Styrelsens för Humana AB förslag till ändring av bolagsordningen

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the
English and the Swedish texts the Swedish text shall prevail.
Styrelsens för Humana AB förslag till ändring av
bolagsordningen
The Board’s of Humana AB proposal for resolutions on amendments of the
articles of association
Styrelsen för Humana AB, organisationsnummer 556760-8475, (”Bolaget”), föreslår att
årsstämman beslutar ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:
The Board of Humana AB, corporate registration number 556760-8475, (the “Company”), proposes that the annual general
meeting resolves to amend the Company’s articles of association in accordance with the below:
I syfte att korrigera felskrivningar till följd av tidigare bolagsordningsordningar, ersätts punkt
(ii) i styckena tre till åtta i § 6 i bolagsordningen (dvs. på sex ställen) med följande skrivning:
”ett belopp motsvarande 12 % per år (365/365) från 31 december 2011, årligen ackumulerande
per 31 december varje år, av ej återbetald del av beloppet i (i) samt ej återbetald del av
ackumulerad ränta; och”.
In order to adjust errors due to previous amendments of the articles of association, item (ii) in paragraphs three to eight in § 6 of the
articles of association (i.e. on six places) is replaced with the following wording: “an amount corresponding to 12 % per year
(365/365) from 31 December 2011, annually accumulated per 31 December each year, of the non-repaid amount in (i) and any nonrepaid accumulated interest; and”.
Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket.
The Board proposes that the Board, or anyone appointed by the Board, is authorized to make such minor adjustments to the
resolution that may prove necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.
Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse framgår av Bilaga 1.A.
The articles of association in its proposed wording is attached hereto as Appendix 1.A
____________________________________
LEGAL#12187492v2
Stockholm i april / in April 2015
Humana AB
Styrelsen / The Board of Directors
Download
Related flashcards

AOL

38 cards

NeXT

18 cards

OpenStreetMap

20 cards

ABC Kids

42 cards

Create Flashcards