ANSÖKAN OM FÖRTUR/ APPLICATION FOR PRIORITY

advertisement
ANSÖKAN OM FÖRTUR/
APPLICATION FOR PRIORITY
Ansökan avser/The application concerns
Förtur till studentum eller studentetta/Priority for student room or bedsit
Förtur till studentlägenhet/Priority for student apartment
Förtur till byte av bostad/Priority for change of accommodation
Sökande/Applicant
Förnamn/First name:
Efternamn/Family name:
C/o:
Adress/Address:
Postnr./Post code:
Ort/City: Personnr./Date of birth:
E-mail:
Telefonnr. dagtid/Telephone no. daytime:
Ev. medsökandes för- och efternamn/Co-applicant’s first name and family name*:
Ev. medsökandes personnummer/Co-applicant’s date of birth*:
* Medsökande måste anges vid ansökan gällande studentlägenhet. Medsökande kan vara vuxen eller barn (under 18 år). Personbevis på barnet/barnen måste bifogas.
Co-applicant must be stated in the application concerning priority for a student apartment. Co-applicant can be an adult or a child/children (under age of 18). Birth certifikate for
child/children must be enclosed.
Kom ihåg att bifoga följande bilagor:
Remember to send following enclosures:
Kort personlig redogörelse för den sökandes skäl till förtur
De läkarintyg eller dylik dokumentation som du vill
åberopa
Kvitto på betald kåravgift/studentkortet eller antagningsbesked (vid terminsstart)
Ditt senaste betygsutdrag eller dylikt (vid bostadsbyte)
Personbevis på barn/barnen (vid ansökan om studentlägenhet)
A brief personal statement to argue the applicants right to
priority
Documents referred to in your statement (doctor’s certificate etc.)
A copy of your student union fees receipt, your student ID
or your admission notification (at the start of new
term)
A recent transcript of your study records or similar (change
of accommodation)
Birth certificate must be enclosed for children (student
apartment applications)
Antal intyg/bilagor som bifogas ansökan/Number of certificates/enclosures that appends this application:
Jag intygar att de av mig lämnade uppgifterna är riktiga/I insure that the information given by me is accurate:
Underskrift/Signature: Ort/City:
Datum/Date: Var vänlig läs informationen på baksidan/Please read the information on the back
Skicka din ansökan till/Send your application to: SSCOs Bostadsdelegation, SSSB, Box 19608, 104 32 Stockholm
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
Box 19608, SE-104 32 Stockholm
Besöksadress: Körsbärsvägen 2
Tel 08-458 10 00 | Fax 08-458 10 99
Org.nr 802003-2887
Kundcenter
Tel 08-458 10 10 | Fax 08-458 10 15
information@sssb.se
www.sssb.se
ANSÖKAN OM FÖRTUR/
APPLICATION FOR PRIORITY
Vem kan söka förtur?
Who can apply?
In order to be granted priority, applicants must be university/
college students, or be able to present admission notification
to a university/college, whose student union is a member of the
Stockholm Federation of Student Unions (SSCO). You also have
to be registered in Stiftelsen Stockholms Studentbostäders
(SSSB) accommodation queue.
Förtur till studentbostad kan under vissa förutsättningar beviljas
av medicinska eller sociala skäl. Att vara bostadslös ger inte
förtur till studentbostad. Bor du redan hos SSSB kan du söka
förtur till byte av bostad om starka skäl föreligger.
Under certain circumstances, priority on medical or social
grounds can be granted. However, the fact that a student has
not yet found acceptable accommodation is not enough reason to be granted priority. SSSB tenants, when applying for
exchange of accommodation, may be granted priority under
exceptional circumstances.
För att söka förtur måste du studera vid en högskola, eller
kunna uppvisa ett antagningsbesked till en högskola, vars
studentkår är ansluten till Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Du måste även vara registrerad med en
giltig ansökan i Stiftelsen Stockholms Studentbostäders (SSSB)
bostadskö.
Redovisa dina skäl
Tillsammans med denna blankett måste du bifoga en kortfattad
personlig redogörelse om varför du söker förtur. Var noggrann
och redovisa alla skäl samt de eventuella krav du måste ställa
på din bostad. Glömmer du något i din ansökan och därför blir
erbjuden en förtursbostad du inte kan utnyttja, förfaller din
förtur och möjligheterna att på nytt få förtur är då mycket små.
Alla uppgifter måste styrkas med svenskt intyg från läkare,
kurator eller annan behörig person.
Kvitto på betald kåravgift/studentkortet för innevarande termin
ska bifogas ansökan. Vid terminstart räcker det om du bifogar
en kopia av ditt antagningsbesked.
Vid ansökan om förtur till byte av bostad inom SSSB:s bostadsbestånd ska även ditt senaste betygsutdrag bifogas. Bedriver du
doktorandstudier eller motsvarande ska intyg från din handledare/professor bifogas att studierna bedrivs i normal takt.
Kan jag välja bostad?
Blir du beviljad en förtursbostad kan du inte själv välja bostad
eller bostadsområde. Däremot kan du i din ansökan uttrycka
önskemål och skäl. Hänsyn till dina önskemål tas i de fall det
är befogat. Exempel på detta är särskilt utformad bostad, närhet till skola, kommunikationer mm. Förtur beviljas sällan till
bostäder i Stockholms innerstad.
Vilka prövar min förtursansökan?
SSCOs Bostadsdelegation (BD) prövar alla förtursansökningar
och fattar beslut i varje enskilt ärende. BD sammanträder ca en
gång i månaden och består av SSCOs vice ordförande och fem
förtroendevalda studenter, utsedda av SSCOs Studentråd på
förslag från studentkårerna. En av studenterna är hyresgästrepresentant.
Ett skriftligt besked angående det beslut som fattats skickas till
varje sökande inom några dagar efter varje sammanträde.
Vid frågor angående förtur till studentbostad, kontakta SSSBs
Kundcenter tel 08-458 10 10, eller SSCOs vice ordförande tel
08-674 76 62, e-mail vordf@ssco.se
State the reasons for your application
You must enclose a short personal statement together with
your application, specifying your particular wishes, and personal reasons for applying for priority accommodation. Please
ensure that you note all your reasons, as well as any particular
requirements, special adaptations etc. and other accommodation needs you may have. Should you not include all relevant
personal details, and thus not be qualified to accept an offer
of accommodation, your will lose your status as a priority applicant. Your chances of obtaining a new priority status will then
be extremely limited.
All information given must be verified by a doctor, welfare officer/counsellor or another official.
A copy of your receipt of payment of your student union fees/
your student ID for the applicable semester must be enclosed.
At the start of a new semester, a copy of your admission notification will be sufficient.
When applying for priority exchange accommodation in SSSB
properties, you must also enclose your most recent transcript of
study records. Doctoral (or equivalent) students should enclose
a written confirmation from their supervisor/professor as to their
progress in their studies and research.
Do I have a choice of accommodation?
If your application is granted, you do not however, have a free
choice of accommodation and housing areas. But you are welcome to specify your particular wishes and your reasons for
these in your application. They will be taken into consideration
if justified. Some examples are: needs for special adaptations,
distance to school; public transport required etc. Please note
that priority applications are seldom granted for accommodation in the inner-city areas.
Who will handle my application?
The SSCO Bostadsdelegation/BD (SSCO Housing Committee)
handles all priority applications, deciding on each individual
case. The committee members, who meet approx. once a
month, are: the SSCO Vice Chairperson and five student representatives, one of whom is also an elected tenants’ representative. Names of student representatives are put forward by the
student unions to be elected by the SSCO Student Council.
The committee’s written decision will be forwarded to the applicant within a few days after each meeting.
For more information, please contact SSSB Customer Service:
Tel 08–458 10 10, or the SSCO Vice Chairperson:
Tel 08–674 76 62. E-mail: vordf@ssco.se
Download