Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT

advertisement
ANSÖKAN OM ANTAGNING till utbildning på forskarnivå
APPLICATION FOR ADMISSON to doctoral education
Fylls i av SLU, to be filled in by SLU
Dnr
Datum
1 Ifylls av sökanden
To be filled in by the applicant
Personuppgifter/Personal information
Referensnummer annons
Ref. number advertisement
Personnummer (år-mån-dag-xxxx)
Date of birth (year, month, day)
Efternamn, tilltalsnamn/Surname, first name
Bostadsadress/Home address
Kön/Gender
Kvinna
Female
Man
Male
Postnummer, ort/Zip code, City
Telefon - även riktnr/Phone number
Ev. tidigare efternamn/Former surname (if applicable)
E-postadress/E-mail address
Utbildning som ansökan avser/Intended education
Forskarutbildningsämne*, inkl ev inriktning
Research subject*, including specialisation
Institution
Department
Kontaktperson på institutionen
Contact person at the department
Examen/Degree
Licentiatexamen
Licentiate degree
Doktorsexamen
Doctoral degree
Doktorsexamen senare del**
Latter part doctoral degree**
* Se lista/See list: https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/utbildning-pa-forskarniva/kurser-avhandlingsarbete-omfattning-innehall/
forskarutbildningsamnen/
** Anges för doktorand som avlagt licentiatexamen och nu vill fortsätta mot en doktorsexamen. Gäller endast för doktorander som tidigare blivit
antagna till studier för licentiatexamen./Stated for PhD students that have a licentiate degree and would like to continue towards a doctoral
degree. Only applies to PhD students that earlier have been admitted to licentiate degree.
Antagning version 1.7
03/13/2014
Namn sökande
Name applicant
Behörighetsgivande högskoleexamen, svensk eller utländsk
Undergraduate degree, Swedish or foreign
Svensk högskoleexamen
Swedish undergraduate degree
Datum
Date
Universitet/Högskola
University/University college
Utländsk högskoleexamen
Foreign undergraduate degree
Datum
Date
Universitet/Högskola
University/University college
Uppgift om annan behörighetsgivande bakgrund
Information about other eligibilities
Sammanlagda kurspoäng på grundläggande nivå
Total number of credits - undergraduate level
Självständigt arbete, antal poäng
Independently produced thesis or equivalent,
number of credits
Universitet/Högskola
University/University college
Sammanlagda kurspoäng på avancerad nivå
Total number of credits - graduate level
Självständigt arbete, antal poäng
Independently produced thesis or equivalent,
number of credits
Universitet/Högskola
University/University college
Annan behörighet
Other eligibility
Anknytning till annan högskola, svensk eller utländsk
Affiliations to other institute of higher education
Ev. nuvarande anknytning till annan högskola, ange vilken
Possible current affiliation to other institute of higher education,
please state which one
Land
Country
Jag bifogar bilagor och en personlig motivering enligt instruktioner i bilaga 1
I will attach enclosures and a description of my personal reasons according to the
instructions in appendix 1
Underskrift sökande/Signature applicant
Antagning version 1.7
Datum/Date
03/13/2014
Ifylls av sökanden
To be filled in by the applicant
Bilaga 1
Appendix 1
Bilagor till ansökan
a. CV/meritförteckning
b. Vidimerade kopior* av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad
nivå vid universitet eller högskola.
c. Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng
eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning.
d. Dokument som styrker behörighet i Engelska B/6 eller motsvarande.
e. Om den sökande har utländskt medborgarskap ska en vidimerad kopia av den sida i passet som
innehåller foto och personinformation bifogas
f. Det är önskvärt att även en lista med referenspersoner och deras kontaktinformation bifogas.
Enclosures to the application:
a. Curriculum vitae
b. Certified true copies* of certificates and diplomas from previous studies at an internationally recognized
higher education institution (university or university college).
c. Transcripts of completed courses and grades for each semester (including course list).
d. One copy of a dissertation at second-cycle level, corresponding to at least 15 HEC, or other relevant
independent paper of an equivalent degree of difficulty and scope
e. Proof of English language skills equivalent of English studies at upper secondary (high school) level in
Sweden, called English Course B/English 6.
f. If the applicant is a foreign citizen, we require a copy of the page in your passport with your personal data
and photograph, or some other identification document
g. It is desirable that a list of referees and their contact information be attached.
* För ytterligare information om ansökan, bilagor och vidimerade kopior se http://www.slu.se/sv/utbildning/forskarutbildning/nyadoktorander-sokes/
For more information about the application, attachments and authorized copies, please see http://www.slu.se/en/education/
postgraduate-studies/new-phd-student/
Antagning version 1.7
03/13/2014
Namn sökande
Name applicant
Bilaga 1
Appendix 1
Personlig motivering till varför jag vill bli antagen till utbildning på forskarnivå:
My reasons for why I would like to be admitted to doctoral education at SLU:
Antagning version 1.7
03/13/2014
Download