2.3 Teckenförklaring / Chart symbols

advertisement
AIP SVERIGE/SWEDEN
2.3
GEN 2.3-1
03 JUN 2010
Teckenförklaring / Chart symbols
Grundinformation – Basic Symbols
Nivåkurvor
Contours
Flygplatsinformation och anläggningar
Aerodromes - Details and installations
Rampbelysning/Ramp light
Hinderljus/Obstacle light
Sjö, vattendrag
Lake, river
Myr
Swamp
Varningsljus för fordon
Vehicle warning light
Varningsbar gul
Clearance bar yellow
Byggnader
Buildings
Stopbar röd/Stop bar red
Bebyggt område
Built-up area
Tröskelidentifieringsljus
Threshold identification light
TRID
Varningsljus för bana
i användning
Runway guard lights
RGL
Kyrka/Church
Järnväg (enkelspårig)
Railroad (single track)
Järnväg (flerspårig)
Railroad (Two or more tracks)
Järnvägstunnel
Railroad tunnel
Motorväg
Dual highway
Större landsväg
Primary road
Mindre landsväg
Secondary road
Kraftledning
Transmission line
Flygplatser – Aerodromes
Civil flygplats
Civil aerodrome
Civil flygplats utan hjälpmedel
Civil aerodrome without
facilities
TWY-Centerlinjeljus
TWY-Centre line lights
Ban- och taxibaneljus
RWY and TWY lights
PAPI
APAPI
RWY kantljus/RWY-edge lights
Dagermarkering/Day markings
Observationsplats för
bansynvidd, obelyst/belyst
Runway visual range
observation site,
unlighted/lighted
RVR
Utrullningshinder
Arresting net
Norrpil, samt magnetisk missvisning
True north and magnetic variation
Civil helikopterflygplats
Civil heliport
Helikopterflygplats/sjukhus
Heliport for ambulance only
Flygplatsfyr
Aerodrome beacon
ABN
Militär helikopterflygplats
Military heliport
Referenspunkt för flygplats
Aerodrome reference point
ARP
Militär flygplats
Military aerodrome
Referenspunkt för
tröghetsnavigeringsystem (INS)
Reference point for ACL and Inertial
Navigation System
Civil och militär flygplats
Joint civil and military
aerodrome
Nedlagd flygplats
Abandoned aerodrome
The LFV Group
Kontrollplats för höjdmätare
Altimeter check location
ACL
AMDT 125/2010
GEN 2.3-2
AIP SVERIGE/SWEDEN
18 NOV 2010
In-flight charts
Hinder (träd, markhöjd etc)
Obstacle (tree, hill etc)
Vindstrut, obelyst/belyst
Wind sock, unlighted/lighted
Höjd över havet /Elevation MSL
Höjd över angivet plan/Height above
specified datum
Väntplats
Holding position
Hinder/grupp
Obstacle/group
Modellflygområde
Model flying area
Hinder/grupp med fast ljus
Lighted obstacle/group (fixed)
Flygplansparkering
Aircraft stand
Hinder med blinkande ljus
Lighted obstacle/group (flashing)
Område för slutlig inflygning
och start (HKP)
Final approach and
take off area (HEL)
Hinder med ljus > 1000 ft över terräng
Exceptionally high lighted obstacle > 1000 ft
above terrain
Helikopterparkering
Helicopter parking
Hinder med ljus, staglinor inom radien 300m
Lighted obstacle, support cables within
radius 300m
Dirigeringsskyltar för taxning
Taxiing guidance
210
Förbjuden påfart
NO ENTRY
Kontrollplats för VOR-utrustning
VOR-check point
(186)
Höjd över havet/Elevation of top MSL
Höjd över angivet plan/Height above
specified datum
Högsta hinder inom område
Highest obstacle within area
Koner
Cones
Bilparkering
Car parking
Vindkraftverk – utan och med ljus
Wind turbine – unlighted and lighted
Stängsel med grind och nummer
Fence with gate and number
Högsta vindkraftverk inom område
Highest wind turbine within area
Gräns för ATC ansvarsområde
ATC service boundary
Gräns för manöverområde
Limit of manoeuvering area
Jetströmskydd
Blast fence
Hot spot
Inflygningsljus – Approach lighting system
SALS 420 m
Barette CL 420 m
Barette CL 900 m
Barette CL blixt 900 m
Barette CL flash 900 m
Calvert 900 m
Radioanläggning obelyst/belyst
Basic radio facility, unlighted/lighted
Riktad radiofyr, VHF, obelyst/belyst
VHF, omnidirectional radio range,
unlighted/lighted
Utrustning för avståndsmätning,
obelyst/belyst
Distance meausuring equipment,
unlighted/lighted
Samlokaliserad VOR och DME,
obelyst/belyst
Co-located VOR and DME facilities,
unlighted/lighted
Restriktions- eller farligt område, R eller D
Restricted or Danger area, R or D
Tillfälligt reserverat luftrum, TRA
Temporary reserved airspace, TRA
Bullerkänsligt område
Noise-sensitive area
Fjällområde
Mountainous area
Fjällområde högre än 6000 ft MSL
Mountainous area higher than 6000 ft MSL
AMDT 127/2010
The LFV Group
AIP SVERIGE/SWEDEN
GEN 2.3-3
18 NOV 2010
Magnetisk bäring/Magnetic bearing
Fly-over waypoint (wpt)
Distans i nautisk mil/
Distance in nautical miles
Fly-by waypoint (wpt)
VOR-Radial
SID
Centrumlinje/Centre line
Orikrad radiofyr
Non – directional radio
beacon
NDB
RADAR ROUTE
Ej skalenligt
Not to scale
Navigationshjälpmedel
Nav aid facility
Distans
Distance
Frekvens/Frequency
Igenkänningssignal
Identification
Markeringsradiofyr
Marker radio beacon
(mellan- och yttersignal)
(middle and outer
marker
STAR
MKR
MM,
OM
Rapportpunkt, obligatorisk
Reporting point, compulsory
Area Minimum Altitude provides
1000 ft vertical clearance above
the maximum terrain or obstacle
elevation within the area. The
value is given in hundreds of ft.
Over terrain or obstacles higher
than 6000 ft MSL (mountainous
area), 2000 ft vertical clearance
is applied.
When an area is divided by a FIR
boundary the value is valid within
Sweden FIR.
Rapportpunkt, på begäran
Reporting point, onrequest
In- eller utpasseringspunkt VFR
Entry or exit point VFR
Isogonic lines 2010
Väntläge
Holding
Referenspunkt för VFR-väntläge
Reference point for VFR holding
ATS route designator.
Övre gräns/Upper limit
Undre gräns/lower limit
Direction of traffic flow .
No indication = two-way
direction.
Flygljusfyr
Aeronautical light beacon
Verticl limit.
No indication = FL 660/FL 095
Sjöfartsfyr
Maritime light beacon
Flyginformationsregion
Flight information region
FIR/UIR
Terminalområde
Terminal control area
TMA
Aeronautical data in abbreviated
form to be used in association
with airspace classification
symbols.
Name, type, vertical limits, radio
frequency and airspace
classification.
ATS-flygväg
ATS Route
Sektor inom TMA
Sector within TMA
Kontrollzon
Control zone
The LFV Group
CTR
Trafikinformationszon
Traffic information zone
TIZ
Trafikzon
Aerodrome traffic zone
ATZ
Trafikinformationsområde
Traffic information area
TIA
AMDT 127/2010
GEN 2.3-4
17 JAN 2008
AIP SVERIGE/SWEDEN
Magnetisk bäring
Magnetic bearing
GP = Glidbana/Glide Path
Höjd i fot över havet MSL
Elevation and altitude in feet MSL
OCA(H) = Gräns för hinderfrihet
Obstacle clearance altitude (height)
Höjd i fot över QFE-datum
Height in feet above QFE-datum
QFE DATUM = Höjd över havet på tröskel för den bana mot vilken
instrumentinflygning utförs
The threshold elevation of the runway to which the instrument approach
is related
Huvudflygplatsen på vilken proceduren är baserad
The principal aerodrome on which the procedure is
based
* ”Climb straight ahead” refererar till publicerad inkurs för slutlig
inflygning för proceduren.
Flygplats som berör flygtrafiken på huvud-flygplatsen
Aerodrome affecting the traffic pattern on the principal
aerodrome
* ”Climb straight ahead” correspond to published final approach track
for the procedure.
AMDT 107/2007
The LFV Group
AIP SVERIGE/SWEDEN
PLAN
PLAN
GEN 2.3-5
09 APR 2009
PROFIL
PROFILE
HINDERKARTOR FÖR FLYGPLATSER
AERODROME OBSTACLE CHART
Höjdpunkt
Spot elevation
Träd eller buske
Tree or shrub
Stolpe, torn spira, atenn etc.
Pole, tower, spire, atenna etc.
Byggnad eller stora byggnadskomplex
Building or large structure
Järnväg
Railroad
Kraftledning eller luftkabel
Transmission line or overhead cable
*) Hinder utanför start-stigområde
Obstacle outside the take off area
Sjöfartstrafik
Maritime service
Vägtrafik
Road traffic
Terräng genomträngande hinderplan
Terrain penetrating obstacle plan
Höjd i meter över havet
Elevation in metres
Identifieringsnummer
Identification number
The LFV Group
Bana
Runway
RWY
Utrullningsområde
Stopway
SWY
Hinderfritt stigområde
Clearway
CWY
Baksidan avsiktligt blank
Reverse side intentionally blank
AMDT 118/2009
Download
Related flashcards

Airbus aircraft

18 cards

Create Flashcards