Uploaded by Marek Michalov

Nariadenie č. 561

advertisement
www.tachospeed.cz
Naøízení 561/2006
èas jízdy
DOBA ØÍZENÍ A PØESTÁVEK v DDØ - 1 øidiè
15 min.
30 min.
I. èást
II. èást
4 hod. 30 min.
èas pohotovosti
- 9 hod. jízdy
45 min. 4 hod. 30 min.
odpoèinek / pøestávka
max. 2 krát
týdnì
45 min. 4 hod. 30 min.
spravný
C
nespravný
C
4 hod. 30 min.
- 10 hod.
jízdy
45 min. 1 hod.
týden - od po. 0:00 do ne. 24:00
DENNÍ DOBA ODPOÈINKU - 1 øidiè (24 hod. od první aktivity)
Další 24-hodinová doba
PRAVIDELNÝ
- 11 hod.
11 hod.
Grafické zpracování nemùže být
modifikováno ani používáno ve zmìnìné
podobì, zvláštì pak bez loga a adresy
stránek www.tachospeed.cz bez souhlasu
firmy Infolab P. Narloch.
Další 24-hod. doba
I. èást
II. èást
PRAVIDELNÝ
DÌLENÝ
3 hod.
- 3+9 hod.
9 hod.
Další 24-hod. doba
ZKRÁCENÝ
- 9 hod.
9 hod.
www.tachospeed.cz
MAX 3x9 MEZI DVÌMA TÝDENNÍMI DOBAMI ODPOÈINKU - viz níže
DENNÍ DOBOU ØÍZENÍ (DDØ) - doba mezi dobami odpoèinku
C
4 hod. 30 min.
4 hod. 30 min.
C
4 hod. 30 min.
8 hod.
11 hod.
DOBA ØÍZENÍ A PØESTÁVEK v DDØ - 2 a více øidièù
4 hod. 30 min.
45 min.
4 hod. 30 min.
45 min.
4 hod. 30 min.
4 hod. 30 min.
45 min.
4 hod. 30 min.
18 hod.
jízdy
max. 2 krát
týdnì
20 hod.
jízdy
* interpretace Evropské komise dovoluje zapoèítat do období pøestávek v osádkové jízdì prvních 45 minut pohotovosti øidièe-spolujezdce;
dùvod: 20h
+ 4x45min.
+ 9h
= 32h což pøesahuje dobu 30h – proto pøestávka v režimu
nemá být požadována
DENNÍ DOBA ODPOÈINKU - 2 a více øidièù (v 30 hod. od první
aktivity)
Další 24-hod. doba
9 hod.
dohromady
www.tachospeed.cz
- 9 hod.
ÈAS JÍZDY A ODPOÈINKU V DVOU PO SOBÌ NÁSLEDUJÍCÍCH TÝDNECH
po. 00:00
po. 00:00
po. 00:00
po. 00:00
po. 00:00
10h 10h 9h 9h 9h 9h 10h 10h 4h 4h 3h 3h 10h 10h 9h 9h 9h 9h 10h 10h 4h 4h 3h 3h
45h
24h
PRAVIDELNÝ
PRAVIDELNÝ
ZKRÁCENÝ
9
9 9
max. 3x9
INTERVAL
max. 6x24h
11
24h
max. 56 hod. jízdy
max. 90 hod. jízdy
24h
45h
9
9
9
20h
PRAVIDELNÝ
9
11
9
45h
C
C
45h
max. 90 hod. jízdy
C
max. 56 hod. jízdy
max. 90 hod. jízdy
max. 3x9
max. 6x24h
PRAVIDELNÝ
C
KOMPENZACE ZKRÁCENÍ PØED KONCEM TØETÍHO TÝDNE
***max. po 6-ti 24 hodinových obdobích musí následovat týdenní odpoèinek; 2 další týdny jsou kontrolovány køížovým zpùsobem tzn. v ètyøech po sebe následujících týdnech 1. s 2., 2. s 3, 3. s 4.;
ve dvou následujících týdnech musí být jeden z odpoèinkù min. 45 hodinový, v následujícím týdnu mùže být zkrácen do min. 24 hodin, který musí být rekompensován vyváženým odpoèinkem
z minimálnì 9 hodinovým denním odpoèinkem využitým jednorázovì pøed koncem tøetího týdne následujícím po daném týdnu.
NA TRASE KE KONTROLE – KOTOUÈE /VÝTISKY /KARTA ØIDIÈE / OSVÌDÈENÍ O PRÁCI - AKTUÁLNÍ DEN A TAKY 28 PØEDCHÁZEJÍCH DNÙ
VE FIRMÌ KE KONTROLE – KOTOUÈKY /DIGITÁLNÍ SOUBORY .DDM/.ESM Z KARET A TACHOGRAFU 365 DNÍ OD MOMENTU ARCHIVACE
Download