Uploaded by thaont.iris

Mau-thoi-khoa-bieu-Tutai.vn

advertisement
Trường:
………………………………………………Lớp:…………………….……….…………………………
…………………………………..
Họ và tên:
…………………………………………………………………….………………………………………
Thứ
Thứ
Thứ
Thứ
Thứ
Thứ
…………………………………..
2
3
Mônvăn
Sáng
Chiề
u
Học tập sáng tạo
4
5
6
7
Trường:
………………………………………………Lớp:…………………….……….……………………
..
Họ và tên:
…………………………………………………………………….………………………………….
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 6
Thứ 7
THỜI BIỂU
Sáng
Chiều
Cùng nhau học tốt
Trường:
………………………………………………Lớp:…………………….……….…………………….
.
Họ và tên:
…………………………………………………………………….………………………………….
Thứ 4
Thứ
Thứ 55
Thứ 2
Thứ 3
Thứ
Thứ 66
Thứ
Thứ 77
Sáng
Sáng
Chiều
Chiều
GVCN:
Thứ 2
Sáng
Chiều
Lớp:
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Trường: ………………………………………………Lớp:…………………….……….……………………..
Họ và tên: …………………………………………………………………….………………………………….
Thể dục
Trường …..
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học ........Lớp … – GVCN : .......
Buổi | tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành
TV
Thực hành
toán
Tự nhiên và
xã hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Sáng
Thứ năm
Thứ sáu
5
Chiều
4
5
Thứ bảy
Lớp ............ – GVCN: ................................
Tiết
Thời gian
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1
2
Ra chơi
3
4
Nghỉ trưa
5
Ra chơi
6
7
Thứ năm
Thứ sáu
Lớp ............ – GVCN: ................................
Tiết
Thời gian
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1
2
Ra chơi
3
4
Nghỉ trưa
5
Ra chơi
6
7
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Lớp ............
GVCN: ...................
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Lớp ..........
Tiết
Thời gian
Thứ hai
GVCN: ..................
Thứ ba
Thứ tư
1
2
Ra chơi
3
4
Nghỉ trưa
5
Ra chơi
6
7
Thứ năm
Thứ sáu
GVCN:
Lớp:
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
GVCN:
Lớp:
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
GVCN:
Lớp:
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
GVCN:
Lớp:
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
GVCN:
Lớp:
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Trường ……….
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học ....
Lớp …. – GVCN : ...................
Buổi | tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành
TV
Thực hành
toán
Tự nhiên và
xã hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Sáng
5
Chiều
4
5
Thứ bảy
Trường ……..
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học …..
Lớp … – GVCN : ….
Buổi | tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành
TV
Thực hành
toán
Tự nhiên và
xã hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Sáng
5
Chiều
4
5
Thứ bảy
Trường …
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học....
Lớp … – GVCN : .......
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành
TV
Thực hành
toán
Tự nhiên và
xã hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Sáng
Buổi | tiết
Chiều
5
4
5
Trường …….
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học.......
Lớp … – GVCN : ......
Thứ bảy
Buổi | tiết
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành
TV
Thực hành
toán
Tự nhiên và
xã hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Sáng
5
Chiều
4
5
Trường …….
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học ......
Lớp …. – GVCN : ......
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành TV
Thực hành toán
Tự nhiên và xã
hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Buổi | tiết
Sáng
5
Chiều
4
5
Trường ….
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học ...
Lớp 3B – GVCN :.......g
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành TV
Thực hành toán
Tự nhiên và xã
hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
Buổi | tiết
Sáng
5
Chiều
4
5
Thứ bảy
Trường ….
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học ......
Lớp … – GVCN : .......
Buổi | tiết
Sáng
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Toán
Tập đọc
LTVC
Mỹ thuật
Chính tả
TLV
3
Tập đọc
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
TLV
Tập viết
4
Thể dục
Chính tả
Thể dục
Tập viết
Đạo đức
Sinh hoạt
lớp
1
Tiếng Anh
Thực hành
TV
Thực hành
toán
Tự nhiên và
xã hội
2
Tiếng Anh
Rèn toán
3
Luyện viết
5
Chiều
4
5
Thời Khóa Biểu
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Chào cờ
Tự nhiên và xã hội
Toán
Toán
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Tập Làm Văn
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Toán
Toán
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
Thể dục
Rèn toán
Nhắc nhở
1.
Trường Tiểu học ....
2.
3.
4.
Năm học ....
Lớp … – GVCN : ....
5.
Trường …..
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học ...Lớp . – GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Nhắc nhở
1. Ôn kỹ bài cũ
2. Kiểm tra sách vở
Trường ……
Thời Khóa Biểu
Năm học ...Lớp 3B – GVCN : ....
Thứ hai
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Chào cờ
Thứ ba
Thứ tư
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Thứ sáu
Thứ bảy
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Nhắc nhở
1. Ôn kỹ bài cũ
2. Kiểm tra sách vở
Thứ năm
Toán
Tập đọc
Thể dục
Chính tả
Tự nhiên và xã hội
Trường ……
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học ...
Lớp …..
GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Toán
Toán
Toán
Thứ năm
Toán
Thứ sáu
Thứ bảy
Nhắc nhở
Toán
Toán
1.
2.
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
3.
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
4.
5.
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chào cờ
Tự nhiên
và xã hội
Tự nhiên
và xã hội
Tự nhiên
và xã hội
Tự nhiên
và xã hội
Tự nhiên
và xã hội
Trường …
THỜI KHÓA BIỂU HK I
Năm học...Lớp … – GVCN : ....
Buổi | tiết
Sáng
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
3
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
4
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
1
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
2
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
3
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
5
Chiều
4
5
Trường
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học ...
Lớp … – GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
3
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
4
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
1
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
2
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
3
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Buổi | tiết
Sáng
5
Chiều
4
5
Trường ….
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học ....Lớp … – GVCN : ....
Buổi | tiết Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Sáng
1
Chào cờ
Thể dục
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
Tập đọc
2
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Tập làm văn.
Tập đọc
Toán
3
Toán
Toán
Tập làm văn
Tập đọc
Toán
Tập đọc
4
Chính tả
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Mỹ thuật
Tập đọc
5
Tập đọc
Tập làm văn
Thể dục
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
1
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Tập làm văn.
Tập đọc
Toán
2
Toán
Toán
Tập làm văn
Tập đọc
Toán
Tập đọc
3
Chính tả
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Mỹ thuật
Tập đọc
Chiều
Trường …
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học 2....Lớp …. – GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Nhắc nhở
Thứ tư
1. Ôn bài cũ
2. Kiểm tra kỹ sách vở
3.
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
4
5
6
Trường …..
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học ....Lớp… – GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Trường ………
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học....
Lớp … – GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
3
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
4
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
1
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
2
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
3
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Buổi | tiết
Sáng
5
Chiều
4
5
Trường …….
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học ....Lớp … – GVCN : …..
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
3
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
4
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
1
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
2
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
3
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Buổi | tiết
Sáng
5
Chiều
4
5
Nhắc nhở
Em hãy ôn bài cũ và nhớ kiểm tra kỹ sách vở trước khi đến lớp.
Trường ….
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học....
Lớp … – GVCN : ....
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
3
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
4
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
1
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
2
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
3
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Luyện viết
Buổi | tiết
Sáng
5
Chiều
4
5
Xem thêm các mẫu khác:
• 1. Mẫu sơ đồ lớp học đẹp bằng Word, 2, 3, 4 dãy
2. Mẫu thời khóa biểu cho học sinh tiểu học, cấp 1, 2, 3
3. Mẫu nhãn vở đẹp trên Word
4. Mẫu nhãn vở cho học sinh, giáo viên đẹp nhất
5. Mẫu bìa giáo án
6. Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng trong lớp mới nhất
• Tutai.vn chúc các thầy cô và các em học sinh một năm học mới nhiều
niềm vui, trải nghiệm mới và có thành tích tốt.
Download