INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF GITARREN

advertisement
INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF GITARREN
Cykelrensning
Föreningen kommer att genomföra en utrensning inom området av gamla
cyklar och cykeltillbehör (barnstolar, cykelkärror m m) som inte längre
verkar ha någon ägare med start måndagen 18/3.
Samtliga cyklar och tillbehör i cykelförråden samt i cykelställ utomhus
kommer att märkas upp med avspärrningsband.
De cyklar och tillbehör som fortfarande står märkta torsdagen 18/4
kommer att bortforslas av Cykelförrådet Syd på uppdrag av föreningen.
Godset registreras omgående hos polisen som hittegods.
Avlägsna avspärrningsbandet på din cykel eller ditt cykeltillbehör
snarast efter startdatumet måndagen 18/3 för att förhindra att
den bortforslas.
Godset kan återfås under tre månader efter slutdatumet.
För att återfå försvunnen cykel, kontakta Cykelförrådet Syd.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Gitarren
2013-02-18
INFORMATION TO ALL RESIDENTS OF BRF GITARREN
Removal of bikes and bike accessories
The association will conduct a cleanup in the area of old bikes and bike
accessories (child bike seats, bike trailers, etc.) that no longer seems to
have any owner, starting Monday March 18th.
All bikes and bike accessories in the bike storehouses and in the bike
racks outside will be marked with barrier tape.
The bikes and accessories that are still marked on Thursday April 18th
will be removed by Cykelförrådet Syd on behalf of the association.
The goods will be registered immediately at the police as lost property.
Remove the barrier tape on your bike or your bike accessories as
soon as possible after the start date Monday March 18th to
prevent it from being removed.
The goods can be recovered for three months after the end date.
To regain a lost bike, contact Cykelförrådet Syd.
Kind regards
The Board of Brf Gitarren
February 18th 2013
Download
Related flashcards

English novelists

47 cards

Works by H. G. Wells

20 cards

English poems

31 cards

Novels by H. G. Wells

39 cards

Create Flashcards