Uploaded by Mi Mi

tư-tưởng-ca-13h

advertisement
1. BÀI THI KẾT THÚC MÔN Tư Tưởng. Ca 13h
NỘI DUNG BÀI THI:
Một trong những cơ sở lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
A) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng
B) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo
C) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng
D) Tinh hoa văn hóa nhân loại
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tính chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là
gì?
A) Cách mạng triệt để nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ
B) Cải biến sâu sắc nhất nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ
C) Xây dựng xã hội mới nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ
D) Cải tạo xã hội cũ nhưng phức tạp, lâu dài, khó khăn, gian khổ
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ
nghĩa .........,..........., cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.
A) Chắc chắn nhất, chân chính nhất
B) Chân chính nhất, duy nhất
C) Chân chính nhất, chắc chắn nhất
D) Chắc chắn nhất, đúng đắn
Đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ gì để thực hiện
đoàn kết quốc tế?
A) Độc lập, tự do và tiến bộ xã hội
B) Hòa bình, chống chiến tranh xâm lược
C) Độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc
D) Ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào bao trùm quan trọng nhất và
chi phối các phẩm chất khác?
A) Trung với nước, hiếu với dân
B) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
C) Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa
D) Tinh thần quốc tế trong sáng
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Không! Chúng ta thà….…..., chứ nhất định không chịu mất
nước, nhất định…........”.
A) Hy sinh hết thảy/ không chịu làm nô lệ
B) Hy sinh tất cả/ không chịu làm nô bộc
C) Hy sinh mọi thứ/ không chịu làm nô lệ
D) Hy sinh tất cả/ không chịu làm nô lệ
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm, toàn
diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của ……..…; kết quả của sự vận dụng và phát
triển sáng tạo……..…vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô
cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng
của nhân dân ta giành thắng lợi”.
A) Cách mạng Việt Nam/ chủ nghĩa Mác - Lênin
B) Cách mạng vô sản/ chủ nghĩa Mác - Lênin
C) Cách mạng xã hội chủ nghĩa/ chủ nghĩa Mác - Lênin
D) Chủ nghĩa Mác – Lênin/ cách mạng Việt Nam
Chọn đáp án đúng về con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.
A) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa tư bản
B) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa cộng sản
C) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
D) Độc lập dân tộc gắn liền với toàn vẹn lãnh thổ
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là ai?
A) Toàn thể đồng bào
B) Toàn thể nhân dân
C) Toàn thể công nhân, nông dân, trí thức
D) Toàn thể công nhân, nông dân, trí thức, tư sản dân tộc, thân sĩ yêu nước
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nếu tiếp cận văn hóa ở phương diện văn hóa đạo đức thì văn
hóa đạo đức có vai trò gì?
A) Là một động lực lớn thúc đẩy cách mạng phát triển
B) Là một động lực to lớn thúc đẩy cách mạng phát triển
C) Là một động lực thúc đẩy đất nước phát triển
D) Là một động lực to lớn thúc đẩy đất nước phát triển
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, lực lượng làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân
tộc là lực lượng nào?
A) Công nhân, nông dân
B) Công nhân, nông dân, trí thức, tư sản dân tộc
C) Công nhân, nông dân và trí thức
D) Công nhân, nông dân, trí thức, thân sĩ yêu nước
Nguyên nhân sâu xa các phong trào yêu nước theo ý thức hệ tư sản chố ng thự c dân Pháp
thấ t bại là gì?
A) Các tổ chức và người lãnh đạo của các phong trào đó chưa có đường lối và phương
pháp cách mạng đúng đắn
B) Để bảo vệ lợ i ích của nó, giai cấp tư sản không dám đấ u tranh chố ng lại thự c dân Pháp
C) Giai cấp tư sản Việt Nam còn non yếu
D) Để bảo vệ lợ i ích của nó, giai cấp điạ chủ, tư sản không dám đấ u tranh chố ng lại thự c
dân Pháp
Chọn đáp án SAI. Theo Hồ Chí Minh, để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, quy tụ, đoàn
kết được mọi giai cấp, tầng lớp cần phải bảo đảm các điều kiện:
A) Phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc
B) Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người
C) Phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ
D) Phải có niềm tin vào nhân dân
Theo Hồ Chí Minh ở nước Việt Nam thuộc địa, sự giải phóng chính trị là thực hiện trước hết
vấn đề gì?
A) Phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc
B) Phải tiến hành cách mạng vô sản xóa ách nô lệ, thiết lập nhà nước của dân, do dân, vì
dân
C) Phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, xóa ách nô lệ, thiết
lập nhà nước dân chủ cộng hòa
D) Phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, xóa ách nô lệ, thiết
lập nhà nước của dân, do dân, vì dân
Trong Chánh cương vắn tắt của Đảng năm 1930, Hồ Chí Minh cũng đã xác định mục tiêu
chính trị của Đảng ta là gì?
A) Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn
toàn độc lập
B) Đánh đổ thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, làm cho nước Nam được hoàn toàn
độc lập
C) Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn
toàn độc lập, tự do
D) Đánh đổ thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, làm cho nước Nam được hoàn toàn
tự do
Lý do Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội là gì?
A) Tổ chức của giai cấp công nhân Pháp
B) Tổ chức theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại Cách mạng Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái
C) Tổ chức đấu tranh giải phóng xã hội Pháp
D) Tổ chức đấu tranh giải phóng xã hội, giai cấp công nhân Pháp
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Một trong những quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai
trò của văn hóa: Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong……, tức là văn hóa phải
phục vụ nhiệm vụ……
A) Kinh tế/ kinh tế
B) Kinh tế, văn hóa/ kinh tế, văn hóa
C) Kinh tế, chính trị/ kinh tế, chính trị
D) Chính trị/ chính trị
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Con người là…...., nhân
tố quyết định……của sự nghiệp cách mạng”
A) Vốn cao quý/ thành công
B) Vốn quý nhất/ thành công
C) Vốn quý nhất/ thành danh
D) Vốn quý nhất/ thành bại
Hồ Chí Minh viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo
và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ
thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng.
Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóA) Văn hóa là sự tổng hợp của mọi
phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích
ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” vào thời gian nào?
A) Tháng 5-1941
B) Tháng 8-1943
C) Tháng 8-1945
D) Tháng 12-1946
Hồ Chí Minh xác định rõ cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương
pháp cách mạng nào?
A) Hòa bình
B) Bạo động
C) Bạo lực
D) Cải cách
Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển tư tưởng nào của Lão giáo?
A) Đề cao quyền bình đẳng của con người và chân lý
B) Khuyên con người nên sống gắn bó với thiên nhiên, hoà đồng với thiên nhiên, hơn nữa
phải biết bảo vệ môi trường sống
C) Lòng nhân ái bao dung
D) Dùng nhân trị, đức trị để quản lý xã hội
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách
mạng là vấn đề gì?
A) Đại đoàn kết toàn dân
B) Đại đoàn kết toàn dân tộc
C) Đoàn kết toàn dân tộc
D) Đại đoàn kết quốc tế
Hồ Chí Minh cho rằng hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?
A) Mặt trận dân tộc thống nhất
B) Mặt trận dân tộc không thống nhất
C) Mặt trận dân chủ thống nhất
D) Mặt trận nông dân thống nhất
Nhà nước hợp hiến, hợp pháp của Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời gắn liền với
sự kiện nào?
A) Tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 2-9-1945
B) Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội, ngày 6-1-1946
C) Quốc hội khoá I họp, ngày 2-3-1946
D) Quốc hội thông qua Hiến pháp, ngày 9-11-1946
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Đại hội X của Đảng đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh “là
……..của Đảng và dân tộc ta”.
A) Cẩm nang
B) Tài sản tinh thần vô giá
C) Đường lối
D) Tài sản quí báu
Trong các truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh,
yếu tố nào giữ vị trí hàng đầu?
A) Chủ nghĩa Mác - Lênin
B) Truyền thống đoàn kết
C) Chủ nghĩa yêu nước
D) Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh nêu phương châm xây dựng nền văn
hóa mới có tính chất gì?
A) Dân tộc, dân chủ
B) Dân tộc, khoa học, đại chúng
C) Nội dung xã hội chủ nghĩa, tính chất dân tộc
D) Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Nhà nước “Pháp quyền nhân nghĩa” là nhà nước như thế
nào?
A) Nhà nước phải thực hiện đầy đủ các quyền con người, chăm lo đến lợi ích của nhân dân
B) Nhà nước phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện, đầy đủ các quyền con người, chăm lo đến
lợi ích của mọi người
C) Nhà nước phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện các quyền con người, chăm lo đến lợi ích
của mọi công dân
D) Nhà nước phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện, đầy đủ các quyền con người
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn và
chính được thể hiện rõ trong các mối quan hệ nào?
A) Đối với mình; đối với đồng chí; đối với nhân dân
B) Đối với mình; đối với đồng đội; đối với dân tộc
C) Đối với mình; đối với bạn bè; đối với nhiệm vụ
D) Đối với mình; đối với người; đối với việc
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của tôn giáo Giêsu là gì?
A) Lòng từ bi bác ái
B) Đức hy sinh
C) Lòng nhân ái cao cả
D) Lòng cao thượng
Chọn đáp án SAI. Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
B) Tinh hoa văn hóa nhân loại
C) Chủ nghĩa Mác – Lênin
D) Tài năng hoạt động, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận
Nguyên nhân trự c tiế p các phong trào yêu nước theo ý thức hệ tư sản chố ng thự c dân Pháp
thấ t bại là gì?
A) Giai cấp tư sản Việt Nam còn non yếu
B) Các tổ chức và người lãnh đạo của các phong trào đó chưa có đường lối và phương
pháp cách mạng đúng đắn
C) Để bảo vệ lợ i ích của nó, giai cấp điạ chủ, tư sản không dám đấ u tranh chố ng lại thự c
dân Pháp
D) Để bảo vệ lợ i ích của nó, giai cấp tư sản không dám đấ u tranh chố ng tranh chố ng lại
thự c dân Pháp
Theo Hồ Chí Minh, “tinh thần độc lập tự cường” là nội dung nào về xây dựng nền văn hóa
mới cho dân tộc?
A) Xây dựng tâm lý
B) Xây dựng luân lý
C) Xây dựng xã hội
D) Xây dựng chính trị
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước quản lý xã hội bằng biện pháp nào là quan trọng
nhất?
A) Chính sách và kế hoạch
B) Hiến pháp và bằng pháp luật
C) Các quy luật kinh tế
D) Đường lối đối nội, đối ngoại
Đối tượng nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
A) Quá trình Đảng Cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của
dân tộc Việt Nam
B) Quá trình sản sinh và hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh
C) Quá trình hiện thực hoá hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển
của dân tộc Việt Nam
D) Quá trình sản sinh tư tưởng Hồ Chí Minh
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một
nước Việt Nam ......, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp…...”.
A) Dân giàu, nước mạnh/ giải phóng loài người
B) Hoà bình, thống nhất/ cách mạng thế giới
C) Hòa bình, thống nhất/ tiế n bộ thế giới
D) Thố ng nhấ t/ hòa bin
̀ h trên thế giới
Tác phẩm nào của Hồ Chí Minh là sự chuẩn bị mọi mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A) Bản án chế độ thự c dân Pháp
B) Đường cách mệnh
C) Chánh cương vắ n tắ t
D) Sách lượ c vắ n tắ t
Đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh theo tinh thần quốc tế trong sáng là như thế nào?
A) Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại
B) Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại
C) Quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em
D) Cả A,B,C đều sai
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức nào gắn liền với hoạt động hằng
ngày của mỗi người?
A) Trung với nước, hiếu với dân
B) Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa
C) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
D) Tinh thần quốc tế trong sáng
Một trong những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghiã ở Việt Nam theo tư tưởng
Hồ Chí Minh là gì?
A) Chế độ chính trị do nông dân làm chủ
B) Chế độ chính quyền do nhân dân làm chủ
C) Chế độ chin
́ h tri ̣ là chế độ dân chủ
D) Chế độ chính trị do công nhân làm chủ
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của nhân dân dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản” là đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa về:
A) Về chủ thể xây dựng chủ nghĩa xã hội
B) Về kinh tế
C) Về văn hóa, đạo đức và các quan hệ xã hội
D) Về chính trị
Theo Hồ Chí Minh đạo đức có vai trò và sức mạnh như thế nào?
A) Đạo đức là nền tảng tinh thần của xã hội, của người cách mạng
B) Đạo đức là cội nguồn, là cơ sở tinh thần của xã hội, của người cách mạng
C) Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội, của người cách mạng
D) Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội
Hồ Chí Minh khẳng định: Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong tám chữ
là gì?
A) Đoàn kết nhân dân, xây dựng Tổ quốc
B) Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc
C) Đoàn kết dân tộc, kháng chiến thành công
D) Đoàn kết trong Đảng, lãnh đạo cách mạng
Tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đại hội IX của Đảng (2001)
vận dụng một cách sáng tạo trong việc hoạch định chủ trương, đường lối đối ngoại theo
phương châm gì?
A. Việt Nam muốn là bạn
B. Việt Nam sẵn sàng là bạn
C. Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy
D. Cả A,B,C đều sai
Chọn đáp án SAI. Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.
A) Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận
B) Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học
C) Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin khoa học gắn liền với trau
dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yên nước
D) Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nếu tiếp cận văn hóa ở phương diện văn hóa chin
́ h tri ̣ thì văn
hóa chính trị là một trong những động lực có ý nghĩa?
A) Dẫn đường cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ
B) Mở đường cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ
C) Soi đường cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ
D) Dẫn dắ t cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ
Câu nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, là sự thể hiện quan điểm nào
của Hồ Chí Minh?
A) Độc lập dân tộc là nền độc lập thực sự, hoàn toàn và triệt để
B) Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
C) Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước
D) Độc lập dân tộc gắn liền với toàn vẹn lãnh thổ
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, đó
là:
A) Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới
B) Thời đại quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới
C) Thời đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới
D) Thời đại quá độ từ phong kiế n lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới
Hồ Chí Minh, coi nguyên tắc nào là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo
đức mới?
A) Nêu gương về đạo đức
B) Xây đi đôi với chống
C) Tu dưỡng đạo đức suốt đời
D) Nói đi đôi với làm
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Theo Hồ Chí Minh, “Ai có ......, có ....., có ....., có ...... phụng
sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.
A) Trí tuệ - đạo đức - sức khỏe - nhiệt tình
B) Khả năng - lòng tốt - dẻo dai - tích cực
C) Tài - đức - sức - lòng
D) Trình độ - trung hiếu - thể lực - hăng say
Đối với các dân tộc trên thế giới, Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờ gì để thực hiện đoàn kết
quốc tế?
A) Độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các bộ tộc
B) Độc lập, tự chủ và quyền bình đẳng giữa các dân tộc
C) Độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc
D) Độc lập, tự do và quyền không bình đẳng giữa các dân tộc
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thì chủ
nghĩa xã hội là:
A) Chủ nghĩa xã hội là tiền đề bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc
B) Chủ nghĩa xã hội là điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc
C) Chủ nghĩa xã hội là cơ sở để bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc
D) Chủ nghĩa xã hội là tiền đề, là cơ sở và là điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc
vững chắc
Đại hội nào của Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?
A) Đại hội VII (1991)
B) Đại hội VIII (1996)
C) Đại hội IX (2001)
D) Đại hội X (2006)
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Hồ Chí Minh nói rằng: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng
bào tôi được ........, Tổ quốc tôi được ........”.
A) Làm chủ/ tự quyết
B) Dân chủ/ thống nhất
C) Tự do/ độc lập
D) Hạnh phúc/ hòa bình
Theo Hồ Chí Minh: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp
đỡ thì không xứng đáng được độc lập” là nguyên tắc đoàn kết quốc tế nào?
A) Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích; Có lý, có tình
B) Đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục
tiêu cách mạng của thời đại
C) Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ
D) Cả A,B,C đều đúng
Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hoá, tư tưởng phương Đông kết tinh trong các học thuyết
lớn nào?
A) Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ
B) Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo
C) Phật giáo và Thiên Chúa giáo
D) Nho giáo và Thiên Chúa giáo
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Nhà nước vì dân là nhà nước như thế nào?
A) Phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền đặc lợi, thực sự trong
sạch, cần kiệm liêm chính
B) Nhân dân có quyền lợi làm chủ
C) Nhân dân có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân
D) Tất cả mọi quyền lực đều là của nhân dân
Thời kỳ Hồ Chí Minh vượt qua thử thách, giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt
Nam đúng đắn, sáng tạo là thời kỳ nào?
A) Cuố i năm 1920 đến đầ u năm 1930
B) Đầ u năm 1930 đến đầ u năm 1941
C) Giữa năm 1911 đến cuố i năm 1920
D) Đầ u năm 1941 đến tháng 9/1969
Chọn nội dung SAI: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc là:
A) Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thật sự, hoàn toàn và triệt để
B) Độc lập dân tộc phải gắn liền tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân
C) Độc lập, tự do là quyền cao cả, bất khả xâm phạm của tất cả quố c gia
D) Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
Theo Hồ Chí Minh văn hóa theo nghĩa hẹp là gì?
A) Tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt của con người
B) Đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng
C) Bàn đến các trường học, số người đi học, xóa nạn mù chữ, biết đọc, biết viết
D) Phương thức sử dụng công cụ sinh hoạt
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Đại hội X của Đảng đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh “là
……..của Đảng và dân tộc ta”.
A) Cẩm nang
B) Tài sản tinh thần vô giá
C) Đường lối
D) Tài sản quí báu
Download