e-booklet

advertisement
01 : MAGNUS 04:42
02: I HIMMELEN 03:41
03: SPRINGDANS AV KALLEBERG 03:12
04: MORGENSALME 02:37
05: AKK MON MIN VEI 03:35
06: BRUDEMARSJ 04:00
07: KOM REGN AV DET HØYE 04:28
08: SØTE JESUS 02:52
09: HALLING 02:46
10: JOSEFINES JULESALME 03:13
11: TAKKESALME 01:22
12: MAGNUSHYMNEN 01:06
TONE KROHN
DET SYNGER
I STEIN
EN PILGRIMSREISE FRA
VESTFOLD TIL ORKNØYENE
DET
SYNGER
I STEIN
EN PILGRIMSREISE FRA
VESTFOLD TIL ORKNØYENE
Vestfold had many fiddlers who read music, and Martin
Kjeldsen Kalleberg was one of the most important written sources of the springdans during the 1800s. He lived
and performed in my home town of Sandefjord and was
regarded as a fine fiddler.
04: MORGENSALME / MORNING HYMN
............................................
T: J.S.Sehested M.: Jeg har lært meg denne folketonen etter et kassettopptak jeg ved en tilfeldighet kom over med
Josefine Gåsholt. Hun hadde mange fine bøyninger i tonene og en nydelig sangstemme.
SONGS WITHIN STONES
A PILGRIMAGE FROM VESTFOLD TO
THE ORKNEY ISLANDS
............................................
T: J.S. Sehested M: I learned this folk tune from a cassette
recording with Josefine Gåsholt, which I discovered by accident. Her singing was filled with wonderful inflections
and she had a lovely voice.
01: MAGNUS
T: Erik Bye M: Henning Sommerro.
02: I HIMMELEN / IN HEAVEN
T: Laurentius Laurinus 1622. Oversettelse: M.B. Landstad.
Melodi: Denne folketonen fra Sørlandet oppdaget jeg i
en samling av Vestfoldmusikk gjort av Erling Bøe, og det
er en av disse sjeldne perlene som simpelthen ba om å
komme med til Orknøyene for å spilles inn, så den ikke
skulle gå i glemmeboken.
T: Laurentius Laurinus 1622. Translation: M.B. Landstad.
Melody: I discovered this folk tune from the south coast
of Norway in a collection of music from Vestfold made by
Erling Bøe, and it is one of those rare gems which simply
begged to be taken along and recorded on the Orkneys so
that it should not sink into oblivion.
03: SPRINGDANS AV KALLEBERG
/ TRADITIONAL FOLKDANCE CALLED
SPRINGDANS BY KALLEBERG
Vestfold hadde mange notekyndige spellemenn, og Martin Kjeldsen Kalleberg var en av de viktigste skriftlige kildene på springdans på 1800-tallet. Han bodde og virket i
mange år i min hjemby Sandefjord og hadde rykte på seg
for å være en god spellemann.
05: AKK MON MIN VEI
/ ALAS, MY WAY TO CANAAN
Lært av Elida Berg og Elsa Schauff fra Jarlsberg frimenighet. De hadde aldri orgelakkompagnement til salmesangen. Ved gudstjenesten var det en god sanger som
ledet, og han eller hun stilte seg opp i ”klokkærstolen” og
fungerte som forsanger til salmene.
Learned from Elsa Schauff and Elida Berg from the Jarlsberg Free Congregation. They never used organ accompaniment with hymns. During the worship service a good
singer led the hymns in the manner of a cantor.
06: BRUDEMARSJ / BRIDAL MARCH
Fra Sandsvær etter Svein Gulbrandsen.
From Sandsvær after Svein Gulbrandsen.
07: KOM REGN AV DET HØYE
/ COME RAIN FROM ON HIGH
Lært etter et opptak med Matheus Holte fra Nøtterøy.
Han vokste opp i et strengt haugianermiljø.
Learned from a recording with Matheus Holte from Nøtterøy. He came from a strict Haugian background.
08: SØTE JESUS / SWEET JESUS
Lært av Elsa Schauff og Elida Berg. ”Syngemåten gir kraft
til salmene og blir til dobbelt bønn” sa Elsa til meg.
Learned from Elsa Schauff and Elida Berg. As Elsa once
said to me: "The manner in which a hymn is sung gives it
power and it becomes a twofold prayer."
09: HALLING
Lært etter et opptak med Martin Kallebergs sønn.
”Sånn spelte’n far”.
Learned from a recording with Martin Kalleberg's son.
"That's how father played it," he said.
10: JOSEFINES JULESALME
/ JOSEFINE'S CHRISTMAS HYMN
11: TAKKESALME
/ HYMN OF THANKSGIVING
12: MAGNUSHYMNEN
/ THE MAGNUS HYMN
Folketonene fra Vestfold er valgt ut av Tone Krohn og arrangert i samarbeid med Henning Sommerro.
Instrumentalarrangementer - Henning Sommerro med
unntak av Morgensalme (Tone Krohn).
Vokal og kantelearrangementer -Tone Krohn.
Josefines Julesalme og Akk mon min vei: Instrumentalpartiene komponert av Tone. Den vakre visen Magnus er
komponert av Henning Sommerro med tekst av Erik Bye.
The folk tunes from Vestfold were selected by Tone Krohn
and arranged in collaboration with Henning Sommerro. Instrumental arrangements – Henning Sommerro except for
Morning Hymn (Tone Krohn). Josefines Christmas Hymn
and Alas, My Way To Canaan: The instrumental parts composed by Tone. The lovely melody Magnus was composed
by Henning Sommerro to a text by Erik Bye.
Etter Josefine Gåsholt.
From the singing of Josefine Gåsholt.
..................................................................................................
MEDVIRKENDE: TONE KROHN, VOKAL OG KANTELE / HENNING SOMMERRO, FLYGEL OG TREKKSPILL (VOKAL PÅ SPOR 7 OG
10) / AIMEE LEONARD, BODHRANTROMME OG VOKAL / DOUGLAS MONTGOMERY, FELE / CONRAD MOLLESTONE, KONTRABASS / MATTHEW WILKINSON, BRATSJ / KNERTEN KAMFJORD, KONTRABASS PÅ SPOR 4.
OPPTAKENE ER GJORT I ST.MAGNUSKATEDRALEN PÅ ORKNØYENE LYDTEKNIKER: PHIL ANDERSON -MED UNNTAK AV *MORGENSALME SOM ER INNSPILT HOS JON ROSSLUND / MIKSET I RAINBOW STUDIO AV JAN ERIK KONGSHAUG / MASTRET HOS LAWO
/ PRODUSENT: TONE KROHN / DESIGN: BLUNDERBUSS / FOTO: ANETTE KROHN HENRIKSEN & KIM KROHN BERLE (+ARKIV).
THE MUSICIANS: TONE KROHN, VOCAL AND KANTELE / HENNING SOMMERRO, GRAND PIANO AND ACCORDION (VOCAL ON
TRACK 7 AND 10) / AIMEE LEONARD, BODHRAN AND VOCAL / DOUGLAS MONTGOMERY, FIDDLE / CONRAD MOLLESTONE,
DOUBLE BASS / MATTHEW WILKINSON, VIOLA / KNERTEN KAMFJORD, DOUBLE BASS ON TRACK 4.
THE RECORDINGS WERE MADE IN ST. MAGNUS CATHEDRAL ON THE ORKNEY ISLANDS / SOUND TECHNICIAN: PHIL ANDERSON—WITH THE EXCEPTION OF MORNING HYMN, WHICH WAS RECORDED WITH JON ROSSLUND. / MIXED AT RAINBOW
STUDIO BY JAN ERIK KONGSHAUG / MASTERED BY LAWO / PRODUCER: TONE KROHN / DESIGN: BLUNDERBUSS / PHOTO:
ANETTE KROHN HENRIKSEN & KIM KROHN BERLE (+ARCHIVE).
Du møter en fjern slektning. Etter hvert ser du trekk du
Hva ER det med de gamle sangene? De bølger langsomt
om i fylket. Konventikkelplakaten av 1741 var en lov som
In the days when courageous men and women crossed
kjenner fra slekten. Særegenheter. Kjennetegn. Eller du
og dvelende rundt salmeteksten, med sløyfer og forsirin-
forbød samlinger av bønder. Den skulle hindre vekkelses-
the sea with the message of the White Christ, they surely
treffer en gammel venn, en du ikke har sett på aldri så
ger. Kraften når ord blir det rytmegivende elementet, og de
møter som prestene ikke hadde kontroll over. Også løs-
brought with them songs and melodies from the Chris-
lenge. Dengang – da hadde dere så mye sammen, påvirket
fine modale bøyningene snor seg som erteblomster rundt
gjengerloven gjorde det vanskelig for vanlige folk å reise
tian communities to the west. Skalds and composers here
hverandre, delte, og lærte av hverandre. Nå ligger det et
tekst og melodi. Jeg trekkes mot disse sjeldne blomstene
eller forflytte seg.
at home soon began to pick up some of the new music
hav av tid i mellom. Eller rett og slett et hav.
som er overlevert fra munn til munn gjennom mange gene-
Arbeiderne trosset likevel øvrighetens forbud mot å høre
they heard, and no doubt the process was reciprocal. As
Dengang modige menn og kvinner kom over havet med
rasjoner og stammer fra en fjern fortid tidlig på 1800-tallet
evangeliet utenfor statskirken.
for what came, what was, and what came to be, we know
budskapet om Kvite-Krist, hadde de ganske sikkert også
og kanskje enda før... Når jeg synger de gamle Vestfoldto-
Grev Wedel Jarlsberg skrev om de haugianske arbeiderne
frightfully little.
med seg sangene og tonene fra de kristne fellesskapene
nene, virker de både som en reise tilbake i tiden, men også
i Vestfold at de var nøysomme, arbeidsomme og etiske.
der vest. Skalder og tonekunstnere her hjemme plukket
som balsam for sjelen.
Man begynner å bli bevisst på Hans Nielsen Hauges stil-
And so we have come here. Today many can sense that
nok snart opp litt av det nye de hørte, og trolig var det
I Jarlsberg frimenighet kom jeg i kontakt med de gamle
ling som visjonær, som arbeidsgiver og som gründer av
we have lost something along the way, or that treasured
gjensidig. Hva som kom, og hva som var og hva som ble til,
sangene. Dette frikirkesamfunnet vokste ut av den hau-
lønnsomme foretak. Han skapte lønnsomme fiskevær,
songs and melodies are about to be lost. What was it
vet vi ikke forferdelig mye om.
gianske bevegelsen. Elida Berg fra denne menigheten
boktrykkerier, saltfabrikker og spinnerier i sine fotspor,
exactly that we once had? The road back toward a new
lærte meg flere salmer fra Johnsens gamle salmebok, og
og han skapte framtidshåp hos fattigfolk. På den måten
beginning—a pilgrimage, a journey to re-establish and
Så er vi kommet hit. I dag kan mange føle at vi har mistet
hun sang dem langsomt og med mange vers. ”Det er dob-
følte både kirken og kjøpmannskulturen seg truet. Hauge
find again, receive inspiration by wandering back along
noe på veien, eller at en sang- og toneskatt er i ferd med å
belt bønn i de gamle salmene”, sa Elida Berg. De sang uten
var forut for sin tid og idealmodellen på en MODERNE
the roads the songs and music have traveled. As far as
gå tapt. Hva var det egentlig vi hadde en gang? Veien til-
følge av orgel helt til 1970. Derfor overlevde melodiene på
leder. Han hadde omsorg for og nærhet til sine arbeidere
they lead us.
bake mot en ny start – en pilegrimsreise, en reise for å gjen-
gamlemåten, med de rare bøyningene og svevetonene.
- kvinner LIKE mye som menn - og oppfordret vanlige
opprette og finne igjen, få inspirasjon ved å vandre bakover
”Kom sjelefred la vår samvittighet smake din liflige ro
folk til å lese lovene og opplyse embedsmennene om
When we meet and share what we have, what each of
langs veier sangene og musikken har gått. Så langt det går.
Din søthet til sinnet fra verden å drage; i hjertene bo”
hva deres plikter besto i. ”Å straffe det åpenbart onde
us has found along the the roads leading back in time,
og belønne det gode og så la tanken være fri”. Det var
on both sides of the sea, then we recognize each other.
Når vi møtes og deler det vi har, og det vi hver for oss har
Men uansett salmesang og husmøter - de tok sikkert noen
Hans Nielsen Hauges overbevisning, og jeg er hjertens
We are not alike, for life and history have sent us on
funnet langs veiene bakover, på begge sider av havet, kjen-
dansetrinn på vei mot det himmelske om ikke arbeidsuken
enig med ham.
unique and different journeys, also musical, but in the
ner vi hverandre igjen. Vi er ikke like, for livet og historien
hadde vært altfor krevende.. Jeg har i hvertfall flettet inn
/ TONE KROHN
re-encounter we can accentuate the musical threads
har sendt oss ut på unike og ulike reiser, også musikalsk,
noen danserytmer og slåtter i dette prosjektet.
capable of renewing the ties that once bound us together.
You meet a distant relative. Gradually you begin to see
men i gjensynet kan vi trekke fram tonetråder som evner
/ PEER R HAUGEN
å gjenopprette forbindelser, slik de engang knyttet oss til
LITT HISTORIKK: På slutten av 1700-tallet skjedde en
characteristics you know from your family. Distinctive
hverandre. / PEER R HAUGEN
voldsom vekkelse i Vestfold. Det var legpredikanten Hans
qualities. Or you meet an old friend, one you have not
What IS it about the old hymns? They billow slowly and
Nielsen Hauge som hadde vært på ferde. Bønder og små-
seen for a long time. Then—you had so many common
lingeringly round the hymn text, with bows and embellish-
kårsfolk søkte trøst i salmesang og evangelieopplesning
interests, influenced each other, shared, learned from
ments. The power when the word becomes the rhythm-
på husmannsplasser, bondegårder og fattige stuer rundt
each other. Now an ocean of time separates you. Or, quite
generating element, and when the wonderful modal
simply, an ocean.
inflections twine like sweet peas round text and melody.
I am drawn toward these rare blooms handed down orally
A LITTLE HISTORY: The end of the 1700s was a period of
through many generations and stemming from a distant
intense religious revival in Vestfold. The lay preacher Hans
past in the early 1800s and perhaps even earlier . . . When
Nielsen Hauge had been on the move. Farmers and per-
I sing the old Vestfold melodies, they seem like a journey
sons of humble means sought comfort in the hymn singing
back in time, but also like balm for my soul.
and gospel reading on the crofts and farms and in the lowly
cottages of the poor round about the district. The royal
In the Jarlsberg Free Congregation I came in contact with
ordinance governing religious assemblies passed in 1741
the old hymns. This free religious community grew out
was a law forbidding farmers from holding meetings. It was
of the Haugian movement. Elida Berg, a member of the
intended to prevent religious revival meetings over which
congregation, taught me a number of hymns from the old
the pastors had no control. Likewise, vagrancy laws made
Johnsen hymnal, and she sang them slowly and with many
it difficult to travel about or move to a new location. But
verses. "There is a twofold prayer in the old hymns," Elida
working-class people defied the official ban on hearing the
said. They sang without organ accompaniment right up un-
gospel outside the state church.
til 1970. Thus the melodies survived in their old form, with
the unusual inflections and suspended tones.
Count Wedel Jarlsberg wrote that Haugian workers in Vestfold were frugal, industrious, and ethical. One begins to be-
"Kom sjelefred la vår samvittighet smake din liflige ro
come aware of Hans Nielsen Hauge's position as visionary,
Din søthet til sinnet fra verden å drage; i hjertene bo"
as employer, and as founder of profitable enterprises. Wherever he went, he established successful fisheries, printing
(Come peace of mind, let our conscience savour
presses, saltworks, and spinning mills, and he created hope
your blissful tranquility
for the future among the poor. As a result, both the church
Your sweetness persuasive, forsaking the world;
and the merchant class felt threatened. Hauge was ahead
in the heart to dwell.)
of his time and the ideal model of a MODERN manager. He
cared about his workers and felt close to them — women
But never mind the hymn singing and prayer meetings—
JUST as much as men — and he encouraged ordinary
they no doubt took a few dance steps along the celestial
people to read the laws and inform government officials
path, if the work week had not been too demanding. I have
of their duties, namely to punish what is clearly evil and
in any case woven several dance rhythms and melodies into
reward what is good, and allow freedom of thought. That
this project.
was Hans Nielsen Hauge's firm belief, and I agree with him
wholeheartedly. / TONE KROHN
English translation: Jim Skurdall
MAGNUS
T: ERIK BYE M: HENNING SOMMERRO.
Til Orknøyane vest i hav,
ja, dit vil eg bårene rida.
Og gje meg til kyrkje med pilgrimsstav
og søkje til heilage Magnus’ grav.
Han dauden så vond måtte lida
Han dauden så vond måtte lida
Han song om fred i ei tid av blod
då sverdet var kvar manns tunge.
På Eigils øy dei ikring han stod
og hogg han ned medan hæren lo.
Slik døydde han jarlen den unge
Slik døydde han jarlen den unge.
Men fiskar, bonde og taus og træl
og småfolk som soga nett gløymde,
dei skimta hans ljos i den same kveld,
det voks til ein logande livsens eld
som djupast i hjartet dei gjøymde
som djupast i hjartet dei gjøymde.
I naud og svolt og i ufreds tid,
han lyfte for folket si klinge
og enno rir Magnus på gamal sti,
og enno strir han den gamle strid
mot mørkret i kvar manns bringe.
Mot mørkret i kvar manns bringe.
Det syng i stein om ei tid så fjern
om hovdingar, bispar og kongar.
Men livet gløymer kvar mann av jern.
Sjå Magnuskyrkja står vakt og vern
om kjærleikens einslege songar.
Om kjærleikens einslege songar.
ST. MAGNUS CATHEDRAL
I HIMMELEN, I HIMMELEN
AKK MON MIN VEI
T: LAURENTIUS LAURINUS 1622. / O: M.B. LANDSTAD.
I himmelen, i himmelen, hvor Gud vår herre bor.
Hvor salig dit at komme hen, hvor er den glede stor!
For evig, evig skal jeg der se Gud i lyset som han er,
Se Herren Zebaoth.
Akk mon min vei til Kanaan ennu er meget lang?
Kan jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang
I himmelen, i himmelen, hva ære uten tal.
Hva lys av englevrimmelen i herlighetens sal;
Og dem min ånd skal blive lik,
av evighetens skatter rik
Hos Herren Zebaoth.
Her er ei hvile noen gang; Thi striden den er svær!
Hva var det godt om den med sang hos Herren endet var!
I himmelen, i himmelen, man ingen tåre ser,
Ei døden, ei forkrenkelsen der ødelegger mer.
Der skjenkes evig herlighet og evig fryd og evig fred
Av Herren Zebaoth.
.......................................
MORGENSALME
T: J.S.SEHESTED
Jeg vil denne morgenstund Til ditt navns fullkomne ære
Deg et ydmykt offer bære Og med hjerte, sinn og munn.
Deg for all din godhet takke; Ja, jeg vil min plikt bete;
Når det vil til aften lakke, Skal det atter villig skje.
Takk for din barmhjertighet. Takk for miskunnhet og nåde
Som er uten mål og måte. Takk for alt hvis meg er skjedd.
Takk for legemet og livet. Takk for sjel fornuft og sans.
Takk for alt du meg har givet Under troens lys og glans.
.......................................
Min fot er trett av løpet her! Jeg er så tidt forsakt;
Men Kanaan jeg dog har kjær. Men her må brukes makt!
O Kanaan du skjønne land! O kunne jeg deg nå!
Mitt hjerte står i lengsels-brann; O kunne jeg deg få!
.......................................
KOM REGN AV DET HØYE
Kom regn av det høye la jorden opplives som liljedal.
At hva oss vår Jesus har lovet må gives i tusende tall;
Han ville det arme fortørrede mot Forfriske
og leske med himmelske væske
Av Paradis flod, Av Paradis flod,
Kom himlenes kilde la strømmene flyte på dette ditt land.
At blomster og frukter din hage må pryde
og sette i stand;
Se dog hvor mitt hjerte forpint og forlatt
Seg ønsker så såre med sukke og tåre
Å favne sin skatt; Å favne sin skatt.
Kom trøster i trengsel, kom sansenes styrke,
Mitt hjertes behag.
Kom, Vin oss å leske i angestens tørke
Med himmelske smak;
Så kan jeg til bønnen frimodig fremgå
Og stetse meg skynde I kjærlighets brynde
All nåde å få; All nåde å få.
Kom sjelefred la vår samvittighet smake din liflige ro
Din søthet til sinnet fra verden å drage; i hjertene bo,
Og tal til mit hjertes den innerste grunn;
fred vil jeg deg give; jeg hos deg vil blive
til ytterste stund; til ytterste stund.
O STORE MONARK!
Du kongenes konge og paktenes ark!
Er du da nedstigen fra himmel til jord
hvor jammer og synd og elendighet bor?
Og aldri til fulle jeg takke kan deg
for nåden mot meg, for nåden mot meg.
.......................................
.......................................
SØTE JESUS
Søte Jesu, gi meg nåde, Kraft og Mot å vandre så
At jeg deg engang får skue Og med brudekleder på
Da er all min nød til ende og min gråt til glede vendt,
Takk, o Jesu for din nåde, Som du har til jorden sendt.
Skynd deg, Zion, her er nåde! Stå ei stille bli ei matt!
Se nu ikke mer tilbake for da får din krone fatt!
Tenk på hva du har i vente, Tenk på hva du får å se,
Når din Jesus deg vil hente Og står mot deg smilende.
Da er all min trengsel endet, Da skal sorg ei trykke mer,
Da skal hat og spott få ende og i dens sted fryd og fred:
Ja en salighet i vente for en trengses bane her;
Kjære sjel, vær tro i striden; Snart,
ja snart du kommer der!
.......................................
JOSEFINES JULESALME
Jeg er nu så glad!
Jeg vandrer med tanken til Betlehems stad.
Der fant jeg et barn så deilig og skjønt,
og skriften forteller at det er Guds sønn.
Jeg frykter ei mer for synd eller død
for Jesus er født, for Jesus er født.
TAKKESALME
Takk for din barmhjertighet. Takk for miskunnhet og nåde
Som er uten mål og måte. Takk for alt hvis meg er skjedd.
Takk for legemet og livet. Takk for sjel fornuft og sans.
Takk for alt du meg har givet Under troens lys og glans
.......................................
MAGNUSHYMNEN
Nobilis, humilis, Magne martyr stabilis,
habilis, utilis, comes venerabilis,
et tutor laudabilis, tuos subditos,
serva carnis fragilis mole positos.
(Edle, ydmyke, standhaftige Magnus martyr, / dyktige, nyttige, ærverdige jarl, / og rosverdige beskytter, / hjelp dine hengivne, / som lever under byrden
av det skrøpelige kjød.)
Download
Related flashcards

Theology

17 cards

Christian soteriology

21 cards

Christian theologians

71 cards

Jesus

12 cards

Theology

21 cards

Create Flashcards