Zwroty: Język biznesu | E-mail (angielski-szwedzki)

advertisement
bab.la Zwroty: Język biznesu | E-mail
angielski-szwedzki
E-mail : Wstęp
Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Bardzo formalny, odbiorca
posiada specjalny tytuł, który
jest używany zamiast
nazwiska
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest
mężczyzna, którego nazwiska
nie znamy. Zamiennie
możemy użyć jednego z
dwóch zwrotów formalnych
Dear Madam,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta, której nazwiska nie
znamy. Zamiennie możemy
użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest
odbiorca. Używamy zwrotu w
liczbie mnogiej
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do
kilku osób, których nie znamy
bądź do całego wydziału.
Używamy tego samego
zwrotu, co przy nieznanym
odbiorcy
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ...
(namnet på mottagarens
befattning),
Formalny, odbiorca bądź
odbiorcy są nam całkowicie
nieznani
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest
mężczyzna o znanym nam
nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, nie znamy jej stanu
cywilnego
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to
pierwszy kontakt
Dear John,
Bäste John,
Nieformalny, kiedy osoby są
ze sobą zaprzyjaźnione, nie
jest powszechny
We are writing to you
regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formalny, pisany w imieniu
całej firmy
We are writing in connection
with ...
Vi skriver i samband med ...
Formalny, pisany w imieniu
całej firmy
Further to…
Vidare till ...
Formalny, nawiazujący do
czegoś związanego
bezpośrednio z firmą, z którą
się kontaktujemy
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formalny, nawiazujący do
czegoś związanego
bezpośrednio z firmą, z którą
się kontaktujemy
I am writing to enquire
about…
Jag skriver för att fråga om ...
Mniej formalny, w imieniu
własnym, ale jako pracownik
firmy
I am writing to you on behalf
of...
Jag skriver till dig på uppdrag
av ...
Formalny, kiedy piszemy w
imieniu drugiej osoby
Your company was highly
Jag blev rekommenderad om
Formalny, zwrot uprzejmy
1/3
bab.la Zwroty: Język biznesu | E-mail
angielski-szwedzki
recommended by…
ditt företag av ...
E-mail : Rozwinięcie
Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Formalna prośba,
niezobowiązująco
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så
vänlig och ...
Formalna prośba,
niezobowiązująco
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket
tacksam om/ifall ...
Formalna prośba,
niezobowiązująco
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Vi skulle uppskatta om du
kunde skicka oss mer
information om ...
Formalna prośba, bardzo
uprzejmie
I would be grateful if you
could...
Jag skulle vara tacksam om
du kunde ...
Formalna prośba, bardzo
uprzejmie
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Formalna prośba, uprzejmie
We are interested in
obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta
emot ...
Formalna prośba, uprzejmie
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Formalna prośba, uprzejmie
Could you recommend…
Skulle du kunna
rekommendera ...
Formalna prośba, uprzejmie
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Formalna prośba,
bezpośrednio
You are urgently requested
to…
Vi ber dig omgående att ...
Formalna prośba, bardzo
bezpośrednio
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formalna prośba, uprzejmie,
w imieniu firmy
What is your current list price
for…
Vad är ert nuvarande listpris
för ...
Formalna, określona prośba,
bezpośrednio
We are interested in ... and
we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi
skulle vilja veta ...
Formalne zapytanie,
bezpośrednio
We understand from your
advertisment that you
produce…
Vi förstår utgående från er
annons att ni producerar ...
Formalne zapytanie,
bezpośrednio
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formalne oświadczenie woli,
bezpośrednio
We carefully considered your
proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt
förslag och ...
Formalna informacja o
pozytywnym rozpatrzeniu
złożonej propozycji
We are sorry to inform you
that…
Vi beklagar att behöva
meddela att ...
Formalna informacja o
negatywnym rozpatrzeniu
złożonej propozycji
The attachment is in...
Den bifogade filen är i
formatet ... .
Formalna informacja o
programie otwierającym
załącznik
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Jag kunde inte öppna er
bilaga. Mitt virusprogram
upptäckte ett virus.
Formalne, bezpośrednio, o
problemach z otwarciem
załącznika
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag
inte vidarebefordrade ditt
meddelande tidigare, men på
grund av ett skrivfel
markerades ditt e-mejl som
"avsändare okänd" och
Formalne, uprzejme
For further information please
consult our website at…
För mer information, se vår
hemsida ...
Formalne, przy promowaniu
swojej strony internetowej
2/3
bab.la Zwroty: Język biznesu | E-mail
angielski-szwedzki
returnerades.
E-mail : Zakończenie
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Om du ytterligare skulle
behöva hjälp, var så vänlig
och kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Vänligen meddela oss om vi
kan vara till ytterligare hjälp.
Formalne, bardzo uprzejme
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formalne, bardzo uprzejme
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare
information, vänligen tveka
inte med att kontakta mig.
Formalne, bardzo uprzejme
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om
du kunde undersöka ärendet
så snart som möjligt.
Formalne, bardzo uprzejme
Please reply as soon as
possible because…
Svara vänligen så fort som
möjligt eftersom ...
Formalne, uprzejme
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Om du ytterligare skulle
behöva hjälp, var så vänlig
och kontakta mig.
Formalne, uprzejme
I look forward to the possibility
of working together.
Jag ser fram emot möjligheten
att arbeta tillsammans med
dig.
Formalne, uprzejme
Thank you for your help in this
matter.
Tack för hjälpen med detta
ärende.
Formalne, uprzejme
I look forward to discussing
this with you.
Jag ser fram emot att
diskutera detta med dig.
Formalne, bezpośrednie
If you require more
information ...
Om du behöver mer
information ...
Formalne, bezpośrednie
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer
med dig.
Formalne, bezpośrednie
Please contact me - my direct
telephone number is…
Kontakta mig - mitt
telefonnummer är ...
Formalne, bardzo
bezpośrednie
I look forward to hearing from
you soon.
Jag ser fram emot att höra
från dig snart.
Mniej formalne, uprzejme
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formalne, odbiorca nie jest
nam znany
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie
używane, odbiorca jest nam
znany. Możemy użyć tych
samych zwrotów, co przy
nieznanym odbiorcy
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formalne, rzadziej używane
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, między
partnerami w biznesie
mówiącymi do siebie po
imieniu
Regards,
Hälsningar,
Nieformalne, między
partnerami w biznesie, którzy
często ze sobą pracują
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download