Grauwaart - Hans van der Heijden Architect

advertisement
Grauwaart
Utrecht 2007 - 2012
Grauwaart
Utrecht 2007 - 2012
Nieuwbouw appartementen, maisonettes en rijwoningen
Opdracht Hoekgebouw, Poortgebouw
in diverse categorieën met bijbehorende voorzieningen en
Bo-Ex, Utrecht
landschapsinriching
Architect en bouwdirectie
Stedebouwkundige en supervisor
biq, Rotterdam
Franz Ziegler, Rotterdam
Hans van der Heijden, Mathieu Kastelijn, Paul Voorn, Helen
Webster, Rick Wessels
Opdracht Woonstraten
Bouwfonds, Amersfoort
Bouwkosten
Bouwhaven, Barendrecht
Architect
biq, Rotterdam
Installaties
Hans van der Heijden, Lidwine Spoormans, Rick Wessels
VIAC, Houten
Aannemer
Aannemer
Bimo, Harderwijk
Van Bekkum, Amersfoort
Technische uitwerking
Toezicht
RU, ‘s-Hertogenbosch
De Organisatie, Rotterdam
Plantoelichting
De Grauwaart buurt in Utrecht bestaat uit vijf bouwblokken.
Poortgebouw
Naar voorbeeld van de laat 19-e eeuwse Hollandse
Een kleiner bouwblok bestaat uit rijwoningen, ontworpen
stadswijken zijn deze door stedebouwkundige Franz Ziegler
door Korth Tielens, en een hoger volume met van
pandgewijs opgebouwd. In zijn plan realiseerde biq drie
appartementen en maisonettes aan de lange zijde dat
deelprojecten.
door biq is uitgewerkt. Het gebouw bestaat uit twee
stijgpunten op de uiteinden. In het midden is een manifeste
Woonstraten
poort. De centrale plaats van de leidingschacht maakt het
Het grootste bouwblok wordt doorsneden door twee
mogelijk dat diverse woningtypen door elkaar voorkomen.
smalle, autovrije straatjes. biq ontwikkelde de rijwoningen
Tussen de stijgpunten liggen corridors, die gedeeltelijk
die daar aan liggen. Het beeld wordt bepaald daken met
dubbelhoog zijn. De wisseling van hoogte en de plaats van
een langskap en een tegenritme van dakkapellen. De
binnentrappen in de corridor tekenen zich af in de gevels.
straatjes zijn als één samenhangend ensemble behandeld
Op de begane grond liggen maisonettes met tuin.
en presenteren zich aan de rand van het blok met twee
verticaal geleden huizen. Deze markeren de straatjes en
Bijzondere aandacht is besteed aan de detaillering van het
passen in de pandenstructuur van Grauwaart.
maaiveld. Het gehele blok ligt ca. 600 mm. hoger dan het
maaiveld. Gemetselde tuinmuren en trappen dienen als
Hoekgebouw
erfscheiding. Een dubbelhoge poort met lagere annexen
Op een van de hoeken van het grote blok ligt een
biedt toegang tot het binnenterrein. Hier liggen de bergingen
appartementengebouw. Alle 21 woningen hebben een
en de parkeerplaatsen. Dit gebied is door biq ontworpen en
eigen parkeerplaats in de kelder. De woonvertrekken liggen
nauwkeurig afgestemd op de belendende gebouwen.
aan de straat. De toegang tot de appartementen lopen
via brede galerijen aan de achterzijde. Daar liggen ook de
De materialen van verharding en gevels zijn in geelbruine
privé buitenruimten van de appartementen. De voordeur
tinten gehouden. De hogere geveldelen onderscheiden zich
van de woningen ligt excentrische in de plattegrond. De
door het gebruik van koppen in tegelverband. De luifels en
tweede slaapkamer is daardoor bruikbaar als aanvullende
balkons zijn van geel gekleurd geprefabriceerd beton dat
woonkamer, studeer- of eetkamer. De plattegrond biedt een
licht is gezuurd. De kozijnen zijn in brons geanodiseerd
grote mate van aanpasbaarheid aan het gebruik.
aluminium.
Hoekgebouw
Woonstraat
Poortgebouw
Plankaart Franz Ziegler
Woonstraat
Design statement
The Grauwaart neighborhood in Utrecht consists of five
Gate building
closed perimeter blocks. Following the example of the late
A smaller block consists of terraces, designed by Korth
19–th century disctricts, urban designer Franz Zievler chose
Tielens, and a higher volume of apartments and maisonettes
to articulate these block by expressing the individual house.
on one side which has been designed by biq. The building
biq built three projects within his masterplan.
has two points of access at either side and a poignant gate
in its centre. The central position of the shaft allows a mix
Domestic streets
of different dwelling types. Between the access points run
The larger block is intersected by two narrow, car free
corridors which are partially two stories high. De change of
streets. biq developped the row houses to this street. The
heigt and the position of interiors stairs in the corridor are
image is determined by a longitudinal roof with dormers
reflected in the facades. Maisonetts with gardens sit at the
in a counter rhythm. The streets have been treated as one
ground floor.
coherent architectonic entity and are marked at the edge
by two vertical houses. The mark the streets and fit into the
The detailling of the surrounding grounds was extensively
structure of houses in Grauwaart.
researched. The entire block has been lifted app. 600
mm. from street level. Brick garden walls and steps serve
Corner building
as the boundaries to the private yards. A two storey high
An apartment building sits at one of the corners. All 21
gateway with lower annexes gives way to the interior court
dwellings have their own car parking in the basement. The
with sheds for bikes an garden tools and parking places.
living spaces sit at the front façade. The access to the flats
This area has been designed by biq as well and has been
runs via decks at the rear. The decks are wide enough to
accurately adjusted to the surrounding buildings.
take private terraces. The front door of the apartments
sits laterally in the plan. Because of this move the second
The materials of hard landscaping and facades have been
bedroom is suited for use as an additional living room,
kept in shades of yellow-brown. The higher parts in the
a study or a dining room. The plan offers a high level of
facades are distinghuised by the use of brick headers
adaptability in use.
in tile bond. Canopies and balconies are made of beige
prefabricated concrete. Windows are bronze anodized
aluminum frames.
Hoekgebouw, galerijen en privé terrassen achterzijde
13
14
Poortgebouw in groenstructuur Leidsche Rijn
17
18
Poortgebouw, nivo 0, 1:500
19
20
Poortgebouw, maisonette laag 0/1, 1:200
25
Poortgebouw, poortwoning laag 0/1, 1:200
26
27
Poortgebouw, maisonette laag 2/3, 1:200
Poortgebouw, flat laag 2/3, 1:200
28
Poortgebouw, flat laag 3, 1:200
29
Poortgebouw, flat laag 4, 1:200
30
33
Poortgebouw, doorsnede over woningen, schaal 1:500
Poortgebouw, doorsnede over poort, schaal 1:500
34
Poortgebouw, gevels, 1:500
35
36
37
Poortgebouw, binnencorridors
38
39
40
Hans van der Heijden Architect
www.hvdha.com
Download
Related flashcards

Composite materials

14 cards

Architectural elements

44 cards

Modern art

32 cards

Church architecture

21 cards

Create Flashcards