Uploaded by january

fili-121-week-1-20-1-for-abm-grade-12-stdents

advertisement
lOMoARcPSD|27632521
FILI 121 WEEK 1 20 1 for ABM GRADE 12 STDENTS
Accountancy (AMA Computer University)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
CREATED BY: KUYA JOVERT
Ito
ang may pinakamahabang bahagi ng sulatin.
The correct answer is: Katawan
Malilinang ang pagsusuri at obserbasyon ng isang indibidwal sa pagbabasa at pagsusulat ng
akademikong sulatin.
The correct answer is: True
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa mga sumusunod.
Encyclopedia
The correct answer is: Reperensyal
Ang bahaging ito ay naglalaman na ng kabuuan ng sulatin.
The correct answer is: Wakas
Maaaring bumuo ng sariling istruktura sa pagbuo ng isang sulating akademikong sulatin.
The correct answer is: False
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Pagsulat ukol sa hiram na sansaysay bilang patunay ng mga sinasaliksik o natuklasan bilang
pangangailangang pang-akademiko.
The correct answer is: Tesis
Maaaring opinyon lamang ang gamitin sa pagbuo ng akademikong sulatin.
The correct answer is: False
Hindi lamang ang mentalidad kundi pati na rin ang pagpapahalagang pansarili ang malilinang
sa paggawa ng sulating pang-akademiko.
The correct answer is: True
Nakatuon sa maraming paksa ang akademikong sulatin.
The correct answer is: True
Ang katotohanang natuklasan, napatunayan at naisulat na hindi na maaari pang magbago.
The correct answer is: False
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa sumusunod:
Mga salita mula sa mga IT (Gigabite, motherboard, at iba pa)
The correct answer is: teknikal
Ang hindi makatarungang pagpuna sa personalidad ng isang indibidwal.
The correct answer is: ad hominem
Nangangahulugan sa Ingles na, "After this, Therefore because of This."
The correct answer is: post hoc, ergo propter hoc
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa mga sumusunod:
Talaarawan.
The correct answer is: journalistik
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa sumusunod:
Dagli
The correct answer is: malikhain
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Sa bahaging ito ay maaari nang basahing muli, suriin at irebisa o iedit ang mga ideya,
magkaltas o magdagdag ng mga ideya kung kinakailangan.
The correct answer is: pagkatapos sumulat
Dito na ang aktuwal na pagsulat ng mga nakalap na impormasyon at pagbuo ng isang sulatin.
The correct answer is: habang sumusulat
Laging argumento lamang ang nilalaman ng lahat ng mga sulating pang-akademiko.
The correct answer is: False
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa diksyunaryo.
The correct answer is: Reperensyal
Naglalaman ito ng introduksyon, o ang magbibigay ng impresyon at motibasyon sa mambabasa
kung ipagpapatuloy pa niya ang pagbabasa sa teksto.
The correct answer is: Panimula
Maaaring magsingit ng isa pang paksa sa pagbuo ng isang sulating may paksa na.
The correct answer is: False
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Pagsasalin ng mga simbolo sa isang materyales tulad ng papel, kahoy, bato at iba pa na
naghahatid ng ideya o mensahe.
The correct answer is: Pagsulat
Dapat may iisang wika lamang ang gagamitin sa pagbubuo ng isang sulating pang-akademiko.
The correct answer is: True
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Mahirap na uri ng sulatin sapagkat nangangailangan ito ng matinding pananaliksik upang
maging reperensya.
The correct answer is: Reperensyal
Nangangalap ng mga impormasyon ang mananaliksik sa pamamagitan ng interbyu.
The correct answer is: bago sumulat
Nangangahulugan sa Ingles na “It does not follow.”
The correct answer is: non sequitur
Sa manunulat nakasalalay ang impormasyon na ilalahad sa pagbuo ng isang sulatin.
The correct answer is: True
Maaaring magkaroon ng mga salitang di-pormal sa paglalahad ng mga impormasyon.
The correct answer is: False
Dapat laging nakasalalay sa interes ng akademikong komunidad ang isusulat.
The correct answer is: True
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Uri ng sulating naglalahad ng mga kaalaman o pangyayari sa paligid o maaaring personal na
pangyayari.
The correct answer is: journalistik
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Uri ng pagsulat na ginagawa sa akademikong institusyon.
The correct answer is: akademikong pagsulat
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Ang unang hakbang upang makabuo ng isang sulatin.
The correct answer is: bago sumulat
Likas sa akademikong sulatin ang magkaroon ng maraming argumento at kumbensyon.
The correct answer is: True
Bumubuo ng maraming ideya ang isang mag-aaral ukol sa paksang kanyang nais italakay.
The correct answer is: bago sumulat
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Pagsulat ng mga masisining na bagay na maaring batay sa imahinasyon o sumasalamin sa
totoong buhay.
The correct answer is: malikhain
Nagkaroon ng desisyon ang isang mananaliksik ukol sa kanyang paksang sasaliksikin.
The correct answer is: bago sumulat
Pinalitan ni Tonyo ang ilang salitang kanyang ginamit sa kanyang ginawang teksto.
The correct answer is: pagkatapos sumulat
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa balita sa dyaryo.
The correct answer is: journalistik
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Ito ay uri ng pagsulat na pumipili ng isang masining na sulatin. Dito ay pag-aaralan nang maigi
ang nilalaman at sa pamamagitan ng pagsulat ay ilalahad ang naobserbahan ng isang
manunulat.
The correct answer is: malikhain
Dinepensahan ni Che ang kanyang ginawang Tesis.
The correct answer is: pagkatapos sumulat
Bahaging dapat mag-iwan ng kaintalan sa mga mambabasa.
The correct answer is: wakas
May mabuting dulot ang pagsusulat ng akademikong sulatin.
The correct answer is: True
Kilalanin ang inilalahad sa mga sumusunod na bilang.
Uri ng sulating nakabatay sa isang grupo.
The correct answer is: Teknikal
Dapat lamang na nakatuon lamang sa iisang layunin ang paggawa ng akademikong sulatin.
The correct answer is: False
Kilalanin kung anong uri ng pagsulat ang ginagamit sa tula.
The correct answer is: Malikhain
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Madalas nasa di-pormal na uri ng sanaysay ang lakbay-sanaysay.
The correct answer is: Wasto
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Pagpapakita ito ng kaluluwa ng isang pananaliksik upang maging gabay sa mga interesado at
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
ayundin sa mga nagsasaliksik.
The correct answer is: Abstrak
Pagsusunod-sunod ng mga impormasyon sa mahahalagang detalye ayon sa pangyayari.
The correct answer is: Kronolohikal
Isulat ang letrang A kung ito ay sekwensiyal, B kung ito ay kronolohikal, at C ay prosidyural.
Tuloy-tuloy ang kaniyang paglakad na tila hindi alintana ang nasa paligid. Nang walang ano-ano
ay nagising ang kaniyang kamalayan sa malakas na preno at busina ng isang sasakyan sa
kaniyang gilid. Lumabas ang napakatikas at mala-Adonis na anyo at saka siya sinigawan ng
“Oy! Ano ka ba??”
The correct answer is: A
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
May mga balangkas ng isyu ukol sa sinaliksik.
The correct answer is: Introduksiyon
Nililinang ang nilalaman ng bawat kaisipan.
The correct answer is: habang sumusulat
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Naiisa-isa ang mga isyung may kaugnay sa natuklasan.
The correct answer is: Introduksiyon
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Ipinakikilala ang pananaliksik at mga isyu ukol dito para sa isang talakayan.
The correct answer is: Introduksiyon
Pagbabahagi ng mga kaalaman ukol sa paksa.
The correct answer is: bago sumulat
Nagkakaroon ng brainstorming o pagbibigay ng saloobin.
The correct answer is: bago sumulat
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Isiniksik ang impormasyon ng pananaliksik nang daglian.
The correct answer is: Abstrak
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Kailangang laging may interes sa pagtuklas sa napuntahang lugar.
The correct answer is: Wasto
Sulating ginagamit ng imahinasyon.
The correct answer is: Malikhain
Pagkakaltas at pagdadagdag ng ideya.
The correct answer is: pagkatapos sumulat
Pagsusunod-sunod ng mga hakbang o proseso ng paggawa.
The correct answer is: Prosidyural
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Tukuyin kung ang nasa bawat bilang ay tumutukoy sa INTRODUKSYON o ABSTRAK.
Mayroong balangkas ng isyu.
The correct answer is: Introduksyon
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Kapag nagsusulat na ng lakbay-sanaysay ay gumamit ng ikalawang panauhang punto de vista.
The correct answer is: Hindi Wasto
Pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa isang kuwento o salaysayin na ginagamitan ng
mga panandang naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod tulad ng una, pangalawa.
The correct answer is: Sekwensiyal
Ito ay pagbubuod ng akademikong sulatin na laging mababasa sa panimula o introduksiyon ng
pag-aaral.
The correct answer is: Abstrak
Isa sa mga katangian ng akademikong sulatin ay ang makatuklas ng mga bagong
impormasyon.
The correct answer is: Mali
Wikang pinagmulan ng salitang abstract.
The correct answer is: Latin
Paglalarawan gamit ang teksto sa mga mambabasa ng mga pangunahing ideya.
The correct answer is: Deskriptib
Ito ay bahagi ng pananaliksik na ang layunin ay ipakilala ang isang natuklasang impormasyon.
The correct answer is: Introduksyon
Gumagawa ng panayam para sa impormasyon.
The correct answer is: bago sumulat
Pag-iisip ng paksa para sa isang sulatin.
The correct answer is: bago sumulat
Ayon sa kanya ang akademikong sulatin ay dapat maglahad ng mahahalagang argument.
The correct answer is: Karen Gocsik
Isulat ang letrang A kung ito ay sekwensiyal, B kung ito ay kronolohikal, at C ay prosidyural.
Ang pagboto ay parehong karapatan at responsibilidad. Karapatan sapagkat bawat taong
kabilang sa isang lipunan ay may kalayaang pumili sa tingin niya’y karapat dapat na mamuno
sa kaniyang lipunan.Responsibilidad sapagkat ito ay tungkuling dapat gampanan ng isang may
malasakit na mamamayan para sa kaniyang bayan.
The correct answer is: B
Tukuyin kung ang nasa bawat bilang ay tumutukoy sa INTRODUKSYON o ABSTRAK.
Naglalahad ng implikasyon ang isang pananaliksik
The correct answer is: Abstrak
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Ang lakbay-sanaysay ay pagsulat ng saloobin.
The correct answer is: Hindi Wasto
Sapat na ang isang katibayan sa pagsulat ng isang sulating pang-akademiko.
The correct answer is: Mali
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Ibinubuod nang daglian ang kabuuan ng isang pananaliksik kasama ang kongklusyon
The correct answer is: Abstrak
Ang akademikong pagsulat ay ginagawa lamang ng isang indibidwal na iskolar.
The correct answer is: Tama
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Magkapareho lamang ang konsepto ng turista at naglalakbay upang makapagsulat.
The correct answer is: Hindi Wasto
Tukuyin kung ang nasa bawat bilang ay tumutukoy sa INTRODUKSYON o ABSTRAK.
Naglalahad ng resulta ng isang pananaliksik
The correct answer is: Abstrak
Uri ng pagsulat na pampersonal o pampahayagan.
The correct answer is: Jornalistik
Ang salitang syntithenai ay nangangahulugang __________.
The correct answer is: Pagsamahin
Dapat laging deskriptib ang ginagawang akademikong sulatin.
The correct answer is: Mali
Dapat isang wika lamang ang gagamitin sa pagsulat akademikong sulatin.
The correct answer is: Tama
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Obhektibo ang paglalahad at hindi na kailangan pang ipaliwanag ang kahalagahan ng sinaliksik.
The correct answer is: Abstrak
Tukuyin kung ang nasa bawat bilang ay tumutukoy sa INTRODUKSYON o ABSTRAK.
Nagpapahayag ng proposisyon
The correct answer is: Introduksyon
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Makagagawa ka ng isang napakaganda at epektibong lakbay-sanaysay nang hindi
napupuntahan ang lugar at hindi nararanasan ang pakiramdam nang nandoon sa lugar na iyon.
The correct answer is: Hindi Wasto
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Binabanggit dito ang mga paraan kung paano isinagawa ang sinaliksik.
The correct answer is: Abstrak
Pagsasaayos ng mga impormasyon ukol sa paksa.
The correct answer is: habang sumusulat
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Ang pagsulat ay kapwa mental at sosyal na gawain.
The correct answer is: Tama
Nagwawasto ng bawat bantas at baybay.
The correct answer is: pagkatapos sumulat
Alamin kung ang mga sumusunod na kaparaanan ay
Nangangalap ng impormasyon.
The correct answer is: bago sumulat
Ang akademilong pagsulat ay intelektuwal na pagsulat.
The correct answer is: Tama
Ayon sa kanila ang abstrak ay may dalawang uri.
The correct answer is: University of Adelaide
Isulat ang letrang A kung ito ay sekwensiyal, B kung ito ay kronolohikal, at C ay prosidyural.
Sagutan ang mga impormasyong hinihingi at ipasa ito sa unang counter. Hintayin na matawag
ang iyong pangalan at sundin ang susunod na proseso.
The correct answer is: C
Isulat ang letrang A kung ito ay sekwensiyal, B kung ito ay kronolohikal, at C ay prosidyural.
Isulat ang mga asignaturang dapat ienrol at isaka ipakaencode ang mga ito sa counter.
Pagkatapos, pumunta sa accounting area para bayaran ang matrikula.
The correct answer is: C
Ang pagsulat ay paggamit ng simbolo upang mabasa at maunawaan ang saloobin ng isang tao.
The correct answer is: Tama
Maaaring magkaroon ng mga salitang di-pormal sa paglalahad ng mga impormasyon.
The correct answer is: False
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Kailangang talakayin ang lugar, ang matinding damdaming nadama sa naranasan sa
lugar,kultura at iba pa.
The correct answer is: Hindi Wasto
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
May paglalahad ng lagom ng isang mahalagang paksang natuklasan.
The correct answer is: Abstrak
Tama lamang na instrument lamang ang dapat gamitin sa pagsulat.
The correct answer is: Mali
Paglalahad ng mga mahahalagang ideya at punto na nilagom mula sa paksa, layunin, kaligiran,
metodolohiya, kinalabasan ng pag-aaral at kongklusyon.
The correct answer is: Impormatib
Isulat ang letrang A kung ito ay sekwensiyal, B kung ito ay kronolohikal, at C ay prosidyural.
Patuloy siyang nakatingin sa langit. Hinihintay niya ang kaniyang ina. Alas-dose na ng gabi
nang dumating ang kaniyang ina na may dalang pansit.
The correct answer is: A
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Inilalahad ang mga nakalap na impormasyon.
The correct answer is: habang sumusulat
Tukuyin kung ang nasa bawat bilang ay tumutukoy sa INTRODUKSYON o ABSTRAK.
Nagbibigay ng rekomendasyon
The correct answer is: Abstrak
Tukuyin kung ang mga pahayag sa bawat bilang ay abstrak o introduksiyon.
Naglalahad ng proposisyon ng manunulat.
The correct answer is: Introduksyon
Likas na sa akademikong sulatin ang may kumbensyong sinusunod.
The correct answer is: Tama
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Dapat hindi maging literal ang mga obserbasyon sa napuntahang lugar.
The correct answer is: Wasto
Sulating ginagamit sa espisipikong larangan.
The correct answer is: Teknikal
Piliin ang salitang WASTO kung tama ang pahayag na nabasa. HINDI WASTO kung ito naman
ay taliwas.
Epektibo kung hindi itinatala ang mga nalaman na impormasyon.
The correct answer is: Wasto
Pagkopya ng mga ideya na hindi kinilala ang totoong may ari nito
The correct answer is: Plagiarism
Kahit ano lamang na larawan ay maaaring ilagay sa picto-essay.
The correct answer is: Mali
Tukuyin kung anong bahagi ng replektibong sanaysay ang mga sumusunod na pangungusap o
talata.
Makikita lamang ang halaga ng buhay at iba pang bagay na may kaugnayan sa buhay sa
pamamagitan ng pagsubok o kilala bilang problema. Nangangailangan lamang ng magandang
persepsyon sa buhay. Kung wala ka nito ay simula na ng problema.
The correct answer is: Kongklusyon
Pagsulat ng mga ginagad na mga ideya, konsepto at katotohanan sa pamamagitan ng pag-iisip
nang malalim, repleksyon o pagninilay mula sa mga naranasan o nararanasang pagkakataon.
The correct answer is: Replektibong-sanaysay
Tukuyin kung anong bahagi ng replektibong sanaysay ang mga sumusunod na pangungusap o
talata.
Hindi ba’t problema rin ang kawalan ng problema? Sapagkat nakakapag-isip ang isang tao ng
mapagkakaabalahan niya nang hindi nakakapagnilay ng mga kalalabasan ng piniling aksyon.
Napansin kong pinipili at nangyayari ito sa mga taong maraming biyayang natanggap at hindi
nagamit nang wasto.
The correct answer is: Katawan
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Nangangailangan ng pananaliksik sa pagbuo ng isang larawang sanaysay.
The correct answer is: Tama
Nakasalalay sa larawan ang isusulat ng isang manunulat upang makabuo ng isang larawang
sanaysay.
The correct answer is: Tama
Piliin ang oo kung ang pahayag sa bawat bilang ay ang dahilan kung bakit kailangan ng
repleksyon. Piliin ang hindi kapag ito ay isa sa mga dahilan.
Magkaroon ng realisasyon sa mga bagay-bagay
The correct answer is: Oo
Ayon sa tema ang picto-essay kung ito ay may mga serye ng larawan.
The correct answer is: Mali
Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapahiwatig ng katangian ng isang uri ng
picto-essay.
Nagbibigay ng tiyak na ideya bago pa mabasa ng isang mambabasa ang sanaysay ng isang
manunulat dahil sa serye ng larawan na inilatag.
The correct answer is: Pasalaysay
Tukuyin kung anong bahagi ng replektibong sanaysay ang mga sumusunod na pangungusap o
talata.
“Kung hindi ikaw ang solusyon, ikaw ang problema”, ito ang kasabihang nagmula sa mga
Aprikano. Napakagandang kasabihan bilang gabay upang magbigay ng ebalwasyon sa kung
ano mang pagsubok na nangyayari o pagkakataong nararanasan.
The correct answer is: Panimula
Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapahiwatig ng katangian ng isang uri ng
picto-essay.
Hindi nangangailangan ng napakaraming larawan sapagkat tama nang gumamit ng isang
larawan lamang.
The correct answer is: Ayon sa Tema
Tukuyin kung anong bahagi ng replektibong sanaysay ang mga sumusunod na pangungusap o
talata.
Ayon nga sa linya ng isang artista ay “Hindi nakakaganda ang pagiging nega (negatibo)”.
Natural lang ang mga pagsubok na pinagdadaanang ng bawat tao. Paano nga naman titibay
ang isang indibidwal na hindi dumaan sa pagpapanday? Kung nasasaktan tanda iyon na buhay
ka at doon mapahahalagahan ang kamatayan na katambal ng buhay.
The correct answer is: Katawan
Laging nangungumbinsi ang papel ng larawan sa larawang-sanaysay.
The correct answer is: Mali
Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapahiwatig ng katangian ng isang uri ng
picto-essay.
Ang isang larawan ay nagbibigay ng kabuuang ideya ng sanaysay,
The correct answer is: Ayon sa Tema
Piliin ang oo kung ang pahayag sa bawat bilang ay ang dahilan kung bakit kailangan ng
repleksyon. Piliin ang hindi kapag ito ay isa sa mga dahilan.
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Magkaroon ng kaugnayan at pagkaunawa sa lahat ng bagay.
The correct answer is: Oo
Pagbibigay ng manunulat ng kahalagahan ng isinasalaysay.
The correct answer is: Wakas
Kailangang limitado lamang ang mga ilalahad sa pagbuo ng isang picto-essay.
The correct answer is: Mali
Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapahiwatig ng katangian ng isang uri ng
picto-essay.
Nagbibigay ng mga mahahalagang pangyayari na ayon sa mga pagkakasunud-unod ng mga
pangyayari.
The correct answer is: Pasalaysay
Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapahiwatig ng katangian ng isang uri ng
picto-essay.
May sinusundan na sekwensiyal na kwento.
The correct answer is: Pasalaysay
Posibleng maaaring tawaging picto-essay ang isang picto-essay kapag ito ay walang larawan.
The correct answer is: Mali
Piliin ang oo kung ang pahayag sa bawat bilang ay ang dahilan kung bakit kailangan ng
repleksyon. Piliin ang hindi kapag ito ay isa sa mga dahilan.
Maproseso ang ating sariling pagkatuto.
The correct answer is: Oo
Ang larawan ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng picto-essay.
The correct answer is: Tama
Ang larawang may iisang pangungusap na naglalarawan sa isang larawan ay itinuturing na
larawang-sanaysay.
The correct answer is: Mali
Tukuyin kung anong bahagi ng replektibong sanaysay ang mga sumusunod na pangungusap o
talata.
Bakit kaya maraming tao ang pinoproblema ang problema samantalang ang problema walang
pinoproblema na problema? Iyan ang tanong ng mga taong madalas magreklamo sa kanilang
kinakaharap. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay hindi maiiwasan ang problema.
The correct answer is: Panimula
Piliin ang oo kung ang pahayag sa bawat bilang ay ang dahilan kung bakit kailangan ng
repleksyon. Piliin ang hindi kapag ito ay isa sa mga dahilan.
Mapaunlad ang sarili lamang.
The correct answer is: Oo
Paglalahad ng mga saloobin, pananaw, kuru-kuro, opinyon o anumang nais palitawin na ideya.
The correct answer is: Sanaysay
Piliin ang oo kung ang pahayag sa bawat bilang ay ang dahilan kung bakit kailangan ng
repleksyon. Piliin ang hindi kapag ito ay isa sa mga dahilan.
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Magkaroon ng sariling desisyon at maresolba ang sariling suliranin.
The correct answer is: Oo
Ayon sa kaniya may mga layunin kung bakit kailangang magnilay o magkaroon ng repleksiyon.
The correct answer is: Moon
Inilalahad ang mga paliwanag sa mga natamong aral at mga pagbabago.
The correct answer is: Katawan
Nagsasalaysay lamang ang inihahayag ng larawang-sanaysay.
The correct answer is: Mali
Isang komunikatibong pasalita na isinasagawa sa pampublikong lugar na may layuning
makapaglahad ng mga impormasyon at opinyon, makapagpaliwanag, mang-aliw o manghikayat
na tumutuon sa iisang paksa.
The correct answer is: Talumpati
Siguraduhing ______________ lamang ang gagawing bionote upang hindi mabagot ang mga
tagapakinig o mambabasa sa pagpapakilala sa tao.
The correct answer is: Maikli
Kumpletuhin ang ibinibigay na analohiya. Baybayin ito sa Filipino.
TALUMPATI NG LIDER NG NAGRARALLY :
MENSAHE NG BELDIKTORYAN : MAY PAGHAHANDA
The correct answer is: biglaan
Binibigyan lamang ng paksa ang isang tagapagsalita at saka ito ipaliliwanag.
The correct answer is: Impromptu o biglaang talumpati
Kumpletuhin ang ibinibigay na analohiya. Baybayin ito sa Filipino.
: TAGAPAKINIG
MANANALUMPATI : TAGAPAGSALITA
The correct answer is: awdiyens
Pagpapakita ito ng mga totoong impormasyon na may kinalaman ang bilang.
The correct answer is: Estadistika
Laging siguraduhing ______________ ang mga impormasyon.
The correct answer is: tama
Alamin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tinutukoy ang BIONOTE, TALAMBUHAY o
RESUME.
Isinusulat at maaaring basahin kung siya ay ipakikilala sa madla dahil sa kaniyang ambag sa
partikular na disiplina.
The correct answer is: Bionote
Paglalahad ito ng mga sitwasyon na magpapakita ng mga dahilan at kung ano ang mga epekto.
The correct answer is: Sanhi at Bunga
Alamin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tinutukoy ang BIONOTE, TALAMBUHAY o
RESUME.
Maaaring gamitin sa pag-aaral na may kinalaman sa paksang pinag-aaralan madalas ay sa
mga manunulat, bayani at iba pa.
The correct answer is: Talambuhay
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Panatilihin ang maayos na ______________ ng pagkakasulat kung bionote ay ililimbag sa
magasin, aklat at iba pa.
The correct answer is: pormalidad
Ito ay talumpating may paghahanda sa balangkas, mula sa panimula hanggang wakas ngunit
ang mga paliwanag bilang katawan ay nakasalalay na sa tagapagsalita.
The correct answer is: Talumpating Ekstemporanyo
Pagbibigay ng mga tiyak na kauhulugan sa pinakasimple o payak na paraan.
The correct answer is: Depinisyon
Tulad ng talumpating binabasa ay inihanda ang kabuuan sa anyong pasanaysay ngunit ito ay
isinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig.
The correct answer is: Talumpating isinaulo
Kumpletuhin ang ibinibigay na analohiya. Baybayin ito sa Filipino.
KAHULUGAN : DEPINISYON
DAHILAN AT EPEKTO :
The correct answer is: Sanhi at bunga
Tandaang may ______________ pinaggagamitan ang bionote.
The correct answer is: inilalaang
Ito ang pagbibigay ng mga anyo ukol sa mga sitwasyon, tao at mga bagay-bagay.
The correct answer is: Paglalarawan
Alamin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tinutukoy ang BIONOTE, TALAMBUHAY o
RESUME.
Isinusulat para sa pangangailangang pantrabaho.
The correct answer is: Resume
Kumpletuhin ang ibinibigay na analohiya. Baybayin ito sa Filipino.
SONA : TALUMPATING ISINAULO
SERMON NG PARI :
The correct answer is: ekstemporanyo
Panatilihin ang ______________ sa pagsulat ng bionote.
The correct answer is: katotohanan
Nasa ikatlong panauhan ang dapat na ______________ sa pagsusulat ng bionote.
The correct answer is: gamitin
Alamin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tinutukoy ang BIONOTE, TALAMBUHAY o
RESUME.
Personal at pinakatiyak na impormasyon ang isinusulat dito
The correct answer is: Resume
Ito ay sinulat sa anyong pasanaysay at binabasa nang buong lakas sa harap ng mga
tagapakinig.
The correct answer is: Talumpating binabasa
Magbigay ______________ sa mga mahahalagang detalye.
The correct answer is: empasis
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Kumpletuhin ang ibinibigay na analohiya. Baybayin ito sa Filipino.
KATAWAN : PAGTALAKAY SA PAKSA
: PAGLALAGOM
The correct answer is: PANGWAKAS
Magbigay ng mga sitwasyon o magsalaysay ang paraan dito upang matamo ang layuning
mapaunawa ang kaisipan sa mga nakikinig.
The correct answer is: Paghahalimbawa
Alamin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tinutukoy ang BIONOTE, TALAMBUHAY o
RESUME.
Sinusulat nang patalata at payak upang makilala at ipagbigay alam ang kredibilidad ng isang
tao sa kaniyang kakayahan.
The correct answer is: Bionote
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Komiks
Tamang Sagot: Malikhain
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Thesaurus
Tamang Sagot: teknikal
Ano ang pinakamalapit na paliwanag sa sinasabing ang pagbuo ng akademikong pagsulat ay
nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal?
Tamang Sagot: Nakadepende sa kakayahang magbasa at magsulat ng isang tao ang
mabubuong mabisang sulating akademik
Bakit sinasabing ang pagsulat ay kapwa isang mental at pisikal na gawain?
Tamang Sagot: Sapagkat kinakailangan ng matalas na isipan at kakayahang bumasa kasabay
ang paggamit ng kamay at mga mata sa pagsusulat
Ang mga mag-aaral ng AMA ay nag-aral ng iba’t ibang paraan ng pagsulat ng mga liham
pantrabaho. Nang makapagtapos sila ay nagamit nila ang kanilang kaalaman sa pagsulat ng
wastong liham sa kanilang trabaho at napaunlad pa. Anong layunin ng akademikong sulatin ang
natamo sa nasabing sitwasyon?
Tamang Sagot: Nalilinang at napapataas ang kalidad ng kaalaman
Alin sa mga sumusunod ang layunin ng akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Linangin at pataasin ang kalidad ng kaalaman ng mga mag-aaral
Ano ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang pagsulat?
Tamang Sagot: Aktong pagkilalaat pagsasailustrasyon ng mga nakita o nabasa sa anumang
gamit
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Nagiging mapanuri sa mga sinaliksik o binibigyang diskusyon
Tamang Sagot: Kapakinabangan
Bakit kailangang iuri ang mga sulatin?
Tamang Sagot: Upang maging malinawang mga tiyak na sulatin
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Ano ang mga pinakamatibay na datos para sa lakbay-sanaysay?
Tamang Sagot: Ang mga nakalap na impormasyon at naranasan sa lugar
Kailangang aralin ni George ang tamang gramatika sa pagsusulat ng abstrak. Anong katangian
ng akademikong sulatin ang nangingibabaw sa nasabing sitwasyon?
Tamang Sagot: Pili at wasto ang salita
Isang uri ng abstrak naang pangunahing layunin ay makapaglahad o makapagbigay ng mga
mahahalagang ideya na binuod ng isang manunulat ukol sa isang pag-aaral.
Tamang Sagot: Impormatib
Ano ang maliwanag at pinaksimpleng paradigmang isang kinopyang sulatin?
Tamang Sagot: Pagkilala sa mga simbolo, pagbasa, pagsulat
Bakit kailangang malaman ang proseso ng pagsulat?
Tamang Sagot: Sapagkat magiging magulo at hindi magiging mabisa ang isang sulatin kung
hindi ito dumadaan sa wastong proseso
Ano ang pinakamalapit na kahulugan ng akademikong pagsulat?
Tamang Sagot: Pagbuo ng mga sulatin partikular ng sa akademikong institusyon.
Ang salitang synthesis ay nagmula sa salitang griyego na____.
Tamang Sagot: Syntithenai
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Maikling kwento
Tamang Sagot: Malikhain
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Natututo sa mga paraan ng pagsulat
Tamang Sagot: Kapakinabangan
Sa anong layuning inilalahad ang abstrak?
Tamang Sagot: Obhektibo
Ang salitang abstrak ay mula sa salitang _____.
Tamang Sagot: Abstrahere
Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kapakinabang dulot ng akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Natututo ang parehong manunulat at mambabasa.
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Makatuklas pa ng iba pang opinyon at katotohanan
Tamang Sagot: Layunin
Ano ang natatanging katangiang taglay ng lakbay-sanaysay sa iba pang uri ng sanaysay?
Tamang Sagot: May paglalahad at paglalarawan sa napuntahang lugar
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Magiging bukas sa mga naitalakay na isyu
Tamang Sagot: Kapakinabangan
Sa paanong paraan nakatutulong ang akademikong pagsulat sa mga mambabasalalo na sa
mga mag-aaral?
Tamang Sagot: Nakapagbibigay ng alalay, impormasyon para sa kaalamang nais matamo
Ang pagbuo ng akademikong pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang
indibidwal (Arrogante et. al., 2007). Nangangahulugan lamang na ito ay_____.
Tamang Sagot: Dapat lamang na paglaanan ng talino at hinubog na kakayahan ng isang
manunulat ang pagsusulat nito.
Bakit kailangang bigyang pagkilala sa pagsusulat ng akademikong sulatin ang mga taong
nakabuo sariling ideya ukol sa espisipikong paksa?
Tamang Sagot: Dahil labag sa batas ang bastang pagkopya ng anumang ideya
Hindi hinayaan ng isang mananaliksik na maging maligoy ang kaniyang sinusulat na saliksik. Sa
pagkakataong nabanggit ay anong katangian ng akademikong sulatin ang pinairal?
Tamang Sagot: Pokus sa isang paksa
Aling sitwasyon ang nagpakita ng pagsunod sa estratehiya sa akademikong pagsusulat?
Tamang Sagot: Pagkonsulta sa bihasa
Ang sinulat na sanaysay ba ay maaaring maging talumpati?
Tamang Sagot: Oo, kapag binasa sa madla
Si Ana ay may ginagawang tesis. Lagi niyang kinukuha kung saan niya nakukuha ang mga
impormasyong nakakalap niya at inilalagay sa kanyang pormal na sanaysay ang ngalan ng
taong nagsabi ng ideya. Anong taglay na katangian ng sulatin ang nagawa ni Ana?
Tamang Sagot: Pagkikilala sa hiram na ideya mula sa orihinal na sumulat.
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Dagli
Tamang Sagot: Malikhain
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Nalilinang ang kaugalian sa pag-aaral
Tamang Sagot: Kapakinabangan
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Pamanahong papel
Tamang Sagot: Akademik
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layuninng akademikong
sulatin.
Nakikilala ang mga akdang dapat binibigyang pansin.
Tamang Sagot: Layunin
Ano sa mga sumusunod ang hindi tumutukoy sa katangian ng akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Subhektibo at malinaw
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Talatinigan
Tamang Sagot: Teknikal
Sa abstrak na ito naglalaman ito ng punto ng teksto, nilalagom ang kaligiran, layunin, paksa,
metodolohiya, resulta at kongklusyon?
Tamang Sagot: Impormatib
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Encyclopedia
Tamang Sagot: Teknikal
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Mapahalagahan ang impormasyon
Tamang Sagot: Layunin
Ano sa mga sumusunod na sitwasyon ang hindi kabilang sa prosesong kailangang gawin
habang nagsusulat?
Tamang Sagot: Pagsisiguro ng gramatika
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Linangin ang mga kaalaman ng mga mag-aaral
Tamang Sagot: Kapakinabangan
Anong anyo ng panitikan maihahanayang lakbay-sanaysay?
Tamang Sagot: Tuluyan
Ano ang tanging taglay ng akademikong sulatin sa iba pang sulatin?
Tamang Sagot: Madalas itong binubuo o ginagawasa paaralan
Bakit mahalagang maisaalang-alang ang iyong kawilihan sa paksa kung ikaw ay magsasagawa
ng pagsulat ng abstrak ng papel-pananaliksik?
Tamang Sagot: Dahil mas magiging epektibo ang mga isusulat kung ang manunulat mismo ay
may kawilihan
Ano ang pinakamalapit na kahulugan ng akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Pormal na sulatin o akdang isinasagawa sa isang akademikong institusyon o
unibersidad sa isang partikular na larangang akademiko
Malalamang pasalaysay ang isang picto-essay kapag __________ .
Tamang Sagot: Kapag nagbibigay ito sekwensiyal na detalye
Maituturing bang akademiko ang isang sulatin kung ito ay may halo laging personal na
pananaw?
Tamang Sagot: Hindi, sapagkat kailangan ng maraming basehanat malalim na pananaliksik
Kapakinabangan
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Magkaroon ng kamalayan ang iba pang mag-aaral
Tamang Sagot: Kapakinabangan
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Sa pagsusulat ng riserts o disertasyon ay hindi dapat naglalagay ng unang panauhan upang
hindi maipakita ang pagigingpersonal ang paghahayag ng mga katwiranng mga
mananaliksik.Ano ang katangian ng akademikong sulatin ang pinairal sa nasabing sitwasyon?
Tamang Sagot: Impormatib at obhektibo ang paglalahad
Uri ng abstrak na layunin ay ilawan ang ideyang nais ipabatid ng manunulat sa isang papel
pananaliksik.
Tamang Sagot: Deskriptib
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Diksyunaryo
Tamang Sagot: Teknikal
Tukuyin kung mga pahayag sa bawat bilang ay kapakinabangan o layunin ng akademikong
sulatin.
Makapagbigay ng mga impormasyon sa lipunan.
Tamang Sagot: Layunin
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Riserts
Tamang Sagot: Akademik
Naging madali kay Adriane ang pagbibigay ng interpretasyonsa isang konseptong papel.Ano
ang nilinang na kakayahan kay Adriane?
Tamang Sagot: Nahasa ang kakayahan sa mapanuring pagbabasa
Ang wikang pinagmulan ng salitang abstrak.
Tamang Sagot: Latin
Kailangang depensahan o bigyang patunay ni Berto ang nasaliksik niya ay totoo sa harap ng
kanyang mga propesor. Anong katangian ng akademikong sulatin niya ang dapat manaig?
Tamang Sagot: Ang malinaw at obhetibong gawa niyang sulatin.
Bakit kailangang maging tiyak ang pormalidad ng isang akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Dahil pinakikita nito ang natatanging katangian at layunin ng sulatin
Alamin kung saan uri ng pagsulat nahahanay ang mga sumusunod.
Disertasyon
Tamang Sagot: Akademik
Ano ang pinakamahalagang papel ng akademikong pagsulat sa kalagayang pang-akademiko?
Tamang Sagot: Makapagbigay ng tiyak at naayong anyo ng mga partikular na sulatinpara sa
positibong pagtalakay sa mga isyu.
Bakit sinasabing kailangang malinaw ang mga layunin sa pagsulat ng akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Sapagkat ito ang magiging salig at gabay para sa nais matamo
Binigyang pansin niAaron ang bawat ideya at sinigurado niya ang nilalaman ng kanyang sulatin
nang may dating na mapitagan. Anong katangian ng isang manunulat ang sinisigurado nyang
taglay ng kaniyang sulatin?
Tamang Sagot: Pinili at wasto ang mga salita
Alin samga sumusunod ang likas na sa akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Pagiging maargumento at maingat na maingat ang pagkakasulat
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Alin samga sumusunod ang hindi halimbawa ng akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Magasin
Alin sa mga sumusunod ang hindi itinuturing na akademikong sulatin?
Tamang Sagot: Wala sa nabanggit
Ano sa mga sumusunod na sitwasyon ang kabilang sa katangian ng isang akademikong
sulatin?
Tamang Sagot: Hindi sinusulat ng manunulat ang kanyang damdamin sa paksa.
Nagkaroon ng interes at paghanga si Jey Ar sa pananaliksik na ginawa ni Dr. Buscaglia kaya
itinabi nya ito at binahagi sa iba pa. Ano ang kapakinabangang dulot ng akademikong sulatin
kay Jey Ar?
Tamang Sagot: Nalinang ang paggalang sa natuklasan ng iba
A: Paglalahad ng mga tinalakay sa pulong ayon sa adyenda
Maaaring magbigay ng suhestiyon ang ibang miyembro ng kawani sa maaaring mailagay sa
agenda.
A: Oo
Liham na naglalaman ng di-pagsang-ayon.
A: Liham Pagtanggi
Ang liham na ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon sa isang opisyal ng tanggapan para
sa isang kaukulang transaksyon.
A: Korespondesiya
Liham na natatanggap ng isang kawani na naglalaman at nagpapabatid sa kaniya ng bagong
posisyon o pagtatalaga sa isang tanggapan.
A: Liham Paghirang
Maaaring magbigay ng suhestiyon ang ibang miyembro ng kawani sa maaaring mailagay sa
agenda.
A: Oo
Liham na naglalaman ng di-pagsang-ayon.
A: Liham Pagtanggi
Ang liham na ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon sa isang opisyal ng tanggapan para
sa isang kaukulang transaksyon.
A: Korespondesiya
Liham ng pagsang-ayon.
A: Letter of Affirmation
Liham na natatanggap ng isang kawani na naglalaman at nagpapabatid sa kaniya ng bagong
posisyon o pagtatalaga sa isang tanggapan.
A: Liham Paghirang
Upang maging epektibo ang pag-aaplay ng trabaho ay lakipan ng __________________ ang
ginawang liham kahilingan ng mapapasukan.
A: resume
Ang memo at agenda ay madalas na magkaugnay.
A: Oo
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Alamin kung anong bahagi ng katitikan isinusulat ang mga sumusunod:
A: Pagtitindig ng kapulungan
Alamin kung anong bahagi ng katitikan isinusulat ang mga sumusunod:
A: Pagbubukas ng Kapulungan
Alamin kung anong bahagi ng katitikan isinusulat ang mga sumusunod:
A: Paglalahad ng mga tinalakay sa pulong ayon sa adyenda
Alamin kung anong bahagi ng katitikan isinusulat ang mga sumusunod
A: Pagtitindig ng kapulungan
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Alamin kung anong bahagi ng katitikan isinusulat ang mga sumusunod:
A: Paglalahad ng mga tinalakay sa pulong ayon sa adyenda
Liham na nagsisilbing batayan sa pagpili ng pinakamahabang halaga ng bilihin at serbisyong
pipiliin.
A: Liham pagkambas
Magiging napakaayos parin ang pulong na gagawin kahit walang agenda.
A: Hindi
Ito ay uri ng liham na nagpapatunay na ang isang empleyado o tauhan sa tanggapan ay
nagtungo at/o dumalo sa isang gawaing opisyal sa isang partikular na lugar at petsa na kung
kalian ito isinagawa.
A: Liham Pagpapatunay
Dapat iwasan ang napakaraming agenda sa pulong, ikonsidera lamang ang mga napapanahon
at mga importanteng dapat talakayin.
A: Oo
Ang salitang agenda ay nagmula sa salitang Griyego na agere.
A: Hindi
Ito ang liham na nagsasaan ng katayuan ng isang proyekto o gawain na dapat isakatuparan sa
itinakdang panahon.
A: Liham Pag-uulat
Kailangan pang pag-aralan nang napakaigi ang mga isusulat sa agenda.
A: Hindi
Dapat laging ipabatid sa taong sangkot ang mga dapat pag-usapan sa pulong.
A: Oo
Ipinadadala ang liham na ito sa isang taong may layong maging panuhin o magkaroon ng
importanteng papel sa isang tiyak na okasyon.
A: Liham paanyaya
Ang pinuno ng kawani o organisasyon lamang ang dapat gumawa ng agenda.
A: Hindi
Isinusulat ang ganitong liham kapag ang isang tao ay nagnanais na magkaroon ng posisyon o
trabaho sa isang kompanya.
A: Liham ng kahilingan ng mapapasukan
Gabay ang agenda sa talakayan ng pulong.
A: Oo
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Isinusulat ito kapag ang isang empleyado ay nakapagdesisyong huminto na sa paglilingkod sa
isang kompanya.
A: Liham Pagbibitiw
Hindi masyadong kapaki-pakinabang ang agenda.
A: Hindi
Naglalaman ng tirahan o lugar ng sinusulatan, ang pangalan ng bahay-kalakal, kalye, lungsod
at bilang ng zip code.
A: Patutunguhan
Sekretarya
A: Oo
Liham na naghahayag ng kagalakan sa pagiging matagumpay o may natamong karangalan.
A: Liham Pagbati
Pagsasatitik ng mga ideya, saloobin at mga mensahe para ipadala sa kausap.
A: Liham
Ang nilalaman ng unang talata sa liham-pag-aaplay.
A: Layunin sa Pagsulat
Katawagan sa listahan ng mga taong maaaring sangguniin ng pinadalhan ng liham-pagaaplay.
Matatagpuan ito sa pinakababang bahagi ng liham.
A: Sanggunian
Liham na naghahayag ng kagalakan sa pagtugon, pagbibigay ng tulong, pagdalo sa isang
okasyon o pagbibigay ng impormasyon.
A: Liham Pasasalamat
Ito ang pagtatala ng mg pangyayari sa isang pulong
A: Katitikan ng pulong
Liham na naglalaman ng di-pagsang-ayon.
A: Liham Pagtanggi
Kailang isinusulat ang katitikan ng pulong?
A: Habang nagpupulong
Bantas na ginagamit sa pagitan ng petsa at taon, pagkatapos ng bating pangwakas.
A: Kuwit
Ginagamit sa pag-aaplay ng hanapbuhay kalakip nito ang liham kahilingan ng mapapasukan.
A: Resumé
Ilan ang dumalo at hindi dumalo
A: Oo
Ano ang mga dapat taglayin ng katitikan ng pulong?
A: Petsa, oras, napag-usapan, dumalo at hindi dumalo
Maaaring magsingit ng nais talakayin sa pulong at ilalagay ito sa katitikan.
A: Wasto
Liham na nagpapabatid ng kalagayan ng isang proyekto o trabaho.
A: Liham Pag-uulat
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Kailan naganap ang pulong
A: Oo
Mga pangyayari
A: Oo
Ang mapitagang pagbati na siyangpanimula ng isang liham.
A: Bating pambungad
Bantas na ginagamit sa talaan ayon sapagkakasunud-sunod.
A: Tutuldok
Lagda
A: Oo
Tagapangulo ang magsusulat dapat ng katitikan sa pulong.
A: Hindi wasto - kalihim
Ang salitang agenda ay nagmula sa salitang Latin na _____.
A: Agere
Ito ay liham na nagbibigay ng tagubilin para sa isang tao o grupo.
A: Liham Tagubilin
Ang liham na dapat isulat kung nangangailangan ng trabaho.
A: Pag-aaplay
Hindi na kailangang ilahad kung saan idinaos ang pulong sa katitikan.
A: Hindi wasto - kailangang
Ang kaasalang pamamaalam ng sumulat.
A: Bating Pangwakas
Liham na nananawagan ngpakiusap o kooperasyon.
A: Liham Panawagan
Bahagi kung saan matatagpuan ang sumulatat kung kailan sinulat.
A: Pamuhatan
Ang pinakabagong istruktura ng liham-pangangalakal kung saan lagi nang nagsisimula sa
gawing kaliwa.
A: Blak
Liham na pagpapaalam sa isang tao ng isang pagtatalaga sa isang posisyon.
A: Liham Pasasalamat
Liham na naghahayag ng imbitasyon para sa isang okasyon.
A: Liham Pagsubaybay
Liham na naglalahad ito ng hindi pagsang-ayon sa kung ano man ang hinihiling ng isang tao.
A: Liham Pagtanggi
Liham na nais magkaroon ng hanapbuhay o mapaglilingkuran na tanggapan.
A: Liham Kahilingan ng Mapapasukan/ Aplikasyon
Sa bahaging ito sinusulat ang mga binuod na konsepto ng posisyong papel.
A: Kongklusyon
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Kalian isinusulat ang agenda?
A: Bago magpulong
Liham na pag-alam ng kalagayan ng unang liham na pinadala ngunit binigyang tugon.
A: Liham Pagsubaybay
Inihahanda ito upang maipabatid ang dapat talakayin sa pulong.
A: Agenda
Alin sa mga sumusunod ang kapakinabangan ng pagsulat ng katitikan ng pulong?
A: May dokumentasyon bilang ebidensya sa kung ano mang layunin.
Kailangang may kalakip na liham ang panukalang proyekto para sa paliwanag at kahilingan na
maisakatuparan ang proyektong nais.
A: Wasto
Kailangang ilagay rin ang gastos upang maging malinaw ang impormasyon sa proyekto.
A: Wasto
Ipinaliliwanag ang deskripsyon, mga kailangang gawin, budget sa proyekto.
A: Katawan
Ang buhay ay tila isang mabangis na lungsod
A: Lagyan ng tuldok
Isiping ang buwaya ay gutom, wika ni Tata Selo.
A: Lagyan ng panipi
Dapat na maging tunay at may parehong panig ang may kapakinabangan sa nais na proyekto.
A: Wasto
Tayong lahat ay uuwi sa lupaat ipinanganak na walang damit.
A: Espasyo
Siya ang nagsabi na nakasalalay sa konteksto ng institusyong paghahainan ng panukala ang
magiging espisipikong anyo ng isang panukalang proyekto.
A: Garcia
Magkaroon ng malinaw na pormat para sa paghahayag ng proyekto.
A: Wasto
Ito ay may layunin na manghikayat ng isang gawain.
A: Panukalang proyekto
Ang malinaw na istrukturang dapat na mabuong portfolio.
A: Tama
Malinaw ang bawat nilalaman
A: Oo
Kronolohikal ang nilalaman
A: Oo
Magkakaroon ng record para sa pag-unlad ng mga ginawa.
A: Tama
Ilagay ito sa presentableng lalagyan upang maging kaaya-aya sa mga mambabasa.
A: Tama
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Tatlong binibigyang-pansin ng isang proofreader.
A: Baybay, diwa ng sulatin, buong anyo ng akda
Naisaayos nang wasto at magkakaugnay ang mga nilalaman.
A: Tama
Alin sa mga sumusunod ang mga bahagi ng pagbuo ng isang panukalang proyekto?
A: Panukalang proyekto, petsa, rasyunal ng proyekto
Hindi na kailangang isama ang mga ngalan ng iba pang sangkot sa panukalang proyekto.
A: Hindi Wasto
Katipunan ng iyong mga personal na gawa, mga nakamit o napagtagumpayan, mga kaalaman
o mga bagong kaalaman.
A: Portfolio
Siguruhing naisama ang mga sarili at mahahalagang dokumentong nakolekta at kinakailangan
sa portfolio.
A: Tama
Tawag sa taong nagwawasto ng mga sulatin, akda, teksto o aklat.
A: Tagabasa ng pruweba
Isinusulat ito ng mga taong naninilbihan sa pampubliko o pribadong kompanya. Ang layunin nito
ay maghain ng panukalang gawain na may layong makapagbigay ng dagdag kita, mga
aktibidades upang mapaunlad ang pamayanan, trabaho at iba pa.
A: Panukalang proyekto
May repleksyon
A: Oo
May sinusunod na sariling pormat ng gumawa
A: Oo
Kompleto
A: Oo
Wasto ang gramatika, baybay at mga pahayag.
A: Tama
Mahalagang bumuo ng isang portfolio sapagkat ito ay ____________ ito ng isang tao bilang
isang propesyonal at pananaw sakaniyang trabaho at bilang tao.
A: Repleksiyon
Maglista ng mga nagawa ukol sa propesyon at iba pang gagawin.
A: Tama
Kolektahin na ang mga dokumentong magpapatunay sa mga kahusayang nagawa.
A: Tama
Maraming dokumentasyon
A: Oo
Ito ay paglalahad ng mga saloobin ng isang tao o organisasyon ukol sa paksang, madalas itong
ginagamit sa edukasyon, politika at batas.
A: Posisyong papel
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Naglalaman ng mas mapanghikayat na mga pahayag sapagkat nagbibigay ito ng impresyon sa
nais paghainan ng proyekto. (NOTE: THE ANSWER MAY VARY. IT DEPENDS ON CHOICES.)
Select one:
a. Kongklusyon (correct)
b. Katawan (wrong)
c. Panimula (wrong)
d. Garcia (wrong)
e. Panukalang proyekto (wrong)
Naglalaman ng mas mapanghikayat na mga pahayag sapagkat nagbibigay ito ng impresyon sa
nais paghainan ng proyekto. (NOTE: THE ANSWER MAY VARY. IT DEPENDS ON CHOICES.)
Select one:
a. Kongklusyon (wrong)
b. Panimula (correct)
c. Pamagat (wrong)
d. Katawan (wrong)
Naglalahad ng mga ilang impormasyon, layunin at suliranin ng nais ipanukalang proyekto.
(NOTE: THE ANSWER MAY VARY. IT DEPENDS ON CHOICES.)
Select one:
a. Garcia
b. Kongklusyon
c. Katawan
d. Panukalang proyekto
e. Panimula (correct)
Naglalahad ng mga ilang impormasyon, layunin at suliranin ng nais ipanukalang proyekto.
(NOTE: THE ANSWER MAY VARY. IT DEPENDS ON CHOICES.)
Select one:
a. Panimula (wrong)
b. Pamagat (wrong)
c. Katawan (correct)
d. Kongklusyon (wrong)
Maraming saloobin ukol sa nagmamay-ari ng portfolio
A: Hindi
Laging maging totoo sa lahat ng inilalagay sa portfolio.
A: Tama
Malikhain ang pagkakagawa
A: Oo
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Di-maaaring maaaring hindi totoo ang nilalaman ng portfolio
A: Hindi
Kanino nakasalalay ang konteksto at anyo ng panukalang proyekto?
A: Institusyong paghahainan
Ang portfolio ay magagamit sa trabaho.
A: Tama
Mahalagang bumuo ng isang portfolio sapagkat ito ay ____________ ito ng isang tao bilang
isang propesyonal at pananaw sakaniyang trabaho at bilang tao.
A: Repleksiyon
Madalas may introduksyon
A: Oo
Pagpaplano ng Barangay sa Liga at idinulog sa mga opisyales ng Barangay.
A: panukalang proyekto
Ito ay ang maikling katha ng buhay ng isang tao batay sa kaniyang mga nagawa.
A: Bionote
Upang maging mapayapa at ligtas sa kapahamakan ang lahat ng mamamayang inyong
nasasakop nawa po ay inyong maaksyunan an gaming idinulog na suliranin sa inyo.
A: Liham-kahilingan
Pagsasalita ng isang panauhing pandangal sa isang piping palabas.
A: talumpati
Lubos kaming magagalak kung kayo po ay dadalo sa aming pagdiriwang ng anibersaryo ng
pagkakatatag ng aming paaralan.
A: Liham-paanyaya
Ito ay pagsusulat ng mga natuklasan sa buhay at sa sarili na makakatulong upang maging
pilosopiya at gabay sa buhay.
A: Replektibong sanaysay
Bakit kinakailangan na mayroong agenda bago magkaroon ng isang pulong?
A: Upang maging handa ang at maayos ang daloy ng pulong
Binabati ka namin! Ikaw ay nakapasa sa pagsusulit na iyong kinuha noong ika-8 ng Agosto sa
Unibersidad ng New Era.
A: Liham pagbati
Pagbibigay ng mga impormasyon sa isang palihan o workshop sa isang unibersidad.
A: Talumpati
Pinaikli ni Dante ang nilalaman ng isang papel-pananaliksik.
A: Abstrak
Mga kabataan ng isang paaralan at mga biktima ng Martial Law ang nagsulat ng kanilang mga
opinyon, saloobin at mga ideya ukol sa pagpapalibing kay Dating Pangulong Ferdinand Marcos
na idinulog sa Commission on Human Rights.
A: posisyong papel
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Kailangang aralin ni Gorge ang tamang gramatika sa pagsusulat ng abstrak. Anong katangian
ng akademikong sulatin ang nangingibabaw sa nasabing sitwasyon?
A: Pili at wasto ang salita
“Ang pagtutulungan ang susi sa ating tagumpay at hindi ang pagsisisihan. Panahon na upang
maging isang matatag at maunlad tayong bansa (…) Kasiyahan at pagpalain tayong lahat.
Maraming salamat po.” Anong bahagi ng talumpati ang linyang binasa?
A: Wakas ng talumpati
Kalihim lamang ba ang responsable sa pagbuo ng agenda?
A: Hindi, dahil may mga kasangkot pa sa pulong
Pagbabasa ng isang nobelang tulad ng Romeo at Juliet at isasalaysay ito sa pinakamaikling
paraan.
A: sintesis
Nais ko po sanang malaman ang kinalalagyan at ang inyong katugunan sa nauna kong liham.
A: Liham-pagsubaybay
Pagsulat ito ng mga naranasan, impormasyon at katangian na kaiba sa ibang lugar.
A: Lakbay-sanaysay
Ayon sa kaniya ang pagsulat ng lakbay-sanaysay ay madali lamang dahil ang paglalakbay ay
may natural na kuwentong pakurba.
A: Dinty W. Moore
Saang hakbang nabibilang ang wastong pag-oorganisa ng nilalaman ng talumpati?
1. Pag-iipon ng materyales
2. Pagbabalangkas ng mga ideya o kaisipan para sa kabuuan ng malinaw at mabisang
talumpati
3. Pag-iisip at pagpili ng paksa
4. Linangin ang mga kaisipan at detalye
5. Magkaroon ng simple at mapamukaw na pagwawaka ng talumpati
A: 4
Saang hakbang nabibilang ang pagkuha ng impormasyon sa alam na, kaalaman at karanasan?
1. Pag-iipon ng materyales
2. Pagbabalangkas ng mga ideya o kaisipan para sa kabuuan ng malinaw at mabisang
talumpati
3. Pag-iisip at pagpili ng paksa
4. Linangin ang mga kaisipan at detalye
5. Magkaroon ng simple at mapamukaw na pagwawaka ng talumpati
A: 1
May sinusunod talagang istruktura ang portfolio anumang propesyon at paggagamitan.
A: Mali
Ipagpatawad po ninyo Ginoo ngunit hindi po namin kayo mapagbibigyan sa inyong kahilingan.
Ang AVR ay may nakatakdang okasyong gaganapin din sa inyong hinihiling na araw.
A: Liham pagtanggi
Ito ang komunikatibong pasalita sa madla upang makapagpahayag ng saloobin,
makapanghikayat o magbigay ng mga impormasyon o ideya.
A: Talumpati
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Ano ang markang nasa imahe?
A: Iurong pakanan
Ano ang markang nasa imahe?
A: Italiko
Ano ang markang nasa imahe?
A: Boldface
Ano ang markang nasa imahe?
A: lurong pakaliwa
Ano ang markang nasa imahe?
A: Alisin ang bantas
Ano ang markang nasa imahe?
A: Ibalik sa orihinal
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Ano ang markang nasa imahe?
A: Maglagay ng tuldok
Ano ang markang nasa imahe?
A: Maliit na titik
Ano ang markang nasa imahe?
A: Baybayin
Ano ang markang nasa imahe?
A: Iposisyon sa gitna
Pagsulat ni Mitch Albom ukol sa buhay at kamatayan.
A: replektibong sanaysay
Pagbibigay ng katipunan ng mga kuha ng isang photographer sa isang sikat na kompanya.
A: larawang sanaysay
Bakit kailangang isa sa mga dapat isaalang-alang ay ang mga tagapakinig sa
pagtatalumpatian?
A: Upang magkaroon ng koneksyon ang mga tagapakinig na ayon sa paksa
Ito ay pag-iipon ng personal na gawa ng isang indibidwal na may kinalaman sa kaniyang
propesyon.
A: Portfolio
Alin sa mga sumusunod ang hindi epekto ng kawalan ng agenda?
A: Magiging detalyado ang pulong
Impormasyon ng isang manunulat na dapat ilagay sa isang aklat.
A: Bionote
Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng akademikong sulatin?
A: Magasin
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Nais naming ipabatid sa iyo na ikaw ay itinatalaga bilang tagapangulo ng organisasyong ito.
A: Liham paghirang
Sa walong taong paninilbihan sa tanggapang ito ay marami akong natutuhan ngunit panahon na
upang tanggapin ko po ang ibang oportunidad.
A: Liham pagbibitiw
Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa paghahanda ng talumpati. Ano
ang wastong pagkakasunud-sunod nito?
1. Pag-iipon ng materyales
2. Pagbabalangkas ng mga ideya o kaisipan para sa kabuuan ng malinaw at mabisang
talumpati
3. Pag-iisip at pagpili ng paksa
4. Linangin ang mga kaisipan at detalye
5. Magkaroon ng simple at mapamukaw na pagwawaka ng talumpati
A: 31425
Paglalahad ito ng mga napagtantong mga ideya ng isang tao mula sa kaniyang naranasan o
naisip sa pamamagitan ng pagsulat.
A: Replektibong sanaysay
Bakit kailangang linangin ang nilalaman ng talumpati?
A: Upang hindi magulo ang nilalaman
Ang layunin nito ay makapagbigay ng kagyat na mga impormasyon ukol sa isang taong may
kredibilidad.
A: Bionote
Ang paaralang ito ay pinagpala sapagkat sa pamamagitan po ninyo ay nabigyan kami ng
pagkakataong mas matuto pa dahil sa inyong ibinahaging biyaya.
A: Liham pasasalamat
Pagsasatitik ng mga nais sabihin at ipinadadala ito sa taong nais pagbigyan ng mensahe.
A: Liham
Ito ay serye ng mga larawan na ang layunin ay makapagsalaysay o makapagbigay ng mga
ideya sa piling tema.
A: Picto-essay
Sana po ako ay inyong pahintulutang makapagsaliksik sa inyong silid-aklatan.
A: Liham-pahintulot
Isang uri ng abstrak na ang pangunahing layunin ay makapaglahad o makapagbigay ng mga
mahahalagang ideya na binuod ng isang manunulat ukol sa isang pag-aaral.
A: Impormatib
Bakit kailangang matutuhan ng isang estudyante ang pagsulat ng agenda?
A: Dahil para maging handa sapagkat maaaring gawin ito sa hinaharap
Pagsulat ng mg kuwentong pambata.
A: larawang sanaysay
Ako po ay nagbabakasakali sa inyong mabuting tanggapan na magkaroon ng pagkakataong
makapaglingkod.
A: Liham-pag-aaplay
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
lOMoARcPSD|27632521
Saang hakbang nabibilang ang pagsasaalang-alang ng mga awdiyens sa pagbuo ng talumpati?
1. Pag-iipon ng materyales
2. Pagbabalangkas ng mga ideya o kaisipan para sa kabuuan ng malinaw at mabisang
talumpati
3. Pag-iisip at pagpili ng paksa
4. Linangin ang mga kaisipan at detalye
5. Magkaroon ng simple at mapamukaw na pagwawaka ng talumpati
A: 3
Downloaded by Jonel Orpilla (monoyama@gmail.com)
Download