Forum_15 mei 2012_workshop 3_Global engagement

advertisement
INTERNATIONALE COMPETENTIES:
GLOBAL ENGAGEMENT
KOEN KOREVAAR, LESSIUS ANTWERPEN
KARINE HINDRIX, KHLEUVEN
1
Flamenco Forum, 15/5/2012
2
BURGERSCHAP / MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID
• EU Commission (2009):
‘Learning mobility [can] help combat the risks
of isolationism, protectionism and xenophobia
[…]. It can help foster a deepened sense of
European identity and citizenship among
young people.’
3
BURGERSCHAP / MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID
Bologna-experten (2011):
‘mobiliteit van staf en studenten [biedt]
opportuniteiten voor persoonlijke groei en
voor een betere ‘employability’, voor een
betere ontwikkeling van de professionele,
taalkundige, sociale en interculturele
competenties, van creativiteit en actief
burgerschap.
4
5
6
Leerdoelen in beleidsteksten
Taalkundige
competenties
Interculturele
competenties
Global engagement
Persoonlijke
ontwikkeling
7
8
SUBDOMEINEN VAN GE
•
•
•
•
•
Civic Engagement
Knowledge Production
Philanthropy
Social Entrepreneurship
Voluntary simplicity
Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2011). Initial Development and Validation of the Global Citizenship Scale. Journal of Studies in International Education, 15(5),
445-466. doi: 10.1177/1028315310375308
Paige, R. M., Fry, G. W., Stallman, E. M., Josić, J., & Jon, J.-E. (2009). Study abroad for global engagement: the long‐term impact of mobility experiences.
Intercultural Education, 20, Supplement 1, 29-44. doi: 10.1080/14675980903370847
9
•
•
•
•
•
10
Inzet voor maatschappelijk betrokken organisaties
Maatschappelijke betrokkenheid
Bewuste consumptie
Opinievorming
Internationale belangstelling
INZET VOOR MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN ORGANISATIES
• De student is lid van (een) maatschappelijk
betrokken organisatie(s)
• De student ondersteunt (een)
maatschappelijk betrokken organisatie(s) door
het geven van donaties
• De student zet zich actief in (een)
maatschappelijk betrokken organisatie(s) door
vrijwilligerswerk
11
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
• presentatie gegeven over een onderwerp van
internationaal belang
• Ondertekenen van petities
• internet gebruiken om kennis en bewustzijn
bij anderen te verhogen
• Contact opgenomen met overheid om een
(inter)nationaal maatschappelijk doel te
bevorderen
12
BEWUSTE CONSUMPTIE
• Het aanpassen van consumptiegedrag om
ethische, waardegerelateerde,
maatschappelijke doelstellingen te behalen.
• Het aanpassen van consumptiegedrag om
doelstellingen te behalen met betrekking tot
duurzaamheid
13
OPINIEVORMING
De student is in staat om een eigen mening te
vormen over maatschappelijke onderwerpen
(nationaal en internationaal) en deze via
verschillende kanalen te uiten.
14
INTERNATIONALE BELANGSTELLING
• De student toont belangstelling voor actuele
internationale gebeurtenissen met betrekking tot
duurzaamheid en milieu.
• De student toont belangstelling voor actuele
internationale gebeurtenissen met betrekking tot
internationale betrekkingen
• De student toont belangstelling voor actuele
internationale gebeurtenissen met betrekking tot
sociale en humanitaire onderwerpen
• De student heeft het gevoel op de hoogte te zijn
van internationale gebeurtenissen
15
STELLING
Studentenmobiliteit moet bijdragen aan de
internationale maatschappelijke betrokkenheid
van studenten.
16
« Today we need world history and global
understanding for reasons that go beyond what
is required to understand our own nation. »
M. C. Nussbaum
17
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
VRAGEN?
Koen Korevaar
[email protected]
Karine Hindrix
[email protected]
18
Download