Uploaded by Vladimir Nedic

EOD VBanja

advertisement
Predstavljanje
Portala otvorenih podataka
opštine Vrnjačka Banja
EOD – energetski otvoreni podaci
O Vrnjačkoj Banji
• Predstavlja istorijsku i aktuelnu turističku prestonicu Republike Srbije
• Privredni razvoj prvenstveno zasniva na visoko obrazovanim i
sofisticiranim gradjanima.
• Imenuje Energetskog menadžera grada
• Pokreće prvi opštinski portal otvorenih podataka lokalne samouprava u
Srbiji
• Vrnjačka Banja je jedan od liderskih opština u oblasti energetske
efikasnosti (a liderstvo obavezuje - noblesse oblige)
O podacima
O podacima ili…
There are no facts, only interpretations.
Fridrih Niče
• Podaci : Podaci su osnovna, “sirova” kategorija. Jednostavno
postoje i nemaju nikakvog značaja izvan svog postojanja (Mogu
da postoje u bilo kom obliku, upotrebljivom ili ne. Sami po sebi,
nemaju značenje. U računarskoj terminologiji, tabele generalno
nastaju zbog čuvanja nekih podataka.)
• Informacije: Informacije su podaci od značaja za konkretnog
korisnika (koji su dobili značenje putem relacijske veze). Ovo
"značenje" može, ali ne mora, biti korisno.
O informacijama
•
Podaci predstavljaju činjenicu ili izjavu o događaju bez veze sa drugim stvarima.
Primer: Pada kiša.
•
Informacije odražavaju podatke u kontekstu konkretnog korisnika. Razumevanje odnosa
neke vrste, moguće uzroka i efekta od interesa za tog korisnika.
Primer: Temperatura je pala za 15 stepeni, a zatim je počela kiša.
•
Znanje predstavlja obrazac kojim se povezuje i generalno obezbeđuje visok stepen
predvidljivosti šta se opisuje ili šta će se desiti sledeće.
Primer: Ako je vlažnost veoma visoka i temperatura se značajno smanjuje, često je malo
verovatno da će atmosfera biti u stanju da zadržava vlagu, tako će pasti kiša.
•
Mudrost odražava više razumevanja osnovnih principa sadržanih u okviru znanja koja su
u suštini osnova za znanje samo po sebi. Mudrost je suštinski sistemska.
Primer: Ponesi kišobran ako ne želiš da pokisneš, jer znaš da je velika verovatnoća da će
padati kiša. A to obuhvata razumijevanje svih interakcija između padanja, isparavanja,
strujanja vazduha, temperaturnih promena i kiše.
O znanju
Sada razmotrite sledeće:
•
•
•
•
Kada otvorim kutiju, u njој ima hrane.
U kutiji je hladnije nego spolja.
Imam kutiju.
Obično pronalazite kutiju u kuhinji.
Kutija je 75 cm široka, 75
U kutiji postoji manji odeljak sa ledom
cm duboka i 185 cm visoka.
u njemu.
Kutija je veoma teška.
• Kada otvorite vrata, svetlo se uključuje.
Kutija ima vrata na prednjoj • Kada pomerite ovu kutiju, obično se
strani.
ispod nje nalazi puno prljavštine.
• Prašina ima tendenciju da se skuplja
na vrhu ove kutije.
•
•
•
•
O otvorenim podacima portala
• Generisani od strane Gradske javne uprave (GJU)
• Prikazuju potrošnju ključnih energenata GJU-e
• Brojačano i grafički prikazani
• Slobodno dostupni
• Pristupačni javno preko interneta
• Mašinski čitljivi i pogodni za dalju obradu
• Dostupni u otvorenim formatima
Cilj: Podizanje konkurentnosti javnog gradskog prevoza
otvaranjem podataka
Ekonomska
Socijalna
Ekološka
STUBOVI KONKURENTNOSTI
Krugovi konkurentnosti
UK=SocK x EkonK x EkolK
Ekološka
Socijalna
Ekonomska
Činjenice: Otvaranjem podataka do konkurentnosti
Akvizicijom i
agregiranjem
otvorenih podatke
do održive
ekonomske
semantike
Uporedivost,
struktuiranost,
on line
dostupnost
Koncept otvorenih
podatak temelj za
socijalnu
konkurentnost
Otvorenje
podataka,
informacija i
znanja je
temeljni uslov
socijalne
jednakosti
Podaci - naftu
21. veka
pristupačni
svakom
građaninu.
Obnovljiva energija
Održiva mobilnost
Cirkularna potrošnja
Ekonomske
Socijalne
Ekološke
konkurentnosti
konkurentnosti
konkurentnosti
Pozicija: Vrnjačka Banja
OT VA R A N J E P O D ATA K A
T R E B A
D A
S E
U R A D I
• Popularizacija portala otvorenih
podataka
• Uključenje lokalnih IT kompanija
• Smart aplikacije koje koriste
otvorene podatke
• Povezati se sa različitim sektorima i
građanima kako bi se principi
otvorenih podataka pretvorili u
konkretne akcije (saznati koji
podaci su najrelevantiji i
najkorisniji)
• Poseban fokus na sektor TURIZMA
• Definisati strategiju, politiku
otvorenih podataka i
faktore uspeha
U
R A D U
• Portal otvorenih podataka
• Integrisanje sa eUpravom
• Identifikacija data setova
koje treba otvoriti
• Obuke za punjenje data
setova
• Aktivno partnerstvo
između vlade i
privatnog
sektora
U R A Đ E N O
J E
• Portal grada:
https://vrnjackabanja.co.rs/
• Portal Energetskih Otvorenih
Podataka (EOD V. Banja)
• Portal e usluga: Matične
knjige birački spisak
• Portal sa odlukama,
propisima
• Portal za investitiore
• Ostvarena je veća
transparentnost
podataka
Smart aplikacije koje koriste otvorene podatke i generišu nove
SMART APLIKACIJA
Open Energy Data
korisnik
Privreda, Gradjani, Javni
sektor V. Banje
(koriste otvorene podatke
i generišu nove)
Agencija DVAS
KRAGUJEVAC
https://dvas.in.rs/
Zgrade
Javne
zgrade
Privatne
zgrade
(u pripremi)
Struktura podataka portala
(Kwh, ToE, CO2)
Motorna
vozila
Putnička
vozila
Transportna i
radna vozila
Autobusi
(gradski javni
prevoz)
OTVORENI
podaci
Ustanove – pregled
potrošnje po
godinama/energentima
Grafički agregiran prikaz
po ustanovama po svim
godinama
(energenti, ToE, CO2)
Preuzimanje podataka
(xls(x), csv, tsv, html)
Funkcije portala
Admin
portala
Ažuriranje
potrošnje energenata
za objekte i vozila
Ažuriranje objekata i
broja/strukture vozila
Unos vrsta energen. /
kateg. vozila
/ekono/ekoloških
koeficijenata
Portal users
Ekonomska konkurentnost
• Sakupljajući i agregirajući podatke o računima i potrošnji
energenata kod zgrada ili transporta prati se na makro nivou
efikasnost i efektivnost potrošnje energenata
• Uporedivost - sva potrošnja je u krajnjoj instanci prikazana
u ToE/Kwh i u (tonama ekvivalnetne nafte) radi uporedivosti
kao i
• Struktura (daljinsko grejanje, struja, gas, voda etc. ili benzin,
dizel, TNG, metan etc) što bar delimično osvetljava kretanja
i trendove ekonomske konkurentnosti javne uprave
Socijalna konkurentnost
• Koncept otvorenih podataka (otvorenog obrazovanja,
otvorene nauke, otvorenog koda) pospešuje socijalnu
konkurentnost
• Podaci - naftu 21. veka (velikim delom kanališe Javna
uprava, na različitim nivoima) pristupačni svakom
građaninu.
•
Otvorenje podataka, informacija i znanja je temeljni
uslov socijalne jednakosti
Ekološka konkurentnost
• Svi podaci su pretvoreni i prikazani i u emisiji CO2
• Struktura i uporedivost trendove, relativne i
apsolutne iznose zagađenja okoline usled
energetske potrošnje.
• Prvi korak u praćenju Ekološke konkurentnosti
javne uprave.
PRIVATNI PODACI
JAVNO DOSTUPNI PODACI
PRIMERI
OTVORENI PODACI
PODACI JAVNE UPRAVE
2
1
Postojeća energetska ne-efikasnost
Javno dostupni podaci
3
Detekcija stanja
Otvoreni podaci
Saniranje kroz Javno-Privatno partnerstvo
Otvoreni + Privatni podaci
4
5
Poboljšanje eng. efikasnosti
Otvoreni podaci
Sakupljanje podataka - ogledni zid + igralište
Otvoreni + Privatni podaci
Pokrenut projekat izrade kotlarnice na
obnovljive izvore energije (pelat)
Trendovi
• Opštine su lideri
• Javno privatno partnerstva
• Stokovi podataka > Tokovi podataka
• Struktura izvora energije + Struktura potrošača
energije
• IoT & BigData & AI
Internet of Things & BigData & Artificial intelligence
Literatura
•
https://eodvbanja.dvas.in.rs/
•
Analysis platform for the presentation of a set of open data in education and
public administration
•
Generating Economic Value through Open Data
•
Economic, Social and Environmental Dimension of Sustainable
Competitiveness of European Countries
•
3 big open data trends in the United States
•
https://vrnjackabanja.co.rs/
Hvala na pažnji!
Download