Liturgie bij overhandiging Cross of Nails GV

advertisement
Liturgie bij overhandiging Cross of Nails
GV-centrum Koninklijke Marine te Den Helder
Vrijdag 31 oktober 2014
Voorgangers:
The Reverend Canon Dr David Stone,
Precentor & Sub-Dean Coventry Cathedral
Ds. Bert Kuipers,
predikant Laurenskerk Rotterdam, voorzitter Coventryberaad NL
Ds. Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant
Pianist:
Ds. Johan Trouwborst
PIANOMUZIEK
WELKOM
AANSTEKEN PAASKAARS
BEMOEDIGING
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen.
GEBED
Dichtbij is uw Woord, Heer onze God, dichtbij is uw genade.
Kom ons dan nu met macht en mildheid tegemoet.
Sta niet toe, dat wij doof zijn voor U,
maar maak ons open en ontvankelijk voor Jezus Christus,
die komen zal, om ons te zoeken en te redden,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.
(Your Word is near, O Lord our God, your grace is near.
Come to us, then, with mildness and power.
Do not let us be deaf to you,
but make us receptive and open to Jesus Christ,
who will come to look for us and save us
today and every day for ever and ever.)
ACHTERGROND CROSS OF NAILS
MUZIEK – Saint Michaels Singers, ‘When I survey the Wondrous Cross’
1.
When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.
2.
Forbid it, Lord, that I should boast,
Save in the death of Christ my God!
All the vain things that charm me most,
I sacrifice them to His blood.
3.
See from His head, His hands, His feet,
Sorrow and love flow mingled down!
Did e’er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown?
4.
Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all.
BIJBELTEKST (Zacharia 4: 6)
‘Luister, dit zegt de Heer over Zerubbabel:
Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen
- zegt de Heer van de hemelse machten –
maar met de hulp van mijn geest.’
(So he said to me,
“This is the word of the Lord to Zerubbabel:
Not by might nor by power, but by my Spirit’,
says the Lord Almighty.”)
KORTE OVERWEGING
PIANOMUZIEK
OVERHANDIGING CROSS OF NAILS
Prayer: Eternal God, you have come among us in Christ to reconcile the
world to yourself, and have entrusted us with the ministry of
reconciliation. Strengthen all who work for the healing of conflict and pain
amongst your human family. Bless all those in the worldwide Community
of the Cross of Nails who inspired by this symbol of hope, bear witness
to the grace and truth of your crucified and risen Son, our Saviour Jesus
Christ. Amen.
(Gebed: Eeuwige God, U bent onder ons gekomen in Christus om de
wereld met U te verzoenen, en U heeft ons de dienst van verzoening
toevertrouwd. Versterk allen die werken voor de oplossing van conflicten
en het helen van pijn in uw menselijke familie. Zegen al diegenen die,
geïnspireerd door het Cross of Nails, op veel plaatsen getuigen van de
genade en waarheid van uw gekruisigde en opgestane Zoon, onze
Verlosser Jezus Christus. AMEN)
Mission of the Community of the Cross of Nails
The COMMUNITY OF THE CROSS OF NAILS (CCN) is a network of
Churches and Christian organisations who, inspired by the story of
Coventry Cathedral, share a common commitment to work and pray for
peace, justice and reconciliation. This they do through seeking to heal
the wounds of history, learning to live with difference and celebrate
diversity and building a culture of peace.
(De CCN is een network van kerken en christelijke organisaties die,
geïnspireerd door het verhaal van Coventry Cathedral, een gezamenlijk
commitment delen om te werken aan en te bidden voor vrede,
gerechtigheid en verzoening. Zij doen dit door de wonden van het
verleden proberen te helen, door te leren leven met verschillen en
diversiteit te vieren en door te bouwen aan een cultuur van vrede.)
Affirmation of Commitment (Bevestiging van commitment)
Do you believe that peace and justice between people and nations is the
fruit of humility and penitence?
(Gelooft u dat vrede en gerechtigheid tussen mensen en naties de vrucht
is van nederigheid en berouw?)
We do.
Do you believe that loving and humble service to our enemies has power
to heal the hurts and sorrows of war and oppression?
(Gelooft u dat liefde en nederige dienstbetoon tegenover onze vijanden
de kracht heeft om de pijn en verdriet van oorlog en onderdrukking te
helen?)
We do.
Do you believe yourselves called to a ministry of reconciliation in Den
Helder?
(Gelooft u zelf geroepen te zijn tot een dienst van verzoening in Den
Helder?)
We do.
Presentation of Cross of Nails
door canon dr. David Stone aan ds. Bert Kuipers
Receive this Cross of Nails, brought to you with the love and the prayers
of your brothers and sisters from the ruined and rebuilt sanctuary of our
Cathedral Church of St. Michael in Coventry.
Cherish this Cross, as a token of the merciful forgiveness of God,
declared to us in the Passion of our Saviour Jesus Christ.
Watch about this cross, in prayer for one another and for us, for all in this
Diocese of Coventry and for those involved in reconciliation work at our
Cross of Nails Centres around the world, who love and serve the Lord
Jesus.
(Ontvang dit Cross of Nails, u gebracht met de liefde en gebeden van uw
broeders en zusters uit de verwoeste en herbouwde heilige plaats van onze
Kathedraal de Kerk van St. Michaël in Coventry. Koester dit Kruis, als blijk van
de barmhartige vergeving van God, ons verklaard in het lijden van onze
Verlosser Jezus Christus. Aanschouw dit kruis, in gebed voor elkaar en voor
ons, voor allen in dit diocees van Coventry en voor hen die zijn betrokken bij
verzoeningswerk in onze Cross of Nails centra over de hele wereld, die de
Here Jezus liefhebben en dienen.)
Overhandiging van het Cross of Nails
door ds. Bert Kuipers aan ds. Klaas Henk Ubels
Respons: Almachtige God, geef dat wij door de weg van het Kruis te gaan
de weg van het leven en de vrede vinden.
(Almighty God grant that we, walking in the way of the cross, may find it none
other than the way of life and peace.)
Lied: “Beauty For Brokenness”
(door Arnhemse afvaardiging Coventryberaad Nederland)
Beauty for brokenness hope for despair
Lord, in your suffering world this is our prayer :
bread for the children, justice, joy, peace
sunrise to sunset your kingdom increase.
Shelter for fragile lives, cures for their ills
Work for the craftsman, trade for their skills
Land for the dispossessed, right for the weak
Voices to plead the cause of those who can’t speak
Refuge from cruel wars, havens from fear
Cities for sanctuary, freedoms to share
Peace to the killing-fields, scorches earth to green
Christ for the bitterness,. His cross for the pain.
Rest for the ravaged earth, oceans and streams
Plundered and poisoned our future, our dreams
God, end out madness, carelessness, greed
Make us content with the things that we need.
Chorus:
Lighten our darkness, breathe on this flame
until your justice burns brightly again.
Until the nations, learn of your ways,
seek your salvation and bring you their praise.
Prayer
Almachtige God, U die door het leven, de dood en de Opstanding van
uw Zoon, Jezus Christus, ons gecommitteerd heeft aan de dienst van
verzoening door vergeving en liefde; schenk ons vertrouwen in de
eeuwige kracht van herstel, waarvan Zijn Kruis voor ons een teken is.
Zegen, in zijn Naam, de Community of the Cross of Nails over de hele
wereld, in het bijzonder hier in Den Helder; geef de gelegenheid aan
haar partners om getuigen te zijn van uw vergeving en liefde, werkzaam
onder ons. Verenig ons in een heilig genootschap om uw bedoelingen
van herstel verder te brengen en laat allen weten dat wij zijn discipelen
zijn omdat wij elkaar liefhebben, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
(Almighty God, who through the life, death and Resurrection of your Son,
Jesus Christ, has committed to us the Ministry of Reconciliation through
forgiveness and love; give us confidence in the eternal power to heal, of
which His Cross is for us a sign. Bless, in his name, the Community of
the Cross of Nails throughout the world, and especially here in Den
Helder; enable its partners to be witnesses of your forgiveness and love
at work among us. Unite us in a sacred fellowship to further your
purposes of healing, and enable all to know that we are his disciples
because we love one another, through Jesus Christ, our Lord.)
ZEGENWENS (reiszegen van St. Patrick)
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u vandaag, morgen en in de eeuwigheid
de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest
Amen.
CROSS OF NAILS
VRIJDAGMIDDAGGEBED VOOR VREDE EN VERZOENING
Centrum Geestelijke Verzorging bij de Marine te Den Helder
Voorganger:
Dr. Wilco Veltkamp, krijgsmachtpredikant bij de marine
Welkom
Aansteken kaars
Inleiding
Opening
V: We mogen hier samenkomen tot eer van God
A: en tot heil van elkaar.
Stilte
Korte overdenking
Muziek
Coventrygebed voor vrede en verzoening
“Allen hebben gezondigd en zijn verstoken van het Licht van de
Eeuwige” (Romeinen 3: 23)
Vader, vergeef
De haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen en klassen.
Vader, vergeef
De gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander
toebehoort.
Vader, vergeef
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Vader, vergeef
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen,
daklozen en vluchtelingen.
Vader, vergeef
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen
voor onwaardige doeleinden misbruikt
Vader, vergeef
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Vader, vergeef
“Weest goed voor elkaar en barmhartig;
vergeeft elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft.” (Efeziërs 4: 32)
Stil gebed
Oecumenisch Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijn
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den boze
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Zegenbede (allen staan)
V:
A:
V:
A:
De Heer beware ons
op het midden van deze dag
in de eenvoud, de goedheid
en de vreugde van het Evangelie.
Moge Hij onze voeten zetten
op de weg van zijn vrede.
Loven wij de Heer.
Wij danken God.
Het Coventry-gebed in Den Helder
Het Coventry-gebed is ontstaan naar aanleiding van het Duitse
bombardement op de Engelse plaats Coventry aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog, waarbij ook de kathedraal werd verwoest. In de
ruïne van de kathedraal lagen op de grond twee grote balken, afkomstig
uit het dak, precies in de vorm van een kruis. Dit werd gezien als teken
van hoop. Op basis hiervan is later van de middeleeuwse spijkers uit het
dak een zgn. nagelkruis gemaakt. Dit ‘cross of nails’ is na de oorlog het
symbool geworden voor een internationale verzoeningsbeweging die tot
op de dag van vandaag groeit. Belangrijke aanzet daartoe gaf Richard
Howard die in 1948 op de resterende muur aan de kant van het
hoogaltaar schreef: Father forgive. In 1958 schreef Joseph Poole op
basis van de zgn. zeven hoofdzonden het gebed voor vrede en
verzoening, dat elke vrijdagmiddag in de ruïne van de oude kathedraal
wordt gebeden. Vanuit Coventry is na de oorlog wereldwijd een netwerk
opgebouwd van kerken en steden die door oorlogsgeweld getroffen zijn
en het gebed hebben overgenomen.
Den Helder is tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege de strategische
ligging en de marinehaven maar liefst 117 keer het doelwit geweest van
luchtaanvallen, bij 23 daarvan zijn in totaal 178 mensen om het leven
gekomen. Opmerkelijk is dat zowel Duitsers als geallieerden de stad
regelmatig hebben gebombardeerd. Van geallieerde zijde was er het
Grote Bombardement in de nacht van 24 op 25 juni 1940. Deze
gebeurtenis leeft het meest in de herinnering. Er vielen die nacht 38
doden, een groot aantal gewonden en op vele plaatsen in de stad
woedden verwoestende branden.
Het Coventry-gebed heeft dan ook een geheel eigen plek in Den Helder,
in het bijzonder de multi-levensbeschouwelijke bezinningsruimte op de
marinehaven is daarvoor geschikt. Kerken in o.a. Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Nijmegen, Arnhem en Middelburg zijn eveneens aangesloten en
vertegenwoordigers van deze instellingen vormen samen het
Coventryberaad Nederland. Ook in Duitsland doen getroffen steden
mee, zo zijn er alleen in Berlijn al tien kerken waar het Coventrygebed
gebeden wordt. Wereldwijd zijn nu ruim 170 kerken of christelijke
organisaties in 35 landen verbonden aan deze internationale
verzoeningsbeweging. Ze hoopt met de vrijdagmiddaggebeden en met
het verhaal van Coventry een bijdrage te leveren aan het creëren van
een veelkleurige, interreligieuze en vreedzame samenleving, wereldwijd.
Download
Related flashcards

Christian soteriology

21 cards

Christian theology

24 cards

Christian theologians

71 cards

Protestant theologians

13 cards

Theology

21 cards

Create Flashcards