F1 AVRETTING datablad

advertisement
datablad F1 AVRETTING
by Flisekompaniet
F1 AVRETTING
F1 AVRETT
by Flisekompaniet
datablad
NOR - F1 AVRETTING
Beskrivelse
F1 Avretting er en sementbasert, fiberarmert,
selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs
bruk. F1 Avretting kan legges i tykkelser fra 5 mm
til 50 mm.
F1 AVRETTING
BRUKSVEILEDNING
Beskrivelse
+6 °C. This also applies to the surface it is poure
onto.
Preparation - Surface
The surface must be free of loose particles,
cement, dust, grease or other impurities that
might reduce adhesion. Laitance on the surfac
concrete should be removed mechanically.
Bruksområder
Absorbent surfaces, such as concrete and plast
F1 Avretting er en avrettingsmasse for alle
underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser should be primed with
m.m. F1 Avretting benyttes også til innstøping av F1 Primer, mixed 1 part F1 Primer to 3 parts wa
Timber and particle board should be primed w
elektriske varmekabler og
rør til vannbåren varme. I våtrom skal F1 Avretting unthinned F1 Primer. On smooth, non-absorbe
surfaces, priming is done by mixing F1 Avrettin
alltid overdekkes med F1 Membran eller annet
into a 1-to-1 mixture of
tett belegg. Anvendelses-temperatur bør ligge
mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 F1 Primer and water until a thin paste is achiev
that is brushed onto the surface
°C. Dette gjelder også for underlaget.
the day before screeding. On weak timber
surfaces, F1 Avretting should be laid to a
Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, minimum thickness of 20 mm and reinforced w
steel mesh. Divide the floor up with stop batte
støv, fett og andre urenheter som kan redusere
vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes and use level pins to mark the filling height.
Normally priming is done one day in advance.
mekanisk. Sugende underlag, som betong og
priming is done on the same day as screeding,
puss, primes med F1 Primer i forholdet 1 del F1
is important to ensure that the primer has pulle
Primer til 3 deler vann.
into the surface and is touch dry before F1
Tre og spon primes med ufortynnet F1 Primer.
Avretting is laid.
På glatte, ikke sugende, underlag utføres
2
primingen som gysing, F1 Avretting blandes da F1 Primer coverage: 1 litre covers 8-12m .
med en væskeblanding av F1 Primer blandet 1:1
med vann til en velling som kostes ut på underla- Mixing - Application
First
pour
plain
water
into
the
mixing
vessel,
get dagen før sparkling. På sviktende treunderlag
skal F1 Avretting legges ut i min. 20 mm tykkelse approximately 3,6 litres of water to 20 kilos
of F1 Avretting. Mix using a drill with a mixing
og armeres med stålnett.
paddle. Mixing time is approximately 2 minute
Bruk stopplister for oppdeling av gulvet, og
nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt until an easily worked paste without lumps is
achieved. The mixture remains workable for
utføres priming dagen i forveien.
Når det primes samme dag som avretting finner about 30 minutes. Do not add more water whe
sted er det viktig å påse at primeren har trukket the mixture starts to become stiff. In winter, the
sacks should be brought close to room temper
ned i underlaget og er overflatetørr
ture before use. Begin laying against the shorte
før F1 Avretting legges ut.
wall. Pour out the compound continuously in
Forbruk F1 Primer: 1 liter dekker 8-12m2.
strips of no more than 5-7 metres. Pour each st
close in to the preceding one, so that the
Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 3,6 liter vann compound is always flowing in the same
direction and flows out into an even and level
til 20 kilo F1 Avretting. Utblanding foretas med
drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter surface. In corners you can use a wide-toothed
til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet steel spreader to get the compound right into
masse er ca. 30 minutter. Ikke tilsett mer vann når corner. The best results are obtained by workin
massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør continuously until the whole floor is covered. F
Avretting can also be laid with all normal mixer
sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.
pumps. Where screeding must slope, towards a
Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut
massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. drain for example, reduce the quantity of wate
Clean tools and machines with water.
Hver streng legges litt inn i den forrige slik at
F1 Avretting er en sementbasert, fiberarmert,selvutjevnende avrettingsmasse til
innendørs bruk. F1 Avretting kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.
F1 Avretting er en avrettingsmasse for alleunderlag før overdekking med gulv
belegg, fliser m.m. F1 Avretting benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler
ogrør til vannbåren varme. I våtrom skal F1 Avretting alltid overdekkes med F1
Membran eller annet tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10
og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C. Dette gjelder også for underlaget.
Forarbeid - Underlag
F1 AVRETTING
F1 AVRETTING
by Flisekompaniet
Bruksområder
Overflaten må være fri for løse partikler,sement, støv, fett og andre urenheter som
massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til
time (at +20˚C, 50% RH) - Covering
jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe
kan redusere vedheften. Sementhud på overflatenbørenmassen
fjernes
mekanisk. Drying
F1 Avretting can be walked on after 2-4
helt ut ved hjelp av en bredtannet
hours and ceramic tiles can be laid after approx
stålsparkel. Best resultat oppnås ved å arbeide
mately
24 hrs. If it is to be covered
kontinuerlig
til hele gulvet
belagt. F1 Avretting 1 del
Sugende underlag, som betong og puss, primes med F1
Primer
i erforholdet
F1
kan også legges ut med alle vanlige sparkelpum- with a stretch membrane or other waterproof
per. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved covering, the compound must dry for at least
Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet
F1
Primer.
På
glatte,
ikkeisofalways
5
days
per
centimetre
layer thickness. Taking
sluk, reduseres vannmengden. Verktøy og
damp
measurements
recommended
maskiner rengjøres med vann.
before covering with a waterproof floor coverin
sugende, underlag utføres primingen som gysing, F1 Avretting
blandes
da
med
en
Protect
the
laid
screed
from
drying out too fast
Tørketid (ved +20˚C, 50 % RF) - Overdekking
keeping
windows
and
doors
closed
to avoid
Avretting kan belastes med vanlig
draughts.
væskeblanding av F1 Primer blandet 1:1 med vann tilF1gangtrafikk
en
velling
kostes
utDrying
på times may be longer at lower
etter 2-4 timersom
og keramiske
temperatures or high humidity. No extra heat o
fliser kan monteres etter ca. 24 timer.
extra
water
should
be
applied.
Underfloor
cabl
Ved overdekking
med F1
påstrykningsmembran,
underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag
skal
Avretting legges
eller andre tette belegg, skal massen tørke minst must be turned off and can be connected agai
5 døgn pr. cm lagtykkelse. Før montering av tette about 2 weeks after floor covering is complete
ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med stålnett. Bruk
stopplister
for
oppdeling
av
gulvbelegg anbefales alltid at det foretas
Coverage
fuktmåling. Beskytt utlagt masse mot
of F1 Avretting per cm layer thickness p
uttørking ved at dører
og vinduer holdes
igjen for 17 kilos
gulvet, og nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt
utføres
priming
m . dagen i
å unngå gjennomtrekk.
Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet
Storage
forveien. Når det primes samme dag som avretting finner
sted
erDetdet
å påse at
kan tørketiden
bli forlenget.
skal ikkeviktig
tilføres
Store in a dry place. Best used within 9 months
ekstra varme og det skal ikke ettervannes.
date.
Varmekabler må være avslått og kan tilkobles
primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr
før F1 Avrettingproduction
legges
ut.
igjen ca. 2 uker etter ferdig belegg.
POL - F1 AVRETTING
2.
Opis
Forbruk
Forbruk F1 Primer: 1 liter dekker 8-12m
F1
Avretting
to
wzmacniana
włóknem,
17 kilo F1 Avretting pr.cm beleggtykkelse
Utblanding
2
pr. m2.
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper
innen 9 måneder fra produksjonsdato.
samopoziomująca gładź cementowa do użytku
wewnętrznego. F1 Avretting może być nanosz
w warstwach o grubości 5-50 mm.
Zakres zastosowania
F1 Avretting to gładź cementowa do
typów podłoży przed pokryciem
F1 AVRETTING
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 3,6 liter vann tilENG
20-kilo
F1 Avretting.wszystkich
ich okładziną podłogową, płytkami itd.
Description
F1 Avretting is a cement-based, fibre-reinforced, F1 Avretting można również stosować do
osadzania
elektrycznych
kabli grzejnych i rur d
self-levelling screeding
for indoor use. til klumpfri,
Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid
ca. 2compound
minutter
F1 Avretting can be laid in thicknesses from 5 mm ogrzewania wodnego. W pomieszczeniach
mokrych F1 Avretting należy zawsze pokryć
to 50 mm.
membraną
F1 Membran
lub inną szczelną
lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30
minutter. Ikke tilsett
mer
vann
okładziną. Temperatura stosowania powinna
Applications
między +10 a +20 °C. Najniższa tempe
Avretting is a screeding
for use on wynosić
når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid børF1allsekkene
hacompound
tilnærmet
romsurfaces before applying floor coverings, tiles tura stosowania wynosi +6 °C. Dotyczy to równ
podłoża.
etc. F1 Avretting can also be used to cover
temperatur før bruk. Begynn sparkling mot korteste vegg.
Hell
ut
massen
kontinuerlig
underfloor heating cables and water pipes for
heating systems. In wet rooms,
przygotowawcze - Podłoże
F1 Avretting
must always
be covered with
i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn
i den
forrige
slik atPrace
massen
Powierzchnia
musi być oczyszczona z pyłu,
F1 Membrane or other waterproof covering.
temperature should be between +10 cementu, kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszcze
które
mogą
powodować zmniejszenie
hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, planApplication
flate.
I
hjørner
kan
man
hjelpe
and +20 °C. The lowest temperature is
przyczepności. Powłokę cementową znajdując
massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best resultat oppnås ved å
arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. F1 Avretting kan også legges ut med alle
vanlige sparkelpumper. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres
vannmengden. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking
NOR
SWE
DNK
FIN
ENG
ISL
POL
ADVARSEL
VARNING
ADVARSEL
VAROITUS
WARNING
VARÚð
UWAGA
Flisekompaniet AS. Østensjøveien 9
NO-0661 Oslo. Norge. www.flisekompaniet.no
F1 AVRETTING
Sement 1-5 %
20KG
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker
/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk
legehjelp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller
sprukket hud. Produktet er ikke klassifisert som
farlig avfall. Søl og forurensning bør unngås.
Innhold/emballasje leveres til godkjent
avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.
SWE - Cement 1-5 %
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka
irritation i luftvägarna. Inandas inte damm. Använd
skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök
läkarhjälp. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor. Produkten är inte klassificerad som
miljöfarliga. Spill och föroreningar bör undvikas.
Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt
avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
ISL - Portlandsement 1-5 %
POL - Ce
Veldur húðertingu. Veldur alvarlegri augnertingu. Getur
Działa dr
valdið ertingu í öndunarfærum. Andið ekki að ykkur ryki. powodo
Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/ augnhlífar/andlitshlífar. pyłu. Sto
BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar ochronę
mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið
DO OCZ
áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.
soczewk
Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð. Nadal pł
Varan er ekki flokkuð sem hættuleg umhverfinu. Forðast drażniąc
skal óþrif og mengun af efninu. Innihaldi/umbúðum skal opiekę le
skila til viðurkenndrar sorpmóttöku í samræmi við reglur powodo
viðkomandi sveitarfélags.
klasyfiko
Geymist þar sem börn ná ekki til.
zanieczy
należy o
odpad w
dziećmi.
FIN - Sementti 1-5 %
F1 Avretting kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer og keramiske
fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran,
eller andre tette belegg, skal massen tørke minst 5 døgn pr. cm lagtykkelse.
Før montering av tette gulvbelegg anbefales alltid at det foretas fuktmåling.
Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå
gjennomtrekk. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli
forlenget. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes.
Varmekabler må være avslått og kan tilkobles igjen ca. 2 uker etter ferdig belegg.
NOR - Sement 1-5 %
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker
/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende
øyeirritasjon: Søk legehjelp. Gjentatt eksponering kan gi
tørr eller sprukket hud. Produktet er ikke klassifisert som
farlig avfall. Søl og forurensning bør unngås.
Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i
samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig
for barn.
DNK - Cement 1-5 %
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene. Indånd ikke pulver.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Gentagen
kontakt kan give tør eller revnet hud. Produktet er ikke
klassificeret som farligt affald. Spild og forurening bør
undgås. Indhold / emballage bortskaffes via en godkendt
affaldsordning i overensstemmelse med lokale
myndigheders eventuelle krav.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Älä hengitä pölyä.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/ silmiensuojainta
/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Toistuva
altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Likaa ja
epäpuhtauksia pitää välttää. Sisältö/pakkaus viedään
vaarallisen jätteen keräyspisteisiin tai jäteasemille
alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Forbruk
17 kilo F1 Avretting pr.cm beleggtykkelse pr. m2.
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
JULI 2014
ENG - Ce
Causes s
cause re
protectiv
protectio
with wat
present
persists:
exposure
is not cla
contami
containe
with loca
children
Download
Related flashcards
Create Flashcards