Mystery shawl 2011

advertisement
Mystery shawl 2011
by Mia Dehmer
Measurements: Over your shoulders appr 100cm, neck down appr 52cm.
Materials: VickeVira handspun single thread shawl yarn, 110gr abt 350-400m, or any
other shawl yarn of your choice. Weight and meterage of the yarn is not important, but will
effect the size of your shawl.
Needle size: US 6 - 4.0 mm (or needles suitable to your yarn).
Gauge: Star pattern 10cm = 28 stitches. The gauge is not important, but the size of the
shawl and the amount of yarn needed will differ if gauge is not the same. Before measuring
the gauge, block your swatch and allow to dry and relax.
VickeVira handspun yarns:
http://www.etsy.com/shop/VickeVira
Part one, cast on and setup
Cast on 10 sts. Knit 17 rows following the ”Cable chart” below. After that, along the left
side of the work pick up 8 sts (between edge stitch and next, pick up 1 in each second row),
and along the cast-on side pick up 10 sts = 28 sts.
Set up row (WS): k1, p1, k1, p4, k1, p3, k1, p4, k1, p3, k1, p4, k1, p1, k1.
Lägg upp 10m. Sticka 17 varv enligt ”Cable chart” nedan. Därefter, utmed vänster sida
av arbetet, innanför kantmaskan, plocka upp 8m (en i vartannat varv), och utmed
uppläggsvarvet plocka upp 10m = 28m.
Startvarv (avigsidan): 1r, 1a, 1r, 4a, 1r, 3a, 1r, 4a, 1r, 3a, 1r, 4a, 1r, 1a, 1r.
Part two, cables and estonian stars:
You will now work three cables and estonian stars. Seen from RS of your work and in the
order parts will be knitted:
1. Knit cable acc to ”Cable chart” but without the last edge stitch. C1 = 9 sts
2. Knit estonian star pattern.
3. Knit cable acc to ”Cable chart” but without both edge stitches. C2 = 8 sts
4. Knit estonian star pattern.
5. Knit cable acc to ”Cable chart” but without the first edge stitch. C3 = 9 sts.
Mystery shawl. Copyright 2011 VickeVira / Mia Dehmer.
This pattern may not be copied, sold or redistributed in any other way.
When you start knitting part2 of the pattern, the first row knitted is row3 of the “cable
chart” on the two cables at the beginning and the end of the knitting. However, technically
the middle cable is only on row1… To make the knitting a bit easier you can start also the
middle cable on row3 of the chart - this way all three cables will be twisted on the same
row.
1to3 stitch: k1 in the next st, without dropping the st from the left needle, yo and k1 in
back loop of the stitch. 1 st increased to 3 sts.
3to3 stitch: k3tog without dropping the sts from the left needle, yo, knit same 3 sts
together and drop the sts from left needle. Number of sts has not changed.
Row 1: C1, 1to3, C2, 1to3, C3.
Row 2 and every WS row: C3, purl to next cable, C2, purl to last cable, C1.
Row 3: C1, 1to3, k1, 1to3, C2, 1to3, k1, 1to3, C3.
Row 5: C1, 1to3, k1, 3to3, k1, 1to3, C2, 1to3, k1, 3to3, k1, 1to3, C3.
Row 7 and every RS row: C1, 1to3, *k1, 3to3* until 2 sts left before next cable,
k1, 1to3, C2, 1to3, *k1, 3to3* until 2 sts left to next cable, k1, 1to3, C3.
Continue knitting cables and star pattern until 75 sts on each part of the estonian stars
pattern, and last row knitted is a WS row. Together with the cables 9+8+9 sts there are
now in total 176 sts.
If you have more yarn than advised for this shawl, you can choose to continue knitting this
part of the shawl. The next parts are not dependent on the number of sts of your work.
Du ska nu sticka 3 flätor och estniska stjärnor. Sett från rätsidan av arbetet, och i den
ordning delarna stickas:
1. Fläta enl ”Cable chart” men utan den sista kantmaskan. C1 = 9m
2. Estniska stjärnor
3. Fläta enl ”Cable chart” men utan båda kantmaskorna. C2 = 8m
4. Estniska stjärnor
5. Fläta enl ”Cable chart” men utan först kantmaskan. C3 = 9m
När du börjar på del2 av mönstret så är det första varvet du stickar, varv3 enl
diagrammet “cable chart”. Du befinner dej på varv 3 på de två flätorna i början och
slutet på varvet, men egentligen på varv 1 på flätan i mitten på varvet. För att förenkla
stickningen så kan du låta den mittersta flätan också börja på varv3, så att du vrider
alla tre flätorna samtidigt på samma varv.
1till3: 1r i nästa m, håll kvar m på vänster sticka, 1omslag, och 1r i bakre maskbågen av
samma m och lyft av. 1 maska blir 3 maskor.
3till3: sticka 3m räta tillsammans, håll kvar m på vänster sticka, 1 omslag, och sticka
samma 3m räta tillsammans en gång till och lyft av. 3 maskor blir 3 maskor.
Varv 1: C1, 1till3, C2, 1till3, C3.
Varv 2 och alla aviga varv: C3, sticka aviga till nästa fläta, C2, sticka aviga till nästa
fläta, C1.
Varv 3: C1, 1till3, 1r, 1till3, C2, 1till3, 1r, 1till3, C3.
Varv 5: C1, 1till3, 1r, 3till3, 1r, 1till3, C2, 1till3, 1r, 3till3, 1r, 1till3, C3.
Mystery shawl. Copyright 2011 VickeVira / Mia Dehmer.
This pattern may not be copied, sold or redistributed in any other way.
Varv 7 och alla räta varv: C1, 1till3, *1r, 3till3* upprepa tills 2m kvar till nästa fläta, 1r,
1till3, C2, 1till3, *1r, 3till3* upprepa tills 2m kvar till nästa fläta, 1r, 1till3, C3.
Fortsätt sticka flätor och stjärnor tills du har 75m på varje del med stjärnmönster.
Avsluta med ett stickat varv från avigsidan. Tillsammans med maskorna i flätorna,
9+8+9 maskor, har du nu totalt 176m.
Om du har mer garn än angivet i mönstret, och vill sticka en större sjal, så kan du
fortsätta sticka flätor och stjärnor så långt du önskar. De kommande delarna av
mönstret är inte beroende av ett särskilt maskantal.
Part three, cables and eyelet row:
Row 1: C1, yo, knit to next cable, yo, C2, yo, knit to next cable, yo, C3
Row 2: C3, purl to next cable, C2, purl to next cable, C1
Row 3: C1, yo, knit to next cable, yo, C2, yo, knit to next cable, yo, C3
Row 4: C3, knit to next cable, C2, knit to next cable, C1.
Row 5: C1, yo, *k2tog, yo* repeat to 1 sts left to next cable, k1, yo, C2, yo, k1, yo, *k2tog,
yo* repeat to next cable, C3
Row 6: C3, knit to next cable, C2, knit to next cable, C1
Row 7: C1, yo, knit to next cable, yo, C2, yo, knit to next cable, yo, C3
Row 8: C3, purl to next cable, C2, purl to next cable, C1
Varv 1: C1, omsl, sticka räta till nästa fläta, omsl, C2, omsl, sticka räta till nästa fläta,
omsl, C3
Varv 2: C3, sticka aviga till nästa fläta, C2, sticka aviga till nästa fläta, C1
Varv 3: C1, omsl, sticka räta till nästa fläta, omsl, C2, omsl, sticka räta till nästa fläta,
omsl, C3
Varv 4: C3, sticka räta till nästa fläta, C2, sticka räta till nästa fläta, C1
Varv 5: C1, omsl, *2 räta tills, omsl* upprepa till 1 m kvar till nästa fläta, 1r, 1 omsl, C2,
omsl, 1r, omsl, *2 räta tills, omsl* upprepa till nästa fläta, C3
Varv 6: C3, sticka räta till nästa fläta, C2, sticka räta till nästa fläta, C1
Varv 7: C1, omsl, sticka räta till nästa fläta, omsl, C2, omsl, sticka räta till nästa fläta,
omsl, C3
Varv 8: C3, sticka aviga till nästa fläta, C2, sticka aviga till nästa fläta, C1
Part four, cables and waves pattern:
When working the waves pattern, don't worry if the number of stitches of the chart do not
even up at the end of the row. With the yarn overs beside the cables, the number of stitches
will increase on every second row. The new stitches are added sideways to the pattern
chart.
Row 1: C1, yo, k1, work ”Wave chart”, k1, yo, C2, yo, k1, work ”Wave chart”, k1, yo, C3.
Row 2: C3, purl to next cable, C2, purl to next cable, C1.
Repeat these rows until you have worked the 6 rows of the ”Wave chart” 10 times.
If you have doubt your yarn will not be enough for 10 times, you can work the ”Wave chart”
8 or 9 times and still have a very beautiful shawl. And, if you have lots of yarn you can
continue knitting more than 10 times of the ”Wave chart” to have a larger shawl.
Just make sure you have enough yarn left for the edging (part five, below).
Mystery shawl. Copyright 2011 VickeVira / Mia Dehmer.
This pattern may not be copied, sold or redistributed in any other way.
När du stickar våg-mönstret behöver du inte tänka på om maskorna i diagrammet går
jämt upp eller inte på varje varv. Med omslagen vid sidan om flätorna så ökar antalet
maskor på vartannat varv, och de nya maskorna läggs till mönstret sidledes.
Varv 1: C1, omsl, 1r, sticka enligt diagram ”Wave chart”, 1r, omsl, C2, omsl, 1r, sticka
enligt diagram ”Wave chart”, 1r, omsl, C3.
Varv 2: C3, sticka aviga till nästa fläta, C2, sticka aviga till nästa fläta, C1.
Upprepa dessa varv tills du har stickat de 6 varven enligt ”Wave chart” 10 gånger.
Om du känner dej tveksam till om ditt garn räcker att sticka vågmönstret 10 gånger, så
kan du sluta sticka efter 8 eller 9 gånger, och ändå få en mycket vacker sjal.
Och, om du har mycket garn kvar kan du fortsätta sticka vågmönstret fler gånger och få
en större sjal. Se bara till att du har tillräckligt med garn kvar för att göra uddkanten
som beskrivs i Part5 nedan.
Part 5, Picot edging:
You will now from the RS work a picot cast off, which is worked over all stitches.
If you do not want to work the picots, you can bind off loose without them.
Bind off 2 sts, *slip the remaining stitch from right needle back to left, knit cast on 2 sts,
bind off 6 sts*. Repeat from * to * until all stitches are made. Try to cast off the 2 sts of the
picot quite normal, and the other 4 sts loose.
Finish by cutting the yarn and weave in loose ends.
Block your shawl and pin it out on flat surface to dry.
Från rätsidan av stickningen ska du nu göra en picot-avmaskning över samtliga
maskor. Om du inte vill göra picot'erna så kan du välja att maska av alla maskor löst.
Avmaska 2 m, *sätt tillbaka maskan från höger till vänster sticka och med stickad
uppläggning lägg upp 2 maskor, maska av 6 maskor*. Upprepa från * till * tills alla
maskor är avmaskade. Försök att maska av de 2 maskorna i picot'en normalt, och de
fortsatta 4 maskorna löst.
Klipp nu av garnet och fäst lösa trådar.
Blocka sjalen, nåla ut den på en flat yta och låt torka.
Mystery shawl. Copyright 2011 VickeVira / Mia Dehmer.
This pattern may not be copied, sold or redistributed in any other way.
Mystery shawl. Copyright 2011 VickeVira / Mia Dehmer.
This pattern may not be copied, sold or redistributed in any other way.
You are welcome to discuss the pattern and show off your project or FO at Ravelry
http://www.ravelry.com/groups/fans-of-vickevira
If you want to follow my day-to-day crafting, you are welcome to visit my blog
http://minspiration.blogspot.com
Sign up as Facebook fan of VickeVira for quick updates and special offers
http://www.facebook.com/pages/VickeVira/130746596964881
Happy knitting!!
MiA
Mystery shawl. Copyright 2011 VickeVira / Mia Dehmer.
This pattern may not be copied, sold or redistributed in any other way.
Download
Related flashcards
Create Flashcards