การจัดการความรู้ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

advertisement
ทฤษฎีพ้ นฐานด้
ื
านการจัดการความรู ้
Theory in Knowledge Management
KM701
Session 1 introduction
ดร.ปิ ติพงษ์ ยอดมงคล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University
Session 1: Introducing Knowledge Management
• บทนำ
– 21st century knowledge society and economy
– ประเทศไทยและสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
• กำรจัดกำรควำมรู้
[Definition of KM]
– ประวัติของ KM [Historic overview]
– ความหมายของ KM
– ทาไมต้ อง KM และผลที่คาดหวัง
• กรอบแนวคิดด้ ำนกำรจัดกำรควำมรู้ [KM perspectives]
– มุมมอง KM ในด้ านต่างๆ
– Organization @ 21st century
Welcome to 21st century
What are 21st century
characteristics?
21st Century Characters
• โลกาภิวฒ
ั น์
• ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
–
–
–
–
การสื่อสาร
การขนส่ง
Bio Tech
Cloud computing
• ทรัพย์สินทางปั ญญา
• โลกร้ อน & วิกฤตพลังงาน
• Post modern
– Gen X Y Z
• สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
– Changing rapidly
– Unpredictable
– Consumer=>Prosumers
21st century
เทคโนโลยี ICT
ความรู้ได้ ถูกบันทึก/แพร่ กระจาย
ง่ าย / ถูก / รวดเร็ว
บรรษัทข้ ามชาติ
กระจายการลงทุน
กระจายการผลิตประเทศต่ าง ๆ
กิตติ ลิ่มสกุล
21st Business Practice
•
เป็ นสังคม/เศรษฐกิจที่ใช้ ควำมรู้ และเทคโนโลยีระดับสูงโดยมีเทคโนโลยีสนเทศ
และกำรสื่อสำรเป็ นกระดูกสันหลัง
•
เกิดกำรสร้ ำงสรรค์ นวัตกรรมใหม่ โดย Knowledge Workers ที่เป็ นผลผลิต
สาหรับอุตสาหกรรม
•
เกิดคนงานความรู้ (Knowledge Worker) เป็ นทรัพยำกรที่สำคัญที่สุดของ
องค์ กร
•
กำรปกป้องทุน และทรัพย์ สินทำงปั ญญำทั่วโลก
21st Century
KNOWLEDGE BASED
SOCIETY & ECONOMY
สังคมฐานความรู้:knowledge-based society
ความหมาย
• เป็ นสังคมแห่งการสร้ างสรรค์และเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ก่อให้ เกิดระบบของการประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่
• องค์ความรู้ที่เกิดขึ ้นสามารถรวบรวม เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ และได้ รับการคุ้มครองความรู้ระหว่าง
ประเทศ
• เครื่ องมือเทคโนโลยีด้านข้ อมูลและการสื่อสารจะทาให้ การเข้ าถึงข้ อมูลของมนุษย์เป็ นไปอย่าง
สะดวก และเป็ นไปในวงกว้ างเพื่อสร้ างสังคมที่ยงั่ ยืน
?
How business will be
survive in the 21st
century environment?
ลักษณะสาคัญของ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ความรู้เป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญที่สดุ
ความรู้เป็ นส่วนสาคัญของสินค้ าและบริการ
สินค้ าบริการเข้ ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างสูง
กฎทางเศรษฐศาสตร์ ใหม่ (New Economic Law)
สิทธิการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์เปลี่ยน
การจ้ างงานลักษณะใหม่
การเปลี่ยนแปลงองค์กรและรูปแบบธุรกิจ
1. ความรู้เป็ นปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด
Old Economy:
ปั จจัยกำรผลิต
Man
Machine
Material
Methods
Money
1. ความรู้เป็ นปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด
บริ ษัท NIKE ทาธุรกิจอะไร?
• Nike, the shoemaker company who makes no shoe, has $334
thousand in sales for each employee
Amazon ร้ านหนังสือที่ไม่มีตวั ตน
• ขายหนังสือมากเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก
(Steward, 1997)
2. ความรู ้เป็ นส่ วนสาคัญของสิ นค้าและบริ การ
Apple: the world leader in innovation
2. ความรู ้เป็ นส่ วนสาคัญของสิ นค้าและบริ การ
องค์ กรเหล่ ำนีม้ ีส่ งิ หนึ่งที่เหมือนกัน
these organizations work on knowledge
intensive tasks.
(Steward, 1997)
Traditional industrial products and Knowledge-based products
Knowledge productivity is the biggest challenge
3.สิ นค้าบริ การเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างสูง
The World's Most Valuable and Fastest Growing Brands
http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/the-worlds-most-valuable-and-fastest-growing-brands-1/238697/
3. สิ นค้าบริ การเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างสูง
4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ ใหม่ (New Economic Law)
Old Economy Factors of Production
-Man -Machine -Material -Methods -Money
กฎกำรทดถอยของผลตอบแทน {Law of Diminishing Return}
• ยิ่งใช้ ทรั พยำกรมำกขึน้ ผลกำรตอบแทนที่ได้ จะลดน้ อยลง
(The more any given resource is used, the smaller is the increment return)
4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
New Economy: Factors of Production =>Knowledge
กฎของกำรเพิ่มขึน้ ของผลตอบแทน (Law of Increasing Return)
• ยิ่งใช้ ทรั พยำกรมำกขึน้ ยิ่งให้ ผลตอบแทนมำกขัน้
(The more any given knowledge is used, the more is the increment return)
4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
มูลค่า
เวลา
5.สิ ทธิการเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต
Knowledge Workers own factors of production
• แรงงานมีความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าต่อองค์กรที่ตนทางาน (Those who own valuable
knowledge for the organization they work for)
• แรงงานผู้ที่สามารถนาความรู้มาสร้ างผลผลิต
(Those who know how to make knowledge productive)
• แรงงานผู้ที่มีความกระตือรื อร้ น
(Those who are self-motivated)
5.สิ ทธิการเป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต
Today Company value creation
5.สิ ทธิการเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ทรัพย์ สินทางปัญญา [แกนกลางของสั งคมความรู้ ]
• ทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นสิ่ งทีีี ่ สามารถถือครองเป็ นเจ้าของ
– Copyright ลิขสิทธิ์
– Patent สิทธิบตั ร
– Trademark ตราสินค้ า
– Layout - Designs Of Integrated Circuit แบบผังภูมิของวงจรรวม
– Trade Secrets ความลับทางการค้า
– Geographical Indication สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
6.การจ้างงานรู ปแบบใหม่
7. การปรับเปลี่ยนองค์กร
21 CENTURY => KNOWLEDGE BASED SOCIETY & ECONOMY
Knowledge is what you buy and sell
21 century => Knowledge – based Economy
the twentieth-first century knowledge economy stands on
three characters.
1. knowledge has become the most important factor of
production.
2. knowledge assets have become more important than
physical and financial assets for an organization.
3. an organization needs new management approaches,
new strategies, and new technologies to prosper in this
knowledge economy
(Stewart, 1997, 2001 &Roos, Roos, Dragonetti&Edvinsson, 1997)
สังคมฐานความรู ้ knowledge-based society
พฤติกรรม
1. ความรู้ทกุ รูปแบบจะได้ รับการเผยแพร่โดยวิธีแบบใหม่
2. การเข้ าถึงความรู้ได้ ง่าย ทุกเวลา และหลากหลายวิธี
3. ประชาชนมีความเท่าเทียมกันในการเข้ าถึงความรู้
4. ปิ ดช่องว่างในการศึกษา
5. การศึกษาด้ านอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น
6. ความรู้ได้ รับการปกป้องโดยกฎหมาย
7. มีการเชื่อมต่อทาความเข้ าใจระหว่างสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
8. องค์ความรู้จะช่วยในการยุติการมีอคติทางเพศ
9. มุง่ พัฒนาคนรุ่นต่อไป โดยมีการเรี ยนการสอนแบบใหม่ที่สร้ างสรรค์
ลักษณะของสั งคม/เศรษฐกิจฐานความรู้
สังคมฐานความรู้
แรงขับเคลือ่ นหลัก
ความรู้
ความรู้ ทาให้ ประชาชนมีอานาจความมัง่ คัง่ ทาง
วัตถุและวัฒนธรรมและเป็ นสั งคมทีย่ งั่ ยืน
(WSF, 2003)
เศรษฐกิจ
ฐานความรู้
ความรู้ ถูกแปรเป็ นสิ นทรัพย์ และปัจจัยการผลิตทีส่ าคัญในการสร้ างการเจริญเติบโตในทุกสาขาเศรษฐกิจ
(APEC, 2000)
(กิตติ ลิ่มสกุล )
ประเทศไทย
สั งคมเศรษฐกิจฐานความรู้
ภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ของเศรษฐกิจ/สั งคมฐานความรู้ของประเทศไทย
การเข้ าถึงความรู้ ของ
ประชาชนเพิม่ ขึน้
ช่ องว่ างทางความรู้ ใน
สั งคมลดลง
การยกระดับคุณธรรมและ
จริยธรรมนาไปสู่ สังคมสั นติ
สุ ข
การยกระดับและสร้ างมูลค่ าใน
อุตสาหกรรมและบริการ
ยุทธศาสตร์
การสร้ างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่
ร่ วมกับความรู้ และภูมปิ ัญญาไทย
32
แนวคิดการสร้ างเศรษฐกิจ/สั งคมฐานความรู้
ภาคเศรษฐกิจ
เป้ าหมาย
เพิม่ ผลิตภาพ/นวัตกรรม
กลยุทธ์
ภาครัฐ
ภาคสั งคม
เพิม่ คุณภาพชีวติ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพ/บริการ
ระบบนวัตกรรมแห่ งชาติ
ระบบการสร้ างและจัดหา
ความรู้
(knowledge creation)
ระบบแพร่ กระจายความรู้
(knowledge diffusion)
ระบบการสร้ างมูลค่ า /
คุณค่ า
(value creation)
ทรัพยากรมนุษย์
ICT และ เทคโนโลยีอนื่ ๆ
กฎหมาย/แรงจูงใจ
เพิม่ ผลิตภาพ
สร้ างนวัตกรรม
ความรู้ใหม่
Stock of
Knowledge
สู่ ภาคเศรษฐกิจ
/สังคม
/ชุ มชน
• วิจัยเอง
• จัดหาจากภายนอก
การเติบโตของGDP
สังคม/ชุมชนเข้ มแข็ง
วัฒนธรรม/จริยธรรม
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ระบบบริหารจัดการความรู้
(กิตติ ลิ่มสกุล)
แผนภาพการเปลีย่ นผ่ านสั งคมไทยเข้ าสู่ ยุคสั งคม/เศรษฐกิจฐานความรู้
ลักษณะบุคคล
สั งคมปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
เป็ นผูบ้ ริ โภค
เป็ นผูต้ าม
เป็ นผูท้ ี่รับทราบข้อมูล
เป็ นผูท้ ี่ยดึ ความรู้เดิม
เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นกรอบ
ทางานคนเดียว
ไม่ยดื หยุน่
มุ่งผลปานกลาง
สาเร็ จรู ป
ตามตะวันตก
ลักษณะบุคคล
สั งคม/เศรษฐกิจฐานความรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
เป็ นผูผ้ ลิต
เป็ นผูน้ า
เป็ นผูท้ ี่สนใจข้อมูล
เป็ นผูท้ ี่สร้างสรรค์
เป็ นผูท้ ี่คิดแจ้งแทงตลอด
ทางานร่ วมกัน
ยืดหยุน่
มุ่งผลเลิศ
มีความเฉพาะตัว
มีอตั ตลักษณ์ไทย
สั งคม/เศรษฐกิจฐานความรู้
เรี ยนรู ้
สร้างความรู ้
ใช้ความรู ้
ผลผลิต
ประสิ ทธิภาพ/คุณภาพ
แข่งขันได้/ความเป็ นไทย
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ )
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy (NESDB)
การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์
• นวัตกรรมในเชิงแนวคิดการพัฒนาเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่เน้ น
การสร้ างสินค้ าและบริ การใหม่ๆ โดยเชื่อมโยงเข้ ากับรากฐานทางวัฒนธรรม การสัง่ สมทาง
ปั ญญาของสังคม ผนวกเข้ ากับเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่นาเข้ าสูก่ ระบวนการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ UNCTAD
1. Cultural Heritage: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และ
สภาพสังคม
– การแสดงทางวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ ม Traditional ศิลปะ งานฝี มือ เทศกาล งานฉลอง
– กลุม่ ที่ตงทางวั
ั้
ฒนธรรม Cultural Sites ชุมชน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด การแสดง
นิทรรศการ
2. Arts
– Visual Art ภาพวาด ภาพถ่าย รูปปั น้ วัตถุโบราณ
– Performing Art การแสดงดนตรี ละคร ละครสัตว์ เต้ นรา
3. Media
– Publishing and Printed Media สื่อสิ่งพิมพ์
– Audio Visual ภาพยนต์ วิทยุ
4. Functional Creation:
– Design ออกแบบภายใน กราฟิ ค แฟชัน่ อัญมณี ของเล่น
– New Media ซอฟต์แวร์ วีดีโอเกม เนื ้อหาดิจิตอล
– Creative Service งานวิจยั และพัฒนา บริ การทางสถาปั ตยกรรม บริ การที่เกี่ยวกับความคิด
สร้ างสรรค์
ภาพรวมอุตสาหกรรมสรางสรรค
ของกลุ
มจั
้
่ งหวัด
์
ภาคเหนือตอนบน 1
อุตสาหกรรมสรางสรรค
ในกลุ
มจั
้
์
่ งหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
เชียงใหม่
ลาพูน
- หัตถกรรม
- ทองเที
ย
่ ว
่
- ดิจต
ิ ล
ั คอนเทนท ์
(ซอฟตแวร
์
์
โฆษณา)
- แฟชั่น
(ผ้า
เครือ
่ งประดับ)
- แปรรูปอาหาร
- หัตถกรรม (ไม)้
ลาปาง
- การออกแบบ
- หัตถกรรม
(เซรามิค, ไม)้
แมฮ
่ ่ องสอน
- ทองเที
ย
่ ว
่
วัฒนธรรม
- ผลิตภัณฑ ์
สุขภาพ
- สมุนไพรไทย
KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการความรู้
KNOWLEDGE MANAGEMENT
เครื่ องมือการบริ หาร 1960s-2000s (Tiwana, A. 2002)
The 2000s
Knowledge Management
Intellectual Capital
Enterprise Integration
The 1990s
Core competencies
Reengineering
Management of Information System
The 1980s
Total Quality Management
Theory Z
Corporate Culture
The 1970s – 1960s
Strategic Management
Portfolio Management
Theory Y
Centralization & Decentralization
KM คืออะไร ?
the world today:
Knowledge – based
economy
organization today:
Learning Organization
Knowledge products
Knowledge workers:
KM?
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ - ความหมาย
• การจัดการความรู้: การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรื อเอกสาร มาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทังปฏิ
้ บตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด [วิจารณ์ พานิช]
• การจัดการความรู้: การบริหารจัดการองค์กรโดยเน้ นการใช้ ความรู้และประสบการณ์
ของคนทางาน รวมทังสารสนเทศที
้
่จาเป็ นต้ องใช้ ในการทางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่
องค์กรให้ แข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมนันๆ
้ เพื่อการดารวอยูข่ ององค์กรและชีวิตและ
ครอบครัวของพนักงานร่วมกัน [ณพศิษฎ์จกั พิทกั ษ์ ]
การจัดการความรู้ - ความหมาย
การจัดการความรู้ - ความหมาย
การจัดการความรู้ - ความหมาย
• KM is interdisciplinary business model that has
knowledge within the framework of an organization
and its focus. [Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.]
• KM is the process of capturing a company’s
collective expertise wherever it reside-in data bases,
on paper, or in people’s head – and distributing it to
wherever it can help produce the biggest payoff.
[Hibbard]
• KM is getting the right knowledge to the right
people at the right time so they can make the best
decision. [Petrash]
Knowledge Management
• เป็ นการบริหารจัดการโดย อ้ างอิง ความรู้
(Knowledge – Based Management)
• มิได้ เป็ นเพียงแค่เครื่ องมือ (tool) แต่เป็ นทฤษฎีใหม่ (theory) ที่
นาไปสูป่ รัชญาการจัดการใหม่ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
(knowledge – based economy)
การจัดการความรู ้
การบริหารจัดการความรู ้ เป็ นเครื่องมือ/ทฤษฎี สมัยใหม่ที่จาเป็ นของผูบ้ ริหาร ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่
การจัดการความรูโ้ ดยตรง แต่
“การบริหารจัดการความรูม้ ุ่งเน้นไปที่การบริหาร
บุคคลากร ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ ที่ได้จากการปฏิบตั งิ านจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานดีข้นึ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร”
การบริหารจัดการความรูเ้ ป็ นการบริหารแบบบูรณาการMulti-disciplinary
Nonaka, I.
การจัดการความรู ้ = การบริหารแบบบูรณาการ
• การบูรณาการศาสตร์ ตา่ งๆเข้ าด้ วยกัน
– เทคโนโลยี
– การจัดการสารสนเทศ
– การจัดการเกี่ยวกับบุคคล
– การจัดการองค์กร
– การบริหารธุรกิจ
– จิตวิทยาและสังคมวิทยา
– พฤติกรรมองค์กร
ผลลัพธ์ท่คี าดหวัง บุคคล
ผลลัพธ์ท่คี าดหวัง องค์กร
 มีความสามารถในการตัดสินใจ
 ลดเวลาในการทางาน
 ลดความเสี่ยงขององค์กร ในการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
 มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 สามารถสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง
 มีความสามารถในการแข่งขัน
 ความยัง่ ยืนขององค์กร
College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
KM Historical Overview
The 2000s
IT integration
KM Culture & Structure
Applications: KM, IC, ERP
The 1990s
Information Technology
Intellectual Property
The 1980s
Value of knowledge
Develop Thinking machine
Manage AI & EP
The 1970s
MIT / Stanford => diffused knowledge [first KM]
Nonaka => tacit & explicit knowledge [Japanese Knowledge
Creation]
การจัดการความรู้: มุมมองในด้านต่างๆ
KM perspectives
มุมมองของการจัดการความรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
มุมมองด้ านกรอบความคิด:Conceptual perspective
มุมมองด้ านกระบวนการ:Process perspective
มุมมองด้ านเทคโนโลยี:Technology perspective
มุมมองด้ านองค์กร:Organizational perspective
มุมมองด้ านการบริหารจัดการ:Management perspective
มุมมองด้ านการปฎิบตั ิ:Implementation perspective
(Liebowitz, J)
1. KM มุมมองด้านกรอบความคิด:
Conceptual perspective
1. KM is young [new]
2. Multi disciplinary
3. Variety of views& meanings
Consideration
• Knowledge Storage media
• Knowledge Accessibility
• Knowledge Typologies [tacit & explicit]
• Knowledge Hierarchy
• Knowledge Principles [share, learn, apply]
2. KM มุมมองด้านกระบวนการ:Process perspective
Marquardt
1 Acquisition
2 Creation
3 Transfer &
utilization
4 Storage
Wiig
1 Creation &
Sourcing
Holsapple
O’Dell
Beckman
1 Acquiring
1 Identify
1 Identify
2 Selecting
2 Collect
2 Capture
3 Adapt
3 Select
4 Organize
4 Store
5 Apply
5 Share
6 Share
6 Apply
7 Create
7 Create
2 compilation &
Transformation
3 Internalizing
3 dissemination
4 Using
4 Application &
Value realization
5 Generating
6 Externalizing
8 Sell
กระบวนการจัดการความรู้ (in general)
•
•
•
•
การจัดหาความรู้ (knowledge acquisition)
การจัดเก็บและค้ นคืนความรู้ (knowledge storage and retrieval)
การใช้ ความรู้ (knowledge Utilization)
การเคลื่อนย้ าย กระจาย แบ่งปั นความรู้ (knowledge transfer,
distribution, sharing)
• การสร้ างความรู้ใหม่ (knowledge creation)
(Sveiby, 2003; Wiig, 2003; Kucza, 2001; Probst at al, 2000; Trapp, 1999 and Marquardt, 1996)
3. มุมมองด้านเทคโนโลยี:
Technology perspective
1.
IT architecture and standard
–
–
2.
IT platform
–
3.
LAN
WAN
Hardware
Software application
–
–
–
–
–
–
Groupware
Transaction system
Simulation
Multimedia
Decision support system
Intelligent system [ES, ML, KD etc.,]
P.S. Knowledge must be readily accessible, understandable & retrievable
4. มุมมองด้านองค์กร:
Organizational perspective
1. Knowledge Organization Characteristic
–
–
–
–
Customer-focused
Excellence-driven
Innovative
Flexibility and amativeness
2. Organizational Structure
– KM department
– CKO
3. Organizational Culture
– Trust
– Sharing
5. มุมมองด้านการบริ หารจัดการ:
Management perspective
1. Management practices
– Leadership and motivation
– Empowerment index
– Training
2. Measuring and Valuing intellectual capital
–
–
–
–
Customer capital
Organizational capital
Human capital
Social capital
6. มุมมองด้านการปฎิบตั ิ:
Implementation perspective
•
•
•
•
•
•
Create knowledge-oriented culture
CEO support
IT system support
Clarify of vision and language
Multiple channels for knowledge transfer
Link to Org. Value
Organization today
องค์กรในยุคปั จจุบนั
KM perspective
การจัดการองค์กรหนึ่ งๆ
Sponsor
Buy
Objectives
Share
Holders
Products/Services
Vision/Missions
Tasks
Staff
An Organization
Members
College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
Customers
การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่
People
Technology
Org.
Processes
[Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.]
จุดเน้น (Focus) ของการจัดการความรู ้



การพัฒนากลุ่มนักปฏิบตั ิหรือผูท้ างานใช้ความรู ้
(Communities of Practice/Knowledge Workers
Development)
การสร้างแนวทางปฏิบตั ิทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ของ
องค์กร (Best Practice Development)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Knowledge Management System)
เปรียบเทียบองค์ กรเก่ า กับ KM (ด้ านบุคลากร People)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้ น Functional
องค์กรบริหารแบบใหม่ เน้ น Knowledge Worker
•Job Description
• Specialized
• Degree Based
• Competency Based
• Business Line Meeting
• Team Learning
• Defensive Routine
• Innovation
• Training
• Learning
เปรียบเทียบองค์ กรเก่า กับ KM (ด้ านการบริหาร Process)
องค์ กรบริหารแบบเก่ าเน้ น Functional
องค์ กรบริหารแบบใหม่ เน้ น Knowledge
Worker
• Hierarchy Structure
• Flat (3 Levels)
• Plan-Focused
• Strategy-Focused
• Top Down/Bottom up
Process
• Middle-Up-Down
• Command and Control
• Conduct
• New Business
Unit/Level
• Spin Out
เปรียบเทียบองค์ กรเก่ า กับ KM (สารสนเทศ Technology)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้ น Functional
องค์กรบริหารแบบใหม่ เน้ น Knowledge Worker
• Information Flow
from Bottom
• Knowledge Flow
from Top
• Work Procedure
• KM/LO
• Workflow
• Collaboration
• Database
• Knowledge Base
• ICT Cost Center
• ICT Resulting Center
Knowledge Management
มุมมองวิชาการ KM แบบต่างๆ
IT
Human
Resources
Intellectual
Capital
Behavioral
Sciences
KM
Records Mgt
Competitive/Bus.
Intelligence
Education
Library
Science
Process
Improvement
Q&A
Assignment1
1.1 การจัดการความรู้คืออะไร?
– ให้ คานิยาม และยกตัวอย่าง 1 A4
1.2 ความรู้คืออะไร มีกี่ประเภท ยกตัวอย่างประกอบ?
References
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Awad, M. E. &Ghaziri, M. H. (2004). Knowledge Management. Pearson
Education: New Jersey.
Beckman, T. (1997). A Methodology for Knowledge Management.
International Association of Science and Technology for Development (IASTED)
AI and Soft Computing Conference. Banff: Canada.
Holsapple, C. & Joshi, K. (1997) Knowledge Management: A Three –Folds
Framework. Kentucky Initiative for Knowledge Management Paper, No 104.
Kucza, Timo. (2001) Knowledge Management Process Model. Available from:
http://www.inf.vtt.fi/pdf/ publications/2001/p455.pdf
Liebowitz, J. (1999). Knowledge Management Handbook. CRC Press:
Washington, D.C.
Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization. McGraw Hill: New
Jersey.
Nonaka, I. (1995). The knowledge – Creating Company. Oxford University
Press: London.
O’Dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practice.
Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices.
Business Intelligence: London.
Probst, G.J.B., S.P. Raub and K. Romhardt (2000). Managing Knowledge:
Building Blocks for Success. John Wiley & Sons, London.
Roos, J., Roos, G., Dragonetti, C. N., &Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital:
Navigating the new business landscape. MACMILLAN PRESS: London.
References
•
•
•
•
•
•
•
•
Sveiby, Karl E. (2003) A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy
Formulation. Available
from:http://www.sveiby.com/articles/knowledgetheoryoffirm.htk
Sveiby, Karl E. (2003) What is Knowledge Management. Available from:
http://www.co-i-l.com/coil/knowkedge- garden/kd/whwtiskm.shtml
Steward, A. T. (1997). Intellectual capital: the new wealth of organizations. A
Division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group: New York.
Steward, A. T. (2001). The wealth of knowledge: Intellectual capital and the
twenty- first century organization. Nicholas Brealey Publishing: London.
Tiwana, A. (2002). Knowledge Management Toolkit. Peason Education: New
Jersey
Trapp, Holger. (1999) Benefits of an Intranet-based Knowledge Management
System-Measuring the Effects. Available from:
http://www.avinci.de/competence/publikationen/diplomarbeitholgertrapp.pdf
Wiig, Karl M. (2003) Knowledge Management Has Many Facets. Available
from: http://www.krii.com/ downloads/Four KM Facets.pdf
Wiig, K. (1993). Knowledge Management Foundation. Schema Press: Taxas.
References
• กิตติ ลิม่ สกุล (2548) โลกาภวัตน์กบั การนาประเทศไทยเข้าสุ่สงั คมและเศรษฐกิ จฐานความรู้, นาเสนอ พณฯ
นายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล,
www.grad.ku.ac.th/gradresearch5/files/dr_kitti.pp [retrieved 25 April
2003]
• ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์ (2552) ทฤษฎีการจัดการความรูู ู้, ธนาเพรส จากัด, กรุงเทพมหานคร
• พิมพันธ์ เดชคุปต์ (2553) ทฤษฎีการเรี ยนการสอน เพือ่ จัดการเรี ยนการสอน ทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
,www.academic.chula.ac.th/.../ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการจัดการเรี ยนการ,ppt [retrieved
28 April 2003]
• วิจารณ์ พานิชย์ (2548) การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิ บตั ิ ,ตถาตา พับลิเคชัน่ จากัด, กรุงเทพมหานคร
Download