Annual Report / Årsmelding 2013

advertisement
Annual Report / Årsmelding
2013
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
1 - Fra lederen
1 - From the Executive Manager
Nansen Fredssenter kan se tilbake på 2013 som et
år med stor utadrettet aktivitet og innsats for å spre
dialogmetodikken videre.
The NCPD can look back on 2013 as a year with
great external activity and effort to disseminate the
dialogue method further.
Nansen Fredssenter kjennetegnes først og
fremst ved at vi følger prosesser i områder der
menneskene sliter med ettervirkninger av krig
eller voldelige konflikter. Vi anvender dialog som
metode på forskjellige nivåer i prosessene for å
justere partenes fortellinger om konflikten de er i.
The Nansen Center for Peace and Dialogue follows
processes in areas of the world where people
struggle with the aftermaths of wars or violent
conflicts. We use dialogue as a method on different
levels in these processes to adjust the parties’
histories about the conflict they are part of.
Nansen Fredssenter er en del av Nansen
Dialognettverket, med 10 operative kontorer på
Vest- Balkan. Vår lange erfaring fra dialogprosesser
på Balkan overføres til andre sammenhenger, som
arbeidet i norske kommuner og den somaliske
diasporaen i Norge.
The Nansen Center for Peace and Dialogue is part
of the Nansen Dialogue Network, consisting of
10 operative offices in the Western Balkans. Our
long experience with dialogue processes in the
Balkans is transferred to other areas, as in our work
in Norwegian municipalities and with the Somali
diaspora in Norway.
Lederprogrammet Framtidas ledere ga somaliske
kvinner i Norge en mulighet til å utvikle seg som
ledere i sine respektive lokalsamfunn. Ut fra dette
programmet har det vokst fram nettverk og
prosjektideer som Nansen Fredssenter vil følge
videre i årene som kommer.
Den afghanske menneskerettighetsforkjemperen
Dr.Sima Samar besøkte Norge og
Nansen Fredssenter i april. Hun fikk stor
medieoppmerksomhet og trakk hundrevis av
tilhørere, blant dem mange afghanere, som var
tydelig berørt av å få oppleve Sima Samar i Norge.
Hennes hovedbudskap under Norgesbesøket var at
utdanning er nøkkelen til utvikling.
Under vår reise til Betlehem i november besøkte
vi TAM – Women in Media and Development.
Fundamentet for TAM var dialogseminarer på
Nansen Fredssenter fra 2006 til 2008. Suheir Farraj
etablerte organisasjonen og nå jobber 20 kvinner
med en av de mest vanskeligstilte gruppene på
Vestbredden: kvinner som er utstøtt fra familier og
samfunn. De bruker dialog i sitt daglige virke.
Året ble avsluttet med NDC Skopjes andre
internasjonale konferanse om integrert utdanning
i midten av desember. NDC Skopjes arbeid på
dette feltet får internasjonal oppmerksomhet og
anerkjennelse og viser at det er håp for framtidige
generasjoner i de delte samfunnene på Vest-Balkan.
4
The leadership program Leaders of the Future gave
Somali women an opportunity to evolve as leaders
in their respective communities. From this program,
networks and project ideas have developed that the
NCPD will follow up in the years to come.
The Afghan human rights activist Dr. Sima Samar
visited Norway and the NCPD in April. Public
meetings attracted hundreds of listeners, among
them many Afghans who clearly appreciated the
opportunity of experiencing Dr. Samar. Her main
message during the visit was that education is the
key to development.During our visit to Bethlehem
in November, we visited TAM – Women in Media
and Development. The foundation of TAM is
dialogue seminars at the NCPD from 2006 to 2008.
Suheir Farraj established the organization, and
today 20 women are working on the West Bank
among one of the most disadvantaged group of
people there: women that have been rejected from
family and society. They use dialogue in their daily
work.
The year closed with NDC Skopje’s Second
International Conference on Integrated Education.
The work of NDC Skopje draws international
attention and recognition, and the highly successful
conference shows that there is hope for future
generations in the divided communities in the
Western Balkans.
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
I 2013 feiret vi
Nansenskolens
75-årsjubileum. Nansen
dialogprosjektet vokste ut
av Inge Eidsvågs initiativ.
Nansenskolen var, med
sin humanistiske arv etter
Wyller og Schjelderup,
forpliktet til å engasjere seg
i konfliktene i det tidligere
Jugoslavia. Nærmere
3000 mennesker har
vært på dialogseminarer
på Nansenskolen. Vi har
bidratt med et sted der
det er mulig å tenke
tanker man ellers ikke
kunne tenke i land preget
av konflikter og krig.
Lillehammer blir fortsatt
brukt som forsoningsmiljø
og er et sted med en åpen
himmel for mennesker i
konflikt.
For meg vil året 2013 bli stående som året da
politikerne i Neretva-Herzegovinakantonen
henvendte seg til oss og spurte om vi kunne bistå
dem i arbeidet med integrert undervisning. Nansendialogmetoden trengs for å berede grunnen for
langsiktige endringer i utdanningssystemet i Bosnia
Herzegovina. «Two schools under one roof» bidar til
å holde å konflikten levende gjennom fordommer
og mangel på kommunikasjon.
Vi brakte noen av disse politikerne til Norge og
Gudbrandsdalen for et klassisk forsoningseminar.
Etter ni år med dialog i Stolac i Neretva-Herzegovina
kan vi tydelig se at arbeidet bærer frukter og at
Nansenteamets tilstedeværelse og vilje til ikke
å gi opp er nøkkelen til tillit og resultater. De
motstridende partene i Stolac kommune gikk
sammen og bestemte seg for å bygge et multikulturelt kulturhus som et møtested for alle
etnisiteter i kommunen.
For me, the year 2013 will always be the year when
politicians from the Neretva-Herzegovina canton
asked us to help them with the process toward a
more integrated education. The Nansen Dialogue
Method is needed to prepare the ground for long
term changes in the educational system of Bosnia
And Herzegovina. “Two schools under one roof”
contributes to keeping the conflict alive through
prejudices and lack of communication.
We brought some of these politicians to Norway
and the Gudbrandsdalen valley for a classic
reconciliation seminar. After nine years of dialogue
in Stolac, Neretva-Herzegovina, we now see results
and that the presence and will to never give up of
the Nansen team are the key to confidence and
results. The opposing parties in Stolac Municipality
united and decided to build a multi-cultural culture
house as a meeting ground for all the ethnicities in
the municipality.
Nansen Fredssenter bringer sammen mennesker
som ellers ikke ville snakket sammen. Det vil vi
fortsette med i årene som kommer.
The Nansen Center for Peace and Dialogue brings
together people that would otherwise not speak
with each other. We will continue to do that for
years to come.
Ingunn Skurdal
Ingunn Skurdal
5
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
2 - Integrert utdanning
2 - Integrated education
Arbeidet med integrert utdanning hadde
gjennombrudd i Kroatia, Bosnia Herzegovina og
Makedonia i 2013.
The work on integrated education had
breakthroughs in Croatia, Bosnia And Herzegovina
and Macedonia in 2013.
Erfaringene fra arbeidet gjennom Nansen
Dialognettverket leder, som en logisk konsekvens,
mot arbeid for integrering. ettersom Europa blir
mer og mer multikulturelt blir dialogen nødvendig
for at demokratiene skal virke; du trenger å utvikle
en dialogkultur for å øke forståelsen mellom
innbyggerne. Dette må inkludere et sterkt fokus på
integreringsinitiativer, særlig utdanning. I prosessen
med overgangen fra nasjonalstater til mulitetniske
stater blir den dominerende kulturen utfordret
og må dele eierskapet til staten med forskjellige
minoriteter.
The experiences from the work within the Nansen
Dialogue Network, as a logical outcome, lead
toward the work for integration. As Europe
is becoming more and more multicultural,
dialogue becomes a prerequisite in order to make
democracies work; you need to develop a culture
of dialogue to increase the understanding between
the citizens, including a strong focus on integrated
initiatives, particularly education. In the process
of transition from national states to multicultural
states the dominant culture is challenged, they
have to share the ownership of the state with the
different minorities.
Myten om at de som tilhører den dominerende
kulturen skal ha naturgitte fordeler blir kraftig
utfordret når man bruker menneskerettighetene
som grunnlag for borgerskap, ikke etnisk
tilhørighet. Myten om at den dominerende kulturen
har rett til å gi fordeler til sin egen språkgruppe,
og at det er normen at språket knytter en til etnisk
stolthet og som gir folk nasjonal identitet, er også
under sterkt press.
6
The myth that members of the dominant culture
should have any natural benefits is heavily
challenged using civil rights as the basis for
citizenship, not ethnic belonging. The myth that the
dominant culture has the right to give benefits to
their own language and that it is normal that the
language is connected to ethnic pride and gives the
national identity to a people, is heavily challenged.
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
I mai hadde vi besøk av utdanningspolitikere
fra Bosnia Herzegovina, inkludert
utdanningsministrene fra føderasjonen
(Damir Mašić) og Republika Srpska (Goran
Mutabdzija). Vi har tatt initiativ til samarbeid
mellom utdanningspolitikere i Oppland fylke og
Herzegovina kanton. I Bosnia Herzegovina er vi en
aktør som arbeider aktivt med å endre strukturen
«Two schools under one roof» som er delte skoler
på etnisk grunnlag.
In May, educational politicians from Bosnia And
Herzegovina, including the Ministers of Education
from the federation (Damir Mašić) and Republika
Srpska (Goran Mutabdzija), visited us. We have
initiated cooperation between educational
politicians in Oppland County and the Herzegovina
Canton. In Bosnia And Herzegovina we are working
actively on changing the «Two schools under one
roof»- policy, schools divided along ethnic lines.
I Makedonia har vårt læringssenter utdannet to kull;
etterutdanning for lærere i integrert utdanning.
NDC Skopje har hatt bemerkelsverdig framgang
i sitt arbeid med integrert utdanning siden 2007,
da Nansenmodellen for integrert utdanning ble
utviklet. Anerkjennelsen av nødvendigheten av
integrert utdanning i stadig flere makedonske
kommuner viser at engasjement og dialog gir
resultater. Ved 2013s slutt hadde 9 kommuner
implementert og finansiert integrert utdanning.
In Macedonia, our training center has graduated
two cohorts of teachers in integrated education.
The NDC Skopje has made remarkable progress
in their work with integrated education since
2007, when the Nansen Model for Integrated
Education was developed. The recognition in ever
more Macedonian municipalities that integrated
education is a necessity for a peaceful future are
proof that commitment and dialogue gives results.
As 2013 drew to a close, 9 municipalities have
implemented and funded integrated education.
Vår innsats på dette området vekker oppsikt fordi
vi gjennom flere år har anvendt vårt «multi-level
approach»: Vi inkluderer studenter, lærere, foreldre,
kommunalpolitikere og utdanningsdepartement.
Our effort in this field attracts attention because
we have used our multi-level approach for several
years: we include students, teachers, parents,
municipal politicians and the Ministry of Education.
Steinar Bryn
Steinar Bryn
3 - Afghansk diaspora
3 - Afghan Diaspora
I mer enn ti år har vi organisert seminarer,
opplæring og forskjellige aktiviteter med
medlemmer av den afghanske diasporaen
i Norge. Fredsundervisning, opplæring og
erfaringsutveksling med unge diasporamedlemmer
har blitt prioritert. I 2013 initierte vi flere store
begivenheter, blant annet fikk vi dr. Sima
Samar til Norge. Våre aktiviteter blir planlagt og
koordinert i nært samarbeid med den Norske
Afghanistankomiteen (NAC.)
For more than ten years we have organized
seminars, trainings and various activities with the
Afghan Diaspora in Norway. Peace education,
empowerment and exchange of experiences
among young diaspora members have been
priorities. In 2013 we initiated some major events
when we brought Dr. Sima Samar to Norway. Our
activities are planned and conducted in close
cooperation with the Norwegian Afghanistan
Committee (NAC).
7
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Besøk av dr. Sima Samar
- Utdanning er nøkkelen til utvikling! Dette
var et av Sima Samars hovedbudskap under
hennes Norgesbesøk med en klar oppfordring til
diasporaen om å benytte utdanningstilbudene
mens de er i Norge.
- Vi har opplevd fobedringer det siste tiåret, på
tross av den pågående krigen, og vi kommer ikke
til å gå tilbake til den situasjonen vi hadde under
Talibanregimet. En ny generasjon afghanere har
kunnet hevde rettigheter de ikke hadde under
Taliban. Presse- og ytringsfrihet har økt dramatisk
og det vil ikke være lett å reversere denne
utviklingen, sa Samar.
Sima Samar minnet alle på at 2014 ikke er en film,
men virkeligheten, og oppfordret til å kreve mer
ansvarlighet fra regjeringen.
I samarbeid med Afghanistankomiteen og andre
organiserte vi flere arrangementer under Sima
Samars besøk i Norge i mars 2013. Som leder
for Afghanistans Independent Human Rights
Commission og vinner av Right Livelihood Award
er Samar godt kjent og møtte fulle hus under alle
møtene.
8
Sima Samar visits Nansen Center for
Peace and Dialogue
- Education is the key to development! This was one
of Sima Samar’s main messages during her visit to
Norway.
- We have experienced improvements during the
last decade despite the ongoing war and we will
not return to the situation that we had at the end
of the Taliban-regime. A young generation of
Afghans has been able to exercise rights they did
not have under Taliban. The freedom of media and
expression has increased dramatically, and it will
not be easy to reverse this development.
Sima Samar reminded everyone that 2014 is not
a film, it is reality, and encouraged the Afghans
present to demand more accountability from the
government.
In cooperation with the Norwegian Afghanistan
Committee (NAC) and others, we organized several
events during Sima Samar’s visit to Norway in
March 2013. Being the chairperson of Afghanistan’s
Independent Human Rights Commission and recent
winner of the Right Livelihood Award, Dr. Samar is
well known and attracted large crowds of people at
every meeting.
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Workshopene for unge afghanere i Norge var
populære og samlet mer enn 30 deltakere.
«Hvordan kan vi støtte menneskerettigheter og
utvikling i Afghanistan?»
Dette var hovedspørsmålet som ble diskutert
på workshopen i Oslo der unge afghanere fikk
anledning til direkte dialog med Samar. Hun
formidlet klare råd til den yngre generasjonen
av afghansk diaspora om å benytte anledningen
til å ta utdanning her og å komme tilbake
og bruke den i Afghanistan. Hun vektla også
viktigheten av at diasporaen står samlet og holder
menneskerettighetene som prinsipp i hevd.
Samar oppfordret ungdommen til ikke å vente
på absolutte garantier. For å oppnå sikkerhet i
Afghanistan er det beste å leve som afghaner, sa
hun, og minnet også på viktigheten av respekt
og dialog mellom generasjonene. Flere deltakere
uttrykte ønsker og ambisjoner om å bygge sterkere
nettverk for å støtte Afghanistan.
I Lillehammer samlet det åpne møtet med Sima
Samar hundrevis av afghanere og folk fra regionen,
det best besøkte møtet på Nansen Fredssenter i
2013.
- Vi vil at folk skal vite at vi er fast bestemt på å
støtte Afghanistan
Motivasjonen og interessen fra unge afghanere for
Sima Samars besøk inspirerte oss til å arrangere
Hør på meg! – et 2-dagers talspersonkurs for i
november. Unge afghanere har mye erfaring,
kunnskap og sterke meninger som bør komme
fram i det offentlige ordskifte. Ett av budskapene fra
møtene med Samar var: Vi vil at folk skal vite at vi er
fast bestemt på å støtte Afghanistan. Det ble også
uttrykt engstelse for at Afghanistan skal forsvinne
fra media og den internasjonale bevissthet når de
vestlige styrkene trekker seg ut i 2014. Oppgaven
med å kontinuerlig minne på og formidle
informasjon om Afghanistan i årene som kommer
blir viktig for den afghanske diasporaen.
Norunn Grande
The workshop for young Afghans living in
Norway was popular and gathered more than 30
participants.
“How can we support human rights and
development in Afghanistan?”
This was the main question that was discussed at
the workshop in Oslo where young Afghans had
the opportunity for direct dialogue with Dr. Samar.
She conveyed clear advice to the young generation
of Afghan diaspora; to use the opportunity here
for getting education and come back and use it in
Afghanistan. She also emphasized the importance
of the diaspora standing united and keeping to
the principles of human rights. Samar encouraged
the youth not to wait for absolute guarantees. For
security in Afghanistan, the best way is to live like
an Afghan, she said, at the same time reminding
them about the importance of respect and
dialogue between generations. Several participants
expressed their wish and ambition to build stronger
networks to support Afghanistan.
In Lillehammer, a public meeting with Sima Samar
gathered hundreds of Afghans and locals from the
whole region, the best visited public meeting at the
Nansen Center for Peace and Dialogue in 2013.
- We want people to know that we are
determined to support Afghanistan!
The motivation and interest of young Afghans
during Sima Samars visit inspired us to organize
a seminar. “Listen to me!” was the heading of
the 2-day training course for spokespersons in
November. There are definitely strong opinions
among young Afghans and those need to be
heard. One of the messages at the workshop with
Samar was: We want people to know that we are
determined to support Afghanistan! There was also
a general worry that Afghanistan would disappear
from international attention and the media with
the military withdrawal of western forces in 2014.
The role of continuously reminding and bringing
forward information about the situation in
Afghanistan will be an important task for Afghan
diaspora in the years to come.
Norunn Grande
9
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
4 - Skedsmo dialog
Nansen Fredssenter har i 2013 vært så heldig å
tilrettelegge for dialog med en gruppe kvinner fra
Skedsmo kommune. Kvinnene representerer ulike
organisasjoner i Skedsmo, som for eksempel Norske
Kvinners Sanitetsforening, Kurdisk demokratisk
kvinneforening, Pakistansk kulturforening og
Husflidslaget. Det disse kvinnene har til felles er at
de er engasjert i sitt lokalsamfunn.
Mange lokalsamfunn består av segregerte
grupper. De lever segregert på grunn av
status, klassetilhørighet, religiøs tilknytting,
utdanningsbakgrunn, etnisk opprinnelse, seksuell
legning, politisk interesser og mye mer. De lever i
samme samfunn, men velger ikke å ha kontakt med
hverandre. Segregering er stagnasjon. Inkluderende
felleskap skaper innovasjon. Disse 30 kvinner
med ulik bakgrunn, tanker, ideer, holdninger og
forestillinger om hverandre, ville bryte denne
sirkelen.
10
4 - Dialogue in Skedsmo
Municipality
The NCPD has facilitated dialogue for a group
of women in Skedsmo Municipality in 2013.
The women represent different organizations,
like Norske kvinners sanitetsforening, Kurdisk
demokratisk kvinneforening, Pakistansk
kulturforening og Husflidslaget. Their common
ground is that they are engaged in their local
community.
Many local communities consist of separated
groups. They live segregated because of status,
class, religious affiliation, educational background,
ethnicity, sexual orientation, political interest and
much more. They live in the same community,
but choose not to be in contact with each other.
Segregation is stagnation. Inclusive communities
create innovation. These 30 women from different
backgrounds have different ideas, attitudes and
preconceptions of each other, and they want to
break this circle.
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Dialogen trenger trygge deltakere. Skedsmo dialog
startet med en gruppe med kvinner som var usikre
og utrygge. Noen var overbærende andre følte
seg små. Mange hadde noen forutinntatte tanker
og holdninger om de andre og noen stilte seg
fullstendig åpne.
Målet var klart: Å bli kjent med hverandre og jobbe
sammen. Ni ganger i løpet av 2013 kom disse
kvinnene sammen. De så på hverandre, de spiste
sammen, de lo og småpratet, de oppdaget likheter
og så forskjellene, de lyttet og lærte av hverandre de var i dialog.
Endringene begynte å skje. Små skritt – litt frem og
litt tilbake – men til slutt fremover. Hva skjedde?
De tause begynte og snakke- noen på gebrokkent
norsk, andre med en lav stemme, som etter hvert
vant styrke. De taleføre fikk mindre plass til å
snakke og mer tid til å lytte. De nysgjerrige fikk
stilt sine spørsmål og dem som alltid sitter med
svarene, ble plutselig svar skyldig. Kvinner som
aldri hadde stått foran en forsamling, tok ordet
og holdt et innlegg for de andre. Samarbeidet ble
utviklet gjennom felles gjøremål - for eksempel å
forberede et foredrag for gruppen. Honnørordene
respekt og likeverd ble satt på praktiske prøver.
Tanken om at integrering handler om en ensidig
prosess ble utfordret og endret til slagordet om at
«Alle må integreres i det nye mangfoldige Skedsmo
samfunnet». Christiane Seehausen
Dialogue needs participants that feel safe. Skedsmo
Dialogue started with a small group of women who
felt neither safe nor sure. Some were overbearing,
others felt small. Many had preconceptions about
the other, some were completely open.
The goal was clear: to get to know each other and
work together. Nine times during 2013, they came
together. They looked at each other, ate together,
laughed and talked, discovered similarities and
differences, listened to and learned from each other
– they were in dialogue.
Little by little, changes took place. Small steps, a
little back and forth, but ultimately forwards. What
happened? The silent ones began to talk – some
in broken Norwegian, others in low voices that
gradually strengthened. Those who spoke freely got
less space to talk and more to listen. The curious got
to ask their questions and those who always know
the answers suddenly found themselves lacking
one. Women who had never stood in front of an
audience asked to speak to the rest of the group.
Cooperation evolved through common activities
– like preparing a speech to the group. Respect
and equality was tested in real life. The idea of
integration as a one-sided process was challenged
and evolved into the slogan that “Everybody must
be integrated into the new, diverse Skedsmo
community.”
Christiane Seehausen
11
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
5 - Reunion
5 - Reunion
Filmen «Reunion», som viser et dialogmøte mellom
serbere og albanere fra Kosovo, ble i 2013 vist på en
rekke folkehøyskoler og høyskoler. Den hadde også
et større internasjonalt gjennombrudd gjennom
visninger i 38 serbiske byer i april og to ganger på
serbisk fjernsyn i oktober. Filmen ble vist i Kairo,
Egypt i desember. Den ble også, med russiske
undertekster, vist på et seminar arrangert av NUPI
der dialogen mellom Russland og Nord-Kaukasus
stod i fokus. Det vil bli visning i Moskva våren 2014.
The film «Reunion» shows a dialogue meeting
between Serbs and Albanians from Kosovo. In 2013,
it was shown in many Norwegian Folk High Schools
and University Colleges. It also had an international
breakthrough, being shown in 38 Serbian towns
in April and twice on Serbian television in October.
In December, it was shown in Cairo, Egypt. It has
also been subtitled in Russian and shown on a
seminar arranged by the Norwegian Institute of
International Affairs where dialogue between Russia
and the Northern Caucasus was on the agenda.
“Reunion” will be shown in Moscow during the
spring of 2014.
Steinar Bryn
Steinar Bryn
12
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
6 - Diasporastipender
6 - Diaspora scholarships
2013 har Nansen Fredssenter delt ut 3
diasporastipendier etter to runder med utlysninger.
In 2013, the NCPD has granted three diaspora
scholarships after two rounds of announcements.
The aim of this scholarship is to encourage studies
on conditions for peacebuilding and development,
among diaspora students, of democracies in conflict
and post-conflict areas.
Stipendets formål er å stimulere til økt kunnskap om
betingelser for fredsbygging og demokratiutvikling
i konflikt - og post-konfliktområder, blant studenter
i diasporaen. Nassima Dzair, Jawid Kohnadi og
Paul Opata fikk ble tildelt stipend som bidrag til å
gjennomføre feltarbeid til sine masteroppgaver.
Nassima Dzair reiste til Sahraoui-flyktningsleirene
i Algerie på feltarbeid for å samle data til sin
avhandling om fredsbygging og demokratiutvikling
med fokus på helse og lederskap. Dzair er student
ved Universitetet i Innsbruck. Hun tar en master i
Peace, Development and Security.
Jawid Kohnadi skrev sin masteroppgave om
unge afghaneres politiske engasjement, og
gjennomførte intervjuer med studenter ved fem
universiteter i Afghanistan på telefon. Kohnadi tok
sin master ved Peace and Conflict Studies (PECOS)
ved Universitetet i Oslo og ble i desember 2013
uteksaminert med oppgaven «The Powerless
majority – Young Afghans Struggle for Political
Power and participation since 2001».
Nassima Dzair, Jawid Kohnadi and Paul Opata were
granted scholarships as a contribution to field work
related to their MBAs.
Nassima Dzair travelled to the Sahraoui refugee
camps in Algerie to collect data for her thesis
on peacebuilding and democracy development
focused on health and leadership. Dzair studies at
the University of Innsbruck. She is working on an
MBA in Peace, Development and Security.
Jawid Kohnadi wrote his MBA on the political
engagement of young Afghans and interviewed
students at five Afghan universities by phone.
Kohnadi got his MBA at the Peace and Conflict
Studies (PECOS) at the University of Oslo and
graduated in December 2013 with his thesis: «The
Powerless majority – Young Afghans Struggle for
Political Power and participation since 2001».
13
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
14
Paul Omondi Opata reiste til Kenya på feltarbeid
for å gjennomføre intervjuer og samle data
til oppgaven «Transnationalism and Public
Participation: The Experiences of Kenyan Migrants
in Norway». Opata ser på erfaringer fra migranter
fra Kenya, i opphavslandet og i Norge, og studerer
deres engasjement i politikk og samfunnsliv i
begge land. Han er opptatt av hvordan konflikten i
Kenya påvirker migrantenes liv i Norge og hvordan
erfaringen fra Norge påvirker politisk deltakelse
i Kenya. Paul Omanda Opata er student ved
Høgskolen i Buskerud og tar en master i Human
Rights and Multiculturalism.
Paul Omonda Opata travelled to Kenya to
do interviews and collect data for his thesis
«Transnationalism and Public Participation: The
Experiences of Kenyan Migrants in Norway». Opata
looks at the experiences of Kenyan migrants, in
their country of origin and in Norway, and study
their engagement in politics and society in both
countries. He is focused on how the conflict in
Kenya affects the migrants’ lives in Norway and
how the experiences from Norway affects political
participation in Kenya. Paul Omonda Opata is a
student at the Buskerud University College, working
on an MBA in Human Rights and Multiculturalism.
Beslutninger om stipend tas etter søknad av
stipendkomiteen som består av medlemmer av
Nansen Fredssenters fagråd; Cindy Horst, Arne
Strand og Ingrid Iversen.
Decisions about scholarships are made by the
scholarship committee, whose members are
selected from the NCPDs advisory board; Cindy
Horst, Arne Strand and Ingrid Iversen.
Norunn Grande
Norunn Grande
7 - Dialog med den somaliske
diasporaen
7 - Dialogue with the Somali
Diaspora
Den somaliske diasporaen i Norge omfatter rundt
30 000 personer. Dette gjør denne diasporagruppen
til en av de største i Norge. Mange av disse har
opprettet organisasjoner som jobber for ulike
prosjekter eller prosesser i sitt hjemland og i Norge.
De bidrar til å utvikle skoler på avsidesliggende
steder i Somalia, de jobber mot kvinnelig
omskjæring eller støtter byggingen av brønner.
The Somali diaspora in Norway consists of about 30
000 persons. It is one of the largest diaspora groups
in Norway. There are many organizations within
the diaspora working on projects and processes
in Somalia or Norway. They contribute to develop
schools in remote locations in Somalia, work against
female genital mutilation or support the building of
wells.
I 2012 – 2013 gjennomførte Nansen Fredssenter
et lederopplæringsprogram for somaliske kvinner,
Framtidas ledere. 20 kvinner har fått opplæring i
ledelse, nettverksbygging og prosjektutvikling. Ut
fra dette har det vokst fram flere prosjekter i Norge,
Kenya og Somalia som vil bli fulgt opp i 2014.
In 2012 – 2013, the NCPD conducted a leadership
training program for Somali women – Leaders of
the Future. 20 women were trained in leadership,
networking and project development. From this
several projects have grown, in Norway, Kenya and
Somalia, that will be followed up through 2014.
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Nansen Fredssenter har i 2013 inngått
flere samarbeidsavtaler med somaliske
diasporaorganisasjoner. Det har vært lærerikt.
Som i alt samarbeid var det krevende å bygge
opp gjensidig respekt for forskjelligheter, ulike
erfaringer og arbeidsmåter. Kunnskapen til
diasporaorganisasjonene er ofte basert på
personlige erfaringer og blir ofte avfeid som
uprofesjonelle og ikke verdifulle. I tillegg har
somaliske diasporaorganisasjoner tilknytting til et
bestemt område i landet og kan dermed oppfattes
som partiske.
The NCPD have established cooperation with
several Somali diaspora organizations in 2013.
This has been a learning experience. As in
all cooperation, building mutual respect for
differences, different experiences and ways of
working, proved demanding. The knowledge
possessed by these organizations is often based
on personal experiences and is often dismissed as
unprofessional and of little value. In addition, the
Somali diaspora organizations are connected to
one area of Somalia and might easily be viewed as a
parts in the conflict.
De fleste somaliske organisasjonene er basert
på frivillig ulønnet arbeid som utføres på
ettermiddagen og kvelden. Utarbeidelse av gode
prosjektideer, søknadsskriving og oppfølgingen av
prosjekter i Norge og Somalia krever erfaring og
kunnskap om prosjektverden. Nansen Fredssenter
har støttet dem i prosessene med å utvikle
prosjekter og skrive søknader.
Most Somali organizations are based on volunteer
work in the afternoons and evenings. Developing
good projects, writing applications, and following
up on projects in Norway and Somalia call for
experience and knowledge about the world of
project financing. The NCPD has supported them in
developing projects and writing applications.
Denne arbeidsmetoden har ført til utviklingen av
gode prosjektsøknader, som forhåpentligvis vil
kunne implementeres i nærmeste fremtid. I tillegg
har begge parter lært hvor viktig samarbeid mellom
norske og diasporaorganisasjoner kan være for å
skape endringer i samfunnet.
Christiane Seehausen
This way of working has resulted in good
applications that hopefully will be implemented in
the near future. In addition, both parties have learnt
how important cooperation between Norwegian
and diaspora organizations can be to create change
in society.
Christiane Seehausen
15
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
8 - Dialog og praktisk
fredsbygging introdusert til
universiteter i Nordvest Russland
Nansen Fredssenter bidro til konferansen
“Intercultural Dialogue - Sharing Experience from
Dialogue Facilitation and Peace Education” i
Petrazovodsk, Karelia 28 – 31 oktober. Senter
for fredsstudier i ved Universitetet i Tromsø
initierte The Barents Peace Education Network
(BPEN) i samarbeid med universiteter og NGOer i
Petrozavodsk, Murmansk og Arkhangelsk. Målet er
å styrke kapasiteten for frededlig konflikthåndtering
i det sivile samfunn i Nordvest-Russland. Sosial uro
i regionen kommer fram som aggressiv oppførsel i
skolene og på gata. Under slike forhold trengs det
kompetanse i konflikthåndtering.
Innenfor rammene av BPEN har prosjektet Practical
Peace Work som formål å skape synergier gjennom
universitetssamarbeid og introdusere forskjellige
konflikthåndteringsprogrammer til det sivile
samfunnet. Nansen Fredssenter ble invitert for å
dele erfaringene fra interkulturell dialog.
Nansen-metoden ble vurdert som svært
relevant for utfordringene i Russland. En måned
senere, 18. til 22. november, samlet noen av
deltakerne og initativtakerne seg i Tromsø for en
fredsutdanningskonferanse der implikasjonene ved
å introdusere kritisk fredsforskning og erfaringer
fra praktisk fredsarbeid i universitetsstudier ble
diskutert.
Under denne konferansen viste Nansen
Fredssenter til behovet for vedvarende forskning
på dialogpraksis, men stilte også spørsmål ved
forskningsmetodikkens mulige negative virkninger
som en innblanding i dialogprossesser.
Norunn Grande
8 - Dialogue and Practical Peace
Work introduced to Universities
in North West Russia
The NCPD contributed to the conference
“Intercultural Dialogue - Sharing Experience from
Dialogue Facilitation and Peace Education” in
Petrazovodsk, Karelia 28 – 31 October.
Centre for Peace Studies at the University of Tromsø
initiated the Barents Peace Education Network
(BPEN) in cooperation with universities and NGOs
in Petrazovodsk, Murmansk and Arkhangelsk.
The aim is to strengthen capacities for resolving
conflicts non-violently in civil society in the North‐
West of Russia. Social unrest in the regions shows
itself as aggressive behavior at schools and in the
streets. Under these circumstances, competence in
handling conflicts is much needed.
Within the framework of BPEN (Barents Peace
Education Network), the Practical Peace Work
project aims to create synergies from university
cooperation and introduce different forms of
conflict resolution programs to civil society. The
Nansen Center for Peace and Dialogue was invited
to share experiences from intercultural dialogue.
The NCPD-approach to dialogue was seen as highly
relevant for challenges in Russia. One month later,
November 18-22, some of the participants and
other stakeholders gathered in Tromsø for a Peace
Education Conference, discussing the implications
of introducing critical peace research and
experiences from practical peace work in university
education.
In this conference the NCPD highlighted the need
for continuous research on dialogue practice,
but also questioned research methodology to
avoid negative impact of research as a second
intervention in a dialogue process.
Norunn Grande
16
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Nansen Fredssenter i media 2013:
28/2: Sjakk som mesterskap og brobygger. Gudbrandsdølen Dagningen
1/3: Norwegian Embassy supports Bosnian Herzegovinian/Norwegian Chess Match. www.norveska.ba
11/4: Sats på utdanning. Om Sima Samars besøk på Lillehammer, Gudbrandsdølen Dagningen
19/4: Skal vi kalle en spade for en spade? Innlegg om GDs prioriteringer, Gudbrandsdølen Dagningen
28/6: Sjakkfest med Carlsen. Gudbrandsdølen Dagningen
29/6: Alt på et brett. Gudbrandsdølen Dagningen
29/6: Mestere i fredskamp. Gudbrandsdølen Dagningen
29/6:Støttespillere sjakk for fred. Gudbrandsdølen Dagningen
1/7: Mens vi venter på svart spiller. Gudbrandsdølen Dagningen
3/7:
Carlsen fikk revansj mot sin gamle helt. VGnett.no
4/7:
Rapid match Magnus Carlsen vs Borki Predojevic in Lillehammer. The Week in Chess
21/9: Adjø solidaritet! Kronikk av Christiane Seehausen. Gudbrandsdalen Dagningen
26/9: Snømørkt. Kronikk Steinar Bryn. Gudbrandsdølen Dagningen
28/9: Dialogpris til Inge Eidsvåg. Gudbrandsdølen Dagningen
10/10: Nominert fem år på rad. NRK Hedmark og Oppland, radio og nett. Om Fredsprisen.
2/11: Fredsarbeid under åpen himmel. Kronikk, Steinar Bryn, Gudbrandsdølen Dagningen
2/11:Intervju med Unn Irene Aasdalen. Gudbrandsdølen Dagningen
4/12: Tildelt stipend fra Nansen Fredssenter. Om diasporastipend, www.hibu.no
Publikasjoner / Publications 2013:
Transformative Dialogue – Report from seminar on Transformative Dialogue January 28 - 31.
Dialogue Approaches – Report from seminar on dialogue methodology June 6 - 8.
17
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Seminar / Arrangement:
Når
Helårskurs
Hva
Fredsbygging og dialog
Hvor / hvem
Studenter ved Nansenskolen
21
28.jan-1.feb Transformative Dialogue
Nansen Fredssenter og internasjonale deltakere
20
16-Feb
Nansen Cross Country
Nansenskolen/Nordseter
100
3.-10.mar
Dialogseminar
Politikere fra Prozor Rama i BiH
14
09-Mar
Kathryn Bolkovac. Whistleblower
Åpent møte. Nansenskolen
50
16.-23.mar
Studietur Vest-Balkan
18 studenter og 1 lærer fra Nansenskolen
19
10-Apr
Åpent møte med Sima Samar
Nansenskolen
100
2.-3. mai
Workshop
Elever ved Stolac og Lillehammer videregående skole
22
11.-18.mai
Seminar Oslo/Lillehammer
School of Democratic Leadership, politikere fra
Montenegro
25
22.-27.mai
Educational Politics
Utdanningspolitikere fra B&H. Nansen Fredsenter (Oslo)
12
6.-8.juni
Dialogue Approaches
Nansen Fredssenter
21
17.-21.jun
International Summer School (ISS) Studenter fra USA og Balkan, Nansenskolen
28.-29. jun
Chess for Peace
Magnus Carlsen vs Borki Predojevic. Lillehammer. Direkte
kontakt Sarajevo
250
8.-10.aug
Presentasjon og workshop
OL-akademiet. Nansenskolen
70
13-18 Aug
Kosovoseminar
Kommunepolitikere, Nansenskolen
11
12.-19.aug
Dialogseminar
Rektorer og lærere, Prozor Rama
15
22.-26.aug
Dialogseminar
Politikere fra Neretva Herzegovina
10
21.-28.sep
Interetnisk dialogseminar
Kommunepolitikere fra Zvornik, Jajce, Srebrenica,
Bratunac. NDC Sarajevo
12
I Lillehammer
18
Antall
deltagere
30
802
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Seminar / Arrangement:
Når
Hva
Hvor / hvem
Antall
deltagere
5 samlinger
Dialogmøter
Drammen videregående skole
18
4 samlinger
Dialogmøter
Marienlyst ungdomsskole
17
9 samlinger
Dialogmøter
Kvinner fra frivillige organisasjoner i Skedsmo
25
4 samlinger
Somalisk kvinnelederprogram
Somaliske kvinner, Oslo
17
08-Jan
Workshop. Nansen Dialog m/
øvelser.
Fredskorpset. Sørmarka
50
11.-12. jan
Dialogtrening.
ISFIT, Meråker
12
8.-10. feb
Kurs i dialog for Gatemeglerne
Sandnes
60
13-Feb
Dialogworkshop
Gatemeglerne. Oslo Røde Kors
15
08-Mar
Kathryn Bolkovac.
Whistleblower.
Fredshuset Oslo
50
06-Apr
"Hva kan vi i Norge gjøre ?"
Workshop med Sima Samar for
unge afghanere
Afghanistankomiteen, Solidaritetshuset, Oslo
40
09-Apr
Workshop. Nansen Dialog m/
øvelser.
Fredskorpset, Sørmarka
50
26. - 27. jun
"Dialogue and peacebuilding".
Workshop for ISS, peace
research
Studenterhytta, Nordmarka, Oslo
28
15. og 16.
aug
Workshop om
konflikthåndtering
Deltaker fra Barnas Fredsverden, Moss
12
22-Aug
Workshop. Nansen Dialog m/
øvelser.
Fredskorpset. Sørmarka
50
18-Oct
Dialogworkshop
Medlemmer fra Ung Dialog, Oslo
10
22-Oct
Dialogworkshop
Ansatte i Bærum kommune.
21
23-Oct
Dialogworkshop
Dialogforum i Drammen
25
8. - 9. nov
"Hør på meg!" , talspersonkurs
for unge afghanere
Nansen Fredssenters Oslo-kontor, FN-sambandet
20
I resten av Norge
520
19
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Seminar / Arrangement:
Når
Hva
Hvor / hvem
25.-27.jan
Interetnisk dialogseminar
Obiliq municipality. Kosovo. Durres, Albania
20
28.-30.jan
Interetnisk dialogseminar
Vucitrn municipality. Kosovo. Durres, Albania
20
30.-31.jan
Seminar on Return
Ministry of Return, Kosovo. Durres, Albania
5
1.-3.feb
Interetnisk dialogseminar
Strpce municipality. Kosovo. Durres. Albania
12
8.-10.feb
Dialogtrening.
Unge albanske politikere. Durres, Albania
35
22.-24.feb
Interethnic dialog about education
Teachers and politicians from Herzegovina,
Neum, B&H
30
30.-31.mar
Oppfølgingssamling
Prijedorseminaret fra Lillehammer i des 2012.
Prijedor
15
24-Apr
Dialogworkshop for lærere
Helsingfors, Finland
20
24.-28. apr
Kurs i samarbeid og dialog
Kvinner i lederprogrammet, London
20
7.-12.mai
Dialog - forberedende trening i Norge,
Afrika og Asia
Fredskorpset Addis Abeba
40
20.-23.mai
Dialogarbeid i Mostar og Stolac
Mostar og Stolac
10
21.-26.mai
Dialogkurs
Studenter tilknyttet CYLINK (somalisk
diasporaorganisasjon i Kenya )
20
18.-19.mai
Interetnisk dialog
Lærere fra Prozor-Rama. Mostar, B&H
16
18-Jul
Oppfølgingseminar
Politikere fra Prozor-Rama, oppfølging av
seminar 3.-10.mars
20
19-Jul
Avslutningsseremoni
School of Democratic Leadership, Podgorica,
Montenegro
20
29-Jul
Oppfølging. Avslutning
ISS, Universitetet i Oslo. Oslo
30
13.-15.sep
Interetnisk dialogseminar
Lærere, politikere - Konjic, Bosnia Herzegovina
20
27.okt 1.nov
"Intercultural Dialogue - Sharing Experience
from Dialogue Facilitation and Peace
Petrazovodsk, Russland
Education" - Presentasjon og workshop
I utlandet
20
Antall
deltagere
40
393
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Kunnskapsformidling:
Når
Hva
Hvor / hvem
Antall
deltagere
14-Jan
Informasjon om Nansen fredssenter
Fretex arbeidsprogram, Nansen Fredssenter
15
22-Jan
Foredrag om diasporaarbeid
Studenter og lærer fra Luther college
20
22-Jan
Foredrag om Nansen Dialog
Luther College
15
05-Feb
Foredrag og dialogmøte
Studenter fra Nansenskolen og inviterte gjester i
forbindelse markeringen av kvinnestemmerett
60
16-Apr
Foredrag om kommunikasjon
Studenter på Nansenskolen
40
18-Apr
Foredrag om Nansen Dialog
Veiledningsstudiet, Høgskolen i Lhr. Nansen
Fredssenter
20
23-Sep
Foredrag om rasisme i Norge
Studenter på Nansenskolen
40
25-Sep
Visning "Where enemies meet"
Paneldiskusjon
Åpent møte, Nansenskolen
60
30-Oct
Foredrag om Nansen Dialog
Bjerke Gård Scandinavian Leadership
05-Nov
Innledning om Nansen Fredssenter
Miljøpartiet De Grønne Lillehammer, Blåsalen
6
09-Dec
Orientering om Nansen Dialog
Rektors time, Nansenskolen
50
I Lillehammer
326
Kunnskapsformidling:
Når
Hva
Hvor / hvem
Antall
deltagere
10-Jan
"Pictures and stories from visits to
Afghanistan", Afghanistankveld
Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø
30
23-Jan
Foredrag Nansen Dialog m/øvelser
Politihøgskolen - etterutdanning, Oslo
30
13-Mar
"Utdanning og fredsbygging" foredrag ved åpningen av Afghansk
Studentersamfunn
Nansen Fredssenters Oslo-kontor, FN-sambandet,
Oslo
25
04-Apr
Foredrag på Høgskolen i Lillehammer.
Tema: Å jobbe i en multi-kulturell
Studenter fra HIL , Lillehammer
kontekst
30
27-Apr
Foredrag om Nansen Dialog
20
Finske lærere. Oslokontoret
21
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
02-May
"Conference on democaratization of the
Kurdistankonferanse, Kolbotn
Middle East and the Kurdish question"
70
15-May
Diaspora in peacebuilding - innlegg på
konferanse
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen
og myndighetene (KIM), Oslo
30
01-Jun
Konfirmasjonstale 1
Borgerlige konfirmanter, Hamar
300
01-Jun
Konfirmasjonstale 2
Borgerlige konfirmanter, Hamar
400
21-Jun
"The Role of Diaspora in peacebuilding",
foredrag på konferansen "Burundi is
International Action for Burundian Diaspora, Oslo
ready for Business"
150
02-Aug
Hilsen under Olavspillene
Avslutningsforestilling - Snømørkt, Trondheim.
30
09-Aug
Foredrag om dialog
Foredrag på Fredshuset
15
27-Aug
Foredrag om dialog
Studenter ved Gjøvik videregående
20
04-Sep
Kurs for arbeidstilsynet
Ledere i Arbeidstilsynet
40
10-Sep
Foredrag om integrering
Bollywoodkonferanse, Lørenskog
20
21-Sep
Fredsdag
Tønsberg
30
21-Sep
Utdanninsseminar - dialog
Høgskolen i Buskerud. Videreutdanning.
50
21-Sep
Foredrag om dialogarbeid
Studenter fra høgskolen i Drammen, Drammen
30
23-Sep
Åpent kveldsmøte. Nansen Dialog.
Notodden Human-etisk Forbund
30
24.-25.okt
Foredrag om fredspedagogik i
videregående skole
Internasjonalt nettverk for kreative agenter,
Antwerpen
20
24.- 25.okt
"Afghans in transition", presentasjon på
internasjonalt forskningsseminar
Institutt for fredsforskning (PRIO), Oslo
30
25-Sep
Amerikaniseringen av norsk kultur lysbildeshow
Østre Toten Folkeakademi
60
25-Sep
Foredrag om et prosjekt i det multikulturelle Norge
Oppland fylkeskommune, Lillehammer
5
26-Sep
Foredrag om dialogarbeid i Drammen
Innvandrerforum i Tynset kommune, Tynset
12
02-Nov
Foredrag "Fredsarbeid under Åpen
Himmel"
Nansenskolens 75 år jubileum. Gamle Losjen
400
04-Nov
Foredrag om Å leve i et multi-kulturelt
samfunn
For kulturarbeidere, Rikskonsertene, Oslo
30
07-Nov
Dialog og fredelig konfliktløsning
Brøttum Røde Kors, Brøttum
50
Kursdeltagere på konferansen i Oslo
40
Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø
50
08.-10.nov
18. - 22.nov
Foredrag på Nordic Conference on
Mediation and Conflict Transformation
Peace Education Conference, Barents
Peace Education Network
24-Nov
Foredrag for Kreftforeningen
Kursdeltagere på konferanse på Gardermoen
35
12-Dec
Foredrag om Skedsmo dialog
IMDI konferanse, Oslo
40
I resten av Norge
22
2122
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Annual Report / Årsmelding 2013
Kunnskapsformidling:
Når
Hva
Diskusjon om integrert utdanning.
Ambassaden I Zagreb
Møte med seminardeltagere fra
Prozor-Rama som kommer til
Lillehammer I mars
25-Jan
22-Feb
Hvor / hvem
Antall
deltagere
6
Politikere, Prozor Rama
15
17-May
Foredrag om Nansen Dialog
Lærere. Zvornik
80
28.mai-2.jun
Representasjon og foredrag i Belfast
Belfast
40
31-Aug
Graduation for første elevkull.
Fridtjof Nansen School. Skopje
100
06-Sep
Foredrag om Nansen Dialog
Studenter, Helsinki, Finland
400
25.okt -4.nov
Representasjon og møter i Palestina
og Jordan
Generations for Peace
80
26-Oct
Congratulation speech
Nansen Training Center, Skopje
100
06-Nov
Lecture on Nansen Dialog
Conference on Mass Atrocities and Genocide,
Budapest.
30
12-Dec
Lecture on Inter-Ethnic Dialog
Faculty of Science, Beograd
50
14-Dec
Conference on Integrated Education
Teachers, Skopje, Macedonia
120
I utlandet
1021
Visning av “Reunion” 2013 med foredrag:
Antall
personer
Antall
personer
11-Jan
Romerike Folkehøgskole. Jessheim
100
15-Jan
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole. Moelv.
60
06-Apr
Ringebu Folkehøgskole. Ringebu
40
20-Apr
Sogndal Folkehøgskole, Sogndal
60
15-Apr Skolevisning. Kragujevac
50
19-Jun
Lillehammer Kino. Åpen forestilling
45
15-Apr Åpen visning. Kragujevac
15
02-Jul
ISS, Universitetet I Oslo. Oslo
75
16-Apr
21-Aug
Dialog. Russland -Nord Kaukasus. NUPI. Oslo
20
21-Sep
Notodden Videregående Skole
50
Skolevisning. Kultursenteret.
Nis, Serbia
Åpen visning. Kultursenteret.
16-Apr
Nis, Serbia
21-Sep
Høgskolen I Buskerud. Videreutdanning.
50
17-Apr Åpen visning Bujanovac, Serbia
05-Oct
Lørdagsseminar. Sund Folkehøgskole, Innerøya
80
11-Oct
Romerike Folkehøgskole
80
19-Oct
Lørdagsseminar. Ringebu Folkehøgskole
45
24-Oct
Voss Folkehøgskole
60
09-Nov
Lørdagsseminar. Trøndertun Folkehøgskole
05-Dec
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole. Moelv
Visninger i Norge
11-Apr Åpent visning. Novi Sad. Serbia
12-Apr
Åpen visning. Kultursenteret.
Kraljevo, Serbia
40
100
100
75
30
28-May
Åpen visning Zagreb.
Samarbeid med ambassaden.
80
11-Jun
Åpen visning, Human Rights
Center, Pristina, Kosovo
40
100
12-Jun
Åpen visning. Mitrovica, Kosovo
50
50
17-Sep Peace Scholars. Konferanse.
915
Visninger i Utlandet
20
600
23
Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities
Nansen Center for Peace and Dialogue
Bjørnstjerne Bjørnsons gt.2, N - 2609 Lillehammer, Norway
www.peace.no
Download
Related flashcards

Political science

34 cards

Liberalism

46 cards

Types of organization

26 cards

Sports television

32 cards

Create Flashcards