styrelsen offentliggör tilläggsprospekt i pågående apport

advertisement
PRESSMEDDELANDE, 23 SEPTEMBER 2013
NORRPADA: STYRELSEN OFFENTLIGGÖR
TILLÄGGSPROSPEKT I PÅGÅENDE APPORT- OCH
KONTANT NYEMISSION.
Med anledning av vid extra bolagsstämma den 12 september 2013 beslutade ändringar i
bolagsordningen och fastställande av resultatberoende arvodering till grundarna har Bolagets
styrelse idag offentliggjort ett tillägg till det prospekt som tidigare offentliggjorts inför det
pågående erbjudandet om teckning av B-aktier i Norrpada i Stockholm AB (publ).
Besluten, som även presenterats i ett pressmeddelande den 17 september, har tagits mot bakgrund
av de synpunkter på vissa villkor i det ursprungliga erbjudandet som framförts av ett antal
aktieägare i Ryska Fastighetsfonden 1 respektive 2. Förändringarna utgör enligt styrelsens
uppfattning en påtaglig förbättring av erbjudandet och de utdelningsprinciper som omger Bolagets
B-aktier.
Tilläggsprospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 34§
Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens diarienummer för
tilläggsprospektet är 13-10284.
Tilläggsprospektet är en del av prospektet och ska läsas tillsammans med detta. Prospekt,
tilläggsprospekt och teckningssedlar finns att tillgå på Bolagets hemsida www.norrpada.se
För frågor hör gärna av er till bolaget. Ring på telefon 08-21 10 22 eller skicka e-post till
[email protected]
_________________________________________________________________________________________________
Norrpada is a Scandinavian property developer in Moscow founded in 2005 driven by an entrepreneurial spirit and a
belief that good architecture is a path to greater well-being. Together with well known Swedish architects Norrpada has
developed housing programs aimed at the expansive and expanding Russian market. The houses are sold, constructed,
erected and completed in collaboration with Russian house factories and subcontractors. Norrpada has offices in Moscow
and Stockholm. For further information please visit www.norrpada.se
Download