Dynaamiset 2 - Noppa - Lappeenrannan teknillinen yliopisto

advertisement
Oppiminen, verkostoituminen, sosiaalinen
pääoma
Vesa Harmaakorpi
Professori
Innovaatiojärjestelmät
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lahden yksikkö
Vesa Harmaakorpi
Oppimiskyvykkyys
 Kyvykkyys luoda ja hallita tietämystä
kollektiivisessa, vuorovaikutteisessa ja
kumulatiivisessa prosessissa, joka
johtaa uusiin resursseihin,
kompetensseihin ja taitoihin
Vesa Harmaakorpi
Tiedon tuotannon kaksi tyyppiä
 Moodi 1:n tiedontuotantoprosessi perustuu yhden
tieteenalan sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Sitä
kuvaa tiedonintressin homogenisuus ja sisällöltään
pääasiassa kognitiivista.
 Moodi 2:n tiedontuotantoprosessi on puolestaan
heterogeenista ja monitieteistä sekä tapahtuu usein
käytännönläheisesti tavallisissa sosiaalisissa ja
taloudellisissa konteksteissa.
Vesa Harmaakorpi
Erilaisia tiedon tyyppejä
 Hiljainen tieto
 Koodattu tieto
 Tahmea (sticky) tieto
Vesa Harmaakorpi
SECI/ba malli
Hiljainen
tieto
Hiljainen
tieto
Hiljainen
tieto
Oroginating ba
Sosialisaatio
Interacting ba
Ulkoistaminen
Koodattu
tieto
Koodattu
tieto
Exercising ba
Sisäistäminen
Koodattu
tieto
Vesa Harmaakorpi
Hiljainen
tieto
Cyber ba
Yhdistäminen
Koodattu
tieto
Kostiaisen malli
Originating ba
- expert exchange among
developing organizations
- “sauna evenings”
- common sports and cultural events
- learning café
- educational visits
Exercising ba
- common learning programmes
of the developing network
- “mentored projects”
- on-the-job learning
- learning by doing
Vesa Harmaakorpi
Interacting ba
- thematic meetings
- discussion forums, also virtual ones
- media
- plays, stories, tales
Cyber ba
- researches and reports
- utilising and connecting of
outside experts
- virtual communities like
City Web
- thematic summary reports
Sumea, piilevä (self-transcending) tieto
 Self-transcending knowledge is tacit
knowledge prior to its embodiment. It
is the ability to sense the presence of
potential, to see see what does not
yet exist. It is characteristically future
oriented knowledge.
Vesa Harmaakorpi
Tietopääoma
 Knowledge assets (experimental,
conceptual, systemic, routine) are the
inputs, outputs and moderating
factors of knowledge creation and
management. They need to be build
and used internally in order for their
full value to be realised, as they
cannot be readily bought and sold.
Vesa Harmaakorpi
Tietovisio
 Knowledge vision gives a direction to the
knowledge creating process and
knowledge created in it by asking:





What are we?
What should we create?
How can we do it?
Why are we doing this?
Where are we going?
Vesa Harmaakorpi
Informaation laatu
 Even if the knowledge creation and
management system were correctly built,
poor information quality would destroy the
collective learning process in the innovation
network.
 Football metafora
Vesa Harmaakorpi
Reikäleipämalli
Informaation
laatu
Informaation
laatu
Sumea tieto
Sumea tieto
Potentialisointi
Tulevaisuustiedon
areena
Sisäistäminen
Informaation
laatu
Visualisointi
Mielikuvituksen
areena
TietämysTietämys
visio
Toteuttava
areena
Sosialisaatio
Alulle paneva
areena
pääoma
Yhdistäminen
Järjestävä
areena
Informaation
laatu
Vesa Harmaakorpi
Koodattu
tieto
Ulkoistaminen
Vuorovaikutuksen
areena
Koodattu
tieto
Informaation
laatu
Informaation
laatu
Verkostoitumiskyvykkyys
 Kyvykkyys rakentaa vuorovaikutteisia
verkostoja joissa on kontekstisidonnaista
luovaa sosiaalista pääomaa, jolla pystytään
hyödyntämään tehokkaasti verkostoissa
olevia resurssikonfiguraatiota
Vesa Harmaakorpi
Verkostoyhteiskunta
 Castells 1996
 Virtojen tila
 Globaali ja paikallinen verkostoituminen
Vesa Harmaakorpi
Verkostojen ”voima”






Byrokratia vs. markkinat
Organisational & market failures
System failures? Transaktiokustannukset
Erikoistuminen
To make or to buy?
Partnershipit
Vesa Harmaakorpi
Transaktiokustannukset
•
•
•
•
•
•
•
Asiakkaan tai yhteistyökumppanin löytämiseen menevästä
kulusta
Uuden suhteen luomisesta syntyvästä kulusta
Uuden tai muuttuvan toiminnan sopimiseen menevästä kulusta
Toiminnan valvontaan menevästä kulusta
Toiminnan koordinointiin menevästä kulusta
Suhteen tai sopimuksen ylläpitoon menevästä kulusta
Kustannuksesta, jolla varmistetaan että toinen osapuoli ei pääse
hyödyntämään opportunistisesti tietoaan hyvästä
neuvotteluasemasta (Williamson, 1975: 120)
Vesa Harmaakorpi
Kilpailutus vs. partnership
OMINAISUUDET
KILPAILUTUS
PARTNERSHIP
Toimittajan valinta
Hintakilpailu
Neuvottelut
Sopimuksen kesto
Lyhytaikainen
Pitkäaikainen
Toimittajien määrä
Useita
Yksi tai muutama
Sopimussuhde
Muodollinen ja jäykkä
Joustava ja vapaamuotoinen
Kommunikointi
Satunnaista ja varautunutta
Avointa ja jatkuvaa
Neuvotteluasetelma
Voittaja – häviäjä
Voittaja – voittaja
Yhteiset toiminnot
Vähän tai ei ollenkaan
Laajamittaista yhteistyötä eri
toimintojen välillä
Asennoituminen laatuun
Sisääntulotarkastus
Jatkuva prosessien kehittäminen
Järjestelmät
Manuaalisia ja erillisiä
Sähköisiä ja integroituja
Vesa Harmaakorpi
Sosiaalinen pääoma
 Kun taloudellinen pääoma on ihmisten
pankkitileillä ja henkinen pääoma heidän
päissään, on sosiaalinen pääoma heidän
välisissä suhdeverkostoissaan
 “refers to features of social organisation, such
as trust, norms and networks, that can
improve the efficiency of society by facilitating
co-ordinated actions” (Putnam, 1993: 167).
Vesa Harmaakorpi
Sosiaalinen pääoma resurssina
 Ei ole olemassa yleispätevää sosiaalista pääomaa
 Sosiaalinen pääoma on aina kontekstisidonnaista
 Sosiaalinen pääoma on sekä yksilön että yhteisön
omaisuutta
 Sosiaalinen pääoma on resurssi
 Maine?
 Sosiaalisen pääoman “vääristymät”
Vesa Harmaakorpi
Sosiaalinen pääoma vs. luovuus
 Floridan mukaan sosiaalinen pääoma on luovuutta
tukahduttavaa
 Käsitys johtuu Putnamilaisen sosiaalisen pääoman
luonteesta
 Jacobsilainen sosiaalinen pääoma
Vesa Harmaakorpi
Putnam vs. Jacobs
Social capital
Robert Putnam
Jane Jacobs
definition
features of social organisation,
such as trust, norms and networks
neighbourhood networks
character of relationships
emphasis on homogenous elements diversity and casual public
contact
research method
mainly quantitative
qualitative
scale level
nations and regions
city districts
economic function
to lower transaction costs and
facilitate co-ordination
to promote creativity, entrepreneurship and innovation
futuristic view
pessimistic
optimistic
policy implication
to bring about a Great Awakening
to contribute to diversity
Vesa Harmaakorpi
Sitova ja silloittava sosiaalinen pääoma
 Sitova sosiaalinen pääoma vahvistaa läheisten
yhteisöjen luottamusta ym.
 Silloittava sosiaalinen pääoma luo yhteyksiä eri
ryhmien välille
 Sitovassa sosiaalisessa pääomassa on vaarana
sulkeutuneisuus
 Silloittavaa sosiaalista pääomaa pidetään
innovatiivisuuden kannalta arvokkaampana, koska
se luo uusia mahdollisuuksia
Vesa Harmaakorpi
Heikot linkit ja rakenteelliset aukot
 Granovetterin (1973) vahvat ja heikot linkit – the
strength of weak ties
 Burtin (1992) rakenteelliset aukot
 Informaation asymmetria – information brokerage välittäjäorganisaatiot
 Asiantuntijuuden ja tiedonintressien yhdistäminen
 Informaation laatu
 Absorptiokyky!!!
Vesa Harmaakorpi
Luova jännite
 Paradoksit ja mielipide-erot ovat kehittämisprossien
ajuri – verkostoissa tarvitaan luovaa jännitettä
(Sotarauta, 2001)
 Erilaisuuden sietäminen sekä sopiva sekoitus
sitovaa ja silloittavaa sosiaalista pääomaa
aikaansaavat luovan sosiaalisen pääoman
muodostumisen
Vesa Harmaakorpi
von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen…
Informaatio
Bio
Nano
Ympäristö
Muotoilu jne.
Metalli
Vesa Harmaakorpi
Luova sosiaalinen pääoma
 Kontekstisidonnainen sosiaalinen resurssi
 Sekoitus sitovaa ja silloittavaa sosiaalista pääomaa
 Edistää heikkojen linkkien ja rakenteellisten
aukkojen hyödyntämistä
 Sallii luovaa jännitettä
 Tukee tarvittavaa sosio-institutionaalista muutosta
Vesa Harmaakorpi
Download