Uploaded by kimjenie21

pagpapahayag

advertisement
Layunin • Nagagamit nang wasto ang mga pahayag sa pagbibigay patunay
Naranasan mo na ba ang may magsinungaling sa iyo?
Paano mo masasabing ang isang bagay ay totoo?
Mga Pahayag na Nagbibigay Patunay • Ang mga pahayag na nagbibigay patunay ay nakatutulong upang lalong
maging katanggap- tanggap o kapani-paniwala ang ating pagpapaliwanag sa mga tagapakinig. • Karaniwang
ang mga pahayag ay dinudugtungan na rin ng mga datos o ebidensya na lalong makapagpapatunay.
Narito ang ilang pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng patunay: • May dokumentaryong ebidensya • Kapanipaniwala • Taglay ang matibay na kongklusyon • Nagpapahiwatig • Nagpapakita • Nagpapatunay/katunayan •
Pinatutunayan ng mga detalye
Mga Halimbawa: • Pinatutunayan ng mga datos mula National Economic and Development Authority na
kakailanganin natin ng 361 bilyong piso para sa muling pagbangon ng mga lugar
Fake News! • Bilang isang kabataan, paano ka makatutulong upang matigil ang pagkalat ng mga fake news sa
ating bansa?
Paglalahat: • Hindi lahat ng ating mga nakikita, naririnig o nababasa ay totoo. Ikaw bilang isang matalinong
kabataan ay dapat na maging mapanuri sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Kinakailangang suriin natin
nang mabuti ang mga bagay na nagpapatunay.
Gawain! Panuto: Sagutin ang mga tanong gamit ang mga pahayad na nagpapatunay. 1.Batay sa binasa, anoano ang mga magpapatunay na mahalaga ang Lawa ng Lanao sa buhay ng mga Maranao? 2.Anong ebidensya
mula sa binasa ang magpapatunay na malikhain at may katutubong sining ang mga Maranao? 3.Ano-ano ang
mga patunay na maganda ang uri ng panahong umiiral sa Lanao del Sur?
Download