ภาพนิ่ง 1

advertisement
คำนำ
รำยงำนชิ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำภำษำอังกฤษ จัดทำขึน้ เพือ่ ให้ ผู้ที่
ศึกษำได้ รับควำมรู้เกีย่ วกับชนเผ่ ำ Aboriginซึ่งจะบอกถึงเรื่องรำวใน
ด้ ำนต่ ำงๆดังนี้ Origin ,Languages ,Music, Art Education
,Traditional และ recreation
ในส่ วนเนือ้ หำจะเป็ นกำรรำยงำนเป็ นภำษำอังกฤษ หำกมีข้อผิดตก
บกพร่ องประกำรใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้
ด้ วยควำมปรำรถนำดี
คณะผู้จัดทำ
กลุ่ม Aborigin ม.6/3
Origin
The general consensus among scholars for the arrival
of humans in Australia is placed at 40,000 to 50,000
years ago with a possible range of up to 70,000 years
ago. The earliest human remains found to date are that of
Mungo Man which have been dated at about 40,000
years old.
At the time of first European contact, it has
been estimated the absolute minimum pre-1788
population was 315,000, while recent
archaeological finds suggest that a population
of 750,000 could have been sustained. The
mode of life and material cultures varied
greatly from region to region. The greatest
population density was to be found in the
southern and eastern regions of the continent,
the Murray River valley in particular.
Languages
The Indigenous languages of mainland
Australia and Tasmania have not been shown
to be related to any languages outside
Australia. In the late 18th century, there were
anywhere between 350 and 750 distinct
groupings and a similar number of languages
and dialects.
At the start of the 21st century, fewer than
200 Indigenous Australian languages
remain in use and all but about 20 of
these are highly endangered. Linguists
classify mainland Australian languages
into two distinct groups, the PamaNyungan languages and the non-Pama
Nyungan.
Music
Aboriginal people developed unique instruments and
folk styles. Called a yirdaki by the Yolngu, the didgeridoo
(the officially recognised spelling "Didjeridu" is rarely
used) is commonly considered the national instrument of
Aboriginal people, and it is claimed to be the world's
oldest wind instrument.
However, it was traditionally only
played by Arnhem Land people, such as
the Yolngu, and then only by the men. It
has possibly been used by the people of
the Kakadu region for 1500 years.
Art
Australia has a tradition of Aboriginal art which is
thousands of years old, the best known forms being
rock art and bark painting. These paintings usually
consist of paint using earthly colours, specifically, from
paint made from ochre. Traditionally, Aborigines have
painted stories from their dreamtime.
Education
Indigenous students as a group leave school earlier,
and live with a lower standard of education, compared
with their non-indigenous peers. Although the situation
is slowly improving (with significant gains between
1994 and 2004), both the levels of participation in
education and training among Indigenous Australians
and their levels of attainment remain well below those
of non-Indigenous Australians.
Traditional recreation
The game is believed by some to have inspired Tom
Wills, inventor of the code of Australian rules football, a
popular Australian winter sport. The Wills family had
strong links to indigenous people and Wills coached the
first Australian cricket side to tour England, the
Australian Aboriginal cricket team in England in 1868.
Similarities between Marn Grook and Australian football
include the unique skill of jumping to catch the ball or
high "marking", which results in a free kick.
Bibliograthy
BODY
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_Aust
ralians
PICTURE
http://img179.imageshack.us/img179/4839/ab
origine2fw1.jpg
http://qwer.dekd.com/contentimg/note/sorry3.jpg
http://www.sarakadee.com/blog/oneton/wpcontent/aborigin.jpg
http://learners.in.th/file/tigers/untitled2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aboriginal
_football.jpg
Bember
Phutcharee Dennarongdech
N.22
Sirinya
Jundang
N.23
Viphada
Bhukumgong
N.33
Manatsaporn Sainil
N.35
M.6/3
Download