ATS: 610-111 - ATS – Alexo Towbars Sweden

advertisement
Information, Monterings- och bruksanvisning
Information, Installation and Operating Instructions
Audi A4 B6 & B7 models
Audi A4 sedan/saloon 2000»2007
Audi A4 kombi/avant estate 2001»2008
Fits S-line & quattro models
(Does not fit Audi RS4 or S4 models)
(S-line models may require more trimming of the rear bumper)
e20*94/20
Alexo Sweden - The Original Towbar
ATS: 610-111
Generella riktlinjer
Dragkroken skall monteras i enlighet med monteringsanvisningarna. Montering bör endast ske
av behörig mekaniker. Monteringen sker på egen risk och skador som uppkommer på grund
av monterad dragkrok kan ej belastas tillverkaren. Nationella direktiv beträffande
monteringen ska beaktas.
Det är förbjudet att göra ändringar eller ombyggnader på dragkroken. Detta leder till att
typgodkännandet dras in. Tag bort isoleringsmassan eller underplåtens skyddsbeläggning (om
sådan finns) från bilen i området kring dragkrokens anläggningsytor. Dragkroken är avsedd för
att dra släpvagnar, som är utrustade med dragkulskopplingar, samt för lasthållare (exempelvis
fastsättning av cykelställ), som är tillåtna för montering på dragkroken. All annan användning
är förbjuden.
Vid fordon med parkeringshjälp kan felaktiga funktioner förekomma efter att draganordningen
monterats, eftersom det finns risk för att vissa delar (dragkulstång, kopplingskula) ligger inom
sensorernas avkänningsområde. I sådana fall bör avkänningsområdet anpassas eller
parkeringshjälpen avaktiveras. Om draganordningar med avtagbara eller svängbara kulstänger
används, kan inga felaktiga funktioner förväntas efter att dragkulstången har tagits ut ur
driftläget. Dragkroken ställer högre krav på kylsystemet. För eventuellt nödvändiga
ombyggnadsåtgärder på kylsystemet kontaktas bilverkstaden.
Guidelines
The towbar should be installed in accordance with the installation instructions. Installation
should be carried out by an experienced mechanic. All fitting is performed under own risk and
manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by fitting this towbar.
Always observe national guidelines concerning official approval of extensions.
Any alteration and/or conversion of the tow bar is prohibited and will result in the
cancellation of the type approval. Remove insulating compound and/or underseal (if existing)
from around the tow bar’s mating surfaces on the vehicle. The tow bar is designed for towing
trailers fitted with ball couplings and for use with load bearing implements approved for
attachment to the tow bar. Any use other than the one specified is prohibited.
If vehicles are fitted with a Parking Distance Control (PDC) system malfunctioning of the
system can occur after tow bar installation since the parts (ball bar, ball coupling) could be
located in the detection area of the sensors. In this case, the detection area should be
readjusted or the PDC deactivated. Malfunctioning is not expected when using tow bars with
detachable or pivoted ball bars if the ball bar is removed from its operating position. The
towing hitch makes increased demands on the cooling system. Inquire at your contracted
garage regarding any necessary reconstruction measures on the cooling system.
Material
6 x (M10x100 - 8,8)
Viktigt! Se till att samtliga
delar finns med innan
installationen påbörjas.
2 x (M6x35 - 8,8)
6 x (M12x25 - 8,8)
2 x (M12)
2 x (M10)
2 x (M6)
6 x (M10)
2 x (M6)
8 x (Ø36)
6 x (M12)
6 x (M10)
2 x (M6)
Important! Make sure
that all parts are
available prior to starting
the fitting procedure.
Monteringsanvisningar
OBS - beskrivande bilder finns på nästkommande sidor.
1. Avlägsna beklädnaden från golvplåten. Avlägsna bakpanelen av plast och lossa den
högra och vänstra sidopanelen delvis, så att monteringspunkterna blir åtkomliga. Avlägsna
klisterlapparna från monteringspunkterna i bagageutrummets golv. Demontera
stötfångaren och lossa värmesdkölden och avgasröret.
2. Avlägsna innanmätet inklusive stagen, dessa förfaller. Avlägsna vaxlagret från
monteringspunkterna, ta bort eventuella plastpluggar från undersidan av chassiet.
3. Skjut in dragkroksbalken i chassiet. Montera fast balken med medföljande skruvar och
muttrar. Momentdrag samtliga skruvar enligt rekommendation på sista sidan i manualen.
4. Montera stötfångaren och elsatsen.
Installation Instructions
Descriptive images are found on the following pages.
1. Remove the bootmat. Remove the plastic back panel and detach the left and right side
panels to access the attachment points. Remove the stickers from the fixing points.
Remove the bumper and loosen the heat shield and exhaust hanger.
2. Remove the inner bumper and supports (crash-bar), these will no longer be used.
Remove and plastic plugs from the underside of the rear bumper.
3. Slide the brackets of the towbar into the car chassie. Fasten the towbar using the
supplied screws and nuts. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated on the last
page of this manual.
4. Replace the bumper and inner parts.
Anteckningar
Avtagbar dragkrok
Detach towbar
Installation av Elsats
Vid installation av elkabelsats skall extra försiktighet tagas vid fordon utrustade med CANBus
och check-bulb kontroll. Vid installation av elsats krävs i dessa fall inkoppling av ett avancerat
relä, alternativt inkoppling av bilspecifik elsats. Vid inkoppling av CANBus control enhet såsom
GDS-X7 ger nedanstående diagram exempel på inkoppling. Färger kan variera och vid
osäkerhet skall multimeter användas.
Fitting of Electric kit
When installing towbar electrics extra caution must be taken when fitting on modern cars
with CAN Bus systems. In these cases an advanced can bus control relay module must be
installed or the fitting of an vehicle specific electrical kit. When connection of the GDS-X7
system the diagram below specifies which signal cables should be used. Colours may vary,
when uncertain use a voltmeter.
Audi A4 2002»2008
Notering
GDS-X7
kabel
Strömkabel
(tjock svart
Finns cigg-uttag baktill skall ström tas därifrån.
Multiplexa kablar kan finnas - då skall endast RÖD kabel kopplas från GDS-X7
Enhet
Kopplas till
+12v uttag (cigg
uttag)
Jordad kontakt
eller jordat uttag
Alternativ koppling
+ (plus) polen på bilens startbatteri
Lampa
Kopplas till
kabel
Alternativ koppling
Gul
Vänster blinkers
Grön/blå
Blå
Dimbakljus
Grå/vit
Grön
Höger blinkers
Svart/grön
2005» (gul/grön)
Brun
Höger baklampa
Grå/röd
2005» (svart/röd)
Röd
Bromslampa
Svart/röd
Svart
Vänster
baklampa
Backljus
Grå/svart
2005» (grå/vit)
Blå/röd
2005» (blå)
+12v
Jord
Vit kabel
GDS-X7
kabelfärg
Grå
- (minus) polen på bilens startbatteri
Inkoppling
Ej krav
Ej krav
Approval
Coupling class: A50-X
e20*94/20*0377*00
Nm
M8
M10
M12
M14
M16
25
55
85
135
200
0 km
(C) kg
1000 km
(T) kg
g = 9,81 m/s2
T= 2000 kg
Alexo Towbars Sweden
www.alexo.se [email protected]
Made by IHP
S= 80 kg
D= 10,71 kN
Official distributor Sweden: BilX Nordic AB
Industrivägen 23, SE-302 41 Halmstad, SWEDEN
tel: +46 (0) 35 221575 www.bilx.se
Download
Related flashcards
Create Flashcards