Uploaded by HOÀNG NGUYỄN SỬ TRẦN

DCMH.ME3139 Design Project

advertisement
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
DCMH.ME3139.2.1
Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Cơ khí
Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus
1. Thông tin về học phần (Course information)
1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Đồ án thiết kế
Course title: Design Project
- Mã học phần (Course ID): ME3139
- Số tín chỉ (Credits): 2 (ETCS: 4 )
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20221
- Tổ chức học phần (Course format):
Hình thức học tập
(Teaching/study type)
Số tiết/giờ Số tín chỉ Ghi chú
(Hours)
(Credits) (Notes)
Lý thuyết (LT)
(Lectures)
0
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)
(Tutorial)
0
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT)
(Labs/Practices)
0
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)
(Projects)
90
Tự học (Self-study)
10
Khác (Others)
0
Tổng cộng (Total)
100
2
- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)
Hình thức đánh giá
(Evaluation type)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH)
(Tutorial)
Tỷ lệ Hình thức
(Ratio) (Format)
Thời gian
(Duration)
40%
Thí nghiệm
(Labs/Practices)
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA)
(Projects)
60%
Kiểm tra
(Midterm Exam)
-(--)
-- phút (minutes)
Thi
(Final Exam)
-(--)
-- phút (minutes)
Tổng cộng
(Total)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
100%
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
1/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
DCMH.ME3139.2.1
1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq
Mã học phần
(Course ID)
ME2007
Tên học phần
(Course title)
Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)
(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
Chi tiết máy
SH
Machine Elements
1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)
● Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty)
○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)
1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)
Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)
Thiết Kế Máy - Khoa Cơ khí
(Faculty of Mechanical Engineering)
Văn phòng (Office)
Bộ môn Thiết kế máy, Khoa Cơ khí, Phòng 209B11
Điện thoại (Phone number)
(84 - 02838647256 - 5873)
Giảng viên phụ trách (Lecturer in- Lê Thanh Long
charge)
E-mail
ltlong@hcmut.edu.vn
2. Mô tả học phần (Course description)
Nội dung môn học bao gồm: lập kế hoạch, lựa chọn phương án, chọn động cơ điện, phân phối tỉ số truyền cho hệ thống, tính toán thiết kế
các bộ truyền như đai, xích, bánh răng trụ (răng thẳng, răng nghiêng, răng chữ V), bánh răng côn răng thẳng, trục vít-bánh vít, trục, then,
chọn ổ lăn và nối trục, thiết lập bản vẽ lắp 2D hoặc 3D, bản vẽ chế tạo một chi tiết điển hình, lập thuyết minh (kèm bảng dung sai lắp
ghép). Mô hình hóa và mô phỏng.
The subject includes planning, plan selection, electric motor selection, distribution of gear ratios for the system, calculation and design of
drive such as belts, chains, gears (spur, helical, double helical), bevels, worm gear, shafts, keys, bearing and couplings, 2D, 3D assembly
drawing, typical manufacturing drawing, report (the assembly tolerance table is attached). Modelling and simulation.
3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu
hơn thông qua các tài liệu sau:
[1] Nguyễn Hữu Lộc, Giáo trình cơ sở thiết kế máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[2] Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế máy và Chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[3] Nguyễn Hữu Lộc, Bài tập chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[4] Nguyễn Hữu Lộc, Sơ đồ và tập bản vẽ chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[5] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Tập 1&2, NXB Giáo dục, 2007
[ 1] Nguyễn Hữu Lộc, Giáo trình cơ sở thiết kế máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[2] Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế máy và Chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[3] Nguyễn Hữu Lộc, Bài tập chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[4] Nguyễn Hữu Lộc, Sơ đồ và tập bản vẽ chi tiết máy, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2020.
[5] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Tập 1&2, NXB Giáo dục, 2007
4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)
4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
2/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
DCMH.ME3139.2.1
Môn học “Đồ án Thiết kế” là môn học đòi hỏi sinh viên vận dụng các kiến thức tổng hợp đã được học trong các môn học trước để thiết kế
hệ thống truyền động cơ khí điển hình bao gồm lựa chọn các phương án, chọn động cơ điện, bộ truyền ngoài hộp giảm tốc, hộp giảm tốc,
khớp nối…Sau khi hoàn thành Đồ án Thiết kế, sinh viên có khả năng lựa chọn phương án, tính toán, thiết kế hệ thống truyền động cơ khí,
biết cách lập tài liệu thiết kế.
“Design Project” is a course that requires the students use the general knowledge in the previous courses in order to design a typical
mechanical transmission system. It includes plans selection, electric motor selection, gearbox external transmission, gearbox, coupling….
After completing the Design Project course, the students are able to choose the plan, calculate, design the mechanical transmission
system, and know how to conduct the design document.
4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)
L.O.1 - Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản toán, khoa học tự nhiên, cơ học để phân tích lực, ứng suất, biến dạng, độ ổn định
của các chi tiết máy và cụm chi tiết lắp. Lựa chọn vật liệu cho các chi tiết máy và cụm chi tiết máy
(Ability to apply the fundamental knowledge about mathematics, natural sciences, mechanics to analyze forces, stress,
deformation, the stability of machine elements, and machine components. Ability to select the materials for machine elements and
machine components)
L.O.1.1 - Tính toán và chọn các thông số hình học các bộ truyền: đai, xích, bánh răng…
(Calculating and selecting the geometrical parameters of the transmission such as belt, chain, gears, etc.)
L.O.1.2 - Phân tích và tính toán lực tác dụng lên bánh răng, trục…
(Analyzing and calculating the forces acting on the gear, shaft, etc)
L.O.1.3 - Lựa chọn vật liệu cho đai, trục, then, đĩa xích…
(Selecting the materials for belt, shaft, key, and chain, etc.)
L.O.1.4 - Xác định ứng suất cho phép của trục, bánh răng, bu lông…
(Determining the allowable stress of shaft, gear, bolt, etc)
L.O.2 - Lựa chọn, thiết kế và kiểm nghiệm các chi tiết máy, cụm chi tiết và hệ thống truyền động. Lựa chọn, thiết kế các chi tiết máy,
cụm chi tiết máy tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn
(Ability to select, design, and do experiments in the machine elements, the assembly, and the transmission system with high
standard or non-standard)
L.O.2.1 - Nhận biết hệ thống truyền động và các thành phần
(Knowing the transmission system and the components)
L.O.2.2 - Chuẩn bị sơ đồ động với nhiều chi tiết và hệ thống truyền động khác nhau
(Preparing the block diagram with the number of elements and different transmission systems. )
L.O.2.3 - Nhận biết bối cảnh kỹ thuật, doanh nghiệp và xã hội của hệ thống truyền động
(Knowing the technical situation, enterprise, and society of the transmission systems.)
L.O.2.4 - Tính toán, lựa chọn và thiết kế đai, xích, bánh răng – trục vít, trục, ổ lăn, then, ren, nối trục
(Calculating, selecting and designing the belt, chain, gear, worm gear, shaft, bearing, key, thread, and coupling)
L.O.3 - Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại là các phần mềm máy tính cần thiết để thiết kế, mô phỏng hóa
các chi tiết máy…Có khả năng tìm kiếm, học hỏi và cập nhập kiến thức mới bên ngoài lớp học. Sử dụng sổ tay tra cứu, bảng tiêu
chuẩn TCVN, ISO, kết cấu mẫu…khi thiết kế
(Ability to use the techniques, skills, and modern tools that are the required computer softwares to design and model the
machine components. Ability to look up, expand, and update new knowledge outside the class. Use the lookup handbook, the standard
table like TCVN, ISO, and sample structure to design)
L.O.3.1 - Sử dụng phần mềm lựa chọn đai, bánh đai, xích, đĩa xích, bánh răng…
(Using the software to select the belt, pulley, chain, chain disk, gear, etc.)
L.O.3.2 - Sử dụng hệ thống CAD để tính toán và kiểm nghiệm trục, then
(Using the CAD software to calculate and check the quality of shaft, key)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
3/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
DCMH.ME3139.2.1
L.O.3.3 - Sử dụng phần mềm CAD để chọn ổ lăn, bu lông…
(Using the CAD software to choose the bearing, bolt, etc.)
L.O.3.4 - Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại là các phần mềm máy tính mô hình hóa và mô phỏng
động học các chi tiết máy
(Ability to use the techniques, skills, and modern tools which are the computer softwares to model and simulate the
machine elements.)
L.O.3.5 - Có khả năng tìm kiếm, học hỏi và cập nhập kiến thức mới bên ngoài lớp học
(Ability to look up, learn, and update new knowledge outside the class)
L.O.3.6 - Sử dụng sổ tay tra cứu, bảng tiêu chuẩn TCVN, ISO, kết cấu mẫu…khi thiết kế
(Using the lookup handbook, the standard table like TCVN, ISO, and sample structure to design)
L.O.4 - Làm việc và giao tiếp một cách hiệu quả. Lập tài liệu thiết kế gồm thuyết minh và tạo bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định
(Working and communicating with everyone effectively. Planning the designing documents that involve an essay and the
technical standard drawings)
L.O.4.1 - Khả năng làm việc và giao tiếp tốt trong quá trình học tập
(Ability to effectively work and communicate during the learning process.)
L.O.4.2 - Lập tài liệu thiết kế: thuyết minh và tạo bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định.
(Planning the designing documents that involve an essay and technical standard drawings.)
L.O.4.3 - Thuyết trình hiệu quả báo cáo kỹ thuật
(Presenting the technical report efficiently)
L.O.5 - Có tư duy đánh giá, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề kỹ thuật
(Have good thinking in evaluation, creation, and capacity to handle with the technical problems)
L.O.5.1 - Có khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề kỹ thuật
(Ability to know and deal with the technical problems)
L.O.5.2 - Biết cách quản lý một dự án ở mức độ trong phạm vi lớp học đó là đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp
(Knowing how to manage a project in a range of class, which is a course project, thesis)
L.O.5.3 - Có tư duy đánh giá, sáng tạo…
(Have a great mindset in evaluation, creation, etc.)
5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)
5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
STT
(No.)
1
Phương thức giảng dạy
(Teaching methods)
Phương pháp học tập qua dự án
(Project-based learning)
5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)
Loại hoạt động
Tên loại hoạt động
(Assessment methods)
(Compoments activities)
Nội dung
(Content)
GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.1 - Duyệt (Duyệt)
Duyệt (Duyệt)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam )
Thi (Final test)
A.O.2 - Thi (Final test)
GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.3 - Bảo vệ đồ án (GPJ) Bảo vệ đồ án (GPJ)
5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)
Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)
Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)
L.O.1.1-Tính toán và chọn các thông số hình học các bộ truyền: A.O.2-Thi (Final test)
đai, xích, bánh răng… (Calculating and selecting the geometrical A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
parameters of the transmission such as belt, chain, gears, etc.)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
4/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)
DCMH.ME3139.2.1
Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)
L.O.1.2-Phân tích và tính toán lực tác dụng lên bánh răng, trục… A.O.2-Thi (Final test)
(Analyzing and calculating the forces acting on the gear, shaft, etc) A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.1.3-Lựa chọn vật liệu cho đai, trục, then, đĩa xích… (Selecting A.O.2-Thi (Final test)
the materials for belt, shaft, key, and chain, etc.)
A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.1.4-Xác định ứng suất cho phép của trục, bánh răng, bu A.O.2-Thi (Final test)
lông… (Determining the allowable stress of shaft, gear, bolt, etc)
A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.2.1-Nhận biết hệ thống truyền động và các thành phần A.O.2-Thi (Final test)
(Knowing the transmission system and the components)
A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.2.2-Chuẩn bị sơ đồ động với nhiều chi tiết và hệ thống truyền A.O.2-Thi (Final test)
động khác nhau (Preparing the block diagram with the number of A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
elements and different transmission systems. )
L.O.2.3-Nhận biết bối cảnh kỹ thuật, doanh nghiệp và xã hội của A.O.1-Duyệt (Duyệt)
hệ thống truyền động (Knowing the technical situation, enterprise, A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
and society of the transmission systems.)
L.O.2.4-Tính toán, lựa chọn và thiết kế đai, xích, bánh răng – trục A.O.2-Thi (Final test)
vít, trục, ổ lăn, then, ren, nối trục (Calculating, selecting and A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
designing the belt, chain, gear, worm gear, shaft, bearing, key,
thread, and coupling)
L.O.3.1-Sử dụng phần mềm lựa chọn đai, bánh đai, xích, đĩa xích, A.O.2-Thi (Final test)
bánh răng… (Using the software to select the belt, pulley, chain, A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
chain disk, gear, etc.)
L.O.3.2-Sử dụng hệ thống CAD để tính toán và kiểm nghiệm trục, A.O.2-Thi (Final test)
then (Using the CAD software to calculate and check the quality of A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
shaft, key)
L.O.3.3-Sử dụng phần mềm CAD để chọn ổ lăn, bu lông… (Using A.O.2-Thi (Final test)
the CAD software to choose the bearing, bolt, etc.)
A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.3.4-Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ A.O.2-Thi (Final test)
hiện đại là các phần mềm máy tính mô hình hóa và mô phỏng động A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
học các chi tiết máy (Ability to use the techniques, skills, and
modern tools which are the computer softwares to model and
simulate the machine elements.)
L.O.3.5-Có khả năng tìm kiếm, học hỏi và cập nhập kiến thức mới A.O.1-Duyệt (Duyệt)
bên ngoài lớp học (Ability to look up, learn, and update new A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
knowledge outside the class)
L.O.3.6-Sử dụng sổ tay tra cứu, bảng tiêu chuẩn TCVN, ISO, kết A.O.1-Duyệt (Duyệt)
cấu mẫu…khi thiết kế (Using the lookup handbook, the standard A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
table like TCVN, ISO, and sample structure to design)
L.O.4.1-Khả năng làm việc và giao tiếp tốt trong quá trình học tập A.O.1-Duyệt (Duyệt)
(Ability to effectively work and communicate during the learning A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
process.)
L.O.4.2-Lập tài liệu thiết kế: thuyết minh và tạo bản vẽ kỹ thuật A.O.2-Thi (Final test)
theo tiêu chuẩn quy định. (Planning the designing documents that A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
involve an essay and technical standard drawings.)
L.O.4.3-Thuyết trình hiệu quả báo cáo kỹ thuật (Presenting the A.O.2-Thi (Final test)
technical report efficiently)
A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.5.1-Có khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề kỹ thuật A.O.1-Duyệt (Duyệt)
(Ability to know and deal with the technical problems)
A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
L.O.5.2-Biết cách quản lý một dự án ở mức độ trong phạm vi lớp A.O.1-Duyệt (Duyệt)
học đó là đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp (Knowing how to A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
manage a project in a range of class, which is a course project,
thesis)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
5/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
Chuẩn đầu ra chi tiết
(Learning outcome)
DCMH.ME3139.2.1
Hoạt động đánh giá
(Evaluation activities)
L.O.5.3-Có tư duy đánh giá, sáng tạo… (Have a great mindset in A.O.3-Bảo vệ đồ án (GPJ)
evaluation, creation, etc.)
5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)
- Sinh viên phải tự chủ động thực hiện công việc được giao theo tiến độ (phần nội dung chi tiết).
- Sinh viên phải đến lớp hàng tuần để giáo viên hướng dẫn kiểm tra, chỉnh sửa khối lượng công việc đã thực hiện.
- Không tổ chức kiểm tra giữa kỳ (tập trung).
- Điểm chuyên cần do giáo viên phụ trách lớp đánh giá dựa trên mức độ tham dự các lần kiểm tra của sinh viên.
- Thi cuối kỳ theo hình thức vấn đáp qua Hội đồng, mỗi sinh viên sẽ trình bày (ngắn gọn) nội dung đã thực hiện, giảng viên sẽ hỏi về
cácvấn đề tổng hợp liên quan đến đề tài mà sinh viên đã thực hiện. Sau khi kết thúc phần vấn đáp, các giảng viên sẽ cho điểm đánh giá
+ Bài tập:
• Bài tập về nhà : 40%
+ Thi:
• Thi cuối kỳ : 60%
Điều kiện dự thi:
- Sinh viên phải tuân thủ đúng quy chế học vụ đã được ban hành. Vắng quá 20% số lần kiểm tra hàng tuần sẽ bị cấm thi và nhận
điểm“KHÔNG”
- Mỗi sinh viên phải có 01 quyển thuyết minh (đóng bìa mềm), 01 bản vẽ tay lắp hộp giảm tốc, 01 bản vẽ máy lắp hộp giảm tốc khổ A0,
01 bản vẽ chi tiết A3 hoặc A4. Tất cả phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ (thi cuối kỳ).
- Students carry out tasks following given timeline.
- Students must join weekly class to correct their report based on advices of lecturer
- No mid-term test required.
- Tutorial score is given based on attendance of student
- Student will defence their work with a council for the final exam. Student presents briefly his/her work and lecturer asks questions.
Lecturer gives marks to student based on his/her performance.
+ Attendance/Tutorial/Homework: 40%
+ Final exam: 60%
Conditions to participate final exam:
- Students must follow academic regulations. A student will not be allowed to join final exam if his/her absent rate is more than 20% total
time of the course.
- Each student must submit a report (soft bounded), 01 hand drawing of a speed reducer, 01 assembly drawing (A0 paper) of a speed
reducer, 01 part drawing (A3 or A4 paper). All must have signature of lecturer
6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)
L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)
Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)
Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)
Buổi
(Session)
Nội dung (Content)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
Hoạt động dạy và học (Lecturing)
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
6/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
Buổi
(Session)
1
Nội dung (Content)
- Giới thiệu về môn học
- Thông tin Thầy/Cô
- Các vấn đề liên quan đến môn học
- Cách thức dạy và học
- Phân đề, phương án thực hiện đồ án
- Nhận nhiệm vụ đồ án
- Phân tích nhiệm vụ thiết kế
DCMH.ME3139.2.1
Hoạt động dạy và học (Lecturing)
L.O.4.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
(- Course introduction
- Information of lecturer
- Some matters of the course
- Teaching and learning methods
- Assign project topics
- Assign tasks
- Analysis design requirements)
2
Lập kế hoạch thực hiện:
- Mô tả trình tự các bước tiến hành thiết kế
- Lập kế hoạch thực hiện:
+ Quy định thời gian hoàn thành công việc cụ thể
+ Tổng hợp lịch trình làm việc bằng biểu đồ Gantt
- Xác định yêu cầu kỹ thuật của bài toán thiết kế:
+ Xác định yêu cầu kỹ thuật của bài toán
+ Chuyển các yêu cầu chưa rõ ràng thành các yêu cầu kỹ
thuật
L.O.5.2 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.5.1 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
(Define working plan:
- Description of design steps
- Define plan:
+ Determine timetable and deadline
+ Summarize timeline by Gantt diagram
- Define technical requirements:
+ Clarify design requirements
+ Transfer unclear requirements to technical requirements
)
3
Khảo sát ý tưởng thiết kế:
+ Tham khảo các thiết kế có sẵn. Phân tích chức năng,
nguyên lý cấu tạo và hoạt động; phân tích ưu, nhược điểm,
khả năng cải tiến
+ Tìm hiểu tư liệu thiết kế thông qua các thiết bị có liên quan
từ sách, báo, tạp chí…
Đưa ra các phương pháp thiết kế bằng các sơ đồ nguyên lý
+ Đưa ra các phương án thiết kế. Phương án thiết kế phải
đảm bảo tính hợp lý và khả thi về mặt nguyên lý
(Survey of design idea:
+ Refer existing designs. Analyse function, construction and
working principles; analyse advantages, disadvantages and
improvement possibilities
+ Search references from textbooks, papers, magazines, …
+ Propose design ideas via principle diagrams. Ideas must
ensure the conceptual possibility of the design
)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
L.O.3.5 [ A.O.1 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.3.6 [ A.O.3 , A.O.1 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.5.1 [ A.O.1 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
7/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
Buổi
(Session)
4
Nội dung (Content)
- Phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án thiết kế
- So sánh, đánh giá và chọn một phương án để thiết kế trong
số các phương án được đưa ra theo các tiêu chí sau đây:
+ Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
+ Tính sẵn sàng về công nghệ
(- Analyse advantages and disadvantages of each design idea
- Compare, evaluate and select a suitable idea based on:
+ Possibility to satisfy technical requirements
+ Availability of manufacturing techniques)
5
Thiết kế kỹ thuật:
- Lập bản vẽ sơ đồ động cho hệ thống truyền động
- Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
- Tính toán thiết kế hệ thống truyền động
- Tính toán thiết kế các bộ truyền cơ khí
- Tính toán các trục
- Chọn ổ trục
- Tính toán và chọn các chi tiết phụ
(Technical design:
- Draw kinematic diagram
- Select motor and distribute velocity ratio
- Design transmission system
- Design mechanical drives
- Design drive shafts
- Select bearings
- Calculate and select auxiliary parts
)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
DCMH.ME3139.2.1
Hoạt động dạy và học (Lecturing)
L.O.5.3 [ A.O.3 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.2.3 [ A.O.3 , A.O.1 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.1.2 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.2.1 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.1.1 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.2.4 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.2.2 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
8/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
Buổi
(Session)
6
Nội dung (Content)
Thiết kế kỹ thuật:
- Lập bản vẽ sơ đồ động cho hệ thống truyền động
- Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
- Tính toán thiết kế hệ thống truyền động
- Tính toán thiết kế các bộ truyền cơ khí
- Tính toán các trục
- Chọn ổ trục
- Tính toán và chọn các chi tiết phụ
(Technical design:
- Draw kinematic diagram
- Select motor and distribute velocity ratio
- Design transmission system
- Design mechanical drives
- Design drive shafts
- Select bearings
- Calculate and select auxiliary parts)
7
Thiết lập bản vẽ:
- Bản vẽ sơ bộ kết cấu các chi tiết máy của hệ thống truyền
động đã tính toán thiết kế
(Conduct drawings:
- Drafting of machine elements in the transmission system
)
8
Thiết lập bản vẽ:
- Bản vẽ sơ bộ kết cấu các chi tiết máy của hệ thống truyền
động đã tính toán thiết kế
(Conduct drawings:
- Drafting of machine elements in the transmission system
)
9
- Bản vẽ lắp kết cấu hệ thống truyền động
- Bản vẽ lắp chung toàn thiết bị
- Bản vẽ chi tiết
(- Assembly drawing of transmission system
- Assembly drawing of speed reducer
- Part drawing
)
10
- Bản vẽ lắp kết cấu hệ thống truyền động
- Bản vẽ lắp chung toàn thiết bị
- Bản vẽ chi tiết
(- Assembly drawing of transmission system
- Assembly drawing of speed reducer
- Part drawing
DCMH.ME3139.2.1
Hoạt động dạy và học (Lecturing)
L.O.3.2 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.3.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.3.1 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.1.4 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.1.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.4.3 [ A.O.2 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.4.3 [ A.O.2 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.4.3 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.4.3 [ A.O.2 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
9/10
8/29/22, 9:29 AM
DCMH.ME3139_Design Project
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
Buổi
(Session)
11
Nội dung (Content)
- Bản vẽ lắp kết cấu hệ thống truyền động
- Bản vẽ lắp chung toàn thiết bị
- Bản vẽ chi tiết
(- Assembly drawing of transmission system
- Assembly drawing of speed reducer
- Part drawing
)
12
DCMH.ME3139.2.1
Mô hình hóa và mô phỏng
- Mô hình hóa chi tiết
- Mô hình lắp ráp 3D sản phẩm
Hoạt động dạy và học (Lecturing)
L.O.4.3 [ A.O.2 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.3.4 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
(Modelling and simulation
- Part modelling
- Assembly modelling
)
13
- Mô phỏng động học
(Kinematic simulation)
L.O.3.4 [ A.O.2 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
14
Lập hồ sơ thiết kế:
- Viết thuyết minh trình bày nội dung theo trình tự tiến trình
tính toán thiết kế, thuyết minh có kèm theo tờ nhiệm vụ của
đồ án, hình thức trình bày như một báo cáo kỹ thuật
- Thiết lập bộ bản vẽ mô tả kết cấu và chi tiết hệ thống truyền
động đã thiết kế
L.O.4.3 [ A.O.2 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
L.O.4.2 [ A.O.2 , A.O.3 ]
Lec: Hướng dẫn
(Advice)
Stu: Thực hiện
(Practice)
(Conduct design documentation:
- Write report with project topic
- Finalize drawings
)
15
Nộp đồ án bảo vệ
(Project submission and defense)
./.
7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)
8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)
- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20221
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.ME3139.2.1
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --
TRƯỞNG KHOA
(Dean)
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 29 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)
268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn
10/10
Download