og malervennene på Modum

advertisement
Munch
og malervennene på Modum
og Koboltgruvene
Kunstutstillingen på Blaafarveværket
Bli med til Modum!
Frits Thaulow fristet en flokk unge malervenner høsten 1883.
«Naturen så ekte norsk, luften så ren, en malerisk egn».
Dette ble starten på Friluftsakademiet på Modum.
I 2013 feirer vi 150-årsdagen for Edvard Munchs fødsel med
en stor utstilling av han og noen av hans nære malervenner.
Den unge malerflokken som vises på Blaafarveværkets
utstilling var på Modum høsten 1883. De ble ledet,
inspirert og veiledet av Frits Thaulow. Det var Edvard Munch
sin slektning Jørgen Sørensen (22), Karl Jensen-Hjell (21),
Gustav Wentzel (24) og Kalle Løchen (18) – sistnevnte var
Munchs beste venn.
Malerflokken var bundet sammen av et felles kunstnerisk syn.
Det viktigste var «sannhet», det maleriske i naturstudium.
Hvert strøk på bildet skulle gjøres på stedet foran motivet.
Det var realismen som kom!
Velkommen til Munch og
hans malervenner på Modum
Tone Sinding Steinsvik
Administrerende og kunstnerisk direktør
Tone Sinding Steinsvik
2
The art exhibition at The Cobalt Works
Come with me to Modum!
These were the tempting words of Frits Thaulow to a group
of young painters in autumn of 1883. «Nature so genuine
Norwegian! The air so clean! A place for painters!»
This became the start of the Open-Air Academy in Modum.
In 2013 we celebrate the 150th anniversary of Edvard
Munch´s birthday, with an exhibition of him and some of his
close artist friends.
The art of these young painters is shown in the exhibition at
the Cobalt Works in Modum. They settled down and painted
here, autumn 1883. The artists were instructed,
corrected and inspired by Frits Thaulow. In the colony we find
artists like Jørgen Sørensen (22), Karl Jensen-Hjell (21),
Gustav Wentzel (24) and Kalle Løchen (18) – the best friend
of Munch.
The group of painters was linked together by a mutual vision in their art. Most important was «truth», the picturesque study of nature. Every brush-stroke should be
fulfilled in front of the motives.
Realism in arts had appeared.
Frits Thaulow by Christian Krohg
Welcome to Munch and
his friends in Modum.
Tone Sinding Steinsvik
Executive and Artistic Director
3
Friluftsakademiet / The Open-Air Academy
Frits Thaulow var noe eldre enn de andre malerne. Han var
kjentmann i området da han hadde slektninger her. Når
realisten Thaulow skulle gi undervisning i landskapsmaleriet,
så måtte det bli på Modum ved den svulmende, flommende
Haugfossen.
Thaulow ruvet ikke bare fysisk, men med sin sterke personlighet var han den selvskrevne leder og inspirator. Det var i
oktober-november 1883 med skiftende værforhold fra sol til
snø at undervisningen foregikk. Varm frokost kl. 12 med øl og
dram, middag med vilt kl. 18, noen kvelder et besøk hos den
frisinnede dr. Dedichen i Værkets doktorgård, ellers tidlig til
sengs. Det ble et inspirerende, kameratslig og fruktbart miljø.
Frits Thaulow was a few years older than the other painters.
He knew the area well as he had relatives here. It had to be in
Modum where the realist in person, Thaulow, could have his
instructions close to the bulging and flooding waterfall,
Haugfossen.
Thaulow was not only present as the leader of the Academy
but also as a strong person who inspired the young artists.
He taught in October-November 1883 in all kind of weather
– from sunshine to snow. They had warm breakfast at noon
with beer and booze, dinner at 6 pm. Some evenings were
spent in company with the liberal minded Dr. Dedichen, but
most often they went early to bed. This became an inspiring
and creative environment and a period where friendships
were established.
4
Friluftsakademiet / The Open-Air-Academy
1939
I den tiden malerne besøkte Modum og Blaafarveværket, var det
fortsatt stor drift her. Haugfossen gav kraft til pukk- og verksanlegget på Blaafarveværket. Under oppholdet bodde kunstnerne
i Madame Reiffs hyggelige pensjonat i byggmestergården på
Haugfoss, hvor de fikk god mat og godt stell av vertinnen og
hennes døtre. Til venstre i bildet ser vi pensjonatets beliggenhet.
When these artists visited Modum and the Cobalt Works, the
production was still running. The Haugfossen waterfalls gave
power to the industrial processes at the Works. During their
stay at Madame Reiff´s nice guest house in the main carpenter´s
house at Haugfoss, the artists were treated with local supplies
of food and taken care of by the hostess and her daughters. To
the left in the picture we see the location of the guest house.
5
Frits Thaulow 1847-1906
Vannmaleren
Frits Thaulow hadde flere ganger malt Haugfossen, nedfrosset
og snødekket. Med sine malervenner fanget han i 1883 den
rikt vannførende Haugfossen på det store lerret. Resultatet
ble en av de beste «fosser» i norsk kunst.
Ved Blaafarveværkets elvebredd malte han konen som rodde
over til plassen Pissarud. Den store «vannmaleren» fant
inspirasjon i Simoas mange krusninger.
En dag kom endelig pakken til Haugfoss Landhandleri med
det fra Paris bestilte pastellkrittet. Da tok Frits Thaulow fatt
på selve Simoa-elven i pastell med det stille rennende vann.
Farvekrittene gav den bløte, fine, vare strukturen han ønsket
seg. Dette ble gjennombruddet!
The great painter of water
Frits Thaulow painted the Haugfossen waterfalls several
times, fully covered in ice and snow. Together with his
colleagues he managed in 1883 to catch the flooding
Haugfossen on a monumental canvas. It became one of the
most appreciated «waterfalls» in the Norwegian art.
At the riverside close to the Cobalt Works he painted a lady
rowing across the river to the peasant house at
«Pissarud». The great painter of of water found inspiration
in the many ripples of Simoa.
One day a parcel with soft, oily and fine pastels arrived from
Paris at the country-store at Haugfoss. With these he was
able to paint the river Simoa with its calm and flowing
water. This became his breakthrough!
6
Frits Thaulow 1847-1906
Haugfossen / The Haugfossen waterfalls, 1883
7
Jørgen Sørensen 1861-1894
Vennen og slektningen
Jørgen Sørensen var 22 år da han fulgte med til Modum,
høsten 1883. Han var Edvard Munchs firmenning. Han fikk
en varig hofteskade som 7-åring, slik at han måtte bruke
stokk. Han behøvde ikke gå langt, da han skulle velge sitt
første motiv den høsten. Rett nedenfor pensjonatet lå
internveien mellom Haugfosstråkka og Værket.
Vi ser røyken fra pipen på taket til Møllerens hus og
svingen som ble kalt «Huken». Det er typisk for Sørensen
at han forsøkte å fange årstidene og værlaget i sine bilder.
Med sine snølandskaper var Frits Thaulow et forbilde for
Jørgen Sørensen. Sørensen malte noen hovedverker i norsk
landskapskunst, som henger i Nasjonalgalleriet.
Han døde 33 år gammel av en nyresykdom.
The friend and relative
Jørgen Sørensen was 22 years old when he followed to
Modum in fall 1883. He was Edvard Munch´s third
cousin. At the age of seven he was injured and had to use a
walking cane. It was not long a walk for him to find his first
motives that autumn. Right below the pension a road led from
the waterfall to the Cobalt Works.
We can see the smoke from the chimney of the Miller´s house
and the little bend, called «Huken». Typical for Sørensen in his
art was the will to capture the seasons and weather.
Frits Thaulow became a rolemodel for Sørensen with his snowy
landscapes. Sørensen made several main works of the
Norwegian winter, now displayed at the National Gallery.
Only 33 years old he got a kidney desease and died.
8
Jørgen Sørensen 1861-1894
Fra / From Modum, 1883
9
Karl Jensen-Hjell 1862-1888
Eleven
Karl Jensen-Hjell var 21 år da han ble med til Modum.
Han var akkurat blitt elev av Frits Thaulow. Bildet fra
dr. Dedichens stue fra 1887 ble gitt i sølvbryllupsgave til
Henriette og Hans Gabriel Dedichen. Interiøret er fra
doktorgården og vi ser Frits Thaulows Haugfoss-bilde
fra 1881 på veggen.
Henriette Thaulow Dedichen var Frits Thaulows kusine.
Dr. Hans Gabriel S. Dedichen var lege ved Blaafarveværket
og senere ved Modum Bad. Familien Dedichens mange
ungdommer var nære venner med de unge malerne.
Karl Jensen-Hjell døde 26 år gammel av tuberkulose.
The student
Karl Jensen-Hjell was aged 21 when he came to Modum.
He had just become a student of Thaulow. The painting of
Dr. Dedichsen´s livingroom is from 1887 and was the
gift for Henriette and Hans Gabriel Dedichen´s silverwedding.
The interior is from the doctor´s home and on the wall we
can see Frits Thaulow´s painting of Haugfossen (1881).
Henriette Thaulow Dedichen was the cousin of Frits Thaulow.
Dr. Hans Gabriel S. Dedichen was medical doctor at the
Cobalt Works and later at Modum Bad. Many of the
youngsters of the Dedichen´s were close friends with the
young painters. Karl Jensen-Hjell died 26 years old of
tuberculosis.
10
Karl Jensen-Hjell 1862-1888
Stueinteriør hos Dr. Dedichen / Dr. Dedichen’s livingroom, 1887 11
Kalle Løchen 1859-1893
Eneren – Evig ung
Kalle Løchen var bare 18 år da han malte noen av sine
beste bilder i 1883. «Malerskolens atelier på Modum» er
et hovedverk. Da malerne flyttet inn på Madame Reiffs
pensjonat fikk de dette inngangsrommet til å sette staffelier
og malerkasser. Her kunne de også sette bildene sine til tørk.
Vi kan skimte det karakteristiske bakkelandskapet, som
pensjonatet lå i kanten av. Døren vendte mot nord-vest og
slapp inn det lys som et atelier skulle ha. Dette bildet peker
mot det som skal komme – det moderne. Han tok sitt eget
liv 28 år gammel i 1893 i Ekebergåsen, et steinkast fra der
hans gode venn Edvard Munch trasket forbi hver dag. Kan
denne hendelse ha inspirert Munch til «Skrik» malt samme
høst?
The genious - forever young
Kalle Løchen was only 18 years old when he created some of
his best paintings in 1883. «Atelier in Modum» is among his
main works. We can see the entrance-room of Madame Reiff´s
pension, where the painters had all their colours and easels.
Here they could also leave their works to dry.
We can catch a glimpse of the characteristic hills where the
guest house was located. The door faces north-west, letting the
light, necessary for an atelier in. The painting points towards a
coming era: Modernism. Kalle Løchen committed suicide only
28 years old in 1893 at the Ekeberghills, steps from where his
good friend Edvard Munch passed every day. Could this have
inspired Munch to his «Scream», painted the same fall?
12
Kalle Løchen 1859-1893
Malerskolens atelier / The academy’s atelier, 1883
Kalle Løchen var ubetinget den største malerbegavelse vi
hadde her hjemme. Det var enestående og strålende hva han
som ganske ung kunstner gjorde. Han var bare 18 år, da han
malte bildet fra malerskolens atelier på Modum - og det er
merkverdig moderne i dag, det ligner Cézanne, et ypperlig
bilde! – Edvard Munch (1938)
Kalle Løchen was undisputed the most gifted painter we had.
It was astonishing and marvellous what he as a young artist
accomplished. He was only 18 when he painted the academy’s
atelier in Modum - and it is remarkably modern today, it looks
like Cézanne, a beautiful picture! – Edvard Munch (1938)
13
Gustav Wentzel 1859-1927
Den stillferdige
Gustav Wentzel var 24 år da han ble med til Friluftsakademiet i 1883. Han hadde kommet mye lenger i sin
malerkunst i forhold til de unge malervennene. Han hadde
allerede malt «Snekkerverkstedet», «Et billedhuggeratelier»
og «Frokost» – sentrale verker i norsk realisme.
Her på Modum malte han blandt annet «Novembermorgen».
Det var i november måned, midt på dagen, med solen som
skinte på dette karakteristiske bakkelandskapet som man
fant her rundt Haugfossen. Den søndre siden lå i mørke
skygger, mens solen traff skråningen på den nordre siden
av elven som nesten ble selvlysende. Dette bildet forteller
mye om denne stillferdige kunstneren som opplevde
landskapsformen her.
The quiet one
Gustav Wentzel was 24 when he came to Modum in 1883.
He was more developed in his art than his younger colleagues.
He had already made important works within Norwegian
realism.
From his time in Modum we find paintings such as
«November morning». It was in November, at noon, with
sunshine on the typical hilly area around the Haugfossen
waterfalls. The southern part is covered in dark shadows,
while the sun hits the slope of the northern riverside, making
it almost luminous. This work shows much of how this skillful
artist experienced the landscape of Modum.
14
Gustav Wentzel 1859-1927
Novembermorgen / November morning, 1883
15
Edvard Munch 1863-1944
Jubilanten
Edvard Munch var 20 år da han kom til Modum.
På pensjonatet ble han inspirert til å male den unge piken
som satt på sengekanten og trakk på seg strømpene.
Modellen var Thora Dahlen fra Haugfoss. Munch kunne ikke
forlate Modum før dette bildet var ferdig. Han skrev til sin
tante at han håpet det kunne bli et utstillingsbilde. Det var
fargevirkningene i rommet Munch var så sterkt grepet av.
Morgenlyset mot de koboltblå veggene, sammen med alt det
hvite sengetøyet i pensjonatet overveldet han.
Bildet «Morgen» fra 1884 ble den unge Munchs hovedverk.
The celebrated artist of the year
Edvard Munch was 20 years old when he came to Modum.
At the guest house he was inspired to paint a young girl
sitting on her bedside pulling on her stockings.
The model was the local girl, Thora Dahlen. Munch could
not leave Modum untill this painting was done. He wrote to
his aunt that he hoped this could be exhibited. The effect of
colour in the room touched Munch deeply.
The morning light on the cobalt blue walls, together with
the whiteness, the textiles of the rooms overwhelmed him.
The painting «Morning» 1884, became a main work of the
young Munch.
16
Edvard Munch 1863-1944
Morgen / Morning, 1884
17
Edvard Munch 1863-1944
Edvard Munch
19 verker / works of art
fra / from 1880 - 1930
18
Edvard Munch 1863-1944
19
Konkurranse / Competition
Hva ser du i dette Munch bildet?
Hva tror du Edvard Munch
ville si med dette bildet?
Uenighet i det kunstfaglige
miljøet gjør at vi vil lese
din tolkning av dette bildet.
Konkurranseregler og
svarskjema finner du inne
på utstillingen. En fagjury
vil vurdere bidragene og
vinneren får kr 25.000,-
Vinn / Win NOK 25.000
What do you see in this picture?
What do you think Edvard Munch was trying to say with this
picture?
The academics disagree about the interpretation. Now we
want your opinion. Rules of the competition and reply
coupons are available at the exhibition. A qualified jury
will consider all the contributions and the winner will gain
NOK 25.000.
20
I malernes fotspor / In the artists footsteps
Haugfossen / The Haugfossen waterfalls
Vi har tilrettelagt en turløype med utsiktspunkter der du kan
følge malernes fotspor i miljøet omkring Haugfossen. En rekke
stoppesteder underveis gir deg nærhet til motivene som ble malt
her i 1880-årene og som sees på utstillingen. I skjenkestuen på
Haugfosstråkka er det nok bare menyen som er endret siden
malervennene inntok sine måltider der. I dag kan du nyte vafler,
pannekaker og andre av Blaafarveværkets hjemmelagede
spesialiteter.
We have prepared a walk with viewpoints where you can
follow the steps of the artists in the environment around the
waterfall. Several stops along the route will bring you closer
to the motives seen in the exhibition, which was painted
here during the 1880´s. In the tavern at Haugfoss, probably
nothing but the menu has changed since the artists had their
meals there. Today you can enjoy waffles, pancakes and other
of the Cobalt Works specialities here.
21
Praktisk informasjon / Practical information
Åpningstider
11/5 - 23/6*
24/6 - 18/8
19/5 - 22/9
tirsdag - lørdag kl. 11-17, søndag kl. 11-18
alle dager kl. 11-18
tirsdag - lørdag kl. 11-17, søndag kl. 11-18
*stengt 17/5, åpent 2. pinsedag
Opening hours
11/5 - 23/6*
24/6 - 18/8
19/5 - 22/9
Tue - Sat 11am-5pm, Sun 11am-6pm
Every day 11am-6pm
Tue - Sat 11am-5pm, Sun 11am-6pm
*Closed 17/5 (national day), open 20/5 (Whitmonday)
Støttet av Norsk Kulturråd /
Sponsored by Arts Counsil Norway
22
MUNCH 150
.
i Nasjonalgalleriet og Munch-museet
2. juni–13. oktober 2013
MUNCH150.NO
Vær med oss i sosiale medier
Join us in the social media
Blaafarveverket
@blaafarveverket
#blaafarveværket
@blaafarveverket
blaafarveværket
blaa.no
Download