Uploaded by Kishan Kumar

5 6323256526270106114

advertisement
PERATURAN PEMARKAHAN
PEPERIK8AAN PERTBNOAHAN TAHUN
FI7IK TINOKATAN 4 (ftMRTA8 2)
Batu besar mempunyai Inertia yang Mnggl.
Apabila lari tlba-tlba berhentl fnersla bagl batu
Menunjukkan
dalam graph.
label dan nyatakan
CamScanner
SOALAN
(aJ
a›
PERATURAN PEMARKAHAN
Kadar perubahan halaju
Rafa o/change of vatoclty
Sesaran bertambah dengan Pertambahan ms»a ,
maka haIq|u juga berlambah
Pelambahan haIq|u menyebabkan budak lelakl
mengwlaml pecutan
MARKAH
1
1
1
1
Displacement Incroaaes with llme,
then the valodty also Incaases
The incraasa In volodty causes the boy to experience
acceleration
_2-O
1
1 m a“
• 1.1867 m e*
(d)
1
1
PERATURAN PEMARKAHAN
erubahen aesaran
MaR
dismbll Ra eh 5.1 » R ah 5.2
tan bas Rs ah d.1 • Ra ah 5.2
mosa berta
ecutan berkuran
hart kedua
berkursri
berkuran
CamScanner
PENATUMN PEMAftKAFIAN
SOALAN
(a)
Daya memusat
p)
Keseinibaiiga ii daya betlahu,
MARKAH j
1
i
ktaka daya memusat • tagangan lall / legangan lall • baB bald
(c)
(g
| §slm air Rajah 6.1 < Rajah 8.2
«y I Jejari bulatan Rajah 0.1 » Rajah e.2
6i¿ J daya memusat Rajah 8.1 < Rajah 6.2
(dJ
1
1
1
Je}ari bulatan barkurang, dava memusat baAambah
(e) F •="’
f10) x(0.4 )'
5
= 0.32 N
1
PERATURAN PEMARKAHAN
lndakan menolak @au menadk /Kadar perubahan
momentum
The a
momentum
Re ect : Formula F=ma
Periukaran unit
400 0009 • 400 kg
F • ma
2000 = 46a
a ° 2000/400
Bllangan botol banyak
Jldm be&urang (dalam aetlap botol) maka Ineala
berkuran
Pecsi&n bertambah /lebIh rlngan /Inersla beAurang
ect : Masa sln kat
CamScanner
*
PERATURAN PEMARKAHAN
SOALAN
‹a)
Dnya grnvttl nnlara dale )asad edolah berkadar tBft/s
dengnn hnsll dnrnb jlslm kedua-dua }asad dan berkadar
xonpzen denQz nku#sedum) s‹ekdlan!a‹apuoatdua
MARKAH
1
7hr I\›rues del\tze/› fwo bodlas Is dIra«!!r e« pod ionaI
to the pm›duct o/tha mass of tha two bodies and
In ersofy proportional fa file aqvsra o///ia c//s/ence
6•hyeen fhe wn9x of the fn'o #odIss.
Jiks lgu linear satellt, v kurangderlpada Is{u minimum
yang diperlukan,Iasnatellt akan atuh ka orbit yang lebih
fondah.
1
Satelit akan berpusar ke arah Buml sehingga memasuld
atmosferB.
Satallita ›'III iavotve fowa/ds Earth undl It entem
1
If tha Ilnaar spead of setalLfa, vis laws than required
ovn/mum speed, satalllta will fall to a /owerorb/I.
!
Melanggar bumlAarhem as ke bumi
Arah putaran satelit.
Direction of setellita rotation
Arah sama dengan putaran buml
Sebab
/taason
Membolehkan satellt berada pada kadudukan yang
1
tetap,
(li)
(III)
Tempoh OOlt
1
6ebab
Reason
sama dengan iampoh putaran Burnt
1
Jengka hayat
1
Lttaspon
Boleh bartahan lama
Sebab
Reason
Tidak perlu •elalu dltukar gantl / penggunaan yang
makslmum
1
CamScanner
• oltelgeri dan hldrogen bercampur dl dalam kebuk
- Campuran okslgan dan hldrogen dlbakar dalam
ke ik pembakaran
1, 1
CamScanner
PERATURAN PEMARKAHAN
Gerakan objek yang hanya dlpen9aruhl oleh daya
gravlti saha{a
- bda ilsut jatuh dlbawah pengaruh daya gravit eahaja.
- Rintangan udara dlabalkan
halaju bola Ilaut bertambah secara seragam
- pecutan osjek adalah pecutan gravitl (sebanyak
Tlnggl
tambahan : Ada Topl
CamScanner
CamScanner
M2-Semasa mengt ancurkan makanan, alu dlgefakkan
dengan Ia)u
Mt-Daya lmpuls yang besar dlhasilkan
-Pmdsce la
Idve 6ma
aoas mt bum
M4-Tidak seHp air
Doas not absorb
M9-Tebal
CamScanner
Download