Starea pazei pădurilor gestionate de Agenţia “Moldsilva”

advertisement
ENPI FLEG
Programme to
help Moldovan
Forests
Programul ENPI
FLEG în ajutor
pădurilor
Moldovei
Aurel Lozan
ENPI FLEG, CPC Moldova
Anatol Ciobanu
ENPI FLEG, Moldova
Ukraine
Forestlands / Terenuri silvice
• 462700 ha (13.7%)
Moldova
Forested areas /
Terenuri acoperite cu păduri:
• 365900 ha (10.8%)
Arable land / Teren arabil :
Romania
• Ca 71%
(vineyards/vii, orchards/livezi etc.)
Pastures / Pășuni:
• Ca 14%
What is FLEG?
The Forest Law Enforcement
and Governance (FLEG)
Program was created to
combat the threats posed to
forests by illegal logging,
trade, poaching and
corruption.
However, even well designed
initiatives will fall short
unless there is political
commitment and
cooperation at the highest
levels.
Ce este FLEG?
Îmbunătăţirea guvernării și
aplicării legislaţiei forestiere
(FLEG) este un proces lansat
pentru a reduce pericolul
tăierilor ilegale, comertului,
braconajului și corupției
asupra pădurilor.
Chiar și inițiativele bine
concepute pot falimenta,
dacă nu există o înțelegere
politică și o cooperare la
nivel înalt.
ENPI-FLEG Programme
“Improving Forest Law
Enforcement and Governance
(FLEG) in the European
Neighbourhood Policy East
Countries (ENPI) and Russia” has
been initiated in response to the
growing problem of illegal forest
activities in the participating
countries (Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Moldova, Ukraine, Belarus
and Russia). The Program is
funded by the European Union and
implemented by the World Bank,
International Union for
Conservation of Nature (IUCN) and
The World Wide Fund for Nature
(WWF).
www.enpi-fleg.org
http://fleg.org.md/
Programul ENPI-FLEG
„Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei
forestiere şi guvernării (FLEG) în
cadrul Iniţiativei Politice Europene
de Vecinătate (ENPI) cu ţările din
Europa de Est şi Rusia” este un
răspuns la activităţile ilegale în
domeniul forestier cu care se
confruntă ţările participante
(Armenia, Georgia, Azerbaidjan,
Moldova, Ucraina, Belarus şi
Rusia). Programul este finanţat de
Comisia Europeană şi implementat
de Banca Mondială în parteneriat
cu Uniunea Internaţională pentru
Conservarea Naturii (IUCN) şi
Fondul Mondial pentru Natura
Sălbatică (WWF).
www.enpi-fleg.org
http://fleg.org.md/
ENPI FLEG Progamme
Initiative
Programul ENPI FLEG
Initiative
The initiative is to ensure
cooperation with and between the
major stakeholders:
Programul tinde să asigure o
cooperare strânsă între cele trei
categorii–ţintă:
• governments (Ministries,
departments, parliaments,
judiciary authorities, local
authorities, customs)
• civil society (NGOs, community
organizations)
• private sector (timber companies,
business)
• Guverne (Ministere,
Departamente, Parlament,
autorităţile judiciare, autorităţile
locale, organele vamale)
• Societatea civilă (ONG-uri,
organizaţii comunitare)
• Sectorul privat (de prelucrare și
comercializare a lemnului)
In Moldova the ENPI-FLEG
Program started in 2009 and it is
implemented by the World Bank
and IUCN.
În Moldova Programul ENPI-FLEG
a demarat în 2009 și este
implementat de Banca Mondială şi
IUCN
FLEG Moldova
Office created
Crearea Biroului
Naţional FLEG
As a unified programme’s
implementing body –
cooperation between WB +
IUCN Agency “Moldsilva”,
ICAS (Institute of Forest
Research and
Management), NGOs.
Ca structură unică de punere în
aplicare a programului –
cooperare între cele două
organizaţii implementatoare
(BM şi IUCN), Agenția
“Moldsilva”, Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice
(ICAS), ONG-uri.
World Bank
subprogramme:
Subporgramul Bancii
Mondiale:
• Educational programmes for
forestry personnel
• Capacity building of forestry
sector (GIS, IT)
• Trainings (forestry sector, local
authorities, judiciary, customs)
• Management planning for
community forests
• Programe educaționale pentru
personalul silvic
• Întărirea capacității sectorului
forestier (GIS, IT)
• Training (sectorul forestier,
autorități locale, justiția, vama)
• Lucrări de amenajare a pădurilor
comunale
IUCN subprogramme:
Subprogramul IUCN:
• Analytical study of illegal logging
• Analytical study of real
consumption of wood
• Improving legislation
• Communication to large public
(NGOs, governament, local
authorities, private sector)
• Studiul analitic al tăierilor ilegale
• Studiul analitic al consumului real
de masă lemnoasă
• Perfectarea legislației
• Comunicarea cu publicul larg (ONG,
guvernamental, autorități locale,
sector privat)
Activities under
World Bank
Activitățile Băncii
Mondiale
NGO Public association "Silva - ONG asociația publică "Silva Mileniu III“ selected to:
Mileniu III“ selectată pentru:
(1) Provide FLEG professional
(1) Asigurarea procesului de
education and training for
instruire și educație
the forestry staff on
profesională FLEG pentru
creating and using
personalul silvic privind
databases and GIS for FLEG
utilizarea GIS și bazelor de
purposes;
date;
(2) Develop digital forest
(2) Elaborarea hărților digitale și
mapping and providing
asigurarea procesului de
trainings on forest cover
instruire privind
change mapping for
cartografierea vegetației
assessing sustainability of
forestiere în scopul evaluării
forest logging practices.
durabilității practicilor de
exploatare forestieră.
Activities under
World Bank
The Ecological Society "Biotica“
was hired to:
(1) strengthen institutional and
human capacities of entities
subordinated to the Agency
Moldsilva, including for the
organization of educational
process in forestry;
(2) FLEG training on the application
of forestry legislation for
different owners of forest (state,
communities, private sector);
(3) improve forest management and
strengthen capacities at local
level on combating illegal
logging and other types of forest
contraventions
Activitățile Băncii
Mondiale
Societatea Ecologică "Biotica“
contractată pentru:
(1) Întărirea capacității instituționale
și umane a entităților
subordinate Agenției Moldsilva,
inclusiv pentru organizarea
procesului educational în
domeniul forestier;
(2) FLEG instruire privind aplicarea
legislației forestiere pentru
diferiți deținători de păduri
(statal, comunal, privat);
(3) îmbunătățirea gestionării
pădurilor și întărirea capacităților
la nivel local privind lupta cu
tăierile ilegale și alte contravenții
silvice
Activities under
World Bank
Environmental NGO "EcoSpectru" was assigned to
conduct a Community
Forest Management
Planning in several
districts, organize
workshops with local
communities dependant of
forests, provide local
authorities with the
materials on the forest
management planning
works (47 studies and 94
maps).
Activitățile
Băncii Mondiale
ONG ecologic "EcoSpectru“ desemnat
pentru a conduce lucrări
de amenajare a pădurilor
comunale în câteva
raioane ale Moldovei,
organiza ateliere de lucru
cu comunitățile locale
dependente de păduri,
asigura autoritățile locale
cu materialele lucrărilor
de amenajare (47
studii/proiecte și 94
hărți).
IUCN activities
Activitatile IUCN
NGO Silva-Mileniu III hired for
conducting an analytical study
(forest marketing) to:
ONG Silva-Mileniu III a fost
contractat să efectueze un studiu
analitic (forest marketing):
(1) Assess real consumption of
timber products;
(2) Import-export tends
(3) Provide mitigation ways
(1) Evaluarea consumului real de
masă lemnoasă:
(2) Tendințele import-export
(3) Căile de atenuare
IUCN activities
Activitățile IUCN
Forest Research and
Management Institute (ICAS)
undertakes analytical study of
illegal logging, economic and
social impact of inefficient and
unsustainable forest practices
Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice (ICAS)
efectuează studiul analitic al
tăierilor ilegale, impactului
social și economic asociat de
practicile forestiere ineficiente
Improving legislation
Îmbunătățirea legislației
IUCN Moldova is developing:
IUCN Moldova elaborarează:
 Recommendations on new edition of
the Forest Code
 Recommendations on new edition of
Regulations on state forest inventory
(state forest cadastre)
 Recommendations on new edition of
Regulations on registering and using
forest hammers
 Regulations on forest certification
 Regulations on the Forest Service
Statute
 Recomandări pentru noua redacție a
Codului Silvic
 Recomandări pentru noua redacţie a
Regulamentului privind evidenţa de stat
a fondului forestier (cadastrul silvic)
 Recomandări pentru noua redacție a
Regulamentului privind modul de
evidenţă şi utilizare a
ciocanelor/mărcilor forestiere
 Regulamentul privind certificarea silvică
 Regulamentul privind Statutul
Serviciului Silvic
IUCN Moldova is responsible for
implementing a regional activity
on comparative legal analysis of
forest governance (namely the
Forest Code) among 7 ENPI FLEG
countries and 5 CARs (Central
Asian Republics) countries
IUCN Moldova este responsabilă
pentru implementarea unei
activități regionale privind studiul
comparativ al legislației (în special
a Codului Silvic) între cele 7 ENPI
FLEG țări și 5 țări central asiatice
Echipa IUCN Moldova în proces de
evaluare a masei lemnoase pe
picior în pădurile “Мoldsilva” (2010,
Codrii Moldovei r-l Strășeni)
IUCN team Moldova evaluating
standing timber in “Moldsilva”’s
forestland (2010, Central forest
hills Codrii, Straseni district)
Arbore tăiat ilicit în Rezervația
Naturală Codrii (2009, r-l Strășeni)
Illegally logged tree in the Natural
Reserve Codrii (2009, Straseni
district)
Acest teren a fost transmis autorității
publice locale. Ulterior pădurea a fost
tăiată la ras, iar terenul a nimerit în mâini
particulare. Astăzi acest teren este scol la
vânzare…
Fără comentariu!
(2010, municipiul Chișinău, Durlești)
Moldsilva transferred the possession over
this area to local authority. Consequently,
the forest was cut down and the area got
into private hands. Today it is for sale…
No comment!
(2010, Kishinau municipality, Durlesti)
Noile plantații forestiere sunt supuse
unui presing puternic (pășunat ilicit
abuziv, tăierile ilegale, poluare)
(2010, r-l Anenii-Noi)
Newly forested areas can hardly stand
up to the pressure upon (due to
unauthorized grazing, illegal logging,
pollution) (2010, Anenii-Noi district)
Publications
Publicații
Thank you for attention
Mulțumim pentru atenție
Download