Uploaded by Minh Vũ Quang Đỗ

(ENG) Copy Trade Unsubscription

advertisement
Hướng dẫn Hủy đăng kí
CopyTrade
Last updated: 28 March 2023
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng
kí trước đó ở cổng Lirunex Trader’s Room.
https://my.lirunex.com
1
*Pictures shown are for illustration purpose only
www.lirunex.com
2
3
Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công,
nhấn chọn “Menu” ở góc bên trái màn hình.
Bước 3: Chọn “Copy Trading”
Bước 4: Chọn “Subscribed CopyTrade”
4
*Pictures shown are for illustration purpose only
www.lirunex.com
Bước 5 : Nhấn vào biểu tượng như hình
bên
5
*Pictures shown are for illustration purpose only
www.lirunex.com
STEP 6 : Bật tham số này nếu bạn muốn Đóng
tất cả Giao dịch được sao chép sau khi hủy
đăng ký.
6
STEP 7 : chọn “Yes”.
7
*Pictures shown are for illustration purpose only
www.lirunex.com
Tải lại trang và đề nghị hủy đăng kí của bạn sẽ
được duyệt ngay lập tức.
*Pictures shown are for illustration purpose only
www.lirunex.com
Asia Business address:
Europe Business address:
No.1-23A, First Floor, Paragon, Jalan Tun Mustapha,
87008 Labuan F.T., Malaysia.
support@lirunex.com
www.lirunex.com
Gorgonon 14 Street, Patsalos Plaza 3rd floor,
Office 305, 6047, Larnaca, Cyprus.
info@lirunex.eu
www.lirunex.eu
www.lirunex.com
Download