Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) beslut om nyemission av

advertisement
Bilaga 5 / Appendix 5
The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall
prevail.
Styrelsens för Nordic Mines AB (publ) beslut om nyemission
av aktier (punkt 10)
The resolution of the board of directors of Nordic Mines AB (publ) on a new issue
of shares (item 10)
Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) beslutar, under förutsättning av extra
bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
För emissionen ska vidare följande villkor gälla.
The board of directors of Nordic Mines AB (publ) resolves, subject to the approval of the
Extraordinary General Meeting, upon a new issue of shares with preferential rights for the
shareholders. The following terms and conditions shall apply for the rights issue.
BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM EMISSIONSVILLKOR
AUTHORISATION TO RESOLVE UPON THE TERMS FOR THE RIGHTS ISSUE
Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem
vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen besluta om det högsta belopp
som Bolagets aktiekapital ska ökas med och det högsta antal aktier som ska ges ut.
The board of directors of the Company, or the member of the board appointed by the board
of directors, is authorised to, not later than five business days before the record date for the
rights issue, resolve upon the highest amount by which the share capital of the Company
shall increase and the highest amount of shares that shall be issued.
TECKNINGSRÄTT
SUBSCRIPTION RIGHT
Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande
till det antal aktier de äger.
All of the Company’s shareholders shall have preferential right to subscribe to the new
shares in relation to the number of shares they own.
Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska därvid ske enligt
följande:
Where all shares have not been subscribed for by virtue of subscription rights, the board of
directors shall resolve upon allocation of shares subscribed for without subscription rights.
In such case, allocation shall be made in accordance with the following:
I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte,
och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana
D-1284143-v2
2
personer har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Firstly, allocation shall be made to those who have applied for subscription and subscribed
for shares by virtue of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a
shareholder on the record date or not, and, in case of over subscription, pro rata in
relation to the number of subscription rights excercised by such persons for subscription of
shares, and, where this is not possible, by drawing of lots.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan
företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som anges i
respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Secondly, allocation shall be made to others who have applied for subscription without
preferential rights and, in case of over subscription, pro rata in relation to the number of
shares stated in each subscription application, and, where this is not possible, by drawing
of lots.
I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i
enlighet med deras garantiåtaganden.
Finally, allocation of any remaining shares shall be made to persons who have
underwritten the rights issue pursuant to agreements with the Company, whereby
allocation shall be made in accordance with their respective underwriting commitments.
AVSTÄMNINGSDAG
RECORD DATE
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 28 december 2012.
The record date for obtaining subscription rights shall be 28 December 2012.
TECKNINGSPERIOD OCH BETALNING
SUBSCRIPTION PERIOD AND PAYMENT
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller
då enligt styrelsens bedömning detta inte kan ske av praktiska eller administrativa skäl,
genom anmälan på särskild teckningslista, under tiden från och med den 4 januari 2013 till
och med den 18 januari 2013.
Subscription for new shares with subscription rights shall be made by way of cash payment,
or, if in the board of directors’ opinion this cannot occur due to practical or administrative
reasons, by subscription on a separate subscription list, during the period from and
including 4 January 2013 up until and including 18 January 2013.
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid.
Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas
utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på
D-1284143-v2
3
avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Subscription for new shares without the exercise of subscription rights shall be made
during the same period. Subscription shall be made on a separate subscription list.
Payment for new shares subscribed for without subscription rights shall be made by cash
payment in accordance with instructions on the settlement note, however no later than on
the third banking day after the issue of the settlement note. The board of directors shall
have the right to extend the subscription and payment period.
TECKNINGSKURS
SUBSCRIPTION PRICE
De nya aktierna emitteras till en kurs om en (1) krona och tio (10) öre.
The new shares shall be issued at a price of SEK 1.10.
UTDELNINGSRÄTT
RIGHT TO DIVIDEND
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
The new shares shall carry right to dividends for the first time on the first record date for
dividends occurring after the registration of the shares with the Swedish Companies
Registration Office.
EXTRA BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE M.M.
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING’S APPROVAL ETC.
Beslutet om nyemission av aktier förutsätter den extra bolagsstämmans godkännande.
Beslutet om nyemission av aktier förutsätter även att den extra bolagsstämman som ska
hållas den 20 december 2012 beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningens
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
The resolution on a new issue of shares requires the approval of the Extraordinary General
Meeting. The resolution on a new issue of shares requires that the Extraordinary General
Meeting, to be held on 20 December 2012, resolves upon necessary amendments to the
Articles of Association’s limits with respect to the share capital and the number of shares.
BEMYNDIGANDE
AUTHORISATIONS
Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta
de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av
andra formella krav.
D-1284143-v2
4
The CEO, or the person appointed by the CEO, is authorised to make such minor
amendments to the resolution that may come to be necessary in connection with the
registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and
Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.
ÖVRIGT
MISSCELLANEOUS
För att innehavare av teckningsoptioner hänförliga till det teckningsoptionsprogram som
registrerades hos Bolagsverket den 11 oktober 2010 ska ha rätt att delta i
företrädesemissionen med stöd av aktie tecknad genom utnyttjande av teckningsoption från
nämnda teckningsoptionsprogram, ska sådan teckning ha verkställts senast två
kalenderveckor före avstämningsdagen för företrädesemissionen.
In order for holders of warrants, attributable to the warrant program registered with the
Swedish Companies Registrations Office on 11 October 2010, to have right to participate
in the rights issue with a share subscribed for through the exercise of a warrant issued in
said warrant program such subscription must have been executed no later than two
calendar weeks prior to the record date of the rights issue.
Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har
avgivits och hålls, tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, tillgängliga
på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se och hos Bolaget på Trädgårdsgatan 11,
Uppsala samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.
Each of the board of directors’ resolution and the auditor’s statement, pursuant to Section
13 Chapter 6 of the Swedish Companies Act, has been submitted and is, together with other
documentation pursuant to the Swedish Companies Act, available on the Company’s
website, www.nordicmines.se and at the Company’s offices at Trädgårdsgatan 11,
Uppsala, Sweden and will be sent free of charge to shareholders who so requests and state
their postal address.
***
D-1284143-v2
Download