N*i mãi vòng tay ***ng v* nhà Cha ta b**c bên nhau, cùng nh*p h*ng

advertisement
Nối mãi vòng tay
Đường về nhà Cha ta bước bên nhau,
cùng nhịp hăng say thao thức tông đồ,
lòng tràn tình yêu hòa vang câu hát,
nối mãi vòng tay loan tin mừng muôn nơi.
Nối mãi, nối mãi vòng tay Giê su.
Nối mãi, nối mãi vòng tay Giáo Hội.
Nối mãi, nối mãi vòng tay chúng mình.
Nối mãi, nối mãi vòng tay yêu thương
Nguyện trở nên men, nên muối cho đời,
lửa hồng trong tim sưởi ấm bao người.
Hành trình yêu thương nhịp tim thắp sáng,
nối mãi vòng tay hiệp nhất muôn người.
Nối mãi, nối mãi vòng tay Giê su.
Nối mãi, nối mãi vòng tay Giáo Hội.
Nối mãi, nối mãi vòng tay chúng mình.
Nối mãi, nối mãi vòng tay yêu thương
He is the Best – Giêsu Cha Từ Nhân
• Jesus loves me, yes I know
• He loves me much from head to toe
• Jesus my love, oh I love him
• When I am weak, he gives me strength
• Jesus loves me! He is my God
So I will always follow his steps
• Jesus –so cool, He is the best
• He walks with me when I am on my way
HIỆP SĨ CA
Đề Nghị
1. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời: Thánh Thể Giêsu, lấy làm nguồn sống.
ĐK: Này anh em ơi tay nắm tay, dấn thân phục vụ, Hiệp Sĩ sá chi thân mình.
2. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời: Huynh Đệ, Bác Ái, Phục Vụ, Hiệp Nhất.
3.
Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời: Phúc Thật Tám Mối. Theo lời Chúa phán.
Băng Reo:
I am jumping up up up
I am jumping down down
I am sliding left left left
I am sliding right right
Huynh Đệ!
Bác Ái!
Phục Vụ!
Hiệp Nhất
Huynh Đệ! Bác Ái! Phục Vụ! Hiệp Nhất
Hiệp Sĩ! Hiệp Sĩ! Hiệp Sĩ!
Con chính con đ ây
Con đ ược Chúa kêu mời
Con chính con đây
Con là tông đồ của Chúa
Con chính con đây
Con đ ược ngài sai đi
Đi khắp muôn nơi, đem tin mừng cho muôn người
• Băng Reo:
• Con Đâu! Con Đây
• Chúa Mời! Con Đáp
• Tông Đồ của Chúa! Con sẵn sàng
Hiệp Sĩ xuống đường vì Đức Ki-Tô.
Hét lớn tin mừng cứu chuộc.
Hỡi loài người này hãy im nghe.
Hỡi loài người này Chúa yêu ta.
Trên đồng xanh bao la (u oa).
Trên rừng sâu biển cả (u oa, u oa).
Trong cuộc đời xa hoa (u oa).
Trong lao tù mệt lả (u oa, u oa).
Trong thành phố (hự).
Trong làng quê (hự).
Trong nhà máy (hự).
Trên sân ga (à a a hay).
Người đã nói hôm xưa (u oa).
Trong một chiều vàng úa (u oa, u oa).
Hãy rao cho muôn dân (u oa).
Tin mừng của Thiên Chúa (u oa, u oa).
Tin thật mới (hự).
Tin thật xa (hự).
Ai thành tín (hự).
Sẽ được tha (à a a hay).
Người đã chết cho ta (u oa).
Trên thập hình khổ giá (u oa, u oa).
Trong một lần thương đau (u oa, u oa).
Trong muôn lần đổ máu (u oa, u oa).
Jesus died (hự).
On the cross (hự).
Tim gục xuống (hự).
Yêu bao la (à a a hay).
Giữa sao trời lấp lánh (u oa). Giữa vũ trụ cao xanh (u oa, u oa).
Giữa cuộc đời tranh đấu (u oa). Muôn màu cờ chói lòa (u oa, u oa).
Trong thanh bình (hự). Trong đao búa (hự) Trong âm thầm (hự). Trong
hoan ca (à a a hay).
Người đã nói hôm xưa (u oa).
Trong một chiều vàng úa (u oa, u oa).
Hãy rao cho muôn dân (u oa).
Tin mừng của Thiên Chúa (u oa, u oa).
Tin thật mới (hự).
Tin thật xa (hự).
Ai thành tín (hự).
Sẽ được tha (à a a hay).
Người đã chết cho ta (u oa).
Trên thập hình khổ giá (u oa, u oa).
Trong một lần thương đau (u oa, u oa).
Trong muôn lần đổ máu (u oa, u oa).
Jesus died (hự).
On the cross (hự).
Tim gục xuống (hự).
Yêu bao la (à a a hay).
Giữa sao trời lấp lánh (u oa). Giữa vũ trụ cao xanh (u oa, u oa).
Giữa cuộc đời tranh đấu (u oa). Muôn màu cờ chói lòa (u oa, u oa).
Trong thanh bình (hự). Trong đao búa (hự) Trong âm thầm (hự). Trong
hoan ca (à a a hay).
• Hiệp Sĩ , Are you down with Jesus
•
•
•
Deep down in your heart?
All: YES I AM DOWN WITH JESUS!
Deep down in my heart.
• Boys: Deep, deep, whoa, deep down, down
Deep down in my heart’
• Girls: I love you Jesus.
• Boys: Deep, deep, whoa, deep down, down
Deep down in my heart.
• I want to clap, clap, clap
• I want to snap, snap, snap
• I want to clap, I want to snap
And Praise the Lord
And when the gate is open wide
I am going to seat by Jesus’s side
I am gonna clap, I am gonna slap and praise the
Lord.
sing/shout, dance /jump
love / serve
• Gần bên nhau, gần bên nhau ớ gần bên nhau. Mình
trao nhau, mình trao nhau ớ mình trao nhau. Tình
thương mến, tình thương mến, trao nhau nụ cười.
• Cầm tay nhau, cầm tay nhau ớ cầm tay nhau. Mình
cùng quay, mình cùng quay ớ mình cùng quay. Mình
quay mãi, mình quay mãi, quay quay đều đều.
• We are here We are here ớ we are here
• Side by side, side by side ớ side by side
• Build friendship, build friendship everlasting love
• We will serve, We will serve ớ We will server
• Together, together, ơ together
• in Christ’s Love, in Christ’s Love and in unity
Download
Related flashcards

Christology

28 cards

Christology

41 cards

Create Flashcards