Adil Yargılanma Hakkı kapsamında Ceza Davaları AİHS 6. Madde, 2

advertisement
Criminal cases Ceza davaları
ECHR Art. 6, AİHS 6. Madde,
sections 2 and 3 2 ve 3. Fıkralar
Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı
Ankara, 15 / 03 / 2010
Bert Maan
1
Contents / İçerik
• the presumption of
innocence (section 2);
• information on the
accusation;
• facilities for the defence;
• legal assistance;
• (anonymous) witnesses;
• assistance of the
interpreter (section 3).
• masumiyet karinesi (2.
fıkra);
• suçlama hakkında
bilgilendirilme;
• savunma imkanı;
• adli yardım;
• (gizli) tanıklar;
• tercüman yardımı (3.
fıkra)
2
Presumption of innocence
Masumiyet Karinesi
• “The presumption of
• “Bir mahkemenin, sanığı
innocence is violated in
savunma hakkını
case in a judgement the
kullanma imkanı
opinion is given that the
olmaksızın kanunen
accused is found guilty
suçlu bulması halinde
according to the law and
masumiyet karinesi ihlal
without having had the
edilmiş olur.”
opportunity to exercise
• Suart – Hollanda
its right of defence.”
• Suart vs NL
3
Scope / Kapsam
• Minelli (1983):
• Minelli (1983):
“not allowed to charge the “suçlanan ancak beraat
former accused, who had
eden kişiye usulî
been acquitted, with the
masraflar ile yargılama
costs of the procedure or
giderlerini yükleyemez”
the court experts”
4
High ranked officials
Üst düzey yetkililer
- special attention by judicial
- yargı mensupları ve üst düzey
officials and high ranked
siyasetçilerin özel ilgisi
politicians
- Başsavcı:
- Prosecutor General:
“suçlu olduğuna nereyse ikna
“almost convinced of his guilt”
oldum”
- Chairman of the Parliament “no - Parlamento Başkanı “suça
doubts as to the guilt” ( of a
ilişkin hiç şüphe yok” (eski bir
former Defence Minister and
Savunma Bakanı ve
former MP)
Parlamenter hakkında
Butkevicius/Lithuania (26 March Butkevicius-Litvanya (26 Mart
2002)
2002)
5
Information on the accusation
Suçlama hakkında bilgilendirme
• information should be
given to the accused in a
language he understands
• suçlanan kişiye
anlayacağı bir dilde bilgi
verilmelidir
6
Preparations / Hazırlıklar
• adequate access to the
• belge ve dosyalara
documents and the files.
yeterli erişim
• right for the accused to • Suçlanan kişinin, yetkili
have at his disposal all
makamlarca
relevant elements that
toplanabilecek
can be collected by
herşeyden
competent authorities
yararlanabilme hakkı
(Bricmont,15 October
(Bricmont,15 Ekim
1987)
1987)
7
Legal aid / Adli yardım
• No general right to free •
legal aid (Del Sol)
• the right to legal aid was •
one of the fundamental
principles of a fair trial.
• suspect does not lose this •
right exclusively on ground
that he does not want to be
present in person at the
court session.
( Poitrimol, 23 November
1993)
Adli yardım genel bir hak
değildir (Del Sol)
Adli yardım hakkı, adil
yargılamanın temel
ilkelerinden birisidir.
yalnızca şahsen duruşmalara
katılmak istememesi nedeni
ile sanık bu hakkını yitirmez
(Poitrimol, 23 Kasım1993)
8
Failures in legal aid
Adli yardıma ilişkin yanlışlıklar
• The domestic state is
obliged to take measures
in case it is evident that
the appointed lawyer is
not able to provide for
effective legal aid
• Atanan avukatın etkin
adli yardım
sunmadığının aşikar
olması halinde devlet
gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür
(Daud,21 April 1998;
also Güvec)
(Daud, 21 Nisan 1998;
ayrıca Güvec)
9
Anonymous witnesses
Gizli tanıklar
• Unterpertinger (24
November 1986)
• Conviction based
exclusively on testimonies
of witnesses before the
police and the
investigating judge,
• Refused to appear in court.
• Testimonies were only
read out during the trial.
• No opportunity to put or
let put questions during
court hearing
• Unterpertinger (24
Kasım 1986)
• Yalnızca tanıkların poliste
ve sorgu hakimine
verdikleri ifadelere dayalı
mahkumiyet kararı
• Mahkemeye çıkmayı
reddettiler
• İfadeler yalnızca duruşma
esnasında okundu
• Duruşma esnasında soru
sorulması veya
sordurulması imkanı yok
10
The right to challenge
witness statements
Tanık ifadelerine itiraz hakkı
• Kostovski (20 November
1989)
– evidence on which the
conviction was based
– solely and in a decisive way on
the declarations of two
anonymous witnesses.
• Kostovski (20 Kasım 1989)
– Mahkumiyetin dayandırıldığı
delil
– Yalnızca ve kararı belirleyecek
şekilde iki gizli tanığın
ifadelerine dayalı
11
Next developments
Sonraki gelişmeler
•
•
“However their (the witnesses) life,
liberty or security may be at stake as
may interests coming generally within
the ambit of art. 8 of the Convention.
..Contracting states should organise
their criminal proceedings in such a
way that those interests are not
unjustifiably imperilled”.
“Drug dealers frequently resorted to
threats or actual violence against
persons who gave evidence against
them. Furthermore …one of them had
apparently on a previous occasion
suffered violence at the hands of a
drug dealer whom he had testified,
while the other had been threatened”
No violation (Doorson, 1996)
•
•
“Ancak onların (tanıkların) hayatları,
özgürlük veya güvenlikleri ile genel
olarak Sözleşmenin 8. maddesi
kapsamına giren menfaatleri tehlikede
olabilir. Sözleşmeci Devletler, ceza
usullerini, bu menfaatleri gereksiz yere
tehlikeye sokmayacak şekilde
düzenlemelidirler.”
“Uyuşturucu tacirleri sıklıkla
aleyhlerine delil temin eden kişilere
karşı tehdit veya doğrudan şiddet
kullanma yoluna başvurmaktadır.
Ayrıca…aralarından birisinin daha
önce, aleyhine ifade verdiği bir
uyuşturucu taciri tarafından şiddet
gördüğü ve bir diğerinin de tehdit
edildiği anlaşılmaktadır.”
İhlal yoktur (Doorson, 1996)
12
Policemen / Polis memurları
• Policemen were not
• Polislerin gizli tanık
allowed as anonymous
olmalarına izin
witnesses, because of the verilmemiştir, çünkü
– polisler olaya bağlı çıkarı
fact
– that policemen are not
disinterested witnesses or
victims.
– who owe a general duty of
obedience to the state and
– have links with the
prosecutors office.
• ( Van Mechelen et al.,
1997)
olmayan tanıklar veya
mağdurlar değildir
– devlete karşı genel bir
sadakat yükümü
altındadırlar
– savcılık makamı ile
bağlantıları vardır
• ( Van Mechelen ve
diğerleri, 1997)
13
Interpretation / Çeviri
• Assistance by an
• suçlanan kişinin
interpreter is required:
mahkemede kullanılan
dili anlayamaması veya
• whenever the accused
o dilde konuşamaması
cannot understand or
halinde
speak the language used
in court
• bir çevirmenin yardımı
gereklidir
14
Questions? / Sorular?
• Thank you for your kind
attention!
• Nazik ilginiz için
teşekkür ederim!
15
Download