Ringer i vann

advertisement
2014
Ringer i vann-konferansen
Hotell 33, Oslo
20. og 21. januar 2014
09.30 –
09.40
09.40 –
09.50
ÅPNING OG VELKOMMEN TIL
RINGER I VANN-KONFERANSEN 2014.
09.50 –
10.40
SKOLE FOR DET 21. ÅRHUNDRE
Ringer i vann
Kulturinnslag ved SIMPLY ACOUSTIC.
– regjeringens prioriteringer og veivalg.
Torbjørn Røe
Isaksen
Kunnskapsminister
10.40 –
11.00
11.00
–
11.45
Grete Helle
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
SKOLEUTVIKLING I VERDENSKLASSE!
A comprehensive overview of the strategies that were used to improve education in
Ontario, Canada – an acknowledged success story.
11.45
– 12.00
Dr. Avis Glaze
Skoleutvikler, Ontario,
Canada
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
SKOLEUTVIKLING I VERDENSKLASSE!
12.00 –
12.45
Equity and inclusive education: Practical, high-impact strategies for school administrators
and teachers to improve student achievement as well as what constitutes excellence in
school systems and what the targeted interventions are that have been successful for
students at risk of not completing their high school education.
12.45
– 14.00
14.00 –
14.45
Lunsj
DEN TRADISJONELLE LÆRERROLLEN VIL OM FÅ ÅR HAVNE
PÅ MUSEUM.
Liv Andrea Holm
Heide
Konkurransen om kunnskap i en globalisert verdensøkonomi blir stadig mer utfordrende.
Morgendagens krav i arbeidslivet krever at vi styrker læring som støtter opp om kreativitet
og personlig mestring. Å lære barn å tenke selv, stille spørsmål, være nysgjerrig, er en verdi
for hvert menneske og et konkurransefortrinn for Norge.
Leder
Elevorganisasjonen
Norge
14.45
– 15.05
15.05
15.50
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
HJERNE, LÆRING OG FERDIGHETSUTVIKLING - FRA TEORI TIL
PRAKSIS.
Høgskolene underviser i liten grad i hvordan hjernen lærer. Konsekvensene for dagens
elever er at resultatene blir dårligere enn elevenes utgangspunkt skulle tilsi. Ved å ta i bruk
læringsmetoder som fungerer, kan læringsutbyttet for fremtidens skolelever bli vesentlig
større, mestringen øke og resultatene bli bedre!
15.50 –
16.10
16.10
– 17.00
Dr. Avis Glaze
Hermundur
Sigmundsson
Professor, NTNU
Island/Norge
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
HJERNE, LÆRING OG FERDIGHETSUTVIKLING: FRA TEORI TIL
PRAKSIS.
- forts.
19.00
Hermundur
Sigmundsson
Festmiddag og kultur
Minikabaret med gruppa «1 rett & 2 vrang»
Delt sesjon 1.
09.00 –
09.50
KAST LÆREBOKA!
Nina Fjeldheim
Hadde du kunnet gjøre jobben din uten pc? Ikke det? Elevene må det... Det er nesten bare
i skolen at vi snakker om at vi er på vei inn i den digitale tidsalder. Alle andre sektorer er
Rektor, Hundsund
ungdomsskole, Norge
der allerede. Hvorfor betyr de teknologiske endringene noe for skolen? Hvorfor skal
elevene være på Facebook i timene og hvorfor er det en dårlig ide å forby mobilbruk? Nina
Fjeldheim ønsker å gi et annet perspektiv på digitalitet i skolen ved å se på skolens
oppdrag som dannelsesinstitusjon og understreke betydningen av at opplæringen er
relevant for elevene. I dag kjeder elevene seg gjennom halve barneskolen og hele
ungdomsskolen. Hvorfor det og hva kan gjøres? Elevenes hverdag er digital og de møter i
hovedsak en analog skole - er det mulig å lage en bro mellom disse to delene av elevenes
liv?
09.50 –
10.10
10.10
–
11.00
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
KAST LÆREBOKA!
Nina Fjeldheim
- forts.
11.00
–
11.20
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
LÆRING GJENNOM STRUKTURERT SAMARBEID – I TEORI OG
PRAKSIS.
11.20
– 12.00
Læring gjennom strukturert samarbeid bygger på undervisning som er organisert i
strukturer, der strukturene har samarbeid som utgangspunkt. De er innholdsfrie, og kan
derfor benyttes i alle fag og klassetrinn. Gjennom strukturene blir elevene gitt faste
rammer i sitt arbeid, samtidig som de utnytter energien som samarbeid gir. Elevene får
gjennom strukturer øvelse i å vente på tur, gi ros, ta imot ros, veilede, lytte, oppmuntre
andre, dele ideer og bygge på andres ideer. Dette bygger nye sosiale relasjoner i
klasserommet, de samarbeider og snakker med elever de kanskje ellers ikke hadde
samarbeidet med.
12.00 –
13.20
Bjørn Ivar Mesel
Lærer, Solholmen
skole, Norge
Lunsj
DET KROPPEN IKKE FORSTÅR, FÅR HODET ALDRI LÆRT.
13.20 –
14.10
Vår medisinering av ”urolige” barn i Norge er urovekkende høy, vi medisinerer for
eksempel dobbelt så mange barn som våre naboland Danmark og Sverige og i løpet av 8
år er medisineringen når det gjelder ADHD medisin tredoblet. Har vi sjekket det
fysiologiske? Vet vi om elevene våre kan balansere på en linje, kan de krabbe med
diagonalbevegelser? Hvordan behersker de kryssbevegelser? Hvor sterke er øyemusklene
deres? Vurderer vi skolestarternes tegninger av dem selv også ut fra et motorisk
perspektiv? Hva er årsaken til at noen elever speilvender bokstaver og tall, begynner
linjen bakfra, har umodent og hardt blyantgrep eller hvorfor faller noen
ungdomsskoleelever av stolen? Inga Friis Mogensen viser i sin forelesning at
aldersadekvat sansemotorisk utvikling er en helt vesentlig grunnmur for at elevene skal
lykkes på skolen.
14.10
14.25
14.25
–
15.15
15.15
Inga Friis
Mogensen
Underviser, foreleser,
forfatter, Danmark
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
DET KROPPEN IKKE FORSTÅR, FÅR HODET ALDRI LÆRT.
- forts.
Inga Friis
Mogensen
Slutt – velkommen tilbake til neste års
Ringer i vann-konferanse - 19. og 20. januar 2015!
Delt sesjon 2.
LEADING 21ST CENTURY LEARNING.
09.00 –
09.50
The future-focused education literature suggests we need to adopt a much more complex
view of knowledge, one that incorporates knowing, doing and being. Alongside this we
need to rethink our ideas about how our learning systems are organised, resourced and
supported.
Mary Wilson
Rektor og skoleutvikler,
New Zealand
Emerging principles for 21st Century education are:
- Personalising learning
- New views of equity, diversity and inclusivity
- A curriculum that uses knowledge to develop learning capacity
- “Changing the script”: Rethinking learners’ and teachers’ roles
- A culture of continuous learning for teachers and educational leaders
- New kinds of partnerships and relationships: Schools no longer siloed from the
community
For leaders and teachers these add new challenges as far as "Leading Learning". This
seminar will unpack these exciting opportunities for leaders to develop autonomy for
students and teachers to make connections and become active, engaged learners for life,
entering and exploring new learning environments and overcoming barriers of distance
and time.
09.50 –
10.10
10.10
–
11.00
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
LEADING 21ST CENTURY LEARNING.
Mary Wilson
- forts.
11.00
–
11.20
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
LEADING 21ST CENTURY LEARNING.
11.20
– 12.00
Mary Wilson
- forts.
12.00 –
13.20
Lunsj
KREATIVITET SOM FREMTIDENS VIKTIGSTE
KONKURRANSEFAKTOR.
13.20 –
14.10
Kvaliteten på det kreative arbeidet i de fleste norske organisasjoner kan sammenlignes
med kvaliteten på et dårlig gatekjøkken som Mattilsynet ville stengt øyeblikkelig.
Kreativitet blir en stadig viktigere konkurransefaktor for næringslivet, og er selve
drivhjulet i innovasjon for framtidig overlevelse. Norge trenger et kompetanseløft i
kreativitet og dette løftet bør starte i barnehage og grunnskole der elevene lærer seg
enkle metoder for å være kreative.
14.10
14.25
14.25
–
15.15
15.15
Erik Lerdahl
Professor, Norges
Kreative Fagskole
Norge
Kaffe/te/frukt/kaker/softis/erfaringsutveksling
KREATIVITET SOM FREMTIDENS VIKTIGSTE
KONKURRANSEFAKTOR.
- forts.
Slutt – velkommen tilbake til neste års
Ringer i vann-konferanse - 19. og 20. januar 2015!
Erik Lerdahl
Download