Social Security Agreement between Australia and Norway

advertisement
Trygdeavtale mellom Australia og Norge
Australias trygdesystem
Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon
utbetales av den australske staten med generelle midler, i stedet for gjennom bidrag betalt av
enkeltpersoner og arbeidsgivere inn på et sosialtrygdfond. På grunn av dette er australske
pensjoner inntekts- og eiendomsjustert.
Det australske Department of Human Services (DHS) (Arbeidsdepartementet) leverer australske
trygdeytelser til enkeltpersoner.
Du må fortelle oss om alle dine, og i noen tilfeller, din partners 1 inntekt og formue hvis du
ønsker å kreve en australsk pensjon.
Hvordan hjelper avtalen deg?
Avtalen gir deg generelt mulighet til å fremgi et krav om betaling fra enten Norge eller Australia.
Den lar deg også legge sammen din botid i Australia og perioder med trygdedekning i Norge, slik at
du kan møte minimumskravene for utbetaling.
Hvem kan få en australsk utbetaling?
Hvis du bor i Australia eller Norge, kan du sende inn et krav om den australske alderspensjonen og
uførepensjonen i begge land.
For å kvalifiseres til avtalen må du oppfylle følgende grunnleggende krav*:
Alderspensjon
Du kan få alderspensjon dersom:
 du er over kvalifisert alder (se humanservices.gov.au for detaljer), og
 den totale tiden du har bodd i Australia og/eller dine perioder med dekning i Norge er mer
enn 10 år.
Uførepensjon
Du kan få uførepensjon dersom:
 du har en funksjonshemming, eller
 du er permanent blind, og
 din funksjonshemming/blindhet oppstod mens du bodde i Australia, eller
 den totale tiden du har bodd i Australia og/eller dine perioder med dekning i Norge er mer
enn 10 år.
Merknad: Hvis du bor utenfor Australia når du fremsetter krav, trenger du vanligvis minst 12
måneder australsk trygdetid2, hvorav seks måneder må være sammenhengende.
INT028NOR.1502
PAGE 1 OF 4
* Det kan være ytterligere krav du må oppfylle før du får utbetaling.
Hvem kan få en norsk utbetaling?
Med avtalen kan du legge til perioder med australsk trygdetid 2 til perioder med norsk dekning for å
møte minimumskravet for norsk alderspensjon, uførepensjon, rehabiliteringspenger og
etterlattepensjon.
Norske myndigheter tar alle beslutninger om norske utbetalinger. For mer informasjon om norske
utbetalinger bør du kontakte nav3.
Hvordan fremsetter jeg krav?
Hvis du er i Australia, og vil fremsette et krav om:
 en australsk utbetaling under avtalen, besøk humanservices.gov.au
 en norsk utbetaling, kontakt departmentet4, eller
 legg frem kravet på nærmeste nav-kontor.
Hvis du er i Norge, og vil fremsette et krav om:
 en norsk utbetaling, kontakt ditt lokale trygdekontor
 en australsk utbetaling:
o kontakt ditt lokale trygdekontor
o departementet, eller
o last ned skjemaer fra humanservices.gov.au
Du kan også sende inn kravet ditt på et lokalt norsk trygdekontor.
Kontakt Arbeids- og velferdsdirektoratet3 for å fremsette et krav om norsk utbetaling. Du må
fremsette kravet ditt om en norsk utbetaling direkte til Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Krav om utbetaling skal fremsettes raskt, siden etterbetalinger vanligvis ikke utbetales.
Krav om australske utbetalinger kan fremsettes opptil 13 uker før.
For mer informasjon
Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, bør du kontakte oss 4 for gratis råd og veiledning.
Ansvarsfraskrivelse
Opplysningene i denne publikasjonen er bare ment som en veiledning til utbetalinger og tjenester
tilgjengelige.
Informasjonen i dette faktaarket er korrekt fra mai 2012. Hvis du bruker denne publikasjonen etter
denne datoen, ta kontakt med oss for å kontrollere at opplysningene er oppdaterte.
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY
INT028NOR.1502
PAGE 2 OF 4
Department of Human Services
Bør jeg fremsette et krav?
Vi kan ikke være sikker på om du vil få en utbetaling før du fremsetter et krav og omstendighetene
dine blir tatt hensyn til. Det er ditt ansvar å avgjøre om du fremsetter et krav om utbetaling eller
ikke.
Fra hvilken dato er utbetalingene tilgjengelige?
De fleste statlige utbetalinger er betalt fra, eller etter den dato søknaden er registrert. Så jo
tidligere du fremsetter søknaden din, desto raskere kan du få utbetaling.
Hva trenger du å gjøre når du arbeider med en tredje part?
Du kan bli behandlet av en tredjepart som ikke er medlem av staben vår. Hvis du blir det, husk at
vi ikke har gitt noen tredjeparter autorisasjon til å gi informasjon eller råd til deg om dine
betalinger.
Merknader
1. Definisjon av en
partner
For vårt formål anses en person for å være din partner hvis du og den
personen bor sammen, eller vanligvis bor sammen, er gift, er i et registrert
forhold (motsatt eller samme kjønn), eller i et samboerforhold (motsatt
eller av samme kjønn).
Departementet anser en person å være i et samboerforhold fra det
tidspunkt de begynner å leve med en annen person som medlem av et
par.
Departementet godkjenner alle par, motsatt kjønn og samme kjønn.
2. Opphold i
Australia
"Opphold i Australia" betyr perioder da du var bosatt i Australia som en
australsk statsborger eller hadde permanent australsk visum.
Opphold i Australia til enhver tid brukes for å kvalifisere for en australsk
utbetaling.
"Arbeidslivopphold" er periode(r) hvor man har bodd i Australia (kun
mellom 16 år og australsk pensjonsalder).
Utlendingsdirektoratet kan fortelle oss om dine reiser til og fra Australia
siden 1994. Vi kan bruke denne informasjonen til å sørge for at du har krav
på en australsk utbetaling.
3. Kontaktdetaljer for
Arbeids- og velferdsdirektoratet
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY
INT028NOR.1502
PAGE 3 OF 4
Department of Human Services
det norske
trygdesystemet
Postboks 8127 Dep
0032 Oslo
NORGE
4. Kontaktdetaljer for
Department of
Human Services
(Arbeidsdepartementet)
Tlf.: +47 21 07 37 00
Faks: +47 21 07 37 01
Nettsted: nav.no
Ring 131 673 i Australia.
Ring +61 3 6222 3455 utenfor Australia.
Merknad: Samtalegebyr påløper – samtaler fra mobiltelefoner kan bli belastet
med en høyere pris.
E-post: international.services@humanservices.gov.au
Merknad: E-post er ikke et sikkert kommunikasjonsmedium.
Faks: +61 3 6222 2799
Skriv til: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia.
Besøk humanservices.gov.au
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY
INT028NOR.1502
PAGE 4 OF 4
Department of Human Services
Social Security Agreement between Australia
and Norway
Australia’s social security system
Australia’s social security system is different to most other developed countries. Each person’s
pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through
contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason,
Australian pensions are income and asset tested.
The Department of Human Services (DHS) delivers Australian social security payments to
individuals.
You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner’s 1 income and
assets if you want to claim an Australian pension.
How does the agreement help you?
The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also
allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security
coverage in Norway, so you can meet the minimum requirements for payment.
Who can get an Australian payment?
If you live in Australia or Norway, you can lodge a claim for the Australian Age Pension and
Disability Support Pension in either country.
To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*:
Age Pension
You may be able to get Age Pension if:
you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and
the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in
Norway add up to more than 10 years.
Disability Support Pension
You may be able to get Disability Support Pension if:
you have a disability, or
you are permanently blind, and
your disability/blindness occurred while you were living in Australia, or
the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in
Norway add up to more than 10 years.
INT028.1502
PAGE 1 OF 4
Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months
Australian Working Life Residence2, of which six months must be continuous.
* There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.
Who can get a Norwegian payment?
Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence2 to your periods
of coverage in Norway to meet the minimum requirement for the Norwegian Old Age Pension,
Disability Pension, Rehabilitation Benefit and Survivor’s Pension.
The Norwegian pension authorities make all decisions about Norwegian payments. For more
information about Norwegian payments, you should contact the Norwegian pension authorities 3.
How do I claim?
If you are in Australia, to claim:
an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au
a Norwegian payment, contact the department4, or
lodge your claim at your nearest DHS Service Centre.
If you are in Norway, to claim:
a Norwegian payment, contact your local Norwegian social insurance office
an Australian payment:
o contact your local Norwegian social insurance office
o the department, or
o download the claim forms from humanservices.gov.au
You can also lodge your claim at any local Norwegian social insurance office.
To get a claim for a Norwegian payment, contact the Norwegian pension authorities3. You will need to
lodge your claim for a Norwegian payment directly with the Norwegian pension authorities.
Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid.
Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early.
For more information
If you would like more detailed information you should contact us4 for free help and advice.
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY
PAGE 2 OF 4
Department of Human Services
Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services
available.
The information in this factsheet is accurate as at May 2012. If you use this publication after that
date, please check with us that the details are up to date.
Should I lodge a claim?
We can’t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are
taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or
not.
From what date are the payments available?
Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So
the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid.
What do you need to do when dealing with a third party?
You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember
that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about
payments.
Notes
1. Definition of a
partner
For our purposes, a person is considered to be your partner if you and
the person are living together, or usually live together; are married, in a
registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto
relationship (opposite or same-sex).
The department considers a person to be in a de facto relationship
from the time they start living with another person as a member of a
couple.
The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex.
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY
PAGE 3 OF 4
Department of Human Services
2. Australian
residence
‘Australian residence’ means periods when you were residing in
Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder.
Australian residence at any time is used to qualify for an Australian
payment.
‘Working Life Residence’ is period/s of Australian residence between
the ages of 16 and Australian age pension age only.
3. Norwegian social
insurance contact
details
4. Department of
Human Services
contact details
The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your
travel to and from Australia since 1994. We may use this information to
make sure that you are entitled to an Australian payment.
Directorate of Labour and Welfare
PO Box 8127 Dep
0032 Oslo
NORWAY
Call +47 2107 3700
Fax +47 2107 3701
Website nav.no
Call 131 673 from within Australia.
Call +61 3 6222 3455 from outside Australia.
Note: call charges apply—calls from mobile phones may be charged at a higher
rate.
Email international.services@humanservices.gov.au
Note: email is not a secure communication medium.
Fax +61 3 6222 2799
Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia.
Visit humanservices.gov.au
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY
PAGE 4 OF 4
Department of Human Services
Download