SKMU 2013-Folder A6 Kusama

advertisement
YAYOI KUSAMA
/ Dots Obsession Love Transformed into Dots
> 4. mai--1. september 2013
> 4 May--1 September 2013
SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM
SKMU.NO
FACEBOOK/SKMU.NO
YAYOI KUSAMA
/ Dots Obsession Love Transformed into Dots
Japanske Yayoi Kusama (84) er en av verdens mest
ettertraktede kunstnere. Hun er fremdeles aktiv og har
opplevd nærmest en renessanse i form av utstillinger og
presentasjoner verden over de seneste ti årene. Hennes første
store retrospektive utstilling i Storbritannia ble vist på Tate
Modern i fjor, og i løpet av 2013 står store utstillingsturneer i
Asia og Sør-Amerika for tur.
Kusama fikk, som første kunstner noensinne, stille ut alene
i den japanske paviljongen på Veneziabiennalen i 1993. Her
ble det vist verk fra en da 40 år lang produksjon. Dette var
en medvirkende faktor til at verden igjen fikk øynene opp
for denne særegne kunstneren. Senere i 2008, midt under
finanskrisen, solgte Kusama et av sine abstrakte malerier fra
50-tallet på auksjon i New York for 5 792 000 USD. Summen
var ny verdensrekord for salg av verk av en kvinnelig
kunstner på auksjon.
I Sal 1 viser SKMU denne sommeren en av Kusamas
totalinstallasjoner, Dots Obsession – Love Transformed
into Dots. Verket fra 2006 er en del av en større serie
rominstallasjoner kalt Dots Obsession som kunstneren
begynte på i 1990-årene. Her er hennes signaturmerke,
polkadotten, spredd utover store ballonger som henger i
taket, ligger på gulvet og flyter i rommet. Kusama har uttalt
at prikkene er en måte for henne å utforske sitt ståsted i
verden på, der hun selv er en prikk blant uendelig mange, en
mikroskopisk bestanddel i et stort univers.
Bruken av prikker og nett spredd over overflaten i Kusamas
arbeider settes ofte i forbindelse med de hallusinasjonene
hun led av som barn. Her ble omgivelsene hennes fullstendig
dekket av repeterende mønstre. At hun tar dette ut i kunsten
kan sees på som en visualisering og gjenskaping av disse
hallusinasjonene. Det kan også forstås som terapi, en måte
å bearbeide opplevelsene på. Rominstallasjonene hennes
fremstår i seg selv nærmest som hallusinasjoner – der
prikkene oppleves mer som en del av betrakterens synsfelt,
enn som et overflatemotiv.
Bakgrunn og historie
Yayoi Kusama blir født 1929 i byen Matsumoto, i Nagano,
Japan. Hun er den yngste av fire barn i en bedrestilt familie
som driver med produksjon av plantefrø. I hennes kunst
opptrer hyppig organiske motiver som frø, planter og
vekster, antakelig inspirert av hennes omgivelser som barn.
Fra 10-årsalderen lager hun tegninger, akvareller, pasteller
og oljemalerier, og allerede her opptrer Kusamas polkadotter
og “uendelighetsnett”.
I 1948-49 utdanner Kusama seg innen tradisjonelt japansk
maleri (Nihonga), men dette er en stil hun opplever som
sterkt begrensende for den kunst hun ønsker å arbeide med,
som befatter seg med eksistensielle problemstillinger. Hun
opplever også et kvinnesyn i Japan som ikke passer overens
med friheten hun ønsker seg – både i livet og kunsten.
Gjennom deltakelse i en internasjonal gruppeutstilling for
akvareller på Brooklyn Museum i New York i 1955 åpner
det seg en mulighet for Kusama til å skaffe seg forbindelser
i USA. Gjennom kontakt med den amerikanske maleren
Kenneth Callahan får hun en soloutstilling på Dusanne
Gallery i Seattle i 1957. Psykiateren dr. Shiho Nishimaru,
som har fulgt Kusama fra starten av, hjelper henne med å få
amerikansk visum mot familiens vilje.
Dermed forlater Kusama et japansk miljø bundet av
tradisjoner og skikker, og entrer den vitale kunstscenen i
New York i 1958. I løpet av få år sikrer hun seg en sentral
plass blant tidens fremvoksende amerikanske avantgarde,
en kunstscene primært dominert av menn. Hun danner
tette bånd med kunstnere som Mark Rothko, Donald Judd,
Frank Stella, Robert Morris, Claes Oldenburg, Andy Warhol
og skulptøren Joseph Cornell, som senere også blir hennes
partner. At en kvinne med en bakgrunn som Kusamas
klarer å befeste en slik posisjon på 50-tallet, er i seg selv
oppsiktsvekkende. Kusamas arbeider blir på denne tiden
også utstilt i Europa.
Kusama begynner nå en langt mer eksperimenterende
praksis. Hun arbeider med myke skulpturer og installasjoner, der verkene ikke lenger bare oppleves som objekter,
men som miljøer. Installasjonene begynner etter hvert
også å innbefatte lys og speil, noe som resulterer i hennes
første “Infinity Mirror Room” i 1965. Utover på 60-tallet
eksperimenterer hun også med happeninger, både der
hun selv inngår som element i egne installasjoner og andre
som involverer publikum og entrer et offentlig rom på
mer radikalt vis - med støtte til tidens hippie-bevegelse, de
homoseksuelle og en kritikk av kunst og moteverdenens
kommersialisme.
Gjennom 50- og 60-tallet har Kusama ustabil og sviktende
helse grunnet en enorm produksjon og svak økonomi. Når
partneren Cornell dør, vender hun tilbake til Japan. I 1976
legger hun seg frivillig inn på Seiwa Hospital for mentalt
syke i Tokyo, hvor hun blir boende fast fra 1978. Hun åpner
et studio like i nærheten som fremdeles er hennes base i dag.
Gjennom hele 80-tallet er hun aktiv som kunstner, og hun
begynner i tillegg å skrive romaner. Utstillingsvirksomheten
utenfor Japan begrenses – verden synes å ha glemt henne
litt, frem til deltakelsen på Veneziabiennalen i 1993 hvor
hun får enorm oppmerksomhet.
Fra dette tidspunktet starter hun igjen opp en veldig
produksjon – hun lager de store totalinstallasjoner som
hun er kjent for, samt flere gigantiske og oppsiktsvekkende
I Dots Obsession – Love Transformed into Dots opptrer
kunstneren selv i en videoprojeksjon dekket av prikker
mens hun spiser blomster. Ikke bare understreker dette
kunstnerens opplevelse av å være en “prikk” i en større
verden, men er også en klar referanse til hennes tidligere
beskjeftigelse med 60-tallets hippie-bevegelse. Bevegelsens
bruk av blomster som antikrigssymbol (flower power),
samt forståelse av kjærligheten som en grenseoverskridende
kraft, står her sentralt. Med Kusamas egne ord:
“Forget yourself. Become one with eternity. Become part of
your environment. Make love.”
Yayoi Kusama, portrait. Courtesy Yayoi Kusama Studio Inc., Ota Fine Arts, Tokyo and Victoria Miro, London © Yayoi Kusama
offentlige skulpturer der gresskar og vridde blomster dekkes
av prikker. Slik sett kan man trekke tråder gjennom hele
Kusamas 70 år lange virke – der det organiske som motiv,
polkadotter og uendelighetsnett har fulgt henne hele veien.
YAYOI KUSAMA
/ Dots Obsession Love Transformed into Dots
Japanese Yayoi Kusama (84) is one of the world’s most
sought-after artists. She is still active and in recent decades
has experienced what could be called a renaissance, in the
form of exhibitions and presentations the world over. Her
first large retrospective exhibition in the UK was at Tate
Modern last year, and in 2013 she will hold large traveling
exhibitions in Asia and South America.
In 1993 Kusama was the first artist ever to present a solo
exhibition at the Venice Biennial’s Japanese pavilion. The
public experienced works from her then-40 years of artistic
practice. This was a contributing factor to the renewal of
international attention on this unique artist. In 2008, after
the world-financial crisis struck, Kusama sold one of her
abstract paintings from the 1950s at auction in New York
for $5,792,000. This was a new world record for the sale of a
work by a female artist at auction.
In Gallery 1, SKMU is pleased this summer to present one
of Kusama’s ‘total installations’: Dots Obsession – Love
Transformed into Dots. The work is from 2006 and is part
of a larger series of room installations called Dots Obsession,
which Kusama began making in the 1990s. Here her
trademark, the polka dot, is spread across large ballons that
hang from the ceiling, lye on the floor and are suspended
throughout the room. Kusama has stated that the dots are
a means for exploring her own position in the world; she is
but one dot amongst an infinite number, a microscopic part
of a great universe.
The polka dots and ‘infinity nets’ spreading across the
surfaces of Kusama’s works are often thought to be related
to the hallucinations she suffered as a child. She saw her
environment as completely covered with repeating patterns.
That she assimilates these into her art can be seen as a
visualisation of hallucinations. It can also be understood
as therapy, a means for coping with or facing up to the
experiences. Her room installations almost make us feel as
though we ourselves are hallucinating – we experience the
polka dots as if they are emanating from our own brain and
visual apparatus, rather than as surface motifs in our visual
field.
Background and history
Yayoi Kusama was born in 1929 in Matsumoto City, Nagano,
Japan. She was the youngest of four children, in an affluent
family whose business was the production of plant seeds.
In her art, one often finds organic motifs such as seeds and
plants, presumably inspired by her childhood environment.
At ten years old, she started drawing and painting
watercolours, pastels and oil paintings. And already here,
her polka dots and ‘infinity nets’ appeared.
In 1948-49 Kusama studied traditional Japanese painting
(Nihonga), but experienced it as severely limiting compared
with the type of art she wanted to make, which could grapple
with existential themes. She also sensed that in Japan, the
conventional attitude towards women did not allow for the
freedom she wanted, both within life and art.
Through participating in an international group exhibition
of watercolour paintings at the Brooklyn Museum in New
York in 1955, Kusama started establishing contacts with
artists and galleries in the USA. Through contact with
the American painter Kenneth Callahan, she held a solo
exhibition at the Dusanne Gallery in Seattle in 1957. The
psychiatrist Dr. Shiho Nishimaru, who had followed her
career from the start, helped her obtain an American visa,
against her family’s will.
In 1958 Kusama exited a Japanese culture steeped in
traditions and customs, and entered New York’s vibrant art
scene. In just a few years she secured a key position amongst
the emerging American avant-garde, an art scene largely
dominated by men. She established close ties to artists such
as Mark Rothko, Donald Judd, Frank Stella, Robert Morris,
Claes Oldenburg, Andy Warhol, and the sculptor Joseph
Cornell, who would later become her partner. That a woman
with a background like Kusama’s could clinch such a position
in the 1950s is startling in itself. Kusama’s works were also
shown in Europe.
She then set out on a far more experimental artistic practice
of working with soft sculptures and installations. Her results
were no longer experienced as objects but as environments.
The installations began eventually also to include lights and
mirrors – thus the creation of her first ‘Infinity Mirror Room’
in 1965. Throughout the 1960s she also experimented with
happenings. Sometimes she appeared as an element in her
own installations; other times she involved the public and
entered public space in a more radical way. She supported
homosexual issues and the hippie movement, which was
burgeoning at the time. Her works also criticised the fashion
industry and art’s commercialisation.
During the 1950s and ‘60s Kusama suffered unstable and
declining health, not least due to her enormous production
and poor financial situation. Upon the death of her partner
Joseph Cornell, she returned to Japan. In 1976, of her own
free will, she had herself admitted to the Seiwa Hospital
for the mentally ill in Tokyo, where she took up permanent
residence from 1978 onwards. She opened a studio nearby
that is still her base today. She continued producing art
throughout the ‘80s but also started writing novels. Her
Yayoi Kusama, Dots Obsession-Love Transformed into Dots, 2006. Mixed media installation. Dimension variable.
Courtesy Yayoi Kusama Studio Inc., Ota Fine Arts, Tokyo and Victoria Miro, London © Yayoi Kusama
exhibitionary activity outside Japan was limited – the
wider world seemed to have forgotten her. Then she was
rediscovered at the Venice Biennial in 1993.
Since then, Kusama has resumed a high level of production.
She makes the large ‘total installations’ for which she is
famed, but also gigantic, sensational public sculptures with
pumpkins and twisting flowers covered in polka dots. As
such, one can see continuity throughout her 70-year long
artistic practice: organic expression, polka dots and infinity
nets have followed her the whole way.
In Dots Obsession – Love Transformed into Dots, the artist
appears in a video projection, covered in polka dots and
eating flowers. Not only does this underscore her experience
of being but one dot in the universe; it references her
experience in the 1960s hippie movement, its use of flowers
as anti-war symbols (flower power), and its core tenant of
love as a force that transcends boundaries. In Kusama’s own
words:
‘Forget yourself. Become one with eternity. Become part of
your environment. Make love.’
Sommerens familieaktiviteter
Summer family activities
Åpne verksteder i museets åpningstid
25. juni—11. august 2013
Open workshops during regular opening hours
25 June—11 August 2013
Kusamas prikkeunivers
Gå ikke glipp av japanske Yayoi Kusamas fantastiske
installasjon i Sal 1. En garantert uforglemmelig opplevelse
for store og små. I verkstedet kan barn og voksne tegne,
klippe og klistre prikker, hjelp oss å lage verkstedsrommet
om til et fargerikt prikkeunivers!
Kusama’s polka dot universe
Don’t miss Japanese artist Yayoi Kusama’s fantastic
installation in Gallery 1. We guarantee that all visitors
will have an unforgettable experience. In the workshop,
both children and adults alike can draw, cut and glue
polka dots. Help us turn the workshop into a vibrating
polka dot universe!
Alt går i veven
Else Marie Jakobsen brukte alle mulige materialer i
billedvevene sine, fra ulike garntyper til kobbertråder,
springfjærer, hår, vaskekluter og mye annet. I dette
verkstedet kan dere selv lage en minivev av ulike
materialer som dere igjen kan bruke til å veve inn nye
materialer i. Hva holder godt og hva passer sammen?
Verkstedene er gratis og selvbetjent. Vi oppfordrer barn
og voksne til å gjøre aktivitetene sammen.
Omvisninger
4. mai—30. juni:
Omvisning i utstillingen "Billedvev og engasjement"
fredag kl. 13, lørdag og søndag kl. 13 og 14.30
2. juli—11. august:
Omvisning i utstillingen "Billedvev og engasjement"
på norsk tirsdag-søndag kl. 13, og i museets samling
på engelsk tirsdag-søndag kl. 14
Everything goes into the tapestry
Else Marie Jakobsen used all kinds of materials in her
tapestries: different yarn types, copper wire, flotsam
and jetsam, hair, cleaning rags and much else. In this
workshop you can make your own mini-loom and weave a
tapestry with a wide range of materials. What materials
hold up well and what looks good together?
The workshops are free and self-supervised. We encourage
children and adults to do the activities together.
Guided tours
4 May—30 June:
Guided tour in the exhibition 'Tapestries and Engagement'
Friday 1 pm, Saturday-Sunday 1 pm and 2.30 pm
2 July—11 August:
Guided tour in the exhibition 'Tapestries and Engagement'
Tuesday-Sunday 1 pm, and in the museum's collection
Tuesday-Sunday 2 pm
UTSTILLINGER OG MUSEUMSBUTIKK
Åpningstider: Tirsdag–lørdag 11–17, søndag 12–16, mandag stengt
MUSEUMSKAFEEN MEAN BEAN
Åpningstider: Mandag–fredag 8–17, lørdag 11–17, søndag 12–16
BILLETTPRISER
Voksne kr 60. Honnør kr 40. Gratis for studenter og barn under 18 år.
Årskort kr 250
EXHIBITIONS AND MUSEUM SHOP
Opening hours: Tuesday-Saturday 11 am-5 pm. Sunday 12-4 pm,
Monday closed
THE MUSEUM CAFÉ MEAN BEAN
Opening hours: Monday-Friday 8 am–5 pm. Saturday 11 am–5 pm,
Sunday 12–4 pm
ADMISSION FEES
Adults NOK 60. Seniors NOK 40. Free admission for students
and children under 18. Year Pass NOK 250
Yayoi Kusama, Dots Obsession-Love Transformed into Dots, 2006.
Mixed media installation. Dimension variable. Courtesy Yayoi Kusama Studio
Inc., Ota Fine Arts, Tokyo and Victoria Miro, London © Yayoi Kusama
SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM
SKIPPERGATA 24B / PB 662, N-4666 KRISTIANSAND/NORWAY
+47 38 07 49 00
SKMU mottar støtte fra Kulturdepartementet,
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner
og Kristiansand kommune.
SKMU receives fundings from The Norwegian Ministry
of Culture, Vest-Agder and Aust-Agder county
councils and the City of Kristiansand.
SØRLANDETS
KUNSTMUSEUM
SKMU.NO
FACEBOOK/SKMU.NO
Download
Related flashcards
Create Flashcards