การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและบริการสาธารณสุข สำหรับแรงงานข้ามชาติใน

advertisement
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและบริการสาธารณสุข
สาหรับแรงงานข้ามชาติในรอบ 10 ปี (2546-2556)
กระทรวงสาธารณสุข
การย้ ายถิ่นเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ทั่วโลก
การเปลีย่ นแปลงในภูมภิ าค
 อาเซี ยน
เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้า การเมืองและการทหาร
ประวัติศาสตร์อาณานิคม สงครามโลก สงครามเย็น
 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจเป็ นทิศทางหลักในป
ั จจุบัน
 การพัฒนาความเป็ นสังคมเดี ยวกันของอาเซี ยนเพิง่ เริ่มต้น
ความแตกต่างทางการพัฒนามีความห่างกันมาก
ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง
การย้ายถิน
่
ข้ามชาติ
ในแถบ
ลุม
่ นา้ โขง
Healthy Thailand?
WITH THE ILL AND POOR
MIGRANTS?
Immigration Bureau, National Security Council, Military
Ministry of Interior, Police
Law
Security
Health
Human Rights
Ministry of Public Health
NGO
Economy
Interest
Ministry of Labor
Local Government, Employer
Policy and Planning
• Change Illegal Migrants into Semilegal then Legal
Migrants
• Improve Coverage Health Strategy
• Specific Service for Specific Problem: HIV
• Information System Development
• Improve Access to Health Service System
• Improve Participation, Migrant Health worker.
Migrant Health Service Provision: impacts on
Migrant health
%
1.40
% Treatment/Follow up Group
1.25
1.20
1.03
1.04
1.04
1.00
0.80
0.80
0.56
0.60
0.37
0.40
0.20
0.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Treatment and Checkup Group
%
69.76
70.00
65.30
64.44
63.81
60.00
54.47
50.81
50.00
45.84
40.00
TB
33.76
32.62
32.34
Syphilis
30.00
26.22
Elephantiasis
24.76
20.00
10.00
2.61
1.46
0.90
2.58
0.68
0.54
0.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Health Care Security
Physical Check up and Health
Insurance
Self Care and Community Participation
Migrant Health worker.
Health Service Providing
Mother and Child Health
Lessons learnt
•
•
•
•
•
•
National Migrant Policy: Carbinet Approve
Improve Participation: Migrant Health Workers
Holistic Concept: Social, Environment
Intersectoral coordination: Among Ministries, NGO
Promote Improving Access to Health Service System,
Equity: Same Benefit Package as Universal coverage
Program.
• Appropriate Tactics in Different contexts
• The more undocumented, the more exploitation and
trafficking
New Initiative
• 15th Jan 2013 Cabinet approved
• MoPH Migrant health long term Strategy
• Not just migrant workers but families and
children
• Documented and Undocumented Children
health insurance, 12 US dollars for a year
Download