Uploaded by Marek Michalov

Otázky na skúšky - KKV

advertisement
OTÁZKY PÍSOMNÉHO TESTU
na získanie základnej kvalifikácie vodičov
cestnej nákladnej dopravy
Skupina A
Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
1.
Základnou vlastnosťou paliva pre vznetové motory ktorá ovplyvňuje jeho použiteľnosť
a) je cena paliva
b)
destilačná krivka
destilačná krivka a cetánové číslo
c) destilačná krivka a oktánové číslo
2.
Filtrovateľnosť paliva pre vznetové motory
a)
sa s teplotou okolia nemení
sa mení s teplotou paliva
3.
b)
nie je dôležitou vlastnosťou paliva
c)
nižšia teplota sťažuje tankovanie paliva
Štvordobý motor vykoná jeden pracovný zdvih (expanziu)
a)
pri každej otáčke kľukového hriadeľa
b)
2 krát za jednu otáčku kľukového hriadeľa
raz za 2 otáčky kľukového hriadeľa
c)
4.
2 krát za dve otáčku kľukového hriadeľa
Vhodný okamih vstrieknutia paliva pri vznetových motoroch
a) sa nemení s otáčkami motora
sa mení s otáčkami motora
5.
b)
sa mení podľa oktánového číslo paliva
c)
je dôležitý len pri olovnatých benzínoch
V nákladných vozidlách a autobusoch
a)
sa vôbec nepoužíva vznetový motor
b)
sa vôbec nepoužíva zážihový motor
c)
zastúpenie vznetových a zážihových motorov je v rovnováhe
prevažuje použitie vznetových motorov
6.
Vznetový motor
a)
spaľuje naftu ktorá sa vznieti teplom stlačeného vzduchu
b)
spaľuje naftu ktorá sa do pracovného priestoru valca dostala pri nasávaní a vznieti sa teplom stlačeného vzduchu
môže spaľovať naftu alebo iné vhodné palivo, ktoré sa po vstrieknutí do pracovného priestoru valca vznietia teplom kompresiou
stlačeného vzduchu
c)
7.
môže spaľovať akékoľvek tekuté palivo
K pretočeniu motora (prekročeniu maximálnych otáčok motora) môže dôjsť v dôsledku preradenia na
a)
vyšší prevodový stupeň
nižší prevodový stupeň
b) pri moderných motoroch sa to nemôže stať
c)
8.
je to len teoretická možnosť
Pri prekročení maximálnych otáčok motora
hrozí poškodenie motora v dôsledku zrážky dna piesta s ventilom
9.
a)
hrozí poškodenie motora v dôsledku zlomenia ojnice
b)
mazací systém motora nedokáže vytvoriť mazací film na valcoch motora, v dôsledku čoho dôjde k zadretiu piesta
c)
nehrozí poškodenie motora, dôjde len k prekročeniu maximálnych otáčok
Optimálna prevádzková teplota vodou chladeného motora je
80 – 90 °C
a)
90 – 105 °C
b)
nesmie prekročiť bod varu
c)
nie je stanovená
10. Nesprávna geometria riadiacej nápravy
má vplyv na ovládateľnosť vozidla a opotrebenie pneumatík
a) nie je rozhodujúca
b)
má napomôcť len návratu kolies do priameho smeru po uvoľnení volantu
c)
sa prejaví zvýšenou hlučnosťou odvaľovania kolies
11. Pripojiť brzdený príves za vozidlo vybavené ABS
a)
nie je dovolené pripájať príves
b)
je dovolené pripájať len príves bez ABS
je dovolené pripájať len príves s ABS
c)
je možné pripojiť akýkoľvek príves
12. Pri výmene žiaroviek musíme použiť žiarovku
a) rovnakého výkonu
b)
rovnakého výkonu a napätia
c)
rovnakého výkonu, napätia a konštrukcie, pričom nie je dôležité správne umiestnenie
rovnakého výkonu, napätia a konštrukcie, pričom musíme dbať na jej správne umiestnenie
13. Pri výmene poistky
a)
môžeme použiť poistku s vyššou hodnotou ako bola pôvodná, len ak nemáme originálnu poistku
nie je dovolené použiť poistku vyššej hodnoty
b)
možno použiť len poistku nižšej hodnoty
c)
ak nemáme náhradnú poistku, je možné vykonať premostenie poistky drôtom
14. V akumulátore je energia skladovaná vo forme elektrochemickej reakcie
a)
preto môžeme po neúspešnom štarte motora ihneď opakovať štartovanie
b)
v lete môžeme štartovať aj viackrát za sebou, v zime musím pred opakovaným štartom počkať 30 sekúnd
po neúspešnom štarte motora musíme počkať v lete 15 – 20 sekúnd v zime 30 sekúnd, kým prebehne chemická reakcia
c)
štartujeme motor až kým nezačne pracovať
15. Ak pri štartovaní používame externý zdroj (iný akumulátor, štartovací vozík...)
a) pripájame externý zdroj do série – hrúbka vodičov nie je dôležitá
b)
pripájame externý zdroj do série – hrúbka vodičov je dôležitá
c)
pripájame externý zdroj paralelne – hrúbka vodičov nie je dôležitá
pripájame externý zdroj paralelne – hrúbka vodičov je dôležitá
16. Kapacita akumulátora s klesajúcou teplotou okolia
a)
sa nemení
b)
zvyšuje sa
klesá
c)
záleží od jeho nabitia
17. Akumulátoru škodí
a)
ak je nabitý na svoju plnú kapacitu
b)
častá jazda v noci
c)
nič mu neškodí
dlhé vybíjanie vysokým prúdom, skraty, ponechanie vo vybitom stave atď.
18. Rozsvietená kontrolka dobíjania znamená, že
alternátor nedodáva prúd
a)
akumulátor je nabitý
b)
akumulátor je vybitý
c)
možno pokračovať v jazde bez obmedzenia
19. Diferenciál pri prejazde zákrutou umožňuje
a)
aby sa vonkajšie kolesá otáčali pomalšie ako vnútorné
aby sa vonkajšie kolesá otáčali rýchlejšie ako vnútorné
b) sa preniesla vyššia hnacia sila na vonkajšie kolesá
c)
aby sa preniesla vyššia hnacia sila na vnútorné kolesá
20. Uzávierka diferenciálu
zabezpečí, že sa na obe kolesá jednej nápravy privedie rovnaký krútiaci moment. Nesmie sa použiť na povrchoch s dobrou
priľnavosťou
a)
zabezpečí, že sa na obe kolesá jednej nápravy privedie rôzny krútiaci moment. Nesmie sa použiť na povrchoch s dobrou
priľnavosťou
b)
zabezpečí, že sa na obe kolesá jednej nápravy privedie rôzny krútiaci moment. Nesmie sa použiť na povrchoch so zlou priľnavosťou
c)
nemá vplyv na rozdelenie krútiaceho momentu
21. Schopnosť pneumatík prenášať sily na podklad
a)
s narastajúcou rýchlosťou sa nemení
b)
s narastajúcou rýchlosťou tiež narastá
c)
s klesajúcou rýchlosťou klesá
s narastajúcou rýchlosťou klesá
22. Nepravidelne opotrebený behúň pneumatiky upozorňuje na
chybu v zavesení kolies a v geometrii náprav
a)
potrebu výmeny zavesenia kolesa
b)
chybný tlmič
c)
nesprávnu zbiehavosť kolies
23. Zanesený filter vzduchu
zhoršuje plnenie valcov a zvyšuje spotrebu paliva
a) nemá vplyv na výkon motora
b)
síce spôsobuje zníženie výkonu motora, ale neovplyvňuje spotrebu paliva
c)
filter vzduchu je samočistiaci a nie je potrebné sa oň starať
24. Pri prehriati vodou chladeného motora v dôsledku nedostatočného množstva chladiacej kvapaliny
opatrne necháme uniknúť pretlak v chladiacom systéme a vodu dolievame až po vychladnutí motora
a)
vodu dolejeme a môžeme pokračovať v jazde
b)
nízka hladina chladiacej kvapaliny neprekáža v ďalšej jazde
c)
pokiaľ je nedostatok chladiacej kvapaliny, v chladiacom systéme nemôže byť pretlak
25. Trecia spojka
a) slúži na udržanie vozidla v stúpaní, pokiaľ čakáme na uvoľnenie cesty
b)
používame ju pri každom brzdení
c)
slúži na umožnenie rozdielnych otáčok jednotlivých kolies hnacej nápravy
slúži na krátkodobé prerušenie spojenia medzi motorom a kolesami
26. Úlohou oleja v motore je
a) len mazať pohybujúce sa časti motora
mazať, tesniť, chladiť, odplavovať nečistoty, chrániť proti korózii, tlmiť hluk
b)
len mazať pohybujúce sa časti a chladiť dno piesta
c)
nemá zvlášť dôležité poslanie
27. Pri výmene oleja v motore
a)
môžeme použiť akýkoľvek druh motorového oleja
b)
musíme použiť aditívovaný olej
c)
musím použiť celosezónny olej
musíme použiť olej v súlade s odporúčaniami výrobcu
28. Pri dopĺňaní motorového oleja môžeme použiť
a)
len aditívovaný olej
b)
akýkoľvek olej
c)
len aditívovaný motorový olej
len olej rovnakého druhu a kvality aký je v motore použitý
29. Filter oleja
a)
slúži na prečistenie oleja pred jeho doliatím do motora
b)
zbavuje nečistôt palivo čerpané do vstrekovacieho čerpadla
zbavuje nečistôt olej v motore
c)
v modernom motore sa nenachádza
30. Motorové oleje sú označované
a) a delia sa na oleje motorové a prevodové
a delia sa vzhľadom na viskozitu podľa SAE a vzhľadom na výkonovú klasifikáciu podľa API
b)
neoznačujú sa
c)
len podľa výkonovej klasifikácie API
31. Na motorovom vozidle sa používajú
a)
len motorové oleje, ktoré možno použiť aj na mazanie prevodových skríň a diferenciálov
b)
prevodové a motorové oleje, pričom ich vlastnosti sú si tak podobné, že ich možno zamieňať pri dopĺňaní stavu
c)
len prevodové oleje, ale musia byť celoročné
prevodové a motorové oleje, prípadne hydraulické
32. Pred zimnou prevádzkou
skontrolujeme či je vozidlo pripravené na zimnú prevádzku (množstvo, stav a kvalitu prevádzkových kvapalín, výstroj a výzbroj
vozidla)
a) skontrolujeme nabitie akumulátora
b)
pokiaľ je vozidlo v dobrom technickom stave, je pripravené aj na zimné podmienky
c)
skontrolujeme bod mrznutia chladiacej kvapaliny a viskozitu oleja
33. Pri výmene kolesa
používame náhradné koleso predpísané výrobcom
a)
použijeme akékoľvek náhradné koleso bez ohľadu na rozmer
b)
použijeme akékoľvek koleso, pokiaľ je schopné preniesť okamžité zaťaženie nápravy
c)
použijeme akékoľvek koleso, ktoré je nahustené na predpísaný tlak
34. Pri výmene kolesa
a) nie je potrebné zaistiť vozidlo proti samovoľnému pohybu. Toto zaistenie preberá na seba zdvihák vozidla
b)
musíme zaistiť vozidlo proti samovoľnému pohybu. Matice kolies povoľujeme až keď je koleso vozidla zodvihnuté tak, že stratilo
kontakt s podkladom
musíme zaistiť vozidlo proti samovoľnému pohybu zabrzdením a zakladacími klinmi. Matice kolies povolíme. Odstránime ich
až keď je koleso vozidla zodvihnuté tak, že stratilo kontakt s podkladom
c) musíme zaistiť vozidlo proti samovoľnému pohybu. Matice kolies odstránime už keď je pod koleso podložený zdvihák
35. Pri výmene kolies
a)
použijeme zdvihák akejkoľvek nosnosti
použijeme zdvihák nosnosti rovnajúcej sa najmenej zaťaženiu kolesa ktoré chceme vymeniť
b)
použijeme zdvihák nosnosti rovnajúcej sa najmenej zaťaženiu kolesa ktoré chceme vymeniť, pričom nie je na závadu, ak zdvihák
pomaly klesá
c)
nosnosť zdviháku musí byť o 100 kg väčšia ako je zaťaženie kolesa
36. Ak pri výmene kolies treba dohustiť pneumatiku
a)
pneumatiku dohustíme na tlak, aký poskytuje kompresor vozidla
b)
pneumatiku dohustíme na tlak , ktorý poskytuje kompresor na čerpacej stanici
c)
nemeníme tlak hustenia, rezervné koleso má byť nahustené na najvyšší tlak hustenia
na tlak predpísaný pre nápravu na ktorú sme koleso namontovali
37. Snehové reťaze zlepšia adhéziu kolesa
a)
na akomkoľvek povrchu, pretože reťaze sa zatlačia do podkladu
b)
len na hlinenej a štrkovej ceste
c)
len na asfaltovom a betónovom povrchu
len na ceste pokrytej dostatočnou vrstvou snehu
38. Po výmene kolesa matice kolies
a)
dotiahneme len čiastočne, plne ich dotiahneme až po prejdení vzdialenosti cca 50 km
matice kolies dotiahneme kľúčom a po spustení nápravy ich dotiahneme podľa pokynov výrobcu. Ich dotiahnutie po prejdení
vzdialenosti cca 50 km skontrolujeme
b)
matice kolies dotiahneme kľúčom a po spustení nápravy ich dotiahneme podľa pokynov výrobcu. Ak sme postupovali podľa
pokynov výrobcu, kontrolu ich dotiahnutia po prejdení vzdialenosti cca 50 km už nemusíme vykonať
c)
dotiahneme až po spustení nápravy na zem
39. Pri výmene kolesa na ceste
si oblečieme reflexnú vestu a umiestnime za vozidlom výstražný trojuholník. Pokiaľ vo vozidle prepravujeme iné osoby
zabezpečíme, aby sa nepohybovali po ceste
a)
si oblečieme reflexnú vestu a umiestnime za vozidlom výstražný trojuholník. Pokiaľ vo vozidle prepravujeme iné osoby nestaráme
sa o ne. Máme už dosť práce s výmenou kolesa
b)
vymeníme koleso čo najrýchlejšie, aby sme netvorili prekážku cestnej premávky
c)
vymeníme koleso, pričom dbáme na zásady práce s ťažkými bremenami
40. Hĺbka drážky dezénu pneumatiky
a)
je rozhodujúca pre životnosť pneumatiky v ubehnutých kilometroch
b)
nie je rozhodujúca
je rozhodujúca pre odvod vody z kontaktnej plochy s vozovkou
c)
ovplyvňuje hlučnosť pneumatiky
41. Pokiaľ poškodenie pneumatiky odhaľuje jej kostru, pneumatika
a) sa môže ďalej používať pokiaľ hĺbka drážky dezénu je viac ako 1,6 mm
b)
sa môže používať len ak rýchlosť vozidla neprekročí 60 km/h
c)
sa môže používať len ak je použitá na zadnej náprave v dvojmontáži
sa nesmie používať
42. Podhustená pneumatika
a)
skracuje životnosť pneumatiky v ubehnutých kilometroch, ale nemá vplyv na jazdné vlastnosti vozidla
b)
zhoršuje jazdné vlastnosti vozidla, ale nemá vplyv na životnosť pneumatiky
c)
zhoršuje prenos síl medzi pneumatikou a podkladom, ale nemá vplyv na jej životnosť v ubehnutých kilometroch
znižuje životnosť pneumatiky v ubehnutých kilometroch a zhoršuje aj prenos síl medzi pneumatikou a podkladom
43. Rozdielny polomer pneumatík na dvojmontáži
a)
nie je dôležitý
b)
spôsobuje, že pneumatika s menším polomerom prenáša väčšie zaťaženie
c)
spôsobuje, že pneumatika s väčším polomerom prenáša menšie zaťaženie
pneumatika s väčším polomerom prenáša väčšie zaťaženie
44. Pneumatiky sú zhodné
a)
ak majú rovnaký rozmer
b)
ak majú rovnaký rozmer a konštrukciu
c)
ak majú rovnaký rozmer, konštrukciu a druh dezénu
ak majú rovnaký rozmer, konštrukciu, druh dezénu a značku
45. Pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie (diagonálna – radiálna) od rôznych výrobcov
a)
majú rovnaké vlastnosti
majú rôzne vlastnosti
b)
majú rovnaké vlastnosti na mokrej vozovke
c)
majú rovnaký odpor valenia
46. Pneumatiky rôzneho druhu a konštrukcie na tej istej náprave
a)
neovplyvňujú jazdné vlastnosti vozidla
ovplyvňujú jazdné vlastnosti vozidla
b) spôsobujú vyššiu spotrebu paliva
c)
spôsobujú nižšiu spotrebu paliva
47. Ak sme opravovali defekt na pneumatike namontovanej na delenom ráfiku
a) musíme dať pozor na tlak hustenia pneumatiky
b)
pneumatiku nahustíme na predpísaný tlak až keď ju namontujeme na koleso
c)
nahustíme ju na tlak, ktorý je vylisovaný na jej boku
musíme pri jej hustení mechanicky zaistiť, aby uvoľnený záverný kruh nemohol spôsobiť úraz
48. Vozidlo vybavené systémom bŕzd ABS
má zaručenú riaditeľnosť smeru aj pri intenzívnom brzdení
a) má zaručenú riaditeľnosť smeru iba pri intenzívnom brzdení
b)
ABS nemá vplyv na riaditeľnosť vozidla pri intenzívnom brzdení
c)
je určené len pre vodičov začiatočníkov
49. Odľahčovacia brzda pri jazde za zhoršených adhéznych podmienok
môže spôsobiť šmyk vozidla, prípadne zalomenie súpravy
a)
nemôže spôsobiť šmyk vozidla, prípadne zalomenie súpravy
b)
slúži len na udržanie rýchlosti jazdy dolu svahom a nemá vplyv na šmyk vozidla
c)
zvyšuje hluk vozidla, ale nemá vplyv na jeho jazdné vlastnosti
50. Dráha na zastavenie vozidla
a) je totožná s brzdnou dráhou
sa mení s dĺžkou reakcie vodiča a rýchlosťou vozidla
b)
sa nemení s dĺžkou reakcie vodiča ale s rýchlosťou vozidla
c)
závisí len od súčiniteľa priľnavosti
51. Elektronický stabilizačný systém (ESP)
a)
zabráni vozidlu a jazdnej súprave dostať sa do šmyku
b)
porovnáva skutočný pohyb vozidla s natočením riadiacich kolies a zabráni zalomeniu súpravy
napomáha vodičovi udržať vozidlo v želanom smere jazdy v rámci fyzikálnych zákonov
c)
napomáha vodičovi udržať vozidlo v želanom smere jazdy
52. Vzduchojemy je potrebné odvodňovať, aby kondenzačná voda
a)
nespôsobila koróziu brzdového systému
b)
neznižovala svojim objemom potrebnú zásobu tlakového vzduchu
nespôsobila nefunkčnosť brzdového systému, najmä v zime v dôsledku zamrznutia
c)
aby zbytočne nezvyšovala hmotnosť vozidla
53. Pokles tlaku vzduchu vo vzduchojemoch pri vzduchových brzdách
a)
nemá vplyv na účinnosť brzdenia
b)
spôsobí, že budú brzdiť len kolesá prednej nápravy
c)
spôsobí, že budú brzdiť len kolesá zadnej nápravy
spôsobí zhoršenú účinnosť brzdenia
54. Ak porovnáme brzdnú dráhu vozidiel, tak
a)
nákladné vozidlo brzdí účinnejšie ako osobné vozidlo, pretože má väčšiu hmotnosť a je pritláčané k vozovke väčšou silou
b)
nákladné vozidlo má rovnako účinné brzdy ako osobné vozidlo
c)
nákladné vozidlo brzdí účinnejšie, pretože brzdný účinok vyvoláva tlakový vzduch, zatiaľ čo pri osobných vozidlách len svalová
sila vodiča
osobné vozidlo brzdí účinnejšie
55. Pri hľadaní poruchy na vozidle
a)
postupujeme na základe znalosti konštrukcie vozidla od najzložitejších častí k jednoduchším
postupujeme na základe znalosti konštrukcie vozidla od jednoduchších k zložitejších častiam
b) počkáme na servis
c)
požiadame o pomoc okoloidúcich vodičov
56. Ak pri zošliapnutí prevádzkovej brzdy počuť unikať vzduch
a) je to normálny stav
je to signál, že brzdový systém je netesný
b)
znamená to, že kompresor dodáva vysoký tlak vzduchu
c)
kompresor pracuje na plný výkon
57. Veľká vôľa brzdových kľúčov
a)
znamená, že brzdy pri jazde koleso nepribrzďujú. Je to ideálny stav
b)
spotreba tlakového vzduchu je nižšia
pri brzdení sa zväčšuje spotreba tlakového vzduchu a predlžuje sa čas nábeh brzdného účinku
c)
nič nesignalizuje
58. Ak pri brzdení blokuje jedno koleso
a)
nič sa nedeje
je to dôvod na dočasné vyradenie vozidla z prevádzky
b) nie je považované za závadu, ak blokuje koleso zadnej nápravy
c)
vodič smie jazdiť len rýchlosťou do 60 km/h
59. Ak štartér nedokáže pretočiť motor príčinou je
a) vždy vybitý akumulátor
b)
vždy zlý kontakt na svorkách akumulátora
c)
zlý kontakt na ukostrení štartéra a akumulátora
vybitý akumulátor, zlý kontakt na svorkách akumulátora, chyba v ukostrení akumulátora alebo štartéra, zlý štartér, alebo
kombinácia týchto závad
60. Ak nesvieti žiarovka
a) príčinou je vždy nefunkčná žiarovka
b)
príčinou môže byť nefunkčná žiarovka, prípadne porušená poistka v príslušnom obvode
skrat vo vedení, vypálená poistka, zlý kontakt na kostru vozidla, porucha vo vedení, zlá žiarovka
c) ak po výmene žiarovky táto nezačne svietiť, zavolám servis
61. Vôľu riadenia zisťujeme
na volante
a) na kolesách
b)
v prevodke riadenia
c)
v uložené kolesa
62. Správne nabitý akumulátor
a)
má hustotu elektrolytu 1,48 g/cm3
b)
má hustotu elektrolytu 1,08 g/cm3
má hustotu elektrolytu 1,28 g/cm3
c)
má hustotu elektrolytu 2,18 g/cm3
63. Akumulátor neudrží kapacitu a ihneď po pripojení na nabíjačku prudko vrie
a)
nabíjací prúd je nízky a treba ho zvýšiť
b)
nabíjacie napätie je nízke a treba ho zvýšiť
c)
akumulátor sme skratovali
akumulátor je potrebné vymeniť
64. Ak na opravu defektu bezdušovej pneumatiky použijeme dušu
musíme na boku pneumatiky odstrániť nápis „TUBELESS“
a)
môžeme takto opravené koleso používať len pri rýchlosti do 80 km/h
b)
môžeme takto opravené koleso používať bez ďalších obmedzení
c)
môžeme takto opravené koleso používať bez ďalších obmedzení len ak hĺbka dezénu je viac ako 2,8 mm
65. Ak chceme prehĺbiť drážky dezénu prerezaním
a)
môžeme tak urobiť na každom druhu pneumatiky
b)
môžeme tak urobiť len na pneumatikách pre nákladné vozidlá
môžeme tak urobiť len na pneumatikách, ktoré majú na svojom boku vylisovaný nápis „ REGROOVABLE“
c)
prerezávanie drážok dezénu je nebezpečné a zakázané
66. Príčinou rozsvietenia kontrolky dobíjania
a)
je vysoký odber prúdu
je uvoľnený alebo poškodený klinový remeň, prípadne je poškodený alternátor
b)
potvrdzuje správnu činnosť alternátora
c)
nemá vplyv na ďalšie použitie vozidla
67. Ak stierač čelného skla zanecháva nezotreté plochy
okamžite vymením stierač
a)
počkám s výmenou stieračov do najbližšej kontroly technického stavu
b)
ak mi nezotreté časti nebránia vo výhľade, nemusím sa týmto problémom zaoberať
c)
pravdepodobnou príčinou je mastná stieracia lišta stačí ju odmastiť
68. Emisné kontroly motorových vozidiel
sú povinné
a) nie sú povinné, pokiaľ vozidlo je vybavené katalyzátorom
b)
sú povinné len pre vozidlá s benzínovým motorom
c)
sú povinné len kontroly technického stavu
69. Intervaly údržby vozidla stanovené výrobcom
a)
sú len orientačné, výrobca nemôže obmedziť záručné podmienky pravidelným vykonávaním údržby a dodržiavaním ich intervalov
sú stanovené s ohľadom na technickú a prevádzkovú životnosť jednotlivých častí a náplní a sú potrebné pre dodržanie životnosti
vozidla a bezpečnosti jeho prevádzky
b)
sú len orientačné a údržba sa vykoná podľa potreby
c)
sú dôležité len pokiaľ ide o prevádzkové kvapaliny
70. Pravidelná kontrola tlaku hustenia pneumatík
a)
neovplyvňuje bezpečnosť jazdy
b)
má vplyv len na životnosť pneumatík v kilometroch
ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky, pretože správne nahustené pneumatiky lepšie prenášajú sily na vozovku
c)
je strata času. Stačí vykonať vizuálnu kontrolu
71. Vytekajúci olej z tlmiča
a)
nie je prekážkou v ďalšom využívaní vozidla na jazdu v cestnej premávke
má za následok zmenu jazdných vlastností vozidla a je dôvodom na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky
b) znečisťuje životné prostredie ale nemá vplyv na bezpečnosť jazdy
c)
netreba sa znepokojovať, zásoba oleja v tlmiči je dostatočne veľká
72. Technické kontroly nákladných automobilov sa vykonávajú v intervaloch
a)
každé 4 roky
každý rok
b) každé 3roky
c)
každé 2 roky
73. Pri prekonávaní stúpaní by mal vodič
a) udržiavať motor pri najnižších otáčkach
b)
udržiavať motor pri najvyšších otáčkach
c)
udržiavať motor v nestabilnej oblasti otáčok
udržiavať motor v stabilnej oblasti otáčok
74. Pri jazde ustálenou rýchlosťou, aby dosiahol najnižšiu spotrebu paliva by mal vodič
a)
zaradením prevodového stupňa udržovať motor v otáčkach blízkych maximálnemu točivému momentu motoru
b)
zaradením prevodového stupňa udržovať motor v otáčkach blízkych maximálnemu výkonu motora
zaradiť najvyšší možný prevodový stupeň tak, aby motor pracoval pravidelne a bez známok preťaženia
c)
jazdiť s takým prevodovým stupňom, ktorý umožňuje najdynamickejšiu jazdu
75. Spotreba vozidla sa zvyšuje
a)
ak vozidlo prekonáva stúpanie
b)
ak vozidlo ťahá príves
c)
ak vodič použil nevhodné palivo
ak vozidlo prekonáva stúpanie, zvyšuje rýchlosť jazdy, ťahá príves, má podhustené pneumatiky
76. Najšetrnejší k životnému prostrediu je motor spĺňajúci emisné limity
a)
EURO 1
b)
EURO 2
c)
EURO 3
EURO 4
77. Defenzívny spôsob jazdy
zaisťuje minimálnu spotrebu a prispieva k bezpečnosti cestnej premávky
a)
defenzívne jazdia len neskúsení vodiči, tí ktorí majú určité skúsenosti, môžu jazdiť dynamicky
b)
defenzívna jazda znamená veľké zdržanie, preto netreba dbať na spotrebu. Úspora času je predsa dôležitejšia
c)
defenzívna jazda znamená, že vodič bude tvoriť prekážku rýchlejším a dravším
78. Ak začne na vozidlo pôsobiť bočná sila (bočný vietor), neutrálne vozidlo
a)
b)
nezmení svoj smer pohybu, posunie sa len v smere pôsobenia bočnej sily
predná náprava bude vybočovať viac ako zadná a vozidlo sa začne správať ako nedotáčavé
c)
zadná náprava bude vybočovať viac ako predná náprava a vozidlo sa začne správať ako pretáčavé
d)
zadná náprava bude vybočovať viac ako predná a vozidlo sa bude správať ako nedotáčavé
79. Ak má vozidlo s neutrálnou charakteristikou podhustené pneumatiky na prednej náprave, bude sa správať ako vozidlo
a)
nedotáčavé
b)
pretáčavé
c)
neutrálne
d)
bude lepšie brzdiť
80. Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej oblasti s vonkajším polomerom zákruty 12,5 m, žiadna jeho časť nesmie
vyčnievať z vertikálnej roviny o viac než
a)
0,60 m,
b)
1,2 m
c)
0,4 m
d)
nesmie prečnievať
81. Ak vozidlo mení smer a rýchlosť jazdy, neupevnený náklad
a)
vždy mení smer pohybu a rýchlosť spolu s vozidlom
b)
c)
má snahu pohybovať sa v pôvodnom smere a pôvodnou rýchlosťou
náklad ovplyvňuje len zaťaženie náprav, jeho pohyb je vždy zhodný s pohybom vozidla
d)
rozmiestnenie nákladu ovplyvňuje len polohu ťažiska a pohybuje sa spolu s vozidlom
82. Stopový a obrysový polomer zatáčania vozidla
a)
sú rôzne polomery, pričom vonkajší obrysový polomer je vždy väčší ako stopový polomer
b)
vnútorný stopový polomer je väčší ako vonkajší stopový polomer
c)
sú to tie isté polomery, len inak pomenované
d)
stopový polomer zatáčania je dôležitý, aby vozidlo svojim predným nárazníkom nezachytilo nejakú prekážku
83. Ak iný účastník cestnej premávky svojim správaním vyvolá nebezpečnú situáciu na ceste
a)
b)
ostatní účastníci cestnej premávky musia svojim správaním odvrátiť hroziace
nebezpečenstvo, ak je to v ich silách
nebezpečnú situáciu nevyvolali, preto nemusia vykonať žiadne opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Prípadné
následky dopravnej nehody v plnej miere znáša ten, kto nebezpečnú situáciu vyvolal
c)
musí odvrátiť vzniknuté nebezpečenstvo len pokiaľ nemusí náhle meniť smer jazdy ani rýchlosť jazdy
d)
musí vinníka upozorniť zvukovým výstražným znamením, musí sa však zdržať hanlivých gest
84. Dynamická agresívna jazda na hranici technických možností je prejavom
a)
toho, že vodič plne zvláda svoje vozidlo
b)
toho, že vodič je nebezpečný sebe aj ostatným účastníkom dopravy, pretože mu neostáva rezerva na zvládnutie kritických
situácií
c)
šetrí spotrebu paliva
d)
zvyšuje opotrebenie vozidla, nemá ale vplyv na bezpečnosť bezpečnosti jazdy
85. Vodiči smú jazdiť len takou rýchlosťou
a)
b)
aby mohli na ich správanie reagovať aj ostatní účastníci cestnej premávky
jazdia len tak rýchlo, aby boli schopní sami zastaviť
c)
môžu jazdiť vždy takou rýchlosťou aká je v danom úseku povolená
d)
môžu jazdiť o 10 km/h rýchlejšie ako je v danom úseku povolená, pretože polícia takéto prekročenie rýchlosti jazdy toleruje
86. Deti nachádzajúce sa pri okraji cesty
a)
nič neznamenajú, pokiaľ v danom úseku nie je vyznačený priechod pre chodcov, nesmú vstúpiť do vozovky vzhľadom na
rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel
b)
znamenajú, že vodič musí zvýšiť opatrnosť, pretože dieťa nie vždy vie správne vyhodnotiť situáciu
c)
znamenajú, že vodič nemusí dbať na túto skutočnosť, pokiaľ v danom úseku nie je použitá dopravná značka A15 Deti
d)
znamenajú, že vodič je povinný pripraviť sa brzdiť a znížiť rýchlosť jazdy na polovicu oproti rýchlosti, ktorou chcel úsek prejsť
87. Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, ostatní vodiči vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený jazdný pruh určený,
a)
smú naň vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná
značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi vyznačeným jazdným pruhom a okrajom
vozovky dostatok miesta
b)
smú naň vojsť ak to vyžaduje hustota premávky, najmä ak vozidlá môžu jazdiť len takou rýchlosťou ak vozidlá jazdiace vpredu
a v okolitých jazdných pruhoch
c)
smú vojsť keď to považujú za potrebné
d)
smú vojsť, ak neobmedzia vozidlá už vo vyhradenom jazdnom pruhu jazdiace
88. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
a) vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde len ak nemusí meniť rýchlosť jazdy
b) vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je pritom povinný
dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.
c) vodič vychádzajúci z vyhradeného jazdného pruhu musí dať prednosť vozidlám jazdiacim v pruhu do ktorého chce vojsť
d)
nemá právo opúšťať vyhradený jazdný pruh a tým zvyšovať hustotu premávky v ostatných jazdných pruhoch
89. Ak vozidlo spomaľuje, pôsobia na náklad a prepravované osoby zotrvačné sily, ktoré
a)
narastajú s veľkosťou zmeny
b)
nemenia sa s veľkosťou zmeny
c)
čím je zmena prudšia, tým menšie sily pôsobia
d)
ťažšie predmety majú väčšiu schopnosť zachovať svoj polohu
90. Schopnosť pneumatík prenášať brzdné sily
a)
sa s rýchlosťou mení – vyššia rýchlosť horšia schopnosť prenášať sily
b)
sa s rýchlosťou nemení
c)
pri vyššej rýchlosti pneumatiky lepšie brzdia
d)
ak sú zohriate na prevádzkovú teplotu, ich schopnosť prenášať brzdné a bočné sily sa s rýchlosťou nemení
91. Ak pri brzdení pôsobia na vozidlo súčasne aj bočné sily
a) schopnosť pneumatík viesť vozidlo nie je dotknutá
b)
schopnosť pneumatík viesť vozidlo nie je dotknutá len na ceste s dobrou priľnavosťou
c)
schopnosť pneumatík prenášať bočné sily sa znižuje a pri zablokovaní kolesa dôjde k úplnej strate schopnosti prenášať
bočné sily
d)
schopnosť pneumatiky prenášať bočné sily sa zvyšuje
92. Vodič vozidla, ktoré nie vybavené systémom ABS
a)
by mal počítať s tým, že pri intenzívnom brzdení môže stratiť možnosť ovládať smer pohybu vozidla
b)
nemusí sa ničoho obávať, ich brzdné dráhy vozidiel s ABS a bez ABS sú rovnaké
c)
má síce dlhšiu brzdnú dráhu ako vozidlo vybavené ABS, ale dráha na zastavenie vozidla je rovnaká
d)
vozidlo bez ABS má kratšiu brzdnú dráhu a ovládanie smeru pohybu vozidla pri brzdení nie je dôležité
93. Použitie zimných pneumatík na suchom povrchu pri teplote pod 7 °C
a)
b)
skráti brzdnú dráhu
nemá vplyv na brzdnú dráhu. Zimné pneumatiky sa prejavia len na snehu a ľade
c)
na suchom povrchu aj pri teplote pod 7 °C má vozidlo s letnými pneumatikami kratšiu brzdnú dráhu
d)
zimná pneumatika zvyšuje hluk vozidla a preto je nevhodné ju používať
94. Vodič je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy
a)
svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným
okolnostiam, ktoré možno predvídať.
b)
svojim schopnostiam. Náklad má upevnený, a náklad teda nemôže ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla
c)
svojim schopnostiam. Naložené vozidlo lepšie brzdí, vodič môže jazdiť rýchlejšie
d)
nemá sa čomu prispôsobiť. Ak náklad nepresahuje o viac ako jeden meter, nemá vplyv na jazdné vlastnosti vozidla
95. Náklad musí byť zabezpečený
b)
tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo sa inak
voľne nepohyboval
povinnosť zabezpečovať náklad platí len pre ľahký materiál. Ťažké predmety sa fixujú svojou váhou
c)
povinnosť zabezpečovať náklad platí len pre vozidlá jazdiace vyššou rýchlosťou ako 60 km/h
d)
povinnosť zabezpečovať náklad platí len pre nákladné automobily. Pri preprave nákladu v autobuse v priestore pre cestujúcich za
náklad zodpovedá osoba, ktorá náklad prepravuje
a)
96. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu
a)
viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu
musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od
pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2, pričom táto
plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm
b)
viac ako o 1 m alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany viac ako 40 cm, prečnievajúci koniec
nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm
c)
viac ako o 40 cm, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými
70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia
musí byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Prečnievajúci náklad
do strany takéto označenie nepotrebuje
d)
viac ako o 1 m musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a
smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2,
pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm
97. Pri preprave nákladu
a)
sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy
vozidla
b)
sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná
hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla. Najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu
na nápravy vozidla vodič nevie skontrolovať, a teda nemá za jej prekročenie zodpovednosť
c)
Vodič kontroluje len podľa odhadu. Za prekročenie nosnosti a rozloženie nákladu zodpovedá ten kto nakladá. To platí aj pre
osoby prepravujúce sa v autobuse
d)
Vodič nemá zodpovednosť za preťaženie vozidla. Čo mu naložia, to vezie.
98. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom
a)
je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na
náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky
b)
výstražný trojuholník použije len ak je znížená viditeľnosť
c)
výstražný trojuholník umiestni len vo vzdialenosti, aby naň stále videl
d)
výstražný trojuholník sa podľa nových predpisov nepoužíva
99. Vodič nesmie zastaviť na vyhradenom parkovisku,
a)
b)
ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené
ak doba státia nepresiahne 5 minút
c)
ak doba zastavenia nepresiahne 5 minút
d)
ak toto zastavenie nepresiahne 3 minúty
100. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť
a)
b)
je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho
nemohla neoprávnene použiť iná osoba
je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť plynulosť cestnej premávky. Vozidlo nemusí zamknúť, pokiaľ je
vybavené imobilizérom
c)
je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene
použiť iná osoba. Vozidlo nemusí zamykať, ak použije zakladacie kliny
d)
je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
101. Pred železničným priecestím
a)
vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie
b)
vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Ak už
vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, smie prejsť cez železničné priecestie len ak tento úkon stihne spoľahlivo a bezpečne
vykonať
c)
vodič je povinný počínať si zvlášť opatrne a nesmie vojsť na železničné priecestie ani ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej
prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so
žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela
d)
vodič si musí počínať zvlášť opatrne a vždy pred železničným priecestím zastaviť a dôkladne sa presvedčiť, či nevidieť alebo
nepočuť prichádzajúci vlak
102. Vodič nesmie dovoliť
a)
aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností
ustanovených týmto osobám
b)
aby sa prepravované osoby vo vozidle hlučne zabávali, a to aj v prípade, že sa jedná o ucelenú skupinu
c)
aby sa na sedadlách vybavených bezpečnostnými pásmi prepravovali nepripútané osoby
d)
nemá starosť o prepravované osoby, pokiaľ mu nebránia v ovládaní vozidla
103. Plne naložené vozidlo
a)
má vyššiu spotrebu ako prázdne a takáto jazda je škodlivá voči životnému prostrediu
má síce vyššiu spotrebu paliva ale v prepočte na prepravenú užitočnú hmotnosť je to výhodné
b)
ak vozidlo naložím len čiastočne, získam možnosť dynamickejšej jazdy a nižšiu spotrebu. Vplyv na životné prostredie nie je dôležitý
c)
moderné motory zaisťujú rovnakú spotrebu paliva
104. Defenzívny spôsob jazdy
a)
spôsobuje zvýšené opotrebenie bŕzd pretože vodič často brzdí a tým zvyšuje náklady na opravu
spôsobuje, že vodič menej často brzdí, zrýchľuje a preraďuje. To znižuje spotrebu paliva, opotrebenie bŕzd, pneumatík a celého
vozidla
b)
spôsobuje vyššie namáhanie podvozku vozidla
c)
neovplyvňuje opotrebenie vozidla
105. Pri ukladaní nákladu na vozidlo
a)
treba náklad umiestniť čo najvyššie a hneď za kabínou vozidla. Tým sa dosiahne, že vozidlo sa bude správať mäkšie pri prejazde
nerovností
náklad treba rozložiť rovnomerne po celej ložnej ploche tak, aby čo najmenej zvyšoval veľkosť čelnej plochy vozidla, čím sa zníži
spotreba paliva
b) náklad uložiť čo najviac dozadu. Tým sa docieli odľahčenie prednej nápravy a ľahšie ovládanie riadenia
c)
veľkosť čelnej plochy vozidla nemá vplyv na spotrebu paliva
106. Deflektor nad kabínou vozidla znižuje súčiniteľ odporu vzduchu vozidla
a) preto ho ponechám vo vztýčenej polohe aj keď vozidlo jazdí bez nákladu
pokiaľ vozidlo jazdí bez nákladu prestavím deflektor do zníženej polohy. Tým docielim zníženie veľkosti čelnej plochy a zníženie
spotreby paliva
b) ponechám vo vztýčenej polohe za každých okolností
c)
deflektor nemá vplyv na spotrebu paliva
107. Náklady na spotrebované palivo prepočítané na jeden ubehnutý kilometer
patria k najvýznamnejším variabilným (premenlivým) nákladom na ubehnutý kilometer
a)
sú zanedbateľnou položkou, prevyšujú ich náklady na mzdy
b)
sú zanedbateľné, prevyšujú ich odpisy vozidla
c)
sú zanedbateľnou položkou, prevyšujú ich dane a odvody
108. Preťaženie vozidla pri jazde po verejných komunikáciách
a)
je výhodné, pretože na jednu jazdu odveziem väčšie množstvo nákladu a dosiahnem vyššie tržby
b)
je možné, pokiaľ výrobca vozidla pripúšťa vyššie zaťaženie na nápravu
nie je prípustné, pretože preťažené vozidlo poškodzuje komunikácie (napr. vytvára v povrchu cesty koľaje)
c)
je prípustné, ale musím zvýšiť tlak hustenia pneumatík, aby nedochádzalo k poškodzovaniu cesty
109. Spotrebu paliva v cestnej nákladnej doprave výrazne neovplyvňuje:
počet osôb prepravovaných v kabíne nákladného vozidla
a)
hmotnosť prepravovaného tovaru
b)
hornatosť terénu trasy prepravy
c)
štýl jazdy vodiča
110. Ovplyvňuje rýchlosť jazdy spotrebu paliva vozidla?
a) nie, spotreba paliva závisí iba od ubehnutej vzdialenosti
b)
nie, spotreba paliva závisí iba od prepravovanej hmotnosti
áno, rýchlosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva
c) čím vyššia je rýchlosť, tým je nižšia spotreba vozidla
111. Ako vplýva podhustená pneumatika na spotrebu paliva?
a)
hustenie pneumatík nemá vplyv na spotrebu paliva
b)
znižuje spotrebu paliva, pri rýchlostiach nad 60 km/hod.
c)
znižuje spotrebu paliva, pri rýchlostiach pod 60 km/hod.
zvyšuje spotrebu paliva
112. Ako vplýva prehustená pneumatika na opotrebovanie plášťa?
a)
hustenie pneumatík nemá vplyv na opotrebovanie plášťa
zvyšuje opotrebovanie plášťa
b)
znižuje opotrebovanie plášťa, pri rýchlostiach nad 60 km/hod.
c)
znižuje opotrebovanie plášťa, pri rýchlostiach pod 60 km/hod.
113. Ako vplýva podhustená pneumatika na opotrebovanie plášťa?
a)
hustenie pneumatík nemá vplyv na opotrebovanie plášťa
zvyšuje opotrebovanie plášťa
b) znižuje opotrebovanie plášťa, pri rýchlostiach nad 60 km/hod.
c)
znižuje opotrebovanie plášťa, pri rýchlostiach pod 60 km/hod.
114. Na prepravovaný náklad pôsobia pozdĺžne a priečne sily
a) náklad je ale dostatočne fixovaný svojou vlastnou hmotnosťou
náklad je potrebné upevniť proti pohybu v priečnom a pozdĺžnom smere, ako aj proti preklopeniu
b)
náklad je potrebné upevniť len proti priečnemu pohybu
c)
náklad je potrebné upevniť len proti priečnemu a pozdĺžnemu posunu
115. Pokiaľ je vozidlo naložené
a)
dochádza k zmene jeho ťažiska, čo ale neovplyvní jeho jazdné vlastnosti
dochádza k zmene jeho ťažiska, čo ovplyvní jeho jazdné vlastnosti
b)
nedochádza k zmene ťažiska
c)
nedochádza k zmene jeho ťažiska ani k zmene jeho jazdných vlastností
116. Odstredivá sila pôsobiaca na náklad pri rovnakej rýchlosti jazdy
a)
sa s polomerom zákruty nemení
b)
klesá s polomerom zákruty
c)
rastie s polomerom zákruty
rastie so zmenšujúcim sa polomerom zákruty
117. Pri preprave kvapalín v cisterne
a)
sa kvapaliny prelievajú a menia polohu ťažisko vozidla, čo ale nemení jeho jazdné vlastnosti
b)
sa kvapaliny prelievajú, no nemenia polohu ťažiska vozidla
sa kvapaliny prelievajú a menia polohu ťažiska vozidla, čo mení jeho jazdné vlastnosti
c) sa kvapaliny neprelievajú, cisterna je rozdelená prepážkami, tak nemôže dochádzať k zmene polohy ťažiska vozidla
118. Ak ukladám náklad v niekoľkých vrstvách
a)
nie je potrebné dať pozor na nosnosť obalu, prípadne prepravovaného nákladu
je potrebné si uvedomiť, že na spodnú vrstvu vytvárajú tlak vrchné vrstvy
b)
tovar by mal byť zabalený tak, že vydrží jeho ukladanie vo vrstvách
c)
za nakládku tovaru je zodpovedný prepravca
119. Pokiaľ materiál vo vrstvách zaisťujeme proti pohybu pomocou vrchného viazania
je potrebné skontrolovať, či v dôsledku prídavného zaťaženia od upínacích prvkov nedôjde k prekročeniu povoleného zaťaženia
jednotlivých vrstiev
a) musím skontrolovať či viazacie prostriedky dokážu preniesť potrebné pozdĺžne sily
b)
nie je potrebné nič kontrolovať, ak sú upínacie prostriedky dostatočne napnuté
c)
stačí skontrolovať tlak na vrchnú vrstvu
120. Pokiaľ náklad presahuje obrys vozidla
a)
nie je potrebné ho označiť
je potrebné ho označiť v zmysle platnej legislatívy
b) je potrebné ho označiť len za zníženej viditeľnosti
c)
je potrebné ho označiť ak vytvára nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov cestnej premávky
121. Pri preprave nákladu
a)
sa nesmie prekročiť pohotovostná hmotnosť vozidla
b)
sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy
vozidla
c)
sa nesmie prekročiť pohotovostná hmotnosť prívesu
d)
sa nesmie prekročiť celková hmotnosť nadstavby
122. Vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3,00 m alebo výška prevyšuje 4,30 m alebo dĺžka
prevyšuje 23,0m vrátane prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu, ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje
50,0 t,
a) musia byť v prednej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu
c)
musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu
prepravu
musia byť v zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu
d)
nemusia byť označené špeciálnym informatívnym označením
b)
123. Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo
celková výška prevyšuje 4,3 m, alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu
a)
vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými
svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením
b)
vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu (okrem diaľnice a rýchlostnej cesty) aj vzadu sprevádzané sprievodnými
vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením
vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými
svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením
c)
d)
vozidlo alebo jazdná súprava nemusí byť sprevádzaná sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami
oranžovej farby a označené špeciálnym označením
124. Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu
cestnej premávky,
a) vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými
svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením
b)
vozidlo alebo jazdná súprava musia byť v zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje
na zvláštnu prepravu
c)
vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi
výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením
vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými
svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením
d)
125. Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickým čelom)musia byť na zadných čelných plochách čo
najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené
a)
špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 50 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla
pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s
dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm.
b)
špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 60 až 150 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla
pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s
dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm.
c)
špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 75 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla
pod uhlom 35° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s
dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm.
d)
špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny
vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar
pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm.
126. Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickým čelom)musia mať na zadných čelných plochách čo
najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny
a)
označenie prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo zvislej
polohe a viditeľné zo zadnej strany
b)
označenie prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo zvislej polohe
a viditeľné z boku
c)
označenie prichytené napevno k plošine
d)
označenie prichytené tak, aby pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie bolo vo zvislej polohe
a viditeľné z predu
127. Náklad musí byť pri preprave
a)
riadne umiestnený a upevnený, aby ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, znečisťoval a poškodzoval cestu a jej
okolie, spôsoboval nadmerný hluk, znečisťoval ovzdušie a zakrýval ustanovené osvetlenie vozidla, jeho odrazky, tabuľku s
evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. To platí aj o zariadení slúžiacom na upevnenie a ochranu nákladu.
Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla.
b)
riadne umiestnený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pričom môže zakrývať ustanovené
osvetlenie vozidla, jeho odrazky, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. To platí aj pre zariadenie
slúžiace na upevnenie a ochranu nákladu. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla.
c)
riadne umiestnený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a predmety, ktoré možno ľahko
prehliadnuť, môžu prečnievať po strane vozidla.
riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani
nepoškodzoval cestu ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá
vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť
zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo
sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla.
128. Pri preprave živých zvierat
a)
smie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle, ale nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
b)
je potrebné ich napájať každú hodinu
nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča ani osôb prepravovaných vo vozidle, ani bezpečnosť cestnej premávky
c)
nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča ani osôb prepravovaných vo vozidle, ale bezpečnosť cestnej premávky môže byť ohrozená
129. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste
je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
a) je dovolené vždy podľa potreby vodiča
b)
nie je nikdy dovolené
c)
je dovolené len vtedy, ak cesta má dostatočnú šírku na plynulý prejazd ostatných vozidiel bez zastavenia
130. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky
a)
môže pokračovať podľa potreby do miesta, kde je možné chybu odstrániť, počas jazdy nemusí urobiť žiadne opatrenia
b)
môže pokračovať ďalej v jazde primeranou rýchlosťou avšak musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy neohrozila bezpečnosť
ani plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta
c)
je povinný chybu odstrániť na najbližšom mieste čerpania denného odpočinku, pričom do tohto miesta smie pokračovať primeranou
rýchlosťou avšak musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy neohrozila bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky a aby sa
nepoškodila cesta
je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho
miesta, kde možno chybu odstrániť. Pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila
bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta
131. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu,
a)
vodič vykoná odbočenie len doprava
b)
vodič musí odbočiť so zvýšenou opatrnosťou
c)
vodič nesmie prudko zatáčať s vozidlom
d)
vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby
132. Ak vodič motorového vozidla počas jazdy na diaľnici zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na
rovine požadovanú rýchlosť
a)
musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde
b)
musí diaľnicu opustiť na druhom najbližšom výjazde
c)
musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; to platí aj vtedy ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí
vozidlo odstaviť
d)
musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí, ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí
vozidlo odstaviť
133. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave
prečnieva do strany
a)
prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm
a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 25° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m 2,
pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm.
b)
prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 150 mm
a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m 2,
pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj
bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
c)
prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až
100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí
byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci
náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.
d)
prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm
a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 35° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m 2,
pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm.
134. Vodič musí pri nakládke a vykládke
a) vždy nakladať a vykladať tovar zhora žeriavom
b)
pristaviť vozidlo na miesto nakládky alebo vykládky a odovzdať kľúče od vozidla nakladaciemu personálu, ktorý vykoná nakládku
c)
zabezpečiť vozidlo proti nežiadúcemu pohybu pričom návesy, jednonápravové prívesy a poloprívesy nemusia byť podopreté
zabezpečiť vozidlo proti nežiadúcemu pohybu. Návesy, jednonápravové prívesy a poloprívesy musia byť tiež podopreté
135. Kde je to vhodné, musí byť vozidlo alebo kontajner vybavený
a)
zariadením na zaznamenanie práce vodiča
b)
zariadením na monitorovanie vlhkosti nákladu
c)
zariadením obmedzujúcim rýchlosť jazdy vozidla
d)
zariadením na uľahčenie zabezpečenia a manipulácie s nebezpečnými vecami
136. Obaly obsahujúce nebezpečné látky a nezabalené nebezpečné predmety
a)
sa môžu prepravovať bez ohľadu na druh obalu
b)
sa musia zaistiť vhodnými prostriedkami schopnými zadržať veci (takými ako, upevňovacie pásy („gurtne“), klzné lišty,
nastaviteľné konzoly) vo vozidle alebo v kontajneri spôsobom, ktorý bude brániť akémukoľvek pohybu počas prepravy,
ktorý by mohol zmeniť orientáciu obalu alebo spôsobiť ich poškodenie.
c)
sa nemusia zaistiť vhodnými prostriedkami schopnými zadržať veci (takými ako, upevňovacie pásy („gurtne“), klzné lišty,
nastaviteľné konzoly) vo vozidle alebo v kontajneri
d)
sa môžu otvárať ak si to vyžadujú okolnosti
137. Nebezpečné veci prepravované s inými vecami (napríklad ťažké mechanizmy alebo dopravné klietky),
a) nemožno prepravovať
b)
možno prepravovať len na základe schválenia povereným orgánom
c)
musia byť pevne zabezpečené alebo zabalené vo vozidlách alebo v kontajneroch tak, aby bolo zabránené úniku
nebezpečných vecí
d)
musia byť poistené v prípade dopravnej nehody
138. Na zabránenie presunu obalov
a)
môžu byť na vyplnenie akýchkoľvek prázdnych miest použité obkladacie materiály proti nárazom, alebo ich zablokovaním
a ukotvením
b)
možno použiť otočné zámky kontajnera
c)
nemožno použiť obkladacie materiály proti nárazom
d)
nemožno použiť zablokovanie a ukotvenie
139. Keď je na upevnenie použité bandážovanie alebo pásy
a) tieto musia byť upevnené metódou vrchného viazania
b)
tieto nesmú byť zatiahnuté tak, aby spôsobili poškodenie alebo deformáciu obalov
c)
tieto musia byť zatiahnuté na silu predpísanú na štítku popruhu
d)
tieto musia byť zatiahnuté na silu 500 daN
140. Členovia osádky vozidla
a) môžu otvárať kusovú zásielku obsahujúcu nebezpečné látky.
b)
môžu otvárať kusovú zásielku obsahujúcu nebezpečné látky ak si to vyžadujú okolnosti
c)
nesmú otvárať kusovú zásielku obsahujúcu nebezpečné látky v prípade nepriaznivých okolností
d)
nesmú otvárať kusovú zásielku obsahujúcu nebezpečné látky
141. Náklad sa musí upevniť v smere dopredu proti šmyku a preklopeniu vplyvom zotrvačných síl vyvolaných
a)
60 percentami hmotnosti nákladu
b)
50 percentami hmotnosti nákladu
80 percentami hmotnosti nákladu
c)
50 percentami hmotnosti nákladu proti šmyku a 70 percentami hmotnosti nákladu proti preklopeniu.
142. Náklad sa musí upevniť v smere dozadu proti šmyku a preklopeniu vplyvom zotrvačných síl vyvolaných
a)
60 percentami hmotnosti nákladu
50 percentami hmotnosti nákladu
b)
80 percentami hmotnosti nákladu
c)
50 percentami hmotnosti nákladu proti šmyku a 70 percentami hmotnosti nákladu proti preklopeniu
143. Náklad sa musí upevniť v smere do strán proti šmyku a preklopeniu vplyvom zotrvačných síl vyvolaných
a)
60 percentami hmotnosti nákladu
b)
50 percentami hmotnosti nákladu
c)
80 percentami hmotnosti nákladu
50 percentami hmotnosti nákladu proti šmyku a 70 percentami hmotnosti nákladu proti preklopeniu
144. Užitočné zaťaženie vozidla sa vypočíta ako
a) celková hmotnosť vozidla mínus pohotovostná hmotnosť naloženého prívesu
celková hmotnosť vozidla mínus pohotovostná hmotnosť vozidla
b)
celková hmotnosť vozidla mínus hmotnosť nadstavby
c)
celková hmotnosť vozidla mínus hmotnosť prázdneho návesu
145. Užitočné zaťaženie návesu sa vypočíta v Slovenskej republike ako
a)
40 ton mínus pohotovostná hmotnosť návesu
b)
42 ton mínus pohotovostná hmotnosť ťahača
40 ton mínus pohotovostná hmotnosť návesu mínus pohotovostná hmotnosť ťahača
c)
38 ton mínus pohotovostná hmotnosť návesu mínus pohotovostná hmotnosť ťahača
146. Celkový objem ložného priestoru sa približne vypočíta ako
a)
vnútorná dĺžka delene vnútorná šírka krát vnútorná výška ložného priestoru
b)
vnútorná dĺžka mínus vnútorná šírka krát vnútorná výška ložného priestoru
c)
vnútorná dĺžka plus vnútorná šírka plus vnútorná výška ložného priestoru
vnútorná dĺžka krát vnútorná šírka krát vnútorná výška ložného priestoru
147. Ak chceme znížiť riziko šmyku nákladu mali by sme
a) eliminovať trenie medzi nákladom a ložnou plochou
b)
znížiť trenie medzi nákladom a ložnou plochou
zvýšiť trenie medzi nákladom a ložnou plochou
c) naložiť náklad na zľadovatelú kovovú ložnú plochu
148. Aké minimálne napätie môže byť dosiahnuté vo viazacom popruhu pri použití štandardnej račne podľa EN 12195-2?
a)
minimálne 7 % viazacej kapacity
b)
minimálne 8 % viazacej kapacity
c)
minimálne 9 % viazacej kapacity
minimálne 10 % viazacej kapacity
149. Aké maximálne predĺženie môže mať popruh certifikovaný podľa EN 12195-2?
a)
4%
b)
5%
7%
c)
10 %
150. Ktorú metódu upevnenia je najvhodnejšie použiť pre vrecia paletizované a zabalené na palete fóliou v skriňovom vozidle alebo
kontajneri ak náklad nevypĺňa celú ložnú plochu. Vyberte iba jednu alternatívu.
a)
blokovanie spodkov paliet a vrchné viazanie
b)
slučkové viazanie
c)
zviazanie paliet dohromady
vyplnenie medzier vzduchovými vankúšmi alebo prázdnymi paletami
151. Náklad je potrebné rozložiť do bežného návesu tak
a)
aby jeho ťažisko bolo približne 1 m od stredu návesu v pozdĺžnom smere a v strede návesu v priečnom smere a pokiaľ je to možné
čo najnižšie
aby jeho ťažisko bolo približne v strede návesu v pozdĺžnom aj priečnom smere a pokiaľ je to možné čo najnižšie
b)
aby jeho ťažisko bolo približne v strede návesu v pozdĺžnom smere pričom v priečnom smere na tom nezáleží.
c)
aby jeho ťažisko bolo približne 1 m dopredu od stredu návesu v pozdĺžnom smere a v strede v priečnom smere pričom pokiaľ je to
možné čo najnižšie
Skupina B
Vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy vzťahujúce sa na cestnú dopravu
152. Medzi ktorými mestami v SR je možné na celý úsek prepravy použiť diaľnicu?
medzi Bratislavou a Trenčínom
a)
medzi Bratislavou a Banskou Bystricou
b)
medzi Bratislavou a Prešovom
c)
medzi Bratislavou a Skalicou
153. Akým terénom vedie trasa prepravy cestnou nákladnou dopravou medzi Banskou Bystricou a Žilinou?
a) rovinatý terén, pri ktorom nie sú zvýšené nároky na spotrebu vozidla
b)
trasa prepravy vedie po diaľnici
c)
trasa prepravy vedie po cestách III. triedy
trasa prepravy vedie náročným horským priechodom, pri ktorej sú zvýšené nároky na spotrebu vozidla
154. Akou najvyššou kategóriou cestnej komunikácie je možné uskutočniť prepravu cestnou nákladnou dopravou medzi Prešovom
a Košicami?
a) cestou II. triedy
b)
cestou I. triedy
c)
cestou pre motorové vozidlá
diaľnicou
155. Sú v rámci krajín Európy zjednotené dopravné značky?
a)
áno, všetky dopravné značky sú v rámci Európy rovnaké
b)
dopravné značky sú rovnaké iba v členských krajinách EÚ
c)
dopravné značky sú rovnaké iba v SR a ČR
zatiaľ nie sú úplne zjednotené dopravné značky v Európe
156. Ktorý hraničný priechod by ste použili v cestnej nákladnej doprave pri preprave zo Slovenskej republiky na Ukrajinu?
a)
hraničný priechod Makov
hraničný priechod Vyšné Nemecké
b) hraničný priechod Štúrovo
c)
hraničný priechod Trstená
157. Je možné všetky hraničné priechody medzi SR a okolitými štátmi používať pre cestnú nákladnú dopravu?
a) áno, pre cestnú nákladnú dopravu je možné používať všetky hraničné priechody
b)
áno, s výnimkou hraničných priechodov s Ukrajinou
c)
áno, s výnimkou hraničného priechodu Makov, ktorý je určený iba pre osobnú dopravu
nie, cestná nákladná doprava môže využívať iba priechody určené pre nákladnú dopravu (niektoré priechody sú určené iba pre
osobnú dopravu)
158. Aká je maximálna povolená rýchlosť v obci v Českej republike?
a) 40 km/h
50 km/h
b)
60 km/h
c)
80 km/h
159. Aká je maximálna povolená rýchlosť v obci v Rakúsku?
a) 40 km/h
50 km/h
b)
60 km/h
c)
80 km/h
160. Ktoré informačné systémy sa nepoužívajú na optimalizáciu prepravy v cestnej doprave?
a)
elektronický navigačný systém
b)
mobilný telefón používaný vodičom vybavený aj modulom GPS
palubná jednotka na platbu mýtneho
c)
softvér na trasovanie prepravy (napr. Kilometrovník, Route 66 a pod.)
161. Ktorú alternatívu musí zvoliť vodič, pri trasovaní prepravy v cestnej nákladnej doprave pomocou elektronického navigačného
systému, aby trasa viedla prevažne po tranzitných cestách vyššej triedy?
a)
najkratšia cesta
najrýchlejšia cesta
b)
trasovanie mimo cestnej siete
c)
trasovanie – priama cesta
162. Je možné nastavovať elektronický navigačný systém vodičom počas jazdy?
vodič počas jazdy nemôže nastavovať elektronický navigačný systém
a)
vodič môže nastavovať elektronický navigačný systém počas jazdy iba v obci
b)
vodič môže nastavovať elektronický navigačný systém počas jazdy iba mimo obce
c)
vodič počas jazdy môže nastavovať elektronický navigačný systém
163. Umožňuje elektronický navigačný systém aj hlasovú navigáciu?
a) nie neumožňuje
b)
umožňuje, ale iba mimo miest a obcí
c)
umožňuje, ale iba v území miest a obcí
áno, umožňuje hlasovú navigáciu
164. Ktorú z alternatív je možné považovať za optimálnu trasu v cestnej nákladnej doprave?
a)
najkratšia trasa, bez ohľadu na kategóriu ciest, cez ktoré vedie
b)
trasa, ktorá vedie iba po cestách I. a II. triedy
najrýchlejšia trasa prepravy, pri ktorej sú uprednostňované cesty vyššej kategórie
c)
trasa, ktorá vedie po neverejnej cestnej sieti
165. Je potrebné pri tvorbe harmonogramu prepravy zapracovať požiadavky sociálnych predpisov ohľadom bezpečnostných
prestávok a denných časov odpočinku?
áno, pri tvorbe harmonogramu prepravy je potrebné zapracovať požiadavky sociálnej legislatívy (Nariadenie (ES) č. 561/2006
a Dohody AETR)
a)
áno, pri tvorbe harmonogramu prepravy je potrebné zapracovať požiadavky sociálnej legislatívy, ale iba pri vnútroštátnej doprave
b)
áno, pri tvorbe harmonogramu prepravy je potrebné zapracovať požiadavky sociálnej legislatívy, ale iba pri medzinárodnej doprave
c)
nie, pri tvorbe harmonogramu prepravy nie je potrebné zapracovávať požiadavky sociálnej legislatívy; za bezpečnostné prestávky
a denný čas odpočinku je zodpovedný výlučne vodič
166. Vo všetkých štátoch Európy sa jazdí vpravo?
a) áno
b)
nie, vľavo sa jazdí vo Fínsku
c)
d)
nie, vľavo sa jazdí vo Veľkej Británii a Malte
nie, len v štátoch Európskej únie
167. Na prepravu do Veľkej Británie je potrebné využiť:
a)
diaľničnú sieť Európy
b)
c)
okrem diaľnic je potrebné využiť trajekt alebo Eurotunel pod Lamanšským prieplavom, ktorý prepravuje nákladné
automobily po železnici
okrem diaľnic je možné využiť trajekty z prístavu Hamburg
d)
okrem diaľnic je možné využiť len podmorský tunel pre cestnú dopravu
168. Aká je maximálna nepretržitá doba vedenia vozidla vo vnútroštátnej cestnej doprave s vozidlom s celkovou hmotnosťou vyššou
ako 3,5 tony?
a)
3 hodiny
b)
4 hodiny
4,5 hodiny
c)
5 hodín
169. Aká je minimálna doba prestávky v diaľkovej vnútroštátnej cestnej doprave, ktorú musí vodič čerpať po nepretržitom vedení
vozidla 4,5 hodiny, ak nenastupuje denný čas odpočinku alebo týždenný čas odpočinku?
a)
najmenej 10 minút
b)
najmenej 15 minút
c)
najmenej 30 minút
najmenej 45 minút
170. Po akom dlhom čase nepretržitého vedenia motorového vozidla s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony pri vnútroštátnej
preprave musia vodiči vedenie vozidla prerušiť?
a)
nepretržitá doba vedenia vozidla nesmie trvať dlhšie ako 4 hodiny
nepretržitá doba vedenia vozidla nesmie trvať dlhšie ako 4,5 hodiny
b)
nepretržitá doba vedenia vozidla nesmie trvať dlhšie ako 3 hodiny
c)
nepretržitá doba vedenia vozidla nesmie trvať dlhšie ako 5 hodín
171. Ktorá z nasledujúcich prestávok nespĺňa právne požiadavky sociálnych predpisov pri vnútroštátnych jazdách v cestnej
nákladnej doprave s vozidlom s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony a v pravidelnej autobusovej doprave s dĺžkou linky
nad 50 km?
a) 45 minút po 4,5 hodinách akumulovaného vedenia vozidla
b)
dve prestávky po 30 minút, absolvované pred prekročením 4,5 hodinového akumulovaného vedenia vozidla
tri prestávky po 15 minút, absolvované pred prekročením 4,5 hodinového akumulovaného vedenia vozidla
c) prestávka 20 minút po ktorej nasleduje druhá prestávka v trvaní 30 minút, absolvovaná pred prekročením 4,5 hodinového
akumulovaného vedenia vozidla
172. Kde môže vodič tráviť denný čas odpočinku?
a) len v ubytovacom zariadení, vo vozidle nemôže tráviť denný odpočinok
b)
vo vozidle aj za jazdy
v zaparkovanom vozidle vtedy ak je vozidlo vybavené ležadlom
c) v zaparkovanom vozidle aj vtedy, ak nie je vozidlo vybavené ležadlom
173. Aká je minimálna doba prestávky v medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej v rámci členských krajín EÚ, ktorú musí
vodič čerpať po nepretržitom vedení vozidla 4,5 hodiny, ak nenastupuje denný čas odpočinku alebo týždenný čas odpočinku?
a) najmenej 10 minút
b)
najmenej 15 minút
c)
najmenej 30 minút
najmenej 45 minút
174. Za koľko predchádzajúcich dní od započatia prepravy je potrebné preukázať dodržiavanie režimu práce osádky vozidla pri
kontrole na pozemných komunikáciách v členských krajinách EÚ?
a) za posledný deň prechádzajúceho týždňa a všetky dni týždňa, v ktorom vykonáva vodič prepravu
b)
za posledný deň prechádzajúceho týždňa v ktorom vodič viedol vozidlo a všetky dni týždňa, v ktorom vykonáva vodič prepravu
c)
za predchádzajúcich 15 dní
d)
za bežný deň a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní
175. Ako dlho musí slovenský dopravca vykonávajúci medzinárodnú cestnú dopravu uchovávať tachografové záznamy?
najmenej po dobu 24 mesiacov
a) najmenej po dobu 12 mesiacov
b)
najmenej po dobu 10 mesiacov
c)
najmenej po dobu 6 mesiacov
176. Pre ktoré nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, registrované v členskej krajine EÚ, je povinné záznamové
zariadenie digitálny tachograf?
a) pre vozidlá vykonávajúce medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu nad 500 km
b)
pre vozidlá vykonávajúce medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu nad 700 km
c)
pre všetky vozidlá vykonávajúce medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu
pre všetky vozidlá, ktoré boli prvý krát registrované po 1. 5. 2006
177. Akú platnosť má karta vodiča do digitálneho tachografu?
a)
3 roky
b)
4 roky
5 rokov
c) 6 rokov
178. Pri digitálnom tachografe (záznamovom zariadení) je vodič povinný pred začatím jazdy ručne vložiť do tachografu, ktoré
údaje
a)
pracovné činnosti, ktoré vykonával pred začatím jazdy napr. čistenie vozidla
b)
činnosti, ktoré vykonával počas čerpania týždenného odpočinku
c)
činnosti, ktoré vykonával počas čerpania denného odpočinku
d)
názov miesta, kde začína jazdu a stav počítadla kilometrov
179. Ako má postupovať vodič, ak dôjde k poruche záznamového zariadenia (tachografu)?
a) vodič medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy nemôže pokračovať v preprave, musí okamžite odstaviť vozidlo a privolať servis
na opravu tachografu
b)
vodič môže pokračovať s vozidlom iba do najbližšieho servisu, kde musí byť tachograf opravený
c)
vodič, ak zistí poruchu tachografu, je povinný vykonávať ďalej záznam ručne na zadnej strane tachografového kotúča,
resp. pásky z digitálneho tachografu maximálne však 7 dní ak sa to stalo v priebehu prepravy
d)
v prípade poruchy vodič medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy nemusí robiť nijaký záznam, ak kontrolnému orgánu preukáže,
že k poruche tachografu došlo počas prepravy
180. Akým spôsobom je možné rozdeliť denný čas odpočinku pri medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej v členských
krajinách EÚ?
a) denný odpočinok je možné rozdeliť na dve alebo tri časti, z ktorých jedná musí byť minimálne 8 nepretržitých hodín
b)
denný odpočinok je možné rozdeliť na dve alebo tri časti, z ktorých jedná musí byť minimálne 8 nepretržitých hodín, pričom
odpočinok sa predlžuje na 12 hodín
c)
denný odpočinok je možné rozdeliť iba na dve časti za požiadavky, že prvá časť odpočinku musí byť minimálne 3 hodiny, po ktorej
nasleduje druhá časť odpočinku v trvaní minimálne 8 hodín
denný odpočinok je možné rozdeliť iba na dve časti za požiadavky, že prvá časť odpočinku musí byť minimálne 3 hodiny, po
ktorej nasleduje druhá časť odpočinku v trvaní minimálne 9 hodín
181. Ako je definovaný pracovný týždeň pre stanovenie režimov práce v medzinárodnej cestnej doprave?
a)
akékoľvek obdobie siedmich za sebou nasledujúcich dní, počas ktorého vodič pracuje
b)
týždeň, začínajúci sa o polnoci zo soboty na nedeľu a trvajúci do polnoci zo soboty na nedeľu v nasledujúcom týždni
c)
akékoľvek obdobie siedmich dní, začínajúce sa o polnoci a trvajúce do polnoci toho istého dňa v nasledujúcom týždni
týždeň, začínajúci sa o polnoci z nedele na pondelok a trvajúci do nasledujúcej polnoci z nedele na pondelok
182. Vodič Novák, ktorý skončil denný čas odpočinku, o 7.00 hod. pristavil vozidlo s nosnosťou 10 ton na nakládku. Po nakládke o
8.30 hod. vyrazil do mesta, vzdialeného 340 km. Kedy najneskôr musí prerušiť vedenie vozidla, ak sa preprava vykonáva iba
v rámci členských krajín EÚ.
a) o 11.30 hod.
b)
o 12.30 hod.
o 13.00 hod.
c) o 13.30 hod.
183. Vodič, ktorého stanovište je v Bratislave, ukončil svoju dennú zmenu v Paríži. Doposiaľ v tomto týždni čas odpočinku vodiča
ani jeden deň neklesol pod 11 hodín. Aký najkratší denný odpočinok môže vodič čerpať ďalší deň?
a)
osem hodín
deväť hodín
b) 10 hodín
c)
11 hodín
184. Ktorá z nasledujúcich možností vyhovuje požiadavkám na denný odpočinok pri viacčlennej osádke vozidla pri medzinárodnej
cestnej doprave?
a)
osem hodín za 30 hodinové obdobie
deväť hodín za 30 hodinové obdobie
b) osem hodín za 24 hodinové obdobie
c)
deväť hodín za 24 hodinové obdobie
185. Ktorá z nasledovných možností nespĺňa požiadavky na prestávky pri medzinárodnej cestnej doprave?
a)
45 minút po 4,5 hodinách akumulovaného vedenia vozidla
b)
dve prestávky po 30 minút, absolvované pred prekročením 4,5 hodinového akumulovaného vedenia vozidla
tri prestávky po 15 minút, absolvované pred prekročením 4,5 hodinového akumulovaného vedenia vozidla
c)
prestávka 20 minút po ktorej nasleduje druhá prestávka v trvaní 30 minút, absolvovaná pred prekročením 4,5 hodinového
akumulovaného vedenia vozidla
186. Aký musí byť minimálny čas druhej časti rozdeleného denného odpočinku pri medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej
v členských krajinách EÚ?
a) 11 nepretržitých hodín
9 nepretržitých hodín
b)
8 nepretržitých hodín
c)
6 nepretržitých hodín
187. Kedy najneskôr je potrebné vymeniť tachografový záznam (kotúč) pri analógových tachografoch?
a)
po dvoch hodinách
b)
po 4,5 hodinách
c)
po deviatich hodinách
po 24 hodinách
188. Najneskôr po koľkých dňoch je potrebné sťahovať údaje z karty vodiča pre digitálne tachografy?
a)
po 20 dňoch
b)
po 25 dňoch
po 28 dňoch
c)
po 3 mesiacoch
189. Vodič začne viesť vozidlo o 22.00 hod. v noci, keď sa prechádza na letný čas. Kedy má vodič prestaviť na analógovom
tachografe správny čas?
a)
o 2.00 hod. vybrať list a nastaviť hodiny o hodinu dopredu
b)
o 2.00 hod. vybrať list a nastaviť hodiny o hodinu dozadu
c)
na začiatku pracovnej zmeny nastaviť hodiny tak, aby zodpovedali zmene na letný čas
na konci pracovnej zmeny nastaviť hodiny tak, aby zodpovedali zmene na letný čas
190. Ako má postupovať vodič, ak z dôvodu zdržania spôsobeného dopravnou nehodou sa odklonil od požiadaviek sociálnej
legislatívy EÚ pri medzinárodnej cestnej dopravy?
a)
do siedmich dní musí upozorniť inšpektorát práce miestne príslušný sídlu zamestnávateľa
b)
uvedie dôvod na osobitnom čistom papieri, ktorý odovzdá zamestnávateľovi s tachografovými záznamami
c)
vypíše takzvaný „žltý kotúč“, na ktorý uvedie dôvod odchýlky od sociálnych predpisov
na zadnú stranu tachografového kotúča, resp. pásky do digitálneho tachografu, vodič uvedie meno, číslo vodičského preukazu,
čas, dôvod odchýlky a podpis
191. Koľko krát za týždeň môže vodič pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave vykonávanej v rámci krajín EÚ predĺžiť denný
čas vedenia na 10 hodín?
a)
raz do týždňa
dvakrát do týždňa
b)
trikrát do týždňa
c)
nikdy
192. Vodič je pri medzinárodnej cestnej doprave povinný absolvovať 11 za sebou nasledujúcich hodín odpočinku počas
akéhokoľvek 24 hodinového obdobia. Tri krát do týždňa však vodič môže čerpať skrátený čas denného odpočinku. Aký je
minimálny čas skráteného denné času odpočinku?
a)
osem za sebou nasledujúcich hodín
b)
8,5 za sebou nasledujúcich hodín
deväť za sebou nasledujúcich hodín
c)
9,5 za sebou nasledujúcich hodín
193. Vodič vykonávajúci prepravu v medzinárodnej cestnej doprave vozidlom s celkovou hmotnosťou 15 ton v aktuálnom týždni
viedol vozidlo 48 hodín. Na koľko hodín vedenia vozidla je obmedzený budúci týždeň?
a)
40
42
b)
44
c)
56
194. V ktorých prípadoch musí zamestnávateľ vodičovi poskytnúť kópie tachografových záznamov?
zamestnávateľ je povinný poskytnúť kópie tachografových záznamov vodičovi, ktorý o to požiada a potrebuje ich napr. pri
súdnom konaní
a) zamestnávateľ je povinný poskytnúť kópie tachografových záznamov každému vodičovi bez požiadania
b)
zamestnávateľ nie je povinný vodičom poskytnúť tachografové záznamy za žiadnych okolností
c)
z originálov tachografových záznamov nie je dovolené vyrábať kópie bez povolenia Inšpektorátu práce príslušnému k sídlu
dopravcu
195. Ktorá z nasledovných foriem odpočinku čerpaná v priebehu 24 hodín je v súlade s požiadavkami na denný odpočinok pri
medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej v členských krajinách EÚ?
a) 3 hodiny + 8 hodín
3,5 hodiny + 9 hodín
b)
8 hodín + 3,5 hodiny + 0,5 hodiny
c)
6 hodín + 6 hodín
196. Na aký najkratší čas je možné skrátiť týždenný odpočinok v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave vykonávanej v rámci
členských krajín EÚ?
24 hodín
a)
29 hodín
b)
36 hodín
c)
42 hodín
197. Aký je podľa sociálnych predpisov EÚ maximálny čas vedenia vozidla v medzinárodnej cestnej doprave jedného vodiča
v priebehu jedného týždňa?
a) 30 hodín
56 hodín
b)
60 hodín
c)
90 hodín
198. Aký je maximálny čas vedenia nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony v medzinárodnej cestnej doprave
jedného vodiča v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov?
90 hodín
a)
92 hodín
b)
96 hodín
c)
112 hodín
199. Akú ubehnutú vzdialenosť predstavuje jeden úplný pohyb písacieho hrotu vzdialenosti smerom hore a dole pri analógovom
tachografe?
a) odjazdený 1 km
b)
odjazdené 2 km
c)
odjazdených 5 km
odjazdených 10 km
200. Ak vodič čerpá denný čas odpočinku 11 hodín, kedy najneskôr od skončenia predošlého denného času odpočinku musí začať
čerpať nový odpočinok, aby neporušil ustanovenia sociálnej legislatívy EÚ?
a)
po 9 hodinách
b)
po 10 hodinách
po 13 hodinách
c)
po 20 hodinách
201. Aký je minimálny čas, ktorý je možné započítať do denného času odpočinku, pri čerpaní rozdeleného denného odpočinku?
a)
minimálne 45 minút
b)
minimálne 1 hodina
minimálne 3 hodiny
c) minimálne 4 hodiny
202. Akú informáciu musí zadať vodič pred začatím prvej jazdy dňa do stredu tachografického listu?
miesto, počnúc ktorým začína používať list
a) názov a adresu zamestnávateľa
b)
dĺžku zmeny z predchádzajúceho dňa
c)
dĺžku odpočinku, ktorý absolvoval pred začatím zmeny
203. Ako musí postupovať vodič, ak sa tachografický list počas používania poškodí?
byť pripojený k listu, ktorým sa nahradí
a)
byť odovzdaný prevádzkovateľovi do dvoch dní
b)
si ho zamestnanec ponechať aspoň 21 dní
c)
byť čo najskôr odovzdaný zamestnávateľovi
204. Ktorý z nasledovných údajov musí vodič nákladného vozidla pre nadmerný tovar uviesť na tachografickom liste?
a) názov a adresu zamestnávateľa
b)
čas ukončenia práce v predchádzajúci deň
c)
odriadený čas z predchádzajúceho dňa
údaj z počítadla odjazdených kilometrov na začiatku pracovného dňa
205. Hrubá stopa na tachografe znamená, že:
vozidlo sa pohybovalo
a) beží motor
b)
hlava tachografu nie je riadne zatvorená
c)
vodič zvolil režim „riadenie“
206. Aké najdlhšie obdobie sú schopné zaznamenávať tachografové kotúče do analógových tachografov?
a)
12 hodín
b)
18 hodín
24 hodín
c)
48 hodín.
207. Čo znamená, ak sa pri preskúmaní viacerých záznamov rýchlosti na zázname tachografu objaví mnoho strmých stúpaní a
klesaní tesne vedľa seba?
nehospodárne vedenie vozidla
a)
hospodárne vedenie vozidla
b)
normálne akceptovateľné vedenie vozidla
c)
normálne vedenie vozidla, ktoré je treba ešte zlepšiť
208. V ktorom prípade vodič dvojčlennej osádky má povolené absolvovať denný odpočinok v kabíne, upravenej na spanie?
ak je vozidlo zaparkované
a)
ak sa vodič nachádza mimo svojho stanovišťa
b)
ak osádku vozidla tvoria dve osoby
c)
ak sa v blízkom okolí nenachádza žiadna vhodnejšia alternatíva
209. Aké sú intervaly kontroly tachografov cestných motorových vozidiel?
a) kontrola tachografov musí byť vykonávaná najmenej raz rok
kontrola tachografov musí byť vykonávaná najmenej raz za dva roky
b)
kontrola tachografov musí byť vykonávaná najmenej raz za 4 roky
c)
kontrola tachografov musí byť vykonávaná najmenej dva razy za rok
210. Ktorý právny predpis upravuje prepravnú zmluvu pri vnútroštátnej preprave medzi podnikateľskými subjektami v SR?
a)
zákon o cestnej doprave
b)
Dohovor CMR
Obchodný zákonník
c) Občiansky zákonník
211. Ktorý doklad je hodnoverným dokladom, že ste prepravili zásielku príjemcovi vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave v SR
pri jednorázovej objednávke?
a) „stazka“
b)
nákladný list CMR potvrdený príjemcom tovaru
c)
záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
d)
dodací list potvrdený príjemcom tovaru
212. Ktorý právny predpis upravuje prepravnú zmluvu pri medzinárodnej cestnej nákladnej preprave?
a)
zákon o cestnej doprave
Dohovor CMR
b)
Obchodný zákonník
c)
Občiansky zákonník
213. Ktoré sú podstatné náležitosti zmluvy o preprave vecí?
určenie zmluvných strán; určenie zásielky; určenie miesta odoslania a miesta určenia
a)
výška prepravného; lehota na uskutočnenie prepravy
b)
určenie zmluvných strán a dohoda o výške prepravného
c)
určenie zásielky, výška prepravného; miesto odoslania a miesto určenia
214. Aká je všeobecná premlčacia lehota pri prepravnej zmluve uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka vo vnútroštátnej cestnej
nákladnej doprave?
a)
10 rokov
4 roky
b) 3 roky
c)
1 rok
215. Aká je premlčacia lehota pri prepravnej zmluve uzatvorenej podľa Dohovoru CMR v medzinárodnej cestnej nákladnej
doprave?
a)
10 rokov
b)
4 roky
c)
3 roky
1 rok
216. Ak dopravca vykonáva viac druhov cestnej dopravy je potrebné vydať pre každý druh osobitne prepravný poriadok?
dopravca, ktorý vykonáva viac druhov cestnej dopravy, vydá prepravný poriadok osobitne pre každý z nich
a)
dopravca, ktorý vykonáva viac druhov cestnej dopravy, vydá spoločný prepravný poriadok pre dopravnú firmu ako celok
b)
dopravca, ktorý vykonáva viac druhov cestnej dopravy, vydá prepravný poriadok osobitne len pre vnútroštátnu a medzinárodnú
cestnú dopravu
c)
dopravca, ktorý vykonáva viac druhov cestnej dopravy, vydá prepravný poriadok osobitne pre každý z nich, ak to uzná za vhodné
217. Ak v dôsledku dopravnej nehody dôjde k poškodeniu prepravovaného tovaru pri medzinárodnej cestnej doprave a bol u Vás
zistený alkohol:
budú aj naďalej platiť obmedzenia zodpovednosti dopravcu
a)
bude dopravca braný na zodpovednosť do skutočne spôsobenej škody a poisťovňa môže použiť regres Voči dopravcovi až
do plnej výšky škody
b)
bude dopravca braný na zodpovednosť do výšky 8,33 XDR za každý poškodený kilogram zásielky
c)
nebude dopravca braný na zodpovednosť do skutočne spôsobenej škody
218. Aký je obsah prepravného poriadku?
a)
v prepravnom poriadku sa uvedie najmä postup pri uzatváraní zmluvy o preprave osôb alebo nákladu
b)
v prepravnom poriadku sa uvedie presne všetko ako je uvedené na vzore na vyhotovenie prepravného poriadku
v prepravnom poriadku sa uvedie, najmä: za akých podmienok možno s dopravcom uzavrieť zmluvu o preprave osôb alebo
zmluvu o preprave vecí, rozsah prepravnej povinnosti, rozsah práv a povinností cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí
pri preprave, rozsah zodpovednosti dopravcu pri nedodržaní podmienok prepravy a z toho vyplývajúce nároky cestujúcich,
odosielateľov a príjemcov vecí, najmä náhrada škody a pod.
c)
v prepravnom poriadku sa uvedie najmä rozsah práv a povinností cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí pri preprave, rozsah
zodpovednosti dopravcu pri nedodržaní podmienok prepravy sa nemusí uvádzať
219. Kto stanovuje výšku colného dlhu?
a)
dopravca
b)
zasielateľ
colný úrad
c)
odosielateľ
220. Ak dôjde k strate zásielky počas prepravy okrem hodnoty zásielky musí dopravca uhradiť aj
a) náklady na súd
b)
colný dlh, prepravné a prípadne aj poistenie zásielky ak bolo dojednané
c)
colný dlh a poistenie zásielky ak ho mal dohodnúť dopravca
d)
20 % zisk
221. Môže prepravný poriadok definovať základné povinnosti dopravcu odlišne od ustanovení zákona o cestnej doprave?
a)
nie, prepravný poriadok musí byť v súlade so zákonom o cestnej doprave a základné povinnosti dopravcu musia byť prevzaté
z tohto zákona
b)
dopravca si môže v prepravnom poriadku ľubovoľne stanoviť základné povinnosti dopravcu, ustanovenia zákona o cestnej doprave
majú iba odporúčací charakter
prepravný poriadok neupravuje základné povinnosti dopravcu
c)
prepravný poriadok sa po prijatí zákona o cestnej doprave nevyhotovuje
222. V akých prípadoch sa môže dopravca zbaviť zodpovednosti za stratu alebo zničenie zásielky?
v prípade ak dokáže, že zásielka bola poškodená z viny oprávneného, jeho príkazom a nie z nedbanlivosti dopravcu, vlastnou
chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemohol odstrániť alebo odvrátiť
a)
nemôže sa zbaviť zodpovednosti, lebo podľa Dohovoru CMR ide o absolútnu zodpovednosť
b)
v prípade ak odosielateľ dokáže, že zásielka bola poškodená z viny techniky jazdy vodiča
c)
v prípade ak dokáže, že zásielka bola poškodená z viny oprávneného, jeho príkazom alebo z nedbanlivosti dopravcu
223. Aká je zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu za škodu spôsobenú na prepravovanej zásielke pri technickej závade
vozidla počas prepravy?
a)
zbaví sa zodpovednosti z prepravnej zmluvy
b)
zodpovedá opravovňa, ktorá zle vozidlo opravila
v tomto prípade sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu na zásielke
c)
zodpovedá opravovňa, ktorá zle vozidlo opravila, ak výška škody na zásielke ňou spôsobená je vyššia ako 10 000 EUR
224. Kedy sa považuje zásielka v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v zmysle Dohovoru CMR za stratenú?
a) ak nebola vydaná príjemcovi do 90 dní po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty alebo do 60 dní od prevzatia zásielky k preprave, ak
nebola dohodnutá dodacia lehota
ak nebola vydaná príjemcovi do 30 dní po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty alebo do 60 dní od prevzatia zásielky k preprave,
ak nebola dohodnutá dodacia lehota
b)
ak nebola vydaná do 14 dní od dohodnutej dodacej lehoty
c)
ak nebola vydaná príjemcovi do 60 dní po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty alebo do 90 dní od prevzatia zásielky k preprave, ak
nebola dohodnutá dodacia lehota
225. Ako sa vypočíta náhrada škody za stratenú zásielku?
z hodnoty zásielky, ktorú mala v čase prevzatia k preprave
a)
úradným odhadom
b)
podľa dohody zmluvných strán
c)
z hodnoty zásielky, ktorú by mala v čase jej odovzdania príjemcovi
226. Kto je oprávnený disponovať so zásielkou v priebehu medzinárodnej cestnej prepravy?
a)
len dopravca
odosielateľ za podmienok ustanovených Dohovorom CMR
b)
dopravca bez obmedzenia
c)
dopravca a príjemca zásielky
227. Aká je zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu za prevzatý náklad?
a)
je neobmedzená
b)
je neobmedzená, t. j. do hodnoty prepravovaného tovaru a prepravného
c)
podľa Dohovoru CMR je neobmedzená
je obmedzená do určitej výšky podľa podmienok ustanovených v Dohovore CMR
228. Na čo sa vzťahuje poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu?
a) proti následkom za škody spôsobené vozidlom dopravcu na cudzom majetku, napr. vozidlách, dopravnom zariadení a pod.
proti následkom zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu, ktorá vyplýva z prepravnej zmluvy dojednanej v rozsahu a
za podmienok stanovených v Dohovore CMR
b) proti následkom zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu, ktorá vyplýva z Colného dohovoru TIR
c)
proti následkom za škody spôsobené na vozidle dopravcu
229. Na čo sa vzťahuje poistenie zahraničnej prepravy zásielok?
a) proti následkom zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu, ktorá vyplýva z prepravnej zmluvy dojednanej v rozsahu a za
podmienok stanovených v Dohovore CMR
b)
poistenie platí na škodu spôsobenú dopravnou nehodou v prípade, že došlo k poškodeniu zásielky prepravovanej druhou stranou
(iným cestným dopravcom). Škody na zásielke druhej strany môžu byť hradené z tohto poistenia
c)
ak nie je dojednané niečo iné, poistenie platí na škodu, čiastočnú stratu alebo úplnú stratu zásielky pri preprave nevzťahuje sa na
škody spôsobené živelnými pohromami, škody spôsobené v sklade (dome) alebo v mieste uskladnenie
ak nie je dojednané niečo iné, poistenie platí na škodu, čiastočnú stratu alebo úplnú stratu zásielky pri preprave a začína sa
okamihom, kedy zásielka pripravená na prepravu opúšťa sklad (dom) alebo miesto, kde bola uložená, trvá po celú dobu
obvyklej prepravy a končí sa okamihom uloženia zásielky v sklade (dome) alebo v mieste uskladnenie, do ktorého je určená
podľa poistnej zmluvy
230. Kto vydáva karnety TIR v Slovenskej republike?
a)
Obvodné úrady
ČESMAD Slovakia
b)
Zväz dopravy SR
c)
Krajské úrady
231. Aké sú základné požiadavky na dopravné a prepravné prostriedky, ktoré je možno využívať v režime TIR?
nákladový priestor musí byť konštruovaný a vybavený tak, aby z colne uzavretej časti vozidla nebolo možno tovar vybrať alebo
ho do nej vložiť bez zanechania viditeľných stôp alebo bez porušenia colného uzáveru, bolo možno na ne ľahko a účinne
priložiť colný uzáver, nebol v nich nijaký skrytý priestor na ukrytie tovaru a všetky priestory, v ktorých možno umiestniť
tovar, boli pri colných prehliadkach ľahko prístupné
a)
nie sú kladené špeciálne technické požiadavky
b)
plachta musí byť z materiálu, ktorý spĺňa požiadavky podľa normy EHK, ostatné vybavenia vozidla musí zodpovedať STN
c)
vek vozidla nesmie byť vyšší ako osem rokov, rozmerovo musí vozidlo zodpovedať požiadavkám zákona o cestnej doprave
232. Kto vydáva osvedčenia o schválení vozidiel na prepravy v režime TIR?
a) miestne príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
miestne príslušný colný úrad podľa sídla dopravcu
b) ČESMAD Slovakia
c)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
233. Ako sú označované vozidlá alebo súpravy pri medzinárodných prepravách na podklade karnetov TIR?
a) postačuje aby tabuľkami bol označený colný priestor, čiže napr. len náves; tabuľky bielej farby majú mať podľa Dohovoru TIR
rozmery 250 x 400 mm, písmená TIR sú čiernej farby napísané veľkými písmenami latinky majú byť 200 mm vysoké a ich čiara je
najmenej 20 mm hrubá
b)
vždy je potrebné označiť tabuľkami ťahač aj náves; tabuľky modrej farby majú mať podľa Dohovoru TIR rozmery 250 x 400 mm,
písmená TIR sú bielej farby napísané veľkými písmenami latinky majú byť 200 mm vysoké a ich čiara je najmenej 20 mm hrubá
c)
vždy je potrebné pri každej medzinárodnej cestnej nákladnej doprave označiť tabuľkami ťahač aj náves
postačuje aby tabuľkami bol označený colný priestor, čiže napr. len náves; tabuľky modrej farby majú mať podľa Dohovoru
TIR rozmery 250 x 400 mm, písmená TIR sú bielej farby napísané veľkými písmenami latinky majú byť 200 mm vysoké a
ich čiara je najmenej 20 mm hrubá
234. Je možné na karnet TIR prepravovať nadrozmerné predmety, ktoré nie je možné prepravovať v zaplachtovaných vozidlách s
colnou uzáverou, prípadne za akých podmienok?
a)
prepravovať je možno predmety, ktoré sa zmestia do zaplachtovaných vozidiel a je potom možno priložiť colný uzáver
prepravovať je možno predmety, pri ktorých je možno z popisu zistiť ich totožnosť; karnet musí byť na obálke označený nápisom
„ťažký alebo objemný tovar“ v angličtine a francúzštine
b)
prepravovať je možno potom len jeden nadrozmerný predmet na jednom vozidle
c)
nie je to možné, Dohovor TIR to neumožňuje
235. Do akej výšky je limitované colné ručenie na karnet TIR?
a)
do výšky 5 000 USD
b)
do výšky 5 000 EUR
do výšky 60 000 € v štátoch EÚ a 50 000 USD členských štátoch Dohovoru TIR,
c)
do výšky 500 000 EUR
236. Je možné požičať čistý karnet TIR vodičovi inej dopravnej firmy?
v žiadnom prípade ide o hrubé porušenie povinnosti držiteľa karnetu TIR
a)
len v prípade dopravnej nehody
b)
v prípade zlého vypísania karnetu TIR je to možné s tým, že iný vodič mi dá zle vypísaný karnet
c)
v prípade nariadenia policajným orgánom
237. Je možné začať prepravu na karnet TIR v deň kedy končí platnosť karnetu?
platnosť karnetu TIR nie je časovo obmedzená
a)
len v prípade živlenej pohromy
b)
c)
je to možné
je to možné len ak preprava skončí do 5 dní
238. Pri ktorých medzinárodných prepravách tovaru je možné použiť karnet ATA?
a)
pri všetkých medzinárodných prepravách vecí obchodného tovaru okrem alkoholu a tabakových výrobkov
pri prepravách tovaru určeného na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo
podobných podujatiach, prepravy obchodných vzoriek a prepravách zariadenia na výkon povolania
b)
pri prepravách obchodného tovaru do členských štátov Colného dohovoru ATA
c)
pri prepravách všetkých druhov obchodného tovaru ktorého hodnota neprevyšuje jeden milión slovenských korún
239. Kto vystavuje karnety ATA v Slovenskej republike?
Slovenská obchodná a priemyselná komora
a) ČESMAD Slovakia
b)
Obvodné úrady
c)
Colné riaditeľstvo SR
240. Aký je systém záruk pri použití karnetu ATA?
a)
ručí príslušná záručná banka štátu dočasného dovozu tovaru
b)
záruky sú nahradené ručením rezortu dopravy štátu dočasného dovozu
c)
ručí záručné združenie dopravcov štátu dočasného dovozu
záruky sú nahradené ručením obchodnej a priemyselnej komory štátu dočasného dovozu
241. Je možné karnet ATA odovzdať v mieste výstavy objednávateľovi prepravy?
a)
nie
b)
áno, lebo karnet ATA slúži aj na prepravu naspäť
c)
áno, lebo karnet ATA má platnosť na neobmedzený počet preprav za rok
nie, lebo slúži len ja jednu prepravu
242. Akým dokladom sa preukazuje technická spôsobilosť vozidla?
a)
osvedčením o evidencii vozidla
osvedčením o technickej kontrole vozidla
b)
osvedčením o emisnej kontrole
c)
osvedčením o schválení vozidla na prepravu
243. Akým dokladom sa preukazuje emisná spôsobilosť vozidla?
a)
osvedčením o evidencii vozidla
b)
osvedčením o technickej kontrole vozidla
osvedčením o emisnej kontrole
c)
osvedčením o schválení vozidla na prepravu
244. List ktorej farby, pri nákladnom liste CMR, ostáva príjemcovi?
a)
list červenej farby
list modrej farby
b) list zelenej farby
c)
list bielej farby
245. List ktorej farby, pri nákladnom liste CMR, ostáva dopravcovi?
a) list červenej farby
b)
list modrej farby
list zelenej farby
c) list bielej farby
246. Aké doklady musia byť vo vozidle pri preprave tovarov na podklade karnetov TIR?
a)
manuál TIR a pokyny pre osádku vozidla týkajúce sa používania karnetov TIR
b)
schvaľovacie osvedčenie od vozidla a minimálne päť fotografií vozidla vrátane jeho osádky potvrdených príslušným colným
orgánom
c)
schvaľovacie osvedčenie od vozidla
schvaľovacie osvedčenie od vozidla, tri fotografie vozidla potvrdené príslušným colným orgánom a karnety TIR
247. Na čo sa používa doklad T1?
a)
je to vnútroštátny colný doklad určený len pre cestnú dopravu
je tranzitné colné prehlásenie (deklarácia), na ktoré je prepravovaný tovar v spoločnom tranzite
b)
je tranzitné colné prehlásenie (deklarácia), na ktoré je tovar v medzi krajinami EÚ a krajinami Spoločenstva nezávislých štátov
c)
je to vnútroštátny colný doklad určený pre používanie všetkými dopravnými odbormi
248. Charakterizujte doklad T2?
a)
je tranzitné colné prehlásenie (deklarácia), na ktoré je tovar v spoločnom tranzite prepravovaný medzi všetkými štátmi Európy
b)
je tranzitné colné prehlásenie, na ktoré je tovar prepravovaný v spoločnom tranzitnom režime pri splnení zvláštnych podmienok a
platí bez obmedzenia vo všetkých členských štátoch „Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime“
c)
je colným dokladom a je len súčasťou dokladu T1
je tranzitné colné prehlásenie, na ktoré je tovar prepravovaný v spoločnom tranzitnom režime pri splnení zvláštnych podmienok;
na doklad T2 je možno prepravovať tovar len vo vnútri EÚ (napr. z Francúzska do Talianska), alebo výnimočne tovar
medzi štátom EÚ a niektorým štátom „Dohovoru“ za predpokladu, že prepravovaný tovar má colný štatút tovaru EÚ
249. Je možné vypísať doklad T1 aj rukou?
a)
je to možné paličkovým písmom
b)
nie je to možné
c)
je to možné len pri prepravách mimo štátov EÚ
d)
je to možné len u školených vodičov s 5 ročnou praxou
250. Prepravného povolenie spoločenstva v cestnej nákladnej doprave platí?
a)
na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu medzi štátmi Európskej únie
b)
na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu medzi štátmi Európskej únie a na vnútroštátnu nákladnú dopravu
c)
na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu medzi štátmi Európskej únie a Ruskou federáciou
d)
len na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu so SR do jedného štátu Európskej únie
251. Aký je to druh prepravného povolenia v cestnej medzinárodnej nákladnej doprave vydaný organizáciou CEMT?
trvalé povolenie (s dobou platnosti rok) platné v členských štátoch CEMT, ktoré oprávňuje dopravcu vykonávať prepravu medzi
miestami ležiacimi na území členských štátov alebo tranzitom cez ich územia
a) trvalé povolenie (s dobou platnosti rok alebo mesiac) platné v členských štátoch EÚ, ktoré oprávňuje dopravcu vykonávať prepravu
medzi miestami ležiacimi na území členských štátov alebo tranzitom cez ich územia
b)
jednorazové povolenie platné v členských štátoch CEMT, ktoré oprávňuje dopravcu vykonávať prepravu medzi miestami ležiacimi
na území členských štátov alebo tranzitom cez ich územia
c)
jednorazové povolenie platné v členských štátoch EÚ, ktoré oprávňuje dopravcu vykonávať prepravu medzi miestami ležiacimi na
území členských štátov alebo tranzitom cez ich územia
252. Môže vodič dostať opakovane pokutu za porušenie sociálnej legislatívy pri kontrole na ceste, za ktorú mu už bola uložená
pokuta pri predchádzajúcej kontrole?
a)
áno
b)
áno, ak kontrola je v inom štáte ako štát, v ktorom bola uložená pokuta
c)
nie, zoznam pokút sa eviduje v systéme tachonet, inšpektor je povinný skontrolovať, či za dané porušenie už nebola uložená pokuta
d)
nie v prípade, ak vodič predloží doklad o uložení pokuty resp. začatí konania
253. Ktoré z uvedených porušení predpisov týkajúce sa režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení (tachografov) je
považované za najzávažnejšie?
a)
prekročenie nepretržitej doby jazdy viac ako o 10 %
b)
prekročenie dennej doby jazdy viac ako o 10 %
c)
skrátenie denného odpočinku o 15 %
d)
neoprávnené zásahy do záznamového zariadenie (tachografu)
254. Protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav sú povinné v Slovenskej republike?
a)
pre vozidla kategórie N1, N2 a N3 sú povinné v čase od 15. novembra do 31. marca
b)
pre vozidla kategórie N2 a N3 a autobusy sú povinné v čase od 15. novembra do 31. marca
c)
pre vozidla kategórie N3 sú povinné v čase od 15. novembra do 31. marca
d)
pre autobusy a vozidla kategórie N3 sú povinné v čase od 1. novembra do 31. marca
Skupina C
Hospodárske prostredie a organizácia trhu
255. Ktorý druh dopravy ma najväčší podiel na preprave nákladu v Slovenskej republike?
a) železničná doprava
cestná doprava
b)
vodná doprava
c)
letecká doprava
256. Čo patrí do budovania imidžu podniku z hľadiska vodiča?
a) dodržiavanie pracovného manuálu vodiča a napr. nosenie predpísaného firemného oblečenia pri styku so zákazníkmi
dodržiavanie legislatívy a napr. nosenie pevnej obuvi pri styku so zákazníkmi
b)
čistota v kabíne vozidla
c)
čistota vozidla a vystupovanie vodiča; na oblečení vodiča nezáleží
257. Čo sa vyžaduje pri nakládke alebo vykládke tovaru v podnikových areáloch zákazníkov?
a)
odplachtovanie vozidla pred nakládkou a dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti 50 km/h
b)
odplachtovanie vozidla pred nakládkou a dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti 40 km/h
c)
dodržiavanie prevádzkového poriadku zákazníka, bezpečnostných opatrení a dopravného značenia
d)
v uzavretých areáloch neplatia dopravné predpisy a tak nie je potrebné ich dodržiavať, je potrebné mať však len obuv s pevnou
špičkou
258. Čo znamená skratka ROLA?
a)
preprava nákladných automobilov riečnou dopravou
b)
preprava kontajnerov riečnou dopravou
c)
preprava kontajnerov po železnici
d)
preprava nákladných automobilov a návesových a jazdných súprav po železnici
259. Je možné prepravovať štyridsať stopový kontajner (ISO 1A)?
a) prívesovou súpravou so špeciálnym prívesom na prepravu kontajnerov
b)
návesovou súpravou so špeciálnym návesom na prepravu kontajnerov
c)
valníkovým vozidlom
d)
bežným plachtovým návesom
260. Pri preprave kontajnerov v rámci kombinovanej dopravy v Slovenskej republike cesta-železnica je maximálna dovolená
hmotnosť cestného vozidla so 40 stopovým kontajnerom ISO 1 A?
a) 40 ton
b)
38 ton
c)
d)
44 ton
50 ton
261. Aké činnosti môže vykonávať zasielateľ?
a)
výroba
b)
marketing a reklama
c)
organizovanie expedície výrobkov pre výrobné firmy
d)
recyklácia zásielok
262. Pri doprave pre vlastné potreby
a)
vzniká zasielateľská zmluva
b)
vzniká prepravná zmluva
c)
vzniká obchodná zmluva
d)
nevzniká prepravná zmluva
263. Pri doprave pre cudzie potreby
a)
vzniká zasielateľská zmluva
b)
vzniká prepravná zmluva
c)
vzniká obchodná zmluva
d)
nevzniká prepravná zmluva
264. Pre potreby pomocných činnosti pri rozvoze tovaru priamo k zákazníkom sa vyžaduje aby vozidlo bolo vybavené tzv.
satelitným vysokozdvižným vozíkom. Aké sú požiadavky na vodiča ak ho má obsluhovať?
a)
postačuje vodičský preukaz skupiny C a školenie vodiča
b)
postačuje vodičský preukaz skupiny C a E a školenie vodiča na odbornú spôsobilosť
c)
vyžaduje sa preukaz vodiča motorového vysokozdvižného vozíka, tiež po nakládke vodičom je potrebné dodržiavať
predpísanú bezpečnostnú prestávku
d)
vyžaduje sa preukaz vodiča motorového vysokozdvižného vozíka, prácu s vozíkom je možné zahrnúť do predpísanú bezpečnostnej
prestávky
265. Je stanovený maximálny počet vozidiel, ktoré môže prevádzkovať cestný dopravca?
a)
áno, dopravca môže prevádzkovať maximálne 50 vozidiel
b)
áno, je stanovený, ak dopravca realizuje dopravu len pre vlastné potreby, vtedy môže prevádzkovať maximálne 50 vozidiel
c)
nie, nie je stanovený
d)
áno, je stanovený, ak dopravca realizuje dopravu len pre cudzie potreby, vtedy môže prevádzkovať maximálne 50 vozidiel
266. Je sektor cestnej dopravy orientovaný len na prepravy vybraných tovarov?
a)
sektor cestnej dopravy je orientovaný len na prepravy vybraných tovarov pokiaľ ide o vnútroštátnu dopravu, v medzinárodnej
doprave sa prepravujú takmer všetky tovarové skupiny
b)
nie, nie je
c)
áno, cestnou dopravou sa prepravujú výhradne potraviny, elektronika a stavebné materiály
d)
sektor cestnej dopravy je orientovaný len na prepravy vybraných tovarov pokiaľ ide o medzinárodnú dopravu, vo vnútroštátnej
doprave sa prepravujú takmer všetky tovarové skupiny
267. Ktoré druhy tovarov sú prepravované cestnou nákladnou dopravou?
a)
b)
cestná doprava prepravuje takmer všetky tovarové skupiny
cestná doprava prepravuje len vybrané tovarové skupiny, najmä potraviny
c)
vozidlá kategórie N1 prepravujú výhradne potraviny, vozidlá kategórií N2 a N3 sa používajú pre prepravu takmer všetkých
tovarových skupín
d)
cestná doprava prepravuje len tie tovarové skupiny, ktoré je možné prepravovať na paletách
268. Môže zasielateľ rozhodnúť o druhu dopravy, ktorý sa použije pre vykonanie prepravy?
a)
nie nemôže
b)
môže v prípade, ak s tým súhlasí vodič
c)
áno môže
d)
môže, ak s tým súhlasí predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
269. Aký je vzájomný vzťah dopravných organizácií a zasielateľských firiem zameraných na obstarávanie prepráv?
a)
ide o podniky vzájomne spolupracujúce
b)
ide o podniky, ktoré pri ich podnikateľskej činnosti neprichádzajú do obchodného styku
c)
ide o podniky vzájomne si konkurujúce
d)
ide o podniky, ktoré pri ich podnikateľskej činnosti prichádzajú do obchodného styku len výnimočne, pretože zasielatelia pôsobia
výhradne na medzinárodnej úrovni, kým dopravcovia len na vnútroštátnej úrovni
270. Ktoré podniky realizujú dopravu pre vlastné potreby?
a)
tie, ktoré vznikli výhradne za účelom poskytovania prepravných služieb
b)
len tie, ktoré vykonávajú medzinárodné prepravy
c)
len tie, ktoré prevádzkujú vozidlá kategórie N3
d)
tie, v ktorých výkony cestnej dopravy podporujú ich hlavnú podnikateľskú činnosť
271. Čo by mal vyžadovať zamestnávateľ od vodiča pri kontakte so zákazníkom?
a)
okamžitý výber hotovosti ako odplatu za poskytnuté prepravné služby
b)
c)
správanie a vystupovanie v súlade s vnútropodnikovými predpismi a zásadami slušného správania
používanie cudzích jazykov
d)
používanie ochranných pracovných pomôcok
272. Aký prínos môže mať pre podnik vhodné správanie sa vodiča voči zákazníkom, resp. okoliu podniku?
a)
vhodné správanie vodiča voči zákazníkom má pre podnik zanedbateľný prínos, avšak v zmysle Etického kódexu združenia
ČESMAD Slovakia sa od vodiča očakáva
b)
vhodné správanie vodiča voči zákazníkom nemá pre podnik žiadny prínos
c)
vhodné správanie vodiča voči zákazníkom môže mať pre dopravcu prínos v možnosti zvýšenia ceny za prepravu zo strany dopravcu
d)
vhodným správaním voči zákazníkom vodič reprezentuje podnik, buduje renomé (imidž) podniku a napomáha udržať si
zákazníka
273. Aké sú podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti pre cestnú motorovú dopravu podľa zákona o cestnej doprave?
a)
jedine vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou
vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou alebo preukázaním odbornej spôsobilosti vzdelávaním alebo
odbornou praxou v odbore cestnej dopravy
b)
jedine vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe v odbore cestnej dopravy
c)
jedine stredné odborné vzdelanie v odbore cestnej dopravy a päť rokov praxe
274. Aká je minimálna výška finančnej spoľahlivosti pri podnikaní v cestnej nákladnej a autobusovej doprave podľa zákona
o cestnej doprave?
a) minimálne 1 000 € na každé vozidlo
b)
minimálne 5 000 € na každé vozidlo,
minimálne 9 000 € na prvé vozidlo a 5 000 € na každé ďalšie vozidlo
c) minimálne 9 000 € na každé vozidlo
275. Ktoré prepravy musí dopravca vykonávať podľa prepravného poriadku?
a) prepravy vykonávané iba v osobnej doprave, v nákladnej doprave sa prepravný poriadok nevyhotovuje
b)
prepravy vykonávané iba v medzinárodnej doprave, vo vnútroštátnej doprave sa prepravný poriadok nevyhotovuje
c)
prepravy vykonávané iba v osobnej doprave a v medzinárodnej nákladnej doprave, vo vnútroštátnej nákladnej doprave sa prepravný
poriadok nevyhotovuje
všetky prepravy
276. Akým spôsobom môže byť vyhotovené označenie vozidiel obchodným menom dopravcu?
a) označenie sa vyhotoví podľa možnosti dopravcu
b)
označenie sa vyhotoví len mechanicky pripevnenou tabuľkou
c)
označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu iný spôsob označenia nie je dovolený
označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky
pripevnenou tabuľkou
277. Čo je základnou povinnosťou dopravcu pri preprave živých zvierat?
a) dopravca je povinný zabezpečiť napojenie prepravovaných živých
b)
dopravca je povinný zabezpečiť prepravované zvieratá, aby svojvoľne neopustili vozidlo, v ktorom sú prepravované
dopravca je povinný zabezpečiť ochranu prepravovaných živých zvierat pred týraním
c) dopravca je povinný len dodať živé zvieratá príjemcovi
278. Ako musí byť označené vozidlo, ktoré prepravuje živé zvieratá?
a)
oranžovou tabuľou s čiernym orámovaním
b)
oranžovou tabuľou s čiernym orámovaním umiestnenou na prednom a zadnom čele vozidla
nápisom Preprava živých zvierat
nemusí byť označené
279. Prepravné povolenie, ktorých štátov sa vyžaduje pri cestnej medzinárodnej nákladnej doprave začínajúcej v SR a končiacej
v Rusku?
a) vyžadujú sa povolenie len nepridružených štátov k Európskej únii
vyžadujú sa povolenia všetkých štátov, po ktorých územiach vedie trasa prepravy
b)
vyžadujú sa povolenia všetkých európskych štátov
c)
v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave sa nevyžadujú prepravné povolenia
280. K čomu oprávňuje tzv. trvalé, presnejšie časové prepravné povolenie cudzieho štátu v cestnej medzinárodnej doprave?
a)
k obmedzenému počtu prepráv a jázd vozidiel jedného dopravcu, zapísaného v povolení počas doby platnosti povolenia (mesiac,
rok)
b)
k neobmedzenému počtu prepráv a jázd vozidiel viacerých dopravcov, zapísaných v povolení počas doby platnosti povolenia
(mesiac, rok)
k neobmedzenému počtu prepráv a jázd vozidiel jedného dopravcu, zapísaného v povolení počas doby platnosti povolenia (rok)
c)
k obmedzenému počtu prepráv a jázd vozidiel viacerých dopravcov, zapísaných v povolení počas doby platnosti povolenia (mesiac,
rok)
281. Kto vydáva rozhodnutie na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy v SR?
a)
ČESMAD Slovakia
b)
Úrady samosprávnych krajov
Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
c)
Obvodné úrady
282. Aká je maximálna doba platnosti povolenie spoločenstva pre medzinárodnú cestnú dopravu v SR, ktoré platí pre všetky štáty
Európskej únie?
a)
neobmedzená
b)
1 rok
c)
10 rokov
5 rokov
283. Ktoré z uvedených nákladových položiek sú najvyššie pri preprave na vzdialenosť 200 km, ak by boli vykalkulované na jeden
kilometer?
a)
náklady na pneumatiky,
náklady na kontroly tachografu,
b)
náklady na pohonné hmoty,
c)
náklady na technické kontroly,
284. Čo je to tarifa v doprave ?
a)
podmienky, za ktorých sa uskutoční preprava
je to cena za prepravu a podmienky za ktorých sa použije
b) cena za prepravu
c)
mzda za realizovanú prepravu
285. Aký je význam kalkulácie vlastných nákladov a ceny v trhovej ekonomike?
a) kalkulácia slúži pre výpočet miezd a ceny pre obchodovanie
kalkulácia slúži pre stanovenie ceny a kontrolu hospodárnosti
b)
kalkulácia a cena má vnútropodnikový účel
c)
kalkulácia slúži pre stanovenie spotreby pohonných hmôt a ceny pre určenie dane z príjmov
286. Od čoho bude závisieť cena v konkrétnej nákladnej preprave?
podľa dohody medzi prepravcom a dopravcom a dane z pridanej hodnoty
a) od vlastných nákladov
b)
od hodnoty prepravovaných vecí
c)
od ceny pohonných hmôt
287. Ktorú z nasledovných možností možno klasifikovať ako variabilné (pružné, premenlivé) náklady vozidla prepravujúceho
tovary?
a) základné mzdy vodičov
b)
potvrdenie o zaplatení dane za vozidlo
pohonné hmoty
c) amortizácia vozidla
288. Ktorá z nasledujúcich možností je príkladom priameho premenlivého (prevádzkového) nákladu?
a)
poistenie motorového vozidla
motorová nafta
b)
amortizácia (odpisy)
c)
náklady na licenciu dopravcu
289. Priame premenlivé náklady v dopravnom podniku sú:
a)
tie náklady, ktoré priamo vyplynú z vlastníctva vozidiel prepravujúcich tovary bez ohľadu na ich využívanie
b)
tie náklady, ktoré nemožno priamo priradiť ku konkrétnemu vozidlu prepravujúcemu tovary
c)
všeobecné administratívne náklady spojené s prevádzkou podniku nákladnej dopravy
prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním vozidiel prepravujúcich tovary na cestách, závislé na počte najazdených
kilometrov
290. Ako sa dohoduje cena v cestnej nákladnej doprave?
pri uzatvorení zmluvy o preprave na základe ponuky a dopytu a tiež v nadväznosti na náklady dopravcu
a) na základe pevných cien
b)
podľa konkurencie
c)
po dodaní zásielky príjemcovi
291. Ktorá z nasledujúcich možností neznižuje náklady na pneumatiky?
a)
protektorovanie plášťov
b)
prerezávanie plášťov
podhusťovanie plášťov
c)
pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách kolies vozidiel
292. Ako ovplyvňuje protektorovanie plášťov náklady na pneumatiky pri medzinárodnej cestnej doprave?
a) zvyšuje náklady na pneumatiky
b)
neovplyvňuje náklady na pneumatiky
znižuje náklady na pneumatiky
c) protektorovanie nesúvisí s nákladmi na pneumatiky, ide o obnovu diskov kolies
293. Za ktoré vozidlá sa musí platiť daň z motorových vozidiel?
a)
cestné motorové vozidlá
cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá používané na podnikanie
b)
všetky evidované vozidlá
c)
špeciálne motorové vozidlá
294. Čo je základom dane z motorových vozidiel u prívesovej súpravy ?
a)
Užitočná hmotnosť
b)
Zdvihový objem valcov motora v cm3
Súčet celkových hmotností v tonách a počet náprav
c)
Celková hmotnosť návesu
295. Kto určuje výšku dane z motorových vozidiel v SR?
a) Ministerstvo dopravy SR
Úrad príslušného samosprávneho kraja
b)
Ministerstvo financií SR
c)
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
296. Na ktoré vozidlá sa uplatňuje mýto v ČR?
a)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
b)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
c)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 12 t
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t
297. Na ktoré vozidlá sa uplatňuje mýto v Rakúsku?
a)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
b)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 12 t
c)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t
298. Na ktoré vozidlá sa uplatňuje mýto v Nemecku?
a)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
b)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
c)
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 12 t
pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t
299. Ako obyčajne ovplyvňuje zavedenie mýta náklady dopravcu?
zvyšuje náklady dopravcu
a)
nemá vplyv na zmeny nákladov dopravcu
b)
znižuje náklady dopravcu pri medzinárodnej cestnej doprave
c)
znižuje náklady dopravcu
300. Ovplyvňuje emisná trieda (EURO 1 až EURO 5) vozidla výšku nákladov na mýto v ČR?
a) nie, všetky vozidlá platia rovnaké sadzby za kilometer
b)
nie, sadzby mýta závisia iba od celkovej hmotnosti vozidla
c)
áno, ale len pri autobusovej doprave
áno, sadzby mýta závisia aj od emisnej triedy vozidla
301. Medzi aké náklady sa zaradzujú mýtne poplatky?
a)
nezávislé od ubehnutej vzdialenosti
závislé od ubehnutej vzdialenosti
b)
mýtne poplatky nepatria medzi náklady v cestnej doprave
c)
ide o fixné náklady v cestnej doprave
302. Vodič autobusu alebo vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony v SR, ak vykonáva prepravu po spoplatnených
komunikáciách
a) zodpovedá za správne fungovanie a správne nastavenú kategóriu vozidla a počet náprav na palubnej jednotke
nezodpovedá za správne fungovanie a správne nastavenú kategóriu vozidla a počet nápravy na palubnej jednotke, tá sa nastavuje v servise
zodpovedá len za správne nastavenú emisnú triedu vozidla
nezodpovedá za správne fungovanie palubnej jednotky, porucha jednotky sa identifikuje automatizovane cez satelit
303. Od čoho závisí výška stravného pri zahraničných pracovných cestách vodičov medzinárodnej cestnej dopravy podľa zákona
o cestovných náhradách?
a)
len od počtu štátov cez ktoré je vykonávaná
b)
od počtu hodín strávenej na pracovnej ceste z miesta nakládky po miesto vykládky
od počtu hodín strávenej na pracovnej ceste po prekročení štátnych hraníc od výstupu po vstup na územie SR
c)
od počtu nakládok a počtu ubehnutých kilometrov v priebehu celej prepravy
304. Od čoho závisí výška minimálnej mzdy vodiča v SR?
a)
od počtu odpracovaných rokov v dopravnej firme
b)
od praxe vodiča
c)
od počtu odpracovaných hodín v mesiaci a počtu ubehnutých kilometrov zverených vozidlom
je stanovená zákonom o minimálnej mzde
305. V akej mene je vyplácané vodičovi cestnej dopravy stravné pri zahraničnej ceste do Českej republiky?
a) v Euro
b)
v Slovenských korunách
v Českých korunách
c)
podľa výberu vodiča
306. Výška vreckového vodiča pri medzinárodnej cestnej doprave je závislá od
výšky stravného
a)
rozhodnutia podniku a nemusí byť priznané
b)
ekonomickej situácie podniku
c)
počtu ubehnutých kilometrov v konkrétnom štáte
307. Sadzba za výkon vozidla, ktoré okrem jazdného výkonu realizuje aj výkon na mieste (napríklad prečerpávanie kvapalín
z cisterny), sa stanovuje
a) v € na hodinu za jazdný výkon a v € na kilometer za výkon na mieste
b)
v € na kilometer za jazdný výkon a v € na tonokilometer za výkon na mieste
v € na kilometer za jazdný výkon a v € na motohodinu za výkon na mieste
c) v € na kilometer za jazdný výkon a v € na kilometer za výkon na mieste
308. Čo by mala pokrývať cena za prepravu?
a)
iba vlastné náklady dopravcu
b)
iba ekonomicky oprávnené náklady dopravcu
vlastné náklady dopravcu a zisk dopravcu
c)
zisk dopravcu
309. Ako vypočítame náklady na motorovú naftu na jeden ubehnutý kilometer ak vieme spotrebu a cenu pohonných hmôt?
a)
to nevieme s týchto údajov vypočítať
ak vynásobíme spotrebu v litroch/100km s cenou v €/liter a výsledok vydelíme 100
ak vydelíme spotrebu v litroch/100km a cenu v €/liter
ak vynásobíme spotrebu v litroch/100km s cenou v €/liter a výsledok vynásobíme 100
310. Akou dopravou je možné v SR uskutočniť prepravu tovaru z akejkoľvek adresy na akúkoľvek inú adresu?
a)
cestnou nákladnou dopravou
b)
železničnou nákladnou dopravou
c)
vodnou nákladnou dopravou
d)
leteckou nákladnou dopravou
311. Aký je stav na trhu medzi ponukou vozidiel a ponukou prepravy?
a)
b)
na trhu je vyššia ponuka vozidiel pri porovnaní s ponukou prepravy
na trhu je rovnaká ponuka vozidiel pri porovnaní s ponukou prepravy; jazdy bez nákladu sa vykonávajú iba na technickú kontrou,
emisnú kontrolu a kalibráciu tachografu
c)
na trhu je nižšia ponuka vozidiel pri porovnaní s ponukou prepravy
d)
na trhu je výrazne nižšia ponuka vozidiel pri porovnaní s ponukou prepravy, preto časť prepravy musí prejsť na železničnú dopravu
312. Aké služby neposkytujú dopravcom zasielatelia (špeditéri)?
a)
b)
poskytujú dopravcom operatívny a finančný lízing vozidiel
obstarávajú pre dopravcov prepravy
c)
poskytujú poradenstvo dopravcom v colnej problematike
d)
poskytujú poradenstvo dopravcom pri vypĺňaní dokladov
313. Je vodič povinný kontrolovať počet kusov prepravovaného nákladu pri nakládke?
a)
nie, povinnosťou vodiča je viesť vozidlo; počas nakládky a vykládky môže vodič čerpať prestávku v práci
b)
nie, za správny počet kusov prepravovaného nákladu sa zodpovedá príjemcovi tovaru odosielateľ
c)
áno, vodič musí skontrolovať počet kusov prepravovaného tovaru v každom prípade; ak ide o zaplombovaný kontajner, z dôvodu
kontroly počtu kusov má právo otvoriť kontajner
d)
áno, ak to nie je možné, napr. z dôvodu počtu kusov alebo poveternostných podmienok, je povinný uviesť dôvody, ktoré
neumožnili kontrolu v nákladnom liste (napr. zaplombovaný kontajner)
314. Ako sa musí preukázať zamestnanec príjemcu tovaru na vykládke?
a) príjemca nie je povinný sa nijako preukazovať ani nič podpisovať pri prevzatí tovaru
b)
príjemca nie je povinný sa nijako preukazovať, postačuje podpis nákladného listu CMR v kolónke príjemca, ktorým je príjemca
povinný potvrdiť prevzatie tovaru
c)
ak príjemca nemá firemnú pečiatku, je potrebné požadovať preukázanie sa preukazom zamestnávateľa alebo občianskym
preukazom, ktorého číslo sa uvedie do nákladného listu k podpisu zamestnanca príjemcu
d)
zamestnanec príjemcu sa musí preukázať zamestnaneckým preukazom s fotografiou, na základe ktorého môže vodič vydať
prepravovaný tovar
315. Ktoré z uvedených druhov tovarov sa musia prepravovať pod kontrolovanou teplotou?
a)
všetok horľavý tovar
b)
rádioaktívne látky
potraviny podliehajúce skaze
c)
všetky poľnohospodárske výrobky
316. Aká musí byť teplota skaziteľných potravín v priebehu ich prepravy?
a) nesmie prekročiť teplotu 18 °C
smie len krátkodobo prestúpiť predpísanú teplotu podľa Dohody ATP a to najviac o 3 °C
b)
smie len krátkodobo prestúpiť predpísanú teplotu podľa Dohody ATP a to najviac o 8 °C
c)
smie len krátkodobo prestúpiť predpísanú teplotu podľa Dohody ATP a to najviac o 10 °C
317. Ako dlho po úspešnom vykonaní kontroly prepravnej skrine podľa Dohody ATP platí vydané osvedčenie o splnení
podmienok?
a) šesť mesiacov
b)
jedného roka
c)
troch rokov
šesť rokov a viac
318. Aké druhy dopravných a prepravných prostriedkov musia byť používané pre prepravu skaziteľných potravín?
a)
len izotermické
b)
len chladiarenské návesy
c)
dopravné a prepravné prostriedky skriňové aj valníkové s plachtou
izotermické, chladené, chladiace a mraziace a vyhrievacie
319. Za akých podmienok je možno disponovať so skaziteľnými potravinami ak došlo
predpísaných teplotných podmienok?
v priebehu prepravy k nesplneniu
a)
za žiadnych podmienok nie je možno disponovať so skaziteľnými potravinami,
b)
za podmienky, že k prekročeniu teploty nad povolenú hranicu došlo len raz
c)
za podmienky vydania povolenia príslušného orgánu zmluvného štátu k ďalšej dispozícii s tovarom v súlade s hygienickými
požiadavkami
za podmienky, že k prekročeniu teploty nad povolenú hranicu došlo najviac dvakrát, pričom hodnota prekročenia teploty nedosiahla
nikdy 20°C
d)
320. Kto vykonáva schvaľovanie vozidiel podľa dohody ATP?
a) Stanice technickej kontroly vozidiel
b)
príslušný colný úrad podľa sídla dopravcu
c)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia
d)
autorizovaná skúšobňa, oprávnená členskou stranou Dohody ATP k vykonávaniu týchto kontrol,
321. Kde sa na vozidlo pre medzinárodnú cestnú prepravu skaziteľných potravín umiestni certifikačný štítok?
a)
b)
na dobré viditeľné miesto k ostatným úradne vydaným schvaľovacím štítkom
na zadné čelo vozidla
c)
nie je to ustanovené
d)
zásadne za čelné sklo vozidla
322. Čo znamená prvé písmeno v rozlišovacej značke vozidla (napr. FRC) pre prepravu skaziteľných potravín?
a)
zosilnená izolácia
b)
druh chladiacej jednotky
c)
základnú kategóriu vozidla
d)
normálna izolácia
323. Čo znamená druhé písmeno v rozlišovacej značke vozidla (napr. FRC) pre prepravu skaziteľných potravín?
a)
druh chladiacej jednotky
b)
základnú kategóriu vozidla
c)
normálnu alebo zosilnenú tepelnú izoláciu skrine vozidla alebo návesu
d)
základnú kategóriu návesu
324. Čo znamená tretie písmeno v rozlišovacej značke vozidla (napr. FRC) pre prepravu skaziteľných potravín?
a)
základnú kategóriu návesu
b)
druh chladiacej jednotky
c)
základnú kategóriu vozidla
d)
triedu určujúcu schopnosť udržania určitého stupňa vnútornej teploty
325. Je potrebné zaznamenávať pravidelné čistenie a dezinfekciu ložného priestoru vozidla určeného na prepravu potravín?
a)
len pri preprave mrazeného mäsa
b)
c)
áno, z dôvodu preukázania dodržiavania hygienických predpisov
nie je to potrebné
d)
len ak to požaduje zákazník
326. Pri preprave potravín aké môžu byť dodatočné požiadavky na vodiča?
a) dobrý zdravotný stav
b)
predloženie platného Zdravotného preukazu pracovníka v potravinárstve
c)
dobré fyzické predpoklady a psychická spôsobilosť
d)
používanie špeciálnych rukavíc pri nakládke tovaru
327. Čo je obsahom prepravného poriadku?
Podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej doprave
a) Podmienky, za ktorých sa prepravujú len osoby v cestnej doprave, prepravy batožiny a vecí sa netýka
b)
Podmienky, za ktorých sa prepravuje len batožina a veci v cestnej doprave, prepravy osôb sa netýka
c)
Podmienky, za ktorých sa prepravujú len osoby v cestnej doprave
328. Aká je povinnosť dopravcu vykonávajúceho viac druhov cestnej dopravy?
a)
Nie je povinný vydať prepravný poriadok
b)
Vydá jeden spoločný prepravný poriadok
c)
Je povinný prevádzkovať pre jednotlivé druhy dopravy rôzne vozidlá
Je povinný vydať prepravný poriadok osobitne pre každý z nich
329. Môže zamestnávateľ požadovať od vodiča nosenie uniformy dopravcu?
a) nie, používanie uniformy je z pozície vodiča dobrovoľné
b)
nie, v prípade, že vodič odmietne používať uniformu dopravcu, stráca nárok na príspevok na opotrebovanie ošatenia
c)
d)
áno, používanie uniformy zvyšuje imidž podniku
áno, uniformu musí používať každý zamestnanec v SR, ktorý uzatvoril pracovnú zmluvu podľa zákonník práce
330. Dodržiavanie dodacej lehoty prepravnej zmluvy je dôležité z pohľadu kvality prepravnej služby?
a)
nie pretože, za dodržanie kvality sa považuje nepoškodenie tovaru
b)
v cestnej doprave nie je možné hodnotiť kvalitu, pretože ide o doplnkovú službu pre verejnosť a podniky
c)
áno, ale ide o nepodstatné ukazovatele kvality
d)
áno, ide o podstatné ukazovatele kvality prepravnej služby
Skupina D
Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika
331. Ako má postupovať vodič pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v prípade, ak má podozrenie, že v ložnom priestore
vozidla sa nachádzajú ilegálni migranti?
a)
informovať hneď po zistení prítomnosti ilegálnych migrantov najbližšie oddelenie polície
b)
pokračovať v preprave do miesta vykládky a informovať o prítomnosti ilegálnych migrantov príjemcu tovaru
c)
pokračovať v preprave do štátu vykládky, kde informovať o prítomnosti ilegálnych migrantov oddelenie polície
d)
vodič nie je zodpovedný za ilegálnych migrantov, nemá povinnosť informovať oddelenie polície o ich prítomnosti
332. Ktorý z postupov nie je správny z pohľadu zabránenia pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov v medzinárodnej cestnej nákladnej
doprave?
a)
vodič po dennom odpočinku zistil prerezanie plachty na streche návesu; o skutočnosti informoval dopravcu a políciu a nepokračoval
v preprave
b)
vodič po dennom odpočinku zistil prerezanie plachty na streche návesu; aby nezmokol tovar, dieru zašil a pokračoval
v preprave
vodič po dennom odpočinku zistil prerezanie plachty na streche návesu; skutočnosť si zaznamenal v zázname o prevádzke vozidla,
informoval dopravcu a čakal na ďalšie pokyny dopravcu
c)
d)
vodič po dennom odpočinku zistil prerezanie plachty na streche návesu; informoval o tom políciu a čakal na jej ďalšie pokyny
333. Ako má postupovať vodič, ktorý počas čerpania denného odpočinku zistí náhlu srdcovú príhodu vodiča susedného vozidla?
b)
musí bezodkladne vodičovi poskytnúť prvú pomoc, v prípade potreby môže prerušiť odpočinok a použiť vozidlo na
prepravu pacienta do nemocnice
musí bezodkladne vodičovi poskytnúť prvú pomoc, vozidlo môže viesť až po uplynutí najmenej 60 % denného odpočinku
c)
musí bezodkladne vodičovi poskytnúť prvú pomoc, vozidlo môže viesť až po uplynutí najmenej 80 % denného odpočinku
d)
musí bezodkladne vodičovi poskytnúť prvú pomoc, vozidlo môže viesť až po uplynutí minimálne 6 hodín denného odpočinku
a)
334. Vzťahuje sa požiadavka ochrannej prilby, ktorú požaduje odosielateľ vo svojich priestoroch, pri nakládke aj na vodiča?
a)
nie, vodič nie je zamestnávateľom odosielateľa
b)
nie, pokiaľ sa bude pohybovať v priestoroch odosielateľa opatrne
c)
ochranná prilba je pre vodičov dobrovoľná
d)
áno
335. Pravidelným lekárskym prehliadkam sa musí podrobiť vodič, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C
a) každé dva roky
b)
každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky
c)
každých päť rokov a po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky
d)
každých dva roky a po dosiahnutí veku 65 rokov každý rok
336. Pravidelnému psychologickému vyšetreniu sa musí podrobiť vodič, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C
a) každé dva roky
b)
každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky
c)
každých päť rokov a po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky
d)
každých dva roky a po dosiahnutí veku 65 rokov každý rok
337. Ktorý z nižšie uvedených dokladov musia mať vodič, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C
a)
len doklad o psychickej spôsobilosti a na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti a aj doklad o psychickej spôsobilosti a na výzvu policajta nie sú povinní takýmto dokladom sa
preukázať
c)
doklad o zdravotnej spôsobilosti a aj doklad o psychickej spôsobilosti a na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom
sa preukázať
d)
len doklad o zdravotnej spôsobilosti na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať
338. Mení sa v priebehu dňa intenzita pozornosti vodiča?
a)
nie, vodič je pozorný celý čas s rovnakou intenzitou
b)
áno, najvyššia miera pozornosti je od polnoci do rána 6 hodiny ráno
c)
áno, najnižšia miera pozornosti je od polnoci do rána 6 hodiny ráno
d)
áno, najnižšia miera pozornosti je od 8 hodiny do 12 hodiny v priebehu dňa
339. Kedy musí vodič okamžite zastaviť vozidlo?
a)
v prípade rozsvietenia kontrolného svetla nedostatok paliva v palivovej nádrži
b)
v prípade nepretržitého času vedenia vozidla 3,5 hodiny
c)
v prípade, že vodičovi sa z dôvodu únavy znižuje reakčný čas, zužuje zorné pole vnímania a hrozí zaspanie vodiča
d)
v prípade nepretržitého vedenia vozidla 2,5 hodiny
340. Ako sa u vodiča prejaví požitie alkoholu?
a)
požitie alkoholu nemení čas reakcie vodiča
b)
požitie alkoholu znižuje čas reakcie vodiča
c)
požitie alkoholu zvyšuje čas reakcie vodiča
d)
požitie alkoholu znižuje čas reakcie vodiča, avšak znižuje kvalitu prepravnej služby, preto je pre dopravu neprípustné
341. Ako sa u vodiča prejaví požitie drog?
a) požitie drog nemení čas reakcie vodiča
b)
požitie drog znižuje čas reakcie vodiča
c)
d)
požitie drog zvyšuje čas reakcie vodiča
požitie drog znižuje čas reakcie vodiča, avšak znižuje kvalitu prepravnej služby, preto je pre dopravu neprípustné
342. Dĺžka reakčného času vodiča
a)
sa nemení
b)
sa mení len s vekom vodiča
sa mení s fyzickým a duševným stavom vodiča
c)
sa nemení s fyzickým stavom vodiča
343. Na akom telefónnom čísle v rámci celej EÚ je možné požadovať pomoc v prípade poranenia osôb pri dopravnej nehode?
a)
129
b)
150
c)
112
d)
999
344. Akým spôsobom sa v prípade dopravnej nehody zabezpečuje bezpečnosť ostatných osôb cestnej premávky?
a) zasvieti sa v dostatočnej vzdialenosti pred dopravnou nehodou žlté svetlo
b)
v dostatočnej vzdialenosti pred dopravnou nehodou sa umiestni oranžová tabuľa s čiernym orámovaním
c)
d)
v dostatočnej vzdialenosti pred dopravnou nehodou sa umiestni červený trojuholník
v dostatočnej vzdialenosti pred dopravnou nehodou sa umiestni dopravná značka: stop, daj prednosť v jazde
345. Je možné si zhotoviť fotodokumentáciu v prípade, že vodič je účastníkom dopravnej nehody?
a)
nie, oprávnenie fotografovať dopravnú nehodu má jedine polícia
b)
áno, ale fotodokumentácia nemôže byť zverejnená ani nijako ďalej použitá
c)
áno, fotodokumentácia môže pomôcť účastníkovi nehody v prípade prípadných súdnych sporov
d)
áno, ale nemôže byť fotodokumentácia vykonaná mobilným telefónom
346. Aké poslanie má predpísaný odpočinok vodiča?
a)
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky znížením únavy vodičov
b)
zníženie bezpečnosti cestnej premávky zvýšením únavy vodičov
c)
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zvýšením podielu jazdy vodičov
d)
zníženie bezpečnosti cestnej premávky zvýšením podielu jazdy vodičov
347. Aké činnosti nesmie vykonávať vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody?
a) nesmie používať mobilný telefón
b)
nesmie vykonávať nijaké opatrenia v súvislosti s dopravnou nehodou (posúvanie vozidiel, vyprosťovanie osôb a pod.) až do
príchodu polície
nesmie požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky
c)
nesie komunikovať so svedkami dopravnej nehody z dôvodu ovplyvňovania svedkov
348. V prípade, že v dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu osôb, vodič je povinný:
a)
zavolať odbornú zdravotnícku pomoc a zotrvať na mieste nehody
poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc
zdravotnícku pomoc a políciu
a bezodkladne privolať odbornú
b)
zavolať odbornú zdravotnícku pomoc, po splnení tejto povinnosti vodič nemusí zotrvať na mieste nehody
c)
bezodkladne o dopravnej nehode informovať správcu pozemnej komunikácie
349. Kto je účastníkom dopravnej nehody?
osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode
a)
iba osoba, ktorá sa aktívne zúčastnila na dopravnej nehode
b)
iba osoba, ktorá sa pasívne zúčastnila na dopravnej nehode
c)
osoba, ktorá utrpela v dôsledku dopravnej nehody zranenie alebo smrť
350. Komu je povinný účastník dopravnej nehody preukázať svoju totožnosť?
a) iba príslušníkovi Policajného zboru SR
b)
iba príslušníkom Policajného zboru SR alebo Hasičského zboru SR
účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
c) účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, ale len v prípade
zranenia resp. úmrtia osôb
351. V ktorých prípadoch je potrebné bezodkladne dopravnú nehodu ohlásiť polícii?
a) v prípade, ak došlo k usmrteniu osoby
b)
v prípade, ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby
c)
v prípade, ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby, alebo došlo k poškodeniu všeobecne prospešného zariadenia alebo unikli
nebezpečné veci
d)
v prípade, ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby, alebo došlo k poškodeniu všeobecne prospešného zariadenia alebo
unikli nebezpečné veci, alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona
352. Ktoré poistenie je povinné pri prevádzke vozidla používaného na podnikanie v cestnej doprave?
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a) havarijné poistenie motorového vozidla
b)
poistenie motorového vozidla proti krádeži
c)
poistenie motorového vozidla proti živelným pohromám
353. Môže byť účastníkovi dopravnej nehody v trestnom konaní z poistenia zodpovednosti dopravcu dohodnutý obhajca?
a)
nie
b)
na území SR nie, ale je možné dohodnúť obhajcu v prípade, že dopravná nehoda vznikla v zahraničí
c)
áno, ale len v prípade, že dopravná nehoda vznikla na území SR
áno
354. Z akého dokladu je možné zistiť, kde je účastník dopravnej nehody poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla?
a)
z vodičského preukazu
b)
z technického preukazu vozidla
z tzv. zelenej karty
c)
z nákladného listu CMR
355. Aké musí mať uzatvorené poistenie vodič medzinárodnej cestnej dopravy?
a) životné poistenie s dobou poistenia minimálne 5 rokov
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
b)
poistenie CMR
c)
havarijné poistenie
356. Ktoré druhy poistenia vyplývajú zo zákonov pre dopravcu ?
a) havarijné poistenie
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a pri vodičov medzinárodnej cestnej dopravy
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
b) Poistenie proti škode na vozidle a krádeži vozidla
c)
Poistenie osobnej batožiny osádky vozidla
357. Komu je možné hradiť škodu zavinenú vlastným vozidlom z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla?
a)
škodu na vlastnom vozidle
b)
každému účastníkovi cestnej premávky pri vzniku dopravnej nehody
inému účastníkovi cestnej premávky, ktorý nezavinil dopravnú nehodu
c)
škodu na vlastnom aj cudzom vozidle
358. Je možné dopisovať alebo meniť údaje na tzv. „Zelenej karte“ zo strany vodiča?
dopisovanie alebo menenie údajov má za následok neplatnosť Zelenej karty
a)
vodič môže dopisovať a meniť údaje, ale iba strojopisom
b)
vodič môže dopisovať a meniť údaje v prípade aktualizácie údajov na karte
c)
vodič môže iba dopisovať údaje, nie je prípustné meniť údaje
359. Vodič, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody:
je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo
a)
je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo iba v prípade, ak došlo k hmotnej škode na majetku vyššej ako 500 EUR
b)
je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo iba v prípade, ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb
c)
nie je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo
360. Pri preprave nebezpečných vecí
musí vodič mať pri sebe písomné pokyny od dopravnej firmy a opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti
a) vodič musí vedieť aké opatrenia vykonať, ak mu je vozidlo odcudzené
b)
vodič nesmie nikde zastavovať, aby sa obmedzilo riziko vzniku nebezpečných situácií
c)
nie sú žiadne zvláštne opatrenia
361. Kto zodpovedá za označenie prepravných obalov pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou?
a)
vždy dopravca
b)
bezpečnostný technik dopravcu a osádka vozidla dopravcu, ktorá bude prepravovať nebezpečné veci
c)
dispečer dopravcu za prítomnosti osádky vozidla dopravcu, ktorá bude prepravovať nebezpečné veci
odosielateľ nebezpečných vecí
362. Ktoré látky a predmety (tovar) sú považované za nebezpečné z pohľadu Dohody ADR?
a) sú to nebezpečné veci, ktoré sú hrozbou pre zdravie a život osôb
b)
sú to nebezpečné veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú
vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb
sú to nebezpečné veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú
vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva, alebo pre zložky životného prostredia
c)
sú to nebezpečné veci, ktoré sú hrozbou pre životné prostredie alebo niektoré jeho zložky
363. Čo sa zaradzuje tiež medzi nebezpečné veci?
a)
všetok komunálny odpad
nebezpečné odpady
b) živé zvieratá
c)
kovový šrot
364. Akú povinnosť má dopravca pri preprave nebezpečných vecí pri preberaní sprievodnej listiny k tovaru?
a) označiť prepravné obaly bezpečnostnými značkami
preveriť sprievodnú listinu, prípadne ďalšie doklady, ktoré poskytol odosielateľ, z hľadiska, či nebezpečné veci možno v cestnej
doprave prepravovať, a ak áno, akými vozidlami a za akých podmienok
b) preveriť obsah prepravovaných vecí chemickým rozborom
c)
oznámiť odosielateľovi, kedy bude tovar dodaný príjemcovi
365. Aké sú základné povinnosti odosielateľa nebezpečných vecí vo vzťahu k dopravcovi, ktorý bude prepravu nebezpečných vecí
vykonávať?
je povinný na každú prepravu vyhotoviť sprievodnú listinu a písomné pokyny
a) je povinný stanoviť trasu prepravy aj s časovým harmonogramom
b)
je povinný vypracovať písomné pokyny v prípade nehody v anglickom, nemeckom, francúzskom a slovenskom jazyku
c)
je povinný na každú prepravu vyhotoviť sprievodnú listinu, pričom písomné pokyny nie sú povinné
366. Kto sa musí oboznámiť s písomnými pokynmi na prepravu a manipuláciu s nebezpečnými vecami?
a)
iba prepravca
b)
iba dopravca
c)
iba osádka vozidla
osádka vozidla, prípadne sprievodných vozidiel, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečných
vecí alebo na inej manipulácii s nimi
367. Aké doklady musí mať vodič pri preprave nebezpečných vecí vo vozidle?
sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenia o školení a skúške osádky vozidla,
osvedčenie o schválení vzorky obalu na prepravu nebezpečných vecí, ako aj potvrdenie o dopravno-psychologickom
vyšetrení
a)
sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí
b)
sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenia o školení a skúške osádky vozidla
c)
sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenia o školení a skúške osádky vozidla
nie je povinné mať vo vozidle
368. Čo je základnou povinnosťou osádky vozidla pred započatím prepravy nebezpečných vecí?
oboznámiť sa s pokynmi pre prípad nehody
a)
oboznámiť sa s trasou prepravy
b)
skontrolovať správne hustenie pneumatík
c)
označiť prepravné obaly bezpečnostnými značkami
369. Aké úkony je vodič povinný okamžite vykonať v prípade, ak je prvý, kto dorazil na miesto dopravnej nehody?
a)
okamžite poskytnúť zraneným prvú pomoc bez ohľadu na rozsah ich zranení
b)
okamžite poskytnúť zraneným prvú pomoc, pričom jeho bezpečnosť je v tomto prípade druhoradá
c)
najskôr zaistiť vlastnú bezpečnosť, následne posúdiť rozsah zranení a vykonať opatrenia súvisiace s bezpečnosťou
zranených
nemôže vykonať žiadne úkony okrem privolania polície
d)
370. Je povolená hranica koncentrácie alkoholu v krvi vodiča v rámci EÚ jednotná?
a)
b)
nie, nie je jednotná
áno, je jednotná
c)
áno, je jednotná, ale len pre vodičov osobných automobilov
d)
áno, je jednotná, každá krajina EÚ má implementovanú nulovú toleranciu alkoholu v krvi vodiča
371. Ktorí účastníci cestnej premávky sú najzraniteľnejší?
a)
chodci a cyklisti
b)
vodiči osobných automobilov
c)
spolucestujúci v osobnom automobile
d)
vodiči vozidiel cestnej nákladnej dopravy
372. So zvyšujúcou sa rýchlosťou motorového vozidla sa dráha potrebná pre zastavenie vozidla:
a) skracuje
b)
predlžuje
c)
nemení, pretože rýchlosť vozidla nemá vplyv na brzdnú dráhu
d)
predlžuje len u vozidiel cestnej nákladnej dopravy, u osobných automobilov má rýchlosť vozidla zanedbateľný vplyv na jeho
brzdnú dráhu
373. Čo je najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody?
a)
ľudský faktor
b)
technický stav vozidla
c)
preprava nevhodnej tovarovej skupiny vo vzťahu k použitému vozidlu
d)
lesná zver
374. So zvyšujúcou sa rýchlosťou motorového vozidla sa pravdepodobnosť usmrtenia chodca pri zrážke s vozidlom:
a) znižuje
b)
zvyšuje
c)
nemení, pretože rýchlosť vozidla nesúvisí s rozsahom poranení chodca pri dopravnej nehode
d)
zvyšuje, len ak k dopravnej nehode došlo na diaľnici alebo rýchlostnej ceste
375. Musí byť správa o dopravnej nehode medzi dvomi vozidlami podpísaná oboma vodičmi?
a)
áno musí
b)
áno musí, ale len v prípade, ak ich výpovede o dopravnej nehode nie sú protichodné
c)
nie nemusí
d)
nie nemusí, ak ich výpovede o dopravnej nehode sú rovnaké
376. Môžu byť v správe o dopravnej nehode uvedené aj protichodné výpovede jej účastníkov?
a)
áno môžu, ale len v prípade, ak ich každý z účastníkov podloží svedectvami minimálne 10 svedkov
b)
áno môžu, ale len ak ide o nehodu medzi štátnymi príslušníkmi iných štátov a protichodnosť výpovedí vznikla z dôvodu používania
rôznych cudzích jazykov účastníkmi dopravnej nehody
c)
d)
áno môžu
nie nemôžu
377. Aké úkony môže uskutočniť poisťovňa po odovzdaní správy o dopravnej nehode účastníkom nehody?
a)
môže obhliadnuť vozidlo priamo odborníkom z poisťovne alebo zmluvnou spoločnosťou do 24 hodín od dopravnej nehody a len
v prítomnosti polície
b)
môže obhliadnuť vozidlo priamo odborníkom z poisťovne alebo zmluvnou spoločnosťou
c)
poisťovňa nemôže podniknúť žiadne kroky okrem náhrady škody majiteľovi poškodeného vozidla
d)
poisťovňa nemôže podniknúť žiadne kroky
378. Je Slovenská republika členským štátom medzinárodného poisťovacieho systému zelenej karty?
a)
b)
áno, je členským štátom systému zelenej karty
nie, nie je členským štátom systému zelenej karty
c)
nie, ale je v štádiu prístupových rokovaní pre vstup do systému zelenej karty
d)
nie, nie je členským štátom systému zelenej karty, pretože vstupom SR do EÚ systém zelenej karty v SR zanikol
379. Čo je cieľom boja proti kriminalite a organizovanému zločinu?
a)
mobilita a pripravenosť policajných zložiek
b)
preukazovanie pôvodu majetku obyvateľov
c)
garantovanie bezpečnosti obyvateľov
d)
zvyšovanie počtu policajtov
380. Čo je úlohou Schengenského informačného systému?
a) získavanie informácií o platcoch DPH v rámci EÚ
b)
podávanie hlásení v systéme Intrastat
c)
získavanie a spracovávanie informácií o výkonoch jednotlivých druhov dopráv od národných štatistických úradov
d)
riadenie kontroly vonkajších hraníc EÚ
381. Ktorá hranica je z hľadiska nelegálnej imigrácie do SR najrizikovejšia?
a)
medzi SR a ČR
b)
medzi SR a Ukrajinou
c)
medzi SR a Maďarskom
d)
medzi SR a Rakúskom
382. Čo hrozí vodičovi cestnej nákladnej dopravy alebo autobusovej dopravy, ak by mu bolo preukázané zapojenie do pašovania
ilegálnych prisťahovalcov?
pokuta vo výške 3500 EUR
a)
odňatie kvalifikačnej karty vodiča na 2 roky
b)
c)
väzenie
odňatie kvalifikačnej karty vodiča na 2 roky a pokuta vo výške 3500 EUR
383. Môžu pracovníci Colnej správy v uniforme zastavovať nákladné vozidla a autobusy?
a)
len autobusy
b)
len nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 ton
c)
nemôžu autobusy na pravidelných autobusových linkách
d)
áno
384. Ktoré miesta predstavujú potenciálne najväčšie riziko útoku kriminálnych živlov na vodiča a vozidlo s tovarom?
a)
autoservisy
b)
c)
parkoviská
logistické centrá
d)
trajekty
385. Ktoré opatrenie môže výrazne eliminovať útoky kriminálnych živlov na vodičov a vozidlá s tovarom?
a) nasadzovanie len dvojčlenných osádok
b)
čerpanie pohonných látok len cez deň, nie v nočných hodinách
c)
d)
využívanie bezpečných parkovísk
zamestnávanie len fyzicky zdatných vodičov schopných odolať fyzickému útoku
386. Ako vplýva sprísňovanie emisných limitov vozidiel cestnej dopravy na produkciu emisií škodlivín vo výfukových plynoch?
a)
b)
sprísňovaním emisných limitov sa množstvo produkovaných škodlivín vo výfukových plynoch vozidla znižuje
sprísňovaním emisných limitov sa množstvo produkovaných škodlivín vo výfukových plynoch vozidla zvyšuje
c)
sprísňovanie emisných limitov nemá vplyv na množstvo produkovaných škodlivín vo výfukových plynoch vozidla
d)
emisné limity vozidiel sa sprísňujú len vtedy, ak s tým súhlasí dopravca
387. Aké ochranné pracovné pomôcky by mal použiť vodič pri nakládke a vykládke sypkých substrátov ohrozujúcich prašnosťou
jeho zdravie?
a)
respirátor a ochranné okuliare, ak je viditeľnosť menšia ako 5 metrov
b)
len respirátor
c)
respirátor a ochranné okuliare alebo ochrannú masku, ale len ak nakládka alebo vykládka trvá viac ako 1 hodinu
d)
respirátor a ochranné okuliare alebo ochrannú masku
388. Čo pomáha znižovať možnosť mikrospánku pri monotónnej jazde po diaľnici?
a)
pred jazdou sa dosýta najesť
b)
c)
žuvať žuvačky alebo sušené ovocie a podobne
počúvať nehlasitú ukľudňujúcu hudbu
d)
robiť si prestávky pod 4,5 hodinách nepretržitej jazdy, v trvaní najmenej 10 minút
389. Po nepretržitej 4,5 hod. jazde pri čerpaní bezpečnostnej prestávky, po ktorej bude nasledovať jazda toho istého vodiča sa
odporúča?
a)
celú prestávku stráviť na ležadle
b)
počas prestávky odstrániť drobné poruchy na vozidle
c)
opustiť sedadlo vodiča a vykonať cviky, ktoré uvoľnia napríklad chrbticu a pomôžu predchádzať únave a vplyvu na
zdravie vodiča
d)
opustiť sedadlo vodiča a dobre sa najesť a požiť energetický nápoj
390. Hasiace prístroje a autolekárničky, ak sú zabezpečené proti odcudzeniu a vandalizmu, napríklad umiestnením vo vnútornej
zamykateľnej skrinke alebo za rozbitným sklom?
a)
musia byť jasne označené, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade
havarijnej situácie
b)
musia byť označené červeným krížom, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade
havarijnej situácie
c)
nemusia byť označené, ale musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade havarijnej situácie
d)
musia byť jasne označené zeleným krížom, pričom nemusia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v
prípade havarijnej situácie
391. Kde musí byť bezpečnostný reflexný odev napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka?
a)
bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje vo vozidle, je to na vodičovi
b)
nie je to predpísané
c)
bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v uzamykateľnej skrine, ktorá nemusí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla
d)
bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla
392. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie N2 a N3?
a) len jeden hasiaci prístroj, ktorého celková hmotnosť náplne je najmenej 10 kg
b)
jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg
c)
jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 10 kg
d)
len jeden hasiaci prístroj, ktorého celková hmotnosť náplne je najmenej 12 kg
393. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste
a)
pričom musia byť chránené proti krádeži zámkom
b)
pričom umiestnenie nie je to predpísané
c)
pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla
d)
pričom všetky musia byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla
394. Pokiaľ cúvanie zabezpečuje iná osoba
a)
vodič môže cúvanie dokončiť, ak vie správne odhadnúť vzdialenosť
b)
vodič musí nacúvať k miestu nakládky alebo vykládky s presnosťou 5 cm
vodič musí vozidlo okamžite zastaviť, pokiaľ sa mu táto osoba stratí z výhľadu
c)
musí dávať pozor na iné zaparkované vozidlá
395. Rýchlosť odbúravania alkoholu v krvi
a) sa dá ovplyvniť množstvom vypitej kávy
b)
sa dá ovplyvniť spánkom
c)
sa dá ovplyvniť jedením
sa nedá ovplyvniť
396. Reakčnú dobu vodiča predlžuje
a)
alkohol v krvi
b)
alkohol v krvi a rovnako aj únava vodiča
únava vodiča, alkohol v krvi a jeho sústredenosť
c)
len vek vodiča
397. Jazda dolu svahom so zaradeným prevodovým stupňom
a)
slúži na to aby vozidlo nedosiahlo vysokú rýchlosť
slúži na to, aby vodič nemusel neprimerane často používať prevádzkovú brzdu. Kompresor pritom stále dodáva zvýšené
množstvo tlakového vzduchu.
b)
zvyšuje spotrebu paliva
c)
nemá vplyv na bezpečnosť jazdy
398. Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou 60 km/h, znamená to, že za jednu sekundu prejde vzdialenosť
a)
10,15 m
b)
20,25 m
c)
30,33 m
16,67 m
399. Ak je nevyhnutné vystúpiť na ložný priestor vozidla alebo z neho zostúpiť, musí sa použiť
a)
výťah
b)
pohyblivé schody
rebrík alebo iné rovnocenné zariadenie
c)
hydraulická plošina
400. Ak je nevyhnutné vystúpiť na ložný priestor vozidla alebo z neho zostúpiť, musí vodič byť vybavený
a)
ochrannými okuliarmi
b)
pracovnou obuvou
firemným oblečením
pracovným oblečením
Download