Knowledge Management

advertisement
ทฤษฎีพ้ นฐานด้
ื
านการจัดการความรู ้
Theory in Knowledge Management
KM701
Session 1 introduction
Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol
College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University
Session 1: Introducing Knowledge Management
• Introduction
– 21st century knowledge society and economy
• Knowledge Management
– KM Historic overview
– Definition of KM
– Why KM ?
– KM perspectives
– Organization @ 21st century
Welcome to 21st century
What are 21st century
characteristics?
21st Century Characters
• Information Technology
– Big Data
– Cloud computing
• Bio-Technology
• Intellectual Property
• Post modern
– Gen X Y Z
21st Business Practice
•
Knowledge Economy supported by IT (Backbone)
•
Knowledge Workers is the most important
•
Innovation Era
•
Intellectual Property Protection
Business
– Changing rapidly
– Unpredictable
– Consumer => Prosumers
21st Century
KNOWLEDGE BASED
SOCIETY & ECONOMY
สังคมฐานความรู้: knowledge-based society
Meaning
• Lifelong learning "ongoing, voluntary, and self-motivated"
• Innovative society
• Knowledge is collected, disseminated, applied and protected
• Easy access to knowledge by using IT
?
How business will be
survive in the 21st
century environment?
Knowledge Economy
เศรษฐกิจฐานความรู ้
1. Knowledge is the most important factor of production
2. Knowledge plays an important part of goods and service
3. Growth of Service industry
4. New Economic Law
5. The change of owner’s right
(สิทธิการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์เปลี่ยน)
6. New way of employment
(การจ้ างงานลักษณะใหม่)
7. Change Management on Org. and Business Process
(การเปลี่ยนแปลงองค์กรและรูปแบบธุรกิจ)
1. ความรู ้เป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด
Knowledge is the most important factor of production
Old Economy:
Factor of Production
Man
Machine
Material
Methods
Money
1. ความรู ้เป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญที่สุด
Knowledge is the most important factor of production
What does NIKE do?
• Nike, the shoemaker company who makes no shoe, has $334
thousand in sales for each employee
Amazon: The biggest bookshop in the world
(Steward, 1997)
2. ความรู ้เป็ นส่ วนสาคัญของสิ นค้าและบริ การ
Knowledge plays an important part of goods and service
What do they have in common?
these organizations work on knowledge
intensive tasks.
(Steward, 1997)
Traditional industrial products and Knowledge-based products
Knowledge productivity is the biggest challenge
3.สิ นค้าบริ การเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างสูง
Growth of Service industry
The World's Most Valuable and Fastest Growing Brands
http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/the-worlds-most-valuable-and-fastest-growing-brands-1/238697/
4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ ใหม่ (New Economic Law)
Old Economy Factors of Production
-Man -Machine -Material -Methods -Money
กฎการทดถอยของผลตอบแทน {Law of Diminishing Return}
• ยิ่งใช้ ทรั พยากรมากขึน้ ผลการตอบแทนที่ได้ จะลดน้ อยลง
(The more any given resource is used, the smaller is the increment return)
4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
New Economy: Factors of Production => Knowledge
กฎของการเพิ่มขึน้ ของผลตอบแทน (Law of Increasing Return)
• ยิ่งใช้ ทรั พยากรมากขึน้ ยิ่งให้ ผลตอบแทนมากขัน้
(The more any given knowledge is used, the more is the increment return)
4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
มูลค่า
Value
เวลา Time
5.สิ ทธิการเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต
The change of owner’s right
Knowledge Workers own factors of production
• แรงงานมีความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าต่อองค์กรที่ตนทางาน
(Those who own valuable knowledge for the organization
they work for)
• แรงงานผู้ที่สามารถนาความรู้มาสร้ างผลผลิต
(Those who know how to make knowledge productive)
• แรงงานผู้ที่มีความกระตือรื อร้ น
(Those who are self-motivated)
5.สิ ทธิการเป็ นเจ้าของปัจจัยการผลิต
The change of owner’s right
ทรัพย์ สินทางปัญญา [แกนกลางของสั งคมความรู้ ]
Intellectual Property (Center of Economy Society)
• ทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นสิ่ งที่สามารถถือครองเป็ นเจ้าของ
You can own Intellectual Property
– Copyright ลิขสิทธิ์
– Patent สิทธิบตั ร
– Trademark ตราสินค้ า
– Layout - Designs Of Integrated Circuit แบบผังภูมิของวงจรรวม
– Trade Secrets ความลับทางการค้า
– Geographical Indication สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
6.การจ้างงานรู ปแบบใหม่
New way of employment
7. การปรับเปลี่ยนองค์กร
Change Management on Org. and Business Process
21 CENTURY => KNOWLEDGE BASED SOCIETY & ECONOMY
Knowledge is what you buy and sell
21 century => Knowledge – based Economy
the twentieth-first century knowledge economy stands on
three characters.
1. knowledge has become the most important factor of
production.
2. knowledge assets have become more important than
physical and financial assets for an organization.
3. an organization needs new management approaches,
new strategies, and new technologies to prosper in this
knowledge economy
(Stewart, 1997, 2001 &Roos, Roos, Dragonetti&Edvinsson, 1997)
KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการความรู้
Management Tools 1960s-2000s (Tiwana, A. 2002)
The 2000s
Knowledge Management
Intellectual Capital
Enterprise Integration
The 1990s
Core competencies
Reengineering
Management of Information System
The 1980s
Total Quality Management
Theory Z
Corporate Culture
The 1970s – 1960s
Strategic Management
Portfolio Management
Theory Y
Centralization & Decentralization
KM คืออะไร ?
the world today:
Knowledge – based
economy
organization today:
Learning Organization
Knowledge products
Knowledge workers:
KM?
การจัดการความรู้
Knowledge Management
การจัดการความรู ้ - ความหมาย
• การจัดการความรู้: การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสาร มา
พัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทัง้
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด [วิจารณ์
พานิช]
Knowledge Management Definition
Knowledge Management Definition
• KM is interdisciplinary business model that has
knowledge within the framework of an organization
and its focus. [Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.]
• KM is the process of capturing a company’s
collective expertise wherever it reside-in data bases,
on paper, or in people’s head – and distributing it to
wherever it can help produce the biggest payoff.
[Hibbard]
• KM is getting the right knowledge to the right
people at the right time so they can make the best
decision. [Petrash]
Knowledge Management Definition
• เป็ นการบริหารจัดการโดย อ้ างอิง ความรู้ (Knowledge –
Based Management)
• มิได้ เป็ นเพียงแค่เครื่ องมือ แต่เป็ นทฤษฎีใหม่ที่นาไปสูป่ รัชญาการ
จัดการใหม่ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
• (KM is not just a tool, but it is a new theory for
manage Orgs. In knowledge – based economy)
Knowledge Management Definition
KM to People
Improve
Quality
And
Service
Create
Innovation
Increase
Productivity
Support
Learning
Customer
Need
Meet Goal
Efficiency
Productivity
Creative
Can do
Better
Workers
&
Org
KM Historical Overview
The 2000s
IT integration
KM Culture & Structure
Applications: KM, IC, ERP
The 1990s
Information Technology
Intellectual Property
The 1980s
Value of knowledge
Develop Thinking machine
Manage AI & EP
The 1970s
MIT / Stanford => diffused knowledge [first KM]
Nonaka => tacit & explicit knowledge [Japanese Knowledge
Creation]
การจัดการความรู้: มุมมองในด้านต่างๆ
KM perspectives
มุมมองของการจัดการความรู้
KM Perspectives
1.
2.
3.
4.
5.
6.
มุมมองด้ านกรอบความคิด:Conceptual perspective
มุมมองด้ านกระบวนการ:Process perspective
มุมมองด้ านเทคโนโลยี:Technology perspective
มุมมองด้ านองค์กร:Organizational perspective
มุมมองด้ านการบริหารจัดการ:Management perspective
มุมมองด้ านการปฎิบตั ิ:Implementation perspective
(Liebowitz, J)
1. KM มุมมองด้านกรอบความคิด:
Conceptual perspective
1. KM is young [new]
2. Variety of views& meanings
Consideration
• Knowledge Storage media
• Knowledge Accessibility
• Knowledge Typologies [tacit & explicit]
• Knowledge Hierarchy
• Knowledge Principles [share, learn, apply]
3. Multi disciplinary
IT
Human
Resources
Intellectual
Capital
Behavioral
Sciences
KM
Records Mgt
Competitive/Bus.
Intelligence
Education
Library
Science
Process
Improvement
2. KM มุมมองด้านกระบวนการ:Process perspective
Marquardt
1 Acquisition
2 Creation
3 Transfer &
utilization
4 Storage
Wiig
1 Creation &
Sourcing
Holsapple
O’Dell
Beckman
1 Acquiring
1 Identify
1 Identify
2 Selecting
2 Collect
2 Capture
3 Adapt
3 Select
4 Organize
4 Store
5 Apply
5 Share
6 Share
6 Apply
7 Create
7 Create
2 compilation &
Transformation
3 Internalizing
3 dissemination
4 Using
4 Application &
Value realization
5 Generating
6 Externalizing
8 Sell
กระบวนการจัดการความรู้ (in general)
•
•
•
•
การจัดหาความรู้ (knowledge acquisition)
การจัดเก็บและค้ นคืนความรู้ (knowledge storage and retrieval)
การใช้ ความรู้ (knowledge Utilization)
การเคลื่อนย้ าย กระจาย แบ่งปั นความรู้ (knowledge transfer,
distribution, sharing)
• การสร้ างความรู้ใหม่ (knowledge creation)
(Sveiby, 2003; Wiig, 2003; Kucza, 2001; Probst at al, 2000; Trapp, 1999 and Marquardt, 1996)
3. มุมมองด้านเทคโนโลยี:
Technology perspective
1.
IT architecture and standard
–
–
2.
IT platform
–
3.
LAN
WAN
Hardware
Software application
–
–
–
–
–
–
Groupware
Transaction system
Simulation
Multimedia
Decision support system
Intelligent system [ES, ML, KD etc.,]
P.S. Knowledge must be readily accessible, understandable & retrievable
4. มุมมองด้านองค์กร:
Organizational perspective
1. Knowledge Organization Characteristic
–
–
–
–
Customer-focused
Excellence-driven
Innovative
Flexibility and amativeness
2. Organizational Structure
– KM department
– CKO
3. Organizational Culture
– Trust
– Sharing
5. มุมมองด้านการบริ หารจัดการ:
Management perspective
1. Management practices
– Leadership and motivation
– Empowerment index
– Training
2. Measuring and Valuing intellectual capital
–
–
–
–
Customer capital
Organizational capital
Human capital
Social capital
6. มุมมองด้านการปฎิบตั ิ:
Implementation perspective
•
•
•
•
•
•
Create knowledge-oriented culture
CEO support
IT system support
Clarify of vision and language
Multiple channels for knowledge transfer
Link to Org. Value
Organization today
องค์กรในยุคปั จจุบนั
KM perspective
การจัดการองค์กรหนึ่ งๆ
Sponsor
Buy
Objectives
Share
Holders
Products/Services
Vision/Missions
Tasks
Staff
An Organization
Members
College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
Customers
การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่
People
Technology
Org.
Processes
[Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.]
จุดเน้น (Focus) ของการจัดการความรู ้



การพัฒนากลุ่มนักปฏิบตั ิหรือผูท้ างานใช้ความรู ้
(Communities of Practice/Knowledge Workers
Development)
การสร้างแนวทางปฏิบตั ิทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ของ
องค์กร (Best Practice Development)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Knowledge Management System)
เปรียบเทียบองค์ กรเก่ า กับ KM (ด้ านบุคลากร People)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้ น Functional
องค์กรบริหารแบบใหม่ เน้ น Knowledge Worker
•Job Description
• Specialized
• Degree Based
• Competency Based
• Business Line Meeting
• Team Learning
• Defensive Routine
• Innovation
• Training
• Learning
เปรียบเทียบองค์ กรเก่า กับ KM (ด้ านการบริหาร Process)
องค์ กรบริหารแบบเก่ าเน้ น Functional
องค์ กรบริหารแบบใหม่ เน้ น Knowledge
Worker
• Hierarchy Structure
• Flat (3 Levels)
• Plan-Focused
• Strategy-Focused
• Top Down/Bottom up
Process
• Middle-Up-Down
• Command and Control
• Conduct
• New Business
Unit/Level
• Spin Out
เปรียบเทียบองค์ กรเก่ า กับ KM (สารสนเทศ Technology)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้ น Functional
องค์กรบริหารแบบใหม่ เน้ น Knowledge Worker
• Information Flow
from Bottom
• Knowledge Flow
from Top
• Work Procedure
• KM/LO
• Workflow
• Collaboration
• Database
• Knowledge Base
• ICT Cost Center
• ICT Resulting Center
Knowledge Management
Q&A
References
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Awad, M. E. &Ghaziri, M. H. (2004). Knowledge Management. Pearson
Education: New Jersey.
Beckman, T. (1997). A Methodology for Knowledge Management.
International Association of Science and Technology for Development (IASTED)
AI and Soft Computing Conference. Banff: Canada.
Holsapple, C. & Joshi, K. (1997) Knowledge Management: A Three –Folds
Framework. Kentucky Initiative for Knowledge Management Paper, No 104.
Kucza, Timo. (2001) Knowledge Management Process Model. Available from:
http://www.inf.vtt.fi/pdf/ publications/2001/p455.pdf
Liebowitz, J. (1999). Knowledge Management Handbook. CRC Press:
Washington, D.C.
Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization. McGraw Hill: New
Jersey.
Nonaka, I. (1995). The knowledge – Creating Company. Oxford University
Press: London.
O’Dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practice.
Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices.
Business Intelligence: London.
Probst, G.J.B., S.P. Raub and K. Romhardt (2000). Managing Knowledge:
Building Blocks for Success. John Wiley & Sons, London.
Roos, J., Roos, G., Dragonetti, C. N., &Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital:
Navigating the new business landscape. MACMILLAN PRESS: London.
References
•
•
•
•
•
•
•
•
Sveiby, Karl E. (2003) A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy
Formulation. Available
from:http://www.sveiby.com/articles/knowledgetheoryoffirm.htk
Sveiby, Karl E. (2003) What is Knowledge Management. Available from:
http://www.co-i-l.com/coil/knowkedge- garden/kd/whwtiskm.shtml
Steward, A. T. (1997). Intellectual capital: the new wealth of organizations. A
Division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group: New York.
Steward, A. T. (2001). The wealth of knowledge: Intellectual capital and the
twenty- first century organization. Nicholas Brealey Publishing: London.
Tiwana, A. (2002). Knowledge Management Toolkit. Peason Education: New
Jersey
Trapp, Holger. (1999) Benefits of an Intranet-based Knowledge Management
System-Measuring the Effects. Available from:
http://www.avinci.de/competence/publikationen/diplomarbeitholgertrapp.pdf
Wiig, Karl M. (2003) Knowledge Management Has Many Facets. Available
from: http://www.krii.com/ downloads/Four KM Facets.pdf
Wiig, K. (1993). Knowledge Management Foundation. Schema Press: Taxas.
References
• กิตติ ลิม่ สกุล (2548) โลกาภวัตน์กบั การนาประเทศไทยเข้าสุ่สงั คมและเศรษฐกิ จฐานความรู้, นาเสนอ พณฯ
นายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล,
www.grad.ku.ac.th/gradresearch5/files/dr_kitti.pp [retrieved 25 April
2003]
• ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์ (2552) ทฤษฎีการจัดการความรูู ู้, ธนาเพรส จากัด, กรุงเทพมหานคร
• พิมพันธ์ เดชคุปต์ (2553) ทฤษฎีการเรี ยนการสอน เพือ่ จัดการเรี ยนการสอน ทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
,www.academic.chula.ac.th/.../ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการจัดการเรี ยนการ,ppt [retrieved
28 April 2003]
• วิจารณ์ พานิชย์ (2548) การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิ บตั ิ ,ตถาตา พับลิเคชัน่ จากัด, กรุงเทพมหานคร
Download