Om implementeringen av ett nytt stadsplaneringsideal i Sverige

advertisement
Sara Westin - Bakom retoriken: Om implementeringen av ett nytt
stadsplaneringsideal i Sverige
Forskningsanslag
Sara Westin har fått 4,1 mkr från Vetenskapsrådet för projektet Bakom retoriken: Om
implementeringen av ett nytt stadsplaneringsideal i Sverige.
Projektet undersöker hur nya mål om blandstad, promenadstad och stadsmässighet
genomförs i praktiken och kommer att bidra till en kritisk granskning av vem som har makt i
dagens stadsplanering. Att det har skett en svängning på idéplanet inom svensk stadsplanering
har kartlagts av forskare, men om hur dessa ideal implementeras vet forskningen mindre. Att
det inom planeringen och politik finns ett glapp mellan vision och verklighet är dock
dokumenterat och projektet intresserar sig för detta glapp. Framväxten av ett nytt
stadsplaneringsideal sammanfaller med andra sociala, ideologiska och ekonomiska
samhällsförändringar, och projektet undersöker sambanden mellan dessa och den samtida
stadsplaneringen. De tre trender som har identifierats är: ett alltmer marknadsvänligt
samhällsklimat, ett ökat krav på att praktiker och åtgärder i samhällets olika sfärer ska vara
evidensbaserade (t.ex. space syntax-analyser), samt en minskad auktoritet hos experter.
Projektets teoretiska utgångspunkt är att implementeringen av politiskt formulerade ideal på
stadsplaneringens område aldrig är en tydlig process utan präglas av stor godtycklighet, och ett
grundantagande är att kritiska studier om denna process fyller en viktig demokratisk funktion.
Ny bok
Sara Westin har publicerat en ny bok, The Paradoxes of Planning: A Psycho-Analytical
Perspective, Ashgate förlag. Det är en engelsk version av hennes avhandling Planerat, alltför
planerat: En perspektivistisk studie i stadsplaneringens paradoxer från 2010 och handlar om
det ”stadsmässiga” byggandet i Sverige med Hammarby Sjöstad som exempel. Sara Westin har
själv översatt den.
The Paradoxes of Planning är ett filosofiskt och psykoanalytiskt försök att förstå glappet mellan
vision och verklighet i svensk stadsplanering och slutsatsen är att den moderna
stadsplaneringen under 1900-talet har utvecklats till en neurotisk aktivitet som lägger krokben
för sig själv i sin strävan efter att skapa attraktiva stadsmiljöer. Boken är ett försök att
vetenskapligt ringa in betydelsen av begreppet urbanitet, och i jakten på en korrekt definition
tar Sara Westin inte bara hjälp av den positivistiska teorin om space syntax utan även poetiskadialektiska skildringar av staden som hon finner bland annat i texter av författarna Virginia
Woolf och August Strindberg. Boken kommer att diskuteras av en panel med internationella
forskare i en ”författare möter kritiker”-session vid Association of American Geographers’
Annual Meeting i Chicago den 21-25 april, 2015.
In English
Research grant
Sara Westin has gotten 4,1 mkr for the project Behind the Rhetoric: On the Implementation of
a New Orthodoxy in Swedish Urban Planning.
The aim is to examine the implementation of a new urban planning ideal in Sweden, which in
the past decades has replaced modernism. The ideal is the “traditional”, nineteenth century
city, with its mixed uses and lively street life. Suburban modernist neighborhoods are seen as
something that should be remade, and the ideal is so dominating that researchers talk of a
new orthodoxy. But how is this orthodoxy being implemented? Previous research has focused
mainly on the rhetorical side of contemporary urban planning, less so on its practical side.
Examining implementation means analyzing who has power in today’s planning. The new
orthodoxy coincides with other social, ideological and economic changes in society and the
project analyzes the complex interrelations between these trends and contemporary urban
planning. These are: an increasingly market-friendly climate, an increased demand for
evidence-based practice (e.g. space syntax analyses), and a decreased authority for experts.
The project draws on previous research that defines planning as an activity characterized by
great arbitrariness, although it is in the nature of all planning rhetoric to distract from this fact.
One important difference between the rhetorical and practical side of planning is that the
former is always positive, while the latter is not. The project aims to critically examine this
gap.
New Book
Sara Westin has published a new book, The Paradoxes of Planning: A Psycho-Analytical
Perspective, Ashgate.
Using a philosophical and psycho-analytical approach, the book critically examines expert
knowledge within architecture and urban planning. Finding insights from the work of Sigmund
Freud and his followers, the book argues that urban planning during the 20th century is a
neurotic activity prone to produce a type of alienation. Besides trying to understand the gap
between intentions and outcomes in planning, the book also discusses how to define the
concept of the urban, juxtaposing different knowledge traditions; contrasting the positivistic
theory of space syntax with poetic-dialectical approaches, the planner’s view of the city with
that of the flâneur, examining texts by Virginia Woolf and August Strindberg. The book will be
discussed in an ‘Author meets critic’ session at the Association of American Geographers’
Annual Meeting in Chicago 21-25 April, 2015.
Download