Eric Ericsons Kammarkör Dirigent Eric Ericson

SWEDISH
CHORAL SOCIETY
Vol. 1
Live in concert
Eric Ericsons
Kammarkör
Dirigent
Eric Ericson
Photo: Jan-Olav Wedin
16
About Swedish Choral Society
Choral singing is an integral part of Swedish culture. People have sung in choirs here for generations
and Sweden now has an international reputation as a nation of choristers with both breadth and
quality. Choirs and vocal ensembles can be heard in churches and concert halls, in workplaces and
on public squares, in shopping malls and hospitals, in castles and cottages. It has been estimated
that about half a million people in Sweden are regular members of choirs.
Sveriges Körförbund (The Swedish Choral Association) is an organization of mixed choirs, female
choirs and male choirs. Theses, in turn, can be further divided into youth choirs, vocal groups, church
choirs, chamber choirs, barber shop choirs, gospel choirs, operatic choirs and corporate choirs. The
list of new types of choir is constantly growing!
The history of the society goes back to the end of the 19th century when choral singers began to
organize themselves into regional and national associations. The men’s choirs formed their own
society – Svenska Sångarförbundet – in 1909 and the mixed choirs formed Sveriges Körförbund
in 1925. In 1997 the two societies amalgamated. Among the principle aims of the society is that of
promoting the musical, cultural and social significance of choral singing.
This CD – The Eric Ericson Chamber Choir Live in Concert – introduces a unique collaboration
between Sveriges Körförbund and Naxos. The aim of this collaboration is to document the activities of
Swedish choirs in all their breadth and diversity and to make this documentation available in Sweden
and the rest of the world.
A succession of recordings are planned over a ten-year period that will illustrate the many different
genres and types of choirs represented by the members of the association. The series – Swedish
Choral Society – is planned to comprise fifty discs of choral music. This is a very much more
extensive documentation of contemporary Swedish choral singing than has ever been attempted
before.
in Canada in 1996. Eric Ericson is also a member of the Royal Swedish Academy of Music and honorary
president of the International Federation for Choral Music.
Eric Ericson
Eric Ericson (f 1918) är för den stora majoriteten körledare och körsångare världen över den
oöverträffade mästaren på kördirigeringens område. Hela sin karriär har han ägnat körsången och hans
arbete har givit inte bara hans egna körer en hög status utan kommit att betyda mycket för att etablera
körsång som en högt stående form av musicerande. Som professor vid Musikhögskolan i Stockholm
har han fostrat en ny generation kördirigenter.
Från början utbildad kyrkomusiker vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm och efter studier
bland annat vid Schola Cantorum i Basel startade Eric Ericson 1945 Kammarkören – numera Eric
Ericsons Kammarkör. Denna grupp har sedan dess förblivit hans huvudsakliga instrument för att
utveckla det optimala a cappella-sjungandet. Parallellt med Kammarkören har han också varit dirigent
och musikalisk ledare för Radiokören (1951–82) och Orphei Drängar (1951–91).
Ericsons internationella verksamhet har kommit att bli alltmer omfattande. Han har gästdirigerat alla
världens betydande körer som Nederländska kammarkören, Groupe Vocal de France, BBC Singers,
RIAS Kammerchor och Wiener Staatsopers kör. Han är också en synnerligen uppskattad lärare och
ger varje år ett flertal mästarkurser runt om i världen. 1991 tilldelades Eric Ericson det danska Sonningpriset, 1995 Nordiska Rådets
Musikpris och Svenska Akademiens Kungliga Pris, samt 1997 Polar Music Prize. Han blev hedersdoktor
vid Uppsala universitet 1983 och vid Alberta University, Canada 1996. Eric Ericson är också ledamot av
Kungliga Musikaliska Akademien och hederspresident i International Federation for Choral Music.
This CD has been made with grants from Stiftelsen Framtidens kultur and the Barbro Osher Pro
Suecia Foundation.
2
15
Internationellt hör Eric Ericsons Kammarkör till det absoluta toppskiktet av professionella ensembler,
och har belönats med flera utmärkelser som Deutsche Schallplattenpreis och Edisonpriset samt den
svenska Grammisutmärkelsen vid inte mindre än tre tillfällen. EEKK gör årligen flera utlandsturnéer
och har synts flitigt i hela Europa, USA och Kanada. Kören har gjort åtskilliga skivinspelningar av a
cappellarepertoar och återfinns i många skivbolags kataloger.
Vid sidan av sin omfattande a cappella-verksamhet samarbetar kören kontinuerligt med Kungliga
Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester samt med Drottningholms Barockensemble
med vilka man turnerat flitigt och gjort skivinspelningar av Bachs Mässa i h-moll, Juloratorium,
Johannespassion och Matteuspassion.
2007 tilldelades Eric Ericsons Kammarkör Nordiska Rådets Musikpris.
Eric Ericson
For a majority of choral directors and choristers all over the world, Eric Ericson (b. 1918) is the
incontrovertible master in the sphere of choral direction. He has devoted his entire career to choral
singing and his work has not only given his own choirs an enviable status but has also been vital in
helping to establish choral singing as a culturally elevated form of music-making. And as professor at the
Royal College of Music in Stockholm he fostered a new generation of choral directors.
Eric Ericson initially trained as a church musician at the Royal Academy of Music in Stockholm and,
following studies at the Schola Cantorum in Basel and elsewhere, he founded the Chamber Choir – now
known as the Eric Ericson Chamber Choir – in 1945. This ensemble has, ever since, been his principal
instrument for developing optimal a cappella performance. Parallel with the Chamber Choir he as also
worked as conductor and musical director of the Swedish Radio Choir (1951-82) and the male choir
Orphei Drängar (1951-91).
Internationally, demands on Eric Ericson have continued to grow. He has guest-conducted all of the
really significant choirs in the world including the Netherlands Chamber Choir, Groupe Vocal de
France, the BBC Singers, RIAS Kammerchor and the choir of the Wiener Staatsoper. He is particularly
appreciated as a teacher and each year gives a number of master classes in various parts of the world.
In 1991 Eric Ericson was awarded the Danish Sonning Prize, in 1995 the Music Prize of the Nordic
Council and the Swedish Academy’s Royal Prize, and in 1997 he was awarded the Polar Music Prize.
He was awarded an honorary doctorate by the University of Uppsala in 1983 and by Alberta University
14
Om Swedish Choral Society
Körsång är en folkrörelse. Det har sjungits i vårt land i generationer, och utomlands har vi gjort oss
kända som en riktig körnation med stor bredd och hög kvalitet. Körer och ensembler sjunger i kyrkor
och konserthus, på arbetsplatser och torg, i gallerior och på vårdinrättningar, i slott och koja... Man
har uppskattat antalet svenskar som regelbundet sjunger i kör till en halv miljon människor.
I Sveriges Körförbund finns blandade körer, damkörer och manskörer. Men de kan också delas in i
ungdomskörer, vokalgrupper, kyrkokörer, kammarkörer, barbershopkörer, gospelkörer, sceniska körer
och företagskörer – listan med nya körtyper växer ständigt!
Sveriges Körförbunds historia går tillbaka till tiden kring förra sekelskiftet, då körsångare började
organisera sig i regionala och rikstäckande organisationer. Manskörerna bildade redan 1909 Svenska
Sångarförbundet och 1925 bildades Sveriges Körförbund av de blandade körerna. 1997 gick de båda
förbunden samman. Bland förbundets främsta syften är att hävda körsångens musikaliska, kulturella
och sociala betydelse.
Med denna CD – Eric Ericsons Kammarkör Live in Concert – inleds ett unikt samarbete mellan
Sveriges Körförbund och skivbolaget Naxos. Syftet med samarbetet är att dokumentera vårt svenska
körliv i all dess bredd och mångfald och göra det tillgängligt för en större publik såväl i Sverige som
utomlands.
Under en tioårsperiod planeras en rad inspelningar som skall visa på de skiftande genrer och
körtyper som finns representerade bland medlemmarna i Sveriges Körförbund. Serien - Swedish
Choral Society - kommer att bestå av femtio körskivor. En så omfattande dokumentation av vårt
nutida svenska körliv har aldrig tidigare gjorts!
Utgivningen av denna CD har även möjliggjorts tack vare stöd från Stiftelsen Framtidens kultur samt
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.
3
1 Ludvig Norman (1831-1885)
Jordens oro viker - Worldly misery shall give away (Johan Olof Wallin)
© Gehrmans Musikförlag
Ludwig Norman had an important position in the musical life of Sweden during the latter half of
the 19th century. As a composer and lecturer at the Royal Swedish Academy of Music he was
actively engaged in introducing new operas and orchestral works and he strongly supported his
fellow composers, particularly Franz Berwald whom the musical establishment was reluctant to
accept as a composer.
Norman’s Motet “Jordens oro viker” is scored for double choir and was dedicated to the choir of
the Royal Stockholm Opera. It is a setting of a short poem by Johan Olof Wallin (1779-1839) who
was not only archbishop and a member of the Swedish Academy but a noted author of hymns.
Wallin’s grave can be found in Stockholm’s extensive northern cemetery with the letters J.O.V.
inscribed on the headstone. These letters are also the initial letters of the first three words of the
poem:
Internationally the Eric Ericson Chamber Choir belongs in the top flight of professional ensembles and
it has won various awards including the Deutsche Schallplattenpreis and the Edison Prize as well as
no less than three Swedish “Grammis” prizes. Each year the Eric Ericson Chamber Choir undertakes
a number of foreign tours and it has performed throughout Europe, the USA and Canada. The choir
has made numerous recordings of a cappella repertoire and is represented in the catalogues of a
range of record labels.
Besides its busy a cappella activities, the choir also works regularly with the Royal Swedish
Philharmonic Orchestra, the Swedish Radio Symphony Orchestra and the Drottningholm Baroque
Ensemble with which it has toured widely and recorded Bach’s B-minor mass, Christmas Oratorio and
the St. John and St. Matthew passions.
Jordens oro viker för den frid, som varar:
Grafven allt förliker, Himlen allt förklarar.
In 2007 the Eric Ericson Chamber Choir was awarded the Music Prize of the Nordic Council.
Worldly misery shall give away to everlasting peace.
The grave shall forgive and Heaven all transfigure.
Eric Ericsons Kammarkör
2 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Komm, Jesu, komm! - Come, Jesus, come! BWV 229
© CF Peters Musikverlag
There was probably not much discussion in Johann Sebastian Bach’s family as to what profession
he should choose when he grew up. Performing and writing music had provided a livelihood
for several generations of Bachs. Research indicates that there must have been some seventy
organists, cantors and official musicians in the extended Bach family during the 17th and 18th
centuries, and in the province of Thüringen the word Bach was synonymous with musician at this
time.
J.S. Bach wrote six motets, all of them for special occasions. The texts of “Komm, Jesu komm”
(Come, Jesus, come) are taken from a contemporary funeral poem. Copies of the motet have
4
A constant interest in finding new music to perform and new areas in which to work means that,
today, the choir’s repertoire is extremely broad, stretching from the Renaissance to the most recent
avant-garde compositions. For several generations of Swedish composers the choir has been an
ideal ensemble with its typically Scandinavian sound and its extreme virtuosity.
Eric Ericsons Kammarkör grundades 1945 av Eric Ericson och är en legendarisk och stilbildande
ensemble i det svenska och internationella musiklivet. Med stående inbjudningar till de betydande
musikfestivalerna och samarbeten med världens ledande orkestrar som Berliner Philharmoniker
och Wiener Philharmoniker är EEKK något av den svenska körkonstens flaggskepp. Det mångåriga
samarbetet med systerkören Radiokören är ett storslaget exempel på den svenska körklangens stora
genomslagskraft i internationella sammanhang.
Det stora intresset att hela tiden hitta ny musik och nya arbetsområden gör att körens repertoar
idag är mycket bred: från renässansmusik till senaste avantgarde. För flera generationer svenska
tonsättare har ”Kammarkören” varit en idealensemble med sin typiska ”nordiska” klang och långt
drivna virtuositet.
13
been found that suggest an earliest date of 1732, that is from the period when Johann Sebastian
was cantor of the Thomas Church in Leipzig.
0 Arnold Schönberg (1874-1951)
Friede auf Erden (Conrad Ferdinand Meyer)
© Schott Music
Arnold Schönberg var österrikare och tillhörde “den andra Wienskolan” i början av 1900-talet.
Musiken han började skriva då var fritonal, dvs den saknade melodisk och harmonisk tonalitet. Så
småningom övergick han till att komponera tolvtonsmusik, alltså musik där skalans tolv toner ges
lika värde i en bestämd följd.
Friede auf Erden skrevs när Schönberg ännu inte hade lämnat den tonala musiken, men
stycket ansågs så avancerat att Schönberg tvingades skriva instrumentala stämmor som stöd åt
körsångarna för att man över huvud taget skulle klara uruppförandet 1911. Nuförtiden framförs
verket a cappella, så som Schönberg tänkt.
Texten trycktes första gången i en schweizisk jultidning 1886. Det är en dikt i fyra strofer som först
beskriver herdarna vid Maria och det nyfödda Jesusbarnet, samtidigt som änglakören bär fram sitt
budskap om fred på jorden. I andra strofen har utvecklingen i världen gått så långt att änglarnas
fredsbudskap är nära att överröstas av larmet från mänsklighetens ständiga krig och blodiga
konflikter. Den tredje delen låter oss ändå ana ett ljus bortom de ständiga striderna och den sista
versen är en magnifik vision av ett kommande paradis då evig fred skall råda.
Gerd Román, Sveriges Körförbund
The Eric Ericson Chamber Choir
The Eric Ericson Chamber Choir was founded in 1945 by Eric Ericson and is a legendary and trendsetting ensemble with a worldwide reputation. Constantly invited to perform at the major music
festivals and with frequent collaboration with the world’s leading orchestras including the Berlin
Philharmonic and the Vienna Philharmonic, the Eric Ericson Chamber Choir is something of a flagship
for Swedish choral singing. The choir’s long collaboration with its sister ensemble, the Swedish Radio
Choir, is a magnificent example of the impact of the Swedish choral tradition internationally.
12
The first part of the motet is for double choir and is a gentle appeal to Jesus to come and fetch
this body that has become ever more feeble. In the second part, the poet entrusts his soul into the
arms of the Creator, certain that Jesus represents the way to eternal life.
3 Johannes Brahms (1833-1897)
O Heiland, reiß die Himmel auf – O Saviour, tear open the heavens, Op. 74, No. 2 © Breitkopf & Härtel
Johannes Brahms was born and grew up in a poor family of musicians in Hamburg. He learnt
to play a variety of instruments at an early age with a view to contributing to the maintenance of
the family. In due course he also started composing, giving piano lessons and conducting. From
1863 he was based in Vienna and, by the end of his life, had become an internationally respected
figure in the musical world.
“O Heiland, reiß die Himmel auf” is one of two motets that Brahms wrote in 1878. The text is a
prayer to Our Lord that, having waited for spring for so long, He will open the heavens so that light
and water once again cause the earth to sprout and the flowers to bloom.
4 Francis Poulenc (1899-1963)
Salve Regina
© Ed. Salabert
5 Francis Poulenc
Exultate Deo
© Ed. Salabert
The French pianist and composer Francis Poulenc was a member of “Les Six”, a group of
composers that included Arthur Honegger. He had a fine ear for melody and his œuvre consists
primarily of chamber music, choral music, opera and ballet scores.
The two choral pieces on this disc were written in 1941 at a period when Poulenc had
rediscovered his Catholic faith and had, for example, undertaken a pilgrimage to the Black
Madonna of Rocamadour. The text of “Salve Regina” is one of the four antiphons of the Blessed
5
Virgin Mary: Hail, holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope. “Exultate
Deo” is taken from the first verses of Psalm 81: Sing aloud unto God our strength: make a joyful
noise unto the God of Jacob. Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with
the psaltery. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast
day.
6 Sven-David Sandström (b. 1942)
April och tystnad - April and Silence (Tomas Tranströmer)
© KMH-förlaget
Art music in Sweden would not be what it is today without the very considerable contribution
made by composer Sven-David Sandström. He writes for all sorts of musical combinations, from
solo pieces through choral settings to large orchestral works and operas. He frequently chooses
to compose round a text. And he has also made an important contribution to musical education,
not least in being responsible for initiating the Composition School in Visby.
The text of “April och tystnad” comes from a collection entitled “Sorgegondolen” by the noted
Swedish poet Tomas Tranströmer. The poet finds himself beside a dark ditch, surrounded by
yellow spring flowers, but unable to formulate the experience in words.
Det enda jag vill säga
glimmar utom räckhåll
som silvret
hos pantlånaren.
All I’ve to say
gleams out of reach,
like pawnbroker’s
silver. (translation Paul Britten Austen)
7 Sven-Eric Johanson (1919-1997)
Snabbt jagar stormen våra år - Swiftly the storm pursues our years (Erik Axel Karlfeldt)
© Sv Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag
Sven-Eric Johanson was a highly productive composer, inventive and full of larks, though he
could also be serious and traditional at times. The Second Viennese School made an impression
6
7 Sven-Eric Johanson (1919-1997)
Snabbt jagar stormen våra år (Erik Axel Karlfeldt)
© Sv Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag
Sven-Eric Johanson var en oerhört produktiv tonsättare, påhittig och full av upptåg, men
stundom även allvarsam och traditionell. Han tog intryck av ”andra Wienskolan” (se spår 10) och
utvecklade en personlig tolvtonsteknik. Tonsättningen av ”Snabbt jagar stormen våra år” gjordes
1953.
Karlfeldts rytmiska och sjungande dikt (eg. Psaltare och lyra, 1929) beskriver tidens gång,
människans åldrande och längtan efter trygghet. Den ingick i 1937 års svenska psalmbok som en
psalm att läsas vid enskild andakt, vid årsskiftet.
8 David Wikander (1884-1955)
Förvårskväll (Ragnar Jändel)
© Nordiska Musikförlaget
David Wikander var musiklärare, tonsättare och organist i Stockholm. Han skrev i första hand
sakrala verk för såväl kör som orgel och stråkorkester, men också några profana körstycken
komponerade i nationalromantisk, lyrisk ton.
I ”Förvårskväll” ger den blekingska arbetardiktaren Ragnar Jändel (1895-1935) en stämningsfull
bild av en svensk vårkväll. Det är fridfullt och tyst men under ytan nästan skälver naturen i sin
väntan på att få slå ut i blom.
9 Hugo Alfvén (1872-1960)
Aftonen (Herman Sätherberg)
© Gehrmans Musikförlag
Hugo Alfvén har violinist, dirigent och körledare och står, liksom David Wikander, för många av de
omistliga tonsättningarna och arrangemangen inom den svenska körlyriken. ”Aftonen” är en text
av läkaren och poeten Herman Sätherberg som i stillsamt känsloläge beskriver en sommarkväll
vid en skogssjö, då solen är på väg att gå ned och det enda ljud som hörs genom nejden är ekot
av ett avlägset vallhorn.
11
5 Francis Poulenc
Exultate Deo
© Ed. Salabert
Fransmannen Francis Poulenc var pianist och kompositör, och ingick i gruppen “Les Six” med
bl a Arthur Honegger. Han var en fin melodiker och i hans verklista finns framförallt kammarmusik,
körmusik, opera- och balettkompositioner.
De två körstyckena på den här skivan är skrivna 1941 då Poulenc sedan en tid återupptäckt sin
katolska tro och bl a gjort en pilgrimsfärd till den Svarta Madonnan. Texten i ”Salve Regina” är en
av de fyra Mariaantifonerna: Var hälsad, Du vår drottning, barmhärtighetens moder, och “Exultate
Deo” är de första stroferna i Davids 81:a psalm: Jubla inför Gud, vår styrka, höj hyllningsrop till
Jakobs Gud! Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa! Stöt i horn vid
nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag!
6 Sven-David Sandström (f. 1942)
April och tystnad (Tomas Tranströmer)
© KMH-förlaget
Vår tids konstmusik skulle inte vara vad den är idag utan Sven-David Sandström och hans stora
produktion. Han skriver för de mest skiftande besättningar, från solostycken via körstycken till
stora orkester- och musikdramatiska verk, gärna utifrån en text. Sandström är också viktig som
pedagog och initiativtagare till Tonsättarskolan i Visby.
Texten till “April och tystnad” är hämtad ur samlingen “Sorgegondolen” av den svenske poeten
Tomas Tranströmer. Diktaren betraktar ett mörkt dike, omgärdat av gula vårblommor, men han är
instängd i sig själv och oförmögen att formulera ord.
Det enda jag vill säga
glimmar utom räckhåll
som silvret
hos pantlånaren.
10
on him (cf. track 10) and he developed a personal twelve-note technique. His setting of “Snabbt
jagar stormen våra år” dates from 1953.
Karlfeldt’s rhythmically song-like poem from 1929 describes the passing of time, human ageing
and our longing for security. The poem was included in the Swedish hymnbook of 1937 for use in
private prayer at the turn of the year.
8 David Wikander (1884-1955)
Förvårskväll - Spring Evening (Ragnar Jändel)
© Nordiska Musikförlaget
David Wikander was a music teacher, composer and organist in Stockholm. He wrote primarily
sacred music for choir, organ and string orchestra but he also composed a number of secular
choral pieces in a romantic nationalist, lyrical vein.
In “Förvårskväll”, the working-class poet Ragnar Jändel (1895-1935) paints a moving picture of
a spring evening in Sweden. Everything is calm and peaceful but, beneath the surface, nature is
almost quivering as it waits to burst into bloom.
9 Hugo Alfvén (1872-1960)
Aftonen - Evening (Herman Sätherberg)
© Gehrmans Musikförlag
Hugo Alfvén was a violinist, conductor and choral director. Together with David Wikander he is
responsible for many of the indispensable settings and arrangements of Swedish choral music.
“Aftonen” is a text by the physician and poet Herman Sätherberg who gives a moving description
of a summer evening by a lake in the forest when the sun is about to set and the only sound that
can be heard is the echo of a distant herder’s horn.
0 Arnold Schönberg (1874-1951)
Friede auf Erden - Peace on Earth (Conrad Ferdinand Meyer)
© Schott Music
Arnold Schönberg was an Austrian composer and one of the Second Viennese School at the
beginning of the 20th century. At that time he started writing atonal music, that is to say, music
without melodic and harmonic tonality. In due course he started writing twelve-note music, music
in which all twelve notes of the scale are given equal weight in a specific order.
7
“Friede auf Erden” was written before Schönberg abandoned tonal music but the piece was
considered so advanced that Schönberg was obliged to write instrumental parts as support for the
choir so that the work could be performed in public for the first time in 1911. Nowadays the work is
performed a cappella, just as Schönberg intended.
The text of this piece was originally published in a Swiss Christmas magazine in 1886. It is a
poem in four verses that begins by describing the shepherds in attendance on the Virgin Mary
and the newborn child while a choir of angels expresses the message of peace on earth. In
the second verse things have developed so far that the angelic message of peace risks being
drowned by the noise of constant human warfare and bloody conflicts. The third part gives an
intimation of a light beyond the constant fighting and the final verse is a magnificent vision of a
coming paradise when peace shall reign eternally.
Gerd Román, The Swedish Choral Association
1 Ludvig Norman (1831-1885)
Jordens oro viker (Johan Olof Wallin)
© Gehrmans Musikförlag
Ludwig Norman hade en betydande position inom det svenska musiklivet under senare hälften
av 1800-talet. Som kompositör och lärare vid Musikaliska Akademien medverkade han aktivt
till introduktionen av nya opera- och konsertverk och han gav sitt uttalade stöd för samtidens
tonsättarkollegor, särskilt Franz Berwald som det svenska musiketablissemanget inte ville
erkänna som kompositör.
Motetten ”Jordens oro viker” är skriven för dubbelkör och tillägnad Kungliga Teaterns kör. Texten
är ett kort poem av ärkebiskopen, akademiledamoten och, framförallt, psalmförfattaren Johan
Olof Wallin (1779-1839). Wallin ligger begravd på Norra Begravningsplatsen i Solna och på hans
gravsten är initialerna J.O.V. inristade; de utgör även begynnelsebokstäverna i diktens tre första
ord:
Jordens oro viker för den frid, som varar:
Grafven allt förliker, Himlen allt förklarar.
8
2 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Komm, Jesu, komm! BWV 229
© CF Peters Musikverlag
Det var antagligen inte så stor diskussion kring vad Johann Sebastian Bach skulle syssla med
som vuxen: att utföra och skriva musik hade redan flera generationer av hans släkt ägnat
sig åt. Forskningen visar att det måste ha funnits omkring sjuttio organister, kantorer och
stadsmusikanter i släkten Bach under 1600 och 1700-talen, och i Thüringen var ordet Bach under
den här tiden synonymt med musiker.
J.S. Bach skrev sex motetter, alla för speciella tillfällen. ”Komm, Jesu komm” har texter tagna ur
en begravningsdikt, och man har hittat kopior av manuskriptet som kan dateras till som tidigast
1732, dvs från den tid då Johann Sebastian var verksam i Thomaskyrkan i Leipzig.
Motettens första del är dubbelkörig och utformad som stillsamma rop på Jesus och att han skall
komma och hämta kroppen som blir alltmer kraftlös. I andra delen överlämnar diktaren sin själ i
Skaparens hand, förvissad om att Jesus är den rätta vägen till livet.
3 Johannes Brahms (1833-1897)
O Heiland, reiß die Himmel auf, op 74, nr 2 © Breitkopf & Härtel
Johannes Brahms var född och uppvuxen i en fattig musikerfamilj i Hamburg och fick tidigt lära
sig spela olika instrument för att bidra till familjens försörjning. Så småningom började han även
komponera, ge pianolektioner och dirigera. Från 1863 var han bosatt i Wien och hade mot slutet
av sitt liv fått en ställning som internationellt aktad musikpersonlighet.
”O Heiland, reiß die Himmel auf ” är en av två motetter som Brahms skrev 1878. Texten är en bön
till Vår Herre om att han efter den långa väntan på våren skall öppna himlen så att dess ljus och
vatten gör att jorden åter spirar och blomstrar.
4 Francis Poulenc (1899-1963)
Salve Regina
© Ed. Salabert
9
“Friede auf Erden” was written before Schönberg abandoned tonal music but the piece was
considered so advanced that Schönberg was obliged to write instrumental parts as support for the
choir so that the work could be performed in public for the first time in 1911. Nowadays the work is
performed a cappella, just as Schönberg intended.
The text of this piece was originally published in a Swiss Christmas magazine in 1886. It is a
poem in four verses that begins by describing the shepherds in attendance on the Virgin Mary
and the newborn child while a choir of angels expresses the message of peace on earth. In
the second verse things have developed so far that the angelic message of peace risks being
drowned by the noise of constant human warfare and bloody conflicts. The third part gives an
intimation of a light beyond the constant fighting and the final verse is a magnificent vision of a
coming paradise when peace shall reign eternally.
Gerd Román, The Swedish Choral Association
1 Ludvig Norman (1831-1885)
Jordens oro viker (Johan Olof Wallin)
© Gehrmans Musikförlag
Ludwig Norman hade en betydande position inom det svenska musiklivet under senare hälften
av 1800-talet. Som kompositör och lärare vid Musikaliska Akademien medverkade han aktivt
till introduktionen av nya opera- och konsertverk och han gav sitt uttalade stöd för samtidens
tonsättarkollegor, särskilt Franz Berwald som det svenska musiketablissemanget inte ville
erkänna som kompositör.
Motetten ”Jordens oro viker” är skriven för dubbelkör och tillägnad Kungliga Teaterns kör. Texten
är ett kort poem av ärkebiskopen, akademiledamoten och, framförallt, psalmförfattaren Johan
Olof Wallin (1779-1839). Wallin ligger begravd på Norra Begravningsplatsen i Solna och på hans
gravsten är initialerna J.O.V. inristade; de utgör även begynnelsebokstäverna i diktens tre första
ord:
Jordens oro viker för den frid, som varar:
Grafven allt förliker, Himlen allt förklarar.
8
2 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Komm, Jesu, komm! BWV 229
© CF Peters Musikverlag
Det var antagligen inte så stor diskussion kring vad Johann Sebastian Bach skulle syssla med
som vuxen: att utföra och skriva musik hade redan flera generationer av hans släkt ägnat
sig åt. Forskningen visar att det måste ha funnits omkring sjuttio organister, kantorer och
stadsmusikanter i släkten Bach under 1600 och 1700-talen, och i Thüringen var ordet Bach under
den här tiden synonymt med musiker.
J.S. Bach skrev sex motetter, alla för speciella tillfällen. ”Komm, Jesu komm” har texter tagna ur
en begravningsdikt, och man har hittat kopior av manuskriptet som kan dateras till som tidigast
1732, dvs från den tid då Johann Sebastian var verksam i Thomaskyrkan i Leipzig.
Motettens första del är dubbelkörig och utformad som stillsamma rop på Jesus och att han skall
komma och hämta kroppen som blir alltmer kraftlös. I andra delen överlämnar diktaren sin själ i
Skaparens hand, förvissad om att Jesus är den rätta vägen till livet.
3 Johannes Brahms (1833-1897)
O Heiland, reiß die Himmel auf, op 74, nr 2 © Breitkopf & Härtel
Johannes Brahms var född och uppvuxen i en fattig musikerfamilj i Hamburg och fick tidigt lära
sig spela olika instrument för att bidra till familjens försörjning. Så småningom började han även
komponera, ge pianolektioner och dirigera. Från 1863 var han bosatt i Wien och hade mot slutet
av sitt liv fått en ställning som internationellt aktad musikpersonlighet.
”O Heiland, reiß die Himmel auf ” är en av två motetter som Brahms skrev 1878. Texten är en bön
till Vår Herre om att han efter den långa väntan på våren skall öppna himlen så att dess ljus och
vatten gör att jorden åter spirar och blomstrar.
4 Francis Poulenc (1899-1963)
Salve Regina
© Ed. Salabert
9
5 Francis Poulenc
Exultate Deo
© Ed. Salabert
Fransmannen Francis Poulenc var pianist och kompositör, och ingick i gruppen “Les Six” med
bl a Arthur Honegger. Han var en fin melodiker och i hans verklista finns framförallt kammarmusik,
körmusik, opera- och balettkompositioner.
De två körstyckena på den här skivan är skrivna 1941 då Poulenc sedan en tid återupptäckt sin
katolska tro och bl a gjort en pilgrimsfärd till den Svarta Madonnan. Texten i ”Salve Regina” är en
av de fyra Mariaantifonerna: Var hälsad, Du vår drottning, barmhärtighetens moder, och “Exultate
Deo” är de första stroferna i Davids 81:a psalm: Jubla inför Gud, vår styrka, höj hyllningsrop till
Jakobs Gud! Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa! Stöt i horn vid
nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag!
6 Sven-David Sandström (f. 1942)
April och tystnad (Tomas Tranströmer)
© KMH-förlaget
Vår tids konstmusik skulle inte vara vad den är idag utan Sven-David Sandström och hans stora
produktion. Han skriver för de mest skiftande besättningar, från solostycken via körstycken till
stora orkester- och musikdramatiska verk, gärna utifrån en text. Sandström är också viktig som
pedagog och initiativtagare till Tonsättarskolan i Visby.
Texten till “April och tystnad” är hämtad ur samlingen “Sorgegondolen” av den svenske poeten
Tomas Tranströmer. Diktaren betraktar ett mörkt dike, omgärdat av gula vårblommor, men han är
instängd i sig själv och oförmögen att formulera ord.
Det enda jag vill säga
glimmar utom räckhåll
som silvret
hos pantlånaren.
10
on him (cf. track 10) and he developed a personal twelve-note technique. His setting of “Snabbt
jagar stormen våra år” dates from 1953.
Karlfeldt’s rhythmically song-like poem from 1929 describes the passing of time, human ageing
and our longing for security. The poem was included in the Swedish hymnbook of 1937 for use in
private prayer at the turn of the year.
8 David Wikander (1884-1955)
Förvårskväll - Spring Evening (Ragnar Jändel)
© Nordiska Musikförlaget
David Wikander was a music teacher, composer and organist in Stockholm. He wrote primarily
sacred music for choir, organ and string orchestra but he also composed a number of secular
choral pieces in a romantic nationalist, lyrical vein.
In “Förvårskväll”, the working-class poet Ragnar Jändel (1895-1935) paints a moving picture of
a spring evening in Sweden. Everything is calm and peaceful but, beneath the surface, nature is
almost quivering as it waits to burst into bloom.
9 Hugo Alfvén (1872-1960)
Aftonen - Evening (Herman Sätherberg)
© Gehrmans Musikförlag
Hugo Alfvén was a violinist, conductor and choral director. Together with David Wikander he is
responsible for many of the indispensable settings and arrangements of Swedish choral music.
“Aftonen” is a text by the physician and poet Herman Sätherberg who gives a moving description
of a summer evening by a lake in the forest when the sun is about to set and the only sound that
can be heard is the echo of a distant herder’s horn.
0 Arnold Schönberg (1874-1951)
Friede auf Erden - Peace on Earth (Conrad Ferdinand Meyer)
© Schott Music
Arnold Schönberg was an Austrian composer and one of the Second Viennese School at the
beginning of the 20th century. At that time he started writing atonal music, that is to say, music
without melodic and harmonic tonality. In due course he started writing twelve-note music, music
in which all twelve notes of the scale are given equal weight in a specific order.
7
Virgin Mary: Hail, holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope. “Exultate
Deo” is taken from the first verses of Psalm 81: Sing aloud unto God our strength: make a joyful
noise unto the God of Jacob. Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with
the psaltery. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast
day.
6 Sven-David Sandström (b. 1942)
April och tystnad - April and Silence (Tomas Tranströmer)
© KMH-förlaget
Art music in Sweden would not be what it is today without the very considerable contribution
made by composer Sven-David Sandström. He writes for all sorts of musical combinations, from
solo pieces through choral settings to large orchestral works and operas. He frequently chooses
to compose round a text. And he has also made an important contribution to musical education,
not least in being responsible for initiating the Composition School in Visby.
The text of “April och tystnad” comes from a collection entitled “Sorgegondolen” by the noted
Swedish poet Tomas Tranströmer. The poet finds himself beside a dark ditch, surrounded by
yellow spring flowers, but unable to formulate the experience in words.
Det enda jag vill säga
glimmar utom räckhåll
som silvret
hos pantlånaren.
All I’ve to say
gleams out of reach,
like pawnbroker’s
silver. (translation Paul Britten Austen)
7 Sven-Eric Johanson (1919-1997)
Snabbt jagar stormen våra år - Swiftly the storm pursues our years (Erik Axel Karlfeldt)
© Sv Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag
Sven-Eric Johanson was a highly productive composer, inventive and full of larks, though he
could also be serious and traditional at times. The Second Viennese School made an impression
6
7 Sven-Eric Johanson (1919-1997)
Snabbt jagar stormen våra år (Erik Axel Karlfeldt)
© Sv Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag
Sven-Eric Johanson var en oerhört produktiv tonsättare, påhittig och full av upptåg, men
stundom även allvarsam och traditionell. Han tog intryck av ”andra Wienskolan” (se spår 10) och
utvecklade en personlig tolvtonsteknik. Tonsättningen av ”Snabbt jagar stormen våra år” gjordes
1953.
Karlfeldts rytmiska och sjungande dikt (eg. Psaltare och lyra, 1929) beskriver tidens gång,
människans åldrande och längtan efter trygghet. Den ingick i 1937 års svenska psalmbok som en
psalm att läsas vid enskild andakt, vid årsskiftet.
8 David Wikander (1884-1955)
Förvårskväll (Ragnar Jändel)
© Nordiska Musikförlaget
David Wikander var musiklärare, tonsättare och organist i Stockholm. Han skrev i första hand
sakrala verk för såväl kör som orgel och stråkorkester, men också några profana körstycken
komponerade i nationalromantisk, lyrisk ton.
I ”Förvårskväll” ger den blekingska arbetardiktaren Ragnar Jändel (1895-1935) en stämningsfull
bild av en svensk vårkväll. Det är fridfullt och tyst men under ytan nästan skälver naturen i sin
väntan på att få slå ut i blom.
9 Hugo Alfvén (1872-1960)
Aftonen (Herman Sätherberg)
© Gehrmans Musikförlag
Hugo Alfvén har violinist, dirigent och körledare och står, liksom David Wikander, för många av de
omistliga tonsättningarna och arrangemangen inom den svenska körlyriken. ”Aftonen” är en text
av läkaren och poeten Herman Sätherberg som i stillsamt känsloläge beskriver en sommarkväll
vid en skogssjö, då solen är på väg att gå ned och det enda ljud som hörs genom nejden är ekot
av ett avlägset vallhorn.
11
been found that suggest an earliest date of 1732, that is from the period when Johann Sebastian
was cantor of the Thomas Church in Leipzig.
0 Arnold Schönberg (1874-1951)
Friede auf Erden (Conrad Ferdinand Meyer)
© Schott Music
Arnold Schönberg var österrikare och tillhörde “den andra Wienskolan” i början av 1900-talet.
Musiken han började skriva då var fritonal, dvs den saknade melodisk och harmonisk tonalitet. Så
småningom övergick han till att komponera tolvtonsmusik, alltså musik där skalans tolv toner ges
lika värde i en bestämd följd.
Friede auf Erden skrevs när Schönberg ännu inte hade lämnat den tonala musiken, men
stycket ansågs så avancerat att Schönberg tvingades skriva instrumentala stämmor som stöd åt
körsångarna för att man över huvud taget skulle klara uruppförandet 1911. Nuförtiden framförs
verket a cappella, så som Schönberg tänkt.
Texten trycktes första gången i en schweizisk jultidning 1886. Det är en dikt i fyra strofer som först
beskriver herdarna vid Maria och det nyfödda Jesusbarnet, samtidigt som änglakören bär fram sitt
budskap om fred på jorden. I andra strofen har utvecklingen i världen gått så långt att änglarnas
fredsbudskap är nära att överröstas av larmet från mänsklighetens ständiga krig och blodiga
konflikter. Den tredje delen låter oss ändå ana ett ljus bortom de ständiga striderna och den sista
versen är en magnifik vision av ett kommande paradis då evig fred skall råda.
Gerd Román, Sveriges Körförbund
The Eric Ericson Chamber Choir
The Eric Ericson Chamber Choir was founded in 1945 by Eric Ericson and is a legendary and trendsetting ensemble with a worldwide reputation. Constantly invited to perform at the major music
festivals and with frequent collaboration with the world’s leading orchestras including the Berlin
Philharmonic and the Vienna Philharmonic, the Eric Ericson Chamber Choir is something of a flagship
for Swedish choral singing. The choir’s long collaboration with its sister ensemble, the Swedish Radio
Choir, is a magnificent example of the impact of the Swedish choral tradition internationally.
12
The first part of the motet is for double choir and is a gentle appeal to Jesus to come and fetch
this body that has become ever more feeble. In the second part, the poet entrusts his soul into the
arms of the Creator, certain that Jesus represents the way to eternal life.
3 Johannes Brahms (1833-1897)
O Heiland, reiß die Himmel auf – O Saviour, tear open the heavens, Op. 74, No. 2 © Breitkopf & Härtel
Johannes Brahms was born and grew up in a poor family of musicians in Hamburg. He learnt
to play a variety of instruments at an early age with a view to contributing to the maintenance of
the family. In due course he also started composing, giving piano lessons and conducting. From
1863 he was based in Vienna and, by the end of his life, had become an internationally respected
figure in the musical world.
“O Heiland, reiß die Himmel auf” is one of two motets that Brahms wrote in 1878. The text is a
prayer to Our Lord that, having waited for spring for so long, He will open the heavens so that light
and water once again cause the earth to sprout and the flowers to bloom.
4 Francis Poulenc (1899-1963)
Salve Regina
© Ed. Salabert
5 Francis Poulenc
Exultate Deo
© Ed. Salabert
The French pianist and composer Francis Poulenc was a member of “Les Six”, a group of
composers that included Arthur Honegger. He had a fine ear for melody and his œuvre consists
primarily of chamber music, choral music, opera and ballet scores.
The two choral pieces on this disc were written in 1941 at a period when Poulenc had
rediscovered his Catholic faith and had, for example, undertaken a pilgrimage to the Black
Madonna of Rocamadour. The text of “Salve Regina” is one of the four antiphons of the Blessed
5
1 Ludvig Norman (1831-1885)
Jordens oro viker - Worldly misery shall give away (Johan Olof Wallin)
© Gehrmans Musikförlag
Ludwig Norman had an important position in the musical life of Sweden during the latter half of
the 19th century. As a composer and lecturer at the Royal Swedish Academy of Music he was
actively engaged in introducing new operas and orchestral works and he strongly supported his
fellow composers, particularly Franz Berwald whom the musical establishment was reluctant to
accept as a composer.
Norman’s Motet “Jordens oro viker” is scored for double choir and was dedicated to the choir of
the Royal Stockholm Opera. It is a setting of a short poem by Johan Olof Wallin (1779-1839) who
was not only archbishop and a member of the Swedish Academy but a noted author of hymns.
Wallin’s grave can be found in Stockholm’s extensive northern cemetery with the letters J.O.V.
inscribed on the headstone. These letters are also the initial letters of the first three words of the
poem:
Internationally the Eric Ericson Chamber Choir belongs in the top flight of professional ensembles and
it has won various awards including the Deutsche Schallplattenpreis and the Edison Prize as well as
no less than three Swedish “Grammis” prizes. Each year the Eric Ericson Chamber Choir undertakes
a number of foreign tours and it has performed throughout Europe, the USA and Canada. The choir
has made numerous recordings of a cappella repertoire and is represented in the catalogues of a
range of record labels.
Besides its busy a cappella activities, the choir also works regularly with the Royal Swedish
Philharmonic Orchestra, the Swedish Radio Symphony Orchestra and the Drottningholm Baroque
Ensemble with which it has toured widely and recorded Bach’s B-minor mass, Christmas Oratorio and
the St. John and St. Matthew passions.
Jordens oro viker för den frid, som varar:
Grafven allt förliker, Himlen allt förklarar.
In 2007 the Eric Ericson Chamber Choir was awarded the Music Prize of the Nordic Council.
Worldly misery shall give away to everlasting peace.
The grave shall forgive and Heaven all transfigure.
Eric Ericsons Kammarkör
2 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Komm, Jesu, komm! - Come, Jesus, come! BWV 229
© CF Peters Musikverlag
There was probably not much discussion in Johann Sebastian Bach’s family as to what profession
he should choose when he grew up. Performing and writing music had provided a livelihood
for several generations of Bachs. Research indicates that there must have been some seventy
organists, cantors and official musicians in the extended Bach family during the 17th and 18th
centuries, and in the province of Thüringen the word Bach was synonymous with musician at this
time.
J.S. Bach wrote six motets, all of them for special occasions. The texts of “Komm, Jesu komm”
(Come, Jesus, come) are taken from a contemporary funeral poem. Copies of the motet have
4
A constant interest in finding new music to perform and new areas in which to work means that,
today, the choir’s repertoire is extremely broad, stretching from the Renaissance to the most recent
avant-garde compositions. For several generations of Swedish composers the choir has been an
ideal ensemble with its typically Scandinavian sound and its extreme virtuosity.
Eric Ericsons Kammarkör grundades 1945 av Eric Ericson och är en legendarisk och stilbildande
ensemble i det svenska och internationella musiklivet. Med stående inbjudningar till de betydande
musikfestivalerna och samarbeten med världens ledande orkestrar som Berliner Philharmoniker
och Wiener Philharmoniker är EEKK något av den svenska körkonstens flaggskepp. Det mångåriga
samarbetet med systerkören Radiokören är ett storslaget exempel på den svenska körklangens stora
genomslagskraft i internationella sammanhang.
Det stora intresset att hela tiden hitta ny musik och nya arbetsområden gör att körens repertoar
idag är mycket bred: från renässansmusik till senaste avantgarde. För flera generationer svenska
tonsättare har ”Kammarkören” varit en idealensemble med sin typiska ”nordiska” klang och långt
drivna virtuositet.
13
Internationellt hör Eric Ericsons Kammarkör till det absoluta toppskiktet av professionella ensembler,
och har belönats med flera utmärkelser som Deutsche Schallplattenpreis och Edisonpriset samt den
svenska Grammisutmärkelsen vid inte mindre än tre tillfällen. EEKK gör årligen flera utlandsturnéer
och har synts flitigt i hela Europa, USA och Kanada. Kören har gjort åtskilliga skivinspelningar av a
cappellarepertoar och återfinns i många skivbolags kataloger.
Vid sidan av sin omfattande a cappella-verksamhet samarbetar kören kontinuerligt med Kungliga
Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester samt med Drottningholms Barockensemble
med vilka man turnerat flitigt och gjort skivinspelningar av Bachs Mässa i h-moll, Juloratorium,
Johannespassion och Matteuspassion.
2007 tilldelades Eric Ericsons Kammarkör Nordiska Rådets Musikpris.
Eric Ericson
For a majority of choral directors and choristers all over the world, Eric Ericson (b. 1918) is the
incontrovertible master in the sphere of choral direction. He has devoted his entire career to choral
singing and his work has not only given his own choirs an enviable status but has also been vital in
helping to establish choral singing as a culturally elevated form of music-making. And as professor at the
Royal College of Music in Stockholm he fostered a new generation of choral directors.
Eric Ericson initially trained as a church musician at the Royal Academy of Music in Stockholm and,
following studies at the Schola Cantorum in Basel and elsewhere, he founded the Chamber Choir – now
known as the Eric Ericson Chamber Choir – in 1945. This ensemble has, ever since, been his principal
instrument for developing optimal a cappella performance. Parallel with the Chamber Choir he as also
worked as conductor and musical director of the Swedish Radio Choir (1951-82) and the male choir
Orphei Drängar (1951-91).
Internationally, demands on Eric Ericson have continued to grow. He has guest-conducted all of the
really significant choirs in the world including the Netherlands Chamber Choir, Groupe Vocal de
France, the BBC Singers, RIAS Kammerchor and the choir of the Wiener Staatsoper. He is particularly
appreciated as a teacher and each year gives a number of master classes in various parts of the world.
In 1991 Eric Ericson was awarded the Danish Sonning Prize, in 1995 the Music Prize of the Nordic
Council and the Swedish Academy’s Royal Prize, and in 1997 he was awarded the Polar Music Prize.
He was awarded an honorary doctorate by the University of Uppsala in 1983 and by Alberta University
14
Om Swedish Choral Society
Körsång är en folkrörelse. Det har sjungits i vårt land i generationer, och utomlands har vi gjort oss
kända som en riktig körnation med stor bredd och hög kvalitet. Körer och ensembler sjunger i kyrkor
och konserthus, på arbetsplatser och torg, i gallerior och på vårdinrättningar, i slott och koja... Man
har uppskattat antalet svenskar som regelbundet sjunger i kör till en halv miljon människor.
I Sveriges Körförbund finns blandade körer, damkörer och manskörer. Men de kan också delas in i
ungdomskörer, vokalgrupper, kyrkokörer, kammarkörer, barbershopkörer, gospelkörer, sceniska körer
och företagskörer – listan med nya körtyper växer ständigt!
Sveriges Körförbunds historia går tillbaka till tiden kring förra sekelskiftet, då körsångare började
organisera sig i regionala och rikstäckande organisationer. Manskörerna bildade redan 1909 Svenska
Sångarförbundet och 1925 bildades Sveriges Körförbund av de blandade körerna. 1997 gick de båda
förbunden samman. Bland förbundets främsta syften är att hävda körsångens musikaliska, kulturella
och sociala betydelse.
Med denna CD – Eric Ericsons Kammarkör Live in Concert – inleds ett unikt samarbete mellan
Sveriges Körförbund och skivbolaget Naxos. Syftet med samarbetet är att dokumentera vårt svenska
körliv i all dess bredd och mångfald och göra det tillgängligt för en större publik såväl i Sverige som
utomlands.
Under en tioårsperiod planeras en rad inspelningar som skall visa på de skiftande genrer och
körtyper som finns representerade bland medlemmarna i Sveriges Körförbund. Serien - Swedish
Choral Society - kommer att bestå av femtio körskivor. En så omfattande dokumentation av vårt
nutida svenska körliv har aldrig tidigare gjorts!
Utgivningen av denna CD har även möjliggjorts tack vare stöd från Stiftelsen Framtidens kultur samt
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.
3
About Swedish Choral Society
Choral singing is an integral part of Swedish culture. People have sung in choirs here for generations
and Sweden now has an international reputation as a nation of choristers with both breadth and
quality. Choirs and vocal ensembles can be heard in churches and concert halls, in workplaces and
on public squares, in shopping malls and hospitals, in castles and cottages. It has been estimated
that about half a million people in Sweden are regular members of choirs.
Sveriges Körförbund (The Swedish Choral Association) is an organization of mixed choirs, female
choirs and male choirs. Theses, in turn, can be further divided into youth choirs, vocal groups, church
choirs, chamber choirs, barber shop choirs, gospel choirs, operatic choirs and corporate choirs. The
list of new types of choir is constantly growing!
The history of the society goes back to the end of the 19th century when choral singers began to
organize themselves into regional and national associations. The men’s choirs formed their own
society – Svenska Sångarförbundet – in 1909 and the mixed choirs formed Sveriges Körförbund
in 1925. In 1997 the two societies amalgamated. Among the principle aims of the society is that of
promoting the musical, cultural and social significance of choral singing.
This CD – The Eric Ericson Chamber Choir Live in Concert – introduces a unique collaboration
between Sveriges Körförbund and Naxos. The aim of this collaboration is to document the activities of
Swedish choirs in all their breadth and diversity and to make this documentation available in Sweden
and the rest of the world.
A succession of recordings are planned over a ten-year period that will illustrate the many different
genres and types of choirs represented by the members of the association. The series – Swedish
Choral Society – is planned to comprise fifty discs of choral music. This is a very much more
extensive documentation of contemporary Swedish choral singing than has ever been attempted
before.
in Canada in 1996. Eric Ericson is also a member of the Royal Swedish Academy of Music and honorary
president of the International Federation for Choral Music.
Eric Ericson
Eric Ericson (f 1918) är för den stora majoriteten körledare och körsångare världen över den
oöverträffade mästaren på kördirigeringens område. Hela sin karriär har han ägnat körsången och hans
arbete har givit inte bara hans egna körer en hög status utan kommit att betyda mycket för att etablera
körsång som en högt stående form av musicerande. Som professor vid Musikhögskolan i Stockholm
har han fostrat en ny generation kördirigenter.
Från början utbildad kyrkomusiker vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm och efter studier
bland annat vid Schola Cantorum i Basel startade Eric Ericson 1945 Kammarkören – numera Eric
Ericsons Kammarkör. Denna grupp har sedan dess förblivit hans huvudsakliga instrument för att
utveckla det optimala a cappella-sjungandet. Parallellt med Kammarkören har han också varit dirigent
och musikalisk ledare för Radiokören (1951–82) och Orphei Drängar (1951–91).
Ericsons internationella verksamhet har kommit att bli alltmer omfattande. Han har gästdirigerat alla
världens betydande körer som Nederländska kammarkören, Groupe Vocal de France, BBC Singers,
RIAS Kammerchor och Wiener Staatsopers kör. Han är också en synnerligen uppskattad lärare och
ger varje år ett flertal mästarkurser runt om i världen. 1991 tilldelades Eric Ericson det danska Sonningpriset, 1995 Nordiska Rådets
Musikpris och Svenska Akademiens Kungliga Pris, samt 1997 Polar Music Prize. Han blev hedersdoktor
vid Uppsala universitet 1983 och vid Alberta University, Canada 1996. Eric Ericson är också ledamot av
Kungliga Musikaliska Akademien och hederspresident i International Federation for Choral Music.
This CD has been made with grants from Stiftelsen Framtidens kultur and the Barbro Osher Pro
Suecia Foundation.
2
15
SWEDISH
CHORAL SOCIETY
Vol. 1
Live in concert
Eric Ericsons
Kammarkör
Dirigent
Eric Ericson
Photo: Jan-Olav Wedin
16
This CD introduces a unique collaboration between Sveriges Körförbund and Naxos. The aim of this collaboration
is to document the activities of Swedish choirs in all their breadth and diversity and to make this documentation
available in Sweden and the rest of the world. This CD has been made with grants from Stiftelsen Framtidens
kultur and the Barbro Osher Pro Suecia Foundation.
1 Ludvig Norman
Jordens oro viker ....................................... 05’55
6 Sven-David Sandström
April och tystnad........................................ 07’17
2 J. S. Bach
Komm, Jesu, komm!.................................. 08’48
7 Sven-Eric Johanson
Snabbt jagar stormen våra år .................... 03’10
3 Johannes Brahms
O Heiland, reiß die Himmel auf *................ 05’26
8 David Wikander
Förvårskväll ............................................... 05’02
4 Francis Poulenc
Salve Regina .............................................. 05’05
9 Hugo Alfvén
Aftonen ...................................................... 03’57
5 Francis Poulenc
Exultate Deo .............................................. 02’51
0 Arnold Schönberg
Friede auf Erden ........................................ 10’17
Produced by Gunnar Andersson
Recorded in the churches of Ockelbo and Sandviken, 22-23 September 2007
Recording technician: Johan Uusijärvi
* Recorded in The Church of Adolf Fredrik, Stockholm, 3 February 2007
Recording technician: Syve Sjöberg
Cover picture: “Det sjungande trädet” (The Singing Tree) 1915,
Isaac Grünewald (1889-1946)
By courtesy of the copyright owner
Photo by Norrköpings Konstmuseum
Design by Armand Alcazar
NAXOS
1
DDD
7
47313 23377
9
8.572337
8.572337
1
ERIC ERICSONS KAMMARKÖR / ERIC ERICSON
Eric Ericsons kammarkör / Eric Ericson
ERIC ERICSONS KAMMARKÖR / ERIC ERICSON
NAXOS
Live in concert