Policy för likabehandling - Teaterhögskolan i Malmö

Välkommen till Teaterhögskolan i Malmö

Denna text informerar om Lunds Universitets och Teaterhögskolans policy angående likabehandling .

Lunds universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social mångfald ska råda. Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. Respekt, tolerans och omtanke gäller i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. Diskriminering innebär att man som enskild individ behandlas sämre än någon annan individ i jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna

Ökad jämställdhet och etnisk och social mångfald är frågor om rättvisa och demokrati: anställda såväl som studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Verksamheten bedrivs i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Inom universitetet råder nolltolerans mot kränkande särbehandling.

Så långt universitetets policy. Vi här på Teaterhögskolan vill lägga till två viktiga punkter.

Läraren ska göra aktiva och medvetna pedagogiska val i sin undervisning, såväl i undervisningssituationen som i val av undervisningsmaterial. Dessa val ska syfta till en undervisningssituation där alla studenter har likvärdiga villkor för sitt lärande och har full integritet. Pedagogen ska kunna beskriva sina pedagogiska val samt kritiskt reflektera över dessa ur ett jämlikhetsperspektiv.

Studenten ska, även ur ett jämlikhetsperspektiv, kunna göra aktiva och medvetna val i sin gestaltning. Studenten ska kunna beskriva sina konstnärliga val samt kritiskt reflektera över både egna och andras konstnärliga val.

Malmö 2012-09-07

Postadress Box 8100, 200 41 Malmö Besöksadress Bergsgatan 31, Malmö Telefon växel 040-325565 E-post thm@thm.lu.se

I nternet http://www.thm.lu.se

Welcome to Malmö Theatre Academy

This paper informs you about the policy at Lund University and

Teaterhögskolan about the importance of upholding democratic values .

Lund University is to uphold democratic values. Equality, ethnic and social diversity are to prevail. Discrimination and victimization are not accepted.

Respect, tolerance and consideration are to characterize all relations as well as a s hared commitment and loyalty to the University’s core values, tasks and goals.

Discrimination means that one individual is treated worse than another in a comparable situation on the basis of one of the grounds for discrimination.

This means that employees and students are to be treated and assessed without inappropriate consideration of sex, transgender identity or expressions, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age.

Within the university there is zero tolerance of discrimination.

So far is the universities policy. We at the Theatre Academy would like to add two important things.

The teacher should be able to make active pedagogic choices regarding the importance of equality. Both regarding the teaching situation and the choice of working material. These choices shall serve in an established context of equal opportunities and integrity for all students. The teacher shall be able to describe the made choices and be able to reflect about these choice from an equality perspective.

The student should be able to make active and conscious artistic choices, also in regard to equality. The student should be able to describe these choices, as well as reflect upon their own and others artistic choices.

Malmö 2012-09-07

2