Kandidatur/nominering till FUM/ Internationella nämnden

advertisement
Kandidatur/nominering till FUM/ Internationella nämnden
Förnamn: MARTIN
Efternamn: RONAGHI
Är du (kryssa i rutan):
Grundutbildningsstudent
Magister/Master student
Doktorand
X
Program/instutition: LÄKARPROGRAMMET
Email (stud.ki.se eller ki.se): [email protected]
Mobilnummer: 073-904 52 79
Tidigare erfarenheter av engagemang i kåren och eller Karolinska Institutets
organisation:
Del av huvudplanering och organisering av Introgasquen HT 2012.
Motivering för kandidatur/nominering av person till sökt position (max 250 ord):
Lägg din röst på mig om du vill ha en kandidat i fullmäktige som brinner för
frågor som rör förbättring av studentatmosfären på KI:s campus. Om du
känner att mottagningen och pubarna kan behöva livas upp som ett led i
sammansvetsning av oss studenter och doktorander så känner du som jag.
Hitta meningen med kåren utöver att stå i SSSB:s bostadskö! Rösta på en
lyhörd kandidat!
Mejla denna till [email protected]
Candidating/ nomination for FUM/ International Committee
Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 76
Fax: 08 – 524 830 75
www.medicinskaforeningen.se
Name: MARTIN
Surname: RONAGHI
Are you (check the box):
Grundutbildningsstudent
Magister/Master student
Doktorand
X
Program/department: LÄKARPROGRAMMET
Email (stud.ki.se or ki.se): [email protected]
Cellphonenumber: 073-904 52 79
Earlier experience from working for Medcinska Föreningen (the Medical student
Association) and/or Karolinsk Institutet
Part of master planning of the Introgasque of HT 2012.
Motivation for candidating yourself/nominating this person for the position (max
250 words)
Vote for me if you are looking for a candidate in the student council that is
passionate about issues concerning improvement of the student atmosphere at
KI’s campuses. If you feel that the initiation days as well as the pub need some
enlivenment, you feel just the way I do. Find the meaning of the student union
besides queuing for a student apartment. Put your vote on a responsive
candidate!
Email this to [email protected]
Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 76
Fax: 08 – 524 830 75
www.medicinskaforeningen.se
Download