ÖVERKLAGAN GÄLLANDE BESLUT OM UPPSÄGNING/

ÖVERKLAGAN GÄLLANDE BESLUT OM UPPSÄGNING/

APPEAL AGAINST NOTICE OF TERMINATION OF TENANCY

Mitt hyresavtal har av SSSB blivit uppsagt för avflyttning till den/

My tenancy agreement has been cancelled by SSSB for moving out:

År/månad/dag Year/Month/Day

Personnr./Date of birth: Efternamn/Familyname: Förnamn/First name:

Adress/Address: Postnr./Post code: Ort/City:

E-mail: Telefonnr. dagtid/Telephone no daytime: Telefonnr hem/Telephone no. home:

Skäl till överklagan/Reasons for appeal:

Jag åberopar medicinska skäl i min överklagan (läkarintyg bifogas)/I refer to medical reasons in my appeal (medical insurance attached)

Jag åberopar sociala skäl i min överklagan (kuratorintyg/intyg från annan behörig person bifogas)/

I refer to social reasons in my appeal (insurance from counsellor/other authorized person attached)

Annat skäl till min överklagan/Other reason for my appeal

Följande intyg ska bifogas:

Kort personlig redogörelse. Skriv på datorn på separat papper.

Studiemeritförteckning för hela din studieperiod.

Kvitto på betald kåravgift/studentkortet för innevarande termin.

Om aktuellt, intyg gällande doktorandstudier för hela perioden.

Intyg från instutionen angående kommande kurser jag är registrerad för terminen____________________

Övriga intyg du anser relevanta.

Following enclosures shall be attached:

A brief personal statement. Stated on PC on separate paper.

A transcript of your total studyperiod.

A copy of your student union fees receipt for present term.

If present, certificate for postgraduate studies for the period.

Certificate from the institute concerning future curriculum I am signed for term/period____________________

Other enclosures you consider relevant.

Antal intyg/bilagor som bifogas ansökan/Number of certifikates/enclosures that appends this application:_____

Datum/Date: Underskrift/Signature:

Var vänlig läs informationen på baksidan/Please read the information on the back

Skicka din ansökan till/Send your application to: SSCOs Bostadsdelegation, SSSB, Box 19608, 104 32 Stockholm

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

Box 19608, SE-104 32 Stockholm

Besöksadress: Körsbärsvägen 2

Tel 08-458 10 00 | Fax 08-458 10 99

Org.nr 802003-2887

Kundcenter

Tel 08-458 10 10 | Fax 08-458 10 15 information@sssb.se www.sssb.se

ÖVERKLAGAN GÄLLANDE BESLUT OM UPPSÄGNING

APPEAL AGAINST NOTICE OF TERMINATION OF TENANCY

Regler

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) följer den bostadsinstruktion som stiftelsen huvudman, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), beslutat om. För närvarande krävs att hyresgästen uppfyller krav om studier om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande per termin vid en högskola i Stockholm vars studentkår

är ansluten till SSCO och är medlem i denna kår.

Hyresgäst som avviker från ovan kan begära dispens av SSCO:s

Bostadsdelegation (BD) under maximalt 24 månader av den totala boendetiden och max 12 månader i följd, om starka skäl föreligger.

Dispens från studiekravet kan enbart beviljas om hyresgästen inte har en oreglerad skuld till SSSB.

Sjukdom eller sociala skäl

Om hyresgästen på grund av sjukdom, eller sociala skäl inte kan bedriva studier enligt studieplanen kan dispens ges av BD under en viss period.

Vid sjukskrivning ska sjukskrivningsperioden framgå.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet kan dispens ges om max 12 månader per barn.

Kravet är att minst en hel dags föräldrapenning tas ut per vecka. Detta ska intygas från Försäkringskassan om vilken period föräldrapenning tagits ut. Observera att BD endast beviljar dispens om max 24 månader av den totala boendetiden.

Frivillig grundläggande militärtjänst

Vid militärtjänstgöring kan dispens beviljas under den tid hyresgästen genomgår militärtjänst. Detta ska styrkas med intyg från Försvarsmakten (eller motsvarande) där den aktuella perioden framgår.

Handlingar

Vid ansökan om dispens ska alltid senaste betygsutdraget bifogas

(även vid tidigare beviljat dispens) och övriga intyg som kan styrka hyresgästens ansökan samt en kortfattad personlig redogörelse för ärendet och fortsatta studieplaner.I det fall andra skäl än ovan

åberopas för dispens krävs en tydlig motivering och redogörelse som i möjligaste mån styrks av behörig person.

Prövning av dispensansökan

BD prövar alla ansökningar och fattar beslut i varje enskilt ärende. BD sammanträder cirka en gång i månaden och beslutet meddelas därefter hyresgästen via mejl och ”Mina sidor” på sssb.se.

SSCO:s Bostadsdelegation

BD består av SSCO:s vice ordförande och fem förtroendevalda studenter, utsedda av SSCO:s studentråd på förslag från studentkårerna, varav en är hyresgästrepresentant.

Maximal boendetid om sex år

Enligt bostadsinstruktionen gäller en maximal total boendetid hos

SSSB om sex år. Dispens kan medges med maximalt fyra år för forskarstudenter och för övriga studenter max två år. Särskilda fall som kan åberopas är om hyresgäst är oförmögen att fullgöra studier inom sex år. Beslut fattas även här av BD.

Vid frågor kontakta handläggare på SSSB:s kundcenter telefonnummer: 08-458 10 10.

Rules

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) follows the housing regulations adopted by its governing body, the Federation of Student

Unions in Stockholm (SSCO). According to these regulations, every

SSSB tenant must be earning at least 15 university credits per term at a university/university college in Stockholm whose student association is affiliated to SSCO. S/he must also be a member of this association.

Tenants who do not fulfil the above may apply to the SSCO Housing Committee (HC) for exemption for a maximum of 24 months of their total tenancy period and a maximum of 12 months consecutively. They must have good reasons for doing so. Exemption from the study requirements may only be granted if the tenant does not have any outstanding debt to SSSB.

Illness or Social reasons

If the tenant is unable to study according to her/his study plan because of illness or for social reasons, exemtion may be given by HC for a certain period. In case of sick leave, the period of sick leave shall be stated in the application for exemption.

Parental leave

Exemption on the grounds of parental leave may be given for a maximum period of 12 months per child. At least one full-day’s parental insurance must be taken out at least per week. Certified proof from the

Social Insurance Office (Försäkringskassan) of the period when parental insurance is being claimed must be provided. Please note that HC only grants exemption for a maximum of 24 months of the total tenancy period.

Voluntary military service

Exemption may be granted for the period of time the tenant spends doing voluntary military service. Certified proof from the Swedish

Armed Forces (or equivalent) must be provided detailing the tenant’s period of military service.

Documentation

When applying for exemption, the tenant must always enclose her/ his most recent university credit summary, showing the latest university credits s/he has earned. Credit summaries from any previous exemption applications must also be enclosed. The tenant should also enclose any other certificates/documents that may strengthen her/his application and a short letter giving a personal account of the matter and outlining her/his future study plans.

Assessment of dispensation applications

HC assesses all applications and takes decisions on a case-by-case basis.

HC meets about once a month and decisions are communicated to tenants by email and online via “My pages” at sssb.se.

The SSCO Housing Committee

HC consists of the Vice-President of SSCO and five elected students, appointed by the SSCO Student Council and nominated by the various student associations. One of these five elected students is a tenants’ representative.

The maximum tenancy period is six years

According to the student housing regulations, the maximum tenancy period at SSSB is six years. Exemption may be awarded for a maximum of four years for postgraduate students and a maximum of two years for other students. Special cases that may be cited include tenants being incapable of completing their studies within six years. Decisions in such cases are also taken by HC.

Questions on the regulations should be addressed to the SSSB Customer Service Centre on 08-458 10 10.