Uploaded by BI TECH

Smart money entry types

advertisement
Machine Translated by Google
เงินอัจฉริยะ
ประเภทรายการ
ไม่มต
ี ัวบ่งชี
ค้
นหา WhatsApp KenneDyne•
Machine Translated by Google
มีอะไรรวมอยูใ่ นนันบ้
าง?
ตัวอย่างทีไม่ทราบสาเหตุ
: เหตุ
ผลทีฉันไม่ใส่ชอของสิ
นทรัพย์/ราคาในตัวอย่างของฉันก็
คือวิธท
ี ีฉันจะพู ดคุ
ยนันสามารถใช้
เพือซือ
ื
ขายตราสารทางการเงินใดๆ ได้
ลิงค์สาํ
คัญไปยัง สือ FOREX ฟรี รวมถึ
ง ICT,Wyckoff,Offshow,อุ
ปสงค์และอุ
ปทาน ฯลฯ
ลิงก์ไปยัง บันทึ
กส่วนตัว ของฉัน ทีฉันโพสต์การตังค่าทังหมดของฉัน (
ก่อนและหลัง)
เงินทีชาญฉลาดสามารถทํ
ากํ
าไรได้
อย่างไร
ผูค
้้
าปลีกทํ
ากํ
าไรได้
อย่างไร
เคน ดี เนสสปอต • 1 | 14
Machine Translated by Google
เงินทีชาญฉลาดจะสร้
างผลกํ
าไรได้
อย่างไร?
Smart Money (
หรือผูด
้แ
ู ลสภาพคล่องหรือผูใ้
ห้
บริการสภาพคล่อง)รวมถึ
งสถาบันขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารกลาง สถาบันทางการเงิน
ขนาดใหญ่ เปนต้
น
บริษัทเหล่านีมีสว่ นร่วมในตลาดโดยเสนอราคาทัง ซือ และ ขาย (
พร้
อมกัน)ในเครืองมือทางการเงินใดๆ ทีหวังว่าจะทํ
ากํ
าไรจากสเปรด bidask หรือ เทิรน
์ (
การปองกันความเสียง)
จัดแสดง:
เมือ Smart Money ต้
องการขาย พวกเขาจะจับคู่คํ
าสังซือทีมีอยู่
เคน ดี เนสสปอต • 2 | 14
Machine Translated by Google
ผูค
้้
าปลีกทํ
ากํ
าไรได้
อย่างไร?
ผูค
้้
าปลีกส่วนใหญ่ใช้
กลยุ
ทธ์นีเพือวาง BUY STOPS เหนือระดับแนวต้
านและ ขีดจํ
ากัดการขาย ตํ
ากว่าระดับแนวต้
าน (
สมมติวา่
ราคาอยูต
่ ํ
ากว่าระดับแนวต้
านในปจจุ
บน
ั )ดังนันไม่วา่ ราคาจะไปทางใด คํ
าสังซือของพวกเขาจะถูกเปดใช้
งาน
การใช้
กลยุ
ทธ์ดังกล่าว (
การปองกันความเสียง)นัน '
ดี'จนกว่าคุ
ณ จะตระหนักว่าคุ
ณ เปน "
เกษตรกรรายย่อย"และ/หรือรวมคํ
าสังหยุ
ด
ขาดทุ
น คุ
ณ จะสูญเสียเงินทังหมดของคุ
ณ(
บัญชีระเบิด)หรือถูกโยนออกจากการเคลือนไหวทีดี (
สแอล เบียงฮิต)
!
เคน ดี เนสสปอต • 3 | 14
Machine Translated by Google
ประเภทรายการเงินอัจฉริยะ
การทํ
าความเข้
าใจว่า Smart Money และผูค
้้
าปลีกมีสว่ นร่วมในตลาดอย่างไรจะช่วยให้
คณ
ุเข้
าใจวิธก
ี ารซือขายด้
วย Smart Money
ประเภทรายการ Smart Money ได้
แก่
1)การเข้
าสูค
่ วามเสียง
2)รายการยืนยัน
เคน ดี เนสสปอต • 4 | 14
Machine Translated by Google
1. การเข้
าสูค
่ วามเสียง
นีเปนรายการเชิงรุ
กทีไม่ต้
องมีการยืนยันใดๆ
ระบุ
POI และรอราคา (
พร้
อมคํ
าสังซือทีรอดํ
าเนินการ)เพือกลับมาที POI ของคุ
ณ
ประเภท Etry นีเหมาะอย่างยิง
พร้
อมแนวโน้
มตลาดทีกํ
าลังฟนตัว
เมือการซือ
ขายกลับตัวของแนวโน้
ม(
หากราคาแตะ HTF Key Zone และเริมปฏิเสธ
โซน)
ข้
อพิจารณา: การกลับตัวของเทรนด์ – โปรดทราบว่าคุ
ณ ต้
องทํ
าการวิเคราะห์จากบนลงล่างก่อน!
เคน ดี เนสสปอต • 5 | 14
Machine Translated by Google
เคน ดี เนสสปอต • 6 | 14
Machine Translated by Google
2. รายการยืนยัน
นีเปนรายการแบบอนุ
รก
ั ษ์นิยมทีต้
องได้
รบ
ั การยืนยัน โดยเฉพาะจาก HTF (
ต้
องทํ
าการวิเคราะห์จากบนลงล่างภายใน 3 TF Matrix ของ
คุ
ณ)
ระบุ
POI บน HTF และปรับแต่งเปน LTF
ประเภทรายการนีเหมาะอย่างยิง
ด้
วยความเสียงเล็
กน้
อยและการซือขายรางวัลจํ
านวนมาก
เมือช่วงระหว่าง HTF POI และ POI ทีผ่านการปรับปรุ
งใน LTF มีขนาดใหญ่
ข้
อพิจารณา: การกลับตัวของเทรนด์ – โปรดทราบว่าคุ
ณ ต้
องทํ
าการวิเคราะห์จากบนลงล่างก่อน!
เคน ดี เนสสปอต • 7 | 14
Machine Translated by Google
เคน ไดเนสสปอต • 8 | 14
Machine Translated by Google
ท้
าทาย:
ลองสร้
างแฟลชการ์ด 10 ใบทีมีทัง 1)รายการความเสียง และ 2)รายการยืนยันสํ
าหรับ ตลาด ทีกํ
าลังได้
รบ
ั ความนิยม
คํ
าแนะนํ
าสํ
าหรับ ตลาด Down Trend;
ตัวอย่างเพิมเติมเกียวกับประเภทรายการยืนยัน
มีประเภทรายการยืนยันทีซับซ้
อนอืนๆ ทีคุ
ณ ต้
องเข้
าใจ ซึ
งขึ
นอยูก
่ ับเทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ทีเข้
าร่วมในตลาด
เรามีเทรดเดอร์หลัก 2 ประเภท;
ก)เทรดเดอร์แนวรับและแนวต้
าน: พวกเขาวางขีดจํ
ากัดการซือไว้
ทีระดับแนวรับ และขีดจํ
ากัดการขายทีระดับแนวต้
าน
b)แยกตัวผูซ
้อขาย:
ื
พวกเขาวางจุ
ดซือเหนือระดับแนวต้
านและจุ
ดขายตํ
ากว่าระดับแนวรับ
ดังนัน หากคุ
ณ เข้
าใจและระบุ
วา่ เทรดเดอร์ทังสองกลุ
่มนีวางจุ
ดขายของตนในส่วนทีเกียวข้
องกับการเคลือนไหวของ Smart Money ไว้
ตรง
ไหน คุ
ณ จะปลอดภัยกว่าในการเข้
าร่วมรายการ Sniper ทีมีความเสียงตํ
าและผลตอบแทนสูง
เคน ดี เนสสปอต • 9 | 14
Machine Translated by Google
การจัดแสดง: ขายการตังค่า
เคน ดี เนสสปอต • 10 | 14
Machine Translated by Google
ตัวอย่างเพิมเติมทีมีโครงสร้
างทีแตกต่างกัน
เคน ดี เนสสปอต • 11 | 14
Machine Translated by Google
ท้
าทาย:
พยายามสร้
างแฟลชการ์ด 10 ใบทีมีระดับ SSR สํ
าหรับทังคู่
1)ตลาดหมี
2)ตลาดกระทิง
คํ
าแนะนํ
า ตรวจสอบตัวอย่างสดใน บันทึ
กย่อ บล็
อก คํ
าสังทีซือขายได้
และไม่สามารถซือขายได้
ทีนี หรือ ทีนี
เคน ดี เนสสปอต • 12 | 14
Machine Translated by Google
เคน ดี เนสสปอต • 13 | 14
Machine Translated by Google
ลิงค์สาํ
คัญ [ฟรี]
ลงทะเบียนเพือรับ การฝกสอน ศูนย์กลางการซือขาย และการฝกอบรม 101 ทีนี
เริมซือขาย ดัชนีความผันผวน ทีนี
เริมซือขาย Nasdaq 100 ทีนี
ค้
นหา หลักสูตร ICT ฟรี ทีนี
ค้
นหา หลักสูตร ทีสํ
าคัญของ OFFSHOYS ทีนี
เข้
าร่วม กลุ
่ม ผูค
้้
าสถาบัน WhatsApp ทีนี
ข้
อสงวนสิทธิ
มีความเสียงในการซือขาย ฟอเร็
กซ์ สินค้
าโภคภัณ ฑ์ หุ
น
้และ ดัชนีสง
ั เคราะห์
ดังนัน ก่อนตัดสินใจ เข้
าร่วม การซือขายตราสารทางการเงินใดๆ คุ
ณ ควรพิจารณาวัตถุ
ประสงค์
การลงทุ
น ระดับประสบการณ์ และความเสียงของคุ
ณ อย่างรอบคอบ ลงทุ
นเฉพาะสิงทีคุ
ณ ยอม
ขาดทุ
นได้
เท่านัน!
#มีวน
ิ ัย #ขยัน #อดทน
เริมซือขายทีนี
รับคํ
าแนะนํ
าการซือขาย 101 ฟรี
เคน ดี เนสสปอต • 14 | 14
Download