggnaden respektive månad.
 Mängd tvätt och huruvida denna tvättas i ett Svanenmärkt tvätteri. Det blir lättare
att klara kraven om tvätten skickas till ett Svanenmärkt tvätteri. Om det skickas till
ett icke Svanenmärkt tvätteri belastar detta verksamheten 1,5 gånger mer (gällande
energi och koldioxid) än ett Svanemärkt tvätterier.
 Att man använder värmekällor med hög koldioxidfaktor. Då får man svårare att ta
poäng på koldioxidkravet.
I energiverktyget antas en viss takhöjd vilket gör att ytupppgifterna kan hanteras som
volymuppgifter i energiberäkningarna. I samband med att kriterierna beslutas kommer även
ett webbaserat ansökningsverktyg tas fram, vår strävan är självklart att detta ytterligare ska
underlätta och tydliggöra ansökningsprocessen och vilket underlag som ska skickas in och
hur indexvärdet ska tolkas i förhållande till gränsvärdet för energi.
The Rezidor Hotel Group
Energy tool: we welcome having an energy tool for benchmarking and target setting.
However, we would like to understand the logic, key performance indicators and
benchmarks in the tool.
Nordisk Miljömärknings kommentar
The factors that affect the target value for the business (and the limit value set in the
Nordic Ecolabelling criteria) are:
 The geographical location of the building.
 Area of different types of activity (hotels, conference facilities and restaurants).
 The layout of the building.
 Whether there is a pool and how big it is.
 The number of guests, with account taken of whether occupancy or food
preparation is unusually high or low. Having few guests (low occupancy) makes it
more difficult to meet the limit value, while more guests makes it easier.
 Season, i.e. how much business is conducted in the building for each month.
 The amount of laundry and whether this is cleaned by a Nordic Ecolabelled laundry
firm. It is easier to meet the requirements if the laundry is sent to a Nordic
Ecolabelled laundry firm. If the laundry is sent to a non-Nordic Ecolabelled laundry
firm, the business is weighted with 1.5 times more (for energy and carbon dioxide)
than if it was a Nordic Ecolabelled laundry firm.
 Whether heat sources with high carbon dioxide factors are used. This will make it
more difficult to score points on the carbon dioxide requirement.
For further information on the energytool we refer to chapter 5.1.3 and appendix 2, in the
background document.
Haaga-Helia, chef
Jag tycker att energiverktyget är oklart. Har i verktyget beaktas t.ex. förmånlig fjärrvärme,
som är producerad nära och är så kallade med överskottsvärmen producerad energi? I
Jämsä finns UPM fabriker som producerar det förmånligaste fjärrvärme också till regionens
HORECA företag.
Jag anser att man borde använda lokala medeltemperaturer i stället av klimatzoner. Zonerna
har förlorat sin betydelse för många år sen på grund av klimatförändringen.
Koldioxidfaktorer (bilaga 4) är bra och gränsvärdena syns väl.
141
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
I denna kriterieversion tar vi inte hänsyn till så kallade primärenergifaktorer och alla
energislag jämställs därför då det inte är en parameter som verksamheterna har liten
styrbarhet över. Däremot har vi valt att ha med koldioxidfakorer då vi endast har ett
poängkrav på koldioxid. I det fallet gynnas verksamheter som har fjärrvärme jämfört med
exempelvis gas, olja och elektricitet.
Att använda klimatzoner i stället för lokala medeltemperaturer är en avvägning mellan
komplexiteten i modellen och enkelheten i ansökan och handläggning.
Varbergs Stadshotell och Asia Spa samt Arken Hotel och Art Garden Spa.
Anser att den måste förtydligas, gärna med exempel, kring gästantalet. Sedan anser vi att det
är räknat för lågt på förbrukningen när det gäller en spa gäst, vattenåtgången, el och
uppvärmningen ökar med ca 30-35 % när man lägger till ett spa av den storleken som vi har
och när man bara tittat på badanläggningar som inte alls drar lika mycket energi om man
jämför med en anläggning med många bastus, flera olika pooler samt stora ytor.
När det gäller gästantalet använd gärna tydligare exempel, förslag: ”en övernattande
konferensgäst som stannar två nätter äter lunch två gånger kvällsmat två gånger och frukost
två gånger samt tillbringar 4 timmar på spa.”
Hur många rest gäster konferensgäster och övernattande skall den gästen räknas som?
Från det som nu står får man uppfattningen att han skall räknas som 6 rest gäster, 2
övernattande samt 3 konferensgäster, men ingen spa gäst.
Spontant så anser vi att han även borde få räknas som spa gäst, men då fått svaret att det
redan är beräknat i hotellövernattande gäster. Men hur görs beräkningen om man inte har
ett spa? Önskvärt att veta hur allt detta räknas ut på ett bättre sätt för att få förståelsen.
Det är bra med ett riktvärde att jämföra sig emot jag kan bara inte se att det riktvärdet är
fullt rimligt, i alla fall inte mot våra verksamheter. När vi tittar på båda våra verksamheter på
vad som borde vara en optimal förbrukning hamnar vi ändå precis vid det godkända
riktvärdet, då är det 1,6 av det optimala dvs väldigt mycket lägre än vad vi kan hamna.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Denna version av kriterierna är inriktade på hotell, konferenser och restauranger och är inte
i huvudsak specifika spaanläggningar. Vi har ändå försökt ”ta höjd” för dessa men är
medvetna om att kravgränserna är stränga.
I er fråga om hur gästerna ska anges är det korrekt att ange 2 konferensgäster, 2 logigäster
och 6 restauranggäster. Dessutom kommer ansökningshjälpen räkna logigästen även som en
badgäst avseende gränsvärdet för vatten dvs de får ett gränsvärde per gäst på 275 l/gäst
(jmf ”bara” hotellgäst som ju får förbruka 200 l)
Detta motsvarar lite drygt den 30-35 % ökningen i vattenförbrukning som ni nämner ovan.
Om man inte har spa/pool kommer man få räkna med sin gäst som en ”vanlig” hotellgäst
med ett gränsvärde på 200 l vatten/gäst.
Vad gäller energiberäkning så ökas den tillåtna energiförbrukningen med 700 kWh /m2
poolyta och år.
Om ni uppnår energiindex 1,6 innebär det ju att ni ligger under gränsvärdet 1,7 och alltså
klarar kraven.
Engsholms Slott
Fler byggnader i rapport delen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Detta kommer att införas.
142
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Svenska Möten
Tvätt, att ange vikt istället för styckevis som enhet, skapar ändrade rapportrutiner ökad
omkostnad för detta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det mest relevanta sättet att ställa krav på energiförbrukning på tvätten är per kg tvätt. Att
ställa krav per styck skulle fungera dåligt då det är stora variationer i vikt på olika artiklar
(jämför exempelvis ett påslakan med en servett).
Grand Hotel Lund
Tvätt, att ange vikt istället för styckevis som enhet, skapar ändrade rapportrutiner ökad
omkostnad för detta.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Se NMs svar till Svenska Möten ovan.
Hällsnäs affärsclub
Om man tvättar delvis själv och till viss del lämnar till tvätteri? Hur räknar man då? Som jag
förstår förslaget finns inte alternativet att man både anlitar tvättfirma till vissa artiklar och
tvättar vissa andra själv.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det kommer att vara möjligt att ange en kombination av dessa val i den kommande
webbaserade ansökningshjälpen.
Scandic Hotels
Is cooling equal to district cooling? That is okay. While local cooling is not possible to
separate from other electricity.
Objection: The tool itself is good and the principles are all right. The objection is about
transparancy. If the hotel ends up with a unsatisfying energy index, it is difficult to know
how "bad" it is. Instead of an index a kWh figure would give more guidance, since that is
something the hotels are used to relate to.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Yes, cooling is equal to district cooling. This will be clarified in the energytool. In addition
to the energyindex an kWh figure for the facility is given in the energytool.
Haaga-Helia, students_7
Energiverktygets parameter är täckande. Men varför beräknas inte daglig tvätt såsom
moppar, dammtrasor och liknande i tvättmängden. Man borde beräkna också
energiförbrukningen av daglig tvätt och dess kemikalieförbuk för moppar, dammtrasor och
liknande, så man ska få ett mer exakt värde på totalt energiförbrukningen.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Miljöbelastning vid tvätt av moppar och trasor bedöms vara ringa i förhållande till övrig
tvätt och NM har därför beslutat att dessa inte behöver räknas med i anläggningarnas
redovisning av tvättgods.
Göteborgs Operans restaurang
Energiverktyget är också bra. Kanske lite svårt att "förstå" vad man egentligen mäter men
slutprodukten är bra.
143
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
6.3
Kommentarer til Svanenguiden
Best Western Plus Sthlm Bromma
Guiden bör anpassas för nystartade verksamheter. Levrantörer kan vara ovilliga/oförmögna
att svara på frågor om förväntad framtida förbrukning av exempelvis kemikalier och
avfallshanteringstjänster.
Nordisk Miljömärknings kommentar
NMs erfarenhet är att det går bra att göra relevanta uppskattningar om förbrukningar etc.
baserade på uppgifter från liknande anläggningar och att leverantörer är behjälpliga i sådana
frågor. I den nya ansökningshjälpen kan ansökaren själv ange ett estimat om vilka mängder
kemikalier som kommer atat köpas in och välja från en lista av miljömärkta och
kontrollerade kemikalier.
Radisson Blu Falconer
Risiko for fejl mindskes, hvis tallene fra energiværktøjet automatisk overføres til
”hovedsystemet”.
Nordisk Miljömärknings kommentar
Energiverktøyet skal innlemmes i det elektroniske søknadsverktøyet, My Swan Account.
Tampere Hall Congress and Consert Centre/Tampere-talo
Ytan för restaurang:
Det definieras serveringsområde i utskänkningstillstånd och området baserar på ytan. Den
här definieringen skall användas i konferenscenter, där samma område kan utnyttjas både i
restaurang- och konferensverksamhet. Observera, att restaurangverksamhet är mycket
bredare än mellanpaus- och kaffeservering (t.ex. luncher, middagar, mötespaketter,
festserveringar).
Nordisk Miljömärknings kommentar
Med den erfarenhet vi har av utskänkningstillstånd ser vi inte detta som ett underlag vi kan
använda. Det har dock förtydligats i dokumenten hur restaurang- och konferensytor ska
anges.
Milgårdarna
• Versal saknas i överskriften: ”svanenmärkt”
• Under ”Mer info” ”Hotell, restaurang och konferens” överensstämmer ej poängen med
remissförslag 4.0. Dock är ju 35% av 84 möjliga poäng 29,4 varför beskrivningen av
rubriken krav poäng kanske bör justeras eller förtydligas.
Ekologiska inköp: Var kommer extrapoängen in? Tabellen i kriterierdokumentet saknas.
Tabell på att fylla i total mängd (likt 8.2.1) och ekologiska inköp saknas under 8.2.2.
Om uträkning görs i 8.2.2 hänger ju 8.2.3 ihop med detta resultat. Här får man snabbt svar
på hur hög % man klarar = vilken poäng man uppnår.
8.4.1 Icke hållbara råvaror
”Viltfångad eller odlad fisk och skaldjur kan få användas om den är märkt med enligt en
standard som godkänts enligt Nordisk miljömärknings riktlinjer för bedömning av
hållbarhetsråvarumärkning av fisk och skaldjur. För information om Nordisk
miljömärkning riktlinjer för bedömning av hållbarhetsråvarumärkning av fisk och skaldjur
se bilaga 5. ?”
• Här är ett frågetecken.
144
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Nordisk Miljömärknings kommentar
NM tackar för påpekandena och vi kommer att granska dokumenten noga för att förhindra
att det ska smyga in sig felaktigheter.
Göteborgs Operans restaurang
I guiden uppfyller vi inte kravet för "miljömärkta produkter för textiltvätt" eftersom vi inte
angivit några. Är det meningen att man ska ta reda på vilka medel vår externa
tvättleverantör använder eller har jag fattat frågan fel?
Nordisk Miljömärknings kommentar
Det är inte meningen att externa tvätterier ska uppge deras kemförbrukning. Guiden visar
fel information och det kommer att rättas till i den kommande versionen.
Haaga-Helia, students_5
Verktyget för räkningen av gränsvärden fungerar bra, och det är bra att man tar hänsyn till
företagets/anstaltens individuella förutsättningar och verksamhet.
7
Diskussion och slutsatser
De områdene som det ble kommentert mest på var (kravnummeret i parantes refererer til
kravnummeret i remissforslaget):
 Kriteriene tar ikke hensyn til alle typer anlegg: Anlegg med delvirksomheter utover
hotell, restaurant og konferanse (eksempelvis spa, konserthus, kongresser, operahus
etc) kommenterer at kravene ikke er tilpasset dem. Kommentarene er besvart med
at kravene er tatt frem med tanke på relativt enkle kombinasjoner av hotell,
restaurant og konferanse. I tillegg er det i kriteriene innført en formulering om at
med konferanser avses ikke virksomheter der hovedinntekten kommer fra andre
arrangement enn sammenkomster med foredrag, seminarer, informasjon eller
diskusjoner.
 Manglende fleksibilitet i kriteriene grunnet flere obligatoriske krav: Det er særlig
restaurantene som reagerer på at en økt andel obligatoriske krav er til hinder for
fleksibiliteten. NM har etter høring sett på muligheten for å endre på dette, men har
ikke sett det som aktuelt å omgjøre flere O-krav til P-krav enn det som tabellen
under viser. Flere O-krav viser også at Svanen stiller strenge krav og er troverdig.
Det er også lettere å kommunisere hva Svanen står for.
 Usikkerhet rundt hvordan gjester og areal regnes: For å gjøre det tydeligere hvordan
vi ønsker at søkere skal regne ulike typer gjester og hvordan virksomheten skal
fordeles mellom losjidel, restaurantdel og konferansedel, er det lagt til en tydeligere
forklaring i bilag 1 til kriteriene .
 Grenseverdien for energi og energiverktøyet (O5): Kommentarene er mange,
varierte og tekniske. Det tøffeste kravet for rene restauranter er trolig at de må
kunne dokumentere sitt el-forbruk. Pr. idag har svært få restauranter separate elmålere og må i så fall innstallere dette for å kunne oppfylle våre krav.
 Grenseverdien for vann (O6): Underlaget for grenseverdien for vann var
mangelfullt før høring, særlig for restauranter. Det ble forsøkt å hente inn flere
testdata under høring – og også etter høring for restauranter – uten at det ga noe
særlig resultat. Noen høringsinstanser kommenterer at denne grenseverdien er
streng – derimot gjelder det i stor grad for hotell med store pool/spa-anlegg.
145
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013







Fjerning av grenseverdien for kjemikalier: Flere kommenterer at de ikke støtter
forslaget om å fjerne grenseverdien for kjemikalieforbruk. I etterkant av høring har
det blitt gjort et forsøk på å tenke ut en måte å stille krav til kjemikaliemengde som
unngår de praktiske problemene (f.eks. grenseverdien skiller ikke mellom kjemikalier
med ulike egenskaper, begrepet ”aktiv substans” er ikke et kjent begrep innen
bransjen, kjemikalibruk varierer med flere parametere enn gjestenetter, produkter til
tekstilvask inkluderes ikke til tross for høy RPS) som vi har sett at tidligere
grenseverdi har gitt opphav til. Dessverre har ikke dette vært mulig å få til, men
settes opp som et punkt til vurdering under ”nye kriterier” i kriteriedokumentet.
Eksternt vaskeri (P14): Mange høringsinstanser mener at poengene man kan få for å
benytte et svanemerket vaskeri er for mange. De peker på manglede styrbarhet for
de virksomheter som geografisk sett ligger langt unna et svanemerket vaskeri.
Kommentarene er besvart med at kravet er poengbasert og at antall poeng
reflekterer den miljøpåvirkning som RPS-analysen viser at vask av tekstiler har.
Vurdering av Bra Miljöval som miljømerke: Gjennomgående for alle innkjøpskrav
er det mange som har kommentert at vi bør akseptere Bra Miljöval. Kravene er i
etterkant av høring endret til at Bra Miljöval aksepteres i forbindelse med
kjemikalier og i forbindelse med tekstiler. Da skal nivået Fiber og Beredning, klass 1
oppfylles. GOTS regnes også som et miljømerke for bomullstekstiler.
Tilgjengelighet (P24): Kommentarene handler i stort om at tilgjengelighet er
komplekst. Det finnes mange ulike typer handikap – hvert av disse stiller egne krav
til lokalenes utforming. Flere uttrykte bekymring for at kravet var med på å
”grønnvaske” anleggene. Som et resulatet av dette er kravet til tilgjengelighet tatt ut
av forslaget.
Ikke hållbare råvarer – fisk og skalldyr/sertifisert fisk og skalldyr (O37/P29):
Kommentarene viser at kravet er vanskelig formulert. Kravet er endret etter høring.
Både A- og B-listen er revidert og tropisk reke er flyttet til en egen liste, Clista.Dokumentasjonskravet er også endret og presisert.
Minimumsgrense for økologisk (O27/O39/P28): Flere har kommenter at alle land
bør dokumentere sine innkjøp i % økologisk av totalt innkjøp. Forslaget er vurdert
etter høring, men utsettes til neste revisjon da det er usikkert hvilke konsekvenser
det vil få for de landene hvor tilgangen på økologiske varer ikke er så høyt. Dette vil
dog være prioritert i neste revisjon.
Engangstoalettartikler (O41): Bransjen peker på at forbudet er i konflikt med
internasjonale stjerneklassifiseringsordninger. Det innebærer at hotell (og særlig
internasjonale kjeder) vil kunne komme i en situasjon der de må velge mellom
Svanen eller en ekstra stjerne (4 eller 5). Fordi RPS-analysen ikke peker ut dette som
en prioritert del av driften er kravet gjort om til et poengkrav.
146
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
Tabellen under gir et overblikk over samtlige endringer som er gjort etter remiss.
KRAV I
REMISSVERSION
KRAVRUBRIK
FÖRÄNDRINGAR
I KRAV
KRAV I
JUSTERT
VERSJON
VARFÖR ÄR KRAVET STRUKET
ELLER FÖRÄNDRAT?
O1
Generell
beskrivning
Ingen endring i
kravnivå.
Presiseringer
lagt til.
O1
Definisjon av ulike gjester og ulike
ytor er lagt til i bilag 1
O2
Konferens: Extern
leverantör av
restaurangtjänst
Liten endring.
O2
Lagt til en presisering om at konferanser som lyder under LOU må
dokumentere at underleverandøren
av restauranttjenesten oppfyller
Svanens krav.
O3
Konferens:
Anvisning av
losjitjänst
Kravet är
struket
O4
Hotell: Leverantör
av frukost inom
hotellets lokaler
Ingen endring
O3
O5
Gränsvärde energi
Ingen endring
O4
P1
Energi
Ingen endring
P1
O6
Gränsvärde vatten
Ingen endring
O5
P2
Vatten
Ingen endring
P2
O7
Gränsvärde avfall
Liten endring.
O6
P3
Avfall
Ingen endring
P3
O8
Kontinuerliga
mätningar av
gränsvärden
Ingen endring
O7
O9
Fossil olja til
uppvärming av
lokaler eller vatten
Ingen endring i
kravnivå.
Presiseringer
lagt til.
O8
P4
Koldioxid
Ingen endringer
P4
P5
Solfångare och
solceller
Ingen endring i
kravnivå.
Presiseringer
lagt til.
P5
Presisering av hvordan beregninger
skal gjøres er lagt til.
P6
Värmepumpar till
uppvärmning av
lokaler eller vatten
Ingen endring i
kravnivå.
Presiseringer
lagt til.
P6
Presisering av hvordan beregninger
skal gjøres er lagt til.
P7
Köldmedium
Kravet er
endret.
P7
Kravet omfatter ikke varmepumper
eller luftkondisjoneringsanlegg.
Grunnen er at de nevnte
kjølemiddel ikke er aktuelle for
denne typen anlegg.
P8
Energianalys
Ingen endring i
kravnivå.
Presiseringer
lagt til.
P8
Presisering av hva som menes med
”relevante åtgärder” er lagt til.
P9
Belysning
Ingen endringer
P9
Konferansene har liten styrbarhet i
forhold til hvor deres gjester
overnatter.
For virksomheter som må måle
vekten av avfallet selv er måleperioden omgjort fra en representativ måned til en representativ uke
for å være i tråd med O7.
Presisering av at kravet gjelder
oljepanne og en forklaring til
hvordan beregninger skal gjøres er
lagt til.
147
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
P10
Behovsstyrd
belysning
Ingen endringer
P10
P11
Styrning av
ventilation
Kravet er endret
P11
Kravet gjelder bare for konferanserom og matsal da behovstilpasset
ventilasjon ikke særlig aktuelt for
gjesterom og andre typer areal.
Antall poeng er dertil nedjustert fra
3 mulige poeng til 2 mulige poeng.
O10
Miljömärkta
produkter til disk
Kravet er endret
O9
Produkter med Bra Miljöval regnes
som miljømerket. Andel miljømerket kan beregnes ut ifra kr/€
for å ta hensyn til at noen av produktene kan forekomme i pulverform og noen kan forekomme i
flytende form. Avkalkningsmiddel
er lagt til som unntak.
O11
Miljömärkta produkter til textiltvätt
Kravet er endret
O10
Se forklaring under O10/O9.
O12
Miljömärkta produkter til städning
Kravet er endret
O11
Se forklaring under O10/O9.
Interiörvård er lagt til som
spesialrengjøringsmiddel.
O13
Krav på ickemiljömärkta
produkter
Ingen endring i
kravnivå. Unntak er lagt til.
O12
Unntak for bruk av klor er lagt til
dersom det er utbrudd av
smittosamma sykdommer.
O14
Kemikaliefria
städmetoder
Kravet er
omgjort til
poengkrav
P12
Omgjort til poengkrav da kravet er
vanskelig å overholde i områder det
serveres mat – det gjelder da
gjesterom og konferanseområder i
tillegg til restaurant.
O15
Dosering av
diskmedel til
diskmaskiner
Kravet er endret
O13
Presisering av at kontroll kan utføres av leverandøren av doseringsutstyret er lagt til. hyppigheten av
kontrollene er senket fra fire
ganger årlig til to ganger årlig.
O16
Dosering av
städkemikalier
Ingen endring
O14
P12
Automatisk
dosering av
städkemikalier
Kravet er endret
P13
Se forklaring under O15/O13
P13
Dosering av
torkmedel till
diskmaskiner
Kravet er endret
P14
Se forklaring under O15/O13
P14
Externt tvätteri
Kravet er endret
P15
Se forklaring under O15/o13
O17
Inköpsrutiner
kemiska produkter
Ingen endringer
O15
O18
Hantering av
kemiska produkter
Ingen endringer
O16
P15
Vattenförbrukning
för diskmaskin
Ingen endring i
kravnivå.
Presisering lagt
til.
P16
Presiseringer i forhold til kontakttid
for tunnelmaskiner er lagt til. Det
er også lagt til en presisering av at
maskiner som står for 70% av all
disk må oppfylle kravet – ikke kun
en enkelt maskin.
P16
Snålspolande
vattenblandare
Kravet er endret
P17
Intervallet som gir 1 poeng er
endret fra maksimalt 7 til 8 liter da
8 liter ga 2 poeng i versjon 3 av
hotellkriteriene.
P17
Snålspolande
duschar
Kravet er endret
P18
Intervallet som gir 2 poeng er
endret fra maksimalt 8 til 9 liter,
mens intervallet som gir 1 poeng er
endret fra maksimalt 10 til 11 liter.
Endringen er kommet som en
148
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
respons på remisskommentarer.
P18
Toaletter
Ingen endring
P19
O19
Källsortering
Ingen endring i
kravnivå.
Presiseringer er
lagt til.
O17
O20
Avfallssortering för
gäster
Ingen endring
O18
P19
Behandling av
organiskt avfall
Ingen endring i
kravnivå.
Presisering lagt
til.
P20
O21
Lågenergilampor,
lysrör och LED
Ingen endring
O19
O22
Miljömärkta
köksrullar,
handukstorkpapper
och toalettpapper
Ingen endring
O20
O23
Miljömärkt
kopieringspapper
Ingen endring
O21
P20
Miljömärkta
förbrukningsartiklar
Ingen endring
P21
O24
Miljömärkta
trycksaker
Ingen endring
O22
P21
Miljömärkta
trycksaker
Ingen endring
P22
P22
Miljömärkta
sällanköpsvaror
Kravet er endret
P23
Bomullstekstiler merket med GOTS
eller Bra Miljöval Fiber og beredning
klass 1 regnes som miljømerket.
Presisering av at en erklæring fra
ekstern leverandør av tekstiltvätt
om at hotellet/restauranten kun
mottar miljømerkede/økologiske
tekstiler holder som
dokumentasjon.
P23
Miljömärkta
tjänster
Kravet er endret
P24
Om det ikke benyttes kemtvätt gis
også 1 poeng.
P24
Tillgänglighet
Kravet er
strøket
O25
Engångsartiklar
Kravet er endret
O23
Kravet unntar også room service og
engangskoppper og lokk til kaffeautomater i resepsjonen der
gjesten selv kjøper sin kaffe til å ta
med seg.
O26
Engångsartiklar i
take away, catering
och snabbmatsservering
Kravet er endret
O24
Kravet inkluderer også room
service. Presisering om at andelen
engangsartikler skal regnes på
årsbasis er lagt til.
P25
Miljömärkta
engångsartiklar
Kravet er endret
P25
Kravet inkluderer også room
service. Dersom ingen engangsartikler benyttes gis også 1 poeng.
O27
Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker
för hotel med
frukostservering
Ingen endring i
kravnivå.
Presisering lagt
til.
O25
Produkter merket i henhold til EG
203/2013 (vin) regnes opså som
økologisk.
Presiseringer i forhold til fraksjoner
er lagt til.
Presisering av at fraksjonen gjelder
”våtorganisk avfall” som omfatter
både matavfall og trädgårdsavfall.
Kravet er tatt bort fordi det er
vanskelig å definere hva
tilgjengelighet er.
149
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
O28
Transporter med
egna fordon för
cateringverksamhet
Ingen endring
O26
P26
Övriga transporter
med egna fordon
Ingen endring
P26
P27
Övriga transporter
Ingen endring
P27
O29
Lagar och
myndighetskrav
Ingen endring
O27
O30
Information om
Svanen till
personalen
Kravet er endret
O28
O31
Gästinformation
Ingen endring
O29
O32
Inköp och
leverantörsrutiner
Kravet er endret
O30
O33
Egenkontroll av
miljöarbetet
Ingen endring
O31
O34
Årlig uppföljning
Ingen endring
O32
O35
Dokumentation av
Svanens krav
Ingen endring
O33
O36
Ursprung för kött
och fisk
Ingen endring
O34
O37
Icke hållbara
råvaror – fisk och
skaldjur
Kravet er endret
O35
Nye arter er lagt til både A- og Blisten. Dokumentasjonskravet for
fisker på B-listen er endret fra full
sporbarhet til fiskehamn og
erklæring fra myndigheter om at
fisken oppfyller myndighetskrav til
et sporbarhetskrav som går tilbake
til land.
O38
Förbud mot att
använda livsmedel
med GMO
Ingen endring i
kravnivå.
Presisering lagt
til.
O36
Presisering om at kravet gjelder for
mat som etter gjeldende lovgivning
skal merkes om det inneholder
GMO.
O39
Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker
Ingen endring i
kravnivå. Presisering lagt til.
O37
Se forklaring til krav O27/O25.
P28
Ekologiska
livsmedel och
drycker
Ingen endring i
kravnivå. Presisering lagt til.
P28
Se forklaring til krav O27/O25.
P29
Andel hållbarhetsråvarumärkt fisk
och skaldjur
Kravet er endret
P29
Intervallene er endret fra
henholdsvis minimum 10% og 15%
sertifisert sjømat til minimum 5%
og 10%. En presisering om at
godkjente sertifiseringsordninger vil
bli annonsert på ansökningshjälp
för sökare av licens er lagt til.
O40
Vegetarisk rätt
Ingen endring
O38
P30
Vegetarisk
restaurang,
vegetarisk och/eller
köttfri dag
Kravet er endret
P30
Et nytt poengalternativ er lagt til.
Dersom restauranten tilbyr mer enn
3 vegetariske hovedretter til lunch/
middag hver dag, gis 2 poeng. Det
er lagt til et unntak for separate
selskap i festvåninger. Her mangler
styrbarhet.
P31
Närproducerade
livsmedel och
drycker
Kravet er endret
P31
Kaffe og te er unntatt kravet. For
virksomheter som ligger nord for
polarsirkelen gjelder en radie på
At nyansatte må få informasjon om
Svanen innen 14 dager er endret til
4 uker. En presisering til hva informasjonen skal omfatte er lagt til.
Mengden av økologiske produkter
må ikke lenger følges opp fire
ganger årlig. Rutinene for innkjøp
av økolgisk mat er nå på nivå med
andre innkjøp.
150
Nordisk Miljömärkning
Hotell, restaurant og konferanse 055/Version 4
30. augusti 2013
500 km. Det er også presisert i
kravet at det omfatter mat som er
fanget og plukket i villmark og
skog.
P32
Bordsvatten
Ingen endring i
kravnivå. Presisering lagt til.
P32
P33
Mätning av
organiskt avfall
Ingen endring
P33
O41
Engångstoalettartiklar
Kravet er
omgjort til et
poengkrav og
slått sammen
med P34 (se
under)
P34
P34
Engångsartiklar
Kravet er slått
sammen med
O41/P34
P35
TV-apparat, passivt
viloläge
Ingen endring
P35
P36
Minibarer
Ingen endring
P36
P37
Allergianpassade
gästrum
Kravet er endret
P38
Pool – desinfektion
Ingen endring
P37
P39
Varma källor
Ingen endring
P38
Presisering om at kravet ikke
omfatter room service er lagt til.
Dersom det ikke forekommer
engangsartikler på noen rom gis 4
poeng. Dersom det ikke
forekommer engangsartikler på
mer enn 25% av rommene gis 3
poeng. Dette kommer som et
resulatat av inkomne høringssvar.
Engangsartikler i dette kravet
omfatter både engangsartikler på
rommene og engangstoalettartikler
på gjestebadene.
Krav til at det skal være
åpningsbare vinduer er fjernet.
151