Class In-Formation: The Intersection of Old and New Media

advertisement
Class In-Formation: The Intersection of Old and New Media in
Contemporary Urban Social Movements
Peter Nikolaus Funke & Todd Wolfson
Gamla och nya medias betydelse och användning i moderna urbana
sociala rörelser
Projekt i Philadelphia som heter Media Mobilizing Project.
MMP beskrivs som en mediaplattform för att bygga infrastruktur
Som ska stärka sammanhållningen och organisera fattiga och
arbetarklassen,
Berätta deras historier för varandra och världen
Ändra stereotyper och strukturer som delar upp samhället.
Förändringarna i samhällsstrukturen, till följd av den nyliberala
kapitalismen,
Detta har lett till at:
Att arbetarklassen är mer splittrad. Från att stora grupper jobba på
samma plats t.ex fabriker. Till taxibilar, sjukhus, städare, vård och
liknande
Kommunikation och Kommunikationsmedier för arbetarklassen har
blivit viktigare.
“ Labor Justice Radio” – taxi, vård, hotel, städ
”OCOV” – utbilda i media och publicera videos
Både ny och gammal media har nyckelroller för att skapa
klassidentitet. Radio för att nå ut. 50% saknar internet och taxiförare
sitter i bilen 12 timmar om dagen. Låg tröskel.
Internet för att skapa en portal för att dela videos och berättelser.
Fast punkt
Skapandet och lärandet i sig binder samman olika grupper.
Så vilken roll nya och gamla medier har för sociala rörelser beror på
rådande omständigheter.
Diskussionsfråga:
Både Wettergren och Jamison, och Bengtson menar att nya media
som internet kan förändra självbilden hos användarna. Eftersom
internet inte har något centrum, utan är tillgängligt för alla överallt
utan någon strikt hiearki, kan användarna uppfatta detta som att de
strukturer som finns där också kan påverka demokration i stort.
Eftersom MMP kan sägas vara en ohierkisk rörelse kan man fråga sig
om den syftar till att förändra demokratins former, eller om den kan
komma att ändra formerna utan att ha det för avsikt?
Media Mobilizing Project
Artikeln bygger på 2 års fallstudie av ett projekt i Philadelphia som
heter Media Mobilizing Project (MMP). Media Mobilizing Project är
en plattform med regionala och globala kopplingar med målet att
skapa en rörelse som leds av fattiga och arbetarklassen för att
tillsammans lyfta fram deras gemensamma problem med hjälp av
kommunikationsmedier.
Under de senaste 40 åren i och med en nyliberalistisk kapitalism har
arbetarklassen splittras i mindre grupper som isolerats från varandra.
Mindre arbete i stora grupper ledde till att den klassbaserade
identiteten suddades ut. Människor står inte längre längs transportband
och arbetar bredvid varandra istället arbetar fler människor te x. i
taxibilar, sjukhus, att städa tomma kontor på mornarna. Därför tycker
Funke och Wolfson att kommunikationsmedier är viktigare än
någonsin. De undersöker på vilka sätt nya och gamla medier används
för en urban klassbaserad organisering av sociala rörelser. På
plattformen kan olika människor skriva om sina och andras vardagar.
Detta leder till att likheterna mellan de olika grupperna blir synliga
och de olika grupperna kan identifiera sig med varandra och
tillsammans kämpa för gemensamma mål. Detta skapar en gemensam
klassidentitet. Eftersom 50% av Philadelphias befolkning saknar
tillgång till internet och taxichafförer sitter i bilar upp till 12 timmar
per dag startade MMP projektet “Justice Labor Radio” för att kunna
nå ut till de berörda. Fackorganisatören Al Robinson uttrycker sig
såhär:
“Labor Justice Radio allows us to blend and coexist a network with
other people even though they have different issues like there are
people in the clothing industry, people in the commercial industries,
people in the residential industries, and now I find myself more
involved with these people all the time because now we are
networking and share information and finding out that we fight the
same people all the time, just at different times. So our strategies
become more stronger in dealing with these people and plus when
they see us coming as an umbrella they give us a little more respect or
listen to us a little better.”
Detta bekräftar Funke och Wolfsons teori om att även gamla medier
som radio spelar en betydande roll i byggandet av sociala rörelser
idag. Det är alltså omständigheterna som bestämmer vilket media som
är lämpligast.
MMP använder sig även av ny media. De använder sin hemsida som
en portal där medlemmar bland annat kan lägga upp berättelser och
audio/video-klipp som berör arbete, utbildning, boende etc. Internet,
till skillnad från radio, tillåter interaktion och fyller därför en annan
funktion än radio. Den viktiga betydelsen av Internet bekräftas av
MMPs arbete för att öka tillgängligheten i Philadelphia. Our City Our
Voices (OCOV) är ett mediaprojekt som går ut på att både utbilda
arbetare i mediaproduktion samt att samla de videos som producerats
på MMPs hemsida.
“The idea of the OCOV project emerged during the national 2006
protests for immigrant rights. Based on the mass outpouring and a
lack of immigrant voices in mainstream media, members of MMP and
Juntos wanted to use Philadelphia’s plan for developing a municipal
wireless Internet network as a central backbone to getting immigrants
and low- wage workers to create videos and share their stories to
challenge the dominant discourse.”
Detta bekräftar Funke och Wolfsons argument om att internet har en
viktig betydelse för identitetsskapande samt att fragmenteringen av
arbetarklassen som har lett till att olika kommunikationsmedel behövs
för att nå ut till de olika grupperna.
Enligt Bengtsson har samhällsförändringar som ekonomisk och
teknologisk utveckling, bättre utbildning och kommunikationsmedier
en direkt effekt på individers beteende och värderingar. Detta är
tydligt i artikeln där just dessa samhällsförändringar behandlas. MMP
kan sägas vara en form av deltagardemokrati då det viktiga är att alla
berörda ska ha tillgång till och inkluderas i rörelsen. Det faktum att
medborgarna engagerar sig i MMP med en begränsad agenda och inte
i befintliga politiska organisationer kan tolkas som att det finns ett
förnyelsebehov av den representativa demokratin.
Wettergren och Jamison menar att internet kan ha blivit så populärt
inom sociala rörelser inte bara på grund av enkelheten utan också för
att den kan förändra självbilden hos användarna. Eftersom internet
inte har något centrum, utan är tillgängligt för alla överallt utan någon
strikt hiearki, kan användarna uppfatta detta som att de strukturer som
finns där också är bra för demokration i stort.
Eftersom MMP kan sägas vara en ohierkisk rörelse kan man fråga sig
om den syftar till att förändra demokratins former, eller om den kan
komma att ändra formerna utan att ha det för avsikt?
Download
Related flashcards
Create Flashcards