SEMESTERPLAN VÅR 2012, Versj 1

advertisement
 VÅRSEMESTERET 2012 SEMESTERPLAN BA Billedkunst—Kunstakademiet MA Billedkunst—Kunstakademiet Versjon: 1 Endringer i semesterplanen vil forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN I OSLO AVDELING KUNSTAKADEMIET 1
Innhold Undervisningsformater ved Kunstakademiet s. 3 Bachelorprogram 2. – 5. semester s. 5 Fordypningsgrupper s. 7 Teori s. 12 Seminar s. 17 Workshops s. 22 Teser – format og innlevering s. 27 Om avsluttende tekstarbeid s. 27 Masterprogram s. 29 s. 38 s. 39 Gjestelærere s. 46 Administrasjon s. 49 Bibliotek s. 50 Åpent forum Fagansatte 2
UNDERVISNINGSFORMATER VED KUNSTAKADEMIET FORDYPNINGSRUPPE Fordypningsgruppene inngår i «faglig spesialisering» sammen med utstillingsgjennomgang og workshops. Det anbefales at studenten i størst mulig grad konsentrerer seg om én gruppe, slik at det skapes kontinuitet i undervisningen. Hver fordypningsgruppe er på tre timer annenhver uke. Det er obligatorisk å følge undervisning i fordypningsgrupper tilsammen sju ganger i løpet av semesteret. Studenten må melde seg på én av de fire fordypningsgruppene og følge gruppen minst fem ganger. Videre kan man eventuelt følge to ganger på valgfri fordypningsgruppe – her er påmelding ikke nødvendig (merk at enkelte fordypningsgrupper kan være lukket). GRUPPEKRITIKK En gruppekritikk er en samtale mellom flere deltakere rundt et konkret kunstprosjekt. Den kan finne sted på et hvilket som helst stadium av en kunstnerisk prosess. Det finnes flere modeller for gruppekritikk, men de vektlegger alle deltakernes involvering i hverandres prosjekter og diskusjonen rundt disse. WORKSHOP En workshop er bygget på modell av et verksted, og er basert på konkret eller teoretisk produksjon. Vanligvis vil en workshop gå over et samlet tidsrom over for eksempel noen dager, og være basert på deltakelse fra flere studenter i samarbeid med lærer og/ eller gjestelærer. En workshop kan være teknisk eller konseptuelt orientert. TUTORIAL En tutorial er en samtale mellom en lærer/ gjestelærer og en student med utgangspunkt i studentens arbeid, og regnes som en del av studentens kunstneriske praksis. Hvis ønskelig kan studenter også gå sammen i gruppetutorials. Samtalen kan foregå på et hvilket som helst stadium av en kunstnerisk prosess. I løpet av et semester skal hver student gjennomføre minst fire tutorials. To av disse skal være med hovedveileder. UTSTILLINGSPRAKSIS Ved siden av tradisjonelle presentasjonsformer i studentgalleriene ved Kunstakademiet, kan utstillingspraksis også omfatte andre former for presentasjon av ferdige kunstprosjekter. For eksempel intervensjoner, performancer, publikasjoner osv. Uansett format må presentasjonen av prosjektet være offentlig tilgjengelig og innlemmet i Kunstakademiets utstillingskalender med påfølgende gjennomgang for å være gyldig. Skriftlig utstillingssøknad leveres studieleder, og skal inneholde: 3
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
idé og konsept for utstillingen utforming og gjennomføring (hva skal gjøres, teknisk utstyr, evt. spesielle forhold, hensyn osv.) Ønsket utstillingsperiode (måned) og sted Bildedokumentasjon av tidligere arbeider (papirutskrifter) CV, adresse, e-­‐mail og telefonnummer Informasjon om eventuelle tidligere utstillinger på studentgalleriene Utstillingsstøtte på inntil 2 500 kroner kan gis ved innlevering av kvitteringer og refusjonsskjema etter avsluttet utstillingsperiode og utstillingsgjennomgang. SEMINAR Et seminar er et undervisningsopplegg over et begrenset tidsrom der man belyser og observerer et spesifikt tema fra forskjellige vinkler. Et seminar foregår i gruppe med flere studenter, og kan også inkludere flere inviterte bidragsytere. Typisk varighet er fra en til ti dager, og studentene vil normalt oppfordres til å engasjere seg i diskusjon om seminarets tema. FORELESNING En forelesning er en forklaring eller diskusjon av et utvalgt tema foretatt av en lærer/ gjestelærer eller student overfor en gruppe tilhørere. Ofte kan forelesningen også ha rom for diskusjon og innspill fra tilhørerne. STUDENTINITIERTE PROSJEKTER En målsetting for undervisningen ved Kunstakademiet er aktiveringen av studentene i forhold til både eget arbeid og konteksten det inngår i. Ved selv å definere behov og ønsker for egne rammer, blir de i stand til å arbeide autonomt, fritt og nyskapende i forhold til kunnskapen de tilegner seg i løpet av studiet. Derfor er det et pedagogisk prinsipp ved Kunstakademiet at studentene selv aktivt skal bidra til utformingen av studietilbud. Gjennomføring av egne prosjekter som workshops, seminarer, forelesninger, reiser, utstillinger osv. gir verdifull praktisk erfaring. Prosjekter der flere studenter er involvert gir trening i kommunikasjon, ledelse, kritikalitet og koordinering. 4
BACHELORPROGRAM 2.-­‐5. SEMESTER (30 studiepoeng pr. semester) BA Billedkunst – Kunstakademiet Treårig bachelorstudium: 180 studiepoeng Fullført utdanning gir rett til graden Bachelor i billedkunst (Bachelor of Fine Art). Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Fra 2. til 5. semester er det såkalt åpent program, det vil si at studentene i stor grad skal sette sammen en egen, individuell studieplan basert på obligatoriske og valgfrie emner. 6. og siste semester består av et eget program som fokuserer på teseskriving og avgangsutstilling. Studiet er basert på ulike arbeids-­‐ og undervisningsformer som forelesninger, workshop, fordypningsgrupper, seminarer og individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper. Hvert semester består av tre emnegrupper: Faglig spesialisering, kunstnerisk praksis og teori. Alle studenter må oppnå til sammen 30 studiepoeng i løpet av semesteret innenfor de tre emnegruppene. Faglig spesialisering: Fordypningsgruppe 3 studiepoeng Utstillingsgjennomgang 3 studiepoeng Seminar/workshop/studio 3 studiepoeng Kunstnerisk praksis: Atelierarbeid + minst 4 veiledningssamtaler 15 studiepoeng Teori: Forelesningsrekke/seminarer 6 studiepoeng Vi gjør oppmerksom på at det kun blir registrert opptil 30 studiepoeng per semester. 5
FAGLIG SPESIALISERING Faglig spesialisering består av obligatorisk fordypningsgruppe, utstillingsgjennomgang og seminarer/workshops. Studenten må følge gruppeveiledning (3 studiepoeng) og minst én av fire fordypningsgrupper (3 studiepoeng). I tillegg må studenten ta minst 3 studiepoeng innen tilbudet av seminarer/workshops/studio. Gruppeveiledning: I gruppeveiledning gis det tilbakemelding på studentenes kunstneriske arbeid gjennom faglig kritikk og diskusjon. Samtalen ledes av fagansvarlig og er en konstruktiv dialog mellom lærer og studenter. Det forventes at medstudenter deltar i dialogen. KUNSTNERISK PRAKSIS Kunstnerisk praksis består hvert semester av selvstendig atelierarbeid og minst fire veiledningssamtaler – dette gir samlet 15 studiepoeng. Som del av kunstnerisk praksis kreves også utstilling på Åpent kunstakademi i uke 50 hvert år og minst én utstilling i studentgalleriet i løpet av studiet. Hovedveileder: Det er obligatorisk med to grundige samtaler per semester med hovedveileder. Hovedveileder skal være en ansatt på Kunstakademiet. Det er viktig at studentene er godt forberedt til disse samtalene og at det kunstneriske materiale er tilrettelagt slik at det enkelt kan presenteres for veileder. Hovedveileder følger studentene gjennom to semester, og det er studentens ansvar å ta kontakt med hovedveileder for å avtale tidspunkt. Det kan være hensiktsmessig å spre disse samtalene slik at én foregår i starten og én mot midten eller slutten av semesteret. Hver student får tildelt hovedveileder etter ønske, så langt det lar seg gjøre. Lister offentliggjøres i begynnelsen av semesteret. Veiledning: I tillegg til veiledning med tildelt hovedveileder, velger studentene andre faglærere og gjestelærere til veiledningssamtaler. Det anbefales at disse samtalene spres utover semesteret, og at man ikke har flere veiledningssamtaler tett på hverandre. Også her gjelder det at studenten er godt forberedt til samtalen og at det kunstneriske materiale er tilgjengelig umiddelbart når veiledningen starter. Studenten skriver seg på liste for veiledning på oppslagstavlen utenfor Auditoriet -­‐ med navn, mobilnummer og atelierplass. Det skal registreres minimum to slike samtaler per semester. Listen kvitteres av veileder. Dersom du ikke har anledning til å stille på avtalt tidspunkt, er det viktig at det gis beskjed direkte til veileder. Det er ikke akseptabelt med uteblivelse fra avtalte veiledningstimer uten gyldig grunn. TEORI Studenten må velge minst 6 studiepoeng av et tilbud på flere emner. Teoriundervisningen er delt inn i lengre forelesningsrekker og kortere seminarer. INDIVIDUELL STUDIEPLAN Valg av veiledningssamtaler, fordypningsgruppe, workshop/seminar/studio og teori gjøres på eget skjema som sendes ut før semesterstart. Den individuelle studieplanen vil danne grunnlag for godkjenning av semesteret, sammen med evalueringsskjema som leveres inn i slutten av semesteret. Deltakelseskrav for godkjenning: minst 80 %. I tillegg til å fylle ut skjema for individuell studieplan, må alle selv skrive seg opp på lister for de enkelte undervisningstilbudene som henges opp på oppslagstavlen utenfor Auditoriet ved semesterstart. Alle må melde seg på til undervisning på disse listene og samtidig levere skjemaet for individuell studieplan til administrasjonen ved studiekonsulent Berit Andresen. Nærmere informasjon sendes via e-­‐post. 6
FORDYPNINGSGRUPPER Maleri Maleriet er den todimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto/video/film Foto, video og film er de mest fremtredende todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. Skulptur/installasjon Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom-­‐ og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal fremstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Intermedia/lyd/installasjon Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuell, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video-­‐ og lydmanipulasjon, 3D-­‐modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og ”real time”-­‐teknikker. 7
FOTO/ VIDEO/ FILM (3 studiepoeng/ studypoints) Susanne Winterling and Anne Katrine Dolven share the professorship in Foto/film/video. Winterling will take the first part of the semester and Dolven the second part. Ansvarlig: Susanne Winterling Guests (to be confirmed): Kirsty Bell, Jan Verwoert, Michael Baers, Thomas Kilpper Time: Thursday 13.30 – 16.30, week 2, 4, 6 and 8 Place: Auditorium behind the reception/ Black Box Start: January 12th Language: English This part of the indepth group Photo Film and Video will be centred on technologies of image production and installation. Based on presented positions in art/ film and criticism, past and present, the class will go on deconstructing illusion mechanisms while emphasizing aspects of reality in certain works, always starting with an artist practice in its context. As John Baldessari states to learn about art is being around artists: we will go on working with Thomas Kilpper on a site specific work that started last semester. We want to work on a screening program that exemplifies each students own practice. As an anchorpoint this will have a presentation in a gallery in Berlin as well as in an institution next fall in Europe. A detailed plan and recommended texts and films/exhibitions will be given in the first meeting. Ansvarlig: Anne Katrine Dolven Guest: Natasha Gegenbach Time: Thursdays 13.00 – 16.00, week 10, 12, 16 and 18 Place: Black Box The second part of the indepth group Photo Video Film is a follow up on the workshop we did in November 2011 with focus on 16 and 8 mm film and special analogue effects used in film. Guest Natasha Gengenbach worked with special effects in the huge Sovjet film industry and now lives in Oslo. Subjects for other indepth groups will not be fixed but always announced one week in advance. I will continuously bring to the table and discuss contemporary art experiences and productions from the international art field, especially from the London scene. 8
INTERMEDIA/ LYD/ INSTALLASJON (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Aeron Bergman Tid: Uke 2, 4, 8, 10, 12, 16 og 18 . Onsdager kl. 13.00-­‐16.00 Sted: Grupperom 2 ( 22/2 og 2/5) Auditoriet Start: 11. januar Språk: Engelsk ARTIST AND SELF PUBLICATION FROM PRINT TO PIXEL This course will focus on the art and underground side of publication: the act of making information available to the public. To understand concepts and contexts we cannot stay only in the art world: technological and political developments through history propel and shape publication. Historically, how have artists used the potential of publication? What roles do artist and underground publications play today? How are limited edition and hand made publications similar to and different than those on the internet? John Baldessari’s recommendation that “every artist should have a cheap line” reminds us that artist books, self-­‐publications and internet works are usually marginal. However, the Occupy Wall Street and Arab Spring movements as well as earlier radical movements such as the Dodge Revolutionary Union Movement and the Black Panthers used the enormous social potential of publication via printed matter and the internet to powerful ends. We will consider key historical and contemporary works in art and beyond. The course will consist mostly of lectures and seminars with an emphasis on discussion and holistic analysis of work and idea. There will also be some technical instruction, praxis and workshops with hands on teaching of printing, printmaking, online publishing, digital tools and binding techniques available at the academy. This course will be in partial collaboration with MFA student Jessica Williams who is running a risograph print studio. Invited guests: -­‐ Kjersti Solbakken. Feil Forlag. Oslo based publisher -­‐ Chus Martinez. Curator, team Documenta (13) will be invited to speak about her publishing projects and the Documenta publications -­‐ Alexandra Domanovic. Artist, co-­‐founder vvork.com (A popular art blog, but also working on printed matter and online projects as an artist 9
MALERI (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Dag Erik Elgin Tid: Uke 2, 4, 10, 12, 15, 17 og 21. Torsdager kl. 10.00-­‐13.00 Sted: Grupperom 2 (se plan under for utflukter osv.) Gjest: Geir Harald Samuelsen uke 4 Gjest: Fiona Tan (må bekreftes) Start: 12. januar Språk: Norsk/ engelsk Studio: Presentasjon av studenters arbeider/diskusjon i forlengelse av fordypningsgruppen. Avtales fortløpende. Dato 12.januar Format Fordypningsgruppe Sted Grupperom 2 26.januar Fordypningsgruppe Grupperom 2 9.februar Seminar/ prosjekt Henie Onstad Kunstsenter 23.februar Seminar/ prosjekt 8. mars Fordypningsgruppe 22.mars Fordypningsgruppe 12. april 26. april Fordypningsgruppe Fordypningsgruppe Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/ Museet for samtidskunst OSL-­‐contemporary 10. mai 24. mai Seminar/ prosjekt Fordypningsgruppe 10
Tittel/ beskrivelse Introduksjon til vårens undervisning og presentasjon ved stipendiat KiT, Geir Harald Samuelsen (gjestelærer uke 4). Filmprogram ved Geir Harald Samuelsen ModernismeMaskin, direktør Henie Onstad Kunstsenter, Tone Hansen/kurator Milena Høgsberg. (må bekreftes) Mari Opsahl, Bjarne Bare, Henrik Mojord Jahnsen Parallellakademi, direktør UKS Linus Elmes Atelierbesøk hos Irma Salo Jæger, billedkunstner, tidligere professor i maleri ved Statens Kunstakademi (må bekreftes) Prisme, internasjonal tegneutstilling NMFK, Museet for samtidskunst. Sjefkurator ved Nasjonalmuseet Gavin Jantjes, Elise Storsveen, DEE Matter of Words Det nye Nasjonalmuseet for kunst; Kleihues + Schuwerk. Forelesning ved Klaus Schuwerk (må bekreftes) Parallellakademi, Linus Elmes, DEE Sylvia Sleigh, Kunstnernes Hus v. direktør Mats Stjernstedt (må bekreftes) SKULPTUR/ INSTALLASJON (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Felles ansvar (hovedansvarlig Jeannette Christensen) Tid: Uke 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 16. Onsdager kl. 10.00-­‐13.00. Sted: Grupperom 2 Start: 11. januar Språk: Norsk/Engelsk Maks. antall personer: 12 Lukket gruppe Virkeligheten i arbeidene våre Fordypningsgruppen for skulptur og installasjon ble etablert som en lukket gruppe i høstsemesteret 2011 og vil fortsette på samme måte i vårsemesteret 2012. Ideen om å jobbe med en konsistent gruppe er å legge større vekt på en felles diskusjon, med felles referanser og undersøkelsen som en kollektiv oppgave. Det er forventet at alle deltakere tar likt ansvar for utvikling av diskusjoner og innhold. Vi praktiserer hyppige runder, noe som betyr at alle etter tur skal gi sine innspill. Presentasjon av tekster, filmer eller kunstverk skal gjøres av alle deltakerne. Deltakerne må forplikte seg til å delta i et halvt år av gangen. Gruppen er da stengt gjennom semesteret. I vårsemesteret vil fordypningsgruppen forberede seg til en felles skulpturworkshop med studenter ved International Art Academy Palestine, IAAP i Ramallah, som planlegges gjennomført i løpet av semesteret. Reality reflected in our works The in depth group for sculpture and installation was established as a closed group during the Fall semester of 2011 and will continue in the same way during the Spring semester of 2012. The idea of working with a consistent group is to put greater emphasis on a common discussion, with common references and investigation as a collective endevour. All participants are expected to take on equal responsibility for the development of discussions and content. We practice frequent rounds, meaning that all in turn must give their input. When reading texts or films or artworks are presented etc. this shall be done in turn by all participants. Participants must commit to participate for a half year at a time. The group is then closed through the semester. During the Spring semester the in depth group will prepare for a sculpture workshop with students from International Art Academy Palestine, IAAP, in Ramallah. The trip is planned for Spring semester. 11
TEORI I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og medieteori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. 12
KUNSTHISTORIE ETTER 1945 (6 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard Tid: 6 mandager fra uke 8 -­‐13, 20. febr. – 26. mars, kl. 13.00-­‐15.00 Sted: Auditoriet Forelesningene avslutter gjennomgangen av kunsthistorie som begynte høsten 2010. 1. 20/2 Pop Art og neoavantgarde 2. 27/2 Minimalisme 3. 5/3 Postminimalisme 4. 12/3 Konseptkunst 5. 19/3 Neo-­‐ekspresjonisme 6. 26/3 Kontekstkunst og relasjonell estetikk FIVRELD – OM SJELEN (6 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard og Gard Frigstad Tid: Uke 2-­‐7 Mandag kl. 13.00-­‐15.00 Sted: Auditoriet Språk: Norsk Seminar mandager kl. 13-­‐15 i auditoriet. Seminaret vil med utgangspunkt i utdrag av filosofiske tekster fra antikken til nyere tid diskutere ulike begreper om sjelen, og hvilken funksjon et sjelsbegrep kan ha i dag. FRANZ KAFKA. KORTPROSA (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard, Petr Svarovsky og Susanne Winterling Tid: Uke 12, Onsdag-­‐fredag kl. 10.00-­‐17.00 Sted: Auditoriet Språk: Norsk, tysk og engelsk Franz Kafka. Kortprosa. Tekstene skal leses opp og så utlegges i plenum. Formålet er å undersøke særtrekk ved litterær framstilling ved fiksjonslitteraturens yttergrenser. 13
SEMINAR MED ROBERT PFALLER (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard Tid Uke 15, Onsdag-­‐fredag , kl. 10.00-­‐17.00 Sted Auditoriet Språk: Engelsk SEMINAR MED JAN VERWOERT (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard and Susanne Winterling Tid: To be confirmed Sted: To be confirmed Språk: Engelsk THE INTEGRITY OF REALITY (3 studiepoeng/studypoints) Ansvarlig: Synne Bull/ Susanne Winterling Gjestelærere: See list of contributors at www.fotogalleriet.no Tid: Uke 2 Tirsdag 10. Januar kl. 9-­‐17 Sted: Fotogalleriet, Møllergata 34, 0179 Oslo Språk: Engelsk NB Text required in order to get credit points. Deliver to [email protected] og [email protected] by January 30. Pre-­‐Registration required by 06.01.2012 via [email protected] / T: +47 22202120. Students and staff at KHiO: free / 100 NOK for lunch (pre-­‐registration for lunch). Registration fee includes coffee, tea and lunch. The Integrity of Reality is the title of a seminar as part of the exhibition Rough Seas initiated by the young Norwegian artists Nina Toft and Hilde Honerud. The Integrity of Reality will examine questions raised by Nina Toft and Hilde Honerud in their exhibition Rough Seas, in which they look at todayʼs dissemination of private news imagery made publicly available on news channels. By focusing on images of natural disasters they examine the aesthetics of the image and the actual news content and propose the thesis that mediated news imagery is increasingly emptied out of its content in order to convey presence and authenticity. With their simultaneous reference to J.M.W. Turnerʼs painting Rough Sea (ca. 1840-­‐45), Toft and Honerud also refer to art historical subject matter to bring up questions of representation and if these can be related to a contemporary reading of the 14
mediated image. The seminar will expand on issues addressed in the exhibition and allow for a meeting point between different areas of expertise from the field of photography, media and visual arts. The seminar is supported by Fritt Ord. Program: 09.00 Registration 09.15 Introduction Stephanie von Spreter, Fotogalleriet 09.30 Nina Toft / Hilde Honerud Nina Toft and Hilde Honerud graduated from Oslo National Academy of the Arts (KhiO), in 2010. The exhibition Rough Seas at Fotogalleriet is their first collaborative project. Toft and Honerud will give an introduction to their collaboration as well as their exhibition at Fotogalleriet as a starting point for the topics discussed in the seminar. 10.00 Harald Østgaard Lund Harald Østgaard Lund is a curator and photo historian at The National Library of Norway. He has also been an active photographer and filmmaker and directed, amongst others, the feature film Halvveis til Haugesund (1997). Together with Jonas Ekeberg, he curated the exhibition and edited the accompanying book 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855–2005 at Preus Museum – The Norwegian Museum for Photography and the National Library of Norway (2008). Lund is curator and editor of the exhibition and publication Norske polarheltbilder 1888-­‐1928 currently on view at the National Library of Norway. 11.00 Anne Hege Simonsen Anne Hege Simonsen is a social anthropologist, researcher and journalist. She has worked as a freelance foreign reporter, been chief editor of the weekly magazine Ny Tid as well as co-­‐editor of Verdensmagasinet X. Simonsen teaches journalism at Institute of Journalism and Media at Oslo and Akershus University College (Høgskolen i Oslo og Akershus). Publications include Elisabeth Eide and Anne Hege Simonsen, Verden skapes hjemmefra: pressedekningen av den ikke-­‐vestlige verden 1902-­‐
2002. Unipub. (2008); Nora Ingdal and Anne Hege Simonsen, Mur: Delt landskap i Israel og Palestina. Cappelen (2005); Elisabeth Eide and Anne Hege Simonsen, Å se verden fra et annet sted: medier, norskhet og fremmedhet (2004); Anne Hege Simonsen, Jon Bakkerud and Carsten Thomassen, Feighetens våpen -­‐ Kampen mot minene (1997). 12.00 Lunch 13:00 Stefan Jonsson Stefan Jonsson is a writer and critic. His most recent book is Three revolutions: A Brief History of the People 1789, 1889, 1989. He has contributed to international magazines and journals such as Lettre International, New Left Review, boundary 2, New German Critique, Representations, and Artforum. Publications also include Subject Without Nation: Robert Musil and the History of Modern Identity, Duke University Press (2000) and ”Facts and Fictions of Journalism; The Logic of the Media in the Age of Globalisation,” in The Green Room, reconsidering the Documentary and Contemporary Art #1 (eds Maria Lind, Hito Steyerl), Sternberg Press (2008). Stefan Jonsson also writes on literature, contemporary culture and politics for the Swedish newspaper Dagens Nyheter. 14.00 Laara Matsen Transplanted from New York to Norway three years ago, Laara Matsen has been a photographer, writer, photo editor, and curator since 1997. After studying photography with Larry Fink and Stephen 15
Shore, she began her career as a photo editor at Magnum Photos in New York, later pursuing a freelance career as a multi-­‐faceted supporter and producer of long-­‐term documentary photo projects. She has edited and curated numerous international photo exhibitions and award winning photo books, and is currently a photo editor at D2 Magazine/Dagens Næringsliv in Oslo, Norway. 15.00 Panel Discussion with Anne Hege Simonsen, Stefan Jonsson, Laara Matsen and Harald Østgaard Lund moderated by Eva Løveid Molster, Director Visual Arts Department, NISS Høyskole, Oslo. «KNOWLEDGE PRODUCTION» -­‐ COUNTER-­‐PRACTICE OR COMMODITY? (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard, Wiebke Gronemeyer and Gerd Elise Mørland (commissioned by Kunsthall Oslo) Time: 17/1, 15.00 – 19.00 Place: Deichmanske Library, Oslo Language: Norwegian and English NB Text required in order to get credit points. Deliver to theory professor Stian Grøgaard. The term “knowledge production” has for some time now dominated both academic and institutional discussions concerning artistic, academic and curatorial practices. But what do we actually refer to when we speak about these practices as “producing knowledge”? While the debate has been focused on the potential of art as a thinking process, the context of the cognitive-­‐cultural economy in which artistic forms of knowledge production operate has not been subject of discussion. Therefore this one-­‐day symposium critically investigates the changes in the use of terminology referring to cultural practices with a specific emphasize on artistic practices while questioning the concepts of both knowledge and production in the view of today’s society of immaterial labour. This is to raise the question whether artistic, curatorial, or even academic practices can establish a counter-­‐practice to processes of commodification. Invited speakers include Sarat Maharaj (Professor of Visual Art & Knowledge Systems, Lund University & Malmö Academy, Sweden), Olivia Plender (artist based in Berlin) and Matthew Poole (Program Director of Essex’s Centre for Curatorial Studies, UK), amongst others. The symposium will be moderated by Vanessa Ohlraun from Oslo National Academy of the Arts. The symposium is conceived by Wiebke Gronemeyer, Gerd Elise Mørland and Heidi Bale Amundsen in collaboration with Kunsthall Oslo. Kindly supported by the Norwegian Cultural Council, The Norwegian Embassy in London (UK), Oslo National Academy of the Arts and Fritt Ord. The symposium forms part of „The Extended Library“, a collaborative project by Kunsthall Oslo with the Deichmanske library. „The Extended Library“ is kindly supported by Fritt Ord. 16
SEMINAR 17
NETTBASERT INFORMASJON FOR KUNSTNERE – 1. ÅR BA OG MA Ansvarlig: førstebibliotekar Åse Markussen og hovedbibliotekar Torill Weigaard. Tid: 5. og 6. januar 2012 fra kl. 11.00-­‐14.00 Sted: Medialab 2 Obligatorisk kurs Billedbaser, videobaser for dans, opera og teater, tidsskrifter i fulltekst, artikkelbaser, leksia, ordbøker og bibliotekbaser Valgfritt hvilken dag man deltar. Kurset holdes på norsk. Studentene blir innkalt ved mail og oppslag på akademiet. Mandatory seminar in Medialab 2 by librarians Åse Markussen and Torill Weigaard English speaking students can make an appointment for an individual tuition. 5 DAYS SEMINAR IN A LAVVO EARTH LAW (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: AK Dolven Time: week 19. Mon – Fri 10.00-­‐16.00 Place: Black Box/Lavvo Guest: Àdne Somby Max students: 10 A K Dolven with guest Ánde Somby. He holds a PhD in Law, and wrote the thesis “Juss som retorikk – Rhetoric of Law”. He has been lecturing both on Sámi Law, Indigenous Peoples Law, and legal sociology for a number of years at the Law faculty at the University of Tromsø. Currently his research subject is the media of law, and his new focus is the Earth Law. Earth Law is an emerging subject in current legal theory. The focus is the legal protection of nature on its own terms. Some questions to be adressed during the seminar will be: Do the animals have an integrity that cannot be violated? Do the insects also have rights? What about the plants? And do the earth itself have rights? If there are such rights, how should the art community relate itself to such a reality? This project is planned together with the Architect school across the river. We will build a lavvo with students from the Architect school. Planning and finance is yet to be completed. 18
STORIES GLIDING ON AIR: A HISTORY OF RADIODRAMA AS ARTFUL MOULDING OF NOTHING INTO SOMETHING (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: AK Dolven Time: Uke 13, 26/3 – 29/3, 09.00 – 16.00 Place: Black Box Guest: Gaby Hartel Max students: 15 Seminar with Gaby Hartel, freelance cultural historian working as a curator, broadcaster, festival director, writer, teacher and scholar (PhD in Samuel Beckett). Since the invention of broadcasting, radiodrama artists, theoreticians and broadcasters in general have been thinking about how to use ether as a conduit and immaterial material to create the highest possible emotional effect. They successfully built tangeable characters, dense emotional environments and highly varied and palpable Erlebnisräume. After a brief introduction into the art of radio at the open academy in October 2010, we will look at the concrete tools of radio drama as they developed over the past eight decades. The effective use of words, voices, grain of tone, pauses, iconic and non-­‐iconic sounds were discussed, tried and tested passionately and with great artistic results. The use of sound, voice and aural (his)stories has become an integral part of the emotional languages of todays’ visual art, but this rich aural history of radio drama and it’s methods have gone unnoticed. High time to draw attention to -­‐ and consequently profit from -­‐ the knowledge of a vast experience and rich history of this mostly unknown field of aural art. I shall present iconic pieces of radio drama (in English; German and French) and discuss its artistic methods. TEGNING (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Elise Storsveen Gjester: Må bekreftes Tid: Uke 9 og 10. kl. 10-­‐16 Sted: Samtidsmuseet Språk: Norsk (engelsk med gjesteforelesere) Maks antall studenter: 15 Lukket gruppe Vårens undervisning/seminar med fokus på tegning vil i hovedsak være knyttet til utstillingen Prisme som åpner på Samtidsmuseet 1.mars. Prisme tar for seg både norsk og internasjonal samtidstegning og er kuratert av Gavin Jantjes. Det vil bli en kombinasjon av omvisning i utstilling, diskusjoner rundt denne, forelesning/samtaler med deltagende kunstnere og kuratoren. I tillegg vil det bli besøk i Nasjonalgalleriets studiesal med forelesning rundt utvalgte originalarbeider fra samlingen. 19
SCULPTURE STUDIO (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Dirkjan van der Linde, Germain Ngoma og Michael O’Donnell Tid: Tirsdager kl. 12.00-­‐13.00 Sted: Skulpturtorget Start: 10. januar Språk: Norsk/engelsk The main aim of the one hour weekly studio is a problem solving forum, in which work, projects and processes, from concept to realisation, are discussed on a group basis. The intention is to pool resources, inform and kick start the utilization of the institution’s facilities and knowledge base, in the area of sculpture/installation. MODERNISMEMASKIN (3 studiepoeng/ study points) Ansvalig: Dag Erik Elgin Tid: juni –oktober 2012 Sted:Utstilling på Henie-­‐Onstad kunstsenter juni-­‐oktober 2012. Program følger. Lukket seminar. STILL/ MOVING IMAGES STUDIO (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Synne Bull/Line Løkken Tid: Annenhver uke – vår fra uke 2, tirsdag kl. 10-­‐12 Sted: Auditoriet Språk: Norsk (Engelsk ved behov) Maks antall studenter: 18 Lukket gruppe: Hvis venteliste, møt opp første dag Dette semesteret vil still / moving images studio primært fungere som kritikkseminar med fokus på studentenes egne arbeider eller annet materiale i kontekst av dette. Det forventes at studenter møter hver gang da dette er med på å skape en god gruppe med konstruktive bidrag til diskusjonen. Tekniske og teoretiske problemstillinger vil bli tatt opp på bakgrunn av det som blir presentert. Feltets relasjon til den øvrige kunsthistorien vil også være en naturlig del av dette. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper; interesse for feltet er nok til å delta, gjerne med arbeider i andre medier. Gruppen som helhet vil legge opp en plan for semesteret på den første dagen, evt. med en avslutning for publikum på ANX. 20
SCREENINGS AND READINGS (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Susanne M. Winterling and guests Tid: Wednesdays 17.30 – 20.30 Sted: Main auditorium Språk: English A combination of reading groups and screenings. Featured texts from Heidegger to Chris Krauss. Screenings will be a selection from contemporary film and video art as well as important works from experimental and classical film history. Starting with Robert Bresson and Jacques Ranciere on Bresson 21
WORKSHOPS 22
RE-­‐PHOTOGRAPHY (3 studiepoeng) Ansvarlig: Line B. Løkken Sted: Grupperom 3 TID: Uke 7. 15/2, 16/2, 17/2 kl. 10 -­‐ 16 Språk: Norsk/ Engelsk Maks 12 studenter Allerede eksisterende fotografisk materiale blir hyppig brukt i produksjon av nye kunstneriske arbeider. Fotografiet har en unik evne til å vandre mellom ulike kontekster og på så måte forandre betydning og innhold. Hva skjer når fotografiet rekontekstualiseres eller gjøres til et kunstnerisk objekt? Vi vil se på ulike kunstnere som jobber med allerede eksisterende billedmateriale og undersøke de like strategiene disse benytter seg av. Det forventes at studentene tar med seg egne prosjekter/materiale som kan diskuteres og videreutvikles i workshopen. Already existing photographic material is often used in production of new artworks. Photography has a unique capacity to travel between different contexts and in the same way change meaning and content. What happens when photography is recontextualized or made in to an art object? We will look at different artists that work with already existing image material and investigate the different strategy that these artists use. Students should bring their own project/material for discussion and further development to the workshop. PHOTOGRAPHY (1 studiepoeng) Ansvarlig: Line B. Løkken Tid: Uke 11, 14.-­‐15. mars, kl. 10.00-­‐16.00 Sted: Fotostudio 2 Språk: Norsk/Engelsk Maks antall studenter: 15 ( 1. prioritet for 3BAog 2MA) Ved behov kan ekstra kurs settes opp i uke 13 The workshop is a technical course in how to document and present your own artwork. Re-­‐
photographing paintings, drawings and objects, and how to describe and reproduce a gallery room or an installation. NEIGHBORHOOD PUBLIC RADIO TRANSMISSION WORKSHOP (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Aeron Bergman/Synne Bull Guest teacher: Lee Montgomery Tid: Uke 6. Mandag 6.-­‐fredag 10. februar kl. 10.00-­‐16.00 Sted: Eksternt (ANX, Olaf Ryes plass 2) Språk: Engelsk Maks antall studenter: 10 23
Over the course of five days Lee Montgomery will lead art students in several experiments and social engagements using radio and broadcasting (both terrestrial and streaming). The workshops consist of a balance of technical and conceptual engagement, and will also require significant public performance. Experiments likely to be pursued can range among the following: The Radio Oracle-­‐ Students would learn to create small scale transmitters based on the model developed by Tetsuo Kogawa. Each student will also create a sound collage with significant portions dominated by spoken language. Oracles and prophecies will be generated by tuning all transmitters to a single frequency, and having each participant walk through a field of transmissions with a radio which will record the fragments of broadcasting created by one's proximity to each of the various transmitters. The Oracles can be used to meditate on future events or perhaps guide future experiments. Referencing cut-­‐ups, dada, Tzara, Burroughs/ Gysin, Throbbing Gristle. 2. The Arduino Controlled Transmitter: Harnessing the Void-­‐ This project would be based on a recent performance where a single Arduino controlled transmitter board (NS73M) was programmed to cycle through a range of FM frequencies broadcasting a silent carrier signal to multiple radios tuned to different portions of the spectrum. Participants could be instructed in the building of the NS73M circuit with Arduino control and would be instructed in the programming required to operate the unit. Multiple interactive units could be developed to reenvision the radio transmitter as an instrument. References to John Cage, Fluxus and automated performace. 3. Streaming/Looping-­‐ Using free streaming services on the web, workshop participants would be guided through the construction of a DIY Radio Net (after Max Neuhaus' piece of the same name) where streams would link to one another in a loop that would allow users to insert sounds at any point in the loop to produce a layered sound construction based on controlled contributions (i.e. each streaming computer when pointed to will play a single second of sound into the loop when the composer points to the operator or calls their name). References to Max Neuhaus, Steve Reich, Alvin Lucier. 4. Simple Synthesizer Orchestra-­‐ Participants build a simple 5 component Hex Schmitt trigger synthesizer with a piezo speaker and use their synthesizers to contribute to an improvisational sound score. 5. Community Engagement-­‐ Referencing Tetsuo Kogawa's ideas a0bout the the activation of space through broadcasting we would find a public space to use to set up an open microphone and streaming and/or terrestrial transmitter to encourage open dialogue within a specific community. Many of the projects listed above could also be performed as content in between dialogue and conversations, creating a dynamic community radio station that encourages the expansion of social and aesthetic engagement and experimentation. NEW MEDIA PROJECT BASED WORKSHOP (3 studiepoeng) Ansvarlig: Petr Svarovsky Tid: Uke 3, 17.-­‐20. January (Tuesday-­‐Friday), kl. 10.00-­‐12.00, 13.00-­‐16.00 Sted: Classroom 1 (Media Lab) Språk: English Max no. Of students: 10 24
The workshop is aimed to help students, who have projects containing an idea of interactivity, Internet or mobile communication, generative art etc. Students are expected to bring concepts or at least ideas of artworks. The short presentation of projects will be followed by discussion about possible technical solutions. Students will be organized in small groups according logic of their projects and they will develop their artworks from concept to functional prototype, getting help from teacher and learning from each other. Max/MSP and Jitter, Pure Data and GEM, Processing and Arduino will be used for prototyping. No prior experience with these technologies is required. FORBIDDEN TECHNIQUES (3 studiepoeng) Ansvarlig: Petr Svarovsky Tid: Uke 15, 10.-­‐13. February, (Tuesday-­‐Friday) kl. 10.00-­‐12.00, 13.00-­‐16.00 Sted: Classroom 4 (Media Lab) Språk: English Max no. Of students: 10 Can be offered as an express course/KUNO The workshop will investigate some techniques, used in media to affect a brain and perception e.g. subliminal projections, electronic drugs etc. and recently banned in most countries. Morning theory (incl. examples from fine arts field and discussion about ethical and legal aspects, adressing differencies between governments, corporations and individuals) will be followed by afternoon practical experiments with video, sound, light and EMF. No technological skills are required. SOUND FOR VIDEO (3 studiepoeng) Ansvarlig: Petr Svarovsky Tid: Uke 17, 24.-­‐27. April,(Tuesday-­‐Friday) kl. 10.00-­‐12.00, 13.00-­‐16.00 Sted: Classroom 1 (Media Lab) Språk: English Max no. Of students: 10 Can be offered as an express course/KUNO The workshop will provide essential knowledge about sound in film and video. Morning theory discussions will be followed by afternoon practical exercises in recording and editing. Day 1: Role of sound in film and video, various concepts. Day 2: Dialogues Day 3: Environment and Sound Effects Day 4: Music 25
SKULPTURWORKSHOP I RAMALLAH (3 studiepoeng) Ansvarlig: Felles ansvar (hovedansvarlig Jeannette Christensen) NB! Denne workshopen er tilknyttet fordypningsgruppen i skulptur. I vårsemesteret vil fordypningsgruppen i skulptur forberede seg til en felles skulpturworkshop med studenter ved International Art Academy Palestine, IAAP, i Ramallah. During the Spring semester the scupture indepth group will prepare for a sculpture workshop with students from International Art Academy Palestine, IAAP, in Ramallah. 26
TESER – FORMAT OG INNLEVERING Det avsluttende semesteret på bachelorprogrammet fokuserer på avgangsutstillingen og skriftlig presentasjon av eget arbeid – teseskriving. Det er obligatorisk å delta på møter om avgangsutstillingen med studieleder og kurator. Tesen er en skriftlig innlevering som beskriver studentens kunstneriske praksis, ståsted og orientering. For BA skal tekstene være 4 sider (hvis man overskrider formatet skal man forsvare det ved å vise at det ikke lar seg gjøre å uttrykke det kortere). Tekstene skal leveres elektronisk og på papir. Send på e-­‐post til [email protected] Fire eksemplarer skal skrives ut på A4-­‐papir og leveres til studiekonsulent Britt Heidi Hansen innen 1. mars 2011. Ett eksemplar går til biblioteket, ett til arkivet, ett til ekstern sensor og ett til internt arkiv. OM AVSLUTTENDE TEKSTARBEID av Gard Frigstad Følgende råd til tekstens utforming er skrevet i samarbeid med ekstern sensor, slik at feltet belyses fra flere vinkler: Det ville være naturlig at en leser blir orientert om følgende: Hva slags prosjekt er det man jobber med? Her gjelder det å ikke være for inneforstått. Det betyr å gi informasjoner slik at en allment orientert leser har mulighet for å forstå det. Det er en fordel om man er kort og konsis, slik at ikke denne delen overtar helt for andre momenter i teksten. Hvordan gjør man det? Spørsmålet lar seg besvare på forskjellig vis. Det går an å beskrive utviklingsprosessen, måten eller metoden. Man kan gi en fremstilling av ens egen tilnærming til kunstneriske problemstillinger, til mediebruk, problematisering av virkemidler, bruk av research osv. Hvorfor gjør man det? Det betyr å komme inn på beveggrunnene, intensjonene og motivasjonene. Her kan man grave dypere og diskutere kontinuiteten i prosjektet, ved å belyse på hvilke måter tidligere prosjekter forholder seg til hverandre. Det kan være en fordel å ha en ledig innstilling til denne type selvrefleksjon, ved for eksempel å trekke inn andre kunstnerskap, vise til andre ikke-­‐
faglige referanser, inspirasjons-­‐ og irritasjonskilder osv. Man kan også bruke anledningen til å se litt fremover. Hensikten er å gi en forståelse for intensjonsdybden i prosjektet. OM AVSLUTTENDE TESER Det å skrive de avsluttende tesene for avgangsstudentene er en måte å tenke over eget arbeid på. Det innebærer at det er mange måter å gjøre det på. Gjennom å skrive om egen arbeidsprosess, kan 27
man klargjøre for seg selv hva man er ute etter. Dette virker ofte bra ved at tekstarbeidet undersøker det kunstneriske prosjektet ut i fra et originalt og personlig perspektiv. INGEN KLAR OPPSKRIFT Det er ingen klar oppskrift på hvordan man skriver tesene. Her er det mange muligheter. Uansett er det en fordel om teksten er tydelig og avklart. I denne formen er det ingen krav om referanser. Men vær åpen og raus i forhold til leseren slik at man innvier andre i hva dette dreier seg om. Det er om å gjøre at teksten er forankret i arbeidet og ikke bare lever sitt eget liv uavhengig av den kunstneriske praksis. Det er også ment å være en avklaring over eget prosjekt og hva man forholder seg til, som kan lette overgangen til offentligheten, både ved utstillinger, pressemeldinger, prosjektbeskrivelser, katalogforord, søknader til gallerier og så videre. Arbeidet med tekst fungerer også som en øvelse i forhold til kunstnerisk praksis. Det gjøres også tekstbaserte prosjekter, der tekst er medium og ikke bare har en indirekte betydning for praksisen. 28
Masterprogram Dette programmet er åpent for alle studenter ved Kunstakademiet, men MA-­‐studenter vil bli prioritert ved de individuelle veiledningene. Det vil bli invitert en rekke gjester. Studentene melder seg på via lister på oppslagstavlen. For mer informasjon og oppdaterte gjestelister, følg med på ukentlig informasjonsmøte. BA-­‐programmets gruppeveiledning, seminar, workshops og alle tekniske kurs er også åpent for MA-­‐studenter. MA-­‐programmet er ledet av professor Henrik Plenge Jakobsen. This program is open to all students at the Art Academy, but MA students will be given priority for tutorials and participation in seminars. There will be invited numerous guests. Students sign up through the lists on the bulletin board. For more information and updated guest lists, track on a weekly information service. BA-­‐program group supervision, seminars, workshops and technical courses are also open to MA students. MA program is led by Professor Henrik Plenge Jakobsen. THEORY (6 credits) The student must choose at least 6 credits from the program. Theory lessons are divided into lecture series and short seminars. MASTERGRADSOPPGAVE / MASTER'S THESIS (9 studiepoeng/credits) I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt, formulere problemstillinger og gjennomføre et selvstendig faglig utviklingsarbeid. I første semester legges grunnlag for arbeidet gjennom bearbeiding av tema og problemstilling. I løpet av første år skal valg av teori og metode være avklart og presenteres. Studenten knyttes til en hovedveileder. In the thesis, students demonstrate their ability to apply theory and method in a project, formulate questions and conduct an independent professional development. During the first year, the choice of theory and method to be determined and presented. The student linked to a supervisor. ARTISTIC PRACTICE (15 credits) Artistic practice is made up each semester of independent studio work and at least four tutorials. This brings the total 15 credits. Artistic practice also include participation in Open Academy in week 50 each year and at least one exhibition in the student gallery in the course of the study. Supervisor: It is mandatory with two in-­‐depth tutorials/appointments per semester with your supervisor. The supervisor must be an employee at the Art Academy. It is important that you are well prepared for these conversations and that the artistic material is well prepared so that it can be presented to the supervisor. The supervisor follows the students through two semesters and it is the student's responsibility to contact the supervisor to make the appointments. It may be appropriate to spread these conversations so that one takes place at the beginning and one towards the middle or end of the semester. Each student is assigned a supervisor as desired, as far as this is possible. Lists are 29
published at the beginning of the semester and can be found at the bulletin board by auditorium. Tutorials: In addition to the guidance of your assigned supervisor, students select other lecturers and guest lecturers for tutorials. It is recommended that these are spread throughout the semester and that one has no more tutorials close to each other. It is important to be well prepared so that the artistic material is available immediately when the tutorial starts. The student sign up at the respective lists on the bulletin board outside the auditorium -­‐ with your name, mobile number and studio space. It should be registered a minimum of two such tutorials per semester and lists are then signed by the supervisor. If you do not have the opportunity to be present at the agreed time, it is very important to provide information directly to the lecturer or supervisor. INDIVIDUAL STUDIES Your choice of tutorials, specialization group, workshop / seminar / studio and theory is filled in on a form that is sent out before the start of the semester. This individual study plan will form the basis for approval of the semester, along with the evaluation-­‐form, which is submitted at the end of the semester. For approval it is expected to participate a minimum of 80%. In addition to filling out forms for individual study, you additionally sign in at lists of the various seminars and tutorial lists which are hung on the bulletin board outside the auditorium at the start of the semester. Everyone must sign up for lessons on these lists and also provide the form for individual study plan to the administrationof study consultant Berit Andresen. Further information, changes and updates you will be notified by e-­‐mail, so pay attention to your inbox. GUEST LECTURES / TUTORIALS / WORKSHOP / SEMINARS (Pay attention to weekly information mail and bulletin board) SEMINAR WITH JALAL TOUFIC (3 credits) Responsible: MA program Guest: Jalal Toufic When: January 11-­‐12-­‐13th. Place: Kunstakademiet Language: English Born in 1962 in Beirut or Baghdad, Jalal Toufic is a thinker and a mortal to death. He is the author of, among other books, Graziella: The Corrected Edition (2009), The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster (2009), Undeserving Lebanon (2007), Two or Three Things I’m Dying to Tell You (2005), Forthcoming (2000), (Vampires): An Uneasy Essay on the Undead in Film (1993; 2nd ed., 2003), and Distracted (1991; 2nd ed., 2003). He is a guest of the 2011 Artists-­‐in-­‐Berlin Program of the DAAD. More BEIRUT: https://docs.google.com/document/d/1tiGrD9A4Qt2OYEcivXGKM4Op-­‐Os1IysDKY7Ar_zDD-­‐
U/edit?hl=en_US&pli=1 30
GIVE POETRY A TRY / Cia Rinne (3 credits) Responsible: Henrik Plenge Jakobsen Guest: Cia Rinne When: (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English Cia Rinne is a poet and documentarist based in Berlin. She writes conceptual and visual poetry, at times incorporating the pieces into exhibitions and sound works. Cia Rinne, born in Gothenburg/Sweden in 1973, grew up in West Germany and studied philosophy, history and languages at the universities of Frankfurt, Athens and Helsinki, from where she holds a MA degree in philosophy. Cia Rinne writes visual poetry and conceptual pieces using different languages, and at times incorporating them into exhibitions, most recently the conceptual work Night Calendar (in collaboration with Antonio Scarponi, ISCP, New York 2010). Her publications include zaroum (2001), the online work archives zaroum (afsnitp.dk 2008), the book 'notes for soloists' (OEI Editör, Stockholm 2009), and the sound work 'sounds for soloists' (in collaboration with Sebastian Eskildsen, radiowy.se 2010). Cia has also been collaborating on documentary projects with photographer Joakim Eskildsen; their latest joint publication is a book on the Roma from India to Europe, based on seven years of travels and stays with Roma communities (The Roma Journeys, Steidl 2007). After several years in Scandinavia, Cia now lives and works in Berlin. Cia Rinne will give an introduction to her work as a poet and as well have individual appointments. http://www.3ammagazine.com/3am/five-­‐poems-­‐cia-­‐rinne/ http://www.kunsthalcharlottenborg.dk/library/documents/pageDoc/460652-­‐
DieterRoelstraete_Contextual_material.pdf GIVE POETRY A TRY / Jason Dodge (3 credits) Responsible: Henrik Plenge Jakobsen Guest: Jason Dodge When: (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English Jason Dodge's works are minimal and eloquent at the same time. They allude to events beyond empirical traceability with felicitous emphasis. People, places and events configure a narrative that 31
cannot clearly be assigned to fiction or reality. Nevertheless, the objects' presence in space refers to the presence of something else: the imaginational potential of the real as well as the possibility of interpreting the world in another way Jason Dodge was born in 1969 in Newton, Pennsylvania and was educated at Yale University. Dodge lived and worked in Berlin since 2003. Dodge will at the academy explain his interest in poetry, and introduce his work in general. Jason will also conduct studio talks. http://www.kunstverein-­‐duesseldorf.de/lang-­‐en/ausstellungen-­‐/schaufenster/649-­‐dodge.html THE NEXT GREAT ARTIST / GEIR HARALDSETH (6 credits) Responsible: Geir Haraldseth Guest: When: January-­‐May (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English You are halfway through your MA in fine art. So what? Art school might be difficult to navigate, but the art world after school presents a completely different set of challenges and potentially a rather harsh financial reality. The situation for artists in Norway might be unique, but the comfort of stipends and vederlagsordninger might not last forever. This course will primarily be aimed at the 1st year MA students and take into consideration how artists present themselves and how artists are represented in contemporary media, be it TV or in art criticism. The course will present examples of this from history and also look at how the market and gallery systems work, and the role of organizations such as, UKS, NBK, OCA, KORO and other Norwegian institutions that simulate and recreate certain mechanisms of the art world or create new and unique structures in Norway. This setting, where the galleries are not omnipotent, could potentially be a site for agency. Could this scenario provide young artist a certain amount of freedom when the restrictions from the gallery world do not directly affect the outcome or the type of work you are doing? Do you have to produce art at all? 7th. BERLIN BIENNALE FOR CONTEMPORARY ART Responsible: MA Program Guest: Artur Żmijewski and Joanna Warsza When: 16.02 2012 (to be confirmed) Place: Kunstakademiet Language: English A half-­‐day seminar-­‐presentation-­‐workshop by Artur Żmijewski and Joanna Warsza from Warsaw, associate Curators of the 7th Berlin Biennale. The 7th Berlin Biennale is an appeal to the art world to become more politically responsible, more self-­‐empowering, to question its consent, decorum and leftist skepticism, and to stand along with present social movements. It is supporting the real effect, the visible social impact, and art-­‐driven strategies within politics. The 7th Berlin Biennale curator Artur Żmijewski has not only commissioned artists for artworks, but also for a contribution to a 32
political debate. With this approach, by curating as an artistic practice, the format of the Berlin Biennale has radically expanded. During nine weeks the exhibition and a series of performative projects will introduce and confront contemporary art that is justified by diverse societal concerns—
instead of using politics as a mere topic WRITING COURSE WITH STEPHEN WRIGHT (3 credits) Responsible: MA program Guest: Stephen Wright When: 8-­‐9-­‐10 February (to be confirmed) Place: Kunstakademiet Language: English Stephen Wright is a Paris-­‐based art writer and research fellow at the Institut National d'Histoire de l'Art (Paris). He has curated "Dataesthetics" (WHW, Zagreb), “Rumour as Media” (Aksanat, Istanbul), “In Absentia” (Passerelle, Brest) and “The Future of the Reciprocal Readymade” (Apexart, NYC), as part of a series of exhibitions examining art practices with low coefficients of artistic visibility, which raise the prospect of art without artworks, authorship or spectatorship. COMMISIONS AND ART IN THE PUBLIC AND PRIVATE SPHERE / Jens Haaning (3 credits) Responsible: Henrik Plenge Jakobsen Guest: Jens Haaning When: Week 12 (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English A miniprogram on the problems and possibilities related to artistic work in particular in relation to commissions. The program will also involve Dirkjan Van der Linde and Michael O Donnell. We will have a look on various projects and issues about the subject both in Norway and internationally. The program is still to be developed. Jens Haaning will give a talk about his relations and viewpoints on public art and commission related activities. Danish artist Jens Haaning frequently invokes social borders in his art, depicting and emphasizing issues of co-­‐existence and the exclusion of marginalized groups. Through open-­‐ended representations of foreign cultures fused with symbols of the majority culture, Haaning makes the artwork’s effect on the viewer its primary focus. http://www.creativetime.org/programs/archive/2006/whocares/projects_haaning.html 33
Jens Haaning will also functions of the external examinator for MA in week 12. Tuesday 20.03 and Wednesday 21.03 http://www.jeromebel.fr/eng/jeromebel.asp?m=4&t=36 SEMINAR WITH DAN KIDNER (3 credits) Responsible: Henrik Plenge Jakobsen Guest: Dan Kidner When: March /April (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English Dan Kidner will give an introduction and discuss the narrative interest in recent art film as well he will make some studio visits. Dan Kidner is Director of City Projects, London. He also writes regularly for contemporary art magazines including Untitled, Frieze and Exit Express. With City Projects he has recently worked with artists Nils Norman, Graham Fagen, Mark & Stephen Beasley, Stephen Willats and Knut Åsdam. http://www.artandresearch.org.uk/v2n1/notes.html SEMINAR WITH VANESSA JOAN MÜLLER (3 credits) Responsible: Henrik Plenge Jakobsen Guest: Vanessa Joan Müller When: February /March /April (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English Vanessa Joan Müller studied art history and film theory. From 2000 to 2005 she was curator at the Frankfurter Kunstverein. In 2005 / 2006she was involved in the "European Kunsthalle", a project examining possible new models for a institution of contemporary art in Cologne. From 2006 to 2011 she was director of the Kunstverein Düsseldorf. Currently she teaches exhibition studies at the University of Art and Design in Karlsruhe and works as a freelance curator and writer. Vanessa Joan Müller will have a day seminar on Theodor Adorno and related aesthetic theory, and also she will give tutorials. http://www.scapebiennial.org.nz/scape-­‐hub/biographies 34
SUDAN NUBIA AND THE KINGDOM OF KUSH / STUDENT INITIATED PROJECT* (6 credits) Responsible: Mohamed Ali Fadlabi Guest: See program When: Preparations and 28.2-­‐13-­‐3 2012 Place: Kunstakademiet, Egypt and Sudan Language: English Contact: Mohamed Ali Fadlabi: 2MA / [email protected] / 92232273 Kingdom of Kush or Cush was an ancient African state centered on the confluences of the Blue Nile, White Nile and River Atbara in what is now the Republic of Sudan. It was one of the earliest civilizations to develop in the Nile River Valley. Having also been referred to as Nubia, and as "Ethiopia" in ancient Greek and Greco-­‐Roman records, the Kushites left their mark on various aspects of the ancient world and their legacy is still readily discernible from the various archaeological field sites scattered throughout modern Sudan. More https://docs.google.com/document/d/1UFvAz5hKWZOLGG8D4ZEVy6Aat7kApVVAE3B9NT9ph2M/edit SELF PUBLISHING WORKSHOP / STUDENT INITIATED PROJECT / WORKSHOP* (6 credits) Responsible: Jessica Ji Williams Guest: See program link When: (to be announced) Place: Kunstakademiet Language: English Contact: [email protected] In this workshop primarily for MA students, we plan to approach self-­‐publishing both head-­‐on and hands-­‐on. Utilizing the Yearbook and individual student projects as starting points, we will learn technical skills and practical information by doing. We will also arrange talks with local artists and institutions who are making, showing, and distributing artist publications in Norway and abroad. In-­‐
house we currently have access to a range of tools including a Risograph RZ220UI printer and Fastbind Elite XT perfect binding machine. Time will also be spent focusing on some of the more DIY aspects of artist publishing including inexpensive fabrication techniques and technical tricks of the trade. https://docs.google.com/document/d/1Fgl-­‐iSYGq196dGVat44WJS1U4lyZ6who4mheJ_PhEAo/edit 35
BEIRUT / STUDENT INITIATED PROJECT / WORKSHOP* (6 credits) Responsible: Ahmad Ghossein Guest: See program link When: 05.2-­‐12.1 2012 / (Dates possibly subject to change; March/April 2012) Place: Oslo and Beirut Language: Engelsk Contact: [email protected] / 96683370 Since the early 1990s, independent organizations such as Ashkal Alwan, the Arab Image Foundation, Beirut DC, and more have created an alternative infrastructure for artistic expression and developed intriguing new channels for the production and presentation of new work. The artists present in “Art Now in Lebanon” have, for the most part, worked with them all. In doing so, they have been able to experiment in an atmosphere relatively free, at least at the outset, from market pressures. As a result, they have shifted away from paintings and sculptures and toward videos and installations. They have left the formalism of their predecessors behind and developed their own. And perhaps most pointedly, they have used their art to explore some of the more urgent questions confronting those who live in Lebanon today, questions concerning history, identity, memory, amnesia, trauma, hysteria, the ways in which wars and conflicts have shaped lived experience and the precarious nature of individuality, citizenship, the life of the mind and an imagined community of peers (linked by social and intellectual though rather than patronage or fealty) in a weak, sectarian state that is, in many ways, a crucible for the region’s intractable political issues More https://docs.google.com/document/d/1tiGrD9A4Qt2OYEcivXGKM4Op-­‐Os1IysDKY7Ar_zDD-­‐U/edit *One ambition in the MA program at the Academy is to stimulate an active and integrated framework in which students design their own pedagogical framework in terms of how knowledge and experience are acquired and digested. Implementation of own projects such as workshops, seminars, lectures, traveling exhibitions, etc. provide valuable and practical experience. Projects where more students are involved providing training in communication, leadership, criticality and coordination. THESIS (WORKGROUPS) Deadline thesis March 1st. 2012 The examination will consist of 4 groups with 5 students in each group, and two internal and one external censor. It will then be a one-­‐hour presentation and discussion about the thesis and the work that has been produced at the MA, as well as a discussion about the work presented at the Degree show. Everybody in the group has to read the other 4 theses in the groups. It is recommended for students who are not in the group to participate, including MA 1 students. A short presentation and discussion will also take part just after the opening of the exhibition. We will ask the external and internal censors to take part in this. This examination is mandatory and you don’t get your MA graduation paper if you do not show up for this. It is also mandatory to take part in the exhibition, and the following short presentation at the exhibition just after the opening. MA 2 ONLY / REGISTER ONLINE: https://docs.google.com/document/d/1wFZgTjlPhB3lRRy9HY5MaiE4qUja8qTMMHtI6Jt38QY/edit 36
MA 2 thesis groups are set up at the following dates: Group 1: / Jens Haaning When: 20.03. 2012 Place: Kunstakademiet Language: English/Norsk Group 2: / Jens Haaning When: 21.03. 2012 Place: Kunstakademiet Language: English/Norsk http://www.jenshaaning.com/ Group 3: / Arne Skaug Olsen When: 17.04 2012 Place: Kunstakademiet Language: English/Norsk Group 4: / Arne Skaug Olsen When: 18.04 2012 Place: Kunstakademiet Language: English/Norsk http://www2.khib.no/index.php/khib/Kalender/Forelesninger-­‐og-­‐presentasjoner-­‐11-­‐12/Arne-­‐Skaug-­‐Olsen-­‐What-­‐Has-­‐
Been-­‐Seen-­‐Cannot-­‐Be-­‐Unseen 37
ÅPENT FORUM Forelesningsrekken Åpent forum arrangeres av studenter og avholdes på mandager kl. 19.00 i Auditoriet. Her inviteres kunstnere, teoretikere, kuratorer og andre til presentasjoner, samtaler og diskusjon. Det anbefales at alle studenter følger Åpent forums program. 38
Fagansatte Jesper Alvær Studieleder MA Telefon: 480 50 535 E-­‐post: [email protected] Jesper Alvær avsluttet sin MA ved Kunstakademiet i Praha i 2004 og har de seneste årene jobbet i ulike utstillingssammenhenger. Samarbeidsprosjekter inkluderer Figure and Ground (Bunkier Sztuki, Krakow, 2006) Representing the Nation (ITCA, NG, Praha, 2008) og Erratum (DUMB, Brno, 2009). Jesper Alvær jobbet sist ved FaVU i Brno i 2009 (Atelier for Video) og har i de siste årene oppholdt seg ved en rekke ulike studie, residence og forskningsprogrammer i Norge og utlandet. Ved siden av sin stiling ved Kunsthøgskolen i Oslo er Jesper Alvær aktiv som praktiserende kunstner. Aeron Bergman Professor i intermedia/lyd Telefon: 455 15 757 E-­‐post: [email protected] 1998 New York University (Fine Art). MA 1996 University of Toronto (Art History). MA 1994 Michigan State University (Art History). BA Aeron Bergman is an artist currently living and working in Oslo. He works as an artist duo with the Spanish artist Alejandra Salinas. The pair have among others had solo exhibitions at Centre d’Art Santa Monica (Barcelona), Serralves Museum (Porto), Röda Sten Art Center (Gothenburg), Centre d’Art Contemporain (Geneva) and participated in group shows at ICC (Tokyo), the Taipei Fine Arts Museum, Kunstnernes Hus (Olso) and CCCB (Barcelona). They have also done performances in venues around the world such as Palais de Tokyo (Paris), Van Abbemuseum (Eindhoven), the Knitting Factory, (New York) and MUDAM (Luxembourg). Bergman and Salinas have directed Lucky Kitchen editions for artist’s multiples and expanded sound and published 15 solo audio works on various labels. They have been awarded an Honorary Mention and an Award of Distinction by the Prix Ars Electronica (Linz). Synne Bull Førsteamanuensis i video og film Telefon: 945 23 302 E-­‐post: [email protected] Synne Bull er utdannet billedkunstner med BFA og MFA i New Genres fra San Francisco Art Institute. Hun har jobbet sammen med den serbisk-­‐amerikanske kunstneren Dragan Miletic som Bull.Miletic siden 2000. Bull.Miletic har stilt ut internasjonalt ved bl.a. 2006 California Biennial, OCMA, Newport Beach, Henie Onstad kunstsenter, Høvikodden, og Museum of Contemporary Art, Belgrade. Deres arbeider har vært vist ved mediefestivaler som Transmediale, Berlin og World Wide Video Festival, Amsterdam. De var artist in residence ved bl.a. Headlands Center for the Arts, 2003, Künstlerhause Bethanien Berlin, 2004 og Cité Internationale des Arts Paris, 2007. Synne Bull er for tiden styreleder i Atelier Nord og styremedlem i PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) samt sitter i juryen på Fotogalleriet i Oslo. 39
Jeannette Christensen Professor i skulptur/installasjon Telefon: 970 33 849 E-­‐post: [email protected] Christensen er utdannet ved Bergens Kunst-­‐ og Håndverksskole, Grafisk Design, Vestlandets Kunstakademi og Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris. Gjesteprofessor og leder av skolen for Mur og Rum ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, København, 1998-­‐2000. Professor II ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet, 2000-­‐2007. Hun har bl.a. deltatt på utstillinger som 2nd Johannesburg biennial 1997, Yokohama International Triennial for Contemporary Art, Japan 2001. Siste separatutstillinger: Dead man talking, Vigeland Museet, Oslo 2006, Jeg -­‐ er en variabel størrelse, Kunsthallen, Galleri Trafo, Asker 2008, Liquid Archive, Kunstnerforbundet 2009. Nylig utførte offentlige oppdrag: Gjøvik videregående skole 2007 og Sentrum videregående skole, Kongsvinger 2008. Siste publikasjon: Bal, Mieke og Jeannette Christensen, Fragments of Matter, 2009. Hun har siden tidlig på 90-­‐tallet arbeidet med installasjoner, skulptur og fotografi, hvor bl.a. en diskusjon omkring skulpturbegrepet, tid og materialitet har vært gjennomgående. Forholdet mellom høy-­‐ og såkalt lavkultur, det å sitere, appropriere og kombinere aspekter fra kunsthistorien med det samtidige har vært en tilbakevendende interesse. Hun arbeider idébasert og ikke begrenset til bestemte medier, men i et stort spenn av materialer og teknikker. Anne Katrine Dolven Professor i foto, film, video Telefon: 464 18 581, 976 58 963 E-­‐post: [email protected] Ved siden av sitt 50 % professorat på Kunstakademiet har Dolven en stor utstillingsaktivitet. Hun bor og arbeider mellom London og Lofoten -­‐ og nå Oslo hvor hun underviser. Sommeren 2010 har hun bl.a. soloutstilling i Beijing på Platform China og Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand. I 2010 har andre soloutstillinger vært i Wilkison gallery i London og prosjektet Untuned Bell på Tullinløkka, som akkurat er tatt ned etter en interessant tid med temporært verk i det offentlige rom. Hun har stilt ut internasjonalt siden hun startet i 1987 (da hun bodde 10 år i Berlin). Hun er med i rundt førti samlinger internasjonalt. I tillegg har hun kuratert, skrevet og tatt initiativ til Skulpturlandskap Nordland. Se web-­‐side: www.akdolven.com Dag Erik Elgin Professor i maleri Telefon: 952 43 252 E-­‐post: [email protected] Født 1962. Studier ved Universitetet i Oslo, Statens Kunstakademi og Kunstakademie Düsseldorf (DAAD-­‐stipendiat 1988-­‐1990). Betrakter maleri som et historisk kulturelt fenomen og en personlig praksis. Internasjonal utstillingsvirksomhet siden 1990. Undervisningserfaring siden 1993 fra bl.a Kunstakademiene i Norge og Humboldt-­‐Universität, Berlin. Gard Olav Frigstad Høgskolelektor i teori Telefon: 945 23 399 E-­‐post: [email protected] Utdannet ved Universitetet i Oslo og Freie Universität i Berlin. Mag. art i filosofi med støttefagene sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap. Har undervist ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Kunstakademiet i Trondheim. Kunstkritiker i Aftenposten og KUNST 2000-­‐2005. Gir årlige skrivekurs 40
og har gitt kurs ved akademiet om Wittgenstein, metaforteori og billedteori. Lærer i teori ved Kunstakademiet siden 1997. Stian Grøgaard Professor i kunstteori Telefon: 945 23 380 E-­‐post: [email protected] Mag.art. i filosofi med tilleggsfagene litteraturvitenskap og sosiologi. Utdannelse fra Statens kunstakademi 1983-­‐87, Eikaas-­‐klassen. Redigerte UKS forum 1986-­‐93, medlem av redaksjonsrådet i Morgenbladet ved oppstarten i 1993, og i redaksjonen for filosofitidsskriftet Agora siden 1996. Har i ulike arbeider forsøkt å koble den filosofiske estetikken -­‐ fra tysk idealisme (Kant, Hegel) til Frankfurterskolen (Benjamin, Adorno) og nyere Fransk Teori (Bourdieu, Derrida) -­‐ mer direkte til interne refleksjoner om kunst. Oversettelser av sentrale dokumenter (bl.a. i “Kunstnere om kunst”, Oktober forlag 1992). Teoriundervisningen har til oppgave å sette samtidskunsten inn i et historisk og teoretisk perspektiv. Det særegne ved denne undervisningen er imidlertid at det er estetisk praksis som til enhver tid bestemmer hvilke perspektiver som har relevans. Undervisningsformen varierer fra forelesninger og seminarer til mer prosjektrettet individuell veiledning. Ane Hjort Guttu Stipendiat Telefon: 945 23 318 E-­‐post: [email protected] Ane Hjort Guttu (f. 1971), billedkunstner og stipendiat ved KhiO, avd. Kunstakademiet, fra oktober 2009. Guttus stipendprosjekt har tittelen Looking is political og handler om kunst og politikk. Ane Hjort Guttu arbeider med non-­‐figurativ form som representasjon av sosiale og politiske spørsmål og med grensesnittet mellom kunst og ikke-­‐kunst, gjennom analytiske tekster, tegninger, bildesamlinger, skulptur og iscenesatt fotografi. Hun har også laget flere prosjekter som tar for seg historisk kunst. www.anehjortguttu.net Geir Haraldseth Curator Telefon: 945 23 330 E-­‐post: [email protected] Geir Haraldseth holds an MA from the Center for Curatorial Studies in New York and a BA from Central Saint Martin’s in London. He has curated shows in New York, Philadelphia, São Paulo and Oslo, and is a regular contributor to Acne Paper and Kunstkritikk. Marianne Heier Studieleder BA Telefon: 945 23 356 E-­‐post: [email protected] Marianne Heier er utdannet ved Accademia di Belle Arti di Brera i Milano. Arbeidet hennes består av fysiske intervensjoner og installasjoner, og er alltid basert på personlige erfaringer i konteksten der de plasseres. Prosjektene hennes tilbys ofte som gaver til utvalgte institusjoner. Aksepten av gaven medfører fysiske forandringer i institusjonen og et alternativ til en bestående orden blir konkretisert. Spenningen mellom kulturell og økonomisk kapital er ett av hovedtemaene i arbeidene hennes. Pengene er materialet og gaven er teknikken. 41
Henrik Plenge Jakobsen Professor på MA-­‐programmet Telefon: 982 67 029 E-­‐post: [email protected] He has been working as artist since 1994, when he graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. Furthermore, he has attended the Institut des Hautes Etudes en Art Plastique and the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, both in Paris. He perceives himself primarily as what could be labelled as an artist working in the post conceptual tradition. Consequently, consider the idea or the analysis as the starting point, and the execution and materialisation of the idea as secondary. He regards the adaptation and reflection of the political, economical and social aspects of our time to be one of the main tasks of art making. He believes that art operates through symbols and that it belongs to the realm of fiction – but also that art always is defined in relation to the given social, historical or political context. His artistic production consists of a number of recurring themes around which the entire oeuvre evolves – mainly with sculpture and installation art as the key medias/techniques employed. The production includes projects and interventions in galleries, museums and in public space. One of the main ideas of his artistic practice is to act on the offensive. He often employs an extrovert aesthetics as a way of presenting a critical diagnosis of basic conditions and phenomena of our lives. His production includes several works that invites the beholder to take part in the artwork itself. Here, the artwork is situated somewhere between object and action. In these cases, the artwork can be said to function as a kind of social enzyme. www.henrikplengejakobsen.net Dirkjan van der Linde Høgskolelærer i skulptur, installasjon Telefon: 945 23 326 E-­‐post: [email protected] Tutor, instructor for installation and construction. Courses in computer-­‐assisted construction. Education: Akademie voor Beeldende Kunst, St. Joost, Breda, the Netherlands (1979-­‐1984). Academy of Fine Art, Oslo, Norway (1996-­‐1998). …”His work belongs within the extended definition of sculpture, where video, photography and sound all are integral materials, sometimes also in combination with simple and often architectonic structures. The use of sound in his works has its explanation in his fundamental interest in working with three-­‐dimensional space. Sound becomes a space-­‐defining element”… (Quote from press release for the exhibition ‘On The Surface’ in Galleri Riis, 2008). Line Bøhmer Løkken Amanuensis i foto Telefon: 945 23 354 E-­‐post: [email protected] Line Løkken er utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film på Gøteborgs Universitet. Hun har gjennom årene arbeidet med fotografi på ulike måter, ofte i kombinasjon med objekter. Hun er interessert i måten vi ser verden på, og forsøker å utfordre vårt blikk og synliggjøre andre perspektiv. Har de siste årene jobbet med boken som konsept og ramme for sine kunstverk. Hun ser på boken som et fritt og uavhengig rom for visning av kunst. Har produsert og gitt ut flere artistbooks. Siste utstilling Sandaker skole – en skole for alle, Fotogalleriet, 2009. Germain Ngoma Verksmester skulptur 42
Telefon: 945 23 332 E-­‐post: [email protected] Ansvar for metall, plast, gips, støping. Michael O’Donnell Professor i skulptur Telefon: 945 23 360 E-­‐post: [email protected] Educated at Leeds College of Art and the Royal College of Art in London. He has a wide international exhibition record of art in public spaces. He works with monuments, attitudes to spirituality and the commodity of death. www.odonnell.no Vanessa Ohlraun Dekan/ Dean Telefon: 945 23 278 E-­‐post: [email protected] Vanessa Ohlraun is newly appointed Dean at the Academy. In exhibitions, lecture series and seminars she has been concerned with issues of postcolonial studies, histories of modernity and feminist theory, as well as performative practices within the context of contemporary art. Vanessa Ohlraun studied Art History, Cultural Anthropology and Gender Studies in Freiburg, Seattle, US, and Berlin. Previous to her appointment to the Art Academy in Oslo, she has been Course Director of the Master of Fine Art programme at the Piet Zwart Institute. She has also been responsible for the visual art, film and new media department of the Canadian Embassy in Germany. In this capacity, she collaborated with numerous artists and curators from Canada and Germany, introducing artists such as Luis Jacob, Brian Jungen, Geoffrey Farmer, and many others to the European art scene. Exhibitions she has curated include I Wanna Be A Popstar (2004) with, among others, Rodney Graham, Kevin Schmidt and Althea Thauberger, and Staging Rebellion (2005) with Alex Morrison. Furthermore, Vanessa Ohlraun co-­‐directed the independent art space Center in Berlin, where she curated solo-­‐exhibitions of emerging artists such as Ruth Proctor: Le Beat (2006), Maria Loboda: Free Love (2007) and Tris Vonna-­‐Michell: Papierstau (2007). Dubravka (Duba) Sambolec Koordinator 1. år BA Telefon: 945 23 397 E-­‐post: [email protected] Duba Sambolec, born 1949 in Ljubljana, Slovenia. From 1992 to 2007, she was Professor of Fine Art, Head of Sculpture at The Trondheim Academy of Fine Art, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. From 1998 to 1999 she was Professor of Fine Art with emphasis on Sculpture at The National Academy of Fine Art, Oslo, Norway. From 2008 on, she is Professor/Coordinator, 1st year BA, Faculty of Visual Arts, Oslo National Academy of the Arts, Norway. Her other activities include public lectures and presentations, curatorial practice, writing texts on Fine Art, active participation at the international conferences and panel discussions, co-­‐organization and leadership of international seminar, international tutorship of the BFA and MFA students, guest artist-­‐teacher experience in Scandinavia, Slovenia and P. R. of China, external examination assessment and interviews in the TV, radio and printed media. 43
Duba has had 33 solo shows and has taken part in numerous international group-­‐shows. Her art covers multimedia installation, sculpture, drawing, video performance and digital photo-­‐collage. Marianne Selsjord Amanuensis i data og maleriets teknikker Telefon: 945 23 357 E-­‐post: [email protected] Selsjord er utdannet fra grafikklinjen ved BKHS og som malerikonservator fra Universitetets Oldsaksamling, polykrom skulptur og maleri, og hun arbeider som utøvende billedkunstner innen maleri og digitale medier. Hun underviser i maleriets teknikker og materialer og 3D-­‐modellerings-­‐
/animasjonprogrammet Autodesk Maya. Hennes viktigste ståsted i undervisningen er å bevisstgjøre studenten om betydningen av materialets egenart og å vise muligheter for å utvide grensene mellom forskjellige materialbruk/uttrykksformer. Solide tekniske basiskunnskaper er nødvendig for å oppnå et overbevisende resultat, uansett kunstnerisk område og materiale. Digitale og fysiske kunstneriske uttrykksformer kan være like interessante og anvendbare både i kjente og nye sammenhenger. Det er vi som stiller premissene og bestemmer relasjonene mellom dem. Foruten å arbeide med forskjellige innfallsvinkler til maleri, stilte hun i februar 2009 ut en spillbasert, audiovisuell, interaktiv rominstallasjon ved Henie Onstad kunstsenter. I løpet av siste halvår skapte hun et integert videoarbeide til operaen ”Acis og Galatea” av G.F Händel, vist i kulturkirken Jakob oktober 2009. www.marianne.selsjord.com Andreas Siqueland Stipendiat Telefon: 945 23 317 E-­‐post: [email protected] Andreas Siquelaand er født i 1973 og arbeider i Oslo og på Lillehammer. Han er utdannet ved Haut Ecole d’Art et de Design Genève og Det Konglige Danske Kunstakademi i København. Andreas Siqueland vil som stipendiat arbeide med prosjektet ”maleriets sted”. Prosjektet utforsker maleriets utopiske pontensial i dag. Foruten sin maleriske praksis samarbeider Andreas med billedkunstneren Anders Kjellesvik i kunstnergruppen aiPotu: www.aipotu.org Jan Skomakerstuen Verksmester silketrykk Telefon: 945 23 347 E-­‐post: [email protected] Skomakerstuen er utdannet ved Statens kunstakademi 1993-­‐97. Han har i hovedsak jobbet med installasjon som uttrykksform. Han etterstreber en hard minimalistisk regi av rommene, med elementer hentet fra infrastruktur, industri og arkitektur og med en utstrakt bruk av lys og lyd. Andre viktige uttrykksformer for Jan Skomakerstuen er Landart -­‐ arbeider med lys i og rundt vann og improvisert elektronisk støy. Elise Storsveen Førsteamanuensis i tegning Telefon: 928 66 685 E-­‐post: [email protected] Utdannelse: 1992-­‐96 Statens Kunstakademi 1988-­‐92 Statens håndtverk-­‐ og kunstindustriskole (tekstil) 44
Storsveen har alltid arbeidet med mange ulike materialer og uttrykksformer som collage, maleri, fotografi og installasjon. Hun jobber hovedsaklig på en intuitiv måte i forhold til materialer og historiene hun vil fortelle. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på store og små gruppeutstillinger. I løpet av det siste året har Elise Storsveen deltatt på flere gruppeutstillinger, bl.a. Cut-­‐Ups på Centrum för fotografi i Stockholm, Rock Paper Scissors på Galerie Susan Nielsen i Paris og Utenriksminsiterne vil være tilstede på Lautom Contemporary i Oslo. Hun har også hatt separatutstillingen Fryktelige angrep i ly av dagen på Galleri Trafo, gjennomført en firebinds artsitbook i samarbeid med Jon Gundersen og laget to nummer av fanzinen ALBUM i samarbeid med Eline Mugaas med lansering på Printed Matter i New York. I 2010 skal hun delta på utstillingen Take me to your leader: The great escape in to space på Museet for Samtidskunst i Oslo (og Bergen Kunstmuseum i 2011) med et stort veggarbeide spesiallaget for denne utstillingen. Petr Svarovsky Høgskolelærer i elektronisk kunst Telefon: 945 23 371 E-­‐post: [email protected] Petr Svarovsky (b. 1962 in Mlada Boleslav, Czechoslovakia) lives and works in Oslo, Norway. He focuses on relation between technology and consciousness. He is a lecturer in the Department of Intermedia, Sound and Digital Art at the Academy of Fine Arts, Faculty of Visual Arts. Petr Svarovsky started his art career in the mid 90's , when he co-­‐founded Silver, a collaborative platform for new media art production. He worked within the field of interactive sound installations (Sirenes, Amnesty, Dribble, DribbleX), advanced virtual reality (Resident, Shadows of Flames), investigated the Internet as an art medium (Rose, MegaStasis with Marek Chalupa), utilized mobile phones for art (TrolleySingers, Intrigue, Visitor). He has recently been working on merging software art, mobile technologies and street art, investigating the influence of computer code on human social behavior (Flirtman) and researching the possible usage of living cells as a medium for dream transfer (RoyBurger). Susanne Winterling Professor i foto, film, video Telefon: E-­‐post: [email protected] Susanne M. Winterling is born in Rehau/Germany and currently lives in Berlin. With a background in art history and philosophy as well as member of an art collective she works mainly in 16mm film expanding in the form of installation and into different media. The moving image as well as the photographic image as a conceptual framework have recently been the basis for an exploration of artistic practice as side-­‐specific and identity based in a broader context. 45
Gjestelærere Kirsty Bell (invitert av Susanne Winterling) Writer and critic, has worked in international publications on contemporary art (Frieze, eflux, camera austria and many more). She will among other topics give an insight into her new book coming out in spring 2012. Aleksandra Domanovic (invitert av Aeron Berman og Synne Bull) Artist, co-­‐founder vvoork.com A popular art blog , but also working on printed matter and online projects as an artist Linus Elmes (invitert av Dag Erik Elgin) Linus Elmes er kunstner, skribent og kurator. For tiden er han direktør på UKS og arbeider parallellt med en encyklopedi om kunstens underbevisste kognitive system. Han var en av initiatorene til det Stockholmsbaserte kollektivet ak28 og ledet i flere år den eksperimentelle institutjonen Ersta Konsthall. Natasha Gegenbach (invitert av Anne Katrine Dolven, må bekreftes) Wibke Gronemeyer Independent curator and author based in Hamburg. Most recently she curated Stian Ådlandsvik and Lutz-­‐Rainer Müller: Still life with modern guilt at MOT International, London, and In the Event of Suspicion at the Bielefelder Kunstverein in Bielefeld. Currently she is completing a PhD in Curating at Goldsmiths College, London, enquiring into the function of curating for the social sphere. Tone Hansen (invitert av Dag Erik Elgin) Tone Hansen is the director of the Henie Onstad Kunstcenter and former leader of UKS. Gaby Hartell (invitert av Anne Katrine Dolven) Freelandce cultural historian working as a curator, broadcaster, festival director, writer, teacher and sholar (PhD in Samuel Beckett). Milena Høgsberg (invitert av Dag Erik Elgin, må bekreftes) Kurator Gavin Jantjes (invitert av Dag Erik Elgin og Elise Storsveen) Sjefskurator ved Nasjonalmuseet Irma Salo Jæger (invitert av Dag Erik Elgin, må bekreftes) Billedkunstner, tidligere professor i maleri ved Statens Kunstakademi Chus Martinez (invitert av Aeron Bergman) Curator,team Ducumenta (13) will be invited to speak about her publishing projects and the Documenta publications Gerd Elise Mørland She has worked as an independent writer, critic and curator writing regularly for Kunstkritikk.no and Kunstløftet.no since she finished her studies in 2009. From Autumn 2011 she holds the position as chiefcurator at Kistefos-­‐Museet outside Oslo. Mørland is educated as an art historian from 46
University of Oslo and Goldsmiths University of London. In 2009 she co-­‐edited the 4th issue of On-­‐
Curating together with Heidi Bale Amundsen, called The Political Potential in Curatorial Practice. Lee Montgomery (invitert av Aeron Bergman og Synne Bull) Lee Montgomery is an Assistant Professor of Electronic Art in the Dept of Art and Art History. He got his BA in Film at Bard College, and an MFA in New Genres from the San Francisco Art Institute. He has had numerous shows in the US and internationally with his collaborative Neighborhood Public Radio including the Whitney Biennial, The Contemporary Museum in Baltimore, and the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Lee collaborated with Kristin Lucas for the project Barcode Cinema as part of the 2010 Conflux Festival in NY. Lee's work with Neighborhood Public Radio has been reviewed in Art Papers and the LA Reader and has been featured on National Public Radio's Morning Edition. In his solo artwork as in his work with NPR, Lee explores d.i.y. approaches to technology, community building, collaborative practices, and issues of sharing as reflected in current international copyright law through the projects “Broadcast Version” and “The Copyright Symphonies”. These projects manipulate and re-­‐present commercial material through fair use practices Robert Pfaller (invitert av Stian Grøgaard) Robert Pfaller is professor of cultural theory at the University of Art and Industrial Design in Linz, Austria. He is visiting professor at Rietveld Academie Amsterdam, Kunsthochschule Berlin-­‐
Weißensee, University of Illinois at Chicago, Statens Kunstakademi Oslo, Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg and Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich. He was in 2007 winner of “The Missing Link“award for transdisciplinar works connecting psychoanalytic theory with other disciplines, awarded by Psychoanalytisches Seminar Zürich (see http://www.psychoanalyse-­‐zuerich.ch/Missing-­‐Link.176.0.html). Geir Harald Samuelsen (invitert av Dag Erik Elgin) Klaus Schuwerk (invitert av Dag Erik Elgin, må bekreftes) Kjersti Solbakken (invitert av Aeron Bergman) Feil Forlag. Oslo based publisher http://feilforlag.no/ Ádne Somby (invitert av Anne Katrine Dolven) He holds a PhD in Law, and wrote the thesis “Juss som retorikk – Rhetoric of Law”. He has been lecturing both on Sámi Law, Indigenous Peoples Law, and legal sociology for a number of years at the Law faculty at the University of Tromsø. Currently his research subject is the media of law, and his new focus is the Earth Law. Mats Stjernstedt (invitert av Dag Erik Elgin) Mats Stjernstedt er kunstnerisk leder av Kunstnernes Hus. Fra 2001 ledet han Index the Swedish Contemporary Art Foundation, en uavhengig kunsthall og stiftelse for samtidskunst i Stockholm. Han har studert kunsthistorie ved Lunds universitet og har bakgrunn som kurator og skribent, blant annet i Artforum, Flash Art, Art+Text, Siksi the Nordic Art Review og Aftonbladet. Videre har han laget utstillinger i samarbeid med europeiske institusjoner som Åbo Kunstmuseum, tranzit i Praha og Kunsthalle Bern. Fiona Tan (invitert av Dag Erik Elgin, må bekreftes) Jan Verwoert (invitert av Susanne Winterling og Stian Grøgaard, må bekreftes) 47
Art Historian and Critic Jan Verwoert lives in Berlin and is a contributing editor of frieze. He writes, among others, for Afterall and Metropolis M. He teaches at the Piet Zwart Institute, Rotterdam and at the Royal College of Art in London. His book Bas Jan Ader — In Search of the Miraculous was published in 2006 by Afterall Books/MIT Press. His book Tell Me What You Want, What You Really, Really Want brings together a selection of recent writings in 2010. In 2011/2012 he is a guest professor in Bergen. Administrasjon Berit Andresen Studiekonsulent (informasjon, opptak, studieveiledning, studentutveksling Norplus) Telefon: 945 23 258 E-­‐post: [email protected] Britt Heidi J. Hansen Studiekonsulent (gjesteforelesere, undervisningsplan, studentutveksling Erasmus) Telefon: 945 23 323 E-­‐post: [email protected] Jon Ivar Strømmen Fakultetskoordinator Telefon: 996 03 654 E-­‐post: [email protected] Hege Hovda (I permisjon studieåret 2011-­‐2012) Studiekonsulent (gjesteforelesere, undervisningsplan, studentutveksling Erasmus) Telefon: 945 23 280 E-­‐post: [email protected] Thomas Johnsen (I permisjon studieåret 2011-­‐2012) Fakultetskoordinator Telefon: 954 47 545 E-­‐post: [email protected] 48
49
Bibliotek http://www.khio.no/Norsk/Bibliotek/ Kontaktinformasjon: Besøksadresse: Fossveien 24, 0551 Oslo Postadresse: Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 22 99 55 02 E-­‐post: [email protected] Åpningstider: Mandag-­‐torsdag: Kl. 09.00-­‐19.00 Fredag: Kl. 09.00-­‐15.30 Studenter og lærere kan nyte godt av et moderne bibliotekstilbud med oppdatert faglitteratur, omfattende tidsskriftssamling, gode arbeidsplasser og fagutdannede bibliotekarer med kompetanse på høyt nivå innenfor kunsthøgskolens fagområder. Bibliotekets samlinger Kunsthøgskolen i Oslo har et spesialisert høgskolebibliotek med hovedvekt på billedkunst, kunsthåndverk, design og scenekunst. Samlingene teller ca. 80 000 bind, samt en stor multimediasamling og en rekke spesialsamlinger, herunder også skolens dokumentasjonsarkiv. Bibliotekene har også tilgang til flere digitale informasjonstjenester innen fagområdene. Vi holder en rekke dagsaviser. Biblioteket har lytterom og et rom for videoscreening. Biblioteket har åtte søketerminaler til bibliotek-­‐ og informasjonssøk. • 80 300 bøker og småtrykk (herunder 1000 teaterprogram, 1300 skuespill i bokform og 700 diktsamlinger) • 3500 filmer (video og DVD) • 220 tidsskrifter i abonnement • 20 000 dias • 1600 cd-­‐er, lp-­‐er og kassetter • 380 artists’ books • 2000 teatermanus Utlån Lånetiden er én måned for bøker, én uke for teatermanus, film og cd-­‐er. Tidsskrifter lånes ikke ut. Tidligere studenter kan låne bøker. Utlån av audiovisuelt materiale til tidligere studenter er begrenset. 50
Personale Kunsthøgskolens bibliotek har en stab på 7 personer. Fagspesialister innen Kunstakademiets fagområder er Åse Markussen ([email protected]) og Torill Weigaard ([email protected]). 51
Download
Related flashcards
Create Flashcards